E2139 2020

Panayotis Sofianopoulos
Panayotis SofianopoulosFounder and CEO of the First globally Hellenist Shop (commerce on 'Ancient Greece' theme)

Ε. 2139 /06-08-2020: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. οικ.17535/Δ1.6002-06/05/2020 (Β’ 1754) Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τις ηλεκτρονικής συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚ΢ΑΤΙΑ ΑΝΑ΢ΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟ΢ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ ΜΗΤ΢ΩΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΦΟ΢ΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΔΑ:
Αθήνα, 06 Αυγοφςτου 2020
Ε.2139
Ταχ. Δ/νςθ : Καρ. Σερβίασ 8
Ρ΢ΟΣ: Ωσ Πίνακασ Διανομισ
Ταχ. Κώδικασ : 10184, Ακινα
Τθλζφωνο : 210 3375 294
Fax : 210 3375 354
E-Mail : d.eleg@aade.gr
Ιςτότοποσ : www.aade.gr
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηςη των διατάξεων τησ υπ’ αριθμ. οικ.17535/Δ1.6002-06/05/2020 (Β’ 1754) Κοινήσ
Υπουργικήσ Απόφαςησ αναφορικά με τισ ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ Αςφαλιςμζνων του Ηλεκτρονικοφ
Εθνικοφ Φορζα Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ e-Ε.Φ.Κ.Α.»
Σασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ τθν υπ’ αρικμ. οικ.17535/Δ1.6002 ΚΥΑ των
Υπουργών Εργαςίασ και Κοινωνικών Υποκζςεων και Επικρατείασ «Ηλεκτρονικζσ Συναλλαγζσ
Αςφαλιςμζνων του Ηλεκτρονικοφ Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ e-Ε.Φ.Κ.Α.».
Για τθν ορκι και ομοιόμορφθ εφαρμογι των ςυνθμμζνων διατάξεων από τον αρμόδιο υπάλλθλο του
Τμιματοσ ι Γραφείου Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. και τθσ Υπθρεςίασ
myAADElive, διευκρινίηονται τα κάτωκι:
Στισ περιπτώςεισ ζναρξθσ ι μεταβολισ εργαςιών όπου απαιτείται βεβαίωςθ του Ε.Φ.Κ.Α. για
φορολογοφμενουσ που υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ του πρώθν Ο.Α.Ε.Ε. ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ,
κα γίνονται δεκτζσ οι βεβαιώςεισ που εκδόκθκαν μζςω διαδικτφου κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των
άρκρων 1, 2 και 3 τθσ ωσ άνω ςυνθμμζνθσ ΚΥΑ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑ΢ΤΗΤΗΣ Α΢ΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΗΣ
ΑΔΑ: Ω0ΛΡ46ΜΠ3Ζ-ΠΓΧ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.08.19 11:51:40
EEST
Reason:
Location: Athens
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Τρία (3) φφλλα - ΚΥΑ αριθ. oικ.17535/Δ1.6002.
ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ Ρ΢ΟΣ ΕΝΕ΢ΓΕΙΑ
1. Δημόςιεσ Οικονομικζσ Υπηρεςίεσ (Δ.Ο.Υ.)
2. Γ.Ε.Φ. (μζςω των Δ.Ο.Υ.)
3. Διεφθυνςη Ελζγχων - Τμήμα ΙΓ΄-Υπηρεςία myAADElive
4. Διεφθυνςη Υπηρεςιών Δεδομζνων (για ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα τησ Α.Α.Δ.Ε.)
ΙΙ. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ Ρ΢ΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικών
3. Γραφείο τησ Γενικήσ Γραμματζωσ Φορολογικήσ Ρολιτικήσ και Δημόςιασ Ρεριουςίασ
4. Αποδζκτεσ του Ρίνακα Α΄ με α/α 1 και 4
5. Αποδζκτεσ του Ρίνακα Β΄
6. Αποδζκτεσ του Ρίνακα Γ΄, εκτόσ του με α/α 6 αυτοφ
7. Αποδζκτεσ του Ρίνακα Ζ΄ με α/α 1 και 7
8. Αποδζκτεσ του Ρίνακα Η΄, εκτόσ των με α/α 4, 10 και 11 αυτοφ
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕ΢ΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων
2. Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικήσ Διεφθυνςησ Φορολογικήσ Διοίκηςησ
3. Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικήσ Διεφθυνςησ Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ
4. Διεφθυνςη Ελζγχων – Πλα τα Τμήματα
ΑΔΑ: Ω0ΛΡ46ΜΠ3Ζ-ΠΓΧ

Recomendados

ΠΟΛ. 1119/16 por
ΠΟΛ. 1119/16ΠΟΛ. 1119/16
ΠΟΛ. 1119/16Panayotis Sofianopoulos
96 vistas2 diapositivas
E2185 2019 por
E2185 2019E2185 2019
E2185 2019Panayotis Sofianopoulos
52 vistas4 diapositivas
A1348 2019 por
A1348 2019A1348 2019
A1348 2019Panayotis Sofianopoulos
65 vistas3 diapositivas
E2084 por
E2084E2084
E2084Panayotis Sofianopoulos
91 vistas33 diapositivas
E2093 21 por
E2093 21E2093 21
E2093 21Panayotis Sofianopoulos
44 vistas2 diapositivas
ΠΟΛ. 1196/16 por
ΠΟΛ. 1196/16ΠΟΛ. 1196/16
ΠΟΛ. 1196/16Panayotis Sofianopoulos
93 vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pol1115 18 por
Pol1115 18Pol1115 18
Pol1115 18Panayotis Sofianopoulos
105 vistas3 diapositivas
Pol1086 18 por
Pol1086 18Pol1086 18
Pol1086 18Panayotis Sofianopoulos
103 vistas2 diapositivas
Eggrafo apd por
Eggrafo apdEggrafo apd
Eggrafo apdPanayotis Sofianopoulos
31 vistas2 diapositivas
E2158 2019 por
E2158 2019E2158 2019
E2158 2019Panayotis Sofianopoulos
50 vistas3 diapositivas
A 1246 2021ada por
A 1246 2021adaA 1246 2021ada
A 1246 2021adaPanayotis Sofianopoulos
149 vistas6 diapositivas
E2005 2020 por
E2005 2020E2005 2020
E2005 2020Panayotis Sofianopoulos
19 vistas3 diapositivas

La actualidad más candente(20)

δελτιο τυπου.συναντηση με κ.θεοχαρη για αγροτεσ 1 por dakekavalas
δελτιο τυπου.συναντηση με κ.θεοχαρη για αγροτεσ 1δελτιο τυπου.συναντηση με κ.θεοχαρη για αγροτεσ 1
δελτιο τυπου.συναντηση με κ.θεοχαρη για αγροτεσ 1
dakekavalas229 vistas
δελτιο τυπου.συναντηση με κ.θεοχαρη για αγροτεσ por dakekavalas
δελτιο τυπου.συναντηση με κ.θεοχαρη για αγροτεσδελτιο τυπου.συναντηση με κ.θεοχαρη για αγροτεσ
δελτιο τυπου.συναντηση με κ.θεοχαρη για αγροτεσ
dakekavalas116 vistas

Similar a E2139 2020

E2059 2020 por
E2059 2020E2059 2020
E2059 2020Panayotis Sofianopoulos
54 vistas4 diapositivas
E2119 2019 por
E2119 2019E2119 2019
E2119 2019Panayotis Sofianopoulos
41 vistas3 diapositivas
E2154 2020 por
E2154 2020E2154 2020
E2154 2020Panayotis Sofianopoulos
31 vistas4 diapositivas
A1176 por
A1176A1176
A1176Panayotis Sofianopoulos
126 vistas4 diapositivas
A1202 2020 por
A1202 2020A1202 2020
A1202 2020Panayotis Sofianopoulos
137 vistas3 diapositivas
A 1239 2021ada por
A 1239 2021adaA 1239 2021ada
A 1239 2021adaPanayotis Sofianopoulos
139 vistas5 diapositivas

Similar a E2139 2020(20)

Más de Panayotis Sofianopoulos

e_2034ada.pdf por
e_2034ada.pdfe_2034ada.pdf
e_2034ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
103 vistas51 diapositivas
a1039fek.pdf por
a1039fek.pdfa1039fek.pdf
a1039fek.pdfPanayotis Sofianopoulos
104 vistas12 diapositivas
a_1021ada.pdf por
a_1021ada.pdfa_1021ada.pdf
a_1021ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
62 vistas10 diapositivas
6092b-22.pdf por
6092b-22.pdf6092b-22.pdf
6092b-22.pdfPanayotis Sofianopoulos
54 vistas12 diapositivas
Α1128_2022_FEK.pdf por
Α1128_2022_FEK.pdfΑ1128_2022_FEK.pdf
Α1128_2022_FEK.pdfPanayotis Sofianopoulos
38 vistas8 diapositivas
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf por
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdfPanayotis Sofianopoulos
27 vistas2 diapositivas

Más de Panayotis Sofianopoulos(20)

Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf por Panayotis Sofianopoulos
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdfΥπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf

E2139 2020

  • 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚ΢ΑΤΙΑ ΑΝΑ΢ΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟ΢ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ ΜΗΤ΢ΩΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΦΟ΢ΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΑ: Αθήνα, 06 Αυγοφςτου 2020 Ε.2139 Ταχ. Δ/νςθ : Καρ. Σερβίασ 8 Ρ΢ΟΣ: Ωσ Πίνακασ Διανομισ Ταχ. Κώδικασ : 10184, Ακινα Τθλζφωνο : 210 3375 294 Fax : 210 3375 354 E-Mail : d.eleg@aade.gr Ιςτότοποσ : www.aade.gr ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηςη των διατάξεων τησ υπ’ αριθμ. οικ.17535/Δ1.6002-06/05/2020 (Β’ 1754) Κοινήσ Υπουργικήσ Απόφαςησ αναφορικά με τισ ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ Αςφαλιςμζνων του Ηλεκτρονικοφ Εθνικοφ Φορζα Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ e-Ε.Φ.Κ.Α.» Σασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ τθν υπ’ αρικμ. οικ.17535/Δ1.6002 ΚΥΑ των Υπουργών Εργαςίασ και Κοινωνικών Υποκζςεων και Επικρατείασ «Ηλεκτρονικζσ Συναλλαγζσ Αςφαλιςμζνων του Ηλεκτρονικοφ Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ e-Ε.Φ.Κ.Α.». Για τθν ορκι και ομοιόμορφθ εφαρμογι των ςυνθμμζνων διατάξεων από τον αρμόδιο υπάλλθλο του Τμιματοσ ι Γραφείου Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. και τθσ Υπθρεςίασ myAADElive, διευκρινίηονται τα κάτωκι: Στισ περιπτώςεισ ζναρξθσ ι μεταβολισ εργαςιών όπου απαιτείται βεβαίωςθ του Ε.Φ.Κ.Α. για φορολογοφμενουσ που υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ του πρώθν Ο.Α.Ε.Ε. ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, κα γίνονται δεκτζσ οι βεβαιώςεισ που εκδόκθκαν μζςω διαδικτφου κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 1, 2 και 3 τθσ ωσ άνω ςυνθμμζνθσ ΚΥΑ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑ΢ΤΗΤΗΣ Α΢ΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩ΢ΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΗΣ ΑΔΑ: Ω0ΛΡ46ΜΠ3Ζ-ΠΓΧ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2020.08.19 11:51:40 EEST Reason: Location: Athens
  • 2. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Τρία (3) φφλλα - ΚΥΑ αριθ. oικ.17535/Δ1.6002. ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ Ρ΢ΟΣ ΕΝΕ΢ΓΕΙΑ 1. Δημόςιεσ Οικονομικζσ Υπηρεςίεσ (Δ.Ο.Υ.) 2. Γ.Ε.Φ. (μζςω των Δ.Ο.Υ.) 3. Διεφθυνςη Ελζγχων - Τμήμα ΙΓ΄-Υπηρεςία myAADElive 4. Διεφθυνςη Υπηρεςιών Δεδομζνων (για ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα τησ Α.Α.Δ.Ε.) ΙΙ. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ Ρ΢ΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικών 2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικών 3. Γραφείο τησ Γενικήσ Γραμματζωσ Φορολογικήσ Ρολιτικήσ και Δημόςιασ Ρεριουςίασ 4. Αποδζκτεσ του Ρίνακα Α΄ με α/α 1 και 4 5. Αποδζκτεσ του Ρίνακα Β΄ 6. Αποδζκτεσ του Ρίνακα Γ΄, εκτόσ του με α/α 6 αυτοφ 7. Αποδζκτεσ του Ρίνακα Ζ΄ με α/α 1 και 7 8. Αποδζκτεσ του Ρίνακα Η΄, εκτόσ των με α/α 4, 10 και 11 αυτοφ ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕ΢ΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων 2. Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικήσ Διεφθυνςησ Φορολογικήσ Διοίκηςησ 3. Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικήσ Διεφθυνςησ Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ 4. Διεφθυνςη Ελζγχων – Πλα τα Τμήματα ΑΔΑ: Ω0ΛΡ46ΜΠ3Ζ-ΠΓΧ