SlideShare una empresa de Scribd logo
Guia de pràctica clínica
   sobre infeccions
de transmissió sexual
       GPC-Its
         2009
Malalties de Trasmissió Sexual
183
            GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS            Anar a l’índex  |  Tancar  |  < pàgina anterior  |  pàgina següent >
  totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una
  sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó;
  aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
  tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40)


4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43)
El cribratge del VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual
que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes
persones, en fer-se la prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això,
l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug-
mentar l’efectivitat de la intervenció.

                  Guia de pràctica clínica
A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre

                         sobre infeccions
país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents:

D
  amb aquestes;   (BASHH/IUSTI)
           (19,43)
                  de transmissió sexual
  homes i dones que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades  homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS;                    GPC-Its
  dones que volen ser mares (visita preconcepcional);                        2009
  totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és
  alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38)

El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el
benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció.


4.5. Cribratge d’hepatitis A i B
Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B
o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les
vacunes contra els virus A i B.

En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions
del Departament de Salut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada
de l’hepatitis B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du-
rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció.

A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
183
              GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS              Anar a l’índex  |  Tancar  |  < pàgina anterior  |  pàgina següent >
   totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una
   sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó;
   aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
   tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40)


4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43)
El cribratge del VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual
que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes
persones, en fer-se la prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això,
l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug-
mentar l’efectivitat de la intervenció.

A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre
país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents:

D  homes i dones que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades
   amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI)

   homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS;

   dones que volen ser mares (visita preconcepcional);

   totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és
   alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38)

El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el
benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció.


4.5. Cribratge d’hepatitis A i B
EstàGeneralitat de Catalunya. Departament de Salut
  ©
   indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B
o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les
  Edita: Departament de Salut
  Amb la col·laboració del Centre d’Estudis Epidemiològics
vacunes contra els Transmissió Sexual i Sida
  sobre les Infeccions de
              virus A i B.
  de Catalunya (CEEISCAT) i el Centro de Investigación
  Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública
En (CIBERESP) les dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions
  el cas de
del Departament de Salut,
  Web: http://www.gencat.cat/salut (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada

de Disseny gràfic i B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du-
  l’hepatitis maquetació:
rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció.
  Primer Segona serveis de comunicació

  Primera edició: desembre 2009
A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
  ISBN: 978-84-393-8184-6

uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
183
                              5
            GPC ITS 2009 | VI. GPC Its 2009 | Agraïments
                     Aspectes generals de la prevenció de les ITS            Anar a l’índex  |  Tancar  |  < pàgina anterior  |  pàgina següent >
  Agraïments
  totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una
   sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó;
   aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
   tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40)
  A totes les persones que han participat en l’elaboració i en l’edició d’aquesta Guia de
  pràctica clínica sobre infeccions de transmissió sexual (ITS), 2009, molt especialment
4.4. aquelles quedel VIH (15,19,35,36,43)
  a Cribratge han contribuït a la formació i el suport metodològic dels autors i autores,
  a la cerca i l’anàlisi de l’evidència científica, així com a la coordinació de les activitats
El cribratge del VIH l’elaboració d’aquest document. primerament, el benefici individual
  que ha comportat està indicat per raons diverses:
que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes
persones, a les que varen participar en l’elaboració i edició de la Guiarisc. a la obstant això,
  I també en fer-se la prova, redueixen les seves pràctiques de per No prevenció i
l’oferta i la realització de lade transmissió sexual (1999), que ha precedit l’actual Guia i ha
  el control de les malalties prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug-
  estat durant anys un referent a Catalunya per a molts professionals sanitaris i moltes pro-
mentar l’efectivitat de la intervenció.
  fessionals sanitàries que treballen en l’atenció de les infeccions de transmissió sexual.
A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre
país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents:

D  homes i dones que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades
   amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI)

   homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS;

   dones que volen ser mares (visita preconcepcional);

   totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és
   alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38)

El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el
benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció.


4.5. Cribratge d’hepatitis A i B
Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B
o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les
vacunes contra els virus A i B.

En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions
del Departament de Salut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada
de l’hepatitis B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du-
rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció.

A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
183
                              6
            GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS
                        GPC Its 2009            Anar a l’índex  |  Tancar  |  < pàgina anterior  |  pàgina següent >
  Direcciódones embarassades per evitar les complicacions agrup llarg treballd’una
  totes les i coordinació            Membres del curt i de termini
  del projecte
  sífilis no tractada, tant pel que fa a la salutper la mare com a la del seu GPCnadó;
                          de a l’elaboració de la futur
                          sobre ITS
  aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
  Direcció
   tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40)
  Antoni Plasència                Formació metodològica
  Director General de salut Pública       M. Dolors Estrada
4.4. Cribratgede salut (15,19,35,36,43)
  Departament del VIH              Unitat d’Avaluació de Productes
                          sanitaris de l’AAtRM
El cribratge del VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual
  Coordinació                  servei Català de la salut (Catsalut)
  Mireia Alberny
que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes
persones, en fer-se lasalut Pública        Enriqueta Pujol
  Direcció General de prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això,
  Departament de salut la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug-
l’oferta i la realització de            Unitat de Recerca en Epidemiologia,
mentar l’efectivitat de la intervenció.      salut Pública i serveis sanitaris
  Suport a la coordinació            Fundació Gol i Gurina
  M. José Vidal                 Institut Català de la salut (ICs)
A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre
  subdirecció General de
país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents:
  Promoció de la salut              Anàlisi i avaluació de
  Direcció General de salut Pública       l’evidència científica
 D Departament de salutpresenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades
   homes i dones que               Mireia Alberny
   amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI)      Direcció General de salut Pública
                          Departament de salut
  homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS;
                                 Ester Amado
  Comissió volen ser mares (visita preconcepcional);Farmàcia
  dones que metodològica         servei de
                          Àmbit d’Atenció Primària
  Departament de Salut              de Barcelona Ciutat
   totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és
  Carmen Cabezas
   alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre.la salut (ICs)
                          Institut Català de (19,35,38)
  subdirecció General de
  Promoció de la salut              Enriqueta Pujol
El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el
  Direcció General de salut Pública        Unitat de Recerca en Epidemiologia,
benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció.
                        salut Pública i serveis sanitaris
  Institut Català de la Salut (ICS)      Fundació Gol i Gurina
  Eva Comín
4.5. Cribratge d’hepatitis A i B        Institut Català de la salut (ICs)
  Direcció del Projecte Guies
Està indicat en cas que l’ICs
  de Pràctica Clínica de es valori la conveniència de vacunarcientífica hepatitis (A, B
                        Documentació contra les
o A+B), i d’Atencióles recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les
  Divisió segons Primària           Mercè Rivas
vacunes contra els virus A i B.          Documentalista
  Agència d’Avaluació de Tecnologia
Eniel cas de les dones gestants, i segons les recomanacions delsubgrups de redacció
   Recerca Mèdiques (AATRM)           Coordinació dels Manual de vacunacions
  Emília Sánchez Salut, (17) no hi ha contraindicacióAvecilla
del Departament de                 Àngels per emprar la vacuna inactivada
de subdireccióB durant el primer trimestre de Programa d’Atenció a la l’administració du-
  l’hepatitis d’Investigació           l’embaràs i repetir-ne salut sexual i
  i Relacions Externes de l’AAtRM
rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció. Reproductiva (PAssIR) Badalona
  Unitat de Docència de l’AAtRM          serveis Assistencials (BsA)
A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
183
                              7
            GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS
                        GPC Its 2009            Anar a l’índex  |  Tancar  |  < pàgina anterior  |  pàgina següent >
  Elisabeth Buira                 Elisabeth Buira
   totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una
  Programa per a la Prevenció i          Programa per a la Prevenció i
   sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó;
  l’Assistència de la sida (PPAs)         l’Assistència de la sida (PPAs)
   aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
  Direcció General de salut Pública        Direcció General de salut Pública
   tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40) salut
  Departament de salut              Departament de

  Montserrat Calmet              Montserrat Calmet
4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43)
  Programa per a la Prevenció i        Programa per a la Prevenció i
El cribratge delde la sida (PPAs) per raons diverses: primerament, el(PPAs) individual
  l’Assistència VIH està indicat       l’Assistència de la sida benefici
  Direcció General de salut Pública
que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també elPública algunes
                        Direcció General de salut fet que
  Departament de salutprova, redueixen les seves pràctiques salut
persones, en fer-se la             Departament de de risc. No obstant això,
l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug-
  Rosa Mansilla
mentar l’efectivitat de la intervenció.      Josep M. Cots
  Programa per a la Prevenció i        Equip d’Atenció Primària (EAP)
  l’Assistència de la sida (PPAs)       La Marina, Barcelona
A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre
  Direcció General de salut Pública      Institut Català de la salut (ICs)
país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents:
  Departament de salut
                        Gemma Falguera
D Autors i iredactors presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades
   homes dones que              Programa d’Atenció a la salut sexual
   amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI)
  Mireia Alberny               i Reproductiva (PAssIR)
  Direcció General de salut Pública      Centre i Lleida
   homes i donessalut risc alt de contraure VIH i altres ITS; la salut (ICs)
  Departament de   amb           Institut Català de

   dones que volen ser mares (visita preconcepcional);
  Ester Amado                   Carles Llor
  servei de Farmàcia               Equip d’Atenció Primària (EAP)
  Àmbit d’Atenció Primària            Jaume I, tarragona
   totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és
  de Barcelonacribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38) (ICs)
   alt, aquest Ciutat              Institut Català de la salut
  Institut Català de la salut (ICs)
                          Evelin López
El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el
  Antònia Andreu                 Centre d’Estudis Epidemiològics sobre
benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció.
  Laboratori de Microbiologia           les Its i sida de Catalunya (CEEIsCAt)
  Hospital Vall d’Hebron, Barcelona        Institut Català d’Oncologia (ICO)
4.5. Cribratge de la salut (ICs)i B
  Institut Català d’hepatitis A          CIBER Epidemiología y salud Pública
                          (CIBEREsP). Departament de salut
Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B
  Àngels Avecilla
o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les
  Programa d’Atenció a la salut sexual      Rosa M. López
vacunes contra els virus A Badalona
  i Reproductiva (PAssIR) i B.          Laboratori Clínic de Bon Pastor
  serveis Assistencials (BsA)           Barcelona
En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions de la salut (ICs)
                          Institut Català del Manual de vacunacions
delCarme Beni de Salut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada
   Departament
de l’hepatitis Planificació, Compra i Avalu-
  Direcció deB durant el primer trimestre de Rossie Lugo
                          l’embaràs i repetir-ne l’administració du-
  ació. Regió sanitària Barcelona         Centre d’Estudis Epidemiològics sobre
rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció.
  servei Català de la salut (Catsalut)      les Its i sida de Catalunya (CEEIsCAt)

A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
183
                              8
            GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS
                        GPC Its 2009            Anar a l’índex  |  Tancar  |  < pàgina anterior  |  pàgina següent >
  Institut Català d’Oncologia (ICO)        M. José Vidal
    totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una
  CIBER Epidemiología y salud Pública       subdirecció General de Promoció de la
    sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó;
  (CIBEREsP). Departament de salut         salut. Direcció General de salut Pública
    aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
                           Departament de salut
    tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40)
  Rosa Mansilla
  Programa per a la Prevenció i          Autors col·laboradors
  l’Assistència de la sida (PPAs)         Encarnación Arellano
4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43)
  Direcció General de salut Pública        Unitat d’Infeccions de transmissió
El cribratge del de salut indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual
  Departament VIH està               sexual (UIts) de Drassanes
                           Barcelona
que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes
  Juanjo Mascort la prova, redueixen les seves pràctiques desalut (ICs)
persones, en fer-se                 Institut Català de la risc. No obstant això,
  Equip d’Atenció Primària (EAP)
l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug-
  La Florida sud. L’Hospitalet de Llobregat
mentar l’efectivitat de la intervenció.       Carme Coll
  Institut Català de la salut (ICs)        Programa d’Atenció a la salut sexual
                           i Reproductiva (PAssIR) Barcelonès
A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre
  Xavier Puigdengolas               Nord i Maresme
país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents:
  Equip d’Atenció Primària (EAP)          Institut Català de la salut (ICs)
  sant Fruitós de Bages
 D Institut Català de que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades
    homes i dones la salut (ICs)         Estrella Barceló
    amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI)      Unitat de Farmàcia. servei d’Atenció
  Enriqueta Pujol                 Primària (sAP) Muntanya
    homes iRecercaamb risc alt de contraure VIH i altres ITS; Primària
  Unitat de   dones en Epidemiologia       Àmbit d’Atenció
  salut Pública i serveis sanitaris        de Barcelona Ciutat
  Fundació Golvolen ser mares (visita preconcepcional);
    dones que i Gurina              Institut Català de la salut (ICs)
  Institut Català de la salut (ICs)
    totes les dones embarassades durant el primer Capella
                           Marta trimestre i, si el risc d’infecció és
  Mercè Rivascribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38)
    alt, aquest                  Consulta de Dermatologia
  Documentalista                  Centre d’Atenció Primària (CAP)
El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas Vallès
                           Mollet del
                                 d’embaràs, a més, s’hi afegeix el
  Glòria Roig                   Institut Català de la salut (ICs)
benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció.
  Laboratori Clínic de Manso, Barcelona
  Institut Català de la salut (ICs)        Clara Carrasco
4.5. Cribratge d’hepatitis A i B           Equip d’Atenció Primària (EAP), Figueres
  Isabel Sanfeliu                 Institut Català de la salut (ICs)
Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B
  Laboratori de Microbiologia
o A+B), i segons les sabadell
  Hospital Parc taulí, recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les
                           Xavier Castellsagué
vacunes contra els virus A i taulí (CsPt)
  Corporació sanitària Parc B.           servei d’Epidemiologia i Registre
                           del Càncer
  Luis Urbiztondo
En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions d’Oncologia (ICO)
                           Institut Català del Manual de vacunacions
delsecció de MalaltiesSalut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada
   Departament de Infeccioses
de subdirecció General de primer trimestre de Rosa Forn i repetir-ne l’administració du-
   l’hepatitis B durant el             l’embaràs
  Promoció de la salut               Programa d’Atenció a la salut sexual i
rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció.
  Direcció General de salut Pública        Reproductiva (PAssIR) Bages i solsonès
  Departament de salut               Institut Català de la salut (ICs)
A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
183
                              9
            GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS
                        GPC Its 2009            Anar a l’índex  |  Tancar  |  < pàgina anterior  |  pàgina següent >
  Mar Lázaro                   Begoña Treviño
   totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una
  servei de Medicina Preventiva i servei     Unitat de Medicina tropical i salut
   sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó;
  de Medicina Interna               Internacional Drassanes
   aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
  Hospital Universitari de Bellvitge       Barcelona
   tre i en el moment del (ICs)si hi ha risc d’infecció.Català de la salut (ICs)
  Institut Català de la salut part        Institut
                              (5,19,35,40)
  Belén Lloveras                 Revisors
4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43)
  servei de Patologia              Pere Armengol
El cribratgedel Mar, Barcelona
  Hospital del VIH està indicat per raons diverses: d’Infeccions de el benefici individual
                          Unitat primerament, transmissió
  Institut Municipal d’Assistència
que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible,detambé el fet que algunes
                          sexual (UIts) i Drassanes
  sanitària (IMAs) la prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això,
persones, en fer-se                Barcelona
                          Institut Català de la salut (ICs)
l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug-
  Cristina Martínez
mentar l’efectivitat de la intervenció.
  Programa d’Atenció a la salut sexual      M. Jesús Barberá
  i Reproductiva (PAssIR)            Unitat d’Infeccions de transmissió
A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre
  Barcelona ciutat                sexual (UIts) de Drassanes
país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents:
  Institut Català de la salut (ICs)       Barcelona
                          Institut Català de la salut (ICs)
 D Juan Manuel Mendive
   homes i dones que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades
   amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI)
  Equip d’Atenció Primària (EAP)         Irene Barrabeig
  La Mina, sant Adrià del Besòs         Unitat de Vigilància Epidemiològica
   homes i dones la salut (ICs)de contraure VIH ila Regió Metropolitana sud
  Institut Català de amb risc alt        de altres ITS;
                          Direcció General de salut Pública
   dones que volen ser mares (visita preconcepcional); de salut
  Mercè Meroño                  Departament
  Àmbit Prevenció, Barcelona
                          Joan Batalla
   totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és
  Rafael Muñoz                  servei de Medicina Preventiva
   alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38)
  stOP sida, Barcelona              subdirecció General de
El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas de la salut a més, s’hi afegeix el
                          Promoció
                                d’embaràs,
  Carme Ollé                   Direcció General de salut Pública
benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció.
  Programa d’Atenció a la salut sexual      Departament de salut
  i Reproductiva (PAssIR) Ciutat Vella
4.5. Cribratge d’hepatitis A isanitària
  Institut Municipal d’Assistència B       Josep Boronat
  (IMAs), Barcelona               Programa d’Atenció a la salut
Està indicat en cas que es valori la conveniència de ivacunar contra les hepatitis (A, B
                          sexual Reproductiva (PAssIR)
o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les
  Montserrat Pineda               tarragonès
vacunes contra els virus A i B.
  Creación Positiva, Barcelona          Institut Català de la salut (ICs)

En Neus Pratles dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions
  el cas de                    Ricard Carrillo
delPrograma d’Atenció a la salut hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada
  Departament de Salut, (17) no         Equip d’Atenció Primària (EAP)
de sexual i Reproductiva (PAssIR) trimestre de La Florida sud
  l’hepatitis B durant el primer         l’embaràs i repetir-ne l’administració du-
  Costa de Ponent                 L’Hospitalet de Llobregat
rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció.
  Institut Català de la salut (ICs)               Institut Català de la salut (ICs)

A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
183
                              10
            GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS
                        GPC Its 2009            Anar a l’índex  |  Tancar  |  < pàgina anterior  |  pàgina següent >
  Jordi Casabona                 Rosa M. Juvé
   totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una
  Centre d’Estudis Epidemiològics sobre      Laboratori Clínic de Bon Pastor
   sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó;
  les Its i sida de Catalunya (CEEIsCAt)     Barcelona
   aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
  Institut Català d’Oncologia (ICO)        Institut Català de la salut (ICs)
   tre i en el moment del part Pública risc d’infecció. (5,19,35,40)
  CIBER Epidemiología y salud    si hi ha
  (CIBEREsP). Departament de salut        Carmen Lacasa
                          Direcció General de Planificació
4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43)
  Pere Domingo                  i Avaluació. Departament de salut
El cribratge Malalties està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual
  Unitat de del VIH Infeccioses
  Hospital de la santa Creu i sant Pau      José Luis Martínez
que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes
  Barcelona fer-se la prova, redueixen les seves pràctiquesla Prevenció iobstant això,
persones, en                    Programa per a de risc. No
l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades la sida (PPAs) per aug-
                          l’Assistència de d’aconsellament
  Ramon Escuriet
mentar l’efectivitat de la intervenció.       Direcció General de salut Pública
  Direcció General de Planificació i       Departament de salut
  Avaluació. Departament de salut
A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre
                          Ramon Morera
país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents:
  Pilar Felipe                  Pla d’Innovació d’Atenció Primària
  Laboratori Clínic de Bon Pastor         i salut Comunitària
 D Barcelonadones que presenten altres ITS o que consultende salut
   homes i                    Departament per situacions relacionades
  Institutaquestes; la salut (ICs)
   amb Català de       (BASHH/IUSTI)
            (19,43)


                          Consol Muxí
   homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres d’Atenció a la salut sexual
  Albert Giménez                 Programa ITS;
  Programa per a la Prevenció i          i Reproductiva (PAssIR) del servei
  l’Assistència de la sida (PPAs)(visita preconcepcional);
   dones que volen ser mares           d’Atenció Primària Dreta, Barcelona
  Direcció General de salut Pública        Institut Català de la salut (ICs)
  Departament de salut
   totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és
                          Mariam de la Poza
   alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38)
  Pere Godoy                   Equip d’Atenció Primària (EAP)
  Unitat de Vigilància Epidemiològica       Carles Ribas, Barcelona
El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el
  de la Regió de Lleida              Institut Català de la salut (ICs)
benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció.
  Direcció General de salut Pública
  Departament de salut              Miquel Ribera
4.5. Cribratge d’hepatitis A i B          servei de Dermatologia
  Josep M. Jansà                 Hospital Parc taulí, sabadell
Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B
  subdirecció General de Vigilància i       Corporació sanitària Parc taulí (CsPt)
o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les
  Resposta a Emergències de salut Pública
vacunes contra els de saluti Pública
  Direcció General virus A B.           Rosa Ros
  Departament de salut              Centre Jove d’Anticoncepció i sexualitat
                          (CJAs), Barcelona
En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions
delMarisa Jiménez Salut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada
   Departament de
  Direcció Estratègica de Cures trimestre de Benicio Sanz
de l’hepatitis B durant el primer          l’embaràs i repetir-ne l’administració du-
  d’Infermeria                  Unitat d’Infeccions de transmissió
rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció.
  secretaria d’Estratègia i Coordinació      sexual (UIts) de Drassanes, Barcelona
  Departament de salut              Institut Català de la salut (ICs)
A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
183
                              11
            GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS
                        GPC Its 2009            Anar a l’índex  |  Tancar  |  < pàgina anterior  |  pàgina següent >
  Isabel Sierra
   totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una
  subdirecció General de Promoció de la
   sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó;
  salut. Direcció General de salut Pública
   aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
  Departament de salut
  tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40)
  Lluís Torralba
4.4. Cribratge del de Práctica Clínica
  Guia salud. Guias
            VIH (15,19,35,36,43)
  Consejo Interterritorial
El cribratgeNacional de salud
  sistema del VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual
que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes
persones, Vives
  Álvaro en fer-se la prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això,
  servei d’Andrologia. Consulta d’Its
l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug-
mentar l’efectivitat deBarcelona
  Fundació Puigvert, la intervenció.

  Jordi Xandri
A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre
  Programa d’Atenció a la salut sexual
país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents:
 i Reproductiva (PAssIR) del servei
 d’Atenció Primària Esquerra, Barcelona
D Institut Català de que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades
  homes i dones la salut (ICs)
  amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI)

  homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS;

  dones que volen ser mares (visita preconcepcional);

  totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és
  alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38)

El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el
benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció.


4.5. Cribratge d’hepatitis A i B
Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B
o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les
vacunes contra els virus A i B.

En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions
del Departament de Salut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada
de l’hepatitis B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du-
rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció.

A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
183
                                                               12
                                  | VI. Its 2009 Relació de continguts
                            GPC ITS 2009 GPC Aspectes| generals de la prevenció de les ITS                             Anar a l’índex          |   Tancar      |   < pàgina anterior           |  pàgina següent >
    Relació deembarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una
    totes les dones continguts
      sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó;
      aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
      tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40)
    Presentació ............................................................................................................................................................................................................... 17

    Introducció                                                                                                                    18
4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43)
                    ...............................................................................................................................................................................................................  I. Abreviacions .................................................................................................................................................................................................... 19
El cribratge del VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual
que suposa detectar la infecció tan grauscom sigui possible, i també el fet que algunes
  II. Nivells d’evidència científica i aviat de recomanació utilitzats .......................................... 21
persones, en fer-se la prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això,
  III. Resum de les recomanacions ............................................................................................................................................. aug-
l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per22
mentar l’efectivitat de la intervenció. serotips D-K .............................................................................................. 22
  1. Infecció per Chlamydia trachomatis
  2. Infecció per Chlamydia trachomatis L1, L2, L3 ..................................................................................................... 25
  3. Gonocòccia ......................................................................................................................................................................................................... 27
A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre
país isífilis ............................................................................................................................................................................................................................ 30
  4. a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents:
  5. Infecció per Trichomonas vaginalis ...................................................................................................................................... 35
   Berrugues genitals i condilomes acuminats .............................................................................................................. 37
D 6.homes i dones que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades
  7. Herpes genital (19,43)       ................................................................................................................................................................................................. 40
  amb aquestes;                   (BASHH/IUSTI)
  8. Aconsellament ................................................................................................................................................................................................ 45

    IV. Metodologia d’elaboració de contraure VIH i altres ITS;
    homes i dones amb risc alt de la GPC ......................................................................................................................... 46

  V. Infeccions de transmissió sexual: diagnòstic i maneig clínic ................................................ 54
   dones que volen ser mares (visita preconcepcional);
  1. Infecció genital per Chlamydia trachomatis ..................................................................................................... 54
    1.1. Infecció per Chlamydia trachomatis serotips D-K ................................................................................ 54
   totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és
      1.1.1. Aspectes generals ..................................................................................................................................................... 54
   alt, aquest cribratge es repeteix durantChlamydiatrimestre. (19,35,38)
      1.1.2. Diagnòstic de la infecció per el tercer trachomatis serotips D-K ............. 56
          1.1.2.1. tècniques de laboratori .............................................................................................................. 57
El cribratge del VIH està Obtenció i recollida de les mostres d’embaràs, a més, s’hi afegeix el
          1.1.2.2. indicat per raons diverses i en cas .............................................................................. 58
benefici del tractament antiretroviral en la reducció depertransmissió vertical de la infecció.
      1.1.3. Indicacions de detecció de la infecció la Chlamydia
          trachomatis serotips D-K ................................................................................................................................... 59
      1.1.4. tractament farmacològic ................................................................................................................................... 60
4.5. Cribratge1.1.4.1. tractament de la infecció per Chlamydia trachomatis
          d’hepatitis A i B
Està indicat en cas que es valori lano complicada ................................................................................................... 60 B
              serotips D-K
                               conveniència de vacunar contra les hepatitis (A,
          1.1.4.2. tractament de la infecció per Chlamydia trachomatis
o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les
              serotips D-K complicada ............................................................................................................ 62
vacunes contra els virus A i B.
      1.1.5. seguiment clínic .......................................................................................................................................................... 65
      1.1.6. Detecció i cribratge d’altres Its ............................................................................................................... 66
En el cas de les Prevenció i educació sanitària recomanacions del Manual de vacunacions
      1.1.7. dones gestants, i segons les ................................................................................................................... 66
del Departament de Salut, (17) no hi contactes sexuals ......................................................................................... 67
      1.1.8. Estudi i maneig dels ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada
de l’hepatitis B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du-
      1.1.9. Bibliografia .......................................................................................................................................................................... 67
rant el tercer trimestre si hi ha trachomatis serotips L1, L2, L3 .............................................................. 71
    1.2. Infecció per Chlamydia risc d’infecció.
      1.2.1. Aspectes generals ..................................................................................................................................................... 71
A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
      1.2.2. Diagnòstic ............................................................................................................................................................................ 72
uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
183
                                                          13
                                 | VI. Its 2009 Relació de la prevenció de les ITS
                           GPC ITS 2009 GPC Aspectes|generalsde continguts                            Anar a l’índex        |  Tancar     |  < pàgina anterior          |  pàgina següent >
                    1.2.2.1. tècniques de laboratori                          ..............................................................................................................  73
     totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una
             1.2.2.2. Obtenció i recollida de les mostres .............................................................................. 73
     sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó;
         1.2.3. Indicacions de detecció de la infecció per Chlamydia
     aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
             trachomatis serotips L1, L2, L3 ................................................................................................................. 74
     tre i en el moment delfarmacològic .................................................................................................................................... 74
         1.2.4.tractament part si hi ha risc d’infecció.
                                              (5,19,35,40)


     1.2.5. seguiment clínic .......................................................................................................................................................... 75
     1.2.6. Detecció i cribratge d’altres Its ............................................................................................................... 75
4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43)
     1.2.7. Prevenció i educació sanitària ................................................................................................................... 76
El cribratge del Estudi i maneig dels contactes .................................................................................................................. 76
     1.2.8. VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual
     1.2.9. Bibliografia .......................................................................................................................................................................... 77
que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes
persones, en fer-se la prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant79
  2. Gonocòccia ...................................................................................................................................................................................................... això,
l’oferta i la realització de la ........................................................................................................................................................................ 79
    2.1. Aspectes generals prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug-
mentar l’efectivitat de la intervenció.
    2.2. Diagnòstic ............................................................................................................................................................................................... 82
      2.2.1. tècniques de laboratori ...................................................................................................................................... 82
A més de 2.2.2. Obtenció en què la de les mostres ......................................................................................................nostre
      les situacions i recollida prova de cribratge del VIH està indicada en el 84
país i a Europa,Monitoratge amb les ITS tenim antimicrobianes ................................................................ 85
      2.2.3. en relació de les resistències les recomanacions següents:
   2.3. Indicacions de detecció de la infecció per Neisseria gonorrhoeae ................................. 86
D homes i dones que presenten..................................................................................................................................................... 87
   2.4. tractament farmacològic altres ITS o que consulten per situacions relacionades
      2.4.1. tractament de la gonocòccia no complicada .......................................................................... 88
  amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI)
      2.4.2. tractament de la gonocòccia complicada ................................................................................... 90
   2.5. seguiment clínic ............................................................................................................................................................................. 91
  homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS;
   2.6. Detecció i cribratge d’altres Its .................................................................................................................................. 92
   2.7. Prevenció i educació sanitària ...................................................................................................................................... 92
  dones que volen ser mares (visita preconcepcional);
   2.8. Estudi i maneig dels contactes .................................................................................................................................... 93
   2.9. Bibliografia ............................................................................................................................................................................................. 93
    totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és
   3.alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38)
     Sífilis .......................................................................................................................................................................................................................... 97
    3.1. Aspectes generals ........................................................................................................................................................................ 97
    3.2. Diagnòstic ........................................................................................................................................................................................... 101
El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el
      3.2.1. tècniques de laboratori .................................................................................................................................. 101
benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció.
      3.2.2. Interpretació dels resultats de les tècniques diagnòstiques ............................. 106
    3.3. Indicació de detecció de sífilis .................................................................................................................................. 108
4.5. Cribratge d’hepatitis A i B
    3.4. tractament farmacològic ................................................................................................................................................. 108
      3.4.1. tractament de la sífilis primària, secundària i latent precoç ............................. 108
Està indicat en tractament de la sífilisconveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B
      3.4.2. cas que es valori la latent tardana, latent de durada
o A+B), i segons les recomanacions indicades (excepte neurosífilis) .................................... 110 les
          desconeguda i de la sífilis terciària en l’apartat d’aquest capítol sobre
vacunes contra tractament de la neurosífilis ..................................................................................................................... 111
      3.4.3. els virus A i B.
      3.4.4. tractament epidemiològic de la sífilis ............................................................................................ 112
En el cas de lesReacció de Jarisch-Herxheimer ............................................................................................................ 112
      3.4.5. dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions
    3.5. seguiment clínic .......................................................................................................................................................................... 112
del Departament de Salut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada
    3.6. Detecció i cribratge d’altres Its ............................................................................................................................... 113
de l’hepatitis B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du-
    3.7. Prevenció i educació sanitària ................................................................................................................................... 114
rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció.
    3.8. Estudi i maneig dels contactes ................................................................................................................................. 114
    3.9. Bibliografia .......................................................................................................................................................................................... 115
A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
183
                                                     14
                               | VI. Its 2009 Relació de continguts
                         GPC ITS 2009 GPC Aspectes| generals de la prevenció de les ITS                          Anar a l’índex       |  Tancar    |  < pàgina anterior       |  pàgina següent >
  4. Infecció per Trichomonas vaginalis .......................................................................................................................... 118
   totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una
    4.1. Aspectes generals ..................................................................................................................................................................... 118
   sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó;
    4.2. Diagnòstic ............................................................................................................................................................................................ 119
   aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
       4.2.1. Diagnòstic clínic ........................................................................................................................................................ 119
   tre i en el moment del part si hi ha.................................................................................................................................. 120
       4.2.2. tècniques de laboratori risc d’infecció.
                                                                (5,19,35,40)


       4.2.3. Obtenció i recollida de les mostres ................................................................................................... 122
    4.3. Indicacions de detecció de la infecció per Trichomonas vaginalis .............................. 122
4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43)
    4.4. tractament farmacològic ................................................................................................................................................. 123
    4.5. seguiment està ......................................................................................................................................................................... 125
El cribratge del VIH clínic indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual
que suposa detectar la infecció tan Its .............................................................................................................................. 125
    4.6. Detecció i cribratge d’altres aviat com sigui possible, i també el fet que algunes
persones,Prevenció i la prova, sanitària .................................................................................................................................. 125
    4.7. en fer-se educació redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això,
    4.8. Estudi i maneig la prova han ................................................................................................................................ 126
l’oferta i la realització de dels contactes d’anar acompanyades d’aconsellament per aug-
    4.9. Bibliografia ......................................................................................................................................................................................... 126
mentar l’efectivitat de la intervenció.
    5. Infecció pel virus del papil·loma humà: berrugues i condilomes                                                   ..................................  130
A més de Aspectes generals .................................................................................................................................................................... 130
    5.1. les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre
país i 5.2. Diagnòsticrelació amb les ITS tenim les recomanacions següents:
    a Europa, en ........................................................................................................................................................................................... 133
      5.3. tractament de les lesions ............................................................................................................................................... 133
 D        5.3.1. tractaments autoadministrats ................................................................................................................ 134
     homes i dones que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades
     amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI) pels professionals sanitaris ............................................ 136
         5.3.2. tractaments administrats
         5.3.3. tractaments ablatius .......................................................................................................................................... 137
         5.3.4. tractament durant l’embaràs ................................................................................................................... 139
     homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS;
         5.3.5. tractament en cas d’infecció pel VIH ............................................................................................ 139
      5.4. seguiment clínic ......................................................................................................................................................................... 141
     dones que volen ser mares (visita preconcepcional);
      5.5. Detecció i cribratge d’altres Its .............................................................................................................................. 141
      5.6. Prevenció i educació sanitària .................................................................................................................................. 142
         les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció
     totes Estudi i maneig dels contactes ................................................................................................................................ 143 és
      5.7.
     alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38)
      5.8. Bibliografia ......................................................................................................................................................................................... 143

El cribratge del VIH estàde l’herpesraons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el
  6. Infecció pel virus indicat per simple genital ............................................................................................... 148
    6.1. Aspectes generals .................................................................................................................................................................... 148
benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció.
   6.2. Diagnòstic ........................................................................................................................................................................................... 151
      6.2.1. tècniques de laboratori .................................................................................................................................. 151
4.5. CribratgeObtenció i recollida de les mostres .................................................................................................. 152
      6.2.2. d’hepatitis A i B
   6.3. Indicacions de detecció de la infecció pel VHs ................................................................................... 153
Està indicat en cas que es valori ................................................................................................................................................. 154 B
   6.4. tractament farmacològic la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A,
o A+B), i 6.4.1. Mesures generals .................................................................................................................................................. 154 les
      segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre
vacunes contra tractament idel primer episodi d’herpes genital ............................................................... 154
      6.4.2. els virus A B.
      6.4.3. tractament de les recurrències ............................................................................................................ 154
En el cas de les tractament supressiu ........................................................................................................................................ 155
      6.4.4. dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions
      6.4.5. tractament (17) no l’embaràs ................................................................................................................... 155
del Departament de Salut, durant hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada
de l’hepatitis B tractament en cas trimestre pel VIH ............................................................................................ 156du-
      6.4.6. durant el primer d’infecció de l’embaràs i repetir-ne l’administració
rant el tercer trimestre si ......................................................................................................................................................................... 158
   6.5. seguiment clínic hi ha risc d’infecció.
   6.6. Detecció i cribratge d’altres Its .............................................................................................................................. 158
   6.7. Prevenció i educació sanitària .................................................................................................................................. 159
A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
183
                                                         15
                                 | VI. Its 2009 Relació de la prevenció de les ITS
                          GPC ITS 2009 GPC Aspectes|generalsde continguts                           Anar a l’índex       |  Tancar     |   < pàgina anterior           |  pàgina següent >
       6.8. Estudi i maneig dels contactes                           ................................................................................................................................  159
    totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una
     6.9. Bibliografia ......................................................................................................................................................................................... 160
    sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó;
    VI. Aspectes generals de ferprevenció de trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
    aquest cribratge s’ha de la en el primer les ITS ........................................................................................ 163
    tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40)
    1. Estratègies i elements clau .................................................................................................................................................. 164

    2. Aconsellament i entrevista motivacional                                      ..........................................................................................................  166
4.4. Cribratge del VIH                      (15,19,35,36,43)
  3. Mètodes preventius ......................................................................................................................................................................... 170
El cribratge del VIH de contacte sexual. Reducció del nombre de parelles sexuals ............. 170
    3.1. Abstinència està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual
    3.2. Vacunes i profilaxis ................................................................................................................................................................. 171
que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes
persones,3.2.1. Vacuna prova, l’hepatitis A .......................................................................................................................... 173
       en fer-se la contra redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això,
      3.2.2. Vacuna contra l’hepatitis B ......................................................................................................................... 174
l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug-
      3.2.3. Vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) ..................................................... 174
mentar l’efectivitat de la intervenció.
      3.2.4. Profilaxi postexposició no professional al VIH ................................................................... 175
    3.3. Mètodes de barrera ................................................................................................................................................................ 176
A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre
      3.3.1. Preservatiu masculí ............................................................................................................................................. 176
país i a Europa,Preservatiu amb les ITS tenim les recomanacions següents:
      3.3.2. en relació femení ............................................................................................................................................... 177
    3.4. Altres mètodes .............................................................................................................................................................................. 177
 D    homes i dones que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades
    4. Cribratges ...................................................................................................................................................................................................... 179
    amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI)
     4.1. Cribratge de Chlamydia trachomatis D-K ................................................................................................... 181
     4.2. Cribratge de gonocòccia .................................................................................................................................................. 182
    homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS;
     4.3. Cribratge de sífilis ..................................................................................................................................................................... 182
     4.4. Cribratge del VIH ....................................................................................................................................................................... 183
    dones que volen ser mares (visita preconcepcional);
     4.5. Cribratge d’hepatitis A i B ................................................................................................................................................ 183

    5. Detecció d’ITS embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és
    totes les dones en persones simptomàtiques ............................................................................................. 184
   alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre.
  6. Consideracions específiques sobre els grups de població
                                                                                         (19,35,38)


   més vulnerables enfront de les ITS .......................................................................................................................... 184
El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el
    6.1. El gènere ............................................................................................................................................................................................. 184
benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció.
    6.2. L’edat ........................................................................................................................................................................................................ 184
    6.3. Les persones que consumeixen drogues ................................................................................................... 185
    6.4. Els homes que tenen relacions sexuals amb altres homes
4.5. Cribratge d’hepatitis A i B
      i les dones que tenen relacions sexuals amb altres dones .................................................. 185
    6.5. Els treballadors i les treballadores del sexe comercial .............................................................. 186
Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B
    6.6. La precarietat social o econòmica ....................................................................................................................... 187
o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les
vacunes contra els virus A i B.
  7. Bibliografia ................................................................................................................................................................................................... 188

En VII. Annexos dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions
  el cas de les ....................................................................................................................................................................................................... 194
delAnnex A. Història Salut, (17) noahi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada
  Departament de clínica per les ITS ......................................................................................................................... 194
de A.1. Elementsdurantl’abordatge de la conductal’embaràs iconsulta per l’administració du-
  l’hepatitis B per a el primer trimestre de sexual i la repetir-ne Its
                                                                                                  .................... 194

  A.2. Continguts de l’anamnesi ....................................................................................................................................................... 196
rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció.
    A.3. Exploració física ................................................................................................................................................................................. 198
    Annex A. Bibliografia consultada ................................................................................................................................................ 198
A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
183
                                                       16
                              | VI. Its 2009 Relació de continguts
                        GPC ITS 2009 GPC Aspectes| generals de la prevenció de les ITS                         Anar a l’índex      |  Tancar      |   < pàgina anterior           |   pàgina següent >
   Annex B. Factors o determinants de risc per a les ITS ........................................................................ 200
    totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una
   B.1. Factors inespecífics que augmenten el risc .................................................................................................... 200
    sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó;
   B.2. Factors específics que augmenten el risc ......................................................................................................... 201
    aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
   Annex B. Bibliografia consultada ................................................................................................................................................ 203
     tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40)
  Annex C. Aconsellament per a la detecció i cribratge de les ITS .......................................... 204
  C.1. Aconsellament prediagnòstic ............................................................................................................................................. 204
4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43)
  C.2. Aconsellament postdiagnòstic .......................................................................................................................................... 206
El cribratge del VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual
  C.3. Detecció i cribratge d’Its en persones asimptomàtiques
    i en detectar la infecció tan ......................................................................................................................................... 208
que suposapersones simptomàtiques aviat com sigui possible, i també el fet que algunes
  Annex C. Bibliografia consultada ............................................................................................................................................... 208
persones, en fer-se la prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això,
l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug-
mentar l’efectivitat de lales síndromes .................................................................................................................................. 210
  Annex D. Maneig de intervenció.
  D.1. Maneig de la persona asimptomàtica ..................................................................................................................... 210
  D.2. síndrome d’uretritis (en l’home) ...................................................................................................................................... 211
A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre
  D.3. síndrome de cervicitis ................................................................................................................................................................ 212
país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents:
  D.4. síndrome de secreció vaginal .......................................................................................................................................... 213
  D.5. síndrome d’ulceració genital .............................................................................................................................................. 214
D Annex D.i Bibliografia consultada altres ITS o que consulten per situacions relacionades
  homes dones que presenten ............................................................................................................................................... 215
  amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI)
  Annex E. Proves diagnòstiques i mostres biològiques
  per al diagnòsticamb risc alt.......................................................................................................................................................... 216
   homes i dones de les ITS de contraure VIH i altres ITS;
  E.1. Neisseria gonorrhoeae .............................................................................................................................................................. 216
   dones que volen ser mares (visita preconcepcional);
  E.2. Chlamydia trachomatis D-K ................................................................................................................................................. 217
  E.3. Chlamydia trachomatis L1, L2, L3 ............................................................................................................................... 218
  E.4. Trichomonas vaginalis ................................................................................................................................................................ 219 és
   totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció
  E.5. Treponema pallidum ..................................................................................................................................................................... 220
   alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38)
  E.6. VHs-1 i VHs-2 ..................................................................................................................................................................................... 221
  E.7. Virus de la immunodeficiència humana (VIH) ............................................................................................... 222
El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el
  E.8. Virus de les hepatitis A, B i C ............................................................................................................................................. 223
benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció.
  Annex E. Bibliografia consultada ................................................................................................................................................ 224


4.5. Cribratge d’hepatitis A i B de consentiment
  Annex F. Informació i sol·licitud
   informat per a la crioteràpia                    ........................................................................................................................................................  225
Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B
o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les
vacunes contra els virus A i B.

En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions
del Departament de Salut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada
de l’hepatitis B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du-
rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció.

A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
183
                              17
            GPC ITS 2009 | VI.GPC ITS 2009 | Presentació
                     Aspectes generals de la prevenció de les ITS            Anar a l’índex  |  Tancar  |  < pàgina anterior  |  pàgina següent >
  Presentació
  totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una
  sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó;
  aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes-
  tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40)
  Les infeccions de transmissió sexual (ITS) formen part de les àrees d’especial prioritat
  en el conjunt d’estratègies i polítiques de salut pública que el Departament de Salut ha
4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43) l’objectiu de reduir les desigualtats en salut dels
  dut a terme en els darrers anys amb
  ciutadans i les ciutadanes per raons de classe social, gènere, origen o territori.
El cribratge del VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual
que suposa detectar la infecció tan aviat com marxapossible, i millora de fetprevenció i
  Des de principis de l’any 2005, s’ha posat en sigui un pla de també el la que algunes
persones,de les ITS ala prova, redueixen les seves pràctiques de risc. l’ampliació dels
  control en fer-se Catalunya, que consta de tres grans eixos: el reforç i No obstant això,
l’oferta i la realització de la prova han de les ITS, la millora de l’efectivitat i l’eficiència de
  sistemes de vigilància epidemiològica d’anar acompanyades d’aconsellament per aug-
  les activitats preventives individualitzades i comunitàries, i l’adequació del model assis-
mentar l’efectivitat de la intervenció.
 tencial per a aquestes infeccions, tot plegat emmarcat dins del Pla de salut de Catalunya
 a l’horitzó 2010.
A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre
país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents:
 Per tal d’intensificar, integrar i homogeneïtzar les actuacions clíniques i preventives dels
D professionals de que presenten altres ITS o que consultenclínica sobre infeccions de
  homes i dones
           la salut, s’ha elaborat la Guia de pràctica
                                  per situacions relacionades
 transmissió sexual (GPC-ITS), amb la finalitat de disposar d’unes recomanacions sobre
  amb aquestes;   (19,43)
               (BASHH/IUSTI)
 el diagnòstic, el maneig clínic i la prevenció d’aquestes infeccions, basades en la millor
 evidència científica possible. Aquesta Guia pretén ajudar els professionals de la salut
 i homesels pacients a risc alt de contraure VIH i altres ITS; en relació amb l’atenció
  també i dones amb prendre les decisions més adequades
 sanitària de les ITS.
  dones que volen ser mares (visita preconcepcional);
  La GPC-ITS és el resultat d’un procés llarg i molt rigorós de treball d’un conjunt de
  persones que han embarassades durant el primer trimestre a lesel risc d’infecció és
   totes les dones participat i col·laborat en la seva elaboració, i i, si que volem agrair
  molt sincerament la dedicació i l‘esforç. Desitgem que aquesta Guia sigui una eina útil,
   alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38)
  de referència i de suport per a tots els professionals en la seva pràctica quotidiana de
El cribratge del VIH està iindicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el
  prevenció, diagnòstic tractament d’aquestes infeccions.
benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció.


4.5. Cribratge d’hepatitis A i B
Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B
o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les
vacunes contra els virus A i B.

En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions
                                     Marina Geli
del Departament de Salut, no hi ha contraindicació per emprar Consellera de Salut
              (17)
                                  la vacuna inactivada
de l’hepatitis B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du-
rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció.

A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll
uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri-
mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006.
Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual
Malalties de Trasmissió Sexual

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Chavoya stile in da world
Chavoya stile in da worldChavoya stile in da world
Chavoya stile in da world
Cesar Estrada
 
TRATAMIENTO DE LA GESTANTE CON VIH- MEDICINA UCV G-16
TRATAMIENTO DE LA GESTANTE CON VIH- MEDICINA UCV G-16TRATAMIENTO DE LA GESTANTE CON VIH- MEDICINA UCV G-16
TRATAMIENTO DE LA GESTANTE CON VIH- MEDICINA UCV G-16
Wilder Gallardo Jara
 
Antirretrovirales y embarazo. Farmacología Clínica
Antirretrovirales y embarazo. Farmacología ClínicaAntirretrovirales y embarazo. Farmacología Clínica
Antirretrovirales y embarazo. Farmacología Clínica
evidenciaterapeutica.com
 
Sida Transm. Vertical
Sida Transm. VerticalSida Transm. Vertical
Sida Transm. Vertical
xelaleph
 
Abril
AbrilAbril
Indicadores de salud perinatal
Indicadores de salud perinatalIndicadores de salud perinatal
Indicadores de salud perinatal
PtoMeduss
 
Erick jair666
Erick jair666Erick jair666
Erick jair666
ErickJair666
 
Transmision vertical del vih
Transmision vertical del vihTransmision vertical del vih
Transmision vertical del vih
Mariana Tellez
 
Mecanismos de Transmisión Vertical del VIH (pdf)
Mecanismos de Transmisión Vertical del VIH (pdf)Mecanismos de Transmisión Vertical del VIH (pdf)
Mecanismos de Transmisión Vertical del VIH (pdf)
Ildeberto Velazquez Vidal
 
Prevencion de transmision vertical del vih sida con la triple terapia antirre...
Prevencion de transmision vertical del vih sida con la triple terapia antirre...Prevencion de transmision vertical del vih sida con la triple terapia antirre...
Prevencion de transmision vertical del vih sida con la triple terapia antirre...
ROBERTO DAVID HERRERA ALMEIDA
 
Directiva manejo de its sintomaticas
Directiva manejo de its sintomaticasDirectiva manejo de its sintomaticas
Directiva manejo de its sintomaticas
kramirezt14
 
Vaginosis bacteriana.
Vaginosis bacteriana.Vaginosis bacteriana.
Vaginosis bacteriana.
Geomara3
 
Organización Mundial de la Salud - OMS Estadísticas sanitarias mundiales 2010
Organización Mundial de la Salud - OMS  Estadísticas sanitarias mundiales 2010Organización Mundial de la Salud - OMS  Estadísticas sanitarias mundiales 2010
Organización Mundial de la Salud - OMS Estadísticas sanitarias mundiales 2010
Tierra de hombres - Ayuda a la infancia
 
Salud publica VIH EN GESTANTES
Salud publica VIH EN GESTANTESSalud publica VIH EN GESTANTES
Salud publica VIH EN GESTANTES
Jennifer Carolina Marin Correa
 
Infeccion por vih en embarazo
Infeccion por vih en embarazoInfeccion por vih en embarazo
Infeccion por vih en embarazo
Osvaldo Guevara Valmaña
 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla VIH
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla VIHBenemérita Universidad Autónoma de Puebla VIH
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla VIH
oscar olmos
 
Vacunas adulto ugc gran capitan 2016 a ortega
Vacunas adulto ugc gran capitan 2016 a ortegaVacunas adulto ugc gran capitan 2016 a ortega
Vacunas adulto ugc gran capitan 2016 a ortega
Ampa Ort
 
Auxologia 2019
Auxologia 2019Auxologia 2019
Auxologia 2019
MAHINOJOSA45
 
VIH y Embarazo. Dra. Ana Carvajal
VIH y Embarazo. Dra. Ana CarvajalVIH y Embarazo. Dra. Ana Carvajal
VIH y Embarazo. Dra. Ana Carvajal
SOSTelemedicina UCV
 
Gestacion Y Sida Nov 2007 Dr Campos
Gestacion Y Sida Nov 2007 Dr CamposGestacion Y Sida Nov 2007 Dr Campos
Gestacion Y Sida Nov 2007 Dr Campos
felix campos
 

La actualidad más candente (20)

Chavoya stile in da world
Chavoya stile in da worldChavoya stile in da world
Chavoya stile in da world
 
TRATAMIENTO DE LA GESTANTE CON VIH- MEDICINA UCV G-16
TRATAMIENTO DE LA GESTANTE CON VIH- MEDICINA UCV G-16TRATAMIENTO DE LA GESTANTE CON VIH- MEDICINA UCV G-16
TRATAMIENTO DE LA GESTANTE CON VIH- MEDICINA UCV G-16
 
Antirretrovirales y embarazo. Farmacología Clínica
Antirretrovirales y embarazo. Farmacología ClínicaAntirretrovirales y embarazo. Farmacología Clínica
Antirretrovirales y embarazo. Farmacología Clínica
 
Sida Transm. Vertical
Sida Transm. VerticalSida Transm. Vertical
Sida Transm. Vertical
 
Abril
AbrilAbril
Abril
 
Indicadores de salud perinatal
Indicadores de salud perinatalIndicadores de salud perinatal
Indicadores de salud perinatal
 
Erick jair666
Erick jair666Erick jair666
Erick jair666
 
Transmision vertical del vih
Transmision vertical del vihTransmision vertical del vih
Transmision vertical del vih
 
Mecanismos de Transmisión Vertical del VIH (pdf)
Mecanismos de Transmisión Vertical del VIH (pdf)Mecanismos de Transmisión Vertical del VIH (pdf)
Mecanismos de Transmisión Vertical del VIH (pdf)
 
Prevencion de transmision vertical del vih sida con la triple terapia antirre...
Prevencion de transmision vertical del vih sida con la triple terapia antirre...Prevencion de transmision vertical del vih sida con la triple terapia antirre...
Prevencion de transmision vertical del vih sida con la triple terapia antirre...
 
Directiva manejo de its sintomaticas
Directiva manejo de its sintomaticasDirectiva manejo de its sintomaticas
Directiva manejo de its sintomaticas
 
Vaginosis bacteriana.
Vaginosis bacteriana.Vaginosis bacteriana.
Vaginosis bacteriana.
 
Organización Mundial de la Salud - OMS Estadísticas sanitarias mundiales 2010
Organización Mundial de la Salud - OMS  Estadísticas sanitarias mundiales 2010Organización Mundial de la Salud - OMS  Estadísticas sanitarias mundiales 2010
Organización Mundial de la Salud - OMS Estadísticas sanitarias mundiales 2010
 
Salud publica VIH EN GESTANTES
Salud publica VIH EN GESTANTESSalud publica VIH EN GESTANTES
Salud publica VIH EN GESTANTES
 
Infeccion por vih en embarazo
Infeccion por vih en embarazoInfeccion por vih en embarazo
Infeccion por vih en embarazo
 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla VIH
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla VIHBenemérita Universidad Autónoma de Puebla VIH
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla VIH
 
Vacunas adulto ugc gran capitan 2016 a ortega
Vacunas adulto ugc gran capitan 2016 a ortegaVacunas adulto ugc gran capitan 2016 a ortega
Vacunas adulto ugc gran capitan 2016 a ortega
 
Auxologia 2019
Auxologia 2019Auxologia 2019
Auxologia 2019
 
VIH y Embarazo. Dra. Ana Carvajal
VIH y Embarazo. Dra. Ana CarvajalVIH y Embarazo. Dra. Ana Carvajal
VIH y Embarazo. Dra. Ana Carvajal
 
Gestacion Y Sida Nov 2007 Dr Campos
Gestacion Y Sida Nov 2007 Dr CamposGestacion Y Sida Nov 2007 Dr Campos
Gestacion Y Sida Nov 2007 Dr Campos
 

Destacado

Social Media auf der ganzen Welt
Social Media auf der ganzen WeltSocial Media auf der ganzen Welt
Social Media auf der ganzen Welt
Michael Ehlers
 
**INSTRUCTIVO REQUERIDO PARA DESARROLLAR PROYECTO ABP DUALISMO
**INSTRUCTIVO REQUERIDO PARA DESARROLLAR PROYECTO ABP DUALISMO**INSTRUCTIVO REQUERIDO PARA DESARROLLAR PROYECTO ABP DUALISMO
**INSTRUCTIVO REQUERIDO PARA DESARROLLAR PROYECTO ABP DUALISMO
Edgar Devia Góngora
 
Moodle justifié
Moodle justifiéMoodle justifié
Moodle justifié
Moiraud Jean-Paul
 
Monstre patapoufette
Monstre patapoufette Monstre patapoufette
Monstre patapoufette
Vicky Lachance
 
Test Catalogue VAD
Test Catalogue VADTest Catalogue VAD
Test Catalogue VAD
Pierreba33
 
Bulletin d'information économique Laval - Printemps 2014
Bulletin d'information économique Laval - Printemps 2014Bulletin d'information économique Laval - Printemps 2014
Bulletin d'information économique Laval - Printemps 2014
Laval Technopole
 
Power point francisco javier moya gonzalez y juan antonio lopez filgaira
Power point francisco javier moya gonzalez y juan antonio lopez filgairaPower point francisco javier moya gonzalez y juan antonio lopez filgaira
Power point francisco javier moya gonzalez y juan antonio lopez filgaira
mjolengua
 
Main test booklet p2
Main test booklet p2Main test booklet p2
Main test booklet p2
candeva2007
 
Le Neolithique
Le NeolithiqueLe Neolithique
Le Neolithique
Alice
 
Figaronron - Bionicle (2009) - Gatorian
Figaronron - Bionicle (2009) - GatorianFigaronron - Bionicle (2009) - Gatorian
Figaronron - Bionicle (2009) - Gatorian
Figaronron Figaronron
 
Approche Environnementale et Tourisme
Approche Environnementale et TourismeApproche Environnementale et Tourisme
Approche Environnementale et Tourisme
universcetia
 
Proyecto rd actividad sanitaria sp final 21 9-10-
Proyecto rd actividad sanitaria sp final 21 9-10-Proyecto rd actividad sanitaria sp final 21 9-10-
Proyecto rd actividad sanitaria sp final 21 9-10-
Carmen Martínez
 
Pink Frog PräSentation
Pink Frog PräSentationPink Frog PräSentation
Pink Frog PräSentation
ThePinkFrog
 
Petite Histoire
Petite HistoirePetite Histoire
Petite Histoire
Azuara
 
AG Motivation und Anreize - Best Practice Beispiel
AG Motivation und Anreize - Best Practice BeispielAG Motivation und Anreize - Best Practice Beispiel
AG Motivation und Anreize - Best Practice Beispiel
multiermedia
 
Presentación Selene 20 octubre
Presentación Selene 20 octubrePresentación Selene 20 octubre
Presentación Selene 20 octubre
Rafael Pardo
 
Fotos de Howard Schatz
Fotos de Howard SchatzFotos de Howard Schatz
Fotos de Howard Schatz
BiaEsteves
 
Ebola clinical care guidelines fr 2014-10-28[1]
Ebola clinical care guidelines fr 2014-10-28[1]Ebola clinical care guidelines fr 2014-10-28[1]
Ebola clinical care guidelines fr 2014-10-28[1]
Ally O'Mara
 
La feminització de la professió mèdica. ¿Una moda o una tendència crònica?
La feminització de la professió mèdica. ¿Una moda o una tendència crònica? La feminització de la professió mèdica. ¿Una moda o una tendència crònica?
La feminització de la professió mèdica. ¿Una moda o una tendència crònica?
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 

Destacado (20)

Social Media auf der ganzen Welt
Social Media auf der ganzen WeltSocial Media auf der ganzen Welt
Social Media auf der ganzen Welt
 
**INSTRUCTIVO REQUERIDO PARA DESARROLLAR PROYECTO ABP DUALISMO
**INSTRUCTIVO REQUERIDO PARA DESARROLLAR PROYECTO ABP DUALISMO**INSTRUCTIVO REQUERIDO PARA DESARROLLAR PROYECTO ABP DUALISMO
**INSTRUCTIVO REQUERIDO PARA DESARROLLAR PROYECTO ABP DUALISMO
 
Moodle justifié
Moodle justifiéMoodle justifié
Moodle justifié
 
Monstre patapoufette
Monstre patapoufette Monstre patapoufette
Monstre patapoufette
 
Test Catalogue VAD
Test Catalogue VADTest Catalogue VAD
Test Catalogue VAD
 
Bulletin d'information économique Laval - Printemps 2014
Bulletin d'information économique Laval - Printemps 2014Bulletin d'information économique Laval - Printemps 2014
Bulletin d'information économique Laval - Printemps 2014
 
Power point francisco javier moya gonzalez y juan antonio lopez filgaira
Power point francisco javier moya gonzalez y juan antonio lopez filgairaPower point francisco javier moya gonzalez y juan antonio lopez filgaira
Power point francisco javier moya gonzalez y juan antonio lopez filgaira
 
Main test booklet p2
Main test booklet p2Main test booklet p2
Main test booklet p2
 
Le Neolithique
Le NeolithiqueLe Neolithique
Le Neolithique
 
Figaronron - Bionicle (2009) - Gatorian
Figaronron - Bionicle (2009) - GatorianFigaronron - Bionicle (2009) - Gatorian
Figaronron - Bionicle (2009) - Gatorian
 
Approche Environnementale et Tourisme
Approche Environnementale et TourismeApproche Environnementale et Tourisme
Approche Environnementale et Tourisme
 
Proyecto rd actividad sanitaria sp final 21 9-10-
Proyecto rd actividad sanitaria sp final 21 9-10-Proyecto rd actividad sanitaria sp final 21 9-10-
Proyecto rd actividad sanitaria sp final 21 9-10-
 
Pink Frog PräSentation
Pink Frog PräSentationPink Frog PräSentation
Pink Frog PräSentation
 
Petite Histoire
Petite HistoirePetite Histoire
Petite Histoire
 
AG Motivation und Anreize - Best Practice Beispiel
AG Motivation und Anreize - Best Practice BeispielAG Motivation und Anreize - Best Practice Beispiel
AG Motivation und Anreize - Best Practice Beispiel
 
Presentación Selene 20 octubre
Presentación Selene 20 octubrePresentación Selene 20 octubre
Presentación Selene 20 octubre
 
Fotos de Howard Schatz
Fotos de Howard SchatzFotos de Howard Schatz
Fotos de Howard Schatz
 
Ebola clinical care guidelines fr 2014-10-28[1]
Ebola clinical care guidelines fr 2014-10-28[1]Ebola clinical care guidelines fr 2014-10-28[1]
Ebola clinical care guidelines fr 2014-10-28[1]
 
La feminització de la professió mèdica. ¿Una moda o una tendència crònica?
La feminització de la professió mèdica. ¿Una moda o una tendència crònica? La feminització de la professió mèdica. ¿Una moda o una tendència crònica?
La feminització de la professió mèdica. ¿Una moda o una tendència crònica?
 
Liege
LiegeLiege
Liege
 

Similar a Malalties de Trasmissió Sexual

Directiva manejo de its sintomaticas en gentantes y mujeres lactantes
Directiva manejo de its sintomaticas en gentantes y mujeres lactantesDirectiva manejo de its sintomaticas en gentantes y mujeres lactantes
Directiva manejo de its sintomaticas en gentantes y mujeres lactantes
Ruth Vargas Gonzales
 
Infección VIH y embarazo
Infección VIH y embarazoInfección VIH y embarazo
Infección VIH y embarazo
NoemiHuancaQuispe1
 
Ciac propositus 49
Ciac propositus 49Ciac propositus 49
Ciac propositus 49
Javier González de Dios
 
MÓDULO 2 PREVENCION DEL CANCER CUELLO UTERINO_compressed.pdf
MÓDULO 2 PREVENCION DEL CANCER CUELLO UTERINO_compressed.pdfMÓDULO 2 PREVENCION DEL CANCER CUELLO UTERINO_compressed.pdf
MÓDULO 2 PREVENCION DEL CANCER CUELLO UTERINO_compressed.pdf
AlvaroMaqueraHuaman
 
Anticoncepcion adolescente
Anticoncepcion adolescenteAnticoncepcion adolescente
Anticoncepcion adolescente
Yesenia Huizar
 
Parto prematuro - Resumen
Parto prematuro - ResumenParto prematuro - Resumen
Parto prematuro - Resumen
Geraldine Sandoval
 
ELIMINACION-DE-LA-TMI-DEL-VIH-Y-SIFILIS-ilovepdf-compressed.pptx
ELIMINACION-DE-LA-TMI-DEL-VIH-Y-SIFILIS-ilovepdf-compressed.pptxELIMINACION-DE-LA-TMI-DEL-VIH-Y-SIFILIS-ilovepdf-compressed.pptx
ELIMINACION-DE-LA-TMI-DEL-VIH-Y-SIFILIS-ilovepdf-compressed.pptx
HermiGarcia2
 
Itu min
Itu minItu min
Itu min
hugotula
 
gonorrea-150410002802-conversion-gate01.pdf
gonorrea-150410002802-conversion-gate01.pdfgonorrea-150410002802-conversion-gate01.pdf
gonorrea-150410002802-conversion-gate01.pdf
noveno1
 
Ginecologia: Gonorrea
Ginecologia: GonorreaGinecologia: Gonorrea
Ginecologia: Gonorrea
Wendy Cedillo Carpio
 
Cacu- 2017 minsa peru
Cacu- 2017 minsa peru Cacu- 2017 minsa peru
Cacu- 2017 minsa peru
Fiorella Perez
 
Guia tecnica cancer_cuello_utero
Guia tecnica cancer_cuello_uteroGuia tecnica cancer_cuello_utero
Guia tecnica cancer_cuello_utero
ciro einsten alvarado trejo
 
El cáncer de cuello uterino es el segundo más frecuente en mujeres en el mund...
El cáncer de cuello uterino es el segundo más frecuente en mujeres en el mund...El cáncer de cuello uterino es el segundo más frecuente en mujeres en el mund...
El cáncer de cuello uterino es el segundo más frecuente en mujeres en el mund...
Juliette Spitzmaus
 
Vacunacion en el embarazo. Importancia de la vacuna de la tosferina
Vacunacion en el embarazo. Importancia de la vacuna de la tosferinaVacunacion en el embarazo. Importancia de la vacuna de la tosferina
Vacunacion en el embarazo. Importancia de la vacuna de la tosferina
MedicinaMaterna
 
cartilla-prevencion-del-cancer-decuello-uterino.pdf
cartilla-prevencion-del-cancer-decuello-uterino.pdfcartilla-prevencion-del-cancer-decuello-uterino.pdf
cartilla-prevencion-del-cancer-decuello-uterino.pdf
MoraYoli
 
GUIA_CLINICA.pdfsexto ciclo muy buena la gran guía clínica
GUIA_CLINICA.pdfsexto ciclo muy buena la gran guía clínicaGUIA_CLINICA.pdfsexto ciclo muy buena la gran guía clínica
GUIA_CLINICA.pdfsexto ciclo muy buena la gran guía clínica
DanuskaAndrea
 
VIH Y EMBARAZO.pptx
VIH Y EMBARAZO.pptxVIH Y EMBARAZO.pptx
VIH Y EMBARAZO.pptx
AndreaMartnez472264
 
Prenatal
PrenatalPrenatal
Prenatal
Miriam Sanchez
 
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES.pptx
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES.pptxPREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES.pptx
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES.pptx
LuisarmandoSantanata1
 
Hijo de madre vih positivo
Hijo de madre vih positivoHijo de madre vih positivo
Hijo de madre vih positivo
Christian Esteban Perez Pulgar
 

Similar a Malalties de Trasmissió Sexual (20)

Directiva manejo de its sintomaticas en gentantes y mujeres lactantes
Directiva manejo de its sintomaticas en gentantes y mujeres lactantesDirectiva manejo de its sintomaticas en gentantes y mujeres lactantes
Directiva manejo de its sintomaticas en gentantes y mujeres lactantes
 
Infección VIH y embarazo
Infección VIH y embarazoInfección VIH y embarazo
Infección VIH y embarazo
 
Ciac propositus 49
Ciac propositus 49Ciac propositus 49
Ciac propositus 49
 
MÓDULO 2 PREVENCION DEL CANCER CUELLO UTERINO_compressed.pdf
MÓDULO 2 PREVENCION DEL CANCER CUELLO UTERINO_compressed.pdfMÓDULO 2 PREVENCION DEL CANCER CUELLO UTERINO_compressed.pdf
MÓDULO 2 PREVENCION DEL CANCER CUELLO UTERINO_compressed.pdf
 
Anticoncepcion adolescente
Anticoncepcion adolescenteAnticoncepcion adolescente
Anticoncepcion adolescente
 
Parto prematuro - Resumen
Parto prematuro - ResumenParto prematuro - Resumen
Parto prematuro - Resumen
 
ELIMINACION-DE-LA-TMI-DEL-VIH-Y-SIFILIS-ilovepdf-compressed.pptx
ELIMINACION-DE-LA-TMI-DEL-VIH-Y-SIFILIS-ilovepdf-compressed.pptxELIMINACION-DE-LA-TMI-DEL-VIH-Y-SIFILIS-ilovepdf-compressed.pptx
ELIMINACION-DE-LA-TMI-DEL-VIH-Y-SIFILIS-ilovepdf-compressed.pptx
 
Itu min
Itu minItu min
Itu min
 
gonorrea-150410002802-conversion-gate01.pdf
gonorrea-150410002802-conversion-gate01.pdfgonorrea-150410002802-conversion-gate01.pdf
gonorrea-150410002802-conversion-gate01.pdf
 
Ginecologia: Gonorrea
Ginecologia: GonorreaGinecologia: Gonorrea
Ginecologia: Gonorrea
 
Cacu- 2017 minsa peru
Cacu- 2017 minsa peru Cacu- 2017 minsa peru
Cacu- 2017 minsa peru
 
Guia tecnica cancer_cuello_utero
Guia tecnica cancer_cuello_uteroGuia tecnica cancer_cuello_utero
Guia tecnica cancer_cuello_utero
 
El cáncer de cuello uterino es el segundo más frecuente en mujeres en el mund...
El cáncer de cuello uterino es el segundo más frecuente en mujeres en el mund...El cáncer de cuello uterino es el segundo más frecuente en mujeres en el mund...
El cáncer de cuello uterino es el segundo más frecuente en mujeres en el mund...
 
Vacunacion en el embarazo. Importancia de la vacuna de la tosferina
Vacunacion en el embarazo. Importancia de la vacuna de la tosferinaVacunacion en el embarazo. Importancia de la vacuna de la tosferina
Vacunacion en el embarazo. Importancia de la vacuna de la tosferina
 
cartilla-prevencion-del-cancer-decuello-uterino.pdf
cartilla-prevencion-del-cancer-decuello-uterino.pdfcartilla-prevencion-del-cancer-decuello-uterino.pdf
cartilla-prevencion-del-cancer-decuello-uterino.pdf
 
GUIA_CLINICA.pdfsexto ciclo muy buena la gran guía clínica
GUIA_CLINICA.pdfsexto ciclo muy buena la gran guía clínicaGUIA_CLINICA.pdfsexto ciclo muy buena la gran guía clínica
GUIA_CLINICA.pdfsexto ciclo muy buena la gran guía clínica
 
VIH Y EMBARAZO.pptx
VIH Y EMBARAZO.pptxVIH Y EMBARAZO.pptx
VIH Y EMBARAZO.pptx
 
Prenatal
PrenatalPrenatal
Prenatal
 
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES.pptx
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES.pptxPREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES.pptx
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES.pptx
 
Hijo de madre vih positivo
Hijo de madre vih positivoHijo de madre vih positivo
Hijo de madre vih positivo
 

Más de miguelmolina2008

Final final final 29-10-12
Final final final 29-10-12Final final final 29-10-12
Final final final 29-10-12
miguelmolina2008
 
Amigdalitis
AmigdalitisAmigdalitis
Amigdalitis
miguelmolina2008
 
Embarazo y riesgo laboral
Embarazo y riesgo laboralEmbarazo y riesgo laboral
Embarazo y riesgo laboral
miguelmolina2008
 
Riesgo durante el embarazo
Riesgo durante el embarazoRiesgo durante el embarazo
Riesgo durante el embarazo
miguelmolina2008
 
Irc
IrcIrc
Dr aguilar-sesbibl-abr12
Dr aguilar-sesbibl-abr12Dr aguilar-sesbibl-abr12
Dr aguilar-sesbibl-abr12
miguelmolina2008
 
Nota informativa 2 marzo 2012 pip
Nota informativa 2 marzo 2012 pipNota informativa 2 marzo 2012 pip
Nota informativa 2 marzo 2012 pip
miguelmolina2008
 
Nota informativa 2 marzo 2012 pip
Nota informativa 2 marzo 2012 pipNota informativa 2 marzo 2012 pip
Nota informativa 2 marzo 2012 pip
miguelmolina2008
 
Protocolo explantacion pip
Protocolo explantacion pipProtocolo explantacion pip
Protocolo explantacion pip
miguelmolina2008
 
Bit v19n5
Bit v19n5Bit v19n5
Bit v19n5
miguelmolina2008
 
Abc de emergencias
Abc de emergenciasAbc de emergencias
Abc de emergencias
miguelmolina2008
 
Manual valoracion IT
Manual valoracion ITManual valoracion IT
Manual valoracion IT
miguelmolina2008
 
Manual práctico de Valoración Incapacidad Temporal
Manual práctico de Valoración Incapacidad TemporalManual práctico de Valoración Incapacidad Temporal
Manual práctico de Valoración Incapacidad Temporal
miguelmolina2008
 
Esquema HBP
Esquema HBPEsquema HBP
Esquema HBP
miguelmolina2008
 
Prevenció del CCR
Prevenció del CCRPrevenció del CCR
Prevenció del CCR
miguelmolina2008
 
Dislipemies 2011
Dislipemies 2011Dislipemies 2011
Dislipemies 2011
miguelmolina2008
 
Eur heart j-2011
Eur heart j-2011Eur heart j-2011
Eur heart j-2011
miguelmolina2008
 
Deteriorament Cognitiu
Deteriorament CognitiuDeteriorament Cognitiu
Deteriorament Cognitiu
miguelmolina2008
 
Dolor toracic
Dolor toracicDolor toracic
Dolor toracic
miguelmolina2008
 

Más de miguelmolina2008 (20)

Final final final 29-10-12
Final final final 29-10-12Final final final 29-10-12
Final final final 29-10-12
 
Amigdalitis
AmigdalitisAmigdalitis
Amigdalitis
 
Embarazo y riesgo laboral
Embarazo y riesgo laboralEmbarazo y riesgo laboral
Embarazo y riesgo laboral
 
Riesgo durante el embarazo
Riesgo durante el embarazoRiesgo durante el embarazo
Riesgo durante el embarazo
 
Irc
IrcIrc
Irc
 
Dr aguilar-sesbibl-abr12
Dr aguilar-sesbibl-abr12Dr aguilar-sesbibl-abr12
Dr aguilar-sesbibl-abr12
 
Nota informativa 2 marzo 2012 pip
Nota informativa 2 marzo 2012 pipNota informativa 2 marzo 2012 pip
Nota informativa 2 marzo 2012 pip
 
Nota informativa 2 marzo 2012 pip
Nota informativa 2 marzo 2012 pipNota informativa 2 marzo 2012 pip
Nota informativa 2 marzo 2012 pip
 
Protocolo explantacion pip
Protocolo explantacion pipProtocolo explantacion pip
Protocolo explantacion pip
 
Bit v19n5
Bit v19n5Bit v19n5
Bit v19n5
 
Update2012 presentacio
Update2012 presentacioUpdate2012 presentacio
Update2012 presentacio
 
Abc de emergencias
Abc de emergenciasAbc de emergencias
Abc de emergencias
 
Manual valoracion IT
Manual valoracion ITManual valoracion IT
Manual valoracion IT
 
Manual práctico de Valoración Incapacidad Temporal
Manual práctico de Valoración Incapacidad TemporalManual práctico de Valoración Incapacidad Temporal
Manual práctico de Valoración Incapacidad Temporal
 
Esquema HBP
Esquema HBPEsquema HBP
Esquema HBP
 
Prevenció del CCR
Prevenció del CCRPrevenció del CCR
Prevenció del CCR
 
Dislipemies 2011
Dislipemies 2011Dislipemies 2011
Dislipemies 2011
 
Eur heart j-2011
Eur heart j-2011Eur heart j-2011
Eur heart j-2011
 
Deteriorament Cognitiu
Deteriorament CognitiuDeteriorament Cognitiu
Deteriorament Cognitiu
 
Dolor toracic
Dolor toracicDolor toracic
Dolor toracic
 

Malalties de Trasmissió Sexual

 • 1. Guia de pràctica clínica sobre infeccions de transmissió sexual GPC-Its 2009
 • 3. 183 GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó; aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40) 4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43) El cribratge del VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes persones, en fer-se la prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això, l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug- mentar l’efectivitat de la intervenció. Guia de pràctica clínica A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre sobre infeccions país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents: D amb aquestes; (BASHH/IUSTI) (19,43) de transmissió sexual homes i dones que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS; GPC-Its dones que volen ser mares (visita preconcepcional); 2009 totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38) El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció. 4.5. Cribratge d’hepatitis A i B Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les vacunes contra els virus A i B. En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions del Departament de Salut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada de l’hepatitis B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du- rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció. A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
 • 4. 183 GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó; aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40) 4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43) El cribratge del VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes persones, en fer-se la prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això, l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug- mentar l’efectivitat de la intervenció. A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents: D homes i dones que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI) homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS; dones que volen ser mares (visita preconcepcional); totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38) El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció. 4.5. Cribratge d’hepatitis A i B EstàGeneralitat de Catalunya. Departament de Salut © indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les Edita: Departament de Salut Amb la col·laboració del Centre d’Estudis Epidemiològics vacunes contra els Transmissió Sexual i Sida sobre les Infeccions de virus A i B. de Catalunya (CEEISCAT) i el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública En (CIBERESP) les dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions el cas de del Departament de Salut, Web: http://www.gencat.cat/salut (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada de Disseny gràfic i B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du- l’hepatitis maquetació: rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció. Primer Segona serveis de comunicació Primera edició: desembre 2009 A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll ISBN: 978-84-393-8184-6 uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
 • 5. 183 5 GPC ITS 2009 | VI. GPC Its 2009 | Agraïments Aspectes generals de la prevenció de les ITS Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > Agraïments totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó; aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40) A totes les persones que han participat en l’elaboració i en l’edició d’aquesta Guia de pràctica clínica sobre infeccions de transmissió sexual (ITS), 2009, molt especialment 4.4. aquelles quedel VIH (15,19,35,36,43) a Cribratge han contribuït a la formació i el suport metodològic dels autors i autores, a la cerca i l’anàlisi de l’evidència científica, així com a la coordinació de les activitats El cribratge del VIH l’elaboració d’aquest document. primerament, el benefici individual que ha comportat està indicat per raons diverses: que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes persones, a les que varen participar en l’elaboració i edició de la Guiarisc. a la obstant això, I també en fer-se la prova, redueixen les seves pràctiques de per No prevenció i l’oferta i la realització de lade transmissió sexual (1999), que ha precedit l’actual Guia i ha el control de les malalties prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug- estat durant anys un referent a Catalunya per a molts professionals sanitaris i moltes pro- mentar l’efectivitat de la intervenció. fessionals sanitàries que treballen en l’atenció de les infeccions de transmissió sexual. A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents: D homes i dones que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI) homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS; dones que volen ser mares (visita preconcepcional); totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38) El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció. 4.5. Cribratge d’hepatitis A i B Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les vacunes contra els virus A i B. En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions del Departament de Salut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada de l’hepatitis B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du- rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció. A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
 • 6. 183 6 GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS GPC Its 2009 Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > Direcciódones embarassades per evitar les complicacions agrup llarg treballd’una totes les i coordinació Membres del curt i de termini del projecte sífilis no tractada, tant pel que fa a la salutper la mare com a la del seu GPCnadó; de a l’elaboració de la futur sobre ITS aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- Direcció tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40) Antoni Plasència Formació metodològica Director General de salut Pública M. Dolors Estrada 4.4. Cribratgede salut (15,19,35,36,43) Departament del VIH Unitat d’Avaluació de Productes sanitaris de l’AAtRM El cribratge del VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual Coordinació servei Català de la salut (Catsalut) Mireia Alberny que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes persones, en fer-se lasalut Pública Enriqueta Pujol Direcció General de prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això, Departament de salut la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug- l’oferta i la realització de Unitat de Recerca en Epidemiologia, mentar l’efectivitat de la intervenció. salut Pública i serveis sanitaris Suport a la coordinació Fundació Gol i Gurina M. José Vidal Institut Català de la salut (ICs) A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre subdirecció General de país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents: Promoció de la salut Anàlisi i avaluació de Direcció General de salut Pública l’evidència científica D Departament de salutpresenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades homes i dones que Mireia Alberny amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI) Direcció General de salut Pública Departament de salut homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS; Ester Amado Comissió volen ser mares (visita preconcepcional);Farmàcia dones que metodològica servei de Àmbit d’Atenció Primària Departament de Salut de Barcelona Ciutat totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és Carmen Cabezas alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre.la salut (ICs) Institut Català de (19,35,38) subdirecció General de Promoció de la salut Enriqueta Pujol El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el Direcció General de salut Pública Unitat de Recerca en Epidemiologia, benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció. salut Pública i serveis sanitaris Institut Català de la Salut (ICS) Fundació Gol i Gurina Eva Comín 4.5. Cribratge d’hepatitis A i B Institut Català de la salut (ICs) Direcció del Projecte Guies Està indicat en cas que l’ICs de Pràctica Clínica de es valori la conveniència de vacunarcientífica hepatitis (A, B Documentació contra les o A+B), i d’Atencióles recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les Divisió segons Primària Mercè Rivas vacunes contra els virus A i B. Documentalista Agència d’Avaluació de Tecnologia Eniel cas de les dones gestants, i segons les recomanacions delsubgrups de redacció Recerca Mèdiques (AATRM) Coordinació dels Manual de vacunacions Emília Sánchez Salut, (17) no hi ha contraindicacióAvecilla del Departament de Àngels per emprar la vacuna inactivada de subdireccióB durant el primer trimestre de Programa d’Atenció a la l’administració du- l’hepatitis d’Investigació l’embaràs i repetir-ne salut sexual i i Relacions Externes de l’AAtRM rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció. Reproductiva (PAssIR) Badalona Unitat de Docència de l’AAtRM serveis Assistencials (BsA) A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
 • 7. 183 7 GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS GPC Its 2009 Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > Elisabeth Buira Elisabeth Buira totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una Programa per a la Prevenció i Programa per a la Prevenció i sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó; l’Assistència de la sida (PPAs) l’Assistència de la sida (PPAs) aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- Direcció General de salut Pública Direcció General de salut Pública tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40) salut Departament de salut Departament de Montserrat Calmet Montserrat Calmet 4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43) Programa per a la Prevenció i Programa per a la Prevenció i El cribratge delde la sida (PPAs) per raons diverses: primerament, el(PPAs) individual l’Assistència VIH està indicat l’Assistència de la sida benefici Direcció General de salut Pública que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també elPública algunes Direcció General de salut fet que Departament de salutprova, redueixen les seves pràctiques salut persones, en fer-se la Departament de de risc. No obstant això, l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug- Rosa Mansilla mentar l’efectivitat de la intervenció. Josep M. Cots Programa per a la Prevenció i Equip d’Atenció Primària (EAP) l’Assistència de la sida (PPAs) La Marina, Barcelona A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre Direcció General de salut Pública Institut Català de la salut (ICs) país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents: Departament de salut Gemma Falguera D Autors i iredactors presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades homes dones que Programa d’Atenció a la salut sexual amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI) Mireia Alberny i Reproductiva (PAssIR) Direcció General de salut Pública Centre i Lleida homes i donessalut risc alt de contraure VIH i altres ITS; la salut (ICs) Departament de amb Institut Català de dones que volen ser mares (visita preconcepcional); Ester Amado Carles Llor servei de Farmàcia Equip d’Atenció Primària (EAP) Àmbit d’Atenció Primària Jaume I, tarragona totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és de Barcelonacribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38) (ICs) alt, aquest Ciutat Institut Català de la salut Institut Català de la salut (ICs) Evelin López El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el Antònia Andreu Centre d’Estudis Epidemiològics sobre benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció. Laboratori de Microbiologia les Its i sida de Catalunya (CEEIsCAt) Hospital Vall d’Hebron, Barcelona Institut Català d’Oncologia (ICO) 4.5. Cribratge de la salut (ICs)i B Institut Català d’hepatitis A CIBER Epidemiología y salud Pública (CIBEREsP). Departament de salut Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B Àngels Avecilla o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les Programa d’Atenció a la salut sexual Rosa M. López vacunes contra els virus A Badalona i Reproductiva (PAssIR) i B. Laboratori Clínic de Bon Pastor serveis Assistencials (BsA) Barcelona En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions de la salut (ICs) Institut Català del Manual de vacunacions delCarme Beni de Salut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada Departament de l’hepatitis Planificació, Compra i Avalu- Direcció deB durant el primer trimestre de Rossie Lugo l’embaràs i repetir-ne l’administració du- ació. Regió sanitària Barcelona Centre d’Estudis Epidemiològics sobre rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció. servei Català de la salut (Catsalut) les Its i sida de Catalunya (CEEIsCAt) A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
 • 8. 183 8 GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS GPC Its 2009 Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > Institut Català d’Oncologia (ICO) M. José Vidal totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una CIBER Epidemiología y salud Pública subdirecció General de Promoció de la sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó; (CIBEREsP). Departament de salut salut. Direcció General de salut Pública aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- Departament de salut tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40) Rosa Mansilla Programa per a la Prevenció i Autors col·laboradors l’Assistència de la sida (PPAs) Encarnación Arellano 4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43) Direcció General de salut Pública Unitat d’Infeccions de transmissió El cribratge del de salut indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual Departament VIH està sexual (UIts) de Drassanes Barcelona que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes Juanjo Mascort la prova, redueixen les seves pràctiques desalut (ICs) persones, en fer-se Institut Català de la risc. No obstant això, Equip d’Atenció Primària (EAP) l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug- La Florida sud. L’Hospitalet de Llobregat mentar l’efectivitat de la intervenció. Carme Coll Institut Català de la salut (ICs) Programa d’Atenció a la salut sexual i Reproductiva (PAssIR) Barcelonès A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre Xavier Puigdengolas Nord i Maresme país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents: Equip d’Atenció Primària (EAP) Institut Català de la salut (ICs) sant Fruitós de Bages D Institut Català de que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades homes i dones la salut (ICs) Estrella Barceló amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI) Unitat de Farmàcia. servei d’Atenció Enriqueta Pujol Primària (sAP) Muntanya homes iRecercaamb risc alt de contraure VIH i altres ITS; Primària Unitat de dones en Epidemiologia Àmbit d’Atenció salut Pública i serveis sanitaris de Barcelona Ciutat Fundació Golvolen ser mares (visita preconcepcional); dones que i Gurina Institut Català de la salut (ICs) Institut Català de la salut (ICs) totes les dones embarassades durant el primer Capella Marta trimestre i, si el risc d’infecció és Mercè Rivascribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38) alt, aquest Consulta de Dermatologia Documentalista Centre d’Atenció Primària (CAP) El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas Vallès Mollet del d’embaràs, a més, s’hi afegeix el Glòria Roig Institut Català de la salut (ICs) benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció. Laboratori Clínic de Manso, Barcelona Institut Català de la salut (ICs) Clara Carrasco 4.5. Cribratge d’hepatitis A i B Equip d’Atenció Primària (EAP), Figueres Isabel Sanfeliu Institut Català de la salut (ICs) Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B Laboratori de Microbiologia o A+B), i segons les sabadell Hospital Parc taulí, recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les Xavier Castellsagué vacunes contra els virus A i taulí (CsPt) Corporació sanitària Parc B. servei d’Epidemiologia i Registre del Càncer Luis Urbiztondo En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions d’Oncologia (ICO) Institut Català del Manual de vacunacions delsecció de MalaltiesSalut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada Departament de Infeccioses de subdirecció General de primer trimestre de Rosa Forn i repetir-ne l’administració du- l’hepatitis B durant el l’embaràs Promoció de la salut Programa d’Atenció a la salut sexual i rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció. Direcció General de salut Pública Reproductiva (PAssIR) Bages i solsonès Departament de salut Institut Català de la salut (ICs) A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
 • 9. 183 9 GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS GPC Its 2009 Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > Mar Lázaro Begoña Treviño totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una servei de Medicina Preventiva i servei Unitat de Medicina tropical i salut sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó; de Medicina Interna Internacional Drassanes aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- Hospital Universitari de Bellvitge Barcelona tre i en el moment del (ICs)si hi ha risc d’infecció.Català de la salut (ICs) Institut Català de la salut part Institut (5,19,35,40) Belén Lloveras Revisors 4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43) servei de Patologia Pere Armengol El cribratgedel Mar, Barcelona Hospital del VIH està indicat per raons diverses: d’Infeccions de el benefici individual Unitat primerament, transmissió Institut Municipal d’Assistència que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible,detambé el fet que algunes sexual (UIts) i Drassanes sanitària (IMAs) la prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això, persones, en fer-se Barcelona Institut Català de la salut (ICs) l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug- Cristina Martínez mentar l’efectivitat de la intervenció. Programa d’Atenció a la salut sexual M. Jesús Barberá i Reproductiva (PAssIR) Unitat d’Infeccions de transmissió A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre Barcelona ciutat sexual (UIts) de Drassanes país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents: Institut Català de la salut (ICs) Barcelona Institut Català de la salut (ICs) D Juan Manuel Mendive homes i dones que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI) Equip d’Atenció Primària (EAP) Irene Barrabeig La Mina, sant Adrià del Besòs Unitat de Vigilància Epidemiològica homes i dones la salut (ICs)de contraure VIH ila Regió Metropolitana sud Institut Català de amb risc alt de altres ITS; Direcció General de salut Pública dones que volen ser mares (visita preconcepcional); de salut Mercè Meroño Departament Àmbit Prevenció, Barcelona Joan Batalla totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és Rafael Muñoz servei de Medicina Preventiva alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38) stOP sida, Barcelona subdirecció General de El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas de la salut a més, s’hi afegeix el Promoció d’embaràs, Carme Ollé Direcció General de salut Pública benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció. Programa d’Atenció a la salut sexual Departament de salut i Reproductiva (PAssIR) Ciutat Vella 4.5. Cribratge d’hepatitis A isanitària Institut Municipal d’Assistència B Josep Boronat (IMAs), Barcelona Programa d’Atenció a la salut Està indicat en cas que es valori la conveniència de ivacunar contra les hepatitis (A, B sexual Reproductiva (PAssIR) o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les Montserrat Pineda tarragonès vacunes contra els virus A i B. Creación Positiva, Barcelona Institut Català de la salut (ICs) En Neus Pratles dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions el cas de Ricard Carrillo delPrograma d’Atenció a la salut hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada Departament de Salut, (17) no Equip d’Atenció Primària (EAP) de sexual i Reproductiva (PAssIR) trimestre de La Florida sud l’hepatitis B durant el primer l’embaràs i repetir-ne l’administració du- Costa de Ponent L’Hospitalet de Llobregat rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció. Institut Català de la salut (ICs) Institut Català de la salut (ICs) A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
 • 10. 183 10 GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS GPC Its 2009 Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > Jordi Casabona Rosa M. Juvé totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una Centre d’Estudis Epidemiològics sobre Laboratori Clínic de Bon Pastor sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó; les Its i sida de Catalunya (CEEIsCAt) Barcelona aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- Institut Català d’Oncologia (ICO) Institut Català de la salut (ICs) tre i en el moment del part Pública risc d’infecció. (5,19,35,40) CIBER Epidemiología y salud si hi ha (CIBEREsP). Departament de salut Carmen Lacasa Direcció General de Planificació 4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43) Pere Domingo i Avaluació. Departament de salut El cribratge Malalties està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual Unitat de del VIH Infeccioses Hospital de la santa Creu i sant Pau José Luis Martínez que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes Barcelona fer-se la prova, redueixen les seves pràctiquesla Prevenció iobstant això, persones, en Programa per a de risc. No l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades la sida (PPAs) per aug- l’Assistència de d’aconsellament Ramon Escuriet mentar l’efectivitat de la intervenció. Direcció General de salut Pública Direcció General de Planificació i Departament de salut Avaluació. Departament de salut A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre Ramon Morera país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents: Pilar Felipe Pla d’Innovació d’Atenció Primària Laboratori Clínic de Bon Pastor i salut Comunitària D Barcelonadones que presenten altres ITS o que consultende salut homes i Departament per situacions relacionades Institutaquestes; la salut (ICs) amb Català de (BASHH/IUSTI) (19,43) Consol Muxí homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres d’Atenció a la salut sexual Albert Giménez Programa ITS; Programa per a la Prevenció i i Reproductiva (PAssIR) del servei l’Assistència de la sida (PPAs)(visita preconcepcional); dones que volen ser mares d’Atenció Primària Dreta, Barcelona Direcció General de salut Pública Institut Català de la salut (ICs) Departament de salut totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és Mariam de la Poza alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38) Pere Godoy Equip d’Atenció Primària (EAP) Unitat de Vigilància Epidemiològica Carles Ribas, Barcelona El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el de la Regió de Lleida Institut Català de la salut (ICs) benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció. Direcció General de salut Pública Departament de salut Miquel Ribera 4.5. Cribratge d’hepatitis A i B servei de Dermatologia Josep M. Jansà Hospital Parc taulí, sabadell Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B subdirecció General de Vigilància i Corporació sanitària Parc taulí (CsPt) o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les Resposta a Emergències de salut Pública vacunes contra els de saluti Pública Direcció General virus A B. Rosa Ros Departament de salut Centre Jove d’Anticoncepció i sexualitat (CJAs), Barcelona En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions delMarisa Jiménez Salut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada Departament de Direcció Estratègica de Cures trimestre de Benicio Sanz de l’hepatitis B durant el primer l’embaràs i repetir-ne l’administració du- d’Infermeria Unitat d’Infeccions de transmissió rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció. secretaria d’Estratègia i Coordinació sexual (UIts) de Drassanes, Barcelona Departament de salut Institut Català de la salut (ICs) A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
 • 11. 183 11 GPC ITS 2009 | VI. Aspectes generals de la prevenció de les ITS GPC Its 2009 Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > Isabel Sierra totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una subdirecció General de Promoció de la sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó; salut. Direcció General de salut Pública aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- Departament de salut tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40) Lluís Torralba 4.4. Cribratge del de Práctica Clínica Guia salud. Guias VIH (15,19,35,36,43) Consejo Interterritorial El cribratgeNacional de salud sistema del VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes persones, Vives Álvaro en fer-se la prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això, servei d’Andrologia. Consulta d’Its l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug- mentar l’efectivitat deBarcelona Fundació Puigvert, la intervenció. Jordi Xandri A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre Programa d’Atenció a la salut sexual país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents: i Reproductiva (PAssIR) del servei d’Atenció Primària Esquerra, Barcelona D Institut Català de que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades homes i dones la salut (ICs) amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI) homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS; dones que volen ser mares (visita preconcepcional); totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38) El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció. 4.5. Cribratge d’hepatitis A i B Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les vacunes contra els virus A i B. En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions del Departament de Salut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada de l’hepatitis B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du- rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció. A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
 • 12. 183 12 | VI. Its 2009 Relació de continguts GPC ITS 2009 GPC Aspectes| generals de la prevenció de les ITS Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > Relació deembarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una totes les dones continguts sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó; aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40) Presentació ............................................................................................................................................................................................................... 17 Introducció 18 4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43) ............................................................................................................................................................................................................... I. Abreviacions .................................................................................................................................................................................................... 19 El cribratge del VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual que suposa detectar la infecció tan grauscom sigui possible, i també el fet que algunes II. Nivells d’evidència científica i aviat de recomanació utilitzats .......................................... 21 persones, en fer-se la prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això, III. Resum de les recomanacions ............................................................................................................................................. aug- l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per22 mentar l’efectivitat de la intervenció. serotips D-K .............................................................................................. 22 1. Infecció per Chlamydia trachomatis 2. Infecció per Chlamydia trachomatis L1, L2, L3 ..................................................................................................... 25 3. Gonocòccia ......................................................................................................................................................................................................... 27 A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre país isífilis ............................................................................................................................................................................................................................ 30 4. a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents: 5. Infecció per Trichomonas vaginalis ...................................................................................................................................... 35 Berrugues genitals i condilomes acuminats .............................................................................................................. 37 D 6.homes i dones que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades 7. Herpes genital (19,43) ................................................................................................................................................................................................. 40 amb aquestes; (BASHH/IUSTI) 8. Aconsellament ................................................................................................................................................................................................ 45 IV. Metodologia d’elaboració de contraure VIH i altres ITS; homes i dones amb risc alt de la GPC ......................................................................................................................... 46 V. Infeccions de transmissió sexual: diagnòstic i maneig clínic ................................................ 54 dones que volen ser mares (visita preconcepcional); 1. Infecció genital per Chlamydia trachomatis ..................................................................................................... 54 1.1. Infecció per Chlamydia trachomatis serotips D-K ................................................................................ 54 totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és 1.1.1. Aspectes generals ..................................................................................................................................................... 54 alt, aquest cribratge es repeteix durantChlamydiatrimestre. (19,35,38) 1.1.2. Diagnòstic de la infecció per el tercer trachomatis serotips D-K ............. 56 1.1.2.1. tècniques de laboratori .............................................................................................................. 57 El cribratge del VIH està Obtenció i recollida de les mostres d’embaràs, a més, s’hi afegeix el 1.1.2.2. indicat per raons diverses i en cas .............................................................................. 58 benefici del tractament antiretroviral en la reducció depertransmissió vertical de la infecció. 1.1.3. Indicacions de detecció de la infecció la Chlamydia trachomatis serotips D-K ................................................................................................................................... 59 1.1.4. tractament farmacològic ................................................................................................................................... 60 4.5. Cribratge1.1.4.1. tractament de la infecció per Chlamydia trachomatis d’hepatitis A i B Està indicat en cas que es valori lano complicada ................................................................................................... 60 B serotips D-K conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, 1.1.4.2. tractament de la infecció per Chlamydia trachomatis o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les serotips D-K complicada ............................................................................................................ 62 vacunes contra els virus A i B. 1.1.5. seguiment clínic .......................................................................................................................................................... 65 1.1.6. Detecció i cribratge d’altres Its ............................................................................................................... 66 En el cas de les Prevenció i educació sanitària recomanacions del Manual de vacunacions 1.1.7. dones gestants, i segons les ................................................................................................................... 66 del Departament de Salut, (17) no hi contactes sexuals ......................................................................................... 67 1.1.8. Estudi i maneig dels ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada de l’hepatitis B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du- 1.1.9. Bibliografia .......................................................................................................................................................................... 67 rant el tercer trimestre si hi ha trachomatis serotips L1, L2, L3 .............................................................. 71 1.2. Infecció per Chlamydia risc d’infecció. 1.2.1. Aspectes generals ..................................................................................................................................................... 71 A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll 1.2.2. Diagnòstic ............................................................................................................................................................................ 72 uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
 • 13. 183 13 | VI. Its 2009 Relació de la prevenció de les ITS GPC ITS 2009 GPC Aspectes|generalsde continguts Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > 1.2.2.1. tècniques de laboratori .............................................................................................................. 73 totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una 1.2.2.2. Obtenció i recollida de les mostres .............................................................................. 73 sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó; 1.2.3. Indicacions de detecció de la infecció per Chlamydia aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- trachomatis serotips L1, L2, L3 ................................................................................................................. 74 tre i en el moment delfarmacològic .................................................................................................................................... 74 1.2.4.tractament part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40) 1.2.5. seguiment clínic .......................................................................................................................................................... 75 1.2.6. Detecció i cribratge d’altres Its ............................................................................................................... 75 4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43) 1.2.7. Prevenció i educació sanitària ................................................................................................................... 76 El cribratge del Estudi i maneig dels contactes .................................................................................................................. 76 1.2.8. VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual 1.2.9. Bibliografia .......................................................................................................................................................................... 77 que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes persones, en fer-se la prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant79 2. Gonocòccia ...................................................................................................................................................................................................... això, l’oferta i la realització de la ........................................................................................................................................................................ 79 2.1. Aspectes generals prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug- mentar l’efectivitat de la intervenció. 2.2. Diagnòstic ............................................................................................................................................................................................... 82 2.2.1. tècniques de laboratori ...................................................................................................................................... 82 A més de 2.2.2. Obtenció en què la de les mostres ......................................................................................................nostre les situacions i recollida prova de cribratge del VIH està indicada en el 84 país i a Europa,Monitoratge amb les ITS tenim antimicrobianes ................................................................ 85 2.2.3. en relació de les resistències les recomanacions següents: 2.3. Indicacions de detecció de la infecció per Neisseria gonorrhoeae ................................. 86 D homes i dones que presenten..................................................................................................................................................... 87 2.4. tractament farmacològic altres ITS o que consulten per situacions relacionades 2.4.1. tractament de la gonocòccia no complicada .......................................................................... 88 amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI) 2.4.2. tractament de la gonocòccia complicada ................................................................................... 90 2.5. seguiment clínic ............................................................................................................................................................................. 91 homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS; 2.6. Detecció i cribratge d’altres Its .................................................................................................................................. 92 2.7. Prevenció i educació sanitària ...................................................................................................................................... 92 dones que volen ser mares (visita preconcepcional); 2.8. Estudi i maneig dels contactes .................................................................................................................................... 93 2.9. Bibliografia ............................................................................................................................................................................................. 93 totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és 3.alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38) Sífilis .......................................................................................................................................................................................................................... 97 3.1. Aspectes generals ........................................................................................................................................................................ 97 3.2. Diagnòstic ........................................................................................................................................................................................... 101 El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el 3.2.1. tècniques de laboratori .................................................................................................................................. 101 benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció. 3.2.2. Interpretació dels resultats de les tècniques diagnòstiques ............................. 106 3.3. Indicació de detecció de sífilis .................................................................................................................................. 108 4.5. Cribratge d’hepatitis A i B 3.4. tractament farmacològic ................................................................................................................................................. 108 3.4.1. tractament de la sífilis primària, secundària i latent precoç ............................. 108 Està indicat en tractament de la sífilisconveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B 3.4.2. cas que es valori la latent tardana, latent de durada o A+B), i segons les recomanacions indicades (excepte neurosífilis) .................................... 110 les desconeguda i de la sífilis terciària en l’apartat d’aquest capítol sobre vacunes contra tractament de la neurosífilis ..................................................................................................................... 111 3.4.3. els virus A i B. 3.4.4. tractament epidemiològic de la sífilis ............................................................................................ 112 En el cas de lesReacció de Jarisch-Herxheimer ............................................................................................................ 112 3.4.5. dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions 3.5. seguiment clínic .......................................................................................................................................................................... 112 del Departament de Salut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada 3.6. Detecció i cribratge d’altres Its ............................................................................................................................... 113 de l’hepatitis B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du- 3.7. Prevenció i educació sanitària ................................................................................................................................... 114 rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció. 3.8. Estudi i maneig dels contactes ................................................................................................................................. 114 3.9. Bibliografia .......................................................................................................................................................................................... 115 A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
 • 14. 183 14 | VI. Its 2009 Relació de continguts GPC ITS 2009 GPC Aspectes| generals de la prevenció de les ITS Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > 4. Infecció per Trichomonas vaginalis .......................................................................................................................... 118 totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una 4.1. Aspectes generals ..................................................................................................................................................................... 118 sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó; 4.2. Diagnòstic ............................................................................................................................................................................................ 119 aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- 4.2.1. Diagnòstic clínic ........................................................................................................................................................ 119 tre i en el moment del part si hi ha.................................................................................................................................. 120 4.2.2. tècniques de laboratori risc d’infecció. (5,19,35,40) 4.2.3. Obtenció i recollida de les mostres ................................................................................................... 122 4.3. Indicacions de detecció de la infecció per Trichomonas vaginalis .............................. 122 4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43) 4.4. tractament farmacològic ................................................................................................................................................. 123 4.5. seguiment està ......................................................................................................................................................................... 125 El cribratge del VIH clínic indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual que suposa detectar la infecció tan Its .............................................................................................................................. 125 4.6. Detecció i cribratge d’altres aviat com sigui possible, i també el fet que algunes persones,Prevenció i la prova, sanitària .................................................................................................................................. 125 4.7. en fer-se educació redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això, 4.8. Estudi i maneig la prova han ................................................................................................................................ 126 l’oferta i la realització de dels contactes d’anar acompanyades d’aconsellament per aug- 4.9. Bibliografia ......................................................................................................................................................................................... 126 mentar l’efectivitat de la intervenció. 5. Infecció pel virus del papil·loma humà: berrugues i condilomes .................................. 130 A més de Aspectes generals .................................................................................................................................................................... 130 5.1. les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre país i 5.2. Diagnòsticrelació amb les ITS tenim les recomanacions següents: a Europa, en ........................................................................................................................................................................................... 133 5.3. tractament de les lesions ............................................................................................................................................... 133 D 5.3.1. tractaments autoadministrats ................................................................................................................ 134 homes i dones que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI) pels professionals sanitaris ............................................ 136 5.3.2. tractaments administrats 5.3.3. tractaments ablatius .......................................................................................................................................... 137 5.3.4. tractament durant l’embaràs ................................................................................................................... 139 homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS; 5.3.5. tractament en cas d’infecció pel VIH ............................................................................................ 139 5.4. seguiment clínic ......................................................................................................................................................................... 141 dones que volen ser mares (visita preconcepcional); 5.5. Detecció i cribratge d’altres Its .............................................................................................................................. 141 5.6. Prevenció i educació sanitària .................................................................................................................................. 142 les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció totes Estudi i maneig dels contactes ................................................................................................................................ 143 és 5.7. alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38) 5.8. Bibliografia ......................................................................................................................................................................................... 143 El cribratge del VIH estàde l’herpesraons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el 6. Infecció pel virus indicat per simple genital ............................................................................................... 148 6.1. Aspectes generals .................................................................................................................................................................... 148 benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció. 6.2. Diagnòstic ........................................................................................................................................................................................... 151 6.2.1. tècniques de laboratori .................................................................................................................................. 151 4.5. CribratgeObtenció i recollida de les mostres .................................................................................................. 152 6.2.2. d’hepatitis A i B 6.3. Indicacions de detecció de la infecció pel VHs ................................................................................... 153 Està indicat en cas que es valori ................................................................................................................................................. 154 B 6.4. tractament farmacològic la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, o A+B), i 6.4.1. Mesures generals .................................................................................................................................................. 154 les segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre vacunes contra tractament idel primer episodi d’herpes genital ............................................................... 154 6.4.2. els virus A B. 6.4.3. tractament de les recurrències ............................................................................................................ 154 En el cas de les tractament supressiu ........................................................................................................................................ 155 6.4.4. dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions 6.4.5. tractament (17) no l’embaràs ................................................................................................................... 155 del Departament de Salut, durant hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada de l’hepatitis B tractament en cas trimestre pel VIH ............................................................................................ 156du- 6.4.6. durant el primer d’infecció de l’embaràs i repetir-ne l’administració rant el tercer trimestre si ......................................................................................................................................................................... 158 6.5. seguiment clínic hi ha risc d’infecció. 6.6. Detecció i cribratge d’altres Its .............................................................................................................................. 158 6.7. Prevenció i educació sanitària .................................................................................................................................. 159 A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
 • 15. 183 15 | VI. Its 2009 Relació de la prevenció de les ITS GPC ITS 2009 GPC Aspectes|generalsde continguts Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > 6.8. Estudi i maneig dels contactes ................................................................................................................................ 159 totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una 6.9. Bibliografia ......................................................................................................................................................................................... 160 sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó; VI. Aspectes generals de ferprevenció de trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- aquest cribratge s’ha de la en el primer les ITS ........................................................................................ 163 tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40) 1. Estratègies i elements clau .................................................................................................................................................. 164 2. Aconsellament i entrevista motivacional .......................................................................................................... 166 4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43) 3. Mètodes preventius ......................................................................................................................................................................... 170 El cribratge del VIH de contacte sexual. Reducció del nombre de parelles sexuals ............. 170 3.1. Abstinència està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual 3.2. Vacunes i profilaxis ................................................................................................................................................................. 171 que suposa detectar la infecció tan aviat com sigui possible, i també el fet que algunes persones,3.2.1. Vacuna prova, l’hepatitis A .......................................................................................................................... 173 en fer-se la contra redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això, 3.2.2. Vacuna contra l’hepatitis B ......................................................................................................................... 174 l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug- 3.2.3. Vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) ..................................................... 174 mentar l’efectivitat de la intervenció. 3.2.4. Profilaxi postexposició no professional al VIH ................................................................... 175 3.3. Mètodes de barrera ................................................................................................................................................................ 176 A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre 3.3.1. Preservatiu masculí ............................................................................................................................................. 176 país i a Europa,Preservatiu amb les ITS tenim les recomanacions següents: 3.3.2. en relació femení ............................................................................................................................................... 177 3.4. Altres mètodes .............................................................................................................................................................................. 177 D homes i dones que presenten altres ITS o que consulten per situacions relacionades 4. Cribratges ...................................................................................................................................................................................................... 179 amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI) 4.1. Cribratge de Chlamydia trachomatis D-K ................................................................................................... 181 4.2. Cribratge de gonocòccia .................................................................................................................................................. 182 homes i dones amb risc alt de contraure VIH i altres ITS; 4.3. Cribratge de sífilis ..................................................................................................................................................................... 182 4.4. Cribratge del VIH ....................................................................................................................................................................... 183 dones que volen ser mares (visita preconcepcional); 4.5. Cribratge d’hepatitis A i B ................................................................................................................................................ 183 5. Detecció d’ITS embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció és totes les dones en persones simptomàtiques ............................................................................................. 184 alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. 6. Consideracions específiques sobre els grups de població (19,35,38) més vulnerables enfront de les ITS .......................................................................................................................... 184 El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el 6.1. El gènere ............................................................................................................................................................................................. 184 benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció. 6.2. L’edat ........................................................................................................................................................................................................ 184 6.3. Les persones que consumeixen drogues ................................................................................................... 185 6.4. Els homes que tenen relacions sexuals amb altres homes 4.5. Cribratge d’hepatitis A i B i les dones que tenen relacions sexuals amb altres dones .................................................. 185 6.5. Els treballadors i les treballadores del sexe comercial .............................................................. 186 Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B 6.6. La precarietat social o econòmica ....................................................................................................................... 187 o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les vacunes contra els virus A i B. 7. Bibliografia ................................................................................................................................................................................................... 188 En VII. Annexos dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions el cas de les ....................................................................................................................................................................................................... 194 delAnnex A. Història Salut, (17) noahi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada Departament de clínica per les ITS ......................................................................................................................... 194 de A.1. Elementsdurantl’abordatge de la conductal’embaràs iconsulta per l’administració du- l’hepatitis B per a el primer trimestre de sexual i la repetir-ne Its .................... 194 A.2. Continguts de l’anamnesi ....................................................................................................................................................... 196 rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció. A.3. Exploració física ................................................................................................................................................................................. 198 Annex A. Bibliografia consultada ................................................................................................................................................ 198 A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
 • 16. 183 16 | VI. Its 2009 Relació de continguts GPC ITS 2009 GPC Aspectes| generals de la prevenció de les ITS Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > Annex B. Factors o determinants de risc per a les ITS ........................................................................ 200 totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una B.1. Factors inespecífics que augmenten el risc .................................................................................................... 200 sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó; B.2. Factors específics que augmenten el risc ......................................................................................................... 201 aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- Annex B. Bibliografia consultada ................................................................................................................................................ 203 tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40) Annex C. Aconsellament per a la detecció i cribratge de les ITS .......................................... 204 C.1. Aconsellament prediagnòstic ............................................................................................................................................. 204 4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43) C.2. Aconsellament postdiagnòstic .......................................................................................................................................... 206 El cribratge del VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual C.3. Detecció i cribratge d’Its en persones asimptomàtiques i en detectar la infecció tan ......................................................................................................................................... 208 que suposapersones simptomàtiques aviat com sigui possible, i també el fet que algunes Annex C. Bibliografia consultada ............................................................................................................................................... 208 persones, en fer-se la prova, redueixen les seves pràctiques de risc. No obstant això, l’oferta i la realització de la prova han d’anar acompanyades d’aconsellament per aug- mentar l’efectivitat de lales síndromes .................................................................................................................................. 210 Annex D. Maneig de intervenció. D.1. Maneig de la persona asimptomàtica ..................................................................................................................... 210 D.2. síndrome d’uretritis (en l’home) ...................................................................................................................................... 211 A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre D.3. síndrome de cervicitis ................................................................................................................................................................ 212 país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents: D.4. síndrome de secreció vaginal .......................................................................................................................................... 213 D.5. síndrome d’ulceració genital .............................................................................................................................................. 214 D Annex D.i Bibliografia consultada altres ITS o que consulten per situacions relacionades homes dones que presenten ............................................................................................................................................... 215 amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI) Annex E. Proves diagnòstiques i mostres biològiques per al diagnòsticamb risc alt.......................................................................................................................................................... 216 homes i dones de les ITS de contraure VIH i altres ITS; E.1. Neisseria gonorrhoeae .............................................................................................................................................................. 216 dones que volen ser mares (visita preconcepcional); E.2. Chlamydia trachomatis D-K ................................................................................................................................................. 217 E.3. Chlamydia trachomatis L1, L2, L3 ............................................................................................................................... 218 E.4. Trichomonas vaginalis ................................................................................................................................................................ 219 és totes les dones embarassades durant el primer trimestre i, si el risc d’infecció E.5. Treponema pallidum ..................................................................................................................................................................... 220 alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38) E.6. VHs-1 i VHs-2 ..................................................................................................................................................................................... 221 E.7. Virus de la immunodeficiència humana (VIH) ............................................................................................... 222 El cribratge del VIH està indicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el E.8. Virus de les hepatitis A, B i C ............................................................................................................................................. 223 benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció. Annex E. Bibliografia consultada ................................................................................................................................................ 224 4.5. Cribratge d’hepatitis A i B de consentiment Annex F. Informació i sol·licitud informat per a la crioteràpia ........................................................................................................................................................ 225 Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les vacunes contra els virus A i B. En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions del Departament de Salut, (17) no hi ha contraindicació per emprar la vacuna inactivada de l’hepatitis B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du- rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció. A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)
 • 17. 183 17 GPC ITS 2009 | VI.GPC ITS 2009 | Presentació Aspectes generals de la prevenció de les ITS Anar a l’índex | Tancar | < pàgina anterior | pàgina següent > Presentació totes les dones embarassades per evitar les complicacions a curt i llarg termini d’una sífilis no tractada, tant pel que fa a la salut de la mare com a la del seu futur nadó; aquest cribratge s’ha de fer en el primer trimestre i cal repetir-lo en el tercer trimes- tre i en el moment del part si hi ha risc d’infecció. (5,19,35,40) Les infeccions de transmissió sexual (ITS) formen part de les àrees d’especial prioritat en el conjunt d’estratègies i polítiques de salut pública que el Departament de Salut ha 4.4. Cribratge del VIH (15,19,35,36,43) l’objectiu de reduir les desigualtats en salut dels dut a terme en els darrers anys amb ciutadans i les ciutadanes per raons de classe social, gènere, origen o territori. El cribratge del VIH està indicat per raons diverses: primerament, el benefici individual que suposa detectar la infecció tan aviat com marxapossible, i millora de fetprevenció i Des de principis de l’any 2005, s’ha posat en sigui un pla de també el la que algunes persones,de les ITS ala prova, redueixen les seves pràctiques de risc. l’ampliació dels control en fer-se Catalunya, que consta de tres grans eixos: el reforç i No obstant això, l’oferta i la realització de la prova han de les ITS, la millora de l’efectivitat i l’eficiència de sistemes de vigilància epidemiològica d’anar acompanyades d’aconsellament per aug- les activitats preventives individualitzades i comunitàries, i l’adequació del model assis- mentar l’efectivitat de la intervenció. tencial per a aquestes infeccions, tot plegat emmarcat dins del Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010. A més de les situacions en què la prova de cribratge del VIH està indicada en el nostre país i a Europa, en relació amb les ITS tenim les recomanacions següents: Per tal d’intensificar, integrar i homogeneïtzar les actuacions clíniques i preventives dels D professionals de que presenten altres ITS o que consultenclínica sobre infeccions de homes i dones la salut, s’ha elaborat la Guia de pràctica per situacions relacionades transmissió sexual (GPC-ITS), amb la finalitat de disposar d’unes recomanacions sobre amb aquestes; (19,43) (BASHH/IUSTI) el diagnòstic, el maneig clínic i la prevenció d’aquestes infeccions, basades en la millor evidència científica possible. Aquesta Guia pretén ajudar els professionals de la salut i homesels pacients a risc alt de contraure VIH i altres ITS; en relació amb l’atenció també i dones amb prendre les decisions més adequades sanitària de les ITS. dones que volen ser mares (visita preconcepcional); La GPC-ITS és el resultat d’un procés llarg i molt rigorós de treball d’un conjunt de persones que han embarassades durant el primer trimestre a lesel risc d’infecció és totes les dones participat i col·laborat en la seva elaboració, i i, si que volem agrair molt sincerament la dedicació i l‘esforç. Desitgem que aquesta Guia sigui una eina útil, alt, aquest cribratge es repeteix durant el tercer trimestre. (19,35,38) de referència i de suport per a tots els professionals en la seva pràctica quotidiana de El cribratge del VIH està iindicat per raons diverses i en cas d’embaràs, a més, s’hi afegeix el prevenció, diagnòstic tractament d’aquestes infeccions. benefici del tractament antiretroviral en la reducció de la transmissió vertical de la infecció. 4.5. Cribratge d’hepatitis A i B Està indicat en cas que es valori la conveniència de vacunar contra les hepatitis (A, B o A+B), i segons les recomanacions indicades en l’apartat d’aquest capítol sobre les vacunes contra els virus A i B. En el cas de les dones gestants, i segons les recomanacions del Manual de vacunacions Marina Geli del Departament de Salut, no hi ha contraindicació per emprar Consellera de Salut (17) la vacuna inactivada de l’hepatitis B durant el primer trimestre de l’embaràs i repetir-ne l’administració du- rant el tercer trimestre si hi ha risc d’infecció. A tots aquests cribratges cal afegir les estratègies per al cribratge de carcinoma de coll uterí (vegeu el Protocol de les activitats per al cribratge del càncer de coll uterí a l’atenció pri- mària. Barcelona: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Avaluació, 2006. Disponible a http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/collut.pdf)