Visit Finland ja yritysten kansainvälistyminen

Matkailufoorumi
MatkailufoorumiMatkailufoorumi
Visit Finland ja yritysten kansainvälistyminen
Visit Finland – workshop
MitenSavonlinnanmatkailuyrityksetpääsevätkansainvälisille
markkinoillejamyymäänkansainvälisillematkanjärjestäjille?
Case:Charter-lentoliikenteenkäynnistäminenSavonlinnassa
Savonlinnan matkailufoorumi
22.4.2015
Kristiina Hietasaari ja Heli Mende
23.2.2015 2
Matkailuyritysten kansainvälistyminen
• Kansainvälistymisen kriteerit ja tarvittavat valmiudet
• Visit Finlandin palvelut matkailuyrityksille
Visit Finland – ohjelmat
Keski-Euroopan markkinat
Case: Charter-lentoliikenteen käynnistämínen Savonlinnssa
23.2.2015 3
Agenda
Matkailuyrityksen kansainvälistyminen
23.2.2015 4
Matkailuyrityksen systemaattinen kansainvälistyminen
5
Kansainvälisillä
markkinoilla
toimiva yritys
Ensikontaktit
kansainvälisille
markkinoille
Kansainvälistymistä
aloittava yritys
Tuotetarjonnan suunnittelu
kv-markkinoille
Tuotteiden testaus
Tuotetarjonnan esittely
valikoiduille markkinoille
Maakohtaiset
tuoteräätälöinnit
Tuotekehitys uusille
markkinoille
Markkina-aseman
parantaminen
• Uusien myyntikanavien ja
matkanjärjestäjäkumppanien haku
• Markkinointitoimenpiteet
Uusien markkinoiden
avaaminen
• Myyntikanava- ja
matkanjärjestäjäkumppanien haku
• Markkinointitoimenpiteiden
suunnittelu
Markkinoille menon toteutus
•Myyntikanava- ja
matkanjärjestäjäkumppanien
haku
•Markkinointitoimenpiteiden
suunnittelu ja toteutus
Kansainvälistymisvalmiuksien
arviointi
Kansainvälistymissuunnitelma
•Arvolupauksen määrittely
•Oikeat markkinat ja
kohderyhmät
•Oikeat palvelut ja tuotteet
•Oikeat kumppanit ja
myyntikanavat
•Myyntitavoitteet
•Resurssit
23.2.2015 5
23.2.2015 6
Yritys Suomi ja Team Finland
Kansainvälistymisen työkaluja
Kansainvälistymistesti ja ohjattu kansainvälistymissuunnitelma
www.yrityssuomi.fi
7
Matkailuklusterin tai yritysryhmän
kansainvälistymisen kehittäminen
Yritys/
organisaatio 1
Yritys /
organisaatio 2
Yritys /
organisaatio 3
Yritys /
organisaatio 4
Yritys /
organisaatio 5
Yritys /
organisaatio 6
Yrityskohtainen
liiketoiminta-
suunnitelma
Yritykset
yhdessä
KANSAIN-
VÄLISTYMISEN
KEHITTÄMINEN
YRITYSRYHMÄLLE
Markkinointi ja myynti
markkinointiviestinnän kampanjat, media, pr, myynninedistäminen kv-markkinoille
Yrityskohtainen
kansainvälistymis-
suunnitelma
Arvolupaus
Oikeat markkinat ja
kohderyhmät
Oikeat palvelut ja
tuotteet
Oikeat kumppanit ja
myyntikanavat
Myyntitavoitteet
Yritysryhmän yhteinen
kansainvälistymissuunnitelma
Systemaattinen
myyntikanavakartoitus
Palvelujen kehittäminen
valituille kohderyhmille
yhdessä
23.2.2015
Visit Finland kansainvälistymispalvelut yrityksille
Kansainvälisillä
markkinoilla toimiva
yritys
Ensikontaktit
kansainvälisille
markkinoille
Kansainvälistymistä
aloittava yritys
Katto-ohjelmien toimenpiteet
Opintomatkat messuille
Networking – tilaisuudet kotimaassa
Laatutonni Expert
Markkina- ja tutkimustieto,
kehittämisstrategiat
Kansainvälistymiskriteerit
Kansainvälistymisopas
Modernit humanistit – työkirja
Teemakohtaiset työkalut
Verkostoituminen kotimaassa
VF What´s up-katsaukset
Matkailun Laatuosaaja
Tuotetarjonnan suunnittelu kv-
markkinoille
Tuotteiden testaus ja tuotetarjonnan
esittely valikoiduille markkinoille.
Maakohtaiset räätälöinnit
Tuotekehitys uusille markkinoille
Katto-ohjelmien jakelukanavakartoitukset
Työpajat
Markkina-aseman parantaminen
Uusien markkinoiden avaaminen
Kansainvälistymisvalmiuksien
arviointi
Kansainvälistymissuunnitelma
Matkanjärjestäjien tutustumismatkojen vastaanotto
Markkinoille menon toteutus
Networking- ja myyntitapahtumat,
messut ulkomailla
Lehdistömatkojen vastaanotto
Visit Finland- markkinointitoimenpiteet
Laatutonni Advanced, Exclusive
KANSAINVÄLISTYMISNEUVONTA
TUTKIMUKSET, TILASTOT, MARKKINATIETO JA TYÖKALUT
23.2.2015
8
ASIAKASLÄHTÖISYYS
Olette määritelleetasiakaskohderyhmänneja huomioineetheidän tarpeensa
palvelutarjonnassa..
LAATU
Olette aktiivisesti mukanalaadunkehittämisjärjestelmässäja/tai teillä on
asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmä,jokaon ollut käytössä vähintään
vuoden tai seuraattesäännöllisesti sosiaalisessa mediassayritykselle
annettuaasiakaspalautettaja kehitättepalvelunne ja tuotteidennelaatua
saamannepalautteenedellyttämällä tavalla.
MARKKINATESTAUS
Tuotteenneon testattu(kansainvälinenasiakas,matkanjärjestäjäjne.)
ulkomaanmarkkinoille soveltuvaksi.
KAPASITEETTI JA VERKOSTOT
Omakapasiteettinnetai yhteistyöverkoston kauttatarjottavakapasiteetti
takaakattavanpalvelun omatoimimatkailijoille ja/tai ryhmämatkailijoille.
Olette verkostoituneetalueen muiden tarjoajienkanssaja pystytte verkoston
avulla tarjoamaanmonipuolisia, tarvittaessa myös elinkeinojenrajoja
ylittäviä, palvelukokonaisuuksia ja toisiaan täydentäviä elämyksiä.
SAAVUTETTAVUUS
Palvelunne on toimivien liikenneyhteyksien varrella.
23.2.2015 9
SAATAVUUS
Tuotteenneja palvelunne ovat selkeästikuvattuina ja hinnoiteltuina
kohdemarkkinankielellä tai englanniksi sekähelposti löydettävissä ja
ostettavissamatkanjärjestäjientai muidenmyyntiorganisaatioiden kautta,
omalla internetsivulla tai muissasähköisissävarauskanavissa.
KIELITAITO
Pystytte palvelemaan asiakkaitannejokokohdemarkkinankielellä tai
englanniksi.
AUTENTTISUUS JA VETOVOIMAISUUS
Käytätte tuotekehityksessäja markkinoinnissahyväksi aitoja suomalaisia
elämyksiä, jotkapohjautuvatalueenne vetovoimatekijöihin,perinteisiin,
kulttuuriin ja elämäntapaan.
TURVALLISUUS
Noudatattepalveluissanne alakohtaisiaturvallisuussuosituksiaja – ohjeita.
KESTÄVYYS
Yrityksenne noudattaakestävänkehityksen periaatteita,jonkatodisteena on
sertifiointi tai suoritettukoulutus tai teillä on suunnitelmakestävänkehityksen
periaatteiden toteuttamisestatoiminnassanne.
Suosittelemmelisäksi, että yrityksellänne on
KANSAINVÄLISTYMISSUUNNITELMA.
VISIT FINLANDIN KANSAINVÄLISTYMISKRITEERIT
visitfinland.fi
23.2.2015 10
Matkailun strategiset projektit
Stopover Finland
• Kasvatetaan Stopover Finland-tuotteita
tarjoavien yritysten liikevaihtoa ja luodaan
uusia työpaikkoja.
• KasvatetaanAasiasta tulevien
matkailijoiden yöpymisiä Suomessa
585.000 yöpymisestä (v. 2013) 850.000
yöpymiseen (v. 2018) (= +45%)
• Kasvatetaan Suomen Aasian maista
saamaa matkailutuloa 80 miljoonalla
eurolla v. 2018 mennessä
• Vuoteen 2020 mennessä Suomi on
Pohjoismaiden tunnetuin Stopover-kohde.
23.2.2015 12
Stopover Finland
Ohjelman tavoitteet
Kohdemarkkinat: Kiina, Japani, Etelä-Korea, Keski-Eurooppa
• Stopover-paketit ja tuotteet on
suunniteltu kohderyhmille
sopiviksi ja ovat helposti
varattavissa.
• Varmistetaan Stopover Finland –
konseptin toimivuus, tuotanto ja
jakelu .
• Toteutetaan Stopover Finland -
konseptin lanseeraus ja
markkinointitoimenpiteet
pääkohdemarkkinoilla yhdessä
markkinointiverkoston kanssa.
• Stopover Finland - ohjelman rahoitus Team Finland kasvuohjelmarahoituksesta.
• Rahoitusta haetaan n. 2,3 miljoonaa euroa koko ohjelmakaudelle. Ensimmäisen
ohjelmakauden budjetti on n. 450 000 euroa.
• Koko ohjelma-aika: 1.3.2015 - 31.12.2017
• Ensimmäinen ohjelmakausi: 1.3.2015-29.2.2016
• Toinen ohjelmakausi 1.3.2016-28.2.2017
• Kolmas ohjelmakausi: 1.3.2017 - 31.12.2017
23.2.2015 13
Stopover Finland
Budjetti ja aikataulu
Kohdemarkkinat: Kiina, Japani, Etelä-Korea, Keski-Eurooppa
Ensimmäinen hankekausi Toinen ja kolmas hankekausi
4.3.2015
Stopover Finland
Ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta
Kohdemarkkinat: Kiina, Japani, Etelä-Korea
Selvitykset ja
kartoitukset
• Stopover ja Gateway– projektien
tulokset ja Stopover- tuotteiden
kartoitus
•Benchmarking Iceland ja Singapore –
stopoverkonseptit
•Markkinaselvitykset potentiaalisilla
kohdemarkkinoilla
Toimintamallin ja
Stopover-konseptin
rakentaminen
•Arvoketjun, yhteistyökumppaneiden ja
avainyritysten kartoitus
•Stopover Finland- operatiivisen
toimintamallin suunnittelu ja toimijoiden
valinta
•Stopover Finland –konseptin ja
tuotekriteerien määrittely: co-creation-
tilaisuudet yhdessä
yhteistyökumppaneiden ja yritysten
kanssa
•Markkinointiverkoston kokoaminen ja
brändin ja konseptin määrittely,
brändistrategia
•Valmennustilaisuuksia ja -materiaaleja
yritysryhmille
•Kootaan Stopover Finland tuotemenu
•Stopover Finland– konseptin
testaaminen
Lanseeraus, myynti ja
markkinointi
•Lanseeraus- ja markkinointisuunnitelma
•Suunnitelmien mukaiset toimenpiteet
Customer journey Stopover Finland
end customer
CHANNELS
FINNAIR
INTERNET
TRAVEL AGENCY
PRINT BROCHURES
ADVERTISING
FAIRS
MOBILE & PHONE
SOCIAL MEDIA
SERVICE
PROVIDERS IN
FINLAND
AIRPORT
TOUCHPOINTS
HELI MENDE
4/22/2015 HELI MENDE
Stopover Finland
Roles & responsibilities
Ministry of Employment and the Economy – funding
and steering
Visit Finland – program management and synergies
with other programs and other Visit Finland activities
Big companies and area organizations – product
development, marketing network activities
Small and medium sized travel industry
companies- developing products for stopover
travellers, partipating in concept planning,
marketing, networking
Inbound operator – coordinating and
maintaining Stopover Finland product menu for
distribution channels
Distribution channelsMarketing
Customers
Marketing
network
Steering
group
Partners &
stakeholders
Finrelax®
17
1. Hankkeen toiminnassa ja Finrelax –konseptin rakentamisessa,sekä tuotteita ja palveluita tuottamassa on mukana n. 70 yritystä,
joista 60 on pk-yrityksiä ja n. 10 isompaa veturiyritystä
2. Alueellisia Finrelax –koordinaattoreitaon vähintään 10 ympäri Suomea
3. VarmistetaanFinrelax –konseptin toimivuus, tuotantoja jakelu (tuotteeton suunniteltu kohderyhmille sopiviksi ja ovat helposti
ostettavissa)sekä pysyvä toimijaverkosto niin tuotteiden kehittämistä kuin markkinointia varten
4. Lisätään Finrelax –tuotteiden määrää ja näkyvyyttä eri jakelukanavissa valituilla kohdemarkkinoilla ja
5. HerätetäänkiinnostustaSuomea ja hyvinvointimatkailutuotteitamme kohtaan näkyvillä ja erottuvilla markkinointitoimenpiteillä
6. KasvatetaanFinrelax -tuotteita tarjoavien yritysten liikevaihtoa
7. KasvatetaanFinrelax –tuotteita tarjoavien yritysten työllisten määrää
8. Kasvatetaan hyvinvointipalveluita matkansa aikana käyttäneiden ulkomaalaisten matkailijoiden määrää n. 504.000 henkilöstä
(v. 2014) 555.000 henkilöön (2018) = +10%
9. Suomi tunnetaan kohdemarkkinoilla maana, jossa on Pohjois-Euroopan laadukkainta luontoon pohjautuvaa hyvinvointitarjontaa
18
Finrelax® - tavoitteet
• Finrelax®- ohjelmalle haetaan rahoitusta pk-yrityksille suunnatusta Team Finland
kasvuohjelmarahoituksesta.
• Rahoitusta haetaan n. 2 miljoonaa euroa koko ohjelmakaudelle. Ensimmäisen
ohjelmakauden budjetti on n. 500 000 euroa.
• Koko ohjelma-aika: 1.3.2015 - 31.12.2017
1. Kehittämisen koordinointi
2. Verkoston rakentaminen
3. Finrelax –tuoteperhe
4. Tuotekehityksen edistäminen
5. Finrelax -konsepti
6. Lanseeraus, myynti ja markkinointi
• Kohdemarkkinat: Venäjä, Saksa, Japani
23.2.2015 19
Finrelax®
Budjetti ja aikataulu
• Pk-yritykset, joiden matkailutuotteet soveltuvat tai joilla on valmius kehittää hyvinvointimatkailupalveluja ja -
tuotteita kansainvälisille hyvinvointimatkailijoille. Tuotteiden ja matkailupalvelujen täytyy sijaita kansainvälistä
matkailijaa kiinnostavissa kohteissa, olla räätälöitävissä kansainvälisille matkailijoille, kansainvälisen matkailijan
saavutettavissa ja koko sesongin voimassa. Yritysten täytyy olla valmiita panostamaan tuotekehitykseen ja
markkinointiin hankkeen jälkeen.
• Ohjelman aikana tehdään markkina- ja kohderyhmäselvitykset sekä määritellään ja koulutetaan niiden pohjalta
tarkemmat tuotekriteerit.
• Pk-yrityksen kustannus ohjelman ensimmäisellä kaudella on n. 300-600 euroa per yritys. Tämän vastineeksi
järjestämme yritysryhmille tuotekehitystyöpajat ja tuotamme materiaalia tuotekehityksen tueksi.
• Yrityksen tulee sitoutua tuotekehitykseen ja markkinointitoimenpiteisiin ohjelman aikana ja ohjelman jälkeen.
• Markkinointitoimenpiteistä sovitaan yhdessä ohjelman aikana koottavan markkinointiverkoston kanssa.
23.2.2015 20
Pk-yritykset mukaan Stopover Finland ja Finrelax® ohjelmiin
23.2.2015 21
Visit Finland katto-ohjelmat
• OF katto-ohjelmalle haetaan
jatkoa
• Kansallinen koordinaatio ja
alueyhteistyöverkosto
• Aktiviteettiyritysten
kansainvälistymisen
tukeminen; myyntitapahtumat
• -> maaseudun mikro- ja pk-
yrityksille lisää liiketoimintaa
Outdoors Finland Culture Finland
• Rahoitus Visit Finland & OKM
• Lisähaku ESR
• 16 aluekoordinaattoria ja
aluetiimit
• Koordinaatio
• Kulttuuri- ja matkailutoimijoiden
verkosto
• Tuotteistaminen
• Markkinointi ja
myyntitoimenpiteet
Kansainvälinen markkinointi ja myynti
Oikeat markkinat ja jakelukanavat
23.2.2015 23
Keskieurooppalaiset matkailijat
Suomessa
2014:
498 400
2014:
215 200
2014:
158 500 2014:
131 000
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
Saksa
-1,0 %*
Ranska
+0,2 %
Alankomaat
-1,3 %
Sveitsi
+4,2 %
Saksalaisten, ranskalaisten, hollantilaisten ja sveitsiläisten
yöpymiset Suomessa 2010-2014
23.2.2015 26
23.2.2015 27
Saksa
Saksalaisyöpymiset matkailun suuralueittain 2014
25 % 18 % 21 % 36 %
Ranskalaisten yöpymiset matkailun suuralueittain 2014
44 % 17 % 12 % 28%
Hollantilaisyöpymiset matkailun suuralueittain 2014
35 % 13 % 17 % 35 %
Sveitsiläisten yöpymiset matkailun suuralueittain 2014
36 % 13 % 14 % 36 %
5,9 milj.*
2,4 milj.
1,8 milj. 1,8 milj.
1,6 milj.
1,0 milj.
0,8 milj. 0,8 milj.
0,7 milj. 0,6 milj.
Saksa
Britannia
Venäjä
Alankomaat
Yhdysvallat
Ranska
Italia
Sveitsi
Kiina
Puola
5,9 miljoonalla yöpymisellä
Saksa on selkeästi
Pohjoismaiden merkittävin lähtömaa.
Myös Alankomaat, Ranska ja Sveitsi top 10:ssä.
Tanska
Norja
Ruotsi
Suomi
*Yöpymisten kokonaismäärä Pohjoismaissa 2014
Matkojen varaukset Euroopassa
33
• Maakohtaisia eroja löytyy: esim. saksalaisten online-varaukset
jopa hienoisessa laskussa
• 46% Asia-Pacific alueen matkailijoista sanoo pyrkivänsä
tekemään matkasuunnitelmat ja –varaukset itse online 23.2.2015
Workshop
Case: Charter- lentoliikenteen käynnistäminen
Savonlinnassa
23.2.2015 34
• Lapin talvimatkailu alkoi yksinkertaista kyllä brittiläisen tilauslentokonekannan
ylikapasiteetista sesonkien ulkopuolella. Näin ennen joulua seisoi Lontoossa
concorde tyhjän panttina.
->Matkanjärjestäjä sai idean tuottaa joulumatkoja Rovaniemelle ja tätä voi
pitää talvimatkailumme lähtölaukauksena
• Nyt sarjoja lennetään UK:n lisäksi Ranskasta, Itävallasta, Hollannista,
Sveitsistä, Venäjältä, Israelista ja Saksasta Lapin kentille.
• Kynnys on tuottaa uniikki erilainen sisältö, joka on saatavilla isoille
volyymeille.
- Lapin uniikki tarjonta perustuu poroihin, huskyihin, moottorikelkkailuun ja
revontuliin
-> Muutama visuaalisesti vahva viesti luo odotuksen ja se ylittyy Lapissa.
-> Muualla Suomessa ei ole vastaavaa tuotantorakennetta elämyspalveluille.
-> Ryhmille ja „on request“ tarjottavat tuotteet eivät riitä, taattu saatavuus
tarvitaan.
22.04.2015
Jyrki oksanen
35
Tilauslentoliikenne nosti Lapin
matkailun
• Kontrolloidut asiakasvirrat
Tilauslentosarjojen avulla voidaan tuoda asiakkaita suoraan kohteen lähelle ja
kytkeä matka palveluihin, tai mielummin pakettimatkoihin ryhmille ja
yksittäisille matkailijoille
• Selkeä tuotanto: Lennot 1.6.-30.8. lauantaisin 150 paikkaisella koneella.
Tilauslentoasiakkaat ovat erilaisia kuin Saksasta omatoimisesti tulevat
seikkailijat ja odottavat palveluita ja ovat niitä tottuneet muualla käyttämään
-> Porsche Driving Experience Levillä
• Point to point
Tulevaisuudessa tehdään useampia lyhyitä lomia: tilauslennot voivat tuoda
asiakkaat vaikka Düsseldorfista Savonlinnaan alle 3 tunnissa.
-> Nopea, järkevän hintainen saavutettavuus on perusodotus tuotteelle
22.04.2015
Jyrki oksanen
36
3 syytä tilauslentomatkailun
kehittämiseen
• Laaja yhteistyö yritysten ja alueiden kanssa: 90 minuutin ajomatka on säde
johon 80 % asiakkaista jää
• Varauduttava rahoitukseen: rahoitusmalleja on useita. 10 edestakaisen
lennon kustannus Savonlinnan kentän vaikutuspiirille on 70-100.000 euroa
vuodessa, ehkä kolmen vuoden ajan.
• Sarjan järjestäjän tulisi ottaa operatiivinen riski, taata lentojen läpivienti ja
sitoutua vastarahoitukseen: Jos esim. alue + kumppanit tuo 100.000
markkinointipottiin, niin järjestäjän pitää tuplata panos.
• Tuloja tulee heti kun lennot on ilmassa: Talvella charterasiakas jättää per
henki päivässä 280 euroa Lappiin. Siinä on tavoite Saimaallekin:
10 x 150 henkeä = 3.000.000 euron tulot alueelle.
• Kun yksi sarja toimii, on 2. sarja huomattavasti helpompi hankkia: Sama tuote
käy pitkälti kaikille.
22.04.2015
Jyrki oksanen
37
Askeleita Savonlinnan suoriin
lentoihin
• Yhteistyö charterkohteen kanssa
- Kestävä tuotekehitys (tuotteen arvojen määritys, brändäys)
- Yhteistyö matkailuviranomaisten kanssa. Alueen ja maan brändin
rakentaminen.Pelkkä yritysten ja jakelukanavan halu ei riitä.
• Strateginen yhteistyö
- Markkinointi alueen ja kansallisten tahojen kanssa yhdessä (sisältö ja
kampanjointi)
- Pitkäaikainen sitoutuminen yhteistyöhön
- Hyvä yhteistyö lentoyhtiön kanssa (haastavaa)
• Käytännön toteutus ylläkuvattujen reunaehtojen täyttyessä on "just do it“, eli
Brunon mielestä yksinkertaista.
(Kontiki lentää Suomeen kesällä ja talvella omia sarjoja. Lisäksi he operoivat
omia lentosarjoja myös Islantiin ja Norjaan)
22.04.2015
Jyrki oksanen
38
Kontiki Reisen, Bruno Bisig:
Workshop
1. Miten luodaan uniikki ja erilainen sisältö Saimaalle -?
a) Mikä on Saimaan alueen arvolupaus charter-matkailijoille
b) Mitä tarvitaan, että palvelut ja tuotteet paketoidaan kohderyhmille
sopiviksi?
2. Miten taataan palveluiden ja ohjelmien saatavuus charter-ryhmille koko
sesongin ajan?
a) Miten varmistetaan riittävä kapasiteetti?
b) Miten yksittäinen yritys pystyy varmistamaan toiminnan koko sesongin
ajan?
3. Miten rahoitetaan chartereista tuleva kustannus?
a) Kenen pitäisi rahoittaa?
b) Mikä on realistista?
4. Miten Saimaalle luodaan yhtenäinen brändi?
a) Kenen vastuulla?
b) Miten rahoitetaan?
23.2.2015
39
Kiitos!
kristiina.hietasaari@visitfinland.com
heli.mende@visitfinland.com
1 de 40

Recomendados

Länsi uudenmaan matkailuseminaari 24.9.2015 - visit finland por
Länsi uudenmaan matkailuseminaari 24.9.2015 - visit finlandLänsi uudenmaan matkailuseminaari 24.9.2015 - visit finland
Länsi uudenmaan matkailuseminaari 24.9.2015 - visit finlandJukka Punamäki
181 vistas38 diapositivas
Kaivosteollisuuden kasvuohjelma workshop, 9.9.2015, Marjukka Holopainen-Rainio por
Kaivosteollisuuden kasvuohjelma workshop, 9.9.2015, Marjukka Holopainen-RainioKaivosteollisuuden kasvuohjelma workshop, 9.9.2015, Marjukka Holopainen-Rainio
Kaivosteollisuuden kasvuohjelma workshop, 9.9.2015, Marjukka Holopainen-RainioBusiness Finland
1.1K vistas10 diapositivas
New finpro-and-growth-programs por
New finpro-and-growth-programsNew finpro-and-growth-programs
New finpro-and-growth-programsBusiness Finland
649 vistas14 diapositivas
Brändi asiakaspalvelussa por
Brändi asiakaspalvelussaBrändi asiakaspalvelussa
Brändi asiakaspalvelussaDiffero Oy
1.7K vistas30 diapositivas
Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Luento Metropoliassa 2012 por
Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Luento Metropoliassa 2012Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Luento Metropoliassa 2012
Brändi digitaalisessa maailmassa - SON Helsinki - Luento Metropoliassa 2012dynamo&son
2K vistas93 diapositivas
Yritys O:n brändin rakentuminen por
Yritys O:n brändin rakentuminenYritys O:n brändin rakentuminen
Yritys O:n brändin rakentuminenEmmi Joru
469 vistas11 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Visit Finland ja yritysten kansainvälistyminen

Business Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselle por
Business Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselleBusiness Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselle
Business Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselleSuomen metsäkeskus
268 vistas11 diapositivas
Lamk luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia asiakkaat por
Lamk luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia asiakkaatLamk luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia asiakkaat
Lamk luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia asiakkaatPirjo Räsänen
140 vistas29 diapositivas
Luovimo por
LuovimoLuovimo
LuovimoBusiness Finland
4K vistas11 diapositivas
Slide share some_iltakoulu_2016_digidekkari por
Slide share some_iltakoulu_2016_digidekkariSlide share some_iltakoulu_2016_digidekkari
Slide share some_iltakoulu_2016_digidekkariNatasha Varis
597 vistas31 diapositivas
Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019 por
Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019
Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019Sanna Virtanen
27 vistas11 diapositivas
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020 por
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020Kari Klossner
39 vistas19 diapositivas

Similar a Visit Finland ja yritysten kansainvälistyminen(20)

Business Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselle por Suomen metsäkeskus
Business Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselleBusiness Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselle
Business Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselle
Suomen metsäkeskus268 vistas
Lamk luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia asiakkaat por Pirjo Räsänen
Lamk luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia asiakkaatLamk luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia asiakkaat
Lamk luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia asiakkaat
Pirjo Räsänen140 vistas
Slide share some_iltakoulu_2016_digidekkari por Natasha Varis
Slide share some_iltakoulu_2016_digidekkariSlide share some_iltakoulu_2016_digidekkari
Slide share some_iltakoulu_2016_digidekkari
Natasha Varis597 vistas
Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019 por Sanna Virtanen
Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019
Yrityspalveluseteli Jyväskylä | Flumenian tarjoamat palvelut 2019
Sanna Virtanen27 vistas
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020 por Kari Klossner
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020
Kari Klossner39 vistas
Salme Pihlajamaa/ Leader-tuki por Prizztech
Salme Pihlajamaa/ Leader-tukiSalme Pihlajamaa/ Leader-tuki
Salme Pihlajamaa/ Leader-tuki
Prizztech266 vistas
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory por BearingPoint Finland
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta AdvisorySuomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
BearingPoint Finland11.7K vistas
Introduction of me2we company and findwork.fi campaign por Aapo Väätäinen
Introduction of me2we company and findwork.fi campaignIntroduction of me2we company and findwork.fi campaign
Introduction of me2we company and findwork.fi campaign
Aapo Väätäinen230 vistas
Miten kasvattaa verkkoliiketoimintaa ja haastaa ulkomaiset kilpailijat? por Omni Partners Oy
Miten kasvattaa verkkoliiketoimintaa ja haastaa ulkomaiset kilpailijat?Miten kasvattaa verkkoliiketoimintaa ja haastaa ulkomaiset kilpailijat?
Miten kasvattaa verkkoliiketoimintaa ja haastaa ulkomaiset kilpailijat?
Omni Partners Oy1.1K vistas
Portfolio ja analyysi FINNAIR por Arto Ratilainen
Portfolio ja analyysi FINNAIRPortfolio ja analyysi FINNAIR
Portfolio ja analyysi FINNAIR
Arto Ratilainen4.5K vistas
Saumaton asiakassuhteet ja kanavat por HAMK_TELP
Saumaton asiakassuhteet ja kanavatSaumaton asiakassuhteet ja kanavat
Saumaton asiakassuhteet ja kanavat
HAMK_TELP285 vistas
Osaamiskeskusohjelma – miten rakennetaan toimialakohtaista yritysten verkostoa? por Jukka Punamäki
Osaamiskeskusohjelma – miten rakennetaan toimialakohtaista yritysten verkostoa?Osaamiskeskusohjelma – miten rakennetaan toimialakohtaista yritysten verkostoa?
Osaamiskeskusohjelma – miten rakennetaan toimialakohtaista yritysten verkostoa?
Jukka Punamäki117 vistas
CIMOn tarjoamat mahdollisuudet yrityksille, hankerahoitus henkilöstön kehittä... por K2HEL
CIMOn tarjoamat mahdollisuudet yrityksille, hankerahoitus henkilöstön kehittä...CIMOn tarjoamat mahdollisuudet yrityksille, hankerahoitus henkilöstön kehittä...
CIMOn tarjoamat mahdollisuudet yrityksille, hankerahoitus henkilöstön kehittä...
K2HEL243 vistas
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014 por Kubo Finland
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2014
Kubo Finland3.3K vistas

Más de Matkailufoorumi

Creative Saimaa sidosryhmäkysely 2022.pdf por
Creative Saimaa sidosryhmäkysely 2022.pdfCreative Saimaa sidosryhmäkysely 2022.pdf
Creative Saimaa sidosryhmäkysely 2022.pdfMatkailufoorumi
93 vistas16 diapositivas
Saimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdf por
Saimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdfSaimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdf
Saimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdfMatkailufoorumi
467 vistas19 diapositivas
Valorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European Cooperation por
Valorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European CooperationValorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European Cooperation
Valorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European CooperationMatkailufoorumi
8 vistas22 diapositivas
Status Quo analysis for Lake Saimaa region por
Status Quo analysis for Lake Saimaa regionStatus Quo analysis for Lake Saimaa region
Status Quo analysis for Lake Saimaa regionMatkailufoorumi
234 vistas54 diapositivas
Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi por
 Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi
Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksiMatkailufoorumi
252 vistas20 diapositivas
Saimaa UNESCO Global Geopark por
Saimaa UNESCO Global GeoparkSaimaa UNESCO Global Geopark
Saimaa UNESCO Global GeoparkMatkailufoorumi
256 vistas31 diapositivas

Más de Matkailufoorumi(20)

Creative Saimaa sidosryhmäkysely 2022.pdf por Matkailufoorumi
Creative Saimaa sidosryhmäkysely 2022.pdfCreative Saimaa sidosryhmäkysely 2022.pdf
Creative Saimaa sidosryhmäkysely 2022.pdf
Matkailufoorumi93 vistas
Saimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdf por Matkailufoorumi
Saimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdfSaimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdf
Saimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdf
Matkailufoorumi467 vistas
Valorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European Cooperation por Matkailufoorumi
Valorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European CooperationValorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European Cooperation
Valorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European Cooperation
Matkailufoorumi8 vistas
Status Quo analysis for Lake Saimaa region por Matkailufoorumi
Status Quo analysis for Lake Saimaa regionStatus Quo analysis for Lake Saimaa region
Status Quo analysis for Lake Saimaa region
Matkailufoorumi234 vistas
Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi por Matkailufoorumi
 Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi
Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi
Matkailufoorumi252 vistas
Saimaan kulttuuriperintöohjelma por Matkailufoorumi
Saimaan kulttuuriperintöohjelmaSaimaan kulttuuriperintöohjelma
Saimaan kulttuuriperintöohjelma
Matkailufoorumi262 vistas
Local Flavours-hanke ja kommentit kulttuuriperintöohjelmaan por Matkailufoorumi
Local Flavours-hanke ja kommentit kulttuuriperintöohjelmaanLocal Flavours-hanke ja kommentit kulttuuriperintöohjelmaan
Local Flavours-hanke ja kommentit kulttuuriperintöohjelmaan
Matkailufoorumi231 vistas
Kestävän matkailun kehittäminen maailmanperintökohteessa - Suomenlinna por Matkailufoorumi
Kestävän matkailun kehittäminen maailmanperintökohteessa - SuomenlinnaKestävän matkailun kehittäminen maailmanperintökohteessa - Suomenlinna
Kestävän matkailun kehittäminen maailmanperintökohteessa - Suomenlinna
Matkailufoorumi224 vistas
Kesan 2019 matkailutilastot ssm por Matkailufoorumi
Kesan 2019 matkailutilastot ssmKesan 2019 matkailutilastot ssm
Kesan 2019 matkailutilastot ssm
Matkailufoorumi130 vistas
Matkailufoorumi_design and marketing for german speaking countries_martinscho... por Matkailufoorumi
Matkailufoorumi_design and marketing for german speaking countries_martinscho...Matkailufoorumi_design and marketing for german speaking countries_martinscho...
Matkailufoorumi_design and marketing for german speaking countries_martinscho...
Matkailufoorumi454 vistas
Matkailufoorumi_elisakoivunen_pamusavonlinna por Matkailufoorumi
Matkailufoorumi_elisakoivunen_pamusavonlinnaMatkailufoorumi_elisakoivunen_pamusavonlinna
Matkailufoorumi_elisakoivunen_pamusavonlinna
Matkailufoorumi287 vistas
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent por Matkailufoorumi
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sentSavonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
Matkailufoorumi347 vistas
Alueellinen kehittämissuunnitelma Etelä-Savo por Matkailufoorumi
Alueellinen kehittämissuunnitelma Etelä-SavoAlueellinen kehittämissuunnitelma Etelä-Savo
Alueellinen kehittämissuunnitelma Etelä-Savo
Matkailufoorumi179 vistas
Kuukausittainen matkailutilasto: Etela-Savo maaliskuu 2018 por Matkailufoorumi
Kuukausittainen matkailutilasto: Etela-Savo maaliskuu 2018Kuukausittainen matkailutilasto: Etela-Savo maaliskuu 2018
Kuukausittainen matkailutilasto: Etela-Savo maaliskuu 2018
Matkailufoorumi196 vistas
Ole siellä missä matkailija on - Kaisa Kosonen por Matkailufoorumi
Ole siellä missä matkailija on - Kaisa KosonenOle siellä missä matkailija on - Kaisa Kosonen
Ole siellä missä matkailija on - Kaisa Kosonen
Matkailufoorumi577 vistas
Matkailu saimaalla ja Savonlinnan matkailun kasvuohjelma por Matkailufoorumi
Matkailu saimaalla ja Savonlinnan matkailun kasvuohjelmaMatkailu saimaalla ja Savonlinnan matkailun kasvuohjelma
Matkailu saimaalla ja Savonlinnan matkailun kasvuohjelma
Matkailufoorumi418 vistas

Visit Finland ja yritysten kansainvälistyminen

 • 2. Visit Finland – workshop MitenSavonlinnanmatkailuyrityksetpääsevätkansainvälisille markkinoillejamyymäänkansainvälisillematkanjärjestäjille? Case:Charter-lentoliikenteenkäynnistäminenSavonlinnassa Savonlinnan matkailufoorumi 22.4.2015 Kristiina Hietasaari ja Heli Mende 23.2.2015 2
 • 3. Matkailuyritysten kansainvälistyminen • Kansainvälistymisen kriteerit ja tarvittavat valmiudet • Visit Finlandin palvelut matkailuyrityksille Visit Finland – ohjelmat Keski-Euroopan markkinat Case: Charter-lentoliikenteen käynnistämínen Savonlinnssa 23.2.2015 3 Agenda
 • 5. Matkailuyrityksen systemaattinen kansainvälistyminen 5 Kansainvälisillä markkinoilla toimiva yritys Ensikontaktit kansainvälisille markkinoille Kansainvälistymistä aloittava yritys Tuotetarjonnan suunnittelu kv-markkinoille Tuotteiden testaus Tuotetarjonnan esittely valikoiduille markkinoille Maakohtaiset tuoteräätälöinnit Tuotekehitys uusille markkinoille Markkina-aseman parantaminen • Uusien myyntikanavien ja matkanjärjestäjäkumppanien haku • Markkinointitoimenpiteet Uusien markkinoiden avaaminen • Myyntikanava- ja matkanjärjestäjäkumppanien haku • Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu Markkinoille menon toteutus •Myyntikanava- ja matkanjärjestäjäkumppanien haku •Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Kansainvälistymisvalmiuksien arviointi Kansainvälistymissuunnitelma •Arvolupauksen määrittely •Oikeat markkinat ja kohderyhmät •Oikeat palvelut ja tuotteet •Oikeat kumppanit ja myyntikanavat •Myyntitavoitteet •Resurssit 23.2.2015 5
 • 6. 23.2.2015 6 Yritys Suomi ja Team Finland Kansainvälistymisen työkaluja Kansainvälistymistesti ja ohjattu kansainvälistymissuunnitelma www.yrityssuomi.fi
 • 7. 7 Matkailuklusterin tai yritysryhmän kansainvälistymisen kehittäminen Yritys/ organisaatio 1 Yritys / organisaatio 2 Yritys / organisaatio 3 Yritys / organisaatio 4 Yritys / organisaatio 5 Yritys / organisaatio 6 Yrityskohtainen liiketoiminta- suunnitelma Yritykset yhdessä KANSAIN- VÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN YRITYSRYHMÄLLE Markkinointi ja myynti markkinointiviestinnän kampanjat, media, pr, myynninedistäminen kv-markkinoille Yrityskohtainen kansainvälistymis- suunnitelma Arvolupaus Oikeat markkinat ja kohderyhmät Oikeat palvelut ja tuotteet Oikeat kumppanit ja myyntikanavat Myyntitavoitteet Yritysryhmän yhteinen kansainvälistymissuunnitelma Systemaattinen myyntikanavakartoitus Palvelujen kehittäminen valituille kohderyhmille yhdessä 23.2.2015
 • 8. Visit Finland kansainvälistymispalvelut yrityksille Kansainvälisillä markkinoilla toimiva yritys Ensikontaktit kansainvälisille markkinoille Kansainvälistymistä aloittava yritys Katto-ohjelmien toimenpiteet Opintomatkat messuille Networking – tilaisuudet kotimaassa Laatutonni Expert Markkina- ja tutkimustieto, kehittämisstrategiat Kansainvälistymiskriteerit Kansainvälistymisopas Modernit humanistit – työkirja Teemakohtaiset työkalut Verkostoituminen kotimaassa VF What´s up-katsaukset Matkailun Laatuosaaja Tuotetarjonnan suunnittelu kv- markkinoille Tuotteiden testaus ja tuotetarjonnan esittely valikoiduille markkinoille. Maakohtaiset räätälöinnit Tuotekehitys uusille markkinoille Katto-ohjelmien jakelukanavakartoitukset Työpajat Markkina-aseman parantaminen Uusien markkinoiden avaaminen Kansainvälistymisvalmiuksien arviointi Kansainvälistymissuunnitelma Matkanjärjestäjien tutustumismatkojen vastaanotto Markkinoille menon toteutus Networking- ja myyntitapahtumat, messut ulkomailla Lehdistömatkojen vastaanotto Visit Finland- markkinointitoimenpiteet Laatutonni Advanced, Exclusive KANSAINVÄLISTYMISNEUVONTA TUTKIMUKSET, TILASTOT, MARKKINATIETO JA TYÖKALUT 23.2.2015 8
 • 9. ASIAKASLÄHTÖISYYS Olette määritelleetasiakaskohderyhmänneja huomioineetheidän tarpeensa palvelutarjonnassa.. LAATU Olette aktiivisesti mukanalaadunkehittämisjärjestelmässäja/tai teillä on asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmä,jokaon ollut käytössä vähintään vuoden tai seuraattesäännöllisesti sosiaalisessa mediassayritykselle annettuaasiakaspalautettaja kehitättepalvelunne ja tuotteidennelaatua saamannepalautteenedellyttämällä tavalla. MARKKINATESTAUS Tuotteenneon testattu(kansainvälinenasiakas,matkanjärjestäjäjne.) ulkomaanmarkkinoille soveltuvaksi. KAPASITEETTI JA VERKOSTOT Omakapasiteettinnetai yhteistyöverkoston kauttatarjottavakapasiteetti takaakattavanpalvelun omatoimimatkailijoille ja/tai ryhmämatkailijoille. Olette verkostoituneetalueen muiden tarjoajienkanssaja pystytte verkoston avulla tarjoamaanmonipuolisia, tarvittaessa myös elinkeinojenrajoja ylittäviä, palvelukokonaisuuksia ja toisiaan täydentäviä elämyksiä. SAAVUTETTAVUUS Palvelunne on toimivien liikenneyhteyksien varrella. 23.2.2015 9 SAATAVUUS Tuotteenneja palvelunne ovat selkeästikuvattuina ja hinnoiteltuina kohdemarkkinankielellä tai englanniksi sekähelposti löydettävissä ja ostettavissamatkanjärjestäjientai muidenmyyntiorganisaatioiden kautta, omalla internetsivulla tai muissasähköisissävarauskanavissa. KIELITAITO Pystytte palvelemaan asiakkaitannejokokohdemarkkinankielellä tai englanniksi. AUTENTTISUUS JA VETOVOIMAISUUS Käytätte tuotekehityksessäja markkinoinnissahyväksi aitoja suomalaisia elämyksiä, jotkapohjautuvatalueenne vetovoimatekijöihin,perinteisiin, kulttuuriin ja elämäntapaan. TURVALLISUUS Noudatattepalveluissanne alakohtaisiaturvallisuussuosituksiaja – ohjeita. KESTÄVYYS Yrityksenne noudattaakestävänkehityksen periaatteita,jonkatodisteena on sertifiointi tai suoritettukoulutus tai teillä on suunnitelmakestävänkehityksen periaatteiden toteuttamisestatoiminnassanne. Suosittelemmelisäksi, että yrityksellänne on KANSAINVÄLISTYMISSUUNNITELMA. VISIT FINLANDIN KANSAINVÄLISTYMISKRITEERIT visitfinland.fi
 • 12. • Kasvatetaan Stopover Finland-tuotteita tarjoavien yritysten liikevaihtoa ja luodaan uusia työpaikkoja. • KasvatetaanAasiasta tulevien matkailijoiden yöpymisiä Suomessa 585.000 yöpymisestä (v. 2013) 850.000 yöpymiseen (v. 2018) (= +45%) • Kasvatetaan Suomen Aasian maista saamaa matkailutuloa 80 miljoonalla eurolla v. 2018 mennessä • Vuoteen 2020 mennessä Suomi on Pohjoismaiden tunnetuin Stopover-kohde. 23.2.2015 12 Stopover Finland Ohjelman tavoitteet Kohdemarkkinat: Kiina, Japani, Etelä-Korea, Keski-Eurooppa • Stopover-paketit ja tuotteet on suunniteltu kohderyhmille sopiviksi ja ovat helposti varattavissa. • Varmistetaan Stopover Finland – konseptin toimivuus, tuotanto ja jakelu . • Toteutetaan Stopover Finland - konseptin lanseeraus ja markkinointitoimenpiteet pääkohdemarkkinoilla yhdessä markkinointiverkoston kanssa.
 • 13. • Stopover Finland - ohjelman rahoitus Team Finland kasvuohjelmarahoituksesta. • Rahoitusta haetaan n. 2,3 miljoonaa euroa koko ohjelmakaudelle. Ensimmäisen ohjelmakauden budjetti on n. 450 000 euroa. • Koko ohjelma-aika: 1.3.2015 - 31.12.2017 • Ensimmäinen ohjelmakausi: 1.3.2015-29.2.2016 • Toinen ohjelmakausi 1.3.2016-28.2.2017 • Kolmas ohjelmakausi: 1.3.2017 - 31.12.2017 23.2.2015 13 Stopover Finland Budjetti ja aikataulu Kohdemarkkinat: Kiina, Japani, Etelä-Korea, Keski-Eurooppa
 • 14. Ensimmäinen hankekausi Toinen ja kolmas hankekausi 4.3.2015 Stopover Finland Ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta Kohdemarkkinat: Kiina, Japani, Etelä-Korea Selvitykset ja kartoitukset • Stopover ja Gateway– projektien tulokset ja Stopover- tuotteiden kartoitus •Benchmarking Iceland ja Singapore – stopoverkonseptit •Markkinaselvitykset potentiaalisilla kohdemarkkinoilla Toimintamallin ja Stopover-konseptin rakentaminen •Arvoketjun, yhteistyökumppaneiden ja avainyritysten kartoitus •Stopover Finland- operatiivisen toimintamallin suunnittelu ja toimijoiden valinta •Stopover Finland –konseptin ja tuotekriteerien määrittely: co-creation- tilaisuudet yhdessä yhteistyökumppaneiden ja yritysten kanssa •Markkinointiverkoston kokoaminen ja brändin ja konseptin määrittely, brändistrategia •Valmennustilaisuuksia ja -materiaaleja yritysryhmille •Kootaan Stopover Finland tuotemenu •Stopover Finland– konseptin testaaminen Lanseeraus, myynti ja markkinointi •Lanseeraus- ja markkinointisuunnitelma •Suunnitelmien mukaiset toimenpiteet
 • 15. Customer journey Stopover Finland end customer CHANNELS FINNAIR INTERNET TRAVEL AGENCY PRINT BROCHURES ADVERTISING FAIRS MOBILE & PHONE SOCIAL MEDIA SERVICE PROVIDERS IN FINLAND AIRPORT TOUCHPOINTS HELI MENDE
 • 16. 4/22/2015 HELI MENDE Stopover Finland Roles & responsibilities Ministry of Employment and the Economy – funding and steering Visit Finland – program management and synergies with other programs and other Visit Finland activities Big companies and area organizations – product development, marketing network activities Small and medium sized travel industry companies- developing products for stopover travellers, partipating in concept planning, marketing, networking Inbound operator – coordinating and maintaining Stopover Finland product menu for distribution channels Distribution channelsMarketing Customers Marketing network Steering group Partners & stakeholders
 • 18. 1. Hankkeen toiminnassa ja Finrelax –konseptin rakentamisessa,sekä tuotteita ja palveluita tuottamassa on mukana n. 70 yritystä, joista 60 on pk-yrityksiä ja n. 10 isompaa veturiyritystä 2. Alueellisia Finrelax –koordinaattoreitaon vähintään 10 ympäri Suomea 3. VarmistetaanFinrelax –konseptin toimivuus, tuotantoja jakelu (tuotteeton suunniteltu kohderyhmille sopiviksi ja ovat helposti ostettavissa)sekä pysyvä toimijaverkosto niin tuotteiden kehittämistä kuin markkinointia varten 4. Lisätään Finrelax –tuotteiden määrää ja näkyvyyttä eri jakelukanavissa valituilla kohdemarkkinoilla ja 5. HerätetäänkiinnostustaSuomea ja hyvinvointimatkailutuotteitamme kohtaan näkyvillä ja erottuvilla markkinointitoimenpiteillä 6. KasvatetaanFinrelax -tuotteita tarjoavien yritysten liikevaihtoa 7. KasvatetaanFinrelax –tuotteita tarjoavien yritysten työllisten määrää 8. Kasvatetaan hyvinvointipalveluita matkansa aikana käyttäneiden ulkomaalaisten matkailijoiden määrää n. 504.000 henkilöstä (v. 2014) 555.000 henkilöön (2018) = +10% 9. Suomi tunnetaan kohdemarkkinoilla maana, jossa on Pohjois-Euroopan laadukkainta luontoon pohjautuvaa hyvinvointitarjontaa 18 Finrelax® - tavoitteet
 • 19. • Finrelax®- ohjelmalle haetaan rahoitusta pk-yrityksille suunnatusta Team Finland kasvuohjelmarahoituksesta. • Rahoitusta haetaan n. 2 miljoonaa euroa koko ohjelmakaudelle. Ensimmäisen ohjelmakauden budjetti on n. 500 000 euroa. • Koko ohjelma-aika: 1.3.2015 - 31.12.2017 1. Kehittämisen koordinointi 2. Verkoston rakentaminen 3. Finrelax –tuoteperhe 4. Tuotekehityksen edistäminen 5. Finrelax -konsepti 6. Lanseeraus, myynti ja markkinointi • Kohdemarkkinat: Venäjä, Saksa, Japani 23.2.2015 19 Finrelax® Budjetti ja aikataulu
 • 20. • Pk-yritykset, joiden matkailutuotteet soveltuvat tai joilla on valmius kehittää hyvinvointimatkailupalveluja ja - tuotteita kansainvälisille hyvinvointimatkailijoille. Tuotteiden ja matkailupalvelujen täytyy sijaita kansainvälistä matkailijaa kiinnostavissa kohteissa, olla räätälöitävissä kansainvälisille matkailijoille, kansainvälisen matkailijan saavutettavissa ja koko sesongin voimassa. Yritysten täytyy olla valmiita panostamaan tuotekehitykseen ja markkinointiin hankkeen jälkeen. • Ohjelman aikana tehdään markkina- ja kohderyhmäselvitykset sekä määritellään ja koulutetaan niiden pohjalta tarkemmat tuotekriteerit. • Pk-yrityksen kustannus ohjelman ensimmäisellä kaudella on n. 300-600 euroa per yritys. Tämän vastineeksi järjestämme yritysryhmille tuotekehitystyöpajat ja tuotamme materiaalia tuotekehityksen tueksi. • Yrityksen tulee sitoutua tuotekehitykseen ja markkinointitoimenpiteisiin ohjelman aikana ja ohjelman jälkeen. • Markkinointitoimenpiteistä sovitaan yhdessä ohjelman aikana koottavan markkinointiverkoston kanssa. 23.2.2015 20 Pk-yritykset mukaan Stopover Finland ja Finrelax® ohjelmiin
 • 21. 23.2.2015 21 Visit Finland katto-ohjelmat
 • 22. • OF katto-ohjelmalle haetaan jatkoa • Kansallinen koordinaatio ja alueyhteistyöverkosto • Aktiviteettiyritysten kansainvälistymisen tukeminen; myyntitapahtumat • -> maaseudun mikro- ja pk- yrityksille lisää liiketoimintaa Outdoors Finland Culture Finland • Rahoitus Visit Finland & OKM • Lisähaku ESR • 16 aluekoordinaattoria ja aluetiimit • Koordinaatio • Kulttuuri- ja matkailutoimijoiden verkosto • Tuotteistaminen • Markkinointi ja myyntitoimenpiteet
 • 23. Kansainvälinen markkinointi ja myynti Oikeat markkinat ja jakelukanavat 23.2.2015 23
 • 25. 2014: 498 400 2014: 215 200 2014: 158 500 2014: 131 000 - 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 Saksa -1,0 %* Ranska +0,2 % Alankomaat -1,3 % Sveitsi +4,2 % Saksalaisten, ranskalaisten, hollantilaisten ja sveitsiläisten yöpymiset Suomessa 2010-2014
 • 29. Ranskalaisten yöpymiset matkailun suuralueittain 2014 44 % 17 % 12 % 28%
 • 31. Sveitsiläisten yöpymiset matkailun suuralueittain 2014 36 % 13 % 14 % 36 %
 • 32. 5,9 milj.* 2,4 milj. 1,8 milj. 1,8 milj. 1,6 milj. 1,0 milj. 0,8 milj. 0,8 milj. 0,7 milj. 0,6 milj. Saksa Britannia Venäjä Alankomaat Yhdysvallat Ranska Italia Sveitsi Kiina Puola 5,9 miljoonalla yöpymisellä Saksa on selkeästi Pohjoismaiden merkittävin lähtömaa. Myös Alankomaat, Ranska ja Sveitsi top 10:ssä. Tanska Norja Ruotsi Suomi *Yöpymisten kokonaismäärä Pohjoismaissa 2014
 • 33. Matkojen varaukset Euroopassa 33 • Maakohtaisia eroja löytyy: esim. saksalaisten online-varaukset jopa hienoisessa laskussa • 46% Asia-Pacific alueen matkailijoista sanoo pyrkivänsä tekemään matkasuunnitelmat ja –varaukset itse online 23.2.2015
 • 34. Workshop Case: Charter- lentoliikenteen käynnistäminen Savonlinnassa 23.2.2015 34
 • 35. • Lapin talvimatkailu alkoi yksinkertaista kyllä brittiläisen tilauslentokonekannan ylikapasiteetista sesonkien ulkopuolella. Näin ennen joulua seisoi Lontoossa concorde tyhjän panttina. ->Matkanjärjestäjä sai idean tuottaa joulumatkoja Rovaniemelle ja tätä voi pitää talvimatkailumme lähtölaukauksena • Nyt sarjoja lennetään UK:n lisäksi Ranskasta, Itävallasta, Hollannista, Sveitsistä, Venäjältä, Israelista ja Saksasta Lapin kentille. • Kynnys on tuottaa uniikki erilainen sisältö, joka on saatavilla isoille volyymeille. - Lapin uniikki tarjonta perustuu poroihin, huskyihin, moottorikelkkailuun ja revontuliin -> Muutama visuaalisesti vahva viesti luo odotuksen ja se ylittyy Lapissa. -> Muualla Suomessa ei ole vastaavaa tuotantorakennetta elämyspalveluille. -> Ryhmille ja „on request“ tarjottavat tuotteet eivät riitä, taattu saatavuus tarvitaan. 22.04.2015 Jyrki oksanen 35 Tilauslentoliikenne nosti Lapin matkailun
 • 36. • Kontrolloidut asiakasvirrat Tilauslentosarjojen avulla voidaan tuoda asiakkaita suoraan kohteen lähelle ja kytkeä matka palveluihin, tai mielummin pakettimatkoihin ryhmille ja yksittäisille matkailijoille • Selkeä tuotanto: Lennot 1.6.-30.8. lauantaisin 150 paikkaisella koneella. Tilauslentoasiakkaat ovat erilaisia kuin Saksasta omatoimisesti tulevat seikkailijat ja odottavat palveluita ja ovat niitä tottuneet muualla käyttämään -> Porsche Driving Experience Levillä • Point to point Tulevaisuudessa tehdään useampia lyhyitä lomia: tilauslennot voivat tuoda asiakkaat vaikka Düsseldorfista Savonlinnaan alle 3 tunnissa. -> Nopea, järkevän hintainen saavutettavuus on perusodotus tuotteelle 22.04.2015 Jyrki oksanen 36 3 syytä tilauslentomatkailun kehittämiseen
 • 37. • Laaja yhteistyö yritysten ja alueiden kanssa: 90 minuutin ajomatka on säde johon 80 % asiakkaista jää • Varauduttava rahoitukseen: rahoitusmalleja on useita. 10 edestakaisen lennon kustannus Savonlinnan kentän vaikutuspiirille on 70-100.000 euroa vuodessa, ehkä kolmen vuoden ajan. • Sarjan järjestäjän tulisi ottaa operatiivinen riski, taata lentojen läpivienti ja sitoutua vastarahoitukseen: Jos esim. alue + kumppanit tuo 100.000 markkinointipottiin, niin järjestäjän pitää tuplata panos. • Tuloja tulee heti kun lennot on ilmassa: Talvella charterasiakas jättää per henki päivässä 280 euroa Lappiin. Siinä on tavoite Saimaallekin: 10 x 150 henkeä = 3.000.000 euron tulot alueelle. • Kun yksi sarja toimii, on 2. sarja huomattavasti helpompi hankkia: Sama tuote käy pitkälti kaikille. 22.04.2015 Jyrki oksanen 37 Askeleita Savonlinnan suoriin lentoihin
 • 38. • Yhteistyö charterkohteen kanssa - Kestävä tuotekehitys (tuotteen arvojen määritys, brändäys) - Yhteistyö matkailuviranomaisten kanssa. Alueen ja maan brändin rakentaminen.Pelkkä yritysten ja jakelukanavan halu ei riitä. • Strateginen yhteistyö - Markkinointi alueen ja kansallisten tahojen kanssa yhdessä (sisältö ja kampanjointi) - Pitkäaikainen sitoutuminen yhteistyöhön - Hyvä yhteistyö lentoyhtiön kanssa (haastavaa) • Käytännön toteutus ylläkuvattujen reunaehtojen täyttyessä on "just do it“, eli Brunon mielestä yksinkertaista. (Kontiki lentää Suomeen kesällä ja talvella omia sarjoja. Lisäksi he operoivat omia lentosarjoja myös Islantiin ja Norjaan) 22.04.2015 Jyrki oksanen 38 Kontiki Reisen, Bruno Bisig:
 • 39. Workshop 1. Miten luodaan uniikki ja erilainen sisältö Saimaalle -? a) Mikä on Saimaan alueen arvolupaus charter-matkailijoille b) Mitä tarvitaan, että palvelut ja tuotteet paketoidaan kohderyhmille sopiviksi? 2. Miten taataan palveluiden ja ohjelmien saatavuus charter-ryhmille koko sesongin ajan? a) Miten varmistetaan riittävä kapasiteetti? b) Miten yksittäinen yritys pystyy varmistamaan toiminnan koko sesongin ajan? 3. Miten rahoitetaan chartereista tuleva kustannus? a) Kenen pitäisi rahoittaa? b) Mikä on realistista? 4. Miten Saimaalle luodaan yhtenäinen brändi? a) Kenen vastuulla? b) Miten rahoitetaan? 23.2.2015 39