ΠΟΛ.1063/17

Panayotis Sofianopoulos
Panayotis SofianopoulosFounder and CEO of the First globally Hellenist Shop (commerce on 'Ancient Greece' theme)

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 3161/31-1-17 κ.υ.α. ... που τροποποιούσε την οικ. 20622/15 κ.υ.α. για ενημέρωση και παροχή σχετικών οδηγιών

ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΡΜΡΑΣΙΑ
Α.Δ.Α.:
ΓΕΟΙΜΗ ΔΙΕΤΘΤΟ΢Η ΦΡΡΡΝΡΓΙΜΗ΢ ΔΙΡΙΜΗ΢Η΢
ΔΙΕΤΘΤΟ΢Η ΕΙ΢ΠΡΑΠΕΩΟ
ΣΞΗΞΑΣΑ: Α΄- Ε΄
Αθήνα , 12 Απριλίου 2017
Ταχ. Δ/νςθ : Καρ.Σερβίασ 10
Σχετ. ζγγρ. : 1042960ΕΙ/2017/Φ18
ΠΟΛ :1063
ΠΡΡ΢: Ω΢ Π.Δ.
Ταχ. Κϊδικασ : 10184 Ακινα
Ρλθροφορίεσ : Μ. Στυμφαλιάδου
Τθλζφωνο : 210-3635963, 210-3635044,
3614716
Fax : 210-3635077
E-Mail : d16director.esoda@1989.syzefxis.gov.gr
ΘΕΞΑ : Μοινοποίηςη των διατάξεων τησ υπ’ αριθμ. 3161/31.01.2017 Μ.Τ.Α. (ΦΕΜ
253Β΄/02.02.2017) Τπουργών Εςωτερικών, Ρικονομικών και Εργαςίασ, Μοινωνικήσ Αςφάλιςησ
& Μοινωνικήσ Αλληλεγγφησ που τροποποίηςε την οικ. 20622/17.06.2015 Μ.Τ.Α. (ΦΕΜ
1198Β΄/23.06.2015) για ενημζρωςη και παροχή ςχετικών οδηγιών.
΢χετ. ζγγρ.: τα Δ.ΕΙ΢ΠΡ. Α 1027199 ΕΞ 27.02.2015 και ΔΕΙ΢ΠΡΑ 1164776ΕΞ21.12.2015
ζγγραφά μασ, το ΔΠΦΥ Β 1122141ΕΞ21.09.2015 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Παροχισ Φορολογικϊν
Υπθρεςιϊν και οι ΠΟΛ1157/15.07.2015, ΠΟΛ 1171/03.08.2015, ΠΟΛ 1176/11.08.2015, ΠΟΛ
1054/26.04.2016, ΠΟΛ 1099/05.07.2016, ΠΟΛ 1148/03.10.2016, Δ.ΕΙ΢ΠΡ.Α 1052542 ΕΞ 2017
Σασ κοινοποιοφμε τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 3161/31.01.2017 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 253Βϋ Υπουργϊν
Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ που
τροποποίθςε τθν οικ. 20622/17.06.2015 ΦΕΚ 1198 Βϋ, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουςιοδότηςη των
διατάξεων τησ παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΜ Α΄270/24.12.2014) «Κδρυςη
παρατηρητηρίου άνοιασ, βελτίωςη περιγεννητικήσ φροντίδασ, ρυθμίςεισ αρμοδιότητασ
Τπουργείου Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ».
Για ηην αρτική οικ. 20622/17.06.2015 ΦΕΚ 1198Β΄ ΚΥΑ Υποσργών Εζωηερικών και
Οικονομικών ζσνηάτθηκε από ηην Υπηρεζία μας η ΠΟΛ 1176/11.08.2015 για ενημέρωζη και
παροτή ζτεηικών οδηγιών προς ηις Δ.Ο.Υ..
Υπενκυμίηεται ότι με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 2 του ωσ άνω άρκρου, ορίηεται
ότι με τθν ζκδοςθ Αποφάςεων των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν και Εργαςίασ,
ΑΔΑ: ΩΡΣ5Η-32Κ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.04.18 11:48:21
EEST
Reason:
Location: Athens
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ, βεβαιωμζνεσ και λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ διμων και
περιφερειϊν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο (ιτοι και βεβαιωμζνεσ οφειλζσ υπζρ τρίτων ςτο Δθμόςιο)
δφναται να ςυμψθφίηονται με ποςά που αναλογοφν ςε ποςοςτό τουλάχιςτον πζντε τοισ εκατό
(5%) επί των εςόδων τουσ από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (ΚΑΠ) που προορίηονται για
κάλυψθ των λειτουργικϊν και λοιπϊν γενικϊν δαπανϊν τουσ για τουσ διμουσ και επί των εςόδων
τουσ από τουσ ΚΑΠ που προορίηονται για κάλυψθ αντίςτοιχων δαπανϊν των περιφερειϊν. Οι
κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται με μζριμνα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, κατόπιν αίτθςθσ του
διμου ι τθσ περιφζρειασ και ςχετικισ απόφαςθσ του οικείου δθμοτικοφ ι περιφερειακοφ
ςυμβουλίου. Με τθν ίδια απόφαςθ του ςυμβουλίου, κακορίηεται το φψοσ του επιπλζον του πζντε
τοισ εκατό (5%) ποςοςτοφ επί των εςόδων των ΚΑΠ που ο διμοσ ι θ περιφζρεια επικυμεί να
παρακρατείται προσ απόδοςθ ςτουσ ωσ άνω φορείσ.
Σχετικι θ ΡΟΛ 1157/2015 με τθν οποία ςασ δόκθκαν οδθγίεσ εφαρμογισ των
προαναφερκειςϊν διατάξεων.
Σφμφωνα με το αρ. πρωτ. 40217/26.11.2015 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικών, το οποίο
κοινοποιικθκε ςτισ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα, κλπ με το ΔΕΙΣΡ΢Α 1164776ΕΞ21.12.2015 ζγγραφο
τθσ Υπθρεςίασ μασ, οι Δήμοι και οι Περιφζρειεσ για τουσ οποίουσ ζχει εκδοκεί θ απαιτοφμενθ
ΚΥΑ, ϊςτε να υπαχκοφν βεβαιωμζνεσ και λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ τουσ ςτθ ρφκμιςθ των ωσ άνω
διατάξεων, δικαιοφνται το ποςοςτό απαλλαγισ των επιβαρφνςεων που αντιςτοιχεί ςτθν
προκακοριςμζνθ ρθτά ςτθν ΚΥΑ χρονικι περίοδο, ενϊ, ςτθν περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθν
οικεία ΚΥΑ δεν ορίηεται προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα - εντόσ εξαετίασ από τθ δθμοςίευςι
τθσ - ολοκλιρωςθσ του ςυμψθφιςμοφ, οι υπαγόμενεσ οφειλζσ δεν τυγχάνουν των απαλλαγϊν επί
των επιβαρφνςεων.
Επιςθμαίνεται, ειδικότερα, ςφμφωνα με το ίδιο ωσ άνω ζγγραφο του αρμόδιου για τισ
διατάξεισ Υπουργείου Εςωτερικϊν, θ αναγκαιότθτα τθσ ρθτισ αναφοράσ τθσ χρονικισ διάρκειασ
ολοκλιρωςθσ του ςυμψθφιςμοφ, προκειμζνου να καταςτεί ςαφζσ ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ
φορείσ, ότι με τθν ολοκλιρωςθ των εν λόγω ςυμψθφιςμϊν και «με τθν αποπλθρωμι του
ςυνόλου των ποςϊν τα οποία ανά ΚΥΑ ρυκμίηονται», προβλζπεται, το ευεργζτθμα τθσ απαλλαγισ
κατά ποςοςτό από τουσ πρόςκετουσ φόρουσ, τόκουσ, πρόςτιμα εκπρόκεςμθσ καταβολισ, κ.λπ..
Για τισ περιπτϊςεισ ςυμψθφιςμϊν, οι οποίοι διενεργοφνται πζραν τθσ εξαετίασ και δεδομζνθσ
τθσ μθ πρόβλεψθσ οποιωνδιποτε απαλλαγϊν, θ αναφορά του χρόνου ολοκλιρωςισ τουσ δεν
αποτελεί καίριο ηιτθμα.
ΑΔΑ: ΩΡΣ5Η-32Κ
Η Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ) παρακαλείται για τισ δικζσ τθσ κατά λόγο
αρμοδιότθτασ ενζργειεσ.
Η Δ/νςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (πρϊθν Δ20θ
) του Γενικοφ Λογιςτθρίου του
Κράτουσ και θ Δ/νςθ Οικονομικϊν Τ.Α. του Υπουργείου Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
ςτισ οποίεσ κοινοποιείται το παρόν ζγγραφο παρακαλοφνται να ενθμερϊνουν άμεςα τθν Υπθρεςία
μασ για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν με το κζμα κοινϊν υπουργικϊν αποφάςεων, προκειμζνου να
ενθμερϊνονται οι Δ.Ο.Υ. τθσ χϊρασ ϊςτε, να ενεργοφν ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τουσ.
ΞΕ ΕΟΣΡΝΗ ΔΙΡΙΜΗΣΗ
Ρ ΠΡΡΛ΢ΣΑΞΕΟΡ΢ ΣΗ΢
ΓΕΟΙΜΗ΢ ΔΙΕΤΘΤΟ΢Η΢ ΦΡΡΡΝΡΓΙΜΗ΢ ΔΙΡΙΜΗ΢Η΢
ΕΤΘΤΞΙΡ΢ Μ. ΢ΑΛΣΗ΢
ΠΙΟΑΜΑ΢ ΔΙΑΟΡΞΗ΢
Α. ΓΙΑ ΕΟΕΡΓΕΙΑ
1. Πλεσ τισ Δ.Ο.Υ
2. Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ)
3. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν, με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί
ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ ΑΑΔΕ.
Β. ΑΠΡΔΕΜΣΕ΢ ΓΙΑ ΜΡΙΟΡΠΡΙΗ΢Η
1. Υπουργείο Εςωτερικϊν, Δ/νςθ Οικονομικϊν ΟΤΑ, Τμιμα Οικ/κισ Δ/νςθσ &
Ρροχπολογιςμοφ , Σταδίου 27, 101 83 Ακινα
2. Δ/νςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (πρϊθν Δ20θ
), Γ.Λ.Κ., Ραν/μίου 37, 101 65
Ακινα
3. Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ Γενικισ Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, Α.Α.Δ.Ε.
4. Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ Γενικισ Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, Α.Α.Δ.Ε.
5. Δ/νςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου, Γενικισ Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ,
Α.Α.Δ.Ε.
6. Δ/νςθ Ελζγχων, Γενικισ Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, Α.Α.Δ.Ε.
Γ. Ε΢ΩΣΕΡΙΜΗ ΔΙΑΟΡΞΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφεία κ. Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν
3. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
4. Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων
5. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
6. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν
ΑΔΑ: ΩΡΣ5Η-32Κ
7. Φορολογικζσ Ρεριφζρειεσ
8. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ, Εϋ, Γραμματεία
9. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμίςεων Δράςεων & Επικοινωνίασ
Ακολουθοφν οι διατάξεισ τησ υπ’ αριθμ. 3161/31.01.2017 ΦΕΜ 253Β΄ ΜΤΑ που
τροποποίηςε την Μ.Τ.Α. οικ.20622/17.06.2015 (ΦΕΜ Β΄1198/23.06.2015)
ΑΔΑ: ΩΡΣ5Η-32Κ

Recomendados

A1034 2021 por
A1034 2021A1034 2021
A1034 2021Panayotis Sofianopoulos
63 vistas4 diapositivas
A1193 2019 por
A1193 2019A1193 2019
A1193 2019Panayotis Sofianopoulos
67 vistas3 diapositivas
A1261 2021 por
A1261 2021A1261 2021
A1261 2021Panayotis Sofianopoulos
103 vistas8 diapositivas
A1126 2021 por
A1126 2021A1126 2021
A1126 2021Panayotis Sofianopoulos
31 vistas2 diapositivas
A1202 2020 por
A1202 2020A1202 2020
A1202 2020Panayotis Sofianopoulos
137 vistas3 diapositivas
A1154 por
A1154A1154
A1154Panayotis Sofianopoulos
145 vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pol 1214 2018 por
Pol 1214 2018Pol 1214 2018
Pol 1214 2018Panayotis Sofianopoulos
167 vistas4 diapositivas
A1066 por
A1066A1066
A1066Panayotis Sofianopoulos
124 vistas3 diapositivas
ΠΟΛ.1059/17 por
ΠΟΛ.1059/17ΠΟΛ.1059/17
ΠΟΛ.1059/17Panayotis Sofianopoulos
136 vistas7 diapositivas
E2118 2021 por
E2118 2021E2118 2021
E2118 2021Panayotis Sofianopoulos
37 vistas3 diapositivas
A 1149 2021ada por
A 1149 2021adaA 1149 2021ada
A 1149 2021adaPanayotis Sofianopoulos
122 vistas3 diapositivas
E2221 2021ada por
E2221 2021adaE2221 2021ada
E2221 2021adaPanayotis Sofianopoulos
149 vistas27 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Similar a ΠΟΛ.1063/17

Pol1184 17 por
Pol1184 17Pol1184 17
Pol1184 17Panayotis Sofianopoulos
173 vistas6 diapositivas
Pol 1090 2018 por
Pol 1090 2018Pol 1090 2018
Pol 1090 2018Panayotis Sofianopoulos
62 vistas7 diapositivas
A1010 2021 por
A1010 2021A1010 2021
A1010 2021Panayotis Sofianopoulos
72 vistas5 diapositivas
E2076 2019 por
E2076 2019E2076 2019
E2076 2019Panayotis Sofianopoulos
49 vistas6 diapositivas
E2185 2019 por
E2185 2019E2185 2019
E2185 2019Panayotis Sofianopoulos
52 vistas4 diapositivas
Pol1094 2018 por
Pol1094 2018Pol1094 2018
Pol1094 2018Panayotis Sofianopoulos
67 vistas8 diapositivas

Similar a ΠΟΛ.1063/17(20)

41061-23.pdf por EleniTnl
41061-23.pdf41061-23.pdf
41061-23.pdf
EleniTnl2 vistas

Más de Panayotis Sofianopoulos

e_2034ada.pdf por
e_2034ada.pdfe_2034ada.pdf
e_2034ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
103 vistas51 diapositivas
a1039fek.pdf por
a1039fek.pdfa1039fek.pdf
a1039fek.pdfPanayotis Sofianopoulos
104 vistas12 diapositivas
a_1021ada.pdf por
a_1021ada.pdfa_1021ada.pdf
a_1021ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
62 vistas10 diapositivas
6092b-22.pdf por
6092b-22.pdf6092b-22.pdf
6092b-22.pdfPanayotis Sofianopoulos
54 vistas12 diapositivas
Α1128_2022_FEK.pdf por
Α1128_2022_FEK.pdfΑ1128_2022_FEK.pdf
Α1128_2022_FEK.pdfPanayotis Sofianopoulos
38 vistas8 diapositivas
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf por
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdfPanayotis Sofianopoulos
27 vistas2 diapositivas

Más de Panayotis Sofianopoulos(20)

Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf por Panayotis Sofianopoulos
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdfΥπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf

ΠΟΛ.1063/17

  • 1. ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΡΜΡΑΣΙΑ Α.Δ.Α.: ΓΕΟΙΜΗ ΔΙΕΤΘΤΟ΢Η ΦΡΡΡΝΡΓΙΜΗ΢ ΔΙΡΙΜΗ΢Η΢ ΔΙΕΤΘΤΟ΢Η ΕΙ΢ΠΡΑΠΕΩΟ ΣΞΗΞΑΣΑ: Α΄- Ε΄ Αθήνα , 12 Απριλίου 2017 Ταχ. Δ/νςθ : Καρ.Σερβίασ 10 Σχετ. ζγγρ. : 1042960ΕΙ/2017/Φ18 ΠΟΛ :1063 ΠΡΡ΢: Ω΢ Π.Δ. Ταχ. Κϊδικασ : 10184 Ακινα Ρλθροφορίεσ : Μ. Στυμφαλιάδου Τθλζφωνο : 210-3635963, 210-3635044, 3614716 Fax : 210-3635077 E-Mail : d16director.esoda@1989.syzefxis.gov.gr ΘΕΞΑ : Μοινοποίηςη των διατάξεων τησ υπ’ αριθμ. 3161/31.01.2017 Μ.Τ.Α. (ΦΕΜ 253Β΄/02.02.2017) Τπουργών Εςωτερικών, Ρικονομικών και Εργαςίασ, Μοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Μοινωνικήσ Αλληλεγγφησ που τροποποίηςε την οικ. 20622/17.06.2015 Μ.Τ.Α. (ΦΕΜ 1198Β΄/23.06.2015) για ενημζρωςη και παροχή ςχετικών οδηγιών. ΢χετ. ζγγρ.: τα Δ.ΕΙ΢ΠΡ. Α 1027199 ΕΞ 27.02.2015 και ΔΕΙ΢ΠΡΑ 1164776ΕΞ21.12.2015 ζγγραφά μασ, το ΔΠΦΥ Β 1122141ΕΞ21.09.2015 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Παροχισ Φορολογικϊν Υπθρεςιϊν και οι ΠΟΛ1157/15.07.2015, ΠΟΛ 1171/03.08.2015, ΠΟΛ 1176/11.08.2015, ΠΟΛ 1054/26.04.2016, ΠΟΛ 1099/05.07.2016, ΠΟΛ 1148/03.10.2016, Δ.ΕΙ΢ΠΡ.Α 1052542 ΕΞ 2017 Σασ κοινοποιοφμε τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 3161/31.01.2017 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 253Βϋ Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ που τροποποίθςε τθν οικ. 20622/17.06.2015 ΦΕΚ 1198 Βϋ, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουςιοδότηςη των διατάξεων τησ παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΜ Α΄270/24.12.2014) «Κδρυςη παρατηρητηρίου άνοιασ, βελτίωςη περιγεννητικήσ φροντίδασ, ρυθμίςεισ αρμοδιότητασ Τπουργείου Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ». Για ηην αρτική οικ. 20622/17.06.2015 ΦΕΚ 1198Β΄ ΚΥΑ Υποσργών Εζωηερικών και Οικονομικών ζσνηάτθηκε από ηην Υπηρεζία μας η ΠΟΛ 1176/11.08.2015 για ενημέρωζη και παροτή ζτεηικών οδηγιών προς ηις Δ.Ο.Υ.. Υπενκυμίηεται ότι με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ περ. α τθσ παρ. 2 του ωσ άνω άρκρου, ορίηεται ότι με τθν ζκδοςθ Αποφάςεων των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν και Εργαςίασ, ΑΔΑ: ΩΡΣ5Η-32Κ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.04.18 11:48:21 EEST Reason: Location: Athens
  • 2. Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ, βεβαιωμζνεσ και λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ διμων και περιφερειϊν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο (ιτοι και βεβαιωμζνεσ οφειλζσ υπζρ τρίτων ςτο Δθμόςιο) δφναται να ςυμψθφίηονται με ποςά που αναλογοφν ςε ποςοςτό τουλάχιςτον πζντε τοισ εκατό (5%) επί των εςόδων τουσ από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ (ΚΑΠ) που προορίηονται για κάλυψθ των λειτουργικϊν και λοιπϊν γενικϊν δαπανϊν τουσ για τουσ διμουσ και επί των εςόδων τουσ από τουσ ΚΑΠ που προορίηονται για κάλυψθ αντίςτοιχων δαπανϊν των περιφερειϊν. Οι κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται με μζριμνα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, κατόπιν αίτθςθσ του διμου ι τθσ περιφζρειασ και ςχετικισ απόφαςθσ του οικείου δθμοτικοφ ι περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Με τθν ίδια απόφαςθ του ςυμβουλίου, κακορίηεται το φψοσ του επιπλζον του πζντε τοισ εκατό (5%) ποςοςτοφ επί των εςόδων των ΚΑΠ που ο διμοσ ι θ περιφζρεια επικυμεί να παρακρατείται προσ απόδοςθ ςτουσ ωσ άνω φορείσ. Σχετικι θ ΡΟΛ 1157/2015 με τθν οποία ςασ δόκθκαν οδθγίεσ εφαρμογισ των προαναφερκειςϊν διατάξεων. Σφμφωνα με το αρ. πρωτ. 40217/26.11.2015 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικών, το οποίο κοινοποιικθκε ςτισ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα, κλπ με το ΔΕΙΣΡ΢Α 1164776ΕΞ21.12.2015 ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μασ, οι Δήμοι και οι Περιφζρειεσ για τουσ οποίουσ ζχει εκδοκεί θ απαιτοφμενθ ΚΥΑ, ϊςτε να υπαχκοφν βεβαιωμζνεσ και λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ τουσ ςτθ ρφκμιςθ των ωσ άνω διατάξεων, δικαιοφνται το ποςοςτό απαλλαγισ των επιβαρφνςεων που αντιςτοιχεί ςτθν προκακοριςμζνθ ρθτά ςτθν ΚΥΑ χρονικι περίοδο, ενϊ, ςτθν περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθν οικεία ΚΥΑ δεν ορίηεται προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα - εντόσ εξαετίασ από τθ δθμοςίευςι τθσ - ολοκλιρωςθσ του ςυμψθφιςμοφ, οι υπαγόμενεσ οφειλζσ δεν τυγχάνουν των απαλλαγϊν επί των επιβαρφνςεων. Επιςθμαίνεται, ειδικότερα, ςφμφωνα με το ίδιο ωσ άνω ζγγραφο του αρμόδιου για τισ διατάξεισ Υπουργείου Εςωτερικϊν, θ αναγκαιότθτα τθσ ρθτισ αναφοράσ τθσ χρονικισ διάρκειασ ολοκλιρωςθσ του ςυμψθφιςμοφ, προκειμζνου να καταςτεί ςαφζσ ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, ότι με τθν ολοκλιρωςθ των εν λόγω ςυμψθφιςμϊν και «με τθν αποπλθρωμι του ςυνόλου των ποςϊν τα οποία ανά ΚΥΑ ρυκμίηονται», προβλζπεται, το ευεργζτθμα τθσ απαλλαγισ κατά ποςοςτό από τουσ πρόςκετουσ φόρουσ, τόκουσ, πρόςτιμα εκπρόκεςμθσ καταβολισ, κ.λπ.. Για τισ περιπτϊςεισ ςυμψθφιςμϊν, οι οποίοι διενεργοφνται πζραν τθσ εξαετίασ και δεδομζνθσ τθσ μθ πρόβλεψθσ οποιωνδιποτε απαλλαγϊν, θ αναφορά του χρόνου ολοκλιρωςισ τουσ δεν αποτελεί καίριο ηιτθμα. ΑΔΑ: ΩΡΣ5Η-32Κ
  • 3. Η Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ) παρακαλείται για τισ δικζσ τθσ κατά λόγο αρμοδιότθτασ ενζργειεσ. Η Δ/νςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (πρϊθν Δ20θ ) του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ και θ Δ/νςθ Οικονομικϊν Τ.Α. του Υπουργείου Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςτισ οποίεσ κοινοποιείται το παρόν ζγγραφο παρακαλοφνται να ενθμερϊνουν άμεςα τθν Υπθρεςία μασ για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν με το κζμα κοινϊν υπουργικϊν αποφάςεων, προκειμζνου να ενθμερϊνονται οι Δ.Ο.Υ. τθσ χϊρασ ϊςτε, να ενεργοφν ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τουσ. ΞΕ ΕΟΣΡΝΗ ΔΙΡΙΜΗΣΗ Ρ ΠΡΡΛ΢ΣΑΞΕΟΡ΢ ΣΗ΢ ΓΕΟΙΜΗ΢ ΔΙΕΤΘΤΟ΢Η΢ ΦΡΡΡΝΡΓΙΜΗ΢ ΔΙΡΙΜΗ΢Η΢ ΕΤΘΤΞΙΡ΢ Μ. ΢ΑΛΣΗ΢ ΠΙΟΑΜΑ΢ ΔΙΑΟΡΞΗ΢ Α. ΓΙΑ ΕΟΕΡΓΕΙΑ 1. Πλεσ τισ Δ.Ο.Υ 2. Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ) 3. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν, με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ ΑΑΔΕ. Β. ΑΠΡΔΕΜΣΕ΢ ΓΙΑ ΜΡΙΟΡΠΡΙΗ΢Η 1. Υπουργείο Εςωτερικϊν, Δ/νςθ Οικονομικϊν ΟΤΑ, Τμιμα Οικ/κισ Δ/νςθσ & Ρροχπολογιςμοφ , Σταδίου 27, 101 83 Ακινα 2. Δ/νςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (πρϊθν Δ20θ ), Γ.Λ.Κ., Ραν/μίου 37, 101 65 Ακινα 3. Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ Γενικισ Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, Α.Α.Δ.Ε. 4. Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ Γενικισ Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, Α.Α.Δ.Ε. 5. Δ/νςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου, Γενικισ Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, Α.Α.Δ.Ε. 6. Δ/νςθ Ελζγχων, Γενικισ Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, Α.Α.Δ.Ε. Γ. Ε΢ΩΣΕΡΙΜΗ ΔΙΑΟΡΞΗ 1. Γραφείο κ. Υπουργοφ Οικονομικϊν 2. Γραφεία κ. Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν 3. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 4. Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων 5. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 6. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν ΑΔΑ: ΩΡΣ5Η-32Κ
  • 4. 7. Φορολογικζσ Ρεριφζρειεσ 8. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ, Εϋ, Γραμματεία 9. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμίςεων Δράςεων & Επικοινωνίασ Ακολουθοφν οι διατάξεισ τησ υπ’ αριθμ. 3161/31.01.2017 ΦΕΜ 253Β΄ ΜΤΑ που τροποποίηςε την Μ.Τ.Α. οικ.20622/17.06.2015 (ΦΕΜ Β΄1198/23.06.2015) ΑΔΑ: ΩΡΣ5Η-32Κ