Publicidad
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Publicidad
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Publicidad
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Publicidad
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Publicidad
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Publicidad
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Publicidad
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Publicidad
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Document Marc Drogues 2007-2010
Próximo SlideShare
Observatori Municipal de Consum de Drogues 2010Observatori Municipal de Consum de Drogues 2010
Cargando en ... 3
1 de 38
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Document Marc Drogues 2007-2010(20)

Publicidad

Más de SobreDrogues.net _ Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Granollers(20)

Último(20)

Publicidad

Document Marc Drogues 2007-2010

 1. Document marc Període d’aplicació 2007-2010 Servei de Salut Pública i Consum Àrea de Benestar Social Abril del 2008
 2. 1. Presentació 3 2. El context de l’Acció Municipal: Granollers en xifres 7 3. Consum de drogues: anàlisi de la realitat 8 4. Marc normatiu i competencial 15 5. Missió 16 6. Organització 17 7. Reflexió estratègica 19 8. Eixos i programes d’intervenció 22 9. Objectius operatius 23 10. Desenvolupament d’accions 25 11. Resum metodològic 27 12. Planificació operativa 28 13. Calendari 36 14. Avaluació 37 15. Bibliografia 38 Volem agrair a tots aquells serveis que ens han aportat el seu coneixement en la revisió, reflexió i crítica d’aquest document: CAS de drogodependències, Servei de Joventut, Serveis Socials, Servei de Cultura, Servei d’Educació. Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers Abril de 2008 2
 3. 1. PRESENTACIÓ D’on venim i cap a on anem… Des de fa anys, el Servei de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament de Granollers desenvolupa diferents accions en matèria de drogodependències. Aquestes s’han dirigit, principalment, a fomentar la prevenció en els centres educatius de la ciutat, a més de la tasca desenvolupada en el Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) en matèria de tractament. Durant aquest procés de treball, sorgeix la necessitat d’abordar el tema més globalment, elaborant un marc de treball en el consum de drogues des de la perspectiva municipal: potenciar intervencions i línies de treball que van més enllà de l’àmbit de la prevenció escolar, amb la finalitat d’arribar a una estratègia de treball integral que permeti estructurar i coordinar una Acció Municipal en el consum de drogues. El present text és el document marc en el que s’exposa l’estratègia global d’intervenció Granollers_Acció Municipal en Consum de Drogues, en el qual s’explica el treball que es realitzarà durant el període 2007-2010. Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues esdevé una iniciativa del Servei de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament de Granollers, amb vocació de coordinar i estructurar una intervenció per abordar globalment les drogues, i el seu consum, des de diferents eixos d’intervenció. Alhora, planteja treballar conjuntament amb altres àrees i regidories. S’estructura a través d’una Comissió Tècnica que valora els objectius i accions anuals i incorpora projectes propis per al desenvolupament de l’Acció Municipal. Al mateix temps, disposa de diferents nivells d’organització política i tècnica –més endavant explicats- per al seu correcte funcionament. Paral—lelament, cada any es realitzaran les planificacions anuals pertinents en les que es detallaran els projectes i iniciatives a desenvolupar. En aquests documents s’explicarà, amb més concreció, l’exposició de motius de tots aquests projectes, a més del seu procés d’avaluació. 3
 4. Una eina per a la intervenció Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues pretén ser l’eina que orienti i articuli la intervenció municipal –en matèria de salut- de l’Ajuntament de Granollers pel que fa al consum de drogues en els propers quatre anys: Perquè potencïi el compromís, la participació i la coordinació d'institucions i entitats amb responsabilitat en el tema de les drogodependències. Perquè consensuï principis i estratègies en matèria de prevenció i reinserció de problemes de drogues. Per abordar el tema de l’ús de les drogues des d’una perspectiva transversal i integradora. Per planificar estratègies i programes a mig i llarg termini. Per a què sigui avaluada al inal del període d’aplicació. La idea principal és desenvolupar tot un seguit d’iniciatives que donin resposta a les diferents necessitats que el tema presenta. Es planteja la creació de serveis, la implementació de projectes, l’atenció a realitats emergents i altres problemes i situacions que puguin presentar-se. Granollers_Acció Municipal en el Consum de Drogues s’emmarca en la lògica d’un procés continu i no en activitats aïllades. Entenem que s’ha de treballar continuadament i des de diferents àmbits i vessants, evitant les intervencions puntuals: que apareixen i desapareixen. Per tot, serà bàsic treballar conjuntament amb serveis, recursos, institucions que tinguin relació amb la matèria. A més de col—laborar en totes aquelles intervencions que es considerin oportunes, comptant amb la participació ciutadana com a motor de moltes intervencions. La reducció de riscos com a punt de partida Per abordar globalment les drogues cal integrar diferents perspectives. Ara bé, aquestes han de ser suficientment flexibles per donar resposta a la diversitat de relacions que els individus i les societats estableixen amb les substàncies. Apostem per l’enfoc de reducció de riscos com a punt de partida de la nostra intervenció. No parlem d’iniciatives concretes, sinó d’una línia d’intervenció que pot fer-se present a qualsevol situació. I que es presenta com una alternativa oberta a la complexitat del fenomen del consum de drogues i que no renuncia a entendre que l’abstinència seguirà sent la millor manera d’evitar-se qualsevol problema amb aquestes. Per aquest motiu –i sense abandonar el treball en prevenció primària- caldrà buscar alternatives a la idea del Consum Zero, així com plantejar-nos quin ha de ser l’enfoc amb aquelles persones que consumeixen i probablement no deixaran de fer-ho. Amb aquestes caldrà treballar des de la perspectiva de la responsabilitat de les eleccions i l’ús de substàncies. 4
 5. Tanmateix, serà necessari, al final del període de desenvolupament d’Acció Municipal, disposar d’un àmbit d’intervenció que ens permeti treballar en matèria de prevenció terciària o inserció. Tenim present que hem d’adaptar les intervencions a les realitats i necessitats pròpies d’aquells a qui ens dirigim. A més de treballar amb un llenguatge proper. Pel que serà necessari establir línies d’actuació diferents en funció de quin consum o quina postura es té vers les drogues, partint de la realitat pròpia d’aquells/es a qui ens dirigim -i no de la nostra-. La persona serà l’element central del treball. I sobre ella –i no la substància- recaurà la part més important de les nostres intervencions. En aquesta línia, la informació - necessària però no suficient- ha de venir acompanyada d’un procés actitudinal que fomenti la reflexió i responsabilització de l’acció. Les intervencions es centraran sobretot en les substàncies més properes o instaurades. Començarem per treballar el més proper per després poder traspassar- ho a substàncies i realitats futures o llunyanes (o el que és el mateix: per poder treballar substàncies llunyanes prioritzarem les properes). Els projectes i les accions que es desenvolupin tindran en compte diferents maneres d’aproximar-se i relacionar-se amb les drogues, que al mateix temps, guiaran i marcaran la filosofia del procés: Adaptat del V PLAN DE DROGODEPENDENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. 2004-2008 5
 6. Col—lectius i espais d’atenció prioritària Si bé és cert que estem parlant d’una acció comunitària de treball amb població general, existeixen col—lectius i espais d’atenció prioritària. Dedicarem forces energies en actuar sobre la població jove i adolescent del municipi. Per diferents motius: (1) és l’etapa de la construcció crítica de la pròpia identitat; (2) s’assimilen i es coneixen moltes pautes i normes de funcionament socials: vers un mateix i l’entorn; (3) els primers consums s’instauren en aquests cicles d’edat; (4) i ens permetrà incloure a bona part de la comunitat, formalitzant la seva vessant socialitzadora i educativa: families, centres educatius i altres agents comunitaris. Ara bé, no oblidem que altres col—lectius i ciutadans necessiten també l’atenció concreta que el tema requereix. Alhora s’intentarà que les intervencions es duguin a terme en espais diversos i propis de Granollers, doncs serà més idoni integrar-nos que no pas generar serveis paral—lels. Especial èmfasi en la revisió i avaluació L’avaluació és una eina de treball necessària perquè ens ha d’ajudar a veure quines coses han canviat després de la nostra intervenció. Al mateix temps, ha de servir-nos per fer visible la feina feta, recollir mèrits i mostrar els punts que cal reforçar o reorientar. En aquest sentit, caldrà fer un procés de revisió i seguiment de l’Acció Municipal que pugui aportar elements per a la discusió i valoració del treball que s’està realitzant. Per això, serà bàsic planificar, avaluar el procés i els seus resultats, i revisar la feina feta al finalitzar el procés. El procés d’avaluació i els seus indicadors s’especificaran en els plans de treball anuals que realitzarà l’Acció Municipal. 6
 7. 2. EL CONTEXT DE L’ACCIÓ MUNICIPAL: GRANOLLERS EN XIFRES Granollers té enregistrats 59.047 habitants en data 1 de gener de 2007. Tot i la tendència dels últims anys d'augmentar la població any darrere any, en els últims 12 mesos s'ha produït una petita reducció en la població total, concretament hi ha 52 persones menys empadronades. Aquest canvi és producte del nombre de baixes per caducitat del permís de residència. Aquesta reducció amaga moltes altres xifres que demostren un alt dinamisme de la població a la ciutat. Per una banda, trobem que l'últim any el nombre de naixements ha augmentat fins als 682, la xifra més elevada de l'última dècada, dels quals el 27% no tenen nacionalitat espanyola, la qual cosa reflecteix la importància d'aquest col—lectiu en la recuperació de la natalitat. I, per l'altra, també s'ha produït un increment d'arribades i de sortides de Granollers, 4.680 i 5.283 respectivament. En el cas de les baixes per emigració cal especificar que 1.645 són degudes a la caducitat del permís de residència de persones amb nacionalitat estrangera i que els titulars no l'han renovat. L'estructura de la població continua mostrant un grup majoritari dels adults-joves, especialment els grups de 25-29 i 30-34 anys. També, destaca que en aquests mateixos grups hi ha un major percentatge d'homes que dones, producte de la forta immigració masculina d'algunes nacionalitats. La població de nacionalitat no espanyola continua incrementant-se, supera els 9.800 habitants el 2007 i representa un 16,65% del total de la població. L'arribada de persones d'altres zones i el nombre de fills d'immigrants nascuts a Granollers, però que mantenen la nacionalitat dels seus pares, són les causes d'aquest creixement. Durant el 2006 destaca per àrees geogràfiques l'augment de les persones d'Amèrica Llatina i les de la Unió Europea. En aquest últim cas, les noves adhesions de països a la Unió Europea ha fet que les mateixes persones que un any estaven incloses a l'àrea "Resta d'Europa", l'any següent passessin a engrandir l'apartat de la Unió Europea. Aquest és el cas al 2007 de les persones de Romania i Bulgària. En l'àmbit intern de la ciutat, els barris amb més residents i amb diferència són Sant Miquel, Granollers-Centre i Font Verda amb més de 7.000 persones cadascun. Els resultats d'aquestes xifres en els indicadors demogràfics són: un augment en la proporció de vells i de l'índex de sobreenvelliment vinculat a l'augment de la longevitat de les persones; i una reducció de la proporció de joventut. I al mateix temps, aquests valors fan que augmenti directament la relació de dependència global. 7
 8. 3. CONSUM DE DROGUES: ANÀLISI DE LA REALITAT A continuació s’aporten dades sobre el fenomen de l’ús de drogues en el nostre païs. Estan dividides en tres apartats: A. Consum de la població general B. Consum de la població jove C. Dades sobre tractament a Granollers Les dades procedeixen de fonts d’informació estatals, nacionals i locals. Encara que no es disposi actualment d’un sistema propi d’informació epidemiològic aportem dades que tenen un caràcter generalitzable i significatiu en el nostre territori. 8
 9. Les fonts d’informació utlitzades han estat les següents: Encuesta domiciliaria sobre abuso drogas 2003. Observatorio Español sobre Drogas. Plan Nacional sobre Drogas. Cada dos anys l’Òrgan Tècnic de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya fa una explotació de les enquestes de Catalunya de l’enquesta domiciliària bianual del Plan Nacional de Drogas de l’Observatori Español sobre Drogas; una enquesta que va adreçada a la població de 15 i 64 anys respectant quotes per sexe, edat i territori. La submostra catalana del 2003 representa el 7% de la mostra total. L’explotació d’aquesta submostra pot comportar l’existència d’algun problema de significació de les dades de les drogues de menor consum i dins del període que compren els darrers 30 dies. Encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundària 2004. Observatorio Español sobre Drogas. Plan Nacional sobre Drogas. D’aquest document la Subdirecció General sobre Drogodependències i Sida extrau els principals resultats obtinguts en l'Enquesta sobre drogues a la població escolar de Catalunya, al 2004. La seva realització s'ha guiat per la metodologia establerta en el Projecte Espanyol d'Enquestes Escolars sobre Drogues (PEEED). L'objectiu general de l'Enquesta és conèixer de forma periòdica la situació i les tendències del consum de drogues entre els estudiants d'ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà (CFGM), en l'àmbit estatal i autonòmic, a fi d'orientar el desenvolupament i l’avaluació d'intervencions destinades a reduir-ne el consum i els seus problemes associats. Informe 2004 de l’Observatori de de Nous Consums sobre l’Àmbit Juvenil. Associació Institut Genus. L'Observatori de Nous Consums de drogues en l'àmbit juvenil és un programa d'investigació realitzat per l'Associació Institut Genus que estudia la realitat dels consums de drogues i les formes d'oci juvenil a Catalunya, de forma estable i regular des de 1999. L'Observatori és un "sistema d'alerta ràpida", sensible per detectar els canvis en el patrons de consum de drogues i que també recull el consum de noves substàncies en les fases emergents, a més de l'estabilitat relativa dels consums més estables i coneguts. L'Observatori pretén detectar amb més rapidesa que altres dispositius els problemes emergents en el consum de drogues, abans que aquests problemes agafin una magnitud més gran. L'Observatori és una investigació inspirada fonamentalment en el mètode etnogràfic, tot i que utilitza altres tècniques. La informació que obté per a poder copsar i aprehendre el món de les drogues prové del seu equip de camp, el seu sistema de xarxes d'informants (consumidors, professionals en relació amb joves, i altres), un panell d'informants claus, i dels qüestionaris aplicats a joves en els contexts de festa. L'equip d'investigació i les eines utilitzades són dinàmics i flexibles i es distribueixen estratègicament per tota la geografia catalana. L'Observatori, amb la complementarietat de tècniques que utilitza, copsa la realitat del consum de drogues en els contexts juvenils i ofereix un informe anual dels canvis i regularitats observades. Serveix com a eina per a planificar propostes de reducció de danys des de la perspectiva de Salut Pública, tant per les institucions públiques com per altres que intervenen en aquest camp. Aquest programa està subvencionat per l'Òrgan Tècnic de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, l'Agència de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Benestar Social de la Diputació de Barcelona. 4t informe anual de l’Observatori Municipal sobre el Consum de Drogues. Ajuntament de Mataró. L’Observatori Municipal de Consum de Drogues (OMCD) és un projecte que es va posar en funcionament l’any 2001 amb l’objectiu principal d’establir en el termini màxim de tres anys una dinàmica estable de treball entre diferents agents socials relacionats amb la prevenció, consum i tractament de les drogodependències i també per definir en cada moment quina és l’orientació i la planificació més adequada en matèria de drogodependències. Memòria 2007 del CAS de Granollers. Ajuntament de Granollers. Anualment el CAS de Granollers elabora una memòria d’activitats on es detalla el desenvolupament global de tota la seva activitat de tractament. Si bé és cert que aquesta activitat fa referència a la seva cobertura comarcal és vàlid per poder extraure conclusions pel que fa al municipi de Granollers. 9
 10. A. Consum de la població general La sèrie històrica iniciada el 1997 mostra l’existència d’una gran estabilitat en els resultats i la possibilitat de fer comparatives entre Catalunya i Espanya. Taula . Percentatge de substàncies psicoactives en els 30 dies abans de l’enquesta entre la població catalana de 15-64 Alcohol Tabac Cocaïna Cànnabis Heroïna Èxtasi Anfet. Altres* Speed 1997 60 39.6 0.9 4 0 0.1 0.2 0.4 1999 62.2 41 1 4.3 0.1 0.1 0.4 0.4 2001 61.1 41.6 1.4 8.3 0 1 0.6 0.4 2003 67.7 44.9 0.7 11.4 0.2 0.6 0.1 0.6 *Altres: al—lucinògens, inhalables, base/basuko/crack Font: Observatori Municipal sobre el Consum de Drogues. 4t informe anual. 2005. Ajuntament de Mataró. El consum de l’alcohol, el tabac i el cànnabis han experimentat un clar augment percentual respecte els valors registrats el 2001 en totes les categories temporals (habitual1, darrer any, alguna vegada). Tota la resta de drogues es mantenen en els valors de fa dos anys. El consum de cocaïna si bé mostra una tendència lleugerament favorable pel que fa als consumidors habituals, mostra una tendència negativa pel que fa als que l’han consumida en el darrer any i alguna vegada ja que n’han augmentat el percentatge. 10
 11. B. Consum de la població jove Des del 1997 l’Òrgan Tècnic de Drogodependències explota una submostra dels casos de Catalunya de l’enquesta estatal bianual sobre consum de drogues entre la població escolar d’ensenyament secundari del Observatorio Español sobre Drogas. L’objectiu d’aquesta enquesta és analitzar les pautes de consum existents entre els estudiants de 14 i 18 anys. La mostra del 2004 en el cas de Catalunya està formada per 2.831 alumnes de 70 centres i 140 aules. Els increments més significatius en el període 2000-2004 pel que fa al consum habitual (darrers 30 dies) entre els joves de 14-18 anys són els 11.4 punts de l’alcohol i els 3.6 de del cànnabis. 11
 12. A continuació presentem alguns dels resultats principals de l’informe 2004 de l’Observatori dels nous consums de drogues en l’àmbit juvenil elaborat per l’Associació Institut Genus, a iniciativa de l’Institut Municipal de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i l’Òrgan Tècnic de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya. - Es constata un creixement molt notable respecte els anys anteriors del consum de cànnabis (especialment marihuana) i cocaïna, mentre la resta de substàncies s’estanquen. - Les mescles de diferents substàncies s’han consolidat com una pauta de consum. - L’alcohol és la substància més important en els consums dels joves. Es combina i s’accepta el seu consum sense gaires reserves. L’edat d’inici està baixant. Està augmentant la compra i el consum fora dels locals i esdevé quelcom atractiu pels més joves. - Respecte el consum de cànnabis, tot i baixar entre setmana, hi ha un grup (que està creixent) de fumadors diaris que segueixen pautes de consum semblants a les del cap de setmana. - S’intensifica el procés de difusió i popularització de la cocaïna. Apareix com l’alcohol, el tabac i el cànnabis en qualsevol espai de festa i situació, també en els àmbits privats. Si bé es consumeix de forma discontinua,, també augmenta el nombre dels que la consumeixen fora del context de la festa. L’edat d’iniciació es redueix, si bé la mitjana d’edat és superior a la del cànnabis. - Es constata un creixement dels tractaments relacionats amb la cocaïna i el cànnabis - Forta correlació entre l’augment de les sortides “festives”, la durada d’aquestes i el consum de drogues. El cap de setmana pot iniciar-se el dijous. La majoria de joves han assumit que divertir-se implica fer-ho dins el circuit de l’oferta existent de bars, pubs, discoteques i “afters”. - Els consums de drogues es veuen normals i integrats en les pautes de comportament dels joves. El consum de drogues forma part de la diversió i la festa i es fan servir per augmentar els lligams de grups, millorar les relacions interpersonals i cercar estats d’ànim (permeten aguantar moltes hores en l’escenari de l’oci). - La major informació sobre els riscos del consum de drogues no comporta deixar de consumir-les. - Existeix una important proporció de conductors que han consumit alcohol sol o barrejat amb altres drogues. No es consideren com un factor de risc en la conducció i fins i tot, en el cas d’algunes d’elles, es considera que l’afavoreixen. Es difon la idea errònia que la cocaïna amaga el positiu dels controls d’alcoholèmia. 12
 13. - L’edat no és una variable significativa per ella mateixa respecte al consum de drogues. Aquesta resulta significativa tan sols amb aquelles persones i col—lectius que amb l’edat guanyen en compromisos socials (feina, parella estable, més independència en relació a la família). En aquest sentit, existeix un grup de majors de 25 anys (en augment) i sense responsabilitats que incrementen el consum alhora que incrementen i intensifiquen les sortides. - El sexe sí que resulta significatiu. En general, les dones són més prudents respecte als consums, malgrat que s’inicien a edats similars a les dels homes i fan consums similars a l’inici, però quan el consum continua, elles en la seva majoria fan un ús més restringit i controlat. D. Dades sobre tractament a Granollers L’alcohol segueix sent la substància que origina atenció i demanda de primera visita. A continuació la cocaïna és la droga -il—legal- que genera més demandes. Inicis de tractament per droga principal al CAS de Granollers l’any 2006 Droga Total Cannabis: Altres: 8% 3% Alcohol 264 Alcohol Opiacis 55 46% Cocaïna 187 Cocaïna: 33% Cannabis 43 Heroïna: Altres 19 10% Total 568 Font: Memòria 2007 del CAS de Granollers. Dels usuaris que han iniciat enguany tractament al CAS una quarta part provenen de la ciutat de Granollers. Inicis de tractament per districte Districte Total Granollers 150 Fora Granollers 418 Total 568 Font: Memòria 2007 del CAS de Granollers. La majoria dels usuaris són homes: Inicis per sexe Districte Total Homes 456 Dones 112 Total 553 Font: Memòria 2007 del CAS de Granollers. 13
 14. Respecte l’edat dels qui demanen tractament per primera vegada, veiem com la mitjana es situa al voltant del període del 21-40 anys. Inicis per edat Edat Total 16-20 24 51-60 >60 16-20 10% 4% 4% 21-30 148 21-30 26% 31-40 189 41-50 41-50 130 23% 51-60 54 31-40 >60 23 33% Total 568 Font: Memòria 2007 del CAS de Granollers. En aquest sentit, és en aquestes edats (més pròpies d’adults que no pas d’adolescents o joves) quan el consum d’alcohol i cocaïna, bàsicament, són el motiu de la primera demanda d’atenció i tractament. Inicis per droga i edat Font: Memòria 2007 del CAS de Granollers 14
 15. 4. MARC NORMATIU I COMPETENCIAL La normativa administrativa vigent a Catalunya reconeix, en l’àmbit de l’administració local, la plena competència municipal pel desenvolupament de polítiques de prevenció, serveis i reinserció social, entre les quals es poden incloure accions formatives en matèria de prevenció i intervenció en el consum de drogues. Normativa que, fonamentalment i per a la qüestió que ens ocupa, es troba recollida en el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 20/1985 de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència. El Decret Legislatiu 2/2003 va ser promulgat arran de les modificacions i contínues reformes de les lleis 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. En aquest sentit són fonamentals, pel desenvolupament de mesures de prevenció i assistència als drogodependents, els articles 7, 43.1.g), 66.1 i 66.3.k) 245, 247 i següents del ja indicat Decret Legislatiu 2/2003, on s’especifiquen el règim de prestació dels serveis per part de les entitats locals i les seves formes. Pel que fa a la Llei 20/1985 prioritza i defineix en els seus articles 6, 7 i 8- com a cabdal i bàsica la tasca preventiva que es porti a terme en el origen de la drogodependència, i dóna una especial rellevància al paper que les entitats municipals poden desenvolupar en aquestes tasques preventives. Els municipis disposen, d’acord amb la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència i el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 20/1985 de 25 de juliol, de capacitat i legitimació normativa pel desenvolupament de mesures en matèria de prevenció i intervenció en el consum de drogues. La prestació del servei municipal es troba reglamentada en els articles 245, 247 i següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 20/1985 de 25 de juliol. Aquesta competència és, de dret, qualificada com a pròpia pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 20/1985 de 25 de juliol, el qual permet la prestació de la mateixa pel municipi. En qualsevol cas, l’indicada prestació pot ser exigida, d’acord amb la normativa esmentada, pel ciutadà i obligatòriament complerta pel municipi quan aquest té una població superior a 20.000 habitants. Tanmateix, la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya -Llei 15/1990, de 9 de juliol- Llei dóna competències als ajuntaments en la "promoció d'activitats i prestació de serveis sanitaris necessaris per tal de satisfer les necessitats i les aspiracions de llur comunitat de veïns", així com en "l'educació sanitària i l'esport en els termes establerts en la legislació que regula el règim municipal" (DOGC núm. 1324, de 30 de juliol). 15
 16. 5. MISSIÓ Proposar un Pla d’Acció Municipal per a l’abordatge del consum de drogues –i altres conductes associades- que es constitueixi com a element de referència del treball en la matèria al municipi i que sistematitzi un pla de treball que ajudi a desenvolupar els objectius següents: 1. Conèixer la realitat del consum de drogues a Granollers. 2. Protocolaritzar i promoure el treball conjunt relacionat amb drogues des de l’àmbit professional del municipi. 3. Sensibilitzar el municipi sobre el tema de les drogues i la seva prevenció prevenció. 4. Donar resposta a situacions relacionades amb el consum. 5. Proposar intervencions i activitats preventives en la matèria. 6. Proposar recursos i serveis útils d’orientació i assessorament per a qui ho desitgi i/o necessiti. Els tres grans pilars del treball que es promouran seran els següents: ♦ Potenciar el desenvolupament dels mecanismes de prevenció, informació, assistència, tractament i inserció necessaris per a un abordatge integral de la matèria. ♦ Definir un contingut teòric i tècnic que defineixi la filosofia bàsica i global de la intervenció ♦ Promoure una metodologia de treball que afavoreixi el treball conjunt, la coordinació de recursos i la participació comunitària. Per tot, cal crear una estructura organitzativa i de funcionament que permeti implicar a diferents àrees municipals i de la ciutat, ordenar tota la tasca que s’ha realitzat i s’està realitzant al municipi, al mateix temps que oferir noves propostes per a la intervenció. Els grans reptes seran: (1) coordinar i estructurar els diferents àmbits municipals que influeixen i tenen relació amb la matèria; (2) consensuar i proporcionar les línies de treball pel municipi. Tanmateix, continuar amb el treball que ja s’està realitzant, i que funciona; i (3) afavorir dinàmiques generadores de participació, implicació i innovació. 16
 17. 6. ORGANITZACIÓ Cal dibuixar una estructura de gestió clara, que es fonamenti en un equip tècnic de treball fix i que desenvolupi al seu voltant els òrgans i instruments necessaris per a cada tipus de tasca. Cal destacar que en aquest apartat serà precís definir un sistema de treball transversal que faci possible la gestió dels àmbits que faran necessari el contacte amb altres departaments municipals. L’Acció Municipal tindrà una responsable política, la regidora de Benestar Social, i una responsable tècnica, la cap del Servei de Salut Pública i Consum. Establim les eines de gestió necessàries per a l’execució de l’Acció Municipal. Són les següents: 1. Oficina Tècnica de l’Acció Municipal 2. Comissió Municipal de Drogodependències 3. Grups de Treball Transversal 1. Oficina Tècnica de l’Acció Municipal Establirà criteris d’intervenció, àmbits de treball, actuacions concretes a desenvolupar, terminis d’aplicació i recursos necessaris per fer-ho possible, a més d’establir els mecanismes de coordinació transversal. Aquesta feina requereix una important especialització dels professionals que la tenen encomanada, un reconeixement tècnic en el marc de l’organització municipal i una capacitat d’interlocució adequada a l’abast dels seus objectius. Tindrà la responsabilitat tècnica última de planificar, executar i avaluar el conjunt de l’Acció Municipal. Per fer-ho, establirà diàleg i treball en cooperació a tots els nivells que sigui possible amb els responsables d’altres serveis municipals i serà, molt especialment, l’encarregada d’impulsar el desenvolupament general i la aplicació transversal. Té la doble funció de dirigir l’execució d’aquells programes del pla que depenen essencialment del Servei de Salut Pública, i d’impulsar la aplicació transversal. En compliment d’aquesta segona funció, els membres de l’Oficina Tècnica treballen amb els responsables tècnics d’altres departaments o serveis municipals per dissenyar i planificar conjuntament l’execució dels programes del pla que requereixen o fan recomanable la seva participació. La Oficina Tècnica es reuneix per a tasques de direcció i seguiment del pla, i els seus membres participen, conjuntament o per separat, en la Comissió Municipal de Drogodependències i en els Grups de Treball Transversal, en funció de les necessitats quotidianes de gestió. Formaran part de l’Oficina Tècnica el cap de l’Àrea de Benestar Social, la cap del Servei de Salut Pública i Consum, el tècnic de prevenció de drogodependències i la coordinadora del CAS. 17
 18. 2. Comissió Municipal de Drogodependències Òrgan mixt polític/tècnic que té com a missió fonamental l’impuls i formulació de l’encàrrec d’aplicació de la política municipal de drogodependències des de la seva perspectiva transversal. A més, ha d’aportar reflexió entorn els aspectes que envolten les drogodependències i la seva posterior resposta d’intervenció. La formen els responsables polítics (regidors) i tècnics (caps de servei o altres) dels diferents departaments municipals. La presideix la Regidora del Salut Pública i es reuneix dues vegades a l’any. Es consensuen i s’expliquen els programes i accions que s’han d’aplicar de forma transversal en el nou exercici, quins departaments o serveis municipals han d’intervenir en cadascun d’ells i els criteris bàsics que definiran les seves aportacions de recursos. Finalitza la trobada amb un encàrrec de treball político- tècnic que han d’assumir tots els serveis i departaments presents. Es revisaran els programes i accions que s’han aplicat de forma transversal en l’exercici que finalitza, amb un especial interès pel nivell de funcionament dels mecanismes de cooperació interdepartamental. De la pròpia avaluació sorgiran, amb tota probabilitat, conclusions que es traslladaran a la trobada de planificació de la comissió, recomanant el manteniment del programa, la seva modificació, el seu creixement o la seva finalització. La dinamització bàsica d’aquesta comissió correspon a la Oficina Tècnica de l’Acció Municipal. De forma prèvia a la trobada de planificació, s’elabora una proposta bàsica d’accions transversals, definint quins departaments hi haurien de participar i amb quin nivell de recursos cadascun. La Comissió Municipal de Drogodependències està formada per un/a representant de cada partit polític, i un/a representant de Policia Local i Mossos d’Esquadra i dels serveis municipals següents: Salut Pública, Serveis Socials, Joventut, Educació i CAS. 3. Grups de Treball Transversal Els anomenarem GTT. Tenen la finalitat específica de desenvolupar una acció concreta que s’ha d’aplicar de forma transversal. Es constitueixen tants GTT com accions transversals hi ha al pla, però cadascun d’ells es reuneix només les vegades estrictament necessàries durant el període pertinent per a l’aplicació de l’acció. Les trobades són discrecionals, no requereixen convocatòria prèvia i es realitzen segons l’entesa informal dels tècnics que hi han de prendre part. La missió de les trobades és aplicar les accions conjuntes o transversals. Per tant, un GTT pot estar constituït per dues persones si només intervenen dos serveis en l’aplicació d’una acció (de fet, la majoria de GTT seran d’aquestes característiques). 18
 19. 7. REFLEXIÓ ESTRATÈGICA A. El període de desenvolupament de l’Acció Municipal: 2007-2010 Al 2007 es dóna el punt de partida oficial al desenvolupament de l’Acció Municipal que s’explica aquí. En cap moment s’ha d’oblidar tota la tasca feta prèviament. Ans al contrari. De fet, ha estat aquesta la que ha possibilitat arribar a la situació actual. El període establert per a la finalització de la present Acció Municipal, que clourà amb l’avaluació final i la planificació de la seguent estratègia de treball tindrà lloc l’any 2010. Cada any es realitzaran avaluacions del procés. B. Estratègies d’actuació transversal Els projectes i accions a desenvolupar han de complir amb unes estratègies comunes. Per tot, hauran de marcar-se com a línies de treball trasnversal: 1. Impulsar i promoure l’educació per la salut. 2. Aplicació de la filosofia de reducció de riscos i danys. 3. Contemplar i transversalitzar la perspectiva de gènere i la multiculturalitat. 4. Sistematitzar la revisió de les accions i la seva avaluació. C. Criteris de l’Acció Municipal Proposem un treball que tingui com a pilars de la seva tasca: una forta empremta social, educativa, comunitària i de promoció de la salut. Per aquest motiu, el Pla d’Acció Municipal ha de respondre als següents criteris: 1. Que promogui la sensibilització i respecte per la temàtica. 2. Que abordi les drogues des de la seva globalitat tenint en compte les característiques locals. 3. Que resulti d’utilitat. 4. Que afavoreixi la participació i treball conjunt. 5. Que utilitzi elements innovadors, lligats –sobretot- amb les Tecnologies d’Informació i Comunicació. 6. Que sigui (in)formatiu per al municipi. 19
 20. D. Dues maneres de treballar Portes endins. Garantir la informació oportuna al conjunt d’òrgans polítics i serveis tècnics sobre la posada en marxa de la iniciativa, així com la definició de l’organització i estructura que afavoreixi el treball conjunt. Haurem de tenir en compte: ♦ Suport polític. ♦ Lideratge tècnic. ♦ Dotació pressupostària. Portes enfora. Fer arribar la informació necessària a la població del treball desenvolupat: en tant que receptors de la intervenció pròpia i copartíceps en el seu desenvolupament (necessitat de trobar complicitats amb la comunitat i agents sòciocomunitaris). E. Espais i col—lectius d’intervenció prioritaris Espais. Escola. Família. Treball. Espais lúdics i d’oci. Barris i zones conflictives. Col—lectius. Adolescents i joves. Consumidors amb usos problemàtics. Col—lectius amb certa vulnerabilitat*. Col—lectius amb problemes legals. *Ens referim a aquelles persones que, donades certes caraterístiques personals, familiars i/o socials presenten una alta probabilitat d’ús problemàtic de drogues i altres conductes de risc. F. Eixos i d’intervenció Un abordatge integral implica un desglossament dels eixos sobre els que s’han d’actuar. Per aquest motiu, es treballarà sobre la dvisió d’eixos següents: 1. Coordinació 2. Informació, comunicació i assessorament 3. Prevenció i Reducció de riscs 4. Detecció i intervenció 5. Tractament 6. Recerca i investigació 7. Inserció 20
 21. G. Planificació i classificació de les accions Malgrat que anualment s’aniran realitzant les planificacions de treball i la previsió de desenvolupament d’accions a tirar endavant, pensem que la idiosincràcia pròpia de la temàtica –el consum de drogues- farà que tinguem accions perfectament planificades com d’altres de caràcter experimental. Per tot, classifiquem les accions a desenvolupar segons criteris de classificació: Estables. Accions que ja s’estan fent d’anys enrere i que es mantindran durant l’Acció Municipal. Tanmateix, aquelles accions noves amb vocació de continuïtat. Experimentals. Accions que donaran resposta a situacions no plantejades en un inici per l‘Acció Municipal i que, sobretot, respondran als principis d’innovació, emergència i circumstancialitat. 21
 22. 8. EIXOS I PROGRAMES D’INTERVENCIÓ Per al desenvolupament de l’Acció Municipal es determinen 7 eixos d’actuació amb els seus programes corresponents (un total de 12). Amb tot plegat, es pretén intervenir de manera global i integral davant del fenòmen que ens ocupa. EIXOS PROGRAMES 1. Coordinació 1. Coordinació i seguiment 2. Informació, comunicació 2. SobreDrogues. Servei d’Informació i Assessorament. i assessorament 3. Prevenció i reducció de 3. Centres d’ensenyament riscos 4. Cultura i lleure 5. Familia 6. Laboral 7. Sensibilització comunitària 4. Detecció i intervenció 8. Detecció i intervenció precoç 9. Reducció de danys 5. Tractament 10. Tractament 6. Recerca i investigació 11. Observatori de consum 7. Inserció 12. Inserció 22
 23. 9. OBJECTIUS OPERATIUS Eix I. COORDINACIÓ 1. Vetllar pel correcte funcionament de l’estratègia global de l’Acció municipal en el consum de drogues: pel que fa a estructura i organització, la coherència de les intervencions i la col—laboració de recursos. 2. Elaborar anualment els plans de treball. 3. Desenvolupar el procés d’avaluació. 4. Coordinar-se amb institucions supramunicipals i altres ens en matèria de drogodependències. Eix II. INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I ASSESSORAMENT 5. Desenvolupar una plataforma de comunicació i informació del desevolupament de l’Acció municipal i del tema de les drogues en general. 6. Donar resposta –atenció, assessorament i intervenció- a situacions relacionades amb el consum. 7. Fer difusió de l’activitat de l’Acció Municipal (mitjans de comunicació, Jornades, etc). Eix III. PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE RISCOS 8. Proposar intervencions i activitats preventives diversificades per àmbits: centres d’ensenyament, oci i lleure, família, laboral i comunitat en general. 9. Transmetre una informació objectiva i contrastada sobre les drogues, contribuint a incrementar la sensiblització i participació de la comunitat en les propostes de prevenció. 10. Oferir formació per a col—lectius específics. Eix IV. DETECCIÓ I INTERVENCIÓ 11. Generar protocols de treball en escenaris (via pública, centres educatius, etc.) amb possible presència de consum. 12. Conèixer les estratègies de reducció de danys que s’apliquen al municipi (programes d’intercanvi de xeringues) : tenir coneixement del funcionament i resultats. Eix V. TRACTAMENT 13. Propiciar el treball coordinat i espais d’intercanvi d’informació entre el CAS i l’Acció Municipal 14. Afavorir i optimitzar la derivació entre els recursos implicats 15. Fer difusió del CAS en la l’acció pròpia de l’Acció Municipal Eix VI. RECERCA I INVESTIGACIÓ 16. Desenvolupar un sistema d’informació epidemiològica i d’investigació d’àmbit 23
 24. local. 17. Actualitzar coneixement –bibliografia i documentació- en matèria de drogodependències. Eix VII. INSERCIÓ 18. Fer un anàlisi pormenoritzat de les diferents possibilitats d’intervenció que –a nivell municipal- es poden desenvolupar en l’àmbit de la inserció laboral. 19. Desenvolupar iniciatives d’inserció laboral en l’àmbit de les drogodependències conjuntament amb altres recursos i serveis 24
 25. 10. DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS Eix I. COORDINACIÓ 1. Coordinació Creació de l’estructura i organització de l’Acció Municipal Elaboració dels plans de treball anuals Col—laboració i participació amb institucions supramunicipals i altres ens en matèria de drogodependències Avaluació processual Avaluació final de l’Acció Municipal Eix II. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 2. SobreDrogues. Servei d’informació i assessorament. Sistema Municipal d’Informació i Assessorament. 1. Elaboració de la pàgina web www.sobredrogues.net 2. Atenció per correu electrònic 3. Atenció per consulta telefònica 4. Atenció personal al Servei de Salut Pública de l’Ajuntament Eix III. PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE RISCOS 3. Centres d’ensenyament Programa d’activitats per a centres docents Propostes de formació específica per a col—lectius d’alumnes de UAC, UEC i d’altres programes educatius específics. 4. Cultura i lleure Intervencions preventives i reducció de riscos en activitats musicals i culturals (Festa Major, Musik n Viu, Cap d’any, concerts, etc.) Intervencions preventives i reducció de riscos en espais d’oci i lleure de la ciutat (centres cívics, centres oberts, etc.). 5. Família Accions de sensibilització i informació per a les families a través de canals de comunicació locals i elaboració de materials informatius propis. 6. Laboral Estudi i desenvolupament de propostes d’intervenció i prevenció per a l’àmbit laboral. 25
 26. 7. Sensibilització comunitària Campanyes i accions de sensibilització i informació per a la comunitat en general (a través de canals de comunicació locals) Accions de sensibilització i informació per a les associacions i entitats Estudi i desenvolupament propostes d’intervenció i prevenció per a l’àmbit laboral. Suport i participació en activitats de recursos i serveis juvenils Distribució de material preventiu i informatiu als serveis i recursos dirigits a diferents tipologies de públics. Oferir possibilitats de formació i treball conjunt per a col—lectius específics (cossos de seguretat, Programa Salut i Escola, etc.). Eix IV. DETECCIÓ I INTERVENCIÓ 8. Detecció precoç Programa d’alternatives a les sancions administratives per consum de drogues a menors d’edat Protocol general d’actuació en detecció i intervenció per als centres d’ensenyament secundari Atenció i dinamització en zones conflictives per consum Col—laboració amb altres programes municipals i d’intervenció al territori 9. Reducció de danys Programa d’intercanvi de Xeringues que es realitza als centres d’atenció sanitària, a la Creu roja i a diverses farmàcies. Eix V. TRACTAMENT 10. Tractament Protocol de coordinació, derivació, participació i col—laboració amb el CAS Eix VI. RECERCA I INVESTIGACIÓ 11. Observatori de consum Creació d’un sistema d’informació periòdica sobre el tema de consum de drogues: Observatori Municipal del Consum de Drogues Recollida periòdica d’informació i bibliografia sobre drogues Eix VII. INSERCIÓ 12. Inserció Valoració per a la creació de proposta específica municipal d’inserció sòciolaboral 26
 27. 11. RESUM METODOLÒGIC 27
 28. 12. PLANIFICACIÓ OPERATIVA Taula 1. EIX I. COORDINACIÓ Justificació Per dur a terme una estratègia global d’intervenció cal establir mecanismes de gestió, planificació, coordinació i avaluació que facilitin el correcte desenvolupament d’aquesta. És bàsic determinar un sistema que lideri tècnicament l’estratègia i vehiculi els difrents àmbits i agents implicats. Els grans reptes seran: (1) coordinar i estructurar els diferents àmbits municipals que influeixen i tenen relació amb la matèria; (2) consensuar i proporcionar les línies de treball pel municipi. Tanmateix, que continuar amb el treball que ja s’està realitzant, i que funciona; i (3) afavorir dinàmiques generadores de participació, implicació i innovació. Objectius General 1. Vetllar pel correcte funcionament de l’estratègia global de l’Acció municipal en el consum de drogues: pel que fa a estructura i organització, la coherència de les intervencions i la col—laboració de recursos. 2. Elaborar anualment els plans de treball 3. Desenvolupar el procés d’avaluació 4. Coordinar-se amb institucions supramunicipals i altres ens en matèria de drogodependències. Durant el procés - Planificar anualment - Avaluar periòdicament - Desenvolupar procés d’avaluació final - Consolidar l’organització i organigrama de l’Acció Municipal - Demanar i justificar subvencions i altres fonts de finançament Programes a desenvolupar 1. Coordinació i seguiment Estratègies d’intervenció Creació de l’estructura i organització de l’Acció Municipal Elaboració dels plans de treball anuals Col—laboració i participació amb institucions supramunicipals i altres ens en matèria de drogodependències Avaluació processual Avaluació final de l’Acció Municipal Destinataris Totes les àrees, institucions, recursos i serveis implicats en l’Acció Municipal. Metes. Metes Al finalitzar l’Acció municipal s’hauria d’haver aconseguit: Tenir un organigrama i estructura definida creada al voltant de l’Acció Municipal Haver planificat els quatre anys de treball. Amb la seva consequent avaluació Tenir l’informe d’avaluació final del procés de l’Acció Municipal durant els quatre anys de funcionament. Transversalitat Servei de Salut Pública. Totes les àrees, institucions, recursos i serveis implicats en l’Acció Municipal. 28
 29. Taula 2. EIX II. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ Justificació Uns dels elements més rellevants en el desenvolupament de l’Acció municipal és la creació d’un sistema propi d’informació, atenció/assessorament i comunicació. Amb aquest, es vol respondre a tres idees bàsiques: (1) crear un pont entre la prevenció i el tractament, per tal de donar resposta a situacions relacionades amb el consum– ATENCIÓ/ASSESSORAMENT-; (2) establir-se com a referent al municipi en la matèria de drogues –REFERÈNCIA-; (3) generar informació i interès respecte el tema de les drogues –INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ-. Objectius General 1. Desenvolupar una plataforma de comunicació i informació del desevolupament de l’Acció municipal i del tema de les drogues en general 2. Donar resposta –atenció, assessorament i intervenció- a situacions relacionades amb el consum 3. Donar a conèxier l’activitat de l’Acció Municipal (mitjans de comunicació, jornades, etc). Durant el procés - Atendre demandes relacionades amb el consum de drogues - Derivar a serveis més especialitzats en cas que sigui necessari (CAS i altres recursos comunitaris). - Actualitzar la informació relacionada amb el tema de les drogues per la seva posterior difusió - Foment la participació ciutadana en l’elaboració d’iniciatives Programes a desenvolupar 2. SobreDrogues. Servei d’Informació i Assessorament. Estratègies d’intervenció Sistema Municipal d’Informació i Assessorament 1. Elaboració d’una pàgina web d’informació i accès a demandes d’informació 2. Atenció per correu electrònic 3. Atenció per consulta telefònica 4. Atenció personal al Servei de Salut Pública de l’Ajuntament Destinataris Població general. Tècnics i professionals. Metes. Metes Al finalitzar l’Acció municipal s’hauria d’haver aconseguit: Tenir una pàgina web amb informació actualitzada sobre el tema de les drogues Haver difòs àmpliament l’existència del Servei (MdC, Jornades, entorn professional) Tenir materials de presentació i difusió del Servei Generar campanyes de sensibilització i comunicació Haver experimentat un augment del nombre de casos atesos al propi Servei de Salut Pública Disposar de circuits de derivació i coordinació amb altres serveis Transversalitat Servei de Salut Pública. Serveis Socials i altres àrees municipals amb serveis d’atenció a les persones. CAS, CSMIJ, Programa Salut i Escola. Centres d’ensenyament. Mitjans de comunicació locals. 29
 30. Taula 3. EIX III. PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE RISCOS (1) Justificació La prevenció ha de ser un dels àmbits d’intervenció de major rellevància. Sobretot, per tota la tasca de sensibilització i responsabilització que comporta. A més, s’enten que un bon treball preventiu ens haurà d’evitar molts maldecaps posteriors. Generalment, aquesta es centra en atendre la població més jove, sobretot adolescents en edats escolars, basant-se –principalment- en un nivell de prevenció primària (en el que l’objectiu a perseguir és l’abstinència). Si bé és cert que estem parlant d’un sector de població amb unes necessitats específiques d’intervenció (i de caràcter prioritari) caldrà ampliar l’abast de la intervenció. Pel que ens haurem d’obrir a nous escenaris, nous col—lectius i nous nivells d’actuació: prevenció secundària i reducció de riscos, bàsicament. Objectius General 1. Proposar intervencions i activitats preventives diversificades per àmbits: centres d’ensenyament, oci i lleure, família i comunitat en general. 2. Transmetre una informació objectiva i contrastada sobre les drogues, contribuint a incrementar la sensibilització i participació de la comunitat en les propostes de prevenció. 3. Proposar formacions per a col—lectius específics. Durant el procés - Potenciar factors de protecció associats al consum de drogues - Presentar una imatge positiva de l’abstinència –i potenciar-la-. - Fomentar actituds de responsabilitat directament lligades al consum - Implicar als receptors de les intervencions (institucions, entitats, usuaris, etc.) en el desenvolupament de les propostes - Oferir possibilitats de formació i treball conjunt per a col—lectius específics (cossos de seguretat, Programa Salut i Escola, etc.). Programes a desenvolupar 3. Centres d’ensenyament 4. Cultura i lleure 5. Família 6. Laboral 7. Sensibilització comunitària Estratègies d’intervenció Campanyes i accions de sensibilització i informació per a la comunitat en general (a través de canals de comunicació locals) Programa d’activitats per a centres docents Propostes de formació específica per a col—lectius d’alumnes de UAC, UEC i d’altres programes educatius específics. Intervencions preventives i reducció de riscos en activitats musicals i culturals (Festa Major, Musik n Viu, Cap d’any, concerts, etc.) Accions de sensibilització i informació per a les famílies a través de canals de comunicació locals i elaboració de materials informatius propis. Accions de sensibilització i informació per a les associacions i entitats Estudi i desenvolupament propostes d’intervenció i prevenció per a l’àmbit laboral. Suport a la creació i promoció de recursos i serveis juvenils 30
 31. Taula 3. EIX III. PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE RISCOS (2) Estratègies d’intervenció (2) Distribució de material preventiu i informatiu als serveis i recursos dirigits a diferents tipologies de públics. Proposta de formació per a col—lectius específics (cossos de seguretat, Programa Salut i Escola, etc.). Metes. Metes Al finalitzar l’Acció municipal s’hauria d’haver aconseguit: Una proposta específica d’intervenció pels centres d’educació primària Una cobertura d’intervenció del 90% a l’ESO Una cobertura d’intervenció del 50% a la secundària postobligatòria Propostes pròpies específiques per a col—lectius d’alumnes de UACs, UECs i altres recursos educatius Una proposta específica de cobertura per al Festival Musik n Viu i la Festa Major de Granollers Una proposta específica d’intervenció per a l’àmbit familiar Una proposta específica d’intervenció per a l’àmbit laboral Realització de campanyes pròpies de sensibilització comunitària Haver realitzat sessions de formació i treball amb col—lectius específics Transversalitat Servei de Salut Pública. Totes les àrees, institucions, recursos i serveis implicats en l’Acció Municipal. 31
 32. Taula 4 . EIX IV. DETECCIÓ I INTERVENCIÓ Justificació Cal encarregar-se d’atendre els conflictes associats al consum de substàncies, així com buscar solucions a contextos d’intervenció en que les drogues juguin un paper problematitzador. Per tant, cal determinar quines han de ser les línies de treball en detecció i intervenció, fent bastant èmfasi en la detecció precoç. Per altra, caldrà seguir desenvolupant estratègies de reducció de danys, que disminueixen l’impacte sòciosanitari del consum de drogues en els usuaris (programes d’intercanvi de xeringues, per exemple). I s’haurà d’estar atent a noves tendències i per tant, a l’emergència de nous contextos de consum. Objectius General 1. Disminuir els danys i riscos associats al consum de drogues 2. Generar protocols de treball en escenaris amb presència de consum 3. Disminuir la incidència de la infecció del VIH i VHC entre els usuaris de drogues injectades. Durant el procés - Contrastar informació procedent dels programes d’intecanvi de xeringues - Donar resposta a demandes relaciones amb conflictes per consum de drogues - Generar protocols d’actuació i intervenció en diferents àmbits (adolescència, sancions administratives, etc.). Programes a desenvolupar 8. Detecció i intervenció 9. Reducció de danys Estratègies d’intervenció Programa d’alternatives a les sancions administratives per consum de drogues a menors d’edat Protocol general d’actuació en detecció i intervenció per als centres d’ensenyament secundari Atenció i dinamització en zones conflictives per consum Col—laboració amb altres programes municipals i d’intervenció al territori Programa d’intercanvi de Xeringues que es realita als centre d’atenció sanitària i altres Destinataris Col—lectius d’atenció prioritària. Metes. Metes Al finalitzar l’Acció municipal s’hauria d’haver aconseguit: Haver generat –amb la seva conseqüent implementació- un protocol de detecció i intervenció en joves consumidors (o propers al consum). Haver generat –amb la seva conseqüent implementació- un programa d’alternatives educatives a sancions administratives per consum de drogues en menors d’edat de Granollers. Haver generat –amb la seva conseqüent implementació- un protcol d’actuació en consum de drogues per als centres d’ensenyament secundari de Granollers. Control i seguiment de l’evolució dels PIX del municipi. Transversalitat Servei de Salut Pública. Totes les àrees, institucions, recursos i serveis implicats en l’Acció Municipal. 32
 33. Taula 5. EIX V. TRACTAMENT Justificació En el municipi de Granollers, la tasca assistencial es desenvolupa al Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS). En el marc de treball de l’Acció Municipal serà basic establir coordinació i treball conjunt per una optimització tant en les derivacions, com en l’intercanvi d’informació i participació en iniciatives conjuntes. Objectius General 1. Propiciar el treball coordinat i espais d’intercanvi d’informació entre el CAS i l’Acció Municipal 2. Afavorir i optimitzar la derivació entre els recursos implicats 3. Fer difusió del CAS en l’acció pròpia de l’Acció Municipal Durant el procés - Establir criteris i protocols de derivació - Fer seguiment de casos conjunts - Implicar al CAS en el desenvolupament d’ accions Programes a desenvolupar 10. Tractament Estratègies d’intervenció Circuit de derivació amb el CAS Coordinació amb el CAS per anàlisis i seguiment de treballs conjunts concrets Fer partícep al CAS d’algunes estratègies d’intervenció i prevenció Destinataris Tota la comunitat. Metes. Metes Al finalitzar l’Acció municipal s’hauria d’haver aconseguit: Disposar d’un circuit de derivació entre el Servei de Salut Pública i el CAS Haver inclòs el CAS en activitats de prevenció i sensibilització Transversalitat CAS. Servei de Salut Pública. 33
 34. Taula 6. EIX VI. RECERCA I INVESTIGACIO Justificació Conèixer la realitat és clau. Ens permetrà conèixer determinants bàsics per a poder plantejar una intervenció adequada, així com tenir coneixement de tendències i informacions que ens ajudin -a nivell local- a avançar-se a possibles panorames en el consum de drogues. Alhora, cal conèixer documentació pròpia de treball realitzat en l’ambit de les drogodependències, que faciliti i generi informació relacionada amb possibles intervencions. Objectius General 1. Desenvolupar un sistema d’informació epidemiològica i d’investigació d’àmbit local 2. Actualitzar coneixement –bibliografia i documentació- en matèria de drogodependències Durant el procés - Tenir informació actualitzada de tendències i estadístiques del consum de drogues en l’àmbit local, autonòmic i estatal - Obtenir informació de la realitat del consum de drogues a Granollers - Generar recursos de documentació i bibliografia en drogodependències - Difondre i publicar documents de la matèria del consum de drogues en diferents mitjans Programes a desenvolupar 10. Observatori de consum 11. Fons bibliogràfic i documental Estratègies d’intervenció Creació d’un sistema d’informació periòdica sobre el tema de consum de drogues: Observatori Municipal del Consum de Drogues. Creació d’un fons de bibliografia i documentació en matèria de consum de drogues Destinataris Servei de Salut Pública. Institucions públiques. Professionals del camp de la salut, serveis socials, ensenyament, etc. Població en general. Metes. Metes Al finalitzar l’Acció municipal s’hauria d’haver aconseguit: Un Observatori Municipal de Consum que ens serveixi com a font d’informació estable del coneixement del consum de drogues en l’àmbit local, autònomic i estatal. Documentació i informació recollida que faci referència a intervencions en l’àmbit de les drogodependències. I els mecanismes propis de difusió d’aquesta informació. Transversalitat Servei de Salut Pública. Institucions, recursos i serveis implicats en l’Acció Municipal que aportin indicadors de consum. 34
 35. Taula 7. EIX VII. INSERCIÓ Justificació La inserció sòciolaboral de les persones amb problemes de drogues és un dels grans reptes, tant des del punt de vista de la salut, com des del de l'ocupació. L'atenció a les drogodependències no ha descuidat la rellevància capdal de la inserció sòciolaboral com una part imprescindible i necessària de l'atenció a les drogodependències. Tot i això, les dificultats existents per accedir al mercat de treball són més evidents en col—lectius especialment vulnerables. És, per tant, un problema que sobrepassa els recursos assistencials sòciosanitaris i que fa necessari la coordinació amb els dispositius d'inserció sòciolaboral. Objectius General 1. Fer un anàlisi pormenoritzat de les diferents possibilitats d’intervenció que –a nivell municipal- es poden desenvolupar en l’àmbit de la inserció laboral. 2. Desenvolupar iniciatives d’inserció laboral en l’àmbit de les drogodependències conjuntament amb altres recursos i serveis Durant el procés - Analitzar i conèixer experiències en inserció sociolaboral per a drogodependents - Valorar les possibilitats i característiques d’iniciatives d’inserció a Granollers Programes a desenvolupar 11. Inserció Estratègies d’intervenció Recollida documentació i bibliografia de l’àmbit de la inserció Anàlisi d’experiències en el camp de la inserció Valoració de creació de proposta específica municipal d’inserció sòciolaboral Destinataris Exdrogodependents i drododependennts en tractament i situació estable Metes. Metes Al finalitzar l’Acció municipal s’hauria d’haver aconseguit: Disposar de la informació i estructura necessària per endegar un procés d’inserció laboral Disposar d’una xarxa de programes de formació i treball, siguin específics per drogodependents o normalitzats Transversalitat CAS Servei de Salut Pública. Altres recursos comunitaris. 35
 36. 13. CALENDARI 2007 2008 2009 2010 Eix I. COORDINACIÓ Creació de l’estructura i organització de l’Acció Municipal Elaboració dels plans de treball anuals Col—laboració i participació amb institucions supramunicipals i altres ens en matèria de drogodependències Avaluació processual Avaluació final de l’Acció Municipal Eix II. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ Sistema Municipal d’Informació i Assessorament mitjançant els canals següents: 5. Elaboració d’una pàgina web d’informació i accès a demandes d’informació 6. Atenció per correu electrònic 7. Atenció per consulta telefònica 8. Atenció personal al Servei de Salut Pública de l’Ajuntament Eix III. PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE RISCOS Campanyes i accions de sensibilització i informació per a la comunitat en general (a través de canals de comunicació locals) Programa d’activitats per a centres docents Propostes de formació específica per a col—lectius d’alumnes de UAC, UEC i d’altres prgorames educatius específics. Intervencions preventives i reducció de riscos en activitats musicals i culturals (Festa Major, Musik n Viu, Cap d’any, concerts, etc.) Accions de sensibilització i informació per a les families a traves de canals de comunicació locals i elaboració de materials informatius propis. Accions de sensibilització i informació per a les associacions i entitats Estudi i desenvolupament propostes d’intervenció i prevenció per a l’àmbit laboral. Suport a la creació i promoció de recursos i serveis juvenils Distribució de material preventiu i informatiu als serveis i recursos dirigits a diferents tipologies de públics. Proposta de formació per a col—lectius específics (cossos de seguretat, Programa Salut i Escola, etc.). Eix IV. DETECCIÓ I INTERVENCIÓ Programa d’alternatives a les sancions administratives per consum de drogues a menors d’edat Protocol general d’actuació en detecció i intervenció per als centres d’ensenyament secundari Atenció i dinamització en zones conflictives per consum Col—laboració amb altres programes municipals i d’intervenció al territori Programa d’intercanvi de Xeringues que es realita als centre d’atenció sanitària i altres Eix V. TRACTAMENT Circuit de derivació amb el CAS Coordinació amb el CAS per anàlisis i seguiment de treballs conjunts concrets Fer partícep al CAS d’algunes estratègies d’intervenció i prevenció Eix VI. RECERCA I INVESTIGACIÓ Creació d’un sistema d’informació periòdica sobre el tema de consum de drogues: Observatori Municipal del Consum de Drogues- Creació d’un fons de bibliografia i documentació en matèria de consum de drogues Eix VII. INSERCIÓ Recollida documentació i bibliografia de l’àmbit de la inserció Anàlisi d’experiències en el camp de la inserció Creació de proposta específica municipal d’inserció sòciolaboral 36
 37. 14. AVALUACIÓ L’Acció Municipal revisarà i avaluarà la tasca feta en diferents moments del seu procés de desenvolupament (2007-2010), i es treballaran diferents eixos que afectaran a les planificacions anuals, als projectes concrets a desenvolupar, i al procés en general. Quan avaluarem? Abans, durant i després… TIPUS FUNCIONS METODOLOGIA 1. Inicial ► Planificar Definició d’objectius ► Identificar Elaboració de l’estratègia ► Organitzar Elaboració i validació dels plans de treball 2. Processual ► Realitzar el seguiment Indicadors d’avaluació de les activitats ► Corregir i reorientar Procés de seguiment ► Avaluar activitats 3. Final ► Valoració final Valoració global ► Revisió general Informe de memòria d’activitats ► Consecució objectius Valoració dels resultats ► Proposta de seguiment Per conèixer els resultats de l’avaluació –i el procés concret- caldrà accedir als documents i plans d’avaluació (no inclosos en aquest document) que s’aniran construint i informant a mesura que l’Acció Municipal avanci. Què avaluarem? Realisme, eficàcia i eficiència CRITERI PREGUNTA FUNCIONS 1. Realisme Estem treballant en el que Es tracta d’avaluar si la feina es és realment necessari? correspon amb les necessitats i problemes reals originats pels usos de drogues. 3. Eficàcia Assolim els objectius que ► Mètode de treball (funcionament ens hem fixat? intern) ► Programa d’accions 3. Eficiència Gastem bé els diners? Es tracta d’avaluar si triem els mitjans més econòmics per assolir els objectius fixats. Dit d’una altra manera: treballem amb costos raonables? 37
 38. 15. BIBLIOGRAFIA Contextos, sujetos y drogas: un manual sobre drogodependencias. Grup Igia y col. 2000. Ajuntament de Barcelona i FAD. Manual para la elaboración y evaluación de programas de prevención de abuso de drogas. Alvira Martín, Francisco. Madrid. 1999. Concejalía de Sanidad. Comunidad de Madrid. Manual para la elaboración de Planes Municipales sobre Drogas Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP-. Madrid. 2001. Drogas. Qué política para qué prevención. Vega, A. y otros. San Sebastián. 2002. Gakoa. Pla d’Acció de Drogodependències de Barcelona 2006-08. Agència de Salut Pública de Barcelona. Ed: Agència de Salut Pública de Barcelona. Barcelona. Maig 2006. V Plan sobre Drogodepencias de la Comunidad Autónoma Vasca 2004-2008. Gobierno Vasco. Setiembre de 2004. Estrategia nacional sobre drogas 2000-2008. Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid. 2005. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. C.A.S. de Granollers. Memòria 2007. Ajuntament de Granollers. Drogodependències. 1ª Jornada tècnica sobre l’Estratègia Nacional de Prevenció del Consum de Drogues i Problemes Associats. Departament De Salut. Generalitat De Catalunya. Barcelona, 16 de juny de 2006. http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/alcohol/doc11040.html http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/otd_result__tallers_foto.pdf Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DECRET 30/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director de salut mental i addiccions i el seu Consell Assessor. Núm. 4584 – 2.3.2006. p.p. 9650-9652. ACORD GOV/7/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Pla director de salut mental i addiccions 2005-2007. Núm. 4689- 02/08/2006. p.p. 34358. 4t informe anual de l’Observatori Municipal sobre el Consum de Drogues. Mataró. 2005. Ajuntament de Mataró. Informe 2004 de l’Observatori de de Nous Consums sobre l’Àmbit Juvenil. Associació Institut Genus. Barcelona. 2004. Institu Genus. 38
Publicidad