Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Presentatie infosessie voor kandidaat instromers in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

185 visualizaciones

Publicado el

Presentatie infosessie voor kandidaat instromers in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (26 maart 2018)

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Presentatie infosessie voor kandidaat instromers in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

 1. 1. Infosessie voor kandidaat instromers in het decreet sociaal-cultureel werk De Federatie Socius
 2. 2. Wie zijn wij?
 3. 3. Korte kennismaking met de sector van het sociaal- cultureel volwassenenwerk De sector: een overzicht ter grootte van een poster Typologieën Het DNA van de sector: het verhaal achter het nieuwe decreet
 4. 4. DE ERKENDE EN GESUBSIDIEERDE ORGANISATIES Erkendeengesubsidieerde organisaties Verenigingen Bewegingen Volkshogescholen (V+) Landelijke vormingsinstellingen
 5. 5. • Werksoorten zijn een ordeningscriterium binnen het huidige decreet: een manier om de sector te structureren, te erkennen en gericht te subsidiëren • In het komende decreet zal dit structureringscriterium wegvallen: enkel nog ‘landelijke’ organisaties die voor Vlaanderen (eventueel plus Brussel) werken of die werken voor een specifieke regio. WAT ZIJN WERKSOORTEN?
 6. 6. • Netwerk van lokale afdelingen of groepen • Vrijwilligers zorgen er voor de goede gang van zaken: zij organiseren activiteiten voor leden en andere geïnteresseerden. • Activiteiten: algemeen van opzet en/of toegespitst op een bepaalde doelgroep (senioren, gezinnen, …) of een bepaald thema (leefmilieu, cultuurbeleving…). • Professioneel ondersteund: Nationaal of provinciaal zorgt voor ondersteuning (afdelingsbegeleiding…) • Functies: gemeenschapsvormend, cultureel, maatschappelijke activerend en educatief. • Cijfers: 56 sociaal-culturele verenigingen. Samen goed voor zo’n 14.000 lokale afdelingen en groepen! VERENIGINGEN
 7. 7. • Maatschappelijke verandering realiseren en mensen in beweging brengen • Organisatie met een landelijk karakter • Gespecialiseerd in een thema of een cluster van nauw verwante thema’s: b.v. mobiliteit, actief burgerschap, vrede, armoedebestrijding, duurzaam omgaan met geld, … • Ze richt zich tot een ruim publiek • Een beweging organiseert activiteiten op het vlak van sensibilisatie, educatie en sociale actie • Functies: educatieve en maatschappelijke activeringsfunctie • Cijfers: 35 bewegingen actief in Vlaanderen. BEWEGINGEN
 8. 8. • Landelijke organisatie • Ruim educatief aanbod voor volwassenen aan. Zowel laagdrempelig als diepgravend. • Expertise en specialisatie in een bepaald thema (natuur en milieu, zingeving, zorg, persoonlijkheid en relaties, …) of een bepaalde doelgroep (personen met een handicap, gesyndiceerden). • Functies: educatieve, culturele en gemeenschapsvormende functie • Cijfers: 24 landelijke vormingsinstellingen. LANDELIJKE VORMINGSINSTELLINGEN
 9. 9. • Regionale volkshogescholen die elk in een eigen regio werken • Een pluralistische organisatie • Via netwerking en samenwerkingsverbanden versterken zij de niet- formele educatie in hun regio (organiseren, structureren, coördineren...). • Activiteiten: korte of langere cursussen voor volwassenen over zeer uiteenlopende thema’s. • Opzetten van langdurende projecten, meestal in samenwerking met andere organisaties • Functies: educatieve, culturele en gemeenschapsvormende functie • Cijfers: Van West-Vlaanderen tot Limburg telt Vlaanderen 13 Vormingplus-centra VOLKSHOGESCHOLEN OF VORMINGPLUSCENTRA
 10. 10. Krachtlijnen van het decreet
 11. 11. De 7 krachtlijnen van het decreet 1. Het civiel perspectief 2. Opererenindevrijetijd 3. Sociaal-cultureleparticipatie 4. Kiezenvooreenopenbenaderingmetstimulansen voor vernieuwing,innovatie enkwaliteit 5. Eensterkerekwalitatieve benadering 6.Klemtoonopverduidelijking vanderollenvanhet scvw 7.Opererenop3niveaus
 12. 12. www.socius.be Maatschappelijk middenveld: Civiele maatschappij Burger- initiatieven Jeugdwerk Sociaal- cultureel volwassenen- werk Werkgevers- vereniging Vakbonden Zieken- fondsen Lobby- groepen Politieke denktanks Private leefwereld Markt Staat Moderne democratie
 13. 13. www.socius.be Verbindende rol Laboratorium- rolKritische rol Sociaal-culturele volwassenen- organisatie: Missie en visie Praktijken vier functies/ functiemix Volwassenen in hun vrije Tijd Schaal: Vlaanderen Regionaal Bovenlokaal Sociaal- culturele Participatie Inclusief Sokkel van waarden Gedeeld burgerschap Duur- zaam Solidair Demo- cratisch Eman- cipatie Normatief kader: richting geven aan de samenleving Drie sociaal- culturele rollen
 14. 14. De 7 krachtlijnen van het decreet 1. Het civiel perspectief 2. Opereren in devrije tijd 3. Sociaal-culturele participatie 4. Kiezenvooreenopen benadering met stimulansen voor vernieuwing, innovatie enkwaliteit 5. Een sterkere kwalitatieve benadering 6. Klemtoon op verduidelijking van de rollen van het scvw 7. Opererenop 3 niveaus
 15. 15. De beoordelingselementen
 16. 16. Beoordelingselementen inhoudelijk deel 1° de bijdrage van de missie en de visie van de sociaal- culturele volwassenenorganisatie aan het doel van het decreet; 2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal- culturele volwassenenorganisatie tot de door de organisatie omschreven actuele maatschappelijke context; 3° de bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan de realisatie van de drie sociaal-culturele rollen; 4° de strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie;
 17. 17. Beoordelingselementen inhoudelijk deel 5° de verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies, een toelichting bij de functiemix en de uitwerking daarvan in relatie tot de missie en de visie van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie; 6° de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied; 7° een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd;
 18. 18. Beoordelingselementen inhoudelijk deel 8° a) de werking voor het brede publiek en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of kansengroepen; b) de werking voor kansengroepen en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of het brede publiek; 9° de plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele volwassenenorganisatie en de manier waarop ze betrokken en ondersteund worden in relatie tot de visie en missie van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie.
 19. 19. Beoordelingselementen zakelijk deel 1° een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid; 2° de toepassing van de principes van goed bestuur; 3° de afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan.
 20. 20. Beoordelingselement 6: relevantie en uitstraling Hetdecreet: dewerkingmet een relevantie en uitstralingvoorhet Nederlandse taalgebieden hettweetaligegebied Brussel -Hoofdstadofdewerking met een relevantie en uitstralingvoorhetNederlandsetaalgebied; Dememorievan toelichting:Deorganisatieontplooiteen werkingin het Nederlandsetaalgebied,of in hetNederlandsetaalgebied én hettweetalig gebied Brussel-Hoofdstaden toontdit aandehandvankerngegevens en cijfers over aanwezigheid,zichtbaarheid,bereik en/ofeffect aan.
 21. 21. Concretisering ‘relevantie en uitstraling’  a) deorganisatieexpliciteertwaardewerkingwaarvoorzeeen subsidie aanvraagt,zichzalafspelendoorkerngegevens en cijfers overaanwezigheid, zichtbaarheid,bereik ofeffectvan dealeerder gerealiseerde sociaal-culturele werking aantereiken;  b) deorganisatiestaaftdathaarwerkingeen relevantie en uitstralingheeft voor het Nederlandsetaalgebiedofhet Nederlandsetaalgebieden hettweetalige gebied Brussel- Hoofdstad;
 22. 22. www.socius.be Sociaal-culturele organisatie Praktijken vier functies/ functiemix Volwassenen in hun vrije Tijd Schaal: Vlaanderen Regionaal Bovenlokaal Missie en visie Analyse maat- schappelijke context Verbindende rol Laboratorium- rol Kritische rol Drie sociaal- culturele rollen Normatief kader: realiseren doel decreet ‘Doel- groep’ Vrijwil- ligers SD OD
 23. 23. Een cyclus van vragen, beoordelen en beslissen
 24. 24. In een cyclus van evalueren en beoordelen Evalueren van de werking in 2018 Beoordelen van het plan in 2020 Evalueren van de werking in 2023
 25. 25. DESKUNDIGEN WORDEN COMMISSIES Adviescommissie: procedures bewaken Visitatie- commissie Visitatie- commissie Visitatie- commissie Visitatie- commissie 2017 2018 2020 Beoordelings- commissie Beoordelings- commissie Beoordelings- commissie V+ Landelijke organisaties Vormingplus 12 Min. 6 De lijst met externe deskundigen = peers met inhoudelijke, zakelijke en/of kansengroepexpertise 1 Beoordelings- commissie Nieuwe organisaties Min. 1 1
 26. 26. DE WEG VAN JOUW ORGANISATIE landelijk regionaal Visitatiebezoek Visitatieverslag Beoordeling Subsidieadvies Mix van inhoud + zakelijk + kansengroep 2018 2020
 27. 27. De stappen naar een beslissing 31/12/2019 Subsidie- aanvraag 15/4 Pre-advies Reactie organisatie 15/7 Definitief advies 1/10/2020 Beslissing Vlaamse regering 1/1/2021 Start beleidsperiode
 28. 28. Jij vraagt een subsidiebedrag voor een beleidsperiode van 5 jaar (2021 – 2025) Minimaal 150.000 euro/jaar Organisaties verantwoorden de subsidie die ze willen verdienen op basis van een degelijke sociaal-culturele werking
 29. 29. Drie invalshoeken voor de beoordeling • Waarderend beoordelen… • …vanuit een kwaliteitskader… • …om onderscheid te maken.
 30. 30. Waarderend beoordelen door peers • Vooral richten op wat werkt en waar je naartoe wilt. • De kwaliteiten en krachten als hefboom gebruiken voor verdere ontwikkeling. • Vertrekken vanuit de waarderende veronderstelling dat elke organisatie troeven heeft en succeservaringen kent. Focus op problemen Identificeer het probleem Analyseer de oorzaken Bepaal de oplossingen Ontwikkel een actieplan Focus op mogelijkheden Waardeer het beste wat is Visualiseer wat kan zijn Ontwerp wat zou moeten zijn Creëer wat zal zijn
 31. 31. In de achtergrond: kwaliteitscultuur • Geen beoordelingselementen of -criteria • Wel een achterliggend kader • Om “op een gelijkaardige manier gemotiveerde uitspraken te doen over de beoordelingselementen” • Voorbeelden zijn exemplarisch
 32. 32. Kwaliteitscultuur • Een doorleefde missie & visie • Weten de professionals en de vrijwilligers waarvoor hun organisatie staat, wat de organisatie wil bijdragen aan de samenleving? Is dit doorleefd? • Sluit hetgeen de organisatie drijft en aan werking ontplooit aan op de maatschappelijke actualiteit? • Zakelijke duurzaamheid: • Zetten ze voldoende in op financiële duurzaamheid? • Werkt het management en bestuur volgens de principes van ‘goed bestuur’? • Hanteren de organisaties een duurzaam personeelsbeleid? • Andere elementen van zakelijke duurzaamheid zijn: aandacht voor milieu, mobiliteit, intellectuele eigendomsrechten, eerlijke handel, duurzaam aankopen, eerlijke concurrentie, diversiteit, … • Wordt er gewerkt vanuit de houding om het zakelijke af te stemmen op de inhoudelijke ambities van de organisaties? • Kritische reflectie: • Heeft de organisatie een cultuur die gericht is op permanente versterking en ontwikkeling van de organisatie? • Reflecteert ze kritisch over de eigen werking en gaat ze aan de slag met de resultaten van deze reflectie? • Waar wil de organisatie op lange termijn staan?
 33. 33. Kwaliteitscultuur • Verbinding van organisaties met hun interne en externe omgeving: • Extern: omringende organisaties en stakeholders: afstemming, gedeelde ambities, inspiratie of zelfs samenwerking. • Interne betrokkenheid van bijvoorbeeld medewerkers, vrijwilligers of lokale groepen bij de ontwikkeling van het beleid en de werking van de organisatie. • Innovatie: • Innovatieve antwoorden op de vraagstukken van de organisatie zelf maar zeker ook om maatschappelijk te innoveren • Innovatie staat steeds in relatie tot de duurzame volgehouden processen en acties die mee de kern uitmaken van het sociaal-cultureel werk. Innovatie wordt aldus best benaderd vanuit de specifieke organisatiecontext, het doel en de missie van de organisatie.
 34. 34. Onderscheid maken • Met de waarderende benadering als uitgangspunt en de kwaliteitscultuur als kader moeten de visitatie- en beoordelingscommissies er toe komen om een onderscheid te maken tussen sociaal- culturele volwassenenorganisaties die kwalitatief sterk werken en organisaties die niet aan die standaard voldoen. • De middelen van de Vlaamse overheid kunnen op die manier optimaal ingezet worden om de doelstelling van het decreet te realiseren en de kwaliteit van de sector te bewaken en verder te ontwikkelen.
 35. 35. Op basis van 12 beoordelingselementen en hun onderliggende criteria, bijvoorbeeld: de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft a) in een maatschappelijke contextanalyse expliciteert de organisatie welke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie b) de organisatie geeft aan welke maatschappelijke ontwikkelingen ze effectief als uitdaging wil aangrijpen om een werking errond te ontplooien en welke impact ze daarbij nastreeft;
 36. 36. De scores op de criteria leiden tot scores op de beoordelingselementen Onderliggende criteria Voor alle onderliggende criteria ‘VOLDOET’ Voor geen enkel onderliggend criterium ‘onvoldoende’ en voor één of meer onderliggende criteria ‘VOLDOET TEN DELE’ Voor één of meerdere onderliggende criteria ‘ONVOLDOENDE’ Beoordelingselement VOLDOET VOLDOET TEN DELE ONVOLDOENDE En plus Eventueel verbetersuggesties Aandachtspunten
 37. 37. Gevolgen voor het eindadvies bij de beoordeling 8 gewone beoordelingselementen 4 elementaire beoordelingselementen Positief subsidieadvies Alle “Voldoet” of “voldoet ten dele” Positief subsidieadvies met aandachtspunten Maximaal 4 “onvoldoende” Alle “voldoet” of “voldoet ten dele” Negatief subsidieadvies Minstens 1 “onvoldoende” Negatief subsidieadvies Minstens 5 “onvoldoende” Alle “voldoet” of “voldoet ten dele”
 38. 38. De subsidie-aanvraag
 39. 39. Waaruit bestaat je subsidie-aanvraag? • Een beleidsplan voor 2021-2025 • “De nodige documenten waaruit blijkt dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan” Via KIOSK Klik hier
 40. 40. De ontvankelijkheidsvoorwaarden • Je aanvraag is binnen (en volledig) op 31/12/2019 • Je hebt een rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter • Vzw, CVBA-SO, Stichting van openbaar nut,… • Je bent gevestigd in Vlaanderen of Brussel • Je hebt minstens één voltijds personeelslid (VTE) of je omschrijft hoe 1 VTE wordt aangeworven voor 1/4/2021. • Je aanvraag is in het Nederlands • Je toont een sociaal-culturele werking aan van minstens 2 jaar voor 31/12/2019 (dus in 2018 - 2019)
 41. 41. Beleidsplan bestaat uit • Een inhoudelijk deel voor 2021-2025 • Een zakelijk deel voor 2021-2025 • Een document waaruit de sociaal-culturele werking van 2 jaar blijkt: • Kerngegevens en cijfers over de financiën in 2018 en 2019 • Kerngegevens en cijfers over de werking in 2018 en 2019 • (desgevallend) kerngegevens en cijfers over het personeel in 2018 -2019 • Een zelfevaluatie van de werking van de voorbije jaren • De gevraagde subsidie-enveloppe op jaarbasis • Een managementsamenvatting
 42. 42. Inhoudelijk deel Wordt getoetst aan de eerste 9 beoordelingselementen 1. Misse & visie 2. Actuele maatschappelijke context 3. Drie sociaal-culturele rollen 4. Strategische en operationele doelstellingen 5. Functiemix met minstens twee functies 6. Relevantie en uitstraling over Vlaanderen (al dan niet + Brussel) 7. Grotendeels in de vrije tijd 8. Een werking voor, ofwel: a) Het brede publiek b) Kansengroepen 9. Vrijwilligersbeleid
 43. 43. Zakelijk deel Wordt getoetst aan de laatste 3 beoordelingselementen: 10. Geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid 11. Principes goed bestuur 12. Afstemming inhoudelijke/zakelijke
 44. 44. Document over 2 jaar werking • Financiën: kerngegevens en cijfers • Cijfers die aantonen hoeveel geld er naar de diverse onderdelen van de werking stromen en kerngegevens die die cijfers illustreren. • Personeel: kerngegevens en cijfers • Werking: kerngegevens en cijfers • Geven een duidelijk beeld over de omvang en de aard van de activiteiten en de praktijken, en bv ook: • Ontstaan- en werkingsgeschiedenis • Inhaken op doel decreet, rollen, functies • Publieksbereik: leden, deelnemers, vrijwilligers,… • Output, outcome, impact, relevantie/uitstraling Vlaanderen/Brussel,… • Netwerkingen en samenwerkingsverbanden • … Administratie kan verdere vorm bepalen
 45. 45. Zelfevaluatie van de voorbije 2 jaar • Kritische reflectie: • Wat ondernomen en gerealiseerd? • Wat zijn de sterktes? • Wat zijn de mogelijkheden (tot verbetering, groei, ontwikkeling,…)? • Hoe hierop inzetten?
 46. 46. De gevraagde subsidie op jaarbasis • Dus minimaal 150.000 euro • Om een idee te geven over vandaag: 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 Subsidie-enveloppe per organisatie Min. 96.200 Max. 2.625.800Mediaan 282.000 (gemiddeld 487.000)
 47. 47. Een managementsamenvatting • De belangrijkste inhoudelijke en zakelijke ambities en doelstellingen • Hoe je de verschillen ten opzichte van de voorbije 2 jaar zal realiseren
 48. 48. Andere/aanvullende wegen
 49. 49. Projectsubsidies Doelstelling - Bijdragen aan de realisatie van delaboratoriumrol: experimenteren met nieuwe maatschappelijke spelregels dmv maatschappelijk innoverende praktijken - Bijdragen aan de doordeVlaamse regering bepaalde maatschappelijke uitdagingen
 50. 50. Projectsubsidies Eersteaanvraagis mogelijk in 2018 Looptijd:maximum3 opeenvolgende jaren Wie kanindienen? - Reedserkendeorganisaties - Anderesoc-cultorganisatiesof initiatieven - Voorwaarden:zie volgende dia Kwaliteitsbeoordeling - Administratie+eventueel experten - Ministerbeslist
 51. 51. Ontvankelijkheidsvoorwaarden  Tijdig indienen (uiterlijk 15/7)  Organisatie heeft rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter  Aanvrager is gevestigd in Nederlandse taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad  Akkoord gaan om op verzoek de gevraagdegegevenste bezorgen  Hetdossier is in het Nederlands opgesteld
 52. 52. Timing - Bekendmakenmaatschappelijkeuitdagingen: voor1 februari Is niet gebeurd  inzettenop delaborol! - Indienen dossier:uiterlijk op15/7 - Dossierontvankelijk? - Advies vandeAdministratie:uiterlijk 15/10 - Beslissing minister:uiterlijk 1/11
 53. 53. Hoe verloopt de beoordeling door de administratie? - Bijdrage aanhet doel van het decreet - Verduidelijking van de keuze voor minstens 2 functies - Relatie met beschreven maatschappelijke context - Bijdrage aanrealisatie laborol - Bovenlokaal karakter - Speelt zich grotendeels af binnen de vrije tijd - Kwaliteit van het inhoudelijk en zakelijk dossier
 54. 54. De uitbetaling  80% (van hetjaarlijksbudget)nadebeslissing van deminister  20% na verslaggeving Zie: http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/scvw_indekijker.aspx (nieuwsbericht 21/2)
 55. 55. Transitiereglement/bovenlokaal decreet
 56. 56. Transitiereglement/bovenlokaal decreet • 1 april 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2018) • 1 oktober 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 januari 2019) • 1 april 2019 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2019) Zie: https://cjsm.be/afslanking- provincies/transitiereglement-voor-de- subsidiering-van-culturele-projecten-met-een
 57. 57. Reflectie en vragen
 58. 58. Reflectiemoment Je wil je collega’s, je bestuur overtuigen om wel of niet in te stappen in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Noteer voor jezelf 3argumentenwaarmeejehenkanovertuigen of Noteer voor jezelf 2kwesties die jezekerverder moet onderzoeken of uitklarenvooraleer eenbeslissing te nemen. Wissel uit met je buurman of –vrouw.
 59. 59. Hoe verder? Wat heb jij nognodig om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen? Wat heb jij nognodig om aan de slag te kunnen gaan?
 60. 60. Wat kan je van ons verwachten?
 61. 61. Wat hebben Socius en De Federatie te bieden? • Toolbox Beleidsplanning • Maatschappelijke contextanalyse • RADAR
 62. 62. FILMPJE DE FEDERATIE
 63. 63. Lidmaatschap & decreet • Vrij en vrolijk: Vragen en antwoorden, feedback,.. in aanloop naar 1/1/2021 • Lidmaatschap: • Over leden en toegetreden leden • Alle info – werkgroepen -… • 291 euro/jaar Alles over het decreet: klik hier
 64. 64. • gie@socius.be • 02/215.27.08 • www.socius.be • dirk@defederatie.org • 02/ 244 93 39 • www.defederatie.org

×