SlideShare una empresa de Scribd logo
VII. edizioa / VII edición
MBAexecutive
Un Programa pensado
con el fin de que
los participantes
se capaciten para
desenvolverse en
entornos complejos y
globales, donde abordar
la incertidumbre y el
cambio permanente son
los principales retos
MONDRAGON UNIBERTSITATEAK eta GIPUZKOAKO
BAZKUNDEAK indarrak batu dituzte eta apustu estrategiko
bat egin dute formazio programa bat garatzera zuzenduta.
Formazio programa honen helburua gure profesionalen
konpetentziak hobetzea da, zehazki zuzendarienak eta
ehun ekonomiko eta enpresarialekoak orokorrean.
MBA Executive, GIPUZKOAKO BAZKUNDEAK eta
MONDRAGON UNIBERTSITATEAK elkarlanean ematen
dutena, karrera profesionalean behin betiko pausu bat
eman nahi duten enpresako profesional eta zuzendarien
garapen pertsonala eta profesionala garatzera zuzenduta
dagoen formazio programa bat da.
Executive MBA gaur egungoa bezalako testuinguru
ekonomiko batean, pertsona parte hartzaileak hezteko
diseinatuta dago. Testuinguru honen ezaugarri nagusienak
konplexutasuna, ziurgabetasuna, globalizazioa eta
etengabeko aldaketa direla kontuan hartuz.
MONDRAGON UNIBERTSITATEA y CÁMARA DE GIPUZKOA
unen sus fuerzas y realizan una apuesta estratégica dirigida
a desarrollar un programa formativo con el objetivo de
mejorar las competencias de nuestros profesionales y
directivos en particular y del tejido económico y empresarial
en general.
El Executive MBA impartido en colaboración por CÁMARA
DE GIPUZKOA y MONDRAGON UNIBERTSITATEA es un
programa de formación dirigido al desarrollo personal y
profesional de los directivos y profesionales de empresa
dispuestos a dar un paso definitivo en su carrera profesional.
El Executive MBA está diseñado para permitir a sus
participantes desenvolverse de una manera eficaz
en un contexto económico como el actual en el que la
complejidad, la incertidumbre, la globalización y el cambio
continuo son sus características principales.
HELBURUAK
OBJETIVOS
Executive MBA honako helburu hauek lortzera dago
bideratuta:
– Parte hartzaileei enpresaren eta kudeaketaren ikuspegi
integral eta sistemiko bat ematea, enpresaren arlo
guztietan.
– Berrikuntza eta aldaketa bultzatzea zuzendariaren jarrera
pertsonal eta profesional gisa ingurune globalizatu
batean.
– Ikuspegi etiko eta arduratsu batetik lidergoaren
gaitasuna garatzea, horretarako beharrezkoak diren
konpetentzia eta trebetasunak integratuz.
– Nazioarteko eta kultura testuinguruen aniztasuna
aintzat hartuta, erakundearen funtzioen kudeaketa
ahalbidetzen duten kontzeptuak berrindartzea eta
eguneratzea.
El Executive MBA está diseñado para alcanzar los
siguientes objetivos:
– Aportar a los participantes un enfoque integral y
sistémico de las empresas y la gestión empresarial en
todas sus áreas relevantes.
– Impulsar la innovación y el cambio como actitud
personal y profesional del directivo en un entorno
globalizado.
– Desarrollar desde una perspectiva ética y responsable, la
capacidad de liderazgo integrando las competencias y
habilidades directivas necesarias para ello.
– Actualizar y reforzar los conceptos que permiten
gestionar las diferentes funciones de la organización,
teniendo en cuenta la diversidad de contextos
internacionales y culturales.
EGITURA AKADEMIKOA
ESTRUCTURA
ACADÉMICA
Masterraren edukiak lau fasetan daude antolatuta:
I. fasea: INGURUNEA ETA ENPRESA:
Enpresaren arlo funtzionalen ikasketa:
FINANTZAK, ESTRATEGIA, MARKETINA,
BERRIKUNTZA, EKINTZAILETASUNA,
OPERAZIOAK ETA PERTSONAK.
II.fasea: ZUZENDARITZA ETA LIDERGORAKO
TREBETASUNAK:
Hiru eguneko bi egonaldietan, parte
hartzaileak, zuzendari batek izan behar dituen
trebetasunez jabetzen dira.
III. fasea: BAKARKAKO COACHING:
Partehartzaile bakoitzak Coach profesional
bat izango du programan zehar, lidergo
eraginkorra ahalbideratzeko beharrezkoak
diren konpetentziak garatzen lagunduko
diona.
IV. fasea: MASTER AMAIERAKO PROIEKTUA:
Parte hartzaileak formazio programan jasotako
ezagutza eta konpetentziak aplikatzen ditu.
Proiektua bakarka egiten da, irakasle batek
tutorizatuko du eta amaitzerakoan proiektua
aurkeztu eta defendatu egin beharko du parte
hartzaileak.
Los contenidos del máster se organizan en cuatro fases:
Fase I: ENTORNO Y EMPRESA:
Estudio de las áreas funcionales de la empresa:
FINANZAS, ESTRATEGIA, MARKETING,
INNOVACIÓN, EMPRENDIZAJE, OPERACIONES Y
PERSONAS.
Fase II: HABILIDADES PARA LA DIRECCIÓN Y EL
LIDERAZGO:
A través de dos períodos residenciales de tres
días de duración en el que los participantes
consolidan las habilidades que un directivo debe
manejar.
Fase III: COACHING INDIVIDUAL:
El programa incluye un proceso de
acompañamiento individualizado en el que un
coach profesional ayudará al participante a
desarrollar todo su potencial y generar acciones
que mejoren la efectividad de su liderazgo.
Fase IV: PROYECTO FIN DE MÁSTER:
En el que el participante aplica y consolida los
conocimientos y competencias adquiridas a lo
largo del programa formativo. El proyecto se
realiza de forma individual, es tutorizado por
un profesor y a su finalización se realiza una
exposición y defensa del mismo.
METODOLOGIA
METODOLOGÍA
Programan erabiltzen den metodologiak programan
identifikatutako ezagutzak jasotzea eta konpetentzia eta
trebetasunak garatzea du helburu.
Klaseak interaktiboak dira, parte hartzaileak une oro parte
hartzea sustatzen da, horrela ikasketaren protagonista
bihurtuz. Era berean, programan taldeko eta bakarkako
proiektuak egiten dira, zeinetan txostenak eta aurkezpenak
egin behar diren.
Las metodologías utilizadas en el programa tienen como
objetivo conseguir la adquisición de conocimientos y el
desarrollo de las competencias y habilidades identificadas
en el mismo.
Las clases son interactivas, potenciándose en todo
momento la participación activa de los participantes para
convertirlos en protagonistas del aprendizaje. Asimismo,
a lo largo del programa se realizan proyectos en grupo
e individuales, que incluyen elaboración de informes y
presentaciones en público.
EGUTEGIA
CALENDARIO
HASIERA INICIO:
2015eko urriaren 16a / 16 de octubre de 2015.
BUKAERA FIN PERIODO LECTIVO:
2016ko ekainaren 25a / 25 de junio de 2016.
PROIEKTUAREN AURKEZPENA
PRESENTACIÓN PROYECTO FINAL:
2016ko abenduaren 16a / 16 de diciembre de 2016.
ORDUTEGIA HORARIO:
Ostirala: 15:00etatik 20:00etara / Viernes: 15:00 a 20:00 h.
Labunbata: 9:00etatik 14:00tara / Sábado: 9:00 a 14:00 h.
TOKIA LUGAR DE IMPARTICIÓN:
CÁMARA DE GIPUZKOA
Avda. Tolosa, 75
20018 Donostia-San Sebastián
GIPUZKOAKO BAZKUNDEA
CÁMARA DE GIPUZKOA
IRAKASLEAK
PROFESORADO
Programako irakasle-taldea diziplina anitza da,
unibertsitateko irakasleek, aholkulari adituek eta
enpresaren errealitatea ondo ezagutzen duten
esperientzia handiko enpresarioek osatzen dute
Hauek dira programan parte hartzen duten irakasle
batzuk:
El programa cuenta con un equipo docente multidisciplinar
compuesto por profesores universitarios, expertos
consultores y empresarios con amplia experiencia y
conocedores de primera mano de la realidad de la empresa.
Estos son algunos de los profesores del programa:
IZASKUN AGIRRE: Enpresa Zientzietan Doktorea. Mondragon Unibertsitateko Irakaslea / Doctora en Ciencias
Empresariales. Profesora de Mondragon Unibertsitatea.
OSCAR GARCIA: K2K Emocionandoko Aholkularia / Consultor K2K Emocionando.
JUAN CARLOS ALCAIDE: Marketing Aholkularia. Marketing de Servicios-eko Zuzendaria / Consultor en
Marketing. Director de Marketing de Servicios.
ANTXON PEREZ CALLEJA: Ekonomia eta Finantzetako aholkularia / Consultor y asesor económico-financiero.
JUANFE GARCÍA: Coach ziurtagiria: Mondragon Unibertsitateko Coach eta Lidergo taldeko kidea / Coach
certificado: Miembro del equipo Coach y Liderazgo de Mondragon Unibertsitatea.
JULEN ITURBE: Mondragon Unibertsitateko Irakaslea. Web 2.0. inguruneko Aholkulari Aditua / Profesor de
Mondragon Unibertsitatea y Consultor experto en entornos web 2.0.
PEDRO REINARES: Ekonomia eta Enpresa Zientzietan Doktorea. Marketing Irakaslea / Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense. Profesor experto en Marketing.
NEREA URCOLA: Giza Baliabideetako Aholkularia / Consultora en gestión de personas.
LANDER BELOKI: Mondragon Unibertsitateko Enpresagintza Fakultateko Dekanoa / Decano de la Facultad de
Empresariales de Mondragon Unibertsitatea.
ANTONIO CANCELO: Eroskiko fundatzailea eta MONDRAGON Korporazioaren lehendakari ohia / Fundador
de Eroski y ex presidente de Corporación MONDRAGON.
JUAN JOSÉ GOÑI: Berrikuntzan Aholkulari Aditua / Consultor experto en Innovación.
AMAIA FERRO: Gipuzkoako Bazkundeko Enpresa Garapena eta Nazioartekotasuneko Zuzendaria / Directora
de Desarrollo Empresarial e Internacionalización de Cámara de Gipuzkoa.
JUAN LUIS URCOLA: Giza Baliabideetako Aholkularia / Consultor en gestión de personas.
PEDRO P. RAMOS: TEA-Cegos-País Vasco Zuzendaria / Director TEA-Cegos-País Vasco.
HENRY TRULL: Marketing-eko irakasle eta aholkularia / Profesor y consultor de Marketing. Socio-director de
Andalucía Marketing de Servicios.
SERGI BARDAJI: Operations Controller Commercial Vehicle Europe Dana Holding Corporationen / Operations
Controller Commercial Vehicle Europe en Dana Holding Corporation.
AMALIO REY: Emotools-eko Zuzendaria eta Aholkularia / Consultor y Director de Emotools.
IBAN NAVARRO: Mondragon Unibertsitateko Irakaslea/Aholkularia / Profesor/Consultor de Mondragon
Unibertsitatea.
JAVIER GARCÍA: HPA Marketing & Innovación Zuzendaria / Director de HPA Marketing & Innovación.
JON ALDAZABAL: Enpresa Zientzietan Lizentziatua. Mondragon Unibertsitateko irakaslea / Licenciado en
Ciencias Empresariales. Profesor de Mondragon Unibertsitatea.
AGURTZANE BENGOA: Enpresa-Coach Ontologikoa. Biodantza-Irakaslea. Erakunde Konstelazioetako
Formazioa, Taldeetan eta Coach Sistemikoan ziurtatua. Mondragon Unibertsitateko irakaslea / Coach
Ontológico Empresarial. Profesora de Biodanza. Formación en Constelaciones Organizacionales, Coach
Sistémico y de Equipos. Profesora de Mondragon Unibertsitatea.
ISMAEL IGARTUA: Galbaian enpresako Zuzendari Orokorra / Director Gerente de Galbaian S.Coop.
IÑAZIO IRIZAR: Enpresa Zientzietan Doktorea. Mondragon Unibertsitateko irakaslea / Doctor en Ciencias
Empresariales. Profesor de Mondragon Unibertsitatea.
PIO AGIRRE: Oinarri SGRko Zuzendari Orokorra / Director Gerente de Oinarri SGR.
ANA UGALDE: Gipuzkoako Bazkundeko Ezaguera Kudeaketa Zuzendaria / Directora de Gestión del
Conocimiento de Cámara de Gipuzkoa.
MASTERREKO
KOORDINAZIOA
COORDINACIÓN
DEL MÁSTER
JOSÉ LUIS ABAUNZ:
MONDRAGON UNIBERTSITATEko Enpresagintza
Fakultateko Graduondoko Koordinatzailea.
Coordinador de Posgrado de la Facultad de Empresariales
de MONDRAGON UNIBERTSITATEA.
ANA UGALDE:
Gipuzkoako Bazkundeko Ezagutza Kudeaketan
Zuzendaria.
Directora de Gestión del Conocimiento de
Cámara de Gipuzkoa.
INFORMAZIOA ETA
IZENEMATEAK
INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES
SARRERA BETEKIZUNAK:
– Unibertsitate tituluaren jabe izan.
– Gutxienez bost urteko esperientzia profesionala izan.
BEHARREZKO DOKUMENTAZIOA:
– Eskari orria.
– Unibertsitate tituluaren kopia konpultsatua.
– Curriculum Vitae-a.
– Pasaporte edo NANren fotokopia.
– Karnet tamainuko bi argazki.
MATRIKULA:
– Matrikularen kostua 12.850 eurotakoa da.
FINANTZIAZIOA:
– Fundación Tripartita.
– Zatikako Ordainketak.
CONDICIONES DE ADMISIÓN:
– Titulación universitaria.
– Experiencia profesional mínima de cinco años.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
– Solicitud de inscripción.
– Copia compulsada del título universitario.
– Currículum vitae.
– Fotocopia del DNI o pasaporte.
– Dos fotografías tamaño carné.
MATRÍCULA:
– El coste de la matrícula es de 12.850 €.
FINANCIACIÓN:
– Fundación Tripartita.
– Pagos Fraccionados.
INFORMAZIO GEHIGARRIA ETA ESKARIAK INFORMACIÓN ADICIONAL Y ENVÍO SOLICITUDES:
MONDRAGON UNIBERTSITATEA
Enpresagintza Fakultatea
Facultad de Empresariales
Ibarra Zelaia, 2 - Apartado 58 - E-20560 Oñati
Tfno: 943 71 80 09
emba@mondragon.edu
www.mondragon.edu/profesionales
CÁMARA DE GIPUZKOA
Avda. de Tolosa, 75
20018 Donostia - San Sebastián
Tfno: 943 00 02 79
cigartua@camaragipuzkoa.com
www.camaragipuzkoa.com
COLABORADOR:
www.mondragon.edu/profesionales

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Presentacion 5o l mm
Presentacion 5o l mmPresentacion 5o l mm
Presentacion 5o l mm
xachi21
 
12 coaching 2017-ii
12 coaching 2017-ii12 coaching 2017-ii
12 coaching 2017-ii
Dina Aucasime
 
Plan de formacion-cruz roja
Plan de formacion-cruz rojaPlan de formacion-cruz roja
Plan de formacion-cruz roja
rociomerche
 
Folleto Programa Internacional de Coaching Ejecutivo La Salle IGS
Folleto Programa Internacional de Coaching Ejecutivo La Salle IGSFolleto Programa Internacional de Coaching Ejecutivo La Salle IGS
Folleto Programa Internacional de Coaching Ejecutivo La Salle IGS
La Salle Internacional Graduate School
 
Master en Dirección Financiera – ESIC
Master en Dirección Financiera – ESICMaster en Dirección Financiera – ESIC
Master en Dirección Financiera – ESIC
Escuela Internacional de Gerencia
 
CAME
CAMECAME
MBA Master en Dirección de Empresas
MBA Master en Dirección de EmpresasMBA Master en Dirección de Empresas
MBA Master en Dirección de Empresas
migarzab
 
GERENCIA DE PROYECTOS Y CICLOS DE VIDA DE UN PROY
GERENCIA DE PROYECTOS Y CICLOS DE VIDA DE UN PROYGERENCIA DE PROYECTOS Y CICLOS DE VIDA DE UN PROY
GERENCIA DE PROYECTOS Y CICLOS DE VIDA DE UN PROY
SAYURIS GALLARDO
 
Change Management Certification - HRCM
Change Management Certification - HRCMChange Management Certification - HRCM
Change Management Certification - HRCM
David Martinez Calduch
 
Brochure made usach
Brochure made usachBrochure made usach
Brochure made usach
Tatiana Duran
 
Administracion
AdministracionAdministracion
Administracion
guest5dd496
 
Santa cruz diplomado en educacion superior 2012 (1)
Santa cruz diplomado en educacion superior 2012 (1)Santa cruz diplomado en educacion superior 2012 (1)
Santa cruz diplomado en educacion superior 2012 (1)
Palmenia Irenia Aguirre Escalante
 
Plan de sensibilización estructura 1
Plan de sensibilización  estructura 1Plan de sensibilización  estructura 1
Plan de sensibilización estructura 1
Jorge L. Toro Torre
 
Solución 3.1,3.2 y 3.3 SENA
Solución 3.1,3.2 y 3.3 SENASolución 3.1,3.2 y 3.3 SENA
Solución 3.1,3.2 y 3.3 SENA
Luis Miguel Gutierrez
 
Folleto lafer baja
Folleto lafer bajaFolleto lafer baja
Folleto lafer baja
FundacionLafer
 
Reflexion3
Reflexion3Reflexion3
Reflexion3
elmonitor23
 

La actualidad más candente (16)

Presentacion 5o l mm
Presentacion 5o l mmPresentacion 5o l mm
Presentacion 5o l mm
 
12 coaching 2017-ii
12 coaching 2017-ii12 coaching 2017-ii
12 coaching 2017-ii
 
Plan de formacion-cruz roja
Plan de formacion-cruz rojaPlan de formacion-cruz roja
Plan de formacion-cruz roja
 
Folleto Programa Internacional de Coaching Ejecutivo La Salle IGS
Folleto Programa Internacional de Coaching Ejecutivo La Salle IGSFolleto Programa Internacional de Coaching Ejecutivo La Salle IGS
Folleto Programa Internacional de Coaching Ejecutivo La Salle IGS
 
Master en Dirección Financiera – ESIC
Master en Dirección Financiera – ESICMaster en Dirección Financiera – ESIC
Master en Dirección Financiera – ESIC
 
CAME
CAMECAME
CAME
 
MBA Master en Dirección de Empresas
MBA Master en Dirección de EmpresasMBA Master en Dirección de Empresas
MBA Master en Dirección de Empresas
 
GERENCIA DE PROYECTOS Y CICLOS DE VIDA DE UN PROY
GERENCIA DE PROYECTOS Y CICLOS DE VIDA DE UN PROYGERENCIA DE PROYECTOS Y CICLOS DE VIDA DE UN PROY
GERENCIA DE PROYECTOS Y CICLOS DE VIDA DE UN PROY
 
Change Management Certification - HRCM
Change Management Certification - HRCMChange Management Certification - HRCM
Change Management Certification - HRCM
 
Brochure made usach
Brochure made usachBrochure made usach
Brochure made usach
 
Administracion
AdministracionAdministracion
Administracion
 
Santa cruz diplomado en educacion superior 2012 (1)
Santa cruz diplomado en educacion superior 2012 (1)Santa cruz diplomado en educacion superior 2012 (1)
Santa cruz diplomado en educacion superior 2012 (1)
 
Plan de sensibilización estructura 1
Plan de sensibilización  estructura 1Plan de sensibilización  estructura 1
Plan de sensibilización estructura 1
 
Solución 3.1,3.2 y 3.3 SENA
Solución 3.1,3.2 y 3.3 SENASolución 3.1,3.2 y 3.3 SENA
Solución 3.1,3.2 y 3.3 SENA
 
Folleto lafer baja
Folleto lafer bajaFolleto lafer baja
Folleto lafer baja
 
Reflexion3
Reflexion3Reflexion3
Reflexion3
 

Similar a MBA EXECUTIVE

MBA Máster Universitario en Dirección de Empresas
MBA Máster Universitario en Dirección de EmpresasMBA Máster Universitario en Dirección de Empresas
MBA Máster Universitario en Dirección de Empresas
migarzab
 
MBA - Máster Universitario en Dirección de Empresas
MBA - Máster Universitario en Dirección de EmpresasMBA - Máster Universitario en Dirección de Empresas
MBA - Máster Universitario en Dirección de Empresas
migarzab
 
Formación para profesionales 2022
Formación para profesionales 2022Formación para profesionales 2022
Formación para profesionales 2022
Mireia Igarzabal
 
Curso Experto en Liderazgo de Equipos y Personas
Curso Experto en Liderazgo de Equipos y PersonasCurso Experto en Liderazgo de Equipos y Personas
Curso Experto en Liderazgo de Equipos y Personas
migarzab
 
Tecnología comercial y financiera presentación
Tecnología comercial y financiera presentaciónTecnología comercial y financiera presentación
Tecnología comercial y financiera presentación
Ivan Villamizar
 
folleto_mba_urv
folleto_mba_urvfolleto_mba_urv
Propuesta pfc sigo 2013
Propuesta pfc sigo 2013Propuesta pfc sigo 2013
Propuesta pfc sigo 2013
Universidad Corporativa Sigo
 
Mba Executive en Dirección de Empresas
Mba Executive en Dirección de EmpresasMba Executive en Dirección de Empresas
Mba Executive en Dirección de Empresas
Nebrija Business School
 
Mdf
MdfMdf
Executive Mba en Industrias Culturales
Executive Mba en Industrias CulturalesExecutive Mba en Industrias Culturales
Executive Mba en Industrias Culturales
Nebrija Business School
 
Presentación Proyecto "SpeedUp"
Presentación Proyecto "SpeedUp"Presentación Proyecto "SpeedUp"
Executive Mba en Banca y Finanzas
Executive Mba en Banca y FinanzasExecutive Mba en Banca y Finanzas
Executive Mba en Banca y Finanzas
Nebrija Business School
 
INTERNATIONAL MBA Estema Escuela de Negocios. Universidad Europea Valencia
INTERNATIONAL MBA Estema Escuela de Negocios. Universidad Europea ValenciaINTERNATIONAL MBA Estema Escuela de Negocios. Universidad Europea Valencia
INTERNATIONAL MBA Estema Escuela de Negocios. Universidad Europea Valencia
ESTEMA
 
CURSO PARA ASISTENTES DE ALTA DIRECCION
CURSO PARA ASISTENTES DE ALTA DIRECCIONCURSO PARA ASISTENTES DE ALTA DIRECCION
CURSO PARA ASISTENTES DE ALTA DIRECCION
ASPM
 
5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas
uscamayta1997
 
5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas
uscamayta1997
 
5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas
uscamayta1997
 
5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas
uscamayta1997
 
5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas
uscamayta1997
 
PDD_DyP
PDD_DyPPDD_DyP

Similar a MBA EXECUTIVE (20)

MBA Máster Universitario en Dirección de Empresas
MBA Máster Universitario en Dirección de EmpresasMBA Máster Universitario en Dirección de Empresas
MBA Máster Universitario en Dirección de Empresas
 
MBA - Máster Universitario en Dirección de Empresas
MBA - Máster Universitario en Dirección de EmpresasMBA - Máster Universitario en Dirección de Empresas
MBA - Máster Universitario en Dirección de Empresas
 
Formación para profesionales 2022
Formación para profesionales 2022Formación para profesionales 2022
Formación para profesionales 2022
 
Curso Experto en Liderazgo de Equipos y Personas
Curso Experto en Liderazgo de Equipos y PersonasCurso Experto en Liderazgo de Equipos y Personas
Curso Experto en Liderazgo de Equipos y Personas
 
Tecnología comercial y financiera presentación
Tecnología comercial y financiera presentaciónTecnología comercial y financiera presentación
Tecnología comercial y financiera presentación
 
folleto_mba_urv
folleto_mba_urvfolleto_mba_urv
folleto_mba_urv
 
Propuesta pfc sigo 2013
Propuesta pfc sigo 2013Propuesta pfc sigo 2013
Propuesta pfc sigo 2013
 
Mba Executive en Dirección de Empresas
Mba Executive en Dirección de EmpresasMba Executive en Dirección de Empresas
Mba Executive en Dirección de Empresas
 
Mdf
MdfMdf
Mdf
 
Executive Mba en Industrias Culturales
Executive Mba en Industrias CulturalesExecutive Mba en Industrias Culturales
Executive Mba en Industrias Culturales
 
Presentación Proyecto "SpeedUp"
Presentación Proyecto "SpeedUp"Presentación Proyecto "SpeedUp"
Presentación Proyecto "SpeedUp"
 
Executive Mba en Banca y Finanzas
Executive Mba en Banca y FinanzasExecutive Mba en Banca y Finanzas
Executive Mba en Banca y Finanzas
 
INTERNATIONAL MBA Estema Escuela de Negocios. Universidad Europea Valencia
INTERNATIONAL MBA Estema Escuela de Negocios. Universidad Europea ValenciaINTERNATIONAL MBA Estema Escuela de Negocios. Universidad Europea Valencia
INTERNATIONAL MBA Estema Escuela de Negocios. Universidad Europea Valencia
 
CURSO PARA ASISTENTES DE ALTA DIRECCION
CURSO PARA ASISTENTES DE ALTA DIRECCIONCURSO PARA ASISTENTES DE ALTA DIRECCION
CURSO PARA ASISTENTES DE ALTA DIRECCION
 
5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas
 
5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas
 
5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas
 
5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas
 
5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas5a asignaturas optativas
5a asignaturas optativas
 
PDD_DyP
PDD_DyPPDD_DyP
PDD_DyP
 

Más de migarzab

MINN-Master internacional en Intraemprendizaje e Innovación colaborativa
MINN-Master internacional en Intraemprendizaje e Innovación colaborativaMINN-Master internacional en Intraemprendizaje e Innovación colaborativa
MINN-Master internacional en Intraemprendizaje e Innovación colaborativa
migarzab
 
Curso Avanzado en Equipos que Aprenden
Curso Avanzado en Equipos que AprendenCurso Avanzado en Equipos que Aprenden
Curso Avanzado en Equipos que Aprenden
migarzab
 
Máster en Coaching de Personas y Equipos
Máster en Coaching de Personas y EquiposMáster en Coaching de Personas y Equipos
Máster en Coaching de Personas y Equipos
migarzab
 
Máster en Economía Social y Empresas Cooperativas
Máster en Economía Social y Empresas CooperativasMáster en Economía Social y Empresas Cooperativas
Máster en Economía Social y Empresas Cooperativas
migarzab
 
International Executive Master Program in Intrapreneurship and Open Innovation
International Executive Master Program in Intrapreneurship and Open InnovationInternational Executive Master Program in Intrapreneurship and Open Innovation
International Executive Master Program in Intrapreneurship and Open Innovation
migarzab
 
Curso Avanzado en Gestión de Empresas Cooperativas
Curso Avanzado en Gestión de Empresas CooperativasCurso Avanzado en Gestión de Empresas Cooperativas
Curso Avanzado en Gestión de Empresas Cooperativas
migarzab
 
Curso Experto en Gobierno y Dirección Ejecutiva en Instituciones Públicas
Curso Experto en Gobierno y Dirección Ejecutiva en Instituciones PúblicasCurso Experto en Gobierno y Dirección Ejecutiva en Instituciones Públicas
Curso Experto en Gobierno y Dirección Ejecutiva en Instituciones Públicas
migarzab
 
Master en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa
Master en Intraemprendizaje e Innovación ColaborativaMaster en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa
Master en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa
migarzab
 
Master en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa
Master en Intraemprendizaje e Innovación ColaborativaMaster en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa
Master en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa
migarzab
 

Más de migarzab (9)

MINN-Master internacional en Intraemprendizaje e Innovación colaborativa
MINN-Master internacional en Intraemprendizaje e Innovación colaborativaMINN-Master internacional en Intraemprendizaje e Innovación colaborativa
MINN-Master internacional en Intraemprendizaje e Innovación colaborativa
 
Curso Avanzado en Equipos que Aprenden
Curso Avanzado en Equipos que AprendenCurso Avanzado en Equipos que Aprenden
Curso Avanzado en Equipos que Aprenden
 
Máster en Coaching de Personas y Equipos
Máster en Coaching de Personas y EquiposMáster en Coaching de Personas y Equipos
Máster en Coaching de Personas y Equipos
 
Máster en Economía Social y Empresas Cooperativas
Máster en Economía Social y Empresas CooperativasMáster en Economía Social y Empresas Cooperativas
Máster en Economía Social y Empresas Cooperativas
 
International Executive Master Program in Intrapreneurship and Open Innovation
International Executive Master Program in Intrapreneurship and Open InnovationInternational Executive Master Program in Intrapreneurship and Open Innovation
International Executive Master Program in Intrapreneurship and Open Innovation
 
Curso Avanzado en Gestión de Empresas Cooperativas
Curso Avanzado en Gestión de Empresas CooperativasCurso Avanzado en Gestión de Empresas Cooperativas
Curso Avanzado en Gestión de Empresas Cooperativas
 
Curso Experto en Gobierno y Dirección Ejecutiva en Instituciones Públicas
Curso Experto en Gobierno y Dirección Ejecutiva en Instituciones PúblicasCurso Experto en Gobierno y Dirección Ejecutiva en Instituciones Públicas
Curso Experto en Gobierno y Dirección Ejecutiva en Instituciones Públicas
 
Master en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa
Master en Intraemprendizaje e Innovación ColaborativaMaster en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa
Master en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa
 
Master en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa
Master en Intraemprendizaje e Innovación ColaborativaMaster en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa
Master en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa
 

Último

624928621-Maestro-de-La-Conversacion.pdf
624928621-Maestro-de-La-Conversacion.pdf624928621-Maestro-de-La-Conversacion.pdf
624928621-Maestro-de-La-Conversacion.pdf
JasonSilvestre2
 
PATERNIDAD ESPIRITUAL.pdf GUILLERMO MALDONADO
PATERNIDAD ESPIRITUAL.pdf GUILLERMO MALDONADOPATERNIDAD ESPIRITUAL.pdf GUILLERMO MALDONADO
PATERNIDAD ESPIRITUAL.pdf GUILLERMO MALDONADO
IsaiBriceno
 
Innovación para el impacto. La PI como palanca para la innovación.
Innovación para el impacto. La PI como palanca para la innovación.Innovación para el impacto. La PI como palanca para la innovación.
Innovación para el impacto. La PI como palanca para la innovación.
Iñigo Irizar Arcelus
 
Herramientas para las sesiones de coaching
Herramientas para las sesiones de coachingHerramientas para las sesiones de coaching
Herramientas para las sesiones de coaching
Francisco Javier Lozano Sanz
 
W0001-3_LIDERAZGO-PRESENTACIÓN SEMANA_6.pptx
W0001-3_LIDERAZGO-PRESENTACIÓN SEMANA_6.pptxW0001-3_LIDERAZGO-PRESENTACIÓN SEMANA_6.pptx
W0001-3_LIDERAZGO-PRESENTACIÓN SEMANA_6.pptx
Giovanny Puente
 
TUO de la LCE y su REGLAMENTO ley de contrataciones del estado
TUO de la LCE y su REGLAMENTO ley de contrataciones del estadoTUO de la LCE y su REGLAMENTO ley de contrataciones del estado
TUO de la LCE y su REGLAMENTO ley de contrataciones del estado
thomasfredyjaimesgar
 
EL TRIUNFO DEL AMOR DE DIOS - TEMA ADVENTISTA.pptx
EL TRIUNFO DEL AMOR DE DIOS - TEMA ADVENTISTA.pptxEL TRIUNFO DEL AMOR DE DIOS - TEMA ADVENTISTA.pptx
EL TRIUNFO DEL AMOR DE DIOS - TEMA ADVENTISTA.pptx
nelmanmidasjimenezlo
 
LEY DE LA SIEMBRA 25.................pdf
LEY DE LA SIEMBRA 25.................pdfLEY DE LA SIEMBRA 25.................pdf
LEY DE LA SIEMBRA 25.................pdf
Santiago Huaca Valdiviezo
 

Último (8)

624928621-Maestro-de-La-Conversacion.pdf
624928621-Maestro-de-La-Conversacion.pdf624928621-Maestro-de-La-Conversacion.pdf
624928621-Maestro-de-La-Conversacion.pdf
 
PATERNIDAD ESPIRITUAL.pdf GUILLERMO MALDONADO
PATERNIDAD ESPIRITUAL.pdf GUILLERMO MALDONADOPATERNIDAD ESPIRITUAL.pdf GUILLERMO MALDONADO
PATERNIDAD ESPIRITUAL.pdf GUILLERMO MALDONADO
 
Innovación para el impacto. La PI como palanca para la innovación.
Innovación para el impacto. La PI como palanca para la innovación.Innovación para el impacto. La PI como palanca para la innovación.
Innovación para el impacto. La PI como palanca para la innovación.
 
Herramientas para las sesiones de coaching
Herramientas para las sesiones de coachingHerramientas para las sesiones de coaching
Herramientas para las sesiones de coaching
 
W0001-3_LIDERAZGO-PRESENTACIÓN SEMANA_6.pptx
W0001-3_LIDERAZGO-PRESENTACIÓN SEMANA_6.pptxW0001-3_LIDERAZGO-PRESENTACIÓN SEMANA_6.pptx
W0001-3_LIDERAZGO-PRESENTACIÓN SEMANA_6.pptx
 
TUO de la LCE y su REGLAMENTO ley de contrataciones del estado
TUO de la LCE y su REGLAMENTO ley de contrataciones del estadoTUO de la LCE y su REGLAMENTO ley de contrataciones del estado
TUO de la LCE y su REGLAMENTO ley de contrataciones del estado
 
EL TRIUNFO DEL AMOR DE DIOS - TEMA ADVENTISTA.pptx
EL TRIUNFO DEL AMOR DE DIOS - TEMA ADVENTISTA.pptxEL TRIUNFO DEL AMOR DE DIOS - TEMA ADVENTISTA.pptx
EL TRIUNFO DEL AMOR DE DIOS - TEMA ADVENTISTA.pptx
 
LEY DE LA SIEMBRA 25.................pdf
LEY DE LA SIEMBRA 25.................pdfLEY DE LA SIEMBRA 25.................pdf
LEY DE LA SIEMBRA 25.................pdf
 

MBA EXECUTIVE

 • 1. VII. edizioa / VII edición
 • 2.
 • 3. MBAexecutive Un Programa pensado con el fin de que los participantes se capaciten para desenvolverse en entornos complejos y globales, donde abordar la incertidumbre y el cambio permanente son los principales retos MONDRAGON UNIBERTSITATEAK eta GIPUZKOAKO BAZKUNDEAK indarrak batu dituzte eta apustu estrategiko bat egin dute formazio programa bat garatzera zuzenduta. Formazio programa honen helburua gure profesionalen konpetentziak hobetzea da, zehazki zuzendarienak eta ehun ekonomiko eta enpresarialekoak orokorrean. MBA Executive, GIPUZKOAKO BAZKUNDEAK eta MONDRAGON UNIBERTSITATEAK elkarlanean ematen dutena, karrera profesionalean behin betiko pausu bat eman nahi duten enpresako profesional eta zuzendarien garapen pertsonala eta profesionala garatzera zuzenduta dagoen formazio programa bat da. Executive MBA gaur egungoa bezalako testuinguru ekonomiko batean, pertsona parte hartzaileak hezteko diseinatuta dago. Testuinguru honen ezaugarri nagusienak konplexutasuna, ziurgabetasuna, globalizazioa eta etengabeko aldaketa direla kontuan hartuz. MONDRAGON UNIBERTSITATEA y CÁMARA DE GIPUZKOA unen sus fuerzas y realizan una apuesta estratégica dirigida a desarrollar un programa formativo con el objetivo de mejorar las competencias de nuestros profesionales y directivos en particular y del tejido económico y empresarial en general. El Executive MBA impartido en colaboración por CÁMARA DE GIPUZKOA y MONDRAGON UNIBERTSITATEA es un programa de formación dirigido al desarrollo personal y profesional de los directivos y profesionales de empresa dispuestos a dar un paso definitivo en su carrera profesional. El Executive MBA está diseñado para permitir a sus participantes desenvolverse de una manera eficaz en un contexto económico como el actual en el que la complejidad, la incertidumbre, la globalización y el cambio continuo son sus características principales.
 • 4. HELBURUAK OBJETIVOS Executive MBA honako helburu hauek lortzera dago bideratuta: – Parte hartzaileei enpresaren eta kudeaketaren ikuspegi integral eta sistemiko bat ematea, enpresaren arlo guztietan. – Berrikuntza eta aldaketa bultzatzea zuzendariaren jarrera pertsonal eta profesional gisa ingurune globalizatu batean. – Ikuspegi etiko eta arduratsu batetik lidergoaren gaitasuna garatzea, horretarako beharrezkoak diren konpetentzia eta trebetasunak integratuz. – Nazioarteko eta kultura testuinguruen aniztasuna aintzat hartuta, erakundearen funtzioen kudeaketa ahalbidetzen duten kontzeptuak berrindartzea eta eguneratzea. El Executive MBA está diseñado para alcanzar los siguientes objetivos: – Aportar a los participantes un enfoque integral y sistémico de las empresas y la gestión empresarial en todas sus áreas relevantes. – Impulsar la innovación y el cambio como actitud personal y profesional del directivo en un entorno globalizado. – Desarrollar desde una perspectiva ética y responsable, la capacidad de liderazgo integrando las competencias y habilidades directivas necesarias para ello. – Actualizar y reforzar los conceptos que permiten gestionar las diferentes funciones de la organización, teniendo en cuenta la diversidad de contextos internacionales y culturales.
 • 5. EGITURA AKADEMIKOA ESTRUCTURA ACADÉMICA Masterraren edukiak lau fasetan daude antolatuta: I. fasea: INGURUNEA ETA ENPRESA: Enpresaren arlo funtzionalen ikasketa: FINANTZAK, ESTRATEGIA, MARKETINA, BERRIKUNTZA, EKINTZAILETASUNA, OPERAZIOAK ETA PERTSONAK. II.fasea: ZUZENDARITZA ETA LIDERGORAKO TREBETASUNAK: Hiru eguneko bi egonaldietan, parte hartzaileak, zuzendari batek izan behar dituen trebetasunez jabetzen dira. III. fasea: BAKARKAKO COACHING: Partehartzaile bakoitzak Coach profesional bat izango du programan zehar, lidergo eraginkorra ahalbideratzeko beharrezkoak diren konpetentziak garatzen lagunduko diona. IV. fasea: MASTER AMAIERAKO PROIEKTUA: Parte hartzaileak formazio programan jasotako ezagutza eta konpetentziak aplikatzen ditu. Proiektua bakarka egiten da, irakasle batek tutorizatuko du eta amaitzerakoan proiektua aurkeztu eta defendatu egin beharko du parte hartzaileak. Los contenidos del máster se organizan en cuatro fases: Fase I: ENTORNO Y EMPRESA: Estudio de las áreas funcionales de la empresa: FINANZAS, ESTRATEGIA, MARKETING, INNOVACIÓN, EMPRENDIZAJE, OPERACIONES Y PERSONAS. Fase II: HABILIDADES PARA LA DIRECCIÓN Y EL LIDERAZGO: A través de dos períodos residenciales de tres días de duración en el que los participantes consolidan las habilidades que un directivo debe manejar. Fase III: COACHING INDIVIDUAL: El programa incluye un proceso de acompañamiento individualizado en el que un coach profesional ayudará al participante a desarrollar todo su potencial y generar acciones que mejoren la efectividad de su liderazgo. Fase IV: PROYECTO FIN DE MÁSTER: En el que el participante aplica y consolida los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo del programa formativo. El proyecto se realiza de forma individual, es tutorizado por un profesor y a su finalización se realiza una exposición y defensa del mismo.
 • 6. METODOLOGIA METODOLOGÍA Programan erabiltzen den metodologiak programan identifikatutako ezagutzak jasotzea eta konpetentzia eta trebetasunak garatzea du helburu. Klaseak interaktiboak dira, parte hartzaileak une oro parte hartzea sustatzen da, horrela ikasketaren protagonista bihurtuz. Era berean, programan taldeko eta bakarkako proiektuak egiten dira, zeinetan txostenak eta aurkezpenak egin behar diren. Las metodologías utilizadas en el programa tienen como objetivo conseguir la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las competencias y habilidades identificadas en el mismo. Las clases son interactivas, potenciándose en todo momento la participación activa de los participantes para convertirlos en protagonistas del aprendizaje. Asimismo, a lo largo del programa se realizan proyectos en grupo e individuales, que incluyen elaboración de informes y presentaciones en público.
 • 7. EGUTEGIA CALENDARIO HASIERA INICIO: 2015eko urriaren 16a / 16 de octubre de 2015. BUKAERA FIN PERIODO LECTIVO: 2016ko ekainaren 25a / 25 de junio de 2016. PROIEKTUAREN AURKEZPENA PRESENTACIÓN PROYECTO FINAL: 2016ko abenduaren 16a / 16 de diciembre de 2016. ORDUTEGIA HORARIO: Ostirala: 15:00etatik 20:00etara / Viernes: 15:00 a 20:00 h. Labunbata: 9:00etatik 14:00tara / Sábado: 9:00 a 14:00 h. TOKIA LUGAR DE IMPARTICIÓN: CÁMARA DE GIPUZKOA Avda. Tolosa, 75 20018 Donostia-San Sebastián GIPUZKOAKO BAZKUNDEA CÁMARA DE GIPUZKOA
 • 8. IRAKASLEAK PROFESORADO Programako irakasle-taldea diziplina anitza da, unibertsitateko irakasleek, aholkulari adituek eta enpresaren errealitatea ondo ezagutzen duten esperientzia handiko enpresarioek osatzen dute Hauek dira programan parte hartzen duten irakasle batzuk: El programa cuenta con un equipo docente multidisciplinar compuesto por profesores universitarios, expertos consultores y empresarios con amplia experiencia y conocedores de primera mano de la realidad de la empresa. Estos son algunos de los profesores del programa:
 • 9. IZASKUN AGIRRE: Enpresa Zientzietan Doktorea. Mondragon Unibertsitateko Irakaslea / Doctora en Ciencias Empresariales. Profesora de Mondragon Unibertsitatea. OSCAR GARCIA: K2K Emocionandoko Aholkularia / Consultor K2K Emocionando. JUAN CARLOS ALCAIDE: Marketing Aholkularia. Marketing de Servicios-eko Zuzendaria / Consultor en Marketing. Director de Marketing de Servicios. ANTXON PEREZ CALLEJA: Ekonomia eta Finantzetako aholkularia / Consultor y asesor económico-financiero. JUANFE GARCÍA: Coach ziurtagiria: Mondragon Unibertsitateko Coach eta Lidergo taldeko kidea / Coach certificado: Miembro del equipo Coach y Liderazgo de Mondragon Unibertsitatea. JULEN ITURBE: Mondragon Unibertsitateko Irakaslea. Web 2.0. inguruneko Aholkulari Aditua / Profesor de Mondragon Unibertsitatea y Consultor experto en entornos web 2.0. PEDRO REINARES: Ekonomia eta Enpresa Zientzietan Doktorea. Marketing Irakaslea / Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense. Profesor experto en Marketing. NEREA URCOLA: Giza Baliabideetako Aholkularia / Consultora en gestión de personas. LANDER BELOKI: Mondragon Unibertsitateko Enpresagintza Fakultateko Dekanoa / Decano de la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea. ANTONIO CANCELO: Eroskiko fundatzailea eta MONDRAGON Korporazioaren lehendakari ohia / Fundador de Eroski y ex presidente de Corporación MONDRAGON. JUAN JOSÉ GOÑI: Berrikuntzan Aholkulari Aditua / Consultor experto en Innovación. AMAIA FERRO: Gipuzkoako Bazkundeko Enpresa Garapena eta Nazioartekotasuneko Zuzendaria / Directora de Desarrollo Empresarial e Internacionalización de Cámara de Gipuzkoa. JUAN LUIS URCOLA: Giza Baliabideetako Aholkularia / Consultor en gestión de personas. PEDRO P. RAMOS: TEA-Cegos-País Vasco Zuzendaria / Director TEA-Cegos-País Vasco. HENRY TRULL: Marketing-eko irakasle eta aholkularia / Profesor y consultor de Marketing. Socio-director de Andalucía Marketing de Servicios. SERGI BARDAJI: Operations Controller Commercial Vehicle Europe Dana Holding Corporationen / Operations Controller Commercial Vehicle Europe en Dana Holding Corporation. AMALIO REY: Emotools-eko Zuzendaria eta Aholkularia / Consultor y Director de Emotools. IBAN NAVARRO: Mondragon Unibertsitateko Irakaslea/Aholkularia / Profesor/Consultor de Mondragon Unibertsitatea. JAVIER GARCÍA: HPA Marketing & Innovación Zuzendaria / Director de HPA Marketing & Innovación. JON ALDAZABAL: Enpresa Zientzietan Lizentziatua. Mondragon Unibertsitateko irakaslea / Licenciado en Ciencias Empresariales. Profesor de Mondragon Unibertsitatea. AGURTZANE BENGOA: Enpresa-Coach Ontologikoa. Biodantza-Irakaslea. Erakunde Konstelazioetako Formazioa, Taldeetan eta Coach Sistemikoan ziurtatua. Mondragon Unibertsitateko irakaslea / Coach Ontológico Empresarial. Profesora de Biodanza. Formación en Constelaciones Organizacionales, Coach Sistémico y de Equipos. Profesora de Mondragon Unibertsitatea. ISMAEL IGARTUA: Galbaian enpresako Zuzendari Orokorra / Director Gerente de Galbaian S.Coop. IÑAZIO IRIZAR: Enpresa Zientzietan Doktorea. Mondragon Unibertsitateko irakaslea / Doctor en Ciencias Empresariales. Profesor de Mondragon Unibertsitatea. PIO AGIRRE: Oinarri SGRko Zuzendari Orokorra / Director Gerente de Oinarri SGR. ANA UGALDE: Gipuzkoako Bazkundeko Ezaguera Kudeaketa Zuzendaria / Directora de Gestión del Conocimiento de Cámara de Gipuzkoa.
 • 10. MASTERREKO KOORDINAZIOA COORDINACIÓN DEL MÁSTER JOSÉ LUIS ABAUNZ: MONDRAGON UNIBERTSITATEko Enpresagintza Fakultateko Graduondoko Koordinatzailea. Coordinador de Posgrado de la Facultad de Empresariales de MONDRAGON UNIBERTSITATEA. ANA UGALDE: Gipuzkoako Bazkundeko Ezagutza Kudeaketan Zuzendaria. Directora de Gestión del Conocimiento de Cámara de Gipuzkoa.
 • 11. INFORMAZIOA ETA IZENEMATEAK INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES SARRERA BETEKIZUNAK: – Unibertsitate tituluaren jabe izan. – Gutxienez bost urteko esperientzia profesionala izan. BEHARREZKO DOKUMENTAZIOA: – Eskari orria. – Unibertsitate tituluaren kopia konpultsatua. – Curriculum Vitae-a. – Pasaporte edo NANren fotokopia. – Karnet tamainuko bi argazki. MATRIKULA: – Matrikularen kostua 12.850 eurotakoa da. FINANTZIAZIOA: – Fundación Tripartita. – Zatikako Ordainketak. CONDICIONES DE ADMISIÓN: – Titulación universitaria. – Experiencia profesional mínima de cinco años. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: – Solicitud de inscripción. – Copia compulsada del título universitario. – Currículum vitae. – Fotocopia del DNI o pasaporte. – Dos fotografías tamaño carné. MATRÍCULA: – El coste de la matrícula es de 12.850 €. FINANCIACIÓN: – Fundación Tripartita. – Pagos Fraccionados. INFORMAZIO GEHIGARRIA ETA ESKARIAK INFORMACIÓN ADICIONAL Y ENVÍO SOLICITUDES: MONDRAGON UNIBERTSITATEA Enpresagintza Fakultatea Facultad de Empresariales Ibarra Zelaia, 2 - Apartado 58 - E-20560 Oñati Tfno: 943 71 80 09 emba@mondragon.edu www.mondragon.edu/profesionales CÁMARA DE GIPUZKOA Avda. de Tolosa, 75 20018 Donostia - San Sebastián Tfno: 943 00 02 79 cigartua@camaragipuzkoa.com www.camaragipuzkoa.com