2986 b

Panayotis Sofianopoulos
Panayotis SofianopoulosFounder and CEO of the First globally Hellenist Shop (commerce on 'Ancient Greece' theme)

ΚΥΑ 2475/18 (ΦΕΚ 2986 Β΄, 24-7-2018): Εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (ΜΙ) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2475
Εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύνα-
μο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των
Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες
διατάξεις» (Α' 112),
β) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α' 143),
γ) του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχεί-
ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3413/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265),
δ) του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των
Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατά-
ξεις» (Α' 85),
ε) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 «Μηχα-
νισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι
Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) και άλ-
λες διατάξεις» (Α' 116),
στ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε
με το π.δ. 50/2010 (Α' 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»
(Α' 89),
ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α' 98),
η) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας καιΤουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης καιΤουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),
θ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 116),
ι) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210),
ια) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α' 181),
ιβ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192),
ιγ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’26),
ιδ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 46274/
26-09-2014 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β' 2573),
ιε) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ29/08-10-2015
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168),
ιστ) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ197/
16-11-2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση» (Β' 3722),
ιζ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
1000.0/104326/2016/07-12-2016 «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β' 3987),
ιη) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης και Οικονομικών 141951/21-12-2017
«Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με
τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
24 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2986
37741
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.07.24 22:21:45
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
Signature Not
Verified
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37742 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018
και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β' 4610),
ιθ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής 1000.0/51265/06-07-2018 «Καθορισμός
του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφο-
ρικού Ισοδύναμου για το έτος 2018» (Β' 2678).
2.Την κατάργηση του υπολόγου - φυσικού προσώπου
και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015
«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομι-
κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129).
3. Τα αριθμ. 2812.7/51245/2018/05-07-2018 εισηγη-
τικά σημειώματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν εκείνης που
προβλέπεται στην απόφαση του άρθρου 1 εδαφ. 1 του
ν. 4551/2018. Η δαπάνη για το έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ
ΝΗΣΙΑ» με κωδικό 2018ΣΕ03300006 βαρύνει την εγγε-
γραμμένη πίστωση της ΣΑΕ 33 του ΠΔΕ του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενι-
κής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2018
(Α.Δ.Α.:ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), προκειμένου να τύχει χρημα-
τοδότησης από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, με συνολικό
προϋπολογισμό 570.000.000 ευρώ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μεταφορικό Ισοδύναμο
1.Το Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) συνιστά θετικό μέ-
τρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα, με
το οποίο επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μετακίνη-
σης, που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με
μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς, με το κόστος που
θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την
ίδια απόσταση.
2. Ο δικαιούχος λαμβάνει, για συγκεκριμένο αριθμό
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και για μετακινήσεις από και
προς το νησί κατοικίας το Αντιστάθμισμα του Νησιω-
τικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.), το οποίο είναι το ποσό που
προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού
κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το ποσό που θα
κατέβαλε η ίδια ωφελούμενη μονάδα εάν μετακινούνταν
στην ηπειρωτική Ελλάδα σε αντίστοιχες αποστάσεις.
Άρθρο 2
Εμπλεκόμενοι φορείς
Για την υλοποίηση της παρούσας, η Γενική Γραμματεία
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται:
α) με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
και τα νησιωτικά επιμελητήρια, για την παρακολούθηση
της επίδρασης του Μ.Ι. στις τιμές των προϊόντων και τον
ανασχεδιασμό του μέτρου,
β) με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης,γιατηνυλοποίησηκαιτηδιαχείρισητουπλη-
ροφοριακούσυστήματοςεξυπηρέτησηςδικαιούχωνΜ.Ι.,
γ) με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων
(Γ.Γ.Δ.Ε.) και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανά-
πτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, για κάθε ζήτημα εξασφάλισης πιστώσεων για
την υλοποίηση του Μ.Ι.,
δ) με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο
Υγείας, για τη πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται
στο εποχικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό και υγειονομικό
προσωπικό,
ε) με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την πιστοποίηση των
δικαιούχων αθλητών.
Άρθρο 3
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι νοικοκυριά, δηλαδή
ενήλικοι χωρίς εξαρτώμενα άτομα, και οικογένειες, που
απαρτίζονται από ένα άτομο ή από έγγαμο ζευγάρι ή
ζεύγος το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με
ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη. Ως εξαρτώμενοι θεωρούνται
αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013
(Α' 167). Εφόσον οι παραπάνω έχουν ως μόνιμη κατοικία
νησιά, είναι δυνατό να πιστοποιούνται ως ωφελούμενες
μονάδες με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
5 της παρούσας.
2. Ειδικά για την πιλοτική φάση υλοποίησης του μέ-
τρου του Μ.Ι., από τον Ιούλιο του 2018 έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2018, δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι οι κάτοικοι
των νησιών: Αγαθονήσι,Άγιος Ευστράτιος,Άγιος Μηνάς,
Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιοί, Αρμάθια, Αστυπάλαια,
Γυαλί, Δονούσα, Ερεικούσα, Ηράκλεια, Θύμαινα, Ικαρία,
Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο, Κίναρος, Κου-
φονήσια, Κως, Λέβιθα, Λειψοί, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος,
Μαθράκι, Μάραθος, Νίμος, Νίσυρος, Οθωνοί, Οινούσσες,
Πάτμος, Σάμος, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγύλη, Σύμη,
Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος, Φαρμακονήσι,
Φούρνοι, Χάλκη, Χίος, Ψαρά και Ψέριμος.
3. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέτρο του Μ.Ι.
επεκτείνεται σε όλα τα νησιά της επικράτειας, πλην των
νήσων Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας.
4. Με τροποποίηση της παρούσας, προσδιορίζονται
οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την υλοποίηση του μέ-
τρου του Μ.Ι., μετά το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής.
Άρθρο 4
Ειδικές Κατηγορίες Κατοίκων
1. Η πληροφορία για τον τόπο κατοικίας του αιτούντος
λαμβάνεται αποκλειστικά από τα στοιχεία του Μητρώου
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
όπως δηλώνεται από τον φορολογούμενο. Ως μόνιμη
κατοικία της ωφελούμενης μονάδας, θεωρείται η μόνι-
μη κατοικία του κύριου δικαιούχου, ο οποίος υποβάλλει
τη φορολογική δήλωση. Στις περιπτώσεις και μόνο που
η μόνιμη κατοικία του κύριου δικαιούχου τον καθιστά
μη επιλέξιμο, αλλά η μόνιμη κατοικία της συζύγου/ μέ-
λους συμφώνου συμβίωσης τον καθιστά επιλέξιμο στο
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37743Τεύχος Β’2986/24.07.2018
πλαίσιο του μέτρου του Μ.Ι., αυτή θεωρείται ως μόνιμη
κατοικία της ωφελούμενης μονάδας.
2. Μόνιμοι κάτοικοι νησιού, για τους σκοπούς και την
εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι., θεωρούνται οι παρα-
κάτω κατηγορίες υπαλλήλων, εφόσον έχουν αναλάβει
υπηρεσία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο, και
για όσο χρόνο υπηρετούν εκεί πραγματικά:
α) Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευ-
τικοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου
22 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α' 199)
καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010
(Α' 71), και εκπαιδευτικοί συνεργάτες - επισκέπτες καθη-
γητές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2638/1998
(Α' 204),
β) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67/
1968 (Α' 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η
χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου
21 του ν. 3580/2007 (Α' 262) και στην παρ. 3 του άρθρου
28 του ν. 4025/2011 (Α' 228),
γ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών
υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1)
έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α' 123),
δ)ιατροίυπόχρεοιυπηρεσίαςυπαίθρουήεπίθητεία,που
υπηρετούνσεθέσειςιατρώνυπηρεσίαςυπαίθρουμεπαρά-
τασητηςσύμβασήςτους,μέχριδώδεκα(12)μήνες,σύμφω-
να με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α' 165),
ε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικό-
τητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα
με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α' 172),
στ) επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δη-
μόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβά-
σεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως
τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3580/2007 και την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/
2017 (Α' 38) και
ζ) το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με
το άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α' 81).
3. Η πληροφορία για την ένταξη ενός προσώπου στις
κατηγορίες της παρ. 2 προκύπτει από στοιχεία που χορη-
γούνται στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής από το αρμόδια Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και Υγείας.
4. Στις περιπτώσεις της παρ. 2, δικαιούχος χρήσης των
εισιτηρίων, για τα οποία καταβάλλεται το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι
αποκλειστικά το πρόσωπο που φέρει τις εν λόγω ιδιότη-
τες και όχι τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του.Το Α.ΝΗ.ΚΟ.
δεν αφορά σε υπηρεσιακές μετακινήσεις που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της παρ. Δ9 του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α’94).
Άρθρο 5
Διαδικασία πιστοποίησης ωφελούμενης μονάδας
1. Η διαδικασία της πιστοποίησης για την κατα-
βολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. του άρθρου 5 του ν. 4551/2018
(Α’ 116) είναι ηλεκτρονική και απαιτεί τη συμπλήρω-
ση και υποβολή αίτησης στο διαδικτυακό τόπο http://
metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αι-
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το πρόσωπο που
είναι υπόχρεο προς υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας. Σε περίπτωση
που οι σύζυγοι ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης
υποβάλλουν χωριστά φορολογική δήλωση, η παραπάνω
αίτηση πιστοποίησης υποβάλλεται από καθέναν/καθε-
μία χωριστά και για τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη του/της.
2. Για την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο http://
metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αι-
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται πιστοποίη-
ση του δικαιούχου μέσω του Open Authentication της
Α.Α.Δ.Ε., με τα διαπιστευτήρια που έχει ο δικαιούχος στο
TaxisNet. Προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα του
αιτήματος, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής λαμβάνει με τη μορφή Web Services τις ακό-
λουθες πληροφορίες από τα στοιχεία που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε.
στο Μητρώο και στο Εισόδημα Φυσικών προσώπων:
α) όνομα και επώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώ-
ου (Α.Φ.Μ.) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.) του αιτούντος, αύξων αριθμός (ΑΑ) φορολο-
γικής δήλωσης,
β) στοιχεία μελών ωφελούμενης μονάδας του αιτού-
ντος (σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη): όνομα, επώνυμο,
Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και τύπος εξαρτώμενου μέλους (τέκνο,
ανιών, κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνονται οι φιλοξενούμενοι, οι
οποίοι έχουν δικό τους αυτοτελές δικαίωμα χορήγησης
Α.ΝΗ.ΚΟ.,
γ) στοιχεία μόνιμης κατοικίας (Ταχυδρομικός Κώδικας-
Νομός - Πόλη ή και Δημοτική Ενότητα/Οδός),
δ) φορολογικό έτος αναφοράς των παραπάνω.
Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρω-
μένα και χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας σε ηλεκτρονική
αίτηση που έχει τη δυνατότητα να προεπισκοπήσει ο
αιτών/η αιτούσα. Προκειμένου να συλλεχθούν τα πα-
ραπάνω στοιχεία, ο αιτών/ η αιτούσα πρέπει να έχει
υποβάλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του
προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία πρέπει να
έχει εκκαθαριστεί.
3. Ο δικαιούχος συμπληρώνει επιπλέον:
α) τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον
οποίο ο αιτών/ η αιτούσα είναι ο πρώτος δικαιούχος, και
την Τράπεζα, στην οποία έχει εκδοθεί ο λογαριασμός,
β) τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος/ της αιτούσας,
πέραν του στοιχείου της κατοικίας και συγκεκριμένα, τη
διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό
κινητού τηλεφώνου.
4. Σε περίπτωση που ο αιτών/ η αιτούσα ανήκει σε
ειδική κατηγορία της παρ. 2 του άρθρου 4:
α) Κατά την υποβολή της αίτησης δεν εμφανίζονται τα
λοιπά μέλη (εξαρτώμενα ή μη) της ωφελούμενης μονά-
δας, εφόσον αυτά δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό
του αριθμού εισιτηρίων, για τα οποία δικαιούται Α.ΝΗ.ΚΟ.
β)Τα στοιχεία που τακτοποιούν την ένταξή του στην ει-
δική κατηγορία κοινοποιούνται από το αρμόδιο Υπουρ-
γείο στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.
gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πο-
λιτικής.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37744 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή
της αίτησης πιστοποίησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων
των υποχρεωτικών πεδίων της. Μετά την ολοκλήρωση
της συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που ο
αιτών/ η αιτούσα ελέγξει και αποδεχτεί την ακρίβεια των
στοιχείων, αυτός/ή μπορεί να υποβάλλει οριστικά την
αίτηση. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης είναι
ανακριβή, ο αιτών/ η αιτούσα οφείλει προηγουμένως
να προβεί σε ενημέρωση των στοιχείων που τηρούνται
στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., από την οποία και αντλούνται
τα στοιχεία αυτά, καθώς και των στοιχείων που κατα-
χωρεί ο ίδιος και έπειτα να προχωρεί σε υποβολή της
αίτησης. Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι
αληθή και ορθά.
Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών
δηλώνει υπεύθυνα εκ μέρους όλων των μελών της ωφε-
λούμενης μονάδας ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προ-
ϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι., όπως αυτό
περιγράφεται στο ν. 4551/2018 και στην παρούσα.
6. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών/ η
αιτούσα λαμβάνει άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα ή μήνυμα
κειμένου της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short
Message Service/ SMS), με το οποίο πληροφορείται:
α) εάν έχει πιστοποιηθεί ως ωφελούμενη μονάδα, για
τηνοποίαέχειυποβάλειαίτηση,γιατηλήψητουΑ.ΝΗ.ΚΟ.,
β) τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (M.A.N.) για κάθε
μέλος της ωφελούμενης μονάδας,
γ) το συνολικό αριθμό των εισιτηρίων που δικαιούται
η ωφελούμενη μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.
7. Ο M.A.N. κάθε μέλους της ωφελούμενης μο-
νάδας παράγεται από το διαδικτυακό τόπο http://
metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αι-
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε μορφή εκτυπώσιμης
κάρτας, με ενσωματωμένο barcode ή/και QR code, προς
διευκόλυνση των δικαιούχων.
8. Στις περιπτώσεις που ο αιτών / η αιτούσα έχει ήδη
απαλλαγεί από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής
της φορολογικής του/της δήλωσης, η αίτηση πιστοποί-
ησης για το Μ.Ι. μπορεί να υποβάλλεται μέσω Κέντρου
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Στην περίπτωση του
προηγούμενου εδαφίου, ο αιτών προσκομίζει στον
εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, συμπληρωμένο και υπο-
γεγραμμένο το σχετικό έντυπο που χορηγείται από τα
Κ.Ε.Π. καθώς και σχετική βεβαίωση περί απαλλαγής από
την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικής
δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης, προσκομίζει
εκτυπωμένο το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγού-
μενου της χορήγησης του Μ.Ι. έτους και το έντυπο Ε1 της
δήλωσης, ώστε να προκύπτουν τα απαραίτητα στοιχεία.
Τα Κ.Ε.Π. διαβιβάζουν τα αιτήματα στη Γενική Γραμματεία
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, από όπου τα στοι-
χεία της αίτησης καταχωρούνται στο διαδικτυακό τόπο
http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο αιτών/ η αιτούσα
παραλαμβάνει τον M.A.N. από τα Κ.Ε.Π.
Άρθρο 6
Προστασία προσωπικών δεδομένων
1. Με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του μέτρου
του Μ.Ι., συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, εκτός
από τα παραπάνω αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 5, και δεδομένα που σχετίζονται με τις μετακι-
νήσεις των μελών της ωφελούμενης μονάδας από και
προς το νησί κατοικίας.
2. Τα πρόσθετα δεδομένα συνίστανται σε: ονοματε-
πώνυμο του επιβάτη, Κωδικό Κράτησης, ημερομηνία
έκδοσης, λιμάνι αναχώρησης, λιμάνι προορισμού, ώρα
αναχώρησης,θέση,πλοίοδιαδρομής,σχετικήναυτιλιακή
εταιρεία, ημερομηνία αναχώρησης, αριθμό εισιτηρίου,
ακύρωσηήμητουεισιτηρίου,ΚωδικόΑπόδειξηςΜεταφο-
ράςΕπιβάτη,καθαρόναύλοςεισιτηρίου,ποσοστόέκπτω-
σης του εισιτηρίου, Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (M.A.N.),
φύλο του επιβάτη και κατηγορία του ως προς την ηλικία.
3. Τα δεδομένα των παρ. 1 και 2 χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για τον μελλοντικό ανασχεδιασμό του μέ-
τρου του Μ.Ι. και την επεξεργασία των αιτήσεων καταβο-
λής του Α.ΝΗ.ΚΟ., και διατηρούνται στο πληροφοριακό
σύστημα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου για πέντε (5)
έτη από την ολοκλήρωση του έργου. Για τη συλλογή, τη
διατήρηση και την επεξεργασία τους, τηρούνται οι όροι
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, ο δικαι-
ούχος αποδέχεται τη σύμβαση ιδιωτικότητας, που είναι
αναρτημένη στην πληροφοριακό σύστημα του Μ.Ι., η
οποία, μεταξύ άλλων, περιέχει το είδος των συλλεγέντων
δεδομένων, τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας τους,
τις μεθόδους που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της
ασφάλειας τους και το χρόνο διατήρησής τους.
Άρθρο 7
Πληροφόρηση -Ένσταση
1. Για την πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερό-
μενων πολιτών και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων
κατά την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης, λειτουργεί
Γραφείο Αρωγής Χρηστών.
2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη γνωστοποίηση
της απόφασης για την πιστοποίηση της ωφελούμενης
μονάδας καθώς και για τον αριθμό των εισιτηρίων που
δικαιούται, ο αιτών μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προ-
σφυγή ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5
του ν. 4551/2018 (Α' 116).
Άρθρο 8
Διαδικασία υπολογισμού Α.ΝΗ.ΚΟ.
1. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. προκύπτει από τη διαφορά του πραγ-
ματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μο-
νάδας από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου. Σε
κάθε ωφελούμενη μονάδα αντιστοιχεί συγκεκριμένος
αριθμός εισιτηρίων- διαδρομών, για τα οποία λαμβάνει
Α.ΝΗ.ΚΟ., από τα δρομολόγια, προς ή από το νησί, στο
οποίο έχει τη μόνιμη κατοικία της, όπως αναλυτικά απο-
τυπώνεται στο Παράρτημα 1.
2. Στην περίπτωση που για τους σκοπούς της παραπά-
νω μετακίνησης απαιτείται ενδιάμεσος σταθμός είτε σε
άλλο νησί είτε στην ηπειρωτική Ελλάδα, η διαδρομή λογί-
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37745Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ζεται ως μία, εφόσον πραγματοποιείται εντός είκοσι τεσ-
σάρων (24) ωρών από την αναχώρηση, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία που αναγράφονται στα εισιτήριά του.
3. Ο αριθμός τον εισιτηρίων-διαδρομών για τα οποία
η ωφελούμενη μονάδα λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ. εξαρτάται
από τον αριθμό των κατοίκων του νησιού, την ύπαρξη
διοικητικού κέντρου και τις βασικές υποδομές στο νησί
στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο του Μ.Ι., παράγοντες, οι
οποίοι καθορίζουν και την εκτιμώμενη ανάγκη μετακινή-
σεων των κατοίκων των νησιών στην ηπειρωτική Ελλάδα,
σύμφωνα με το Παράρτημα 2 που συνιστά αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
Για την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι., ο
αριθμός εισιτηρίων-διαδρομών που δικαιούται κάθε
ωφελούμενη μονάδα σε κάθε νησί ορίζεται κατά τους
παρακάτω πίνακες.
Νησί Αριθμός εισιτηρίων-διαδρομών/
Ωφελούμενη Μονάδα
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΑΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΑΓΙΟΣ
ΜΗΝΑΣ
14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΑΛΙΜΙΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΑΝΑΦΗ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΑΝΤΙΨΑΡΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΑΡΚΙΟΙ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΑΡΜΑΘΙΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΓΥΑΛΙ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΔΟΝΟΥΣΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΕΡΡΙΚΟΥΣΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΘΥΜΑΙΝΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΚΙΝΑΡΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΛΕΒΙΘΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΛΕΙΨΟΙ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΜΑΘΡΑΚΙ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΜΑΡΑΘΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΝΙΜΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΝΙΣΥΡΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΟΘΩΝΟΙ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΣΑΡΙΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΣΥΡΝΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΤΕΛΕΝΔΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΤΗΛΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΧΑΛΚΗ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΨΑΡΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΨΕΡΙΜΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΚΑΣΟΣ 12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΣΥΜΗ 12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΦΟΥΡΝΟΙ 12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΙΚΑΡΙΑ 10 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 10 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΛΕΡΟΣ 10 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37746 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΠΑΤΜΟΣ 10 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΛΗΜΝΟΣ 8 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΛΕΣΒΟΣ 6 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΚΩΣ 6 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΣΑΜΟΣ 6 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
ΧΙΟΣ 6 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης
Μονάδας
4. Ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων, για τα οποία κατα-
βάλλεται Α.ΝΗ.ΚΟ. αφορούν όλα τα μέλη της ωφελούμε-
νης μονάδας και μπορούν να διανεμηθούν ελεύθερα από
αυτά, σύμφωνα με τη χρονική σειρά της εκτέλεσης του
ταξιδιού. Η εξάντληση των εισιτηρίων από κάποια από τα
μέλη της ωφελούμενης μονάδας δεν παρέχει δικαίωμα
αποζημίωσης κατά του Δημοσίου των μελών που δεν
έκαναν χρήση του μέτρου.
5. Σε περίπτωση που μέλος ή μέλη της ωφελούμενης
μονάδας είναι ερασιτέχνης/ες αθλητής/ές εγγεγραμμέ-
νος/οι σε αθλητικό σωματείο με έδρα νησί, ο αριθμός
εισιτηρίων που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενη μονάδα
επαυξάνεται κατά μία (1) διαδρομή με επιστροφή ανά
αθλητή. Τα στοιχεία των αθλητών που μετακινούνται
προκύπτουν από καταλόγους που χορηγεί για το σκοπό
αυτό η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στη Γενική Γραμ-
ματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 9
Διαδικασία Καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ.
1. Κατά την αγορά του εισιτηρίου, ο επιβάτης- δικαιού-
χος του Α.ΝΗ.ΚΟ. γνωστοποιεί στον υπεύθυνο έκδοσης
εισιτηρίων τον M.A.N., ο οποίος στη συνέχεια καταγρά-
φεται στο εισιτήριο. Ο δικαιούχος επιμελείται, ώστε τα
προσωπικά του στοιχεία να αναγράφονται στο εισιτή-
ριο, όπως είναι καταγεγραμμένα στο διαδικτυακό τόπο
http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην εκτυπώσιμη
μορφή του M.A.N. Το αργότερο μέχρι την 12:00 ώρα
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τον απόπλου του
πλοίου από κάθε λιμένα προσέγγισης, ο κατάλογος με
τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ., οι οποίοι πραγματοποίησαν
ταξίδι, διαβιβάζεται από την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εται-
ρεία στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής - Τμήμα Β' Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., η οποία ενημερώ-
νει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτι-
κής Πολιτικής μέσα από το διαδικτυακό τόπο http://
metaforikoisodynamo.gr/.
2. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι-
τικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, το πρώτο 10ήμερο του μήνα εκδίδει την πράξη
έγκρισης της πίστωσης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ.
στους δικαιούχους του προηγούμενου μήνα, από την
αντίστοιχη Σ.Α.Ε./ έργο του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). και αιτείται τη χρηματοδότηση του
έργου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ», σύμφωνα με τις διατά-
ξεις που διέπουν το Π.Δ.Ε.
Μετά την έκδοση της πράξης έγκρισης της πίστωσης
για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους του
προηγούμενου μήνα, υποβάλλεται μέσω του πληροφο-
ριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. αίτημα χρηματοδότησης
της Συλλογικής Απόφασης προς τη Διεύθυνση Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
και εκδίδεται η εντολή κατανομής της χρηματοδότησης
στο εν λόγω έργο προς την Τράπεζα της Ελλάδας.
3. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. για κάθε μέλος της ωφελούμενης μο-
νάδας καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του αι-
τούντος, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό
ίδρυμα που λειτουργεί την Ελλάδα, στον Αριθμό ΙΒΑΝ
που έχει δηλώσει κατά την αίτησή του/της ο αιτών η
αιτούσα. Η μεταφορά του ποσού γίνεται, επίσης, μέσω
του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή
προς την Τράπεζα της Ελλάδας.
Ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ., ανά μήνα
αναφοράς, αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση
εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης.
Ο δικαιούχος μπορεί να ενημερώνεται σε κάθε φάση
της καταβολής, μέσω του πληροφοριακού συστήματος,
για το στάδιο που βρίσκεται η καταβολή, κάνοντας χρή-
ση των κωδικών πιστοποίησης του Taxisnet.
4. Ειδικά για τα ταξίδια που πραγματοποιούνται για την
περίοδο από 1η έως 10η Ιουλίου 2018, κατά την οποία
δε βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το πληροφοριακό
σύστημα του Μ.Ι., οι κάτοικοι των νησιών μπορούν να
λάβουν το Α.ΝΗ.ΚΟ., εφόσον:
α) πιστοποιούνται ως δικαιούχοι και λαμβάνουν τον
M.A.N. από το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου που τίθεται σε λειτουργία από τις
10 Ιουλίου 2018 και
β) υποβάλλουν στη Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής σχετικό αίτημα, αναγράφοντας τον Μ.Α.Ν και προ-
σκομίζοντας ακέραια τα αποκόμματα των εισιτηρίων
τους για διαδρομές από ή προς τα νησιά της πιλοτικής
εφαρμογής, στα οποία πρέπει να αναγράφεται το ονο-
ματεπώνυμό τους, όπως αναγράφεται στην πιστοποίηση
τους ως δικαιούχων M.A.N.
Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής ελέγχει τη συνδρομή των περιπτώσεων α' και β' και
εντάσσει τους δικαιούχους στον κατάλογο δικαιούχων
του σχετικού μήνα αναφοράς, ακολουθώντας τη δια-
δικασία καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ., όπως περιγράφεται στο
παρόν άρθρο.
Άρθρο 10
Διακοπή καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ.
1. Η αλλαγή της κατοικίας της ωφελούμενης μονάδας
σε άλλο νησί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37747Τεύχος Β’2986/24.07.2018
πιστοποίησης, και κατά τη διάρκεια του έτους για το
οποίο κρίθηκε δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ., δεν επηρεάζει
τον τρόπο και την έκταση καταβολής του.
2. Σε περίπτωση που η ωφελούμενη μονάδα μετοική-
σει εκτός νησιού για χρόνο μεγαλύτερο του τετραμήνου
μέσα στο ίδιο έτος, με την επιφύλαξη των περιπτώσε-
ων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4551/2018 (Α' 116), τα μέλη της δεν δικαιούνται να
κάνουν χρήση του Μ.Α.Ν, ενώ ο δικαιούχος του Α.ΝΗ.
ΚΟ. υποχρεούται να ανακοινώσει αυτή την αλλαγή στη
Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Μ.Ι.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37748 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37749Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37750 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37751Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37752 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37753Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37754 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37755Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37756 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37757Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37758 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37759Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37760 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37761Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37762 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37763Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37764 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37765Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37766 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37767Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37768 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37769Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37770 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37771Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37772 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37773Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37774 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37775Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37776 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37777Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37778 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37779Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37780 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37781Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37782 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37783Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37784 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37785Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37786 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37787Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37788 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37789Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37790 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37791Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37792 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37793Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37794 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37795Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37796 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37797Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37798 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37799Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37800 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37801Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37802 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37803Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37804 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37805Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37806 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37807Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37808 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37809Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37810 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37811Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37812 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37813Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37814 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37815Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37816 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37817Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37818 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37819Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37820 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37821Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37822 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37823Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37824 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37825Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37826 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37827Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37828 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37829Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37830 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37831Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37832 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37833Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37834 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37835Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37836 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37837Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37838 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37839Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37840 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37841Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37842 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37843Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37844 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37845Τεύχος Β’2986/24.07.2018
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37846 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ναυτιλίας Υφυπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ
2986 b
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37848 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
*02029862407180108*
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ.Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30
Ιστότοπος: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.
Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στοΤμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.
Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το ΕθνικόΤυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
Πείτε μας τη γνώμη σας,

Recomendados

819 b 19 por
819 b 19819 b 19
819 b 19Panayotis Sofianopoulos
182 vistas48 diapositivas
ΦΕΚ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2021 por
ΦΕΚ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2021ΦΕΚ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2021
ΦΕΚ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2021Agrosimvoulos
2.2K vistas40 diapositivas
2017.12.08 1η τροποποίηση προσωρινού κατάλογου δυνητικών δικαιούχων por
2017.12.08 1η τροποποίηση προσωρινού κατάλογου δυνητικών δικαιούχων2017.12.08 1η τροποποίηση προσωρινού κατάλογου δυνητικών δικαιούχων
2017.12.08 1η τροποποίηση προσωρινού κατάλογου δυνητικών δικαιούχωνAgrosimvoulos
260 vistas204 diapositivas
4h tropopoisi YA por
4h tropopoisi YA4h tropopoisi YA
4h tropopoisi YAAgrosimvoulos
2.1K vistas8 diapositivas
02 prosklisi 14-12-2017 por
02 prosklisi 14-12-201702 prosklisi 14-12-2017
02 prosklisi 14-12-2017Agrosimvoulos
119 vistas49 diapositivas
1tropo4267 metro16 020818 por
1tropo4267 metro16 0208181tropo4267 metro16 020818
1tropo4267 metro16 020818Agrosimvoulos
39 vistas6 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ por
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝPanayotis Sofianopoulos
201 vistas80 diapositivas
Antixalazika systhmata por
Antixalazika systhmataAntixalazika systhmata
Antixalazika systhmataAgrosimvoulos
600 vistas75 diapositivas
2019 01-18 prosklisi ypometro 7 por
2019 01-18 prosklisi ypometro 72019 01-18 prosklisi ypometro 7
2019 01-18 prosklisi ypometro 7Agrosimvoulos
410 vistas16 diapositivas
8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης por
8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης
8η Τροποποίηση Σχεδίων ΒελτίωσηςAgrosimvoulos
103 vistas5 diapositivas
Ερωτήσεις και απαντήσεις | «e –λιανικό» | Β’ Κύκλος por
Ερωτήσεις και απαντήσεις | «e –λιανικό» | Β’ ΚύκλοςΕρωτήσεις και απαντήσεις | «e –λιανικό» | Β’ Κύκλος
Ερωτήσεις και απαντήσεις | «e –λιανικό» | Β’ ΚύκλοςAgrosimvoulos
193 vistas12 diapositivas
2021 ΕΣΠΑ | Επανεκκίνηση του Τουρισμού | Αποτελέσματα por
2021 ΕΣΠΑ | Επανεκκίνηση του Τουρισμού | Αποτελέσματα2021 ΕΣΠΑ | Επανεκκίνηση του Τουρισμού | Αποτελέσματα
2021 ΕΣΠΑ | Επανεκκίνηση του Τουρισμού | ΑποτελέσματαAgrosimvoulos
267 vistas29 diapositivas

La actualidad más candente(20)

2019 01-18 prosklisi ypometro 7 por Agrosimvoulos
2019 01-18 prosklisi ypometro 72019 01-18 prosklisi ypometro 7
2019 01-18 prosklisi ypometro 7
Agrosimvoulos410 vistas
8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης por Agrosimvoulos
8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης
8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης
Agrosimvoulos103 vistas
Ερωτήσεις και απαντήσεις | «e –λιανικό» | Β’ Κύκλος por Agrosimvoulos
Ερωτήσεις και απαντήσεις | «e –λιανικό» | Β’ ΚύκλοςΕρωτήσεις και απαντήσεις | «e –λιανικό» | Β’ Κύκλος
Ερωτήσεις και απαντήσεις | «e –λιανικό» | Β’ Κύκλος
Agrosimvoulos193 vistas
2021 ΕΣΠΑ | Επανεκκίνηση του Τουρισμού | Αποτελέσματα por Agrosimvoulos
2021 ΕΣΠΑ | Επανεκκίνηση του Τουρισμού | Αποτελέσματα2021 ΕΣΠΑ | Επανεκκίνηση του Τουρισμού | Αποτελέσματα
2021 ΕΣΠΑ | Επανεκκίνηση του Τουρισμού | Αποτελέσματα
Agrosimvoulos267 vistas
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.2 στη μεταποίηση με τελικό προϊόν μη... por Agrosimvoulos
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.2 στη μεταποίηση με τελικό προϊόν μη...Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.2 στη μεταποίηση με τελικό προϊόν μη...
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.2 στη μεταποίηση με τελικό προϊόν μη...
Agrosimvoulos1.6K vistas
πρόσκληση μεταποίησης por Agrosimvoulos
πρόσκληση μεταποίησηςπρόσκληση μεταποίησης
πρόσκληση μεταποίησης
Agrosimvoulos2.5K vistas
Πρόσκληση Προγράμματος CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου por Agrosimvoulos
Πρόσκληση Προγράμματος CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου ΈβρουΠρόσκληση Προγράμματος CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου
Πρόσκληση Προγράμματος CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου
Agrosimvoulos107 vistas
Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» por Agrosimvoulos
Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
Agrosimvoulos909 vistas
Τροποποίηση της απόφασης ένταξης των πτυχιούχων 2016 por Agrosimvoulos
Τροποποίηση της απόφασης ένταξης των πτυχιούχων 2016Τροποποίηση της απόφασης ένταξης των πτυχιούχων 2016
Τροποποίηση της απόφασης ένταξης των πτυχιούχων 2016
Agrosimvoulos507 vistas
5η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης por Agrosimvoulos
5η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης 5η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης
5η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης
Agrosimvoulos53 vistas
20170427 παράταση υποβολής φακέλων por Agrosimvoulos
20170427 παράταση υποβολής φακέλων20170427 παράταση υποβολής φακέλων
20170427 παράταση υποβολής φακέλων
Agrosimvoulos354 vistas
1η Τροποποίηση_e-λιανικό por Agrosimvoulos
1η Τροποποίηση_e-λιανικό1η Τροποποίηση_e-λιανικό
1η Τροποποίηση_e-λιανικό
Agrosimvoulos164 vistas
Υπομέτρο 10.1 | Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερ... por Agrosimvoulos
Υπομέτρο 10.1 | Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερ...Υπομέτρο 10.1 | Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερ...
Υπομέτρο 10.1 | Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερ...
Agrosimvoulos1.2K vistas
1h tropopoiisi prosklisis por Agrosimvoulos
1h tropopoiisi prosklisis1h tropopoiisi prosklisis
1h tropopoiisi prosklisis
Agrosimvoulos236 vistas

Similar a 2986 b

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο υπόμετρο 6.1 εγκατάσταση νέων... por
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο υπόμετρο 6.1 εγκατάσταση νέων...Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο υπόμετρο 6.1 εγκατάσταση νέων...
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο υπόμετρο 6.1 εγκατάσταση νέων...Agrosimvoulos
16.1K vistas80 diapositivas
3η τροποποίηση ανειλημμένων αδα παράταση προθεσμίας por
3η τροποποίηση ανειλημμένων αδα παράταση προθεσμίας3η τροποποίηση ανειλημμένων αδα παράταση προθεσμίας
3η τροποποίηση ανειλημμένων αδα παράταση προθεσμίαςAgrosimvoulos
229 vistas175 diapositivas
1.prosklisi dimosion ergon alieias por
1.prosklisi dimosion ergon alieias1.prosklisi dimosion ergon alieias
1.prosklisi dimosion ergon alieiasAgrosimvoulos
262 vistas26 diapositivas
4i tropopoiisi touristikon mme por
4i tropopoiisi touristikon mme4i tropopoiisi touristikon mme
4i tropopoiisi touristikon mmeAgrosimvoulos
103 vistas172 diapositivas
20180927 apof _2hs_tropop._paratasi_alma por
20180927 apof _2hs_tropop._paratasi_alma20180927 apof _2hs_tropop._paratasi_alma
20180927 apof _2hs_tropop._paratasi_almaAgrosimvoulos
21 vistas212 diapositivas
Μέτρο 9, «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» por
Μέτρο 9, «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ»Μέτρο 9, «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ»
Μέτρο 9, «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ»Agrosimvoulos
1.2K vistas23 diapositivas

Similar a 2986 b(20)

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο υπόμετρο 6.1 εγκατάσταση νέων... por Agrosimvoulos
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο υπόμετρο 6.1 εγκατάσταση νέων...Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο υπόμετρο 6.1 εγκατάσταση νέων...
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο υπόμετρο 6.1 εγκατάσταση νέων...
Agrosimvoulos16.1K vistas
3η τροποποίηση ανειλημμένων αδα παράταση προθεσμίας por Agrosimvoulos
3η τροποποίηση ανειλημμένων αδα παράταση προθεσμίας3η τροποποίηση ανειλημμένων αδα παράταση προθεσμίας
3η τροποποίηση ανειλημμένων αδα παράταση προθεσμίας
Agrosimvoulos229 vistas
1.prosklisi dimosion ergon alieias por Agrosimvoulos
1.prosklisi dimosion ergon alieias1.prosklisi dimosion ergon alieias
1.prosklisi dimosion ergon alieias
Agrosimvoulos262 vistas
4i tropopoiisi touristikon mme por Agrosimvoulos
4i tropopoiisi touristikon mme4i tropopoiisi touristikon mme
4i tropopoiisi touristikon mme
Agrosimvoulos103 vistas
20180927 apof _2hs_tropop._paratasi_alma por Agrosimvoulos
20180927 apof _2hs_tropop._paratasi_alma20180927 apof _2hs_tropop._paratasi_alma
20180927 apof _2hs_tropop._paratasi_alma
Agrosimvoulos21 vistas
Μέτρο 9, «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» por Agrosimvoulos
Μέτρο 9, «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ»Μέτρο 9, «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ»
Μέτρο 9, «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ»
Agrosimvoulos1.2K vistas
20210402 2h tropopoiisi_e-lianiko por Agrosimvoulos
20210402 2h tropopoiisi_e-lianiko20210402 2h tropopoiisi_e-lianiko
20210402 2h tropopoiisi_e-lianiko
Agrosimvoulos202 vistas
Συχνές ερωτήσεις | e-λιανικό por Agrosimvoulos
Συχνές ερωτήσεις | e-λιανικόΣυχνές ερωτήσεις | e-λιανικό
Συχνές ερωτήσεις | e-λιανικό
Agrosimvoulos228 vistas
00 suxnes erwtapantiseis 20210226 por Agrosimvoulos
00 suxnes erwtapantiseis 2021022600 suxnes erwtapantiseis 20210226
00 suxnes erwtapantiseis 20210226
Agrosimvoulos58 vistas
Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄ Κύκλος - Πρ... por Win to Win - Business Consultants
Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄ Κύκλος - Πρ...Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄ Κύκλος - Πρ...
Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄ Κύκλος - Πρ...
Πρόσκληση Πτυχιούχων β κύκλος por Agrosimvoulos
Πρόσκληση Πτυχιούχων β κύκλοςΠρόσκληση Πτυχιούχων β κύκλος
Πρόσκληση Πτυχιούχων β κύκλος
Agrosimvoulos2.5K vistas
Απόφαση Ένταξης Πράξης "Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων" ΑΜΘ por Agrosimvoulos
Απόφαση Ένταξης Πράξης "Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων" ΑΜΘΑπόφαση Ένταξης Πράξης "Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων" ΑΜΘ
Απόφαση Ένταξης Πράξης "Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων" ΑΜΘ
Agrosimvoulos197 vistas
01_Διαβούλευση 4.1.5_22-12-2022.pdf por ssuserc25882
01_Διαβούλευση 4.1.5_22-12-2022.pdf01_Διαβούλευση 4.1.5_22-12-2022.pdf
01_Διαβούλευση 4.1.5_22-12-2022.pdf
ssuserc25882605 vistas
2017.03.10 πρόσκληση por Agrosimvoulos
2017.03.10 πρόσκληση2017.03.10 πρόσκληση
2017.03.10 πρόσκληση
Agrosimvoulos517 vistas
Ψηφιακό Άλμα - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις - Προκ... por Win to Win - Business Consultants
Ψηφιακό Άλμα - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις - Προκ...Ψηφιακό Άλμα - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις - Προκ...
Ψηφιακό Άλμα - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις - Προκ...

Más de Panayotis Sofianopoulos

e_2034ada.pdf por
e_2034ada.pdfe_2034ada.pdf
e_2034ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
103 vistas51 diapositivas
a1039fek.pdf por
a1039fek.pdfa1039fek.pdf
a1039fek.pdfPanayotis Sofianopoulos
104 vistas12 diapositivas
a_1021ada.pdf por
a_1021ada.pdfa_1021ada.pdf
a_1021ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
62 vistas10 diapositivas
6092b-22.pdf por
6092b-22.pdf6092b-22.pdf
6092b-22.pdfPanayotis Sofianopoulos
54 vistas12 diapositivas
Α1128_2022_FEK.pdf por
Α1128_2022_FEK.pdfΑ1128_2022_FEK.pdf
Α1128_2022_FEK.pdfPanayotis Sofianopoulos
38 vistas8 diapositivas
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf por
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdfPanayotis Sofianopoulos
27 vistas2 diapositivas

Más de Panayotis Sofianopoulos(20)

Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf por Panayotis Sofianopoulos
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdfΥπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf

2986 b

 • 1. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2475 Εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύνα- μο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α)Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργά- νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (Α' 112), β) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), γ) του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχεί- ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα- ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3413/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), δ) του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατά- ξεις» (Α' 85), ε) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 «Μηχα- νισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) και άλ- λες διατάξεις» (Α' 116), στ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 50/2010 (Α' 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α' 89), ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), η) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο- λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο- μών, Ναυτιλίας καιΤουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης καιΤουρισμού και του Υπουργείου Παραγω- γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο- νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114), θ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116), ι) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210), ια) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο- νομικών» (Α' 181), ιβ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192), ιγ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι- λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’26), ιδ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο- μικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 46274/ 26-09-2014 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμμα- τος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β' 2573), ιε) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ29/08-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168), ιστ) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ197/ 16-11-2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί- τση» (Β' 3722), ιζ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 1000.0/104326/2016/07-12-2016 «Ανάθεση αρμοδιο- τήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο- λιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β' 3987), ιη) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 141951/21-12-2017 «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 24 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2986 37741 Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.07.24 22:21:45 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio Signature Not Verified
 • 2. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37742 Τεύχος Β’2986/24.07.2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β' 4610), ιθ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής 1000.0/51265/06-07-2018 «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφο- ρικού Ισοδύναμου για το έτος 2018» (Β' 2678). 2.Την κατάργηση του υπολόγου - φυσικού προσώπου και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομι- κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129). 3. Τα αριθμ. 2812.7/51245/2018/05-07-2018 εισηγη- τικά σημειώματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν εκείνης που προβλέπεται στην απόφαση του άρθρου 1 εδαφ. 1 του ν. 4551/2018. Η δαπάνη για το έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ» με κωδικό 2018ΣΕ03300006 βαρύνει την εγγε- γραμμένη πίστωση της ΣΑΕ 33 του ΠΔΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενι- κής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2018 (Α.Δ.Α.:ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), προκειμένου να τύχει χρημα- τοδότησης από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 570.000.000 ευρώ, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μεταφορικό Ισοδύναμο 1.Το Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) συνιστά θετικό μέ- τρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα, με το οποίο επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μετακίνη- σης, που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς, με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση. 2. Ο δικαιούχος λαμβάνει, για συγκεκριμένο αριθμό ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και για μετακινήσεις από και προς το νησί κατοικίας το Αντιστάθμισμα του Νησιω- τικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.), το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το ποσό που θα κατέβαλε η ίδια ωφελούμενη μονάδα εάν μετακινούνταν στην ηπειρωτική Ελλάδα σε αντίστοιχες αποστάσεις. Άρθρο 2 Εμπλεκόμενοι φορείς Για την υλοποίηση της παρούσας, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυ- τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται: α) με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τα νησιωτικά επιμελητήρια, για την παρακολούθηση της επίδρασης του Μ.Ι. στις τιμές των προϊόντων και τον ανασχεδιασμό του μέτρου, β) με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,γιατηνυλοποίησηκαιτηδιαχείρισητουπλη- ροφοριακούσυστήματοςεξυπηρέτησηςδικαιούχωνΜ.Ι., γ) με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανά- πτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά- πτυξης, για κάθε ζήτημα εξασφάλισης πιστώσεων για την υλοποίηση του Μ.Ι., δ) με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας, για τη πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται στο εποχικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό και υγειονομικό προσωπικό, ε) με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργεί- ου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την πιστοποίηση των δικαιούχων αθλητών. Άρθρο 3 Δικαιούχοι 1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι νοικοκυριά, δηλαδή ενήλικοι χωρίς εξαρτώμενα άτομα, και οικογένειες, που απαρτίζονται από ένα άτομο ή από έγγαμο ζευγάρι ή ζεύγος το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη. Ως εξαρτώμενοι θεωρούνται αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Εφόσον οι παραπάνω έχουν ως μόνιμη κατοικία νησιά, είναι δυνατό να πιστοποιούνται ως ωφελούμενες μονάδες με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 2. Ειδικά για την πιλοτική φάση υλοποίησης του μέ- τρου του Μ.Ι., από τον Ιούλιο του 2018 έως τις 31 Δεκεμ- βρίου 2018, δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι οι κάτοικοι των νησιών: Αγαθονήσι,Άγιος Ευστράτιος,Άγιος Μηνάς, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιοί, Αρμάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερεικούσα, Ηράκλεια, Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο, Κίναρος, Κου- φονήσια, Κως, Λέβιθα, Λειψοί, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος, Μαθράκι, Μάραθος, Νίμος, Νίσυρος, Οθωνοί, Οινούσσες, Πάτμος, Σάμος, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγύλη, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος, Φαρμακονήσι, Φούρνοι, Χάλκη, Χίος, Ψαρά και Ψέριμος. 3. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέτρο του Μ.Ι. επεκτείνεται σε όλα τα νησιά της επικράτειας, πλην των νήσων Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας. 4. Με τροποποίηση της παρούσας, προσδιορίζονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την υλοποίηση του μέ- τρου του Μ.Ι., μετά το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής. Άρθρο 4 Ειδικές Κατηγορίες Κατοίκων 1. Η πληροφορία για τον τόπο κατοικίας του αιτούντος λαμβάνεται αποκλειστικά από τα στοιχεία του Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως δηλώνεται από τον φορολογούμενο. Ως μόνιμη κατοικία της ωφελούμενης μονάδας, θεωρείται η μόνι- μη κατοικία του κύριου δικαιούχου, ο οποίος υποβάλλει τη φορολογική δήλωση. Στις περιπτώσεις και μόνο που η μόνιμη κατοικία του κύριου δικαιούχου τον καθιστά μη επιλέξιμο, αλλά η μόνιμη κατοικία της συζύγου/ μέ- λους συμφώνου συμβίωσης τον καθιστά επιλέξιμο στο
 • 3. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37743Τεύχος Β’2986/24.07.2018 πλαίσιο του μέτρου του Μ.Ι., αυτή θεωρείται ως μόνιμη κατοικία της ωφελούμενης μονάδας. 2. Μόνιμοι κάτοικοι νησιού, για τους σκοπούς και την εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι., θεωρούνται οι παρα- κάτω κατηγορίες υπαλλήλων, εφόσον έχουν αναλάβει υπηρεσία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο, και για όσο χρόνο υπηρετούν εκεί πραγματικά: α) Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευ- τικοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α' 199) καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α' 71), και εκπαιδευτικοί συνεργάτες - επισκέπτες καθη- γητές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), σύμ- φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α' 204), β) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67/ 1968 (Α' 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α' 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α' 228), γ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α' 123), δ)ιατροίυπόχρεοιυπηρεσίαςυπαίθρουήεπίθητεία,που υπηρετούνσεθέσειςιατρώνυπηρεσίαςυπαίθρουμεπαρά- τασητηςσύμβασήςτους,μέχριδώδεκα(12)μήνες,σύμφω- να με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α' 165), ε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικό- τητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α' 172), στ) επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δη- μόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβά- σεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 και την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/ 2017 (Α' 38) και ζ) το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α' 81). 3. Η πληροφορία για την ένταξη ενός προσώπου στις κατηγορίες της παρ. 2 προκύπτει από στοιχεία που χορη- γούνται στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το αρμόδια Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας. 4. Στις περιπτώσεις της παρ. 2, δικαιούχος χρήσης των εισιτηρίων, για τα οποία καταβάλλεται το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αποκλειστικά το πρόσωπο που φέρει τις εν λόγω ιδιότη- τες και όχι τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του.Το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν αφορά σε υπηρεσιακές μετακινήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’94). Άρθρο 5 Διαδικασία πιστοποίησης ωφελούμενης μονάδας 1. Η διαδικασία της πιστοποίησης για την κατα- βολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. του άρθρου 5 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) είναι ηλεκτρονική και απαιτεί τη συμπλήρω- ση και υποβολή αίτησης στο διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αι- γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο προς υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστά φορολογική δήλωση, η παραπάνω αίτηση πιστοποίησης υποβάλλεται από καθέναν/καθε- μία χωριστά και για τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη του/της. 2. Για την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αι- γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται πιστοποίη- ση του δικαιούχου μέσω του Open Authentication της Α.Α.Δ.Ε., με τα διαπιστευτήρια που έχει ο δικαιούχος στο TaxisNet. Προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα του αιτήματος, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής λαμβάνει με τη μορφή Web Services τις ακό- λουθες πληροφορίες από τα στοιχεία που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε. στο Μητρώο και στο Εισόδημα Φυσικών προσώπων: α) όνομα και επώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώ- ου (Α.Φ.Μ.) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αιτούντος, αύξων αριθμός (ΑΑ) φορολο- γικής δήλωσης, β) στοιχεία μελών ωφελούμενης μονάδας του αιτού- ντος (σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη): όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και τύπος εξαρτώμενου μέλους (τέκνο, ανιών, κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνονται οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν δικό τους αυτοτελές δικαίωμα χορήγησης Α.ΝΗ.ΚΟ., γ) στοιχεία μόνιμης κατοικίας (Ταχυδρομικός Κώδικας- Νομός - Πόλη ή και Δημοτική Ενότητα/Οδός), δ) φορολογικό έτος αναφοράς των παραπάνω. Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρω- μένα και χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας σε ηλεκτρονική αίτηση που έχει τη δυνατότητα να προεπισκοπήσει ο αιτών/η αιτούσα. Προκειμένου να συλλεχθούν τα πα- ραπάνω στοιχεία, ο αιτών/ η αιτούσα πρέπει να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία πρέπει να έχει εκκαθαριστεί. 3. Ο δικαιούχος συμπληρώνει επιπλέον: α) τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο αιτών/ η αιτούσα είναι ο πρώτος δικαιούχος, και την Τράπεζα, στην οποία έχει εκδοθεί ο λογαριασμός, β) τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος/ της αιτούσας, πέραν του στοιχείου της κατοικίας και συγκεκριμένα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. 4. Σε περίπτωση που ο αιτών/ η αιτούσα ανήκει σε ειδική κατηγορία της παρ. 2 του άρθρου 4: α) Κατά την υποβολή της αίτησης δεν εμφανίζονται τα λοιπά μέλη (εξαρτώμενα ή μη) της ωφελούμενης μονά- δας, εφόσον αυτά δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού εισιτηρίων, για τα οποία δικαιούται Α.ΝΗ.ΚΟ. β)Τα στοιχεία που τακτοποιούν την ένταξή του στην ει- δική κατηγορία κοινοποιούνται από το αρμόδιο Υπουρ- γείο στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo. gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πο- λιτικής.
 • 4. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37744 Τεύχος Β’2986/24.07.2018 5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης πιστοποίησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που ο αιτών/ η αιτούσα ελέγξει και αποδεχτεί την ακρίβεια των στοιχείων, αυτός/ή μπορεί να υποβάλλει οριστικά την αίτηση. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης είναι ανακριβή, ο αιτών/ η αιτούσα οφείλει προηγουμένως να προβεί σε ενημέρωση των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., από την οποία και αντλούνται τα στοιχεία αυτά, καθώς και των στοιχείων που κατα- χωρεί ο ίδιος και έπειτα να προχωρεί σε υποβολή της αίτησης. Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ορθά. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα εκ μέρους όλων των μελών της ωφε- λούμενης μονάδας ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προ- ϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι., όπως αυτό περιγράφεται στο ν. 4551/2018 και στην παρούσα. 6. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών/ η αιτούσα λαμβάνει άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα ή μήνυμα κειμένου της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service/ SMS), με το οποίο πληροφορείται: α) εάν έχει πιστοποιηθεί ως ωφελούμενη μονάδα, για τηνοποίαέχειυποβάλειαίτηση,γιατηλήψητουΑ.ΝΗ.ΚΟ., β) τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (M.A.N.) για κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας, γ) το συνολικό αριθμό των εισιτηρίων που δικαιούται η ωφελούμενη μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. 7. Ο M.A.N. κάθε μέλους της ωφελούμενης μο- νάδας παράγεται από το διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αι- γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτι- λίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε μορφή εκτυπώσιμης κάρτας, με ενσωματωμένο barcode ή/και QR code, προς διευκόλυνση των δικαιούχων. 8. Στις περιπτώσεις που ο αιτών / η αιτούσα έχει ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής του/της δήλωσης, η αίτηση πιστοποί- ησης για το Μ.Ι. μπορεί να υποβάλλεται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, ο αιτών προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, συμπληρωμένο και υπο- γεγραμμένο το σχετικό έντυπο που χορηγείται από τα Κ.Ε.Π. καθώς και σχετική βεβαίωση περί απαλλαγής από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικής δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης, προσκομίζει εκτυπωμένο το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγού- μενου της χορήγησης του Μ.Ι. έτους και το έντυπο Ε1 της δήλωσης, ώστε να προκύπτουν τα απαραίτητα στοιχεία. Τα Κ.Ε.Π. διαβιβάζουν τα αιτήματα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, από όπου τα στοι- χεία της αίτησης καταχωρούνται στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο αιτών/ η αιτούσα παραλαμβάνει τον M.A.N. από τα Κ.Ε.Π. Άρθρο 6 Προστασία προσωπικών δεδομένων 1. Με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του μέτρου του Μ.Ι., συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5, και δεδομένα που σχετίζονται με τις μετακι- νήσεις των μελών της ωφελούμενης μονάδας από και προς το νησί κατοικίας. 2. Τα πρόσθετα δεδομένα συνίστανται σε: ονοματε- πώνυμο του επιβάτη, Κωδικό Κράτησης, ημερομηνία έκδοσης, λιμάνι αναχώρησης, λιμάνι προορισμού, ώρα αναχώρησης,θέση,πλοίοδιαδρομής,σχετικήναυτιλιακή εταιρεία, ημερομηνία αναχώρησης, αριθμό εισιτηρίου, ακύρωσηήμητουεισιτηρίου,ΚωδικόΑπόδειξηςΜεταφο- ράςΕπιβάτη,καθαρόναύλοςεισιτηρίου,ποσοστόέκπτω- σης του εισιτηρίου, Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (M.A.N.), φύλο του επιβάτη και κατηγορία του ως προς την ηλικία. 3. Τα δεδομένα των παρ. 1 και 2 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον μελλοντικό ανασχεδιασμό του μέ- τρου του Μ.Ι. και την επεξεργασία των αιτήσεων καταβο- λής του Α.ΝΗ.ΚΟ., και διατηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση του έργου. Για τη συλλογή, τη διατήρηση και την επεξεργασία τους, τηρούνται οι όροι του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, ο δικαι- ούχος αποδέχεται τη σύμβαση ιδιωτικότητας, που είναι αναρτημένη στην πληροφοριακό σύστημα του Μ.Ι., η οποία, μεταξύ άλλων, περιέχει το είδος των συλλεγέντων δεδομένων, τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας τους, τις μεθόδους που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της ασφάλειας τους και το χρόνο διατήρησής τους. Άρθρο 7 Πληροφόρηση -Ένσταση 1. Για την πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερό- μενων πολιτών και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων κατά την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης, λειτουργεί Γραφείο Αρωγής Χρηστών. 2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη γνωστοποίηση της απόφασης για την πιστοποίηση της ωφελούμενης μονάδας καθώς και για τον αριθμό των εισιτηρίων που δικαιούται, ο αιτών μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προ- σφυγή ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 4551/2018 (Α' 116). Άρθρο 8 Διαδικασία υπολογισμού Α.ΝΗ.ΚΟ. 1. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. προκύπτει από τη διαφορά του πραγ- ματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μο- νάδας από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου. Σε κάθε ωφελούμενη μονάδα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός εισιτηρίων- διαδρομών, για τα οποία λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ., από τα δρομολόγια, προς ή από το νησί, στο οποίο έχει τη μόνιμη κατοικία της, όπως αναλυτικά απο- τυπώνεται στο Παράρτημα 1. 2. Στην περίπτωση που για τους σκοπούς της παραπά- νω μετακίνησης απαιτείται ενδιάμεσος σταθμός είτε σε άλλο νησί είτε στην ηπειρωτική Ελλάδα, η διαδρομή λογί-
 • 5. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37745Τεύχος Β’2986/24.07.2018 ζεται ως μία, εφόσον πραγματοποιείται εντός είκοσι τεσ- σάρων (24) ωρών από την αναχώρηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αναγράφονται στα εισιτήριά του. 3. Ο αριθμός τον εισιτηρίων-διαδρομών για τα οποία η ωφελούμενη μονάδα λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ. εξαρτάται από τον αριθμό των κατοίκων του νησιού, την ύπαρξη διοικητικού κέντρου και τις βασικές υποδομές στο νησί στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο του Μ.Ι., παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν και την εκτιμώμενη ανάγκη μετακινή- σεων των κατοίκων των νησιών στην ηπειρωτική Ελλάδα, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Για την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι., ο αριθμός εισιτηρίων-διαδρομών που δικαιούται κάθε ωφελούμενη μονάδα σε κάθε νησί ορίζεται κατά τους παρακάτω πίνακες. Νησί Αριθμός εισιτηρίων-διαδρομών/ Ωφελούμενη Μονάδα ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΑΛΙΜΙΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΑΝΑΦΗ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΑΝΤΙΨΑΡΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΑΡΚΙΟΙ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΑΡΜΑΘΙΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΓΥΑΛΙ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΔΟΝΟΥΣΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΕΡΡΙΚΟΥΣΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΗΡΑΚΛΕΙΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΘΥΜΑΙΝΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΚΙΝΑΡΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΛΕΒΙΘΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΛΕΙΨΟΙ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΜΑΘΡΑΚΙ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΜΑΡΑΘΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΝΙΜΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΝΙΣΥΡΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΟΘΩΝΟΙ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΣΑΡΙΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΣΥΡΝΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΤΕΛΕΝΔΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΤΗΛΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΧΑΛΚΗ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΨΑΡΑ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΨΕΡΙΜΟΣ 14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΚΑΣΟΣ 12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΣΥΜΗ 12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΦΟΥΡΝΟΙ 12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΙΚΑΡΙΑ 10 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΚΑΡΠΑΘΟΣ 10 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΛΕΡΟΣ 10 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας
 • 6. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37746 Τεύχος Β’2986/24.07.2018 ΠΑΤΜΟΣ 10 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΛΗΜΝΟΣ 8 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΛΕΣΒΟΣ 6 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΚΩΣ 6 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΣΑΜΟΣ 6 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας ΧΙΟΣ 6 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας 4. Ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων, για τα οποία κατα- βάλλεται Α.ΝΗ.ΚΟ. αφορούν όλα τα μέλη της ωφελούμε- νης μονάδας και μπορούν να διανεμηθούν ελεύθερα από αυτά, σύμφωνα με τη χρονική σειρά της εκτέλεσης του ταξιδιού. Η εξάντληση των εισιτηρίων από κάποια από τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δημοσίου των μελών που δεν έκαναν χρήση του μέτρου. 5. Σε περίπτωση που μέλος ή μέλη της ωφελούμενης μονάδας είναι ερασιτέχνης/ες αθλητής/ές εγγεγραμμέ- νος/οι σε αθλητικό σωματείο με έδρα νησί, ο αριθμός εισιτηρίων που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενη μονάδα επαυξάνεται κατά μία (1) διαδρομή με επιστροφή ανά αθλητή. Τα στοιχεία των αθλητών που μετακινούνται προκύπτουν από καταλόγους που χορηγεί για το σκοπό αυτό η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στη Γενική Γραμ- ματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Άρθρο 9 Διαδικασία Καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ. 1. Κατά την αγορά του εισιτηρίου, ο επιβάτης- δικαιού- χος του Α.ΝΗ.ΚΟ. γνωστοποιεί στον υπεύθυνο έκδοσης εισιτηρίων τον M.A.N., ο οποίος στη συνέχεια καταγρά- φεται στο εισιτήριο. Ο δικαιούχος επιμελείται, ώστε τα προσωπικά του στοιχεία να αναγράφονται στο εισιτή- ριο, όπως είναι καταγεγραμμένα στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην εκτυπώσιμη μορφή του M.A.N. Το αργότερο μέχρι την 12:00 ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τον απόπλου του πλοίου από κάθε λιμένα προσέγγισης, ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ., οι οποίοι πραγματοποίησαν ταξίδι, διαβιβάζεται από την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εται- ρεία στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Τμήμα Β' Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., η οποία ενημερώ- νει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτι- κής Πολιτικής μέσα από το διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/. 2. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι- τικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι- τικής, το πρώτο 10ήμερο του μήνα εκδίδει την πράξη έγκρισης της πίστωσης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους του προηγούμενου μήνα, από την αντίστοιχη Σ.Α.Ε./ έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). και αιτείται τη χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ», σύμφωνα με τις διατά- ξεις που διέπουν το Π.Δ.Ε. Μετά την έκδοση της πράξης έγκρισης της πίστωσης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους του προηγούμενου μήνα, υποβάλλεται μέσω του πληροφο- ριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. αίτημα χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και εκδίδεται η εντολή κατανομής της χρηματοδότησης στο εν λόγω έργο προς την Τράπεζα της Ελλάδας. 3. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. για κάθε μέλος της ωφελούμενης μο- νάδας καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του αι- τούντος, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί την Ελλάδα, στον Αριθμό ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει κατά την αίτησή του/της ο αιτών η αιτούσα. Η μεταφορά του ποσού γίνεται, επίσης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδας. Ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ., ανά μήνα αναφοράς, αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης. Ο δικαιούχος μπορεί να ενημερώνεται σε κάθε φάση της καταβολής, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, για το στάδιο που βρίσκεται η καταβολή, κάνοντας χρή- ση των κωδικών πιστοποίησης του Taxisnet. 4. Ειδικά για τα ταξίδια που πραγματοποιούνται για την περίοδο από 1η έως 10η Ιουλίου 2018, κατά την οποία δε βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα του Μ.Ι., οι κάτοικοι των νησιών μπορούν να λάβουν το Α.ΝΗ.ΚΟ., εφόσον: α) πιστοποιούνται ως δικαιούχοι και λαμβάνουν τον M.A.N. από το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου που τίθεται σε λειτουργία από τις 10 Ιουλίου 2018 και β) υποβάλλουν στη Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι- κής σχετικό αίτημα, αναγράφοντας τον Μ.Α.Ν και προ- σκομίζοντας ακέραια τα αποκόμματα των εισιτηρίων τους για διαδρομές από ή προς τα νησιά της πιλοτικής εφαρμογής, στα οποία πρέπει να αναγράφεται το ονο- ματεπώνυμό τους, όπως αναγράφεται στην πιστοποίηση τους ως δικαιούχων M.A.N. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι- κής ελέγχει τη συνδρομή των περιπτώσεων α' και β' και εντάσσει τους δικαιούχους στον κατάλογο δικαιούχων του σχετικού μήνα αναφοράς, ακολουθώντας τη δια- δικασία καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ., όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 10 Διακοπή καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ. 1. Η αλλαγή της κατοικίας της ωφελούμενης μονάδας σε άλλο νησί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
 • 7. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37747Τεύχος Β’2986/24.07.2018 πιστοποίησης, και κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο κρίθηκε δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ., δεν επηρεάζει τον τρόπο και την έκταση καταβολής του. 2. Σε περίπτωση που η ωφελούμενη μονάδα μετοική- σει εκτός νησιού για χρόνο μεγαλύτερο του τετραμήνου μέσα στο ίδιο έτος, με την επιφύλαξη των περιπτώσε- ων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4551/2018 (Α' 116), τα μέλη της δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση του Μ.Α.Ν, ενώ ο δικαιούχος του Α.ΝΗ. ΚΟ. υποχρεούται να ανακοινώσει αυτή την αλλαγή στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Μ.Ι.
 • 8. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37748 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 9. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37749Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 10. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37750 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 11. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37751Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 12. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37752 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 13. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37753Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 14. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37754 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 15. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37755Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 16. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37756 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 17. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37757Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 18. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37758 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 19. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37759Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 20. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37760 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 21. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37761Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 22. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37762 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 23. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37763Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 24. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37764 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 25. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37765Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 26. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37766 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 27. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37767Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 28. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37768 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 29. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37769Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 30. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37770 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 31. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37771Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 32. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37772 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 33. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37773Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 34. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37774 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 35. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37775Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 36. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37776 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 37. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37777Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 38. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37778 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 39. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37779Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 40. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37780 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 41. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37781Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 42. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37782 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 43. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37783Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 44. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37784 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 45. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37785Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 46. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37786 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 47. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37787Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 48. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37788 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 49. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37789Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 50. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37790 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 51. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37791Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 52. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37792 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 53. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37793Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 54. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37794 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 55. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37795Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 56. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37796 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 57. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37797Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 58. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37798 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 59. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37799Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 60. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37800 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 61. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37801Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 62. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37802 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 63. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37803Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 64. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37804 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 65. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37805Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 66. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37806 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 67. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37807Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 68. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37808 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 69. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37809Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 70. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37810 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 71. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37811Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 72. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37812 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 73. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37813Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 74. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37814 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 75. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37815Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 76. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37816 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 77. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37817Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 78. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37818 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 79. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37819Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 80. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37820 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 81. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37821Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 82. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37822 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 83. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37823Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 84. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37824 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 85. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37825Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 86. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37826 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 87. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37827Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 88. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37828 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 89. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37829Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 90. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37830 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 91. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37831Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 92. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37832 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 93. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37833Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 94. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37834 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 95. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37835Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 96. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37836 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 97. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37837Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 98. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37838 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 99. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37839Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 100. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37840 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 101. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37841Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 102. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37842 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 103. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37843Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 104. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37844 Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 105. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37845Τεύχος Β’2986/24.07.2018
 • 106. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37846 Τεύχος Β’2986/24.07.2018 Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018 Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Ναυτιλίας Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ
 • 108. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37848 Τεύχος Β’2986/24.07.2018 *02029862407180108* Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ.Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστότοπος: www.et.gr Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι- κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο- σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί- τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr. Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή- μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά- νεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στοΤμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε- ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό- γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι- κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το ΕθνικόΤυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο- γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. Πείτε μας τη γνώμη σας,