Υπ.Οικ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136512/ΕΞ2016

Panayotis Sofianopoulos
Panayotis SofianopoulosFounder and CEO of the First globally Hellenist Shop (commerce on 'Ancient Greece' theme)

Σχετικά με τη χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον ΕΦΚ σε Υγειονομικές Περιφέρειες

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ Ε΢ΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν΢Η ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ.
Δ/Ν΢Η ΔΑ΢ΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕ΢ΣΩΣΩΝ
ΣΜΗΜΑ Γ΄ - ΔΑ΢ΜΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΔΑ:
Αθήνα, 15 ΢επτεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.: ΔΔΘΣΟΚ Γ 1136512
ΕΞ 2016
ΠΡΟ΢: Ως Πίνακας Διανομής
Σαχ. Δ/νση : Καρ. ΢ερβίας 10
Σαχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Κούκουνα
Σηλέφωνο : 210-6987503
Fax : 210-6987506
e-mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr
ΘΕΜΑ: ΢χετικά με τη χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Υ.Κ. σε
Τγειονομικές Περιφέρειες.
΢χετ.: Η αριθμ. πρωτ. Δ. 936/32/18-6-1993 ΑΤΟ (ΥΕΚ 489/Β΄) αναφορικά με τους όρους
και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Υόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής
αλκοόλης που προβλέπεται από τα εδ. ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.
2127/93(νυν άρθρο 83 του ν. 2960/01)-ΥΕΚ 489/Β΄- όπως ισχύει.
Με αφορμή αναφορές τελωνειακών αρχών σχετικά με τη δυνατότητα παραλαβής
αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ειδικό Υόρο Κατανάλωσης (Ε.Υ.Κ.) από
Τγειονομικές Περιφέρειες για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Τγείας και του
Π.Ε.Δ.Τ. (Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Τγείας), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
΢ύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 83 παράγραφος 1 περίπτωση θ) του ν.
2960/01 (ΥΕΚ 265/Α΄) απαλλάσσεται από τον ΕΥΚ η αιθυλική αλκοόλη όταν
χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς. Περαιτέρω με τις διατάξεις του
άρθρου 4 της ανωτέρω σχετικής ΑΤΟ έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις, τα
δικαιολογητικά και ο έλεγχος της ατελούς παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης κατά τις
ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις. Ειδικότερα, η χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης με
απαλλαγή από τον Ε.Υ.Κ. γίνεται εφόσον το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο καταθέσει
Δήλωση Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης (Δ.ΕΥΚ) στο όνομά του, σε ποσότητες που
ορίζονται στην ίδια ως άνω ΑΤΟ και με την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
ΑΔΑ: 79ΕΦΗ-ΣΩ2
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.09.21 10:04:44
EEST
Reason:
Location: Athens
2
Η Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Τγείας του Τπουργείου Τγείας με το αριθμ. πρωτ. Α3(γ) /
οικ 40935/3-6-2016 έγγραφό της - κατόπιν σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας μας – μας
γνωρίζει ότι κατόπιν της νέας οργανωτικής δομής του Τπουργείου Τγείας οι Τγειονομικές
Περιφέρειες αποτελούν ΝΠΔΔ με σκοπό την εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας όλων των
φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, με το ίδιο σχετικό αναφέρει ότι
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4238/14 (ΥΕΚ 38/Α΄) τα Κέντρα Τγείας, τα Περιφερειακά
Ιατρεία (Π.Ι.) και οι μονάδες παροχής υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Υροντίδας Τγείας
(Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. (πρώην Ι.Κ.Α.) εντάχθηκαν στην οργανωτική δομή των Τ.ΠΕ. ως
αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι η απαλλαγή από τον ΕΥΚ της αιθυλικής
αλκοόλης για ιατρικούς σκοπούς χορηγείται αποκλειστικά στα ρητά οριζόμενα στις ως
άνω ισχύουσες διατάξεις δικαιούχα πρόσωπα, στα οποία δεν υπάγονται οι Τγειονομικές
Περιφέρειες.
Σέλος, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των αρμόδιων τελωνειακών αρχών στην
εντατικοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4
της ίδιας ως άνω ΑΤΟ, για τη νόμιμη χρησιμοποίηση των ατελώς παραλαμβανομένων
ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν
αυξημένο δημοσιονομικό ενδιαφέρον.
Η ΠΡΟΪ΢ΣΑΜΕΝΗ ΣΗ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢
ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΑΔΑ: 79ΕΦΗ-ΣΩ2
3
ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΠΡΟ΢ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Σελωνειακές Περιφέρειες (για ενημέρωση των Σελωνείων αρμοδιότητάς τους)
2. Όλες οι Σελωνειακές Αρχές
3. Διεύθυνση Τποστήριξης Ηλεκτρονικών Τπηρεσιών για ενημέρωση της
«Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» (siteadmin@gsis.gr)
4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Σελωνείου (για ανάρτηση στο PORTAL).
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΠΡΟ΢ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η
1. Τπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής).
2. Δ/νση Εσωτερικών Τποθέσεων(ΑΘΗΝΑ)
3. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου (Σμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄)
4. Αυτοτελές Σμήμα ΢υντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
5. Διεύθυνση Νομικής Τποστήριξης της Γ.Γ.Δ.Ε.
6. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
β) Διεύθυνση Οργάνωσης- Σμήμα Β΄
γ) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.
δ) Δ/νση Τποστήριξης Ηλεκτρονικών Τπηρεσιών
7. Γενική Διεύθυνση Σελωνείων & ΕΥΚ
α) Ελεγκτική Τπηρεσία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικής
β) Ελεγκτική Τπηρεσία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Θεσσαλονίκης
8. ΢.Δ.Ο.Ε. –Κεντρική Τπηρεσία
9. Περιφερειακές Δ/νσεις ΢.Δ.Ο.Ε.
10. Τπουργείο Τγείας
Γενική Δ/νση Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής Τποστήριξης
α) Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Τγείας
Σμήμα Παροχών Τπηρεσιών Τγείας και Οργάνωσης και Τποστήριξης των
Τγειονομικών Περιφερειών
e-mail: damy@moh.gov.gr
β) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Τγείας και Τπηρεσιών Τγείας
e-mail: gddy@moh.gov.gr
Αριστοτέλους 17
104 33 Αθήνα
11. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας, Σσαμαδού 38 – ΠΕΙΡΑΙΑ΢
12. ΢ύλλογος Εκτελωνιστών Αθήνας-Πειραιά, Σσαμαδού 38 – ΠΕΙΡΑΙΑ΢
13. ΢ύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, Κουντουριώτου 13 - ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ
Γ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Τπουργού Οικονομικών κ. Ε. Σσακαλώτου
2. Γραφείο Αναπληρωτή Τπουργού Οικονομικών κ. Σ. Αλεξιάδη
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Σελωνείων & Ε.Υ.Κ. κας Ειρ. Γιαλούρη
5. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων και Σελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων/Σμήματα
Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ (5 αντίγραφα)
6. Δ/νση Σελωνειακών Διαδικασιών
7. Δ/νση ΢τρατηγικής Σελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
8. Δ/νση Ηλεκτρονικού Σελωνείου
9. Δ/νση Ειδικών Υόρων Κατανάλωσης & ΥΠΑ
10. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Σμήμα Γ΄ : Σελωνειακών Εφαρμογών
11. Δ/νση Οργάνωσης
ΑΔΑ: 79ΕΦΗ-ΣΩ2

Recomendados

A1193 2019 por
A1193 2019A1193 2019
A1193 2019Panayotis Sofianopoulos
67 vistas3 diapositivas
1498 b 19 por
1498 b 191498 b 19
1498 b 19Panayotis Sofianopoulos
153 vistas16 diapositivas
A1057 por
A1057A1057
A1057Panayotis Sofianopoulos
80 vistas3 diapositivas
74909 20 por
74909 2074909 20
74909 20Panayotis Sofianopoulos
68 vistas4 diapositivas
A1365 2019 por
A1365 2019A1365 2019
A1365 2019Panayotis Sofianopoulos
88 vistas4 diapositivas
A1154 por
A1154A1154
A1154Panayotis Sofianopoulos
145 vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Δάφνη Ευαγγελία Χατζηνικολάου por
Δάφνη Ευαγγελία ΧατζηνικολάουΔάφνη Ευαγγελία Χατζηνικολάου
Δάφνη Ευαγγελία Χατζηνικολάουtechnokids4
669 vistas10 diapositivas
ΑΠΟΓΡΑΦΗ por
ΑΠΟΓΡΑΦΗΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΓΡΑΦΗsteverz
566 vistas8 diapositivas
Pol 1090 2018 por
Pol 1090 2018Pol 1090 2018
Pol 1090 2018Panayotis Sofianopoulos
62 vistas7 diapositivas
41814/Δ.10.198 por
41814/Δ.10.19841814/Δ.10.198
41814/Δ.10.198Panayotis Sofianopoulos
83 vistas2 diapositivas
46266 17 por
46266 1746266 17
46266 17Panayotis Sofianopoulos
44 vistas3 diapositivas
Pol1229 18 por
Pol1229 18Pol1229 18
Pol1229 18Panayotis Sofianopoulos
31 vistas3 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Δάφνη Ευαγγελία Χατζηνικολάου por technokids4
Δάφνη Ευαγγελία ΧατζηνικολάουΔάφνη Ευαγγελία Χατζηνικολάου
Δάφνη Ευαγγελία Χατζηνικολάου
technokids4669 vistas
ΑΠΟΓΡΑΦΗ por steverz
ΑΠΟΓΡΑΦΗΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ
steverz566 vistas
02 entaksi prakseon perifereia thessalias por Agrosimvoulos
02 entaksi prakseon perifereia thessalias02 entaksi prakseon perifereia thessalias
02 entaksi prakseon perifereia thessalias
Agrosimvoulos812 vistas
Κατάργηση Αναγκαστικότητας Συνεταιρισμού Σάμου - ΦΕΚ 1240/27-04-2016 por Notis Mitarachi
Κατάργηση Αναγκαστικότητας Συνεταιρισμού Σάμου - ΦΕΚ 1240/27-04-2016Κατάργηση Αναγκαστικότητας Συνεταιρισμού Σάμου - ΦΕΚ 1240/27-04-2016
Κατάργηση Αναγκαστικότητας Συνεταιρισμού Σάμου - ΦΕΚ 1240/27-04-2016
Notis Mitarachi223 vistas

Destacado

3D Media Group Clients por
3D Media Group Clients3D Media Group Clients
3D Media Group Clientsms emporda
144 vistas3 diapositivas
Xinghuo - ultra slim led down light por
Xinghuo - ultra slim led down lightXinghuo - ultra slim led down light
Xinghuo - ultra slim led down lightNancy Xu
256 vistas11 diapositivas
Saint patrick the story (1) por
Saint patrick    the story (1)Saint patrick    the story (1)
Saint patrick the story (1)Luiz Fernando Giarola
107 vistas11 diapositivas
Xinghuo CRI 97 led track light catalogue por
Xinghuo CRI 97 led track light catalogueXinghuo CRI 97 led track light catalogue
Xinghuo CRI 97 led track light catalogueNancy Xu
286 vistas14 diapositivas
Leading Jordanian Company Integrated Technology Group showcases its innovativ... por
Leading Jordanian Company Integrated Technology Group showcases its innovativ...Leading Jordanian Company Integrated Technology Group showcases its innovativ...
Leading Jordanian Company Integrated Technology Group showcases its innovativ...learnafrica2
140 vistas3 diapositivas
Nancy CV por
Nancy CVNancy CV
Nancy CVNancy Zangmeister
231 vistas6 diapositivas

Destacado(19)

3D Media Group Clients por ms emporda
3D Media Group Clients3D Media Group Clients
3D Media Group Clients
ms emporda144 vistas
Xinghuo - ultra slim led down light por Nancy Xu
Xinghuo - ultra slim led down lightXinghuo - ultra slim led down light
Xinghuo - ultra slim led down light
Nancy Xu256 vistas
Xinghuo CRI 97 led track light catalogue por Nancy Xu
Xinghuo CRI 97 led track light catalogueXinghuo CRI 97 led track light catalogue
Xinghuo CRI 97 led track light catalogue
Nancy Xu286 vistas
Leading Jordanian Company Integrated Technology Group showcases its innovativ... por learnafrica2
Leading Jordanian Company Integrated Technology Group showcases its innovativ...Leading Jordanian Company Integrated Technology Group showcases its innovativ...
Leading Jordanian Company Integrated Technology Group showcases its innovativ...
learnafrica2140 vistas
UK students' financial literacy por Future Finance
UK students' financial literacyUK students' financial literacy
UK students' financial literacy
Future Finance862 vistas
John Blatt_ Resume 070615 por John Blatt
John Blatt_ Resume 070615John Blatt_ Resume 070615
John Blatt_ Resume 070615
John Blatt335 vistas
ISSCR Draft-Guidelines-for-Stem-Cell-Science-and-Clinical-Translation por ms emporda
ISSCR Draft-Guidelines-for-Stem-Cell-Science-and-Clinical-TranslationISSCR Draft-Guidelines-for-Stem-Cell-Science-and-Clinical-Translation
ISSCR Draft-Guidelines-for-Stem-Cell-Science-and-Clinical-Translation
ms emporda402 vistas
@msemporda portfolio updated por ms emporda
@msemporda portfolio updated@msemporda portfolio updated
@msemporda portfolio updated
ms emporda125 vistas
Grammar 3 por Illi Elas
Grammar 3Grammar 3
Grammar 3
Illi Elas463 vistas
072-074 Solitaire 68 Facets Bridal rings por Sarah de Castro
072-074 Solitaire 68 Facets Bridal rings072-074 Solitaire 68 Facets Bridal rings
072-074 Solitaire 68 Facets Bridal rings
Sarah de Castro155 vistas
NEUROSURGERY INSTRUMENTS [SURGICOSE] por SURGICOSE
NEUROSURGERY INSTRUMENTS [SURGICOSE]NEUROSURGERY INSTRUMENTS [SURGICOSE]
NEUROSURGERY INSTRUMENTS [SURGICOSE]
SURGICOSE6.3K vistas
Tugas 2 por cinjy
Tugas 2Tugas 2
Tugas 2
cinjy289 vistas
Tierra Del Sol IMC Campaign por Karrie Lucero
Tierra Del Sol IMC CampaignTierra Del Sol IMC Campaign
Tierra Del Sol IMC Campaign
Karrie Lucero187 vistas

Similar a Υπ.Οικ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136512/ΕΞ2016

E2119 2019 por
E2119 2019E2119 2019
E2119 2019Panayotis Sofianopoulos
41 vistas3 diapositivas
1191856 2018 0 por
1191856 2018 01191856 2018 0
1191856 2018 0Panayotis Sofianopoulos
75 vistas4 diapositivas
ΙΚΑ: Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης por
ΙΚΑ: Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισηςΙΚΑ: Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης
ΙΚΑ: Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισηςPanayotis Sofianopoulos
338 vistas3 diapositivas
E2139 2020 por
E2139 2020E2139 2020
E2139 2020Panayotis Sofianopoulos
53 vistas2 diapositivas
ΠΟΛ.1118-17 por
ΠΟΛ.1118-17ΠΟΛ.1118-17
ΠΟΛ.1118-17Panayotis Sofianopoulos
59 vistas2 diapositivas
e2026_2022.pdf por
e2026_2022.pdfe2026_2022.pdf
e2026_2022.pdfPanayotis Sofianopoulos
103 vistas4 diapositivas

Similar a Υπ.Οικ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136512/ΕΞ2016(20)

ΙΚΑ: Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης por Panayotis Sofianopoulos
ΙΚΑ: Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισηςΙΚΑ: Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης
ΙΚΑ: Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης

Más de Panayotis Sofianopoulos

e_2034ada.pdf por
e_2034ada.pdfe_2034ada.pdf
e_2034ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
103 vistas51 diapositivas
a1039fek.pdf por
a1039fek.pdfa1039fek.pdf
a1039fek.pdfPanayotis Sofianopoulos
104 vistas12 diapositivas
a_1021ada.pdf por
a_1021ada.pdfa_1021ada.pdf
a_1021ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
62 vistas10 diapositivas
6092b-22.pdf por
6092b-22.pdf6092b-22.pdf
6092b-22.pdfPanayotis Sofianopoulos
54 vistas12 diapositivas
Α1128_2022_FEK.pdf por
Α1128_2022_FEK.pdfΑ1128_2022_FEK.pdf
Α1128_2022_FEK.pdfPanayotis Sofianopoulos
38 vistas8 diapositivas
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf por
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdfPanayotis Sofianopoulos
27 vistas2 diapositivas

Más de Panayotis Sofianopoulos(20)

Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf por Panayotis Sofianopoulos
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdfΥπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf

Υπ.Οικ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136512/ΕΞ2016

  • 1. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ Ε΢ΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν΢Η ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Δ/Ν΢Η ΔΑ΢ΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕ΢ΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ΄ - ΔΑ΢ΜΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 15 ΢επτεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.: ΔΔΘΣΟΚ Γ 1136512 ΕΞ 2016 ΠΡΟ΢: Ως Πίνακας Διανομής Σαχ. Δ/νση : Καρ. ΢ερβίας 10 Σαχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Κούκουνα Σηλέφωνο : 210-6987503 Fax : 210-6987506 e-mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr ΘΕΜΑ: ΢χετικά με τη χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Υ.Κ. σε Τγειονομικές Περιφέρειες. ΢χετ.: Η αριθμ. πρωτ. Δ. 936/32/18-6-1993 ΑΤΟ (ΥΕΚ 489/Β΄) αναφορικά με τους όρους και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Υόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης που προβλέπεται από τα εδ. ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2127/93(νυν άρθρο 83 του ν. 2960/01)-ΥΕΚ 489/Β΄- όπως ισχύει. Με αφορμή αναφορές τελωνειακών αρχών σχετικά με τη δυνατότητα παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ειδικό Υόρο Κατανάλωσης (Ε.Υ.Κ.) από Τγειονομικές Περιφέρειες για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Τγείας και του Π.Ε.Δ.Τ. (Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Τγείας), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΢ύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 83 παράγραφος 1 περίπτωση θ) του ν. 2960/01 (ΥΕΚ 265/Α΄) απαλλάσσεται από τον ΕΥΚ η αιθυλική αλκοόλη όταν χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ανωτέρω σχετικής ΑΤΟ έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και ο έλεγχος της ατελούς παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης κατά τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις. Ειδικότερα, η χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Υ.Κ. γίνεται εφόσον το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο καταθέσει Δήλωση Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης (Δ.ΕΥΚ) στο όνομά του, σε ποσότητες που ορίζονται στην ίδια ως άνω ΑΤΟ και με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. ΑΔΑ: 79ΕΦΗ-ΣΩ2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.21 10:04:44 EEST Reason: Location: Athens
  • 2. 2 Η Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Τγείας του Τπουργείου Τγείας με το αριθμ. πρωτ. Α3(γ) / οικ 40935/3-6-2016 έγγραφό της - κατόπιν σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας μας – μας γνωρίζει ότι κατόπιν της νέας οργανωτικής δομής του Τπουργείου Τγείας οι Τγειονομικές Περιφέρειες αποτελούν ΝΠΔΔ με σκοπό την εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, με το ίδιο σχετικό αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4238/14 (ΥΕΚ 38/Α΄) τα Κέντρα Τγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) και οι μονάδες παροχής υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Υροντίδας Τγείας (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. (πρώην Ι.Κ.Α.) εντάχθηκαν στην οργανωτική δομή των Τ.ΠΕ. ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι η απαλλαγή από τον ΕΥΚ της αιθυλικής αλκοόλης για ιατρικούς σκοπούς χορηγείται αποκλειστικά στα ρητά οριζόμενα στις ως άνω ισχύουσες διατάξεις δικαιούχα πρόσωπα, στα οποία δεν υπάγονται οι Τγειονομικές Περιφέρειες. Σέλος, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των αρμόδιων τελωνειακών αρχών στην εντατικοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ίδιας ως άνω ΑΤΟ, για τη νόμιμη χρησιμοποίηση των ατελώς παραλαμβανομένων ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν αυξημένο δημοσιονομικό ενδιαφέρον. Η ΠΡΟΪ΢ΣΑΜΕΝΗ ΣΗ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢ ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΑΔΑ: 79ΕΦΗ-ΣΩ2
  • 3. 3 ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΠΡΟ΢ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Σελωνειακές Περιφέρειες (για ενημέρωση των Σελωνείων αρμοδιότητάς τους) 2. Όλες οι Σελωνειακές Αρχές 3. Διεύθυνση Τποστήριξης Ηλεκτρονικών Τπηρεσιών για ενημέρωση της «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» (siteadmin@gsis.gr) 4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Σελωνείου (για ανάρτηση στο PORTAL). Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΠΡΟ΢ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Τπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής). 2. Δ/νση Εσωτερικών Τποθέσεων(ΑΘΗΝΑ) 3. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου (Σμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) 4. Αυτοτελές Σμήμα ΢υντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 5. Διεύθυνση Νομικής Τποστήριξης της Γ.Γ.Δ.Ε. 6. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού β) Διεύθυνση Οργάνωσης- Σμήμα Β΄ γ) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. δ) Δ/νση Τποστήριξης Ηλεκτρονικών Τπηρεσιών 7. Γενική Διεύθυνση Σελωνείων & ΕΥΚ α) Ελεγκτική Τπηρεσία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικής β) Ελεγκτική Τπηρεσία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Θεσσαλονίκης 8. ΢.Δ.Ο.Ε. –Κεντρική Τπηρεσία 9. Περιφερειακές Δ/νσεις ΢.Δ.Ο.Ε. 10. Τπουργείο Τγείας Γενική Δ/νση Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής Τποστήριξης α) Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Τγείας Σμήμα Παροχών Τπηρεσιών Τγείας και Οργάνωσης και Τποστήριξης των Τγειονομικών Περιφερειών e-mail: damy@moh.gov.gr β) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Τγείας και Τπηρεσιών Τγείας e-mail: gddy@moh.gov.gr Αριστοτέλους 17 104 33 Αθήνα 11. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας, Σσαμαδού 38 – ΠΕΙΡΑΙΑ΢ 12. ΢ύλλογος Εκτελωνιστών Αθήνας-Πειραιά, Σσαμαδού 38 – ΠΕΙΡΑΙΑ΢ 13. ΢ύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, Κουντουριώτου 13 - ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ Γ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Τπουργού Οικονομικών κ. Ε. Σσακαλώτου 2. Γραφείο Αναπληρωτή Τπουργού Οικονομικών κ. Σ. Αλεξιάδη 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή 4. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Σελωνείων & Ε.Υ.Κ. κας Ειρ. Γιαλούρη 5. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων και Σελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων/Σμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ (5 αντίγραφα) 6. Δ/νση Σελωνειακών Διαδικασιών 7. Δ/νση ΢τρατηγικής Σελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 8. Δ/νση Ηλεκτρονικού Σελωνείου 9. Δ/νση Ειδικών Υόρων Κατανάλωσης & ΥΠΑ 10. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Σμήμα Γ΄ : Σελωνειακών Εφαρμογών 11. Δ/νση Οργάνωσης ΑΔΑ: 79ΕΦΗ-ΣΩ2