Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

מצגת פלורנטין 30.12.04

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Luana e gabriel vitoria
Luana e gabriel vitoria
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Noemi Seroussi (20)

Anuncio

מצגת פלורנטין 30.12.04

 1. 1. ‫והאומן‬ ‫החרש‬ ‫מתחם‬ ‫אברבאנל‬ ‫מתחם‬ ‫פלורנטין‬ ‫בשכונת‬ ‫המאוזן‬ ‫הפיתוח‬ ‫בשאלת‬ ‫דיון‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬ ‫מליאת‬ - ‫יפו‬ ‫תל-אביב‬ ‫עירית‬ ‫מועצת‬ ‫ישיבת‬ 30.12.04
 2. 2. ‫רקע‬ ‫בשנת‬ ‫ופורסמה‬ ‫התשעים‬ ‫שנות‬ ‫במהלך‬ ‫נערכה‬ ‫לפלורנטין‬ ‫האב‬ ‫תוכנית‬2001 ‫למשיכת‬ ‫ככלי‬ ‫בשכונה‬ ‫הדיור‬ ‫מלאי‬ ‫וגיוון‬ ‫הגדלת‬ ‫הציעה‬ ‫התוכנית‬ ‫בשכונה‬ ‫והשירותים‬ ‫התשתיות‬ ‫במערך‬ ‫טיפול‬ ‫וכן‬ ‫חדשה‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫מאושרות‬ ‫חלקן‬ ‫לבינוי‬ ‫תוכניות‬ '‫מס‬ ‫נערכות‬ ‫פלורנטין‬ ‫בשכונת‬ ‫אישור‬ ‫בתהליכי‬ ‫וחלקן‬ ‫מעוכבות‬ ‫אשר‬ ‫תוכניות‬ ‫שלוש‬ ‫מונחות‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬ ‫שולחן‬ ‫על‬ :‫ירוקים‬ ‫ובשטחים‬ ‫ציבור‬ ‫בשטחי‬ ‫המחסור‬ ‫בעיית‬ ‫בגלל‬ •‫והאומן‬ ‫החרש‬ •‫אברבנאל‬ ‫מתחם‬ •‫תוכנית‬ ‫תיקון‬44
 3. 3. ‫ירוק‬ ‫שטח‬ ‫לנפש‬ ‫מוצע‬ ( " )‫ר‬ ‫מ‬ ‫שטח‬ ‫ירוק‬ ‫נדרש‬ (' )‫ד‬ ‫שטח‬ ‫ירוק‬ ‫מוצע‬ (' )‫ד‬ ‫מבני‬ ‫ציבור‬ ‫מוצע‬ "‫ר‬ ‫מ‬ ‫תוספ‬ ‫ת‬ ‫תושבי‬ ‫ם‬ "‫ד‬ ‫יח‬ ‫התוכנית‬ 3.45 2.75 1.9 550 197 1‫אברבנל‬ . 2.8 4.45 2.5 675‫מ"ר‬ 890 314 2‫החרש‬ . ‫והאומן‬ 0 1.19 238 85 3‫אליפלט‬ . ‫אילת-שלבים‬ 0 4.1 0.2 2150‫מ"ר‬ 818 292 4‫מעון‬ ‫מתחם‬ . 2.4 7.84 3.75 1500‫מ"ר‬ 1568 560 5‫גבולות‬ . 1 7 1.4 1400 )500( 6‫תוכנית‬ .44 6.7 2.24 3 1600 448 160 7‫עליה‬ ‫.שוק‬ 29.57 12.55 5,925 5,912 2,108 ‫סה"כ‬ ‫בפלורנטין‬ ‫קיימות‬ ‫מגורים‬ ‫תוכניות‬‫בפלורנטין‬ ‫קיימות‬ ‫מגורים‬ ‫תוכניות‬ ‫תוכנית‬ :‫הערה‬44‫ביח"ד‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫ומוסיפה‬ ‫קיימות‬ ‫יח"ד‬ ‫מגדילה‬ ‫אלא‬ ‫יח"ד‬ ‫מוסיפה‬ ‫אינה‬ – ‫כ‬ ‫ייתווספו‬ :‫עבודה‬ ‫הנחת‬ .‫מלאכה‬ ,‫מחסנים‬ ,‫למסחר‬ ‫המשמשות‬500‫חדשות‬ ‫משפחות‬ [‫בתל-אביב‬ ‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬ ‫בסיוע‬ ‫הוכנה‬ ‫]הטבלה‬
 4. 4. ‫)תב"ע‬ ‫אילת‬ ‫אברבנאל‬ ‫תוכניות‬‫)תב"ע‬ ‫אילת‬ ‫אברבנאל‬ ‫תוכניות‬30943094‫החרש‬ (‫החרש‬ ( ‫שכונתי‬ ‫בקונטקסט‬ ‫נקודתיות‬ ‫תוכניות‬ :‫והאומן‬‫שכונתי‬ ‫בקונטקסט‬ ‫נקודתיות‬ ‫תוכניות‬ :‫והאומן‬ •‫התוכניות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫לשכונה‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫תוספת‬ ‫סה"כ‬5,912‫נפש‬ •‫בתוכניות‬‫והאומן‬ ‫והחרש‬ ‫אילת‬ ‫אברבנאל‬24.4%'‫האוכ‬ ‫מתוספת‬ ‫הדמייה‬ - ‫והאומן‬ ‫החרש‬ ‫מתחם‬‫הדמייה‬ - ‫והאומן‬ ‫החרש‬ ‫מתחם‬ ‫בפלורנטין‬ ‫התוכניות‬ ‫מיקום‬ ‫או‬ ‫בשכונה‬ ‫החוסרים‬ ‫להשלמת‬ ‫תורמות‬ ‫אלו‬ ‫תוכניות‬ ‫האם‬ ???‫לקיים‬ ‫משתמשים‬ ‫עומס‬ ‫מוסיפות‬
 5. 5. ‫קיים‬ ‫מצב‬ – ‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬‫קיים‬ ‫מצב‬ – ‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬ ‫משווה‬ ‫ניתוח‬‫משווה‬ ‫ניתוח‬ ‫אביב‬ ‫רמת‬ ‫פלורנטין‬ ? ‫המדינה‬ ‫כיכר‬ ‫איזור‬‫העירוני‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ :‫מקור‬
 6. 6. ‫בפלורנטין‬ ‫פתוחים‬ ‫ושטחים‬ ‫ציבור‬ ‫מבני‬‫בפלורנטין‬ ‫פתוחים‬ ‫ושטחים‬ ‫ציבור‬ ‫מבני‬ ‫נוכחית‬ ‫אוכלסיה‬ ‫עבור‬ ‫קיים‬ ‫מצב‬ ‫ניתוח‬‫נוכחית‬ ‫אוכלסיה‬ ‫עבור‬ ‫קיים‬ ‫מצב‬ ‫ניתוח‬ "‫לשטחים‬ ‫המוקצה‬ ‫מאוד‬ ‫מצומצם‬ ‫שטח‬ ‫קיים‬ ‫בפלורנטין‬ ‫פתוחים‬ ‫".ציבוריים‬ "‫פתוחים‬ ‫ציבוריים‬ ‫שטחים‬ ‫של‬ ‫מוחלט‬ ‫"העדר‬ "‫מרכז‬ ,‫מתנ"ס‬ :‫השכונה‬ ‫בתוך‬ ‫ציבוריים‬ ‫ושירותים‬ ‫עוגנים‬ ‫העדר‬ ‫עוגנים‬ ‫של‬ ‫ניצול‬ ‫חוסר‬ ...‫אחרים‬ ‫קהילתיים‬ ‫שירותים‬ ,‫קהילתי‬ ‫החינוך‬ ‫מערך‬ ‫בשידרוג‬ ‫צורך‬ ...(‫האומנים‬ ‫)סדנאות‬ ‫קיימים‬ ‫התיכון‬ ‫ועד‬ ‫הרך‬ ‫".מהגיל‬ ‫מסכם‬ ‫דו"ח‬ – ‫פלורנטין‬ ‫אב‬ ‫תוכנית‬ ‫:מתוך‬
 7. 7. :‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫שטחים‬ ‫דירוג‬ ‫פתוחים‬ ‫לנפש‬
 8. 8. ‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬ :‫פלורנטין‬‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬ :‫פלורנטין‬ ‫קיים‬ ‫מצב‬ ‫תיעוד‬‫קיים‬ ‫מצב‬ ‫תיעוד‬ ‫הש‬ ‫בקומה‬ ‫למועדון‬ ‫לעלות‬ ‫מתקשים‬ ‫הקשישים‬ ‫פתוח‬ ‫ירוק‬ ‫שטח‬ ‫מאולתר‬ ‫קהילתי‬ ‫מרכז‬
 9. 9. ‫בפלורנטין‬ ‫נדרשים‬ ‫שירותים‬ •‫ילדים‬ ‫גני‬ •‫יום‬ ‫מעון‬ •‫לקשיש‬ ‫יום‬ ‫מרכז‬ •‫חוגים‬ ‫מרכז‬ •‫ספורט‬ ‫מרכז‬ •‫משחק‬ ‫מגרשי‬ •50'‫גנים‬ ‫של‬ ‫ד‬ ‫ציבוריים‬ ‫מסכם‬ ‫דוח‬ – ‫פלורנטין‬ ‫אב‬ ‫תוכנית‬ :‫מתוך‬: "‫של‬ ‫התפקודית-מרחבית‬ ‫מהתפישה‬ ‫כחלק‬ ‫על‬ ‫התכנית‬ ‫ממליצה‬ ‫השכונה‬‫קריה‬ ‫הקמת‬ ‫ציבורית‬‫שונים‬ ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ‫ירוכזו‬ ‫בה‬ :‫כגון‬ ,‫והסביבה‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫עבור‬ ,‫חינוך‬ ‫מוסדות‬‫בלתי‬ ‫חינוך‬ ‫שירותי‬ ‫פורמליים‬,,‫ספורט‬ ,‫תרבות‬ ,‫קהילה‬ ‫שירותי‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬‫וכן‬ ,‫לארועי‬ ‫עירוני‬ ‫חלל‬ ‫שכונתיים‬ ‫תרבות‬‫עירוניים‬ ‫וכלל‬ , . "
 10. 10. ‫המחסור‬ ‫בעית‬ ‫לפתרון‬ ‫העיריה‬ ‫הצעות‬ ‫פתוחים‬ ‫ושטחים‬ ‫ציבור‬ ‫בשטחי‬ :‫בתוכניות‬ ‫שטחים‬ ‫הקצאת‬ " :‫פלורנטין‬ '‫מע‬ '‫לצפ‬ ‫ציבור‬ ‫שטחי‬ ‫מצגת‬ ‫עפ"י‬ •‫תורמת‬ ‫ואף‬ ‫החדשה‬ ‫לאוכלוסיה‬ ..‫הציבור‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫לעצמה‬ ‫מספקת‬ ‫חדשה‬ ‫תוכנית‬ ‫כל‬ ‫באזור‬ ‫הקיימת‬ ‫לאוכלוסיה‬ •‫במנשיה‬ ‫או‬ ‫דרויאנוב‬ ‫במתחם‬ ‫קהילתי‬ ‫ומרכז‬ ‫יסודי‬ ‫בי"ס‬ ‫תכנון‬ •6– ‫ו‬ ‫גן‬ ‫כיתות‬12‫ובלומפילד‬ ‫מנשיה‬ ‫מע"ץ‬ ,‫החרש-אומן‬ ,‫גבולות‬ :‫בתוכניות‬ ‫מעון‬ ‫כיתות‬ :‫ההצעות‬ ‫מימוש‬ •‫לממש‬ ‫אפשרות‬ ‫ואין‬ ‫אומנים‬ ‫סדנאות‬ ‫נשאר‬ ‫דרויאנוב‬ ‫בי"ס‬ •‫)"מסדרון‬ ‫שלבים‬ ‫כביש‬ ‫ע"י‬ ‫ומנותקים‬ ‫מהשכונה‬ ‫מרוחקים‬ ‫ובלומפילד‬ ‫מנשיה‬ ‫מתחם‬ ("‫תחבורתי‬ •:‫גבולות‬ ‫תוכנית‬" :‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫ציבורי‬ ‫אופי‬ ‫נעלי‬ ‫במגרשים‬ ‫מותרים‬ ‫שימושים‬ ... , ,‫מלונאי‬ ‫אכסון‬ ‫למכירות‬ ‫תצוגה‬ ‫אולמות‬ ‫לאמנים‬ ‫סדנאות‬ ‫פרטיים‬ ‫ממשלתיות‬ ‫או‬ ‫עירוניות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ומשרדים‬
 11. 11. ‫שטחים‬ ‫להוספת‬ ‫נוספים‬ ‫אמצעים‬ •‫ריקים‬ ‫ומבנים‬ ‫מגרשים‬ ‫רכישת‬ •‫שטחים‬ ‫הפקעת‬ •‫מגרש‬ ‫שטחי‬ ‫ופינוי‬ ‫בתוכניות‬ ‫בניה‬ ‫נפחי‬ ‫הקטנת‬ •‫ומגרשי‬ ‫לגינות‬ ‫והפיכתם‬ ‫קטנים‬ ‫רחובות‬ ‫סגירת‬ ‫משחקים‬ •‫פתרונות‬ ‫שיימצאו‬ ‫עד‬ ‫הבניה‬ ‫של‬ ‫חלקי‬ ‫מימוש‬ ‫בשל‬ ‫בלבד‬ ‫השכונה‬ ‫תחומי‬ ‫בתוך‬ ‫מגרשים‬ ‫להציע‬ ‫יש‬ :‫בסיס‬ ‫הנחת‬ ‫השכונה‬ ‫את‬ ‫הגודרת‬ ‫הכבישים‬ ‫מערכת‬
 12. 12. ‫לטובת‬ ‫להשמיש‬ ‫שניתן‬ ‫ומבנים‬ ‫ריקים‬ ‫מגרשים‬‫לטובת‬ ‫להשמיש‬ ‫שניתן‬ ‫ומבנים‬ ‫ריקים‬ ‫מגרשים‬ ‫הציבור‬‫הציבור‬
 13. 13. ‫וגורמים‬ ‫העיריה‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫קרקע‬ ‫בבעלות‬ ‫מבנים‬‫וגורמים‬ ‫העיריה‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫קרקע‬ ‫בבעלות‬ ‫מבנים‬ ‫למימוש‬ ‫הניתנים‬ ‫אחרים‬‫למימוש‬ ‫הניתנים‬ ‫אחרים‬ ((‫המפה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫פלורנטין‬ ‫אב‬ ‫תוכנית‬ ‫לפי‬‫המפה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫פלורנטין‬ ‫אב‬ ‫תוכנית‬ ‫לפי‬)) •‫פרנקל‬ ‫ידידיה‬2 •‫פרנקל‬ ‫ידידיה‬6 •‫פרנקל‬ ‫ידידיה‬8 •‫בנבנישתי‬6 •‫החלוצים‬52 •‫יפו‬ ‫דרך‬44 •‫הרצל‬98 •‫בנימין‬ ‫נחלת‬161 •‫העליה‬64 •‫אקוסטה‬ ‫אוריאל‬21 •‫פרנקל‬ ‫ידידיה‬17 •‫הקישון‬62 •‫החלוצים‬55
 14. 14. ‫הדמיה‬ ‫מול‬ ‫מציאות‬ ‫השפ"פ‬‫הדמיה‬ ‫מול‬ ‫מציאות‬ ‫השפ"פ‬ ‫שטחים‬ ‫של‬ ‫ותחזוקה‬ ‫פיתוח‬ ‫אחריות‬ ‫הטלת‬ ‫יוצרת‬ ‫הדיירים‬ ‫על‬ ,‫גבוהות‬ ‫בעלויות‬ ,‫פתוחים‬ ‫הירוקים‬ ‫בשטחים‬ ‫הזנחה‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫לעיתים‬ ‫שטח‬ ‫יוצר‬ ‫חניה‬ ‫מרתפי‬ ‫מעל‬ ‫פתוח‬ ‫שטח‬ ‫תכנון‬ ‫וצל‬ ‫צמחיה‬ ‫ומעט‬ ‫נמוכים‬ ‫עצים‬ ‫עם‬ ‫מרוצף‬ ‫עפ"י‬ ,‫פתוח‬ ‫פרטי‬ ‫שטח‬ :‫שפ"פ‬ ‫רב‬‫אינו‬‫הציבור‬ ‫לשימוש‬ ‫סגור‬ ‫כפיר‬ ‫שכונת‬ ‫והאומן‬ ‫החרש‬ ‫הדמיה‬ ‫השטחים‬ ‫"מרבית‬ :‫גבולות‬ ‫תוכנית‬ ‫מתוך‬ ‫באבן‬ ‫ירוצפו‬ [‫"]הפתוחים‬
 15. 15. :‫החלטה‬ ‫הצעת‬ ‫ציבור‬ ‫שטחי‬ ‫להוסיף‬ ‫לנכון‬ ‫רואה‬ ‫יפו‬ ‫תל-אביב‬ ‫העיר‬ ‫מועצת‬ ‫צרכי‬ ‫על‬ ‫כמענה‬ ‫פלורנטין‬ ‫בתחומי‬ ‫ירוקים‬ ‫ושטחים‬‫האוכלוסיה‬ ‫הקיימת‬‫העתידית‬ ‫והאוכלוסיה‬ ‫בשכונה‬ 1‫של‬ ‫מקל‬ ‫תקן‬ ‫יגובש‬4‫פלורנטין‬ ‫בתחומי‬ ‫לנפש‬ ‫ירוק‬ ‫שטח‬ ‫מ"ר‬ 2‫בפלורנטין‬ ‫ירוקים‬ ‫בשטחים‬ ‫בחוסרים‬ ‫לטיפול‬ ‫עירונית‬ ‫ועדה‬ ‫תוקם‬ ‫תוכנית‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫קשישים‬ ‫ומועדון‬ ‫מתנ"ס‬ ‫עבור‬ ‫משולב‬ ‫מבנה‬ ‫כולל‬ ‫תוך‬ ‫המלצותיה‬ ‫את‬ ‫תגיש‬ ‫הועדה‬ .‫בפלורנטין‬ ‫אביב‬3.‫חודשים‬ 3‫בפלורנטין‬ ‫שטחים‬ ‫רכישת/הפקעת‬ ‫למטרת‬ ‫תקציב‬ ‫יאושר‬ 4‫זו‬ ‫החלטה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫במחוזית‬ ‫לדיון‬ ‫יעברו‬ ‫שבדיון‬ ‫התוכניות‬ . 5‫החלטות‬ ‫למימוש‬ ‫עד‬ ‫חדשות‬ ‫תוכניות‬ ‫יקודמו‬ ‫לא‬ .2,3‫לעיל‬

Notas del editor

 • Highlight boxes of 1 and 2.
 • Quotes from tochnit av
 • Map of green spaces and public buildings in Florentine.
 • Shatzap.
  Pictures of Kfir and Tel Baruch.

×