E2192 20

Panayotis Sofianopoulos
Panayotis SofianopoulosFounder and CEO of the First globally Hellenist Shop (commerce on 'Ancient Greece' theme)

ΑΑΔΕ, Ε. 2192/5-12-20: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4758/2020 (Α' 242) «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων.

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΦΚ & ΦΠΑ –
ΣΜΗΜΑΣΑ Αϋ , Εϋ
ΑΔΑ:
Ακινα, 5 Δεκεμβρίου 2020
Αρικ. Πρωτ.:Ε.2192
Σαχ. Δ/νςθ : Καραγεώργθ ΢ερβίασ 10 ΠΡΟ΢: Ωσ πίνακασ διανομισ
Σαχ. Κώδικασ : 101 84 Ακινα
Πλθροφορίεσ : Μ. Προγουλάκθ, Αικ. Μελανίτου
Σθλζφωνο : 210 6987 419, 407
Fax : 210 6987 408
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr
Θζμα : «Κοινοποίθςθ διατάξεων του άρκρου 59 του ν. 4758/2020 (Α’ 242)
«Περιςτολι του λακρεμπορίου-Κφρωςθ του Πρωτοκόλλου για τθν εξάλειψθ
του παράνομου εμπορίου καπνοφ, διατάξεισ περί κοινωφελϊν περιουςιϊν
και ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν, διατάξεισ για τα τζλθ κυκλοφορίασ και τα
τζλθ ταξινόμθςθσ, κίνθτρα για τθν προςζλκυςθ φορολογικϊν κατοίκων»
΢ασ κοινοποιoφνται για ενθμζρωςθ και εφαρμογι, οι διατάξεισ του άρκρου 59 του ν. 4758/2020
(Α΄ 242), οι οποίεσ ιςχφουν από τθν δθμοςίευςθ του εν λόγω νόμου ςτο ΦΕΚ, ιτοι από 4/12/2020
και ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 59 του νόμου 4758/2020, παρζχεται ςτουσ εγκεκριμζνουσ
αποκθκευτζσ (περ. α΄ άρκρο 55 του ν.2960/2001) πίςτωςθ ζωσ και τθν δζκατθ ζνατθ (19θ
) θμζρα
εκάςτου μινα για τθν καταβολι του ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.), του φόρου
προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Π.Α.) και των ςυνειςπραττόμενων φορολογικών επιβαρφνςεων που
αναλογοφν ςτα ενεργειακά προϊόντα των περιπτώςεων α) ζωσ και ιε) τθσ παρ.1 του άρκρου 73 του
ν. 2960/01.
Η πίςτωςθ παρζχεται για τισ Δθλώςεισ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ και Λοιπών Φορολογιών
(Δ.Ε.Φ.Κ.) που υποβάλλονται ζωσ και τθ δζκατθ ζνατθ (19θ
) θμζρα κάκε μινα και αφοροφν τα ωσ
άνω ενεργειακά προϊόντα τα οποία εξζρχονται από το κακεςτώσ αναςτολισ και βεβαιώνονται
γι΄αυτά οι οφειλόμενεσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ από τισ 04/12/2020 ζωσ και τισ 30 Απριλίου
2021 (υποβολι δθλαδι Δ.Ε.Φ.Κ. ζωσ και τισ 19 Απριλίου 2021).
Ωσ εκ τοφτου, για τθν παροχι τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ανωτζρω, πίςτωςθσ, κατά τθ
ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 48 των Δ.Ε.Φ.Κ. που κα υποβλθκοφν από 4/12/2020, ζναρξθ ιςχφοσ των
διατάξεων μζχρι και τθν 19θ
Απριλίου 2021, κα χρθςιμοποιθκεί ο νζοσ κωδικόσ αναςτολισ «76» με
τίτλο «Αναςτολι καταβολισ του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ, Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ και
λοιπών επιβαρφνςεων για 19 θμζρεσ». Η παρακολοφκθςθ των Δθλώςεων Ε.Φ.Κ. που ζχουν
υποβλθκεί βάςει των ανωτζρω κα παρακολουκοφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί
ςτθν ενότθτα 2 τθσ με αρικμό ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΤΟ.
ΑΔΑ: ΨΤ8Ψ46ΜΠ3Ζ-5ΦΧ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.07 12:12:43
EET
Reason:
Location: Athens
Επιςθμαίνεται ότι για τισ δθλώςεισ Ε.Φ.Κ. οι οποίεσ υποβάλλονται με τον ανωτζρω κωδικό
αναςτολισ πραγματοποιείται αυτόματθ διόρκωςθ από το ςφςτθμα ωσ προσ τθν καταλθκτικι
θμερομθνία λιξθσ τθσ αναςτολισ ιτοι τθν 20θ
θμζρα εκάςτου μινα ιςχφοσ αυτισ.
Σζλοσ, για τθν εφαρμογι τθσ ανωτζρω διάταξθσ κατατίκεται εγγφθςθ είτε χρθματικι, είτε
τραπεηικι, είτε αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και ςτθν περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ των
οφειλόμενων φορολογικών επιβαρφνςεων, οι τελωνειακζσ αρχζσ προβαίνουν ςτθν είςπραξθ αυτών
με ανάλογθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ αυτισ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΗ΢ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢
ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ :
Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Δ΄, εκτόσ του αρικ. 3 αυτοφ
2. Δ/νςθ ΢τρατθγικισ Σεχνολογιών Πλθροφορικισ (ΔΙ.΢.ΣΕ.ΠΛ) τθσ Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. (για ενθμζρωςθ τθσ Ηλεκτρονικισ
Βιβλιοκικθσ), e-mail: siteadmin@aade.gr
3. Δ/νςθ Επιχειρθςιακών Διαδικαςιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.), Τποδιεφκυνςθ Β΄ - Απαιτιςεων και Ελζγχου Εφαρμογών Σελωνείων τθσ
Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., (για τθν ανάρτθςθ ςτο portal ICISnet) e-mail: secr_icis@aade.gr
Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ:
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικών
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικών
3. Γραφείο Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων
4. Γραφείο Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
5. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ
6. Γενικι Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΓΔΗΛΕΔ)
7. ΢υντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (΢.Ε.Κ.)
8. Τπθρεςίεσ Ερευνών και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
9. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ – Θεςςαλονίκθσ
10. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
11. Δ/νςθ Διεκνών Οικονομικών ΢χζςεων (Δ.Ο.΢.)
12. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε.
13. Αυτοτελζσ Σμιμα ΢υντονιςμοφ, Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ
14. Ελλθνικι ΢τατιςτικι Αρχι
Πειραιώσ 46 ΣΚ 18510 – Πειραιάσ
15. ΢φνδεςμοσ Εταιρειών Εμπορίασ Πετρελαιοειδών (΢ΕΕΠΕ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του)
Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528, Ιλίςια
16. Ελλθνικά Πετρζλαια Α.Ε.
Γενικι Δ/νςθ Εφοδιαςμοφ & Εμπορίασ
Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ Παραγωγισ – Σμιμα Προδιαγραφών και ΢χζςεων με το Δθμόςιο -
ΑΔΑ: ΨΤ8Ψ46ΜΠ3Ζ-5ΦΧ
3
Χειμάρασ 8Α, 15125, e-mail: helpe@helpe.gr
17. MOTOR OIL (ΕΛΛΑ΢) Α.Ε.
α) ΔΙΤΛΙ΢ΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. e-mail: motoroil.refinery@moh.gr
β) Ηρώδου Αττικοφ 12Α ,15 124 Μαροφςι, e-mail: info@moh.gr
18. Πανελλινιοσ ΢φλλογοσ Εφοδιαςτών Πλοίων - Εξαγωγζων(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του)
Λουδοβίκου, 1, Σ.Κ. 185 31 Πειραιάσ
19. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτών Ελλάδασ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του)
Σςαμαδοφ 38 – Σ.Κ. 18531 – Πειραιάσ
20. ΢φλλογοσ Εκτελωνιςτών Θεςςαλονίκθσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του)
Κουντουριώτου 13 – Σ.Κ. 54626 - Θεςςαλονίκθ
21. ΢φλλογοσ Εκτελωνιςτών – Σελωνειακών Αντιπροςώπων Πειραιώσ – Ακθνών (΢Τ.Ε.Σ.Α.Π.Α.)
(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του)
Σςαμαδοφ 38 – Σ.Κ. 18531 – Πειραιάσ
22. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του)
Μθτροπόλεωσ 12-14, ΣΚ 105 63 –Ακινα, e-mail: oee@oe-e.gr
23. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του)
Ακαδθμίασ 6, TK 106 71 – Ακινα, e-mail: keeuhcci@uhc.gr
24. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνών (με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του)
Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 106 71-Ακινα ,e-mail: info@acci.gr
25. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του)
Σςιμιςκι 29, ΣΚ 54624, ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ, Fax: 370114 -370166, e-mail: root@ebeth.gr
26. ΢φνδεςμοσ Βιομθχανιών Αττικισ & Πειραιά (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του)
Αμερικισ 10 Σ.Κ. 10671 Ακινα
27. ΢φνδεςμοσ Βιομθχανιών Βορείου Ελλάδοσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του)
Πλ. Μοριχόβου 1 Σ.Κ. 54625 Θεςςαλονίκθ
28. ΢φνδεςμοσ Βιομθχανιών Θεςςαλίασ & Κεντρικισ Ελλάδοσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του)
Ελ. Βενιηζλου 4, Βόλοσ 382 21
29. ΢φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιών (΢ΕΒ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του)
Ξενοφώντοσ 5, Σ.Κ. 105 57 Ακινα, e-mail:info@sev.org.gr
30. Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (Ρ.Α.Ε.)
31. Γ΢ΕΒΕΕ
Αριςτοτζλουσ 46, Σ.Κ. 104 33 Ακινα, e-mail: info@gsevee.gr
32. Πανελλινιοσ ΢φνδεςμοσ Εξαγωγζων
Κρατίνου 11, Ακινα 105 52
34. Ομοςπονδία Βενηινοπωλών Ελλάδοσ (Ο.Β.Ε.) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του)
35. Πανελλινια Ομοςπονδία Πρατθριοφχων Εμπόρων Καυςίμων (ΠΟΠΕΚ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ
του)
Γ. Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γενικισ Δ/νςθσ Σελωνείων κα Ε.Φ.Κ.
3. Γενικι Δ/νςθ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ.
α) Δ/νςθ Σελωνειακών Διαδικαςιών
β) Δ/νςθ ΢τρατθγικισ Σελωνειακών Ελζγχων και Παραβάςεων
γ) Δ/νςθ Δαςμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Κακεςτώτων & Απαλλαγών
δ) Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ –Σμιματα Α΄και Ε΄
ΑΔΑ: ΨΤ8Ψ46ΜΠ3Ζ-5ΦΧ

Recomendados

1191856 2018 0 por
1191856 2018 01191856 2018 0
1191856 2018 0Panayotis Sofianopoulos
75 vistas4 diapositivas
Pol1176 18 4294-b-18 por
Pol1176 18 4294-b-18Pol1176 18 4294-b-18
Pol1176 18 4294-b-18Panayotis Sofianopoulos
41 vistas2 diapositivas
A1176 por
A1176A1176
A1176Panayotis Sofianopoulos
126 vistas4 diapositivas
E2084 por
E2084E2084
E2084Panayotis Sofianopoulos
91 vistas33 diapositivas
A1078 2021 por
A1078 2021A1078 2021
A1078 2021Panayotis Sofianopoulos
58 vistas4 diapositivas
A1193 2019 por
A1193 2019A1193 2019
A1193 2019Panayotis Sofianopoulos
67 vistas3 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

A1231 fek por
A1231 fekA1231 fek
A1231 fekPanayotis Sofianopoulos
86 vistas8 diapositivas
E 2026 2021pro por
E 2026 2021proE 2026 2021pro
E 2026 2021proPanayotis Sofianopoulos
29 vistas2 diapositivas
E2059 2020 por
E2059 2020E2059 2020
E2059 2020Panayotis Sofianopoulos
54 vistas4 diapositivas
E2170 por
E2170E2170
E2170Panayotis Sofianopoulos
38 vistas3 diapositivas
Pol1170 2017 por
Pol1170 2017Pol1170 2017
Pol1170 2017Panayotis Sofianopoulos
116 vistas4 diapositivas
E2088 21 por
E2088 21E2088 21
E2088 21Panayotis Sofianopoulos
30 vistas4 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Αποτελέσματα νέων αγροτών Πελοποννήσου por Agrosimvoulos
Αποτελέσματα νέων αγροτών ΠελοποννήσουΑποτελέσματα νέων αγροτών Πελοποννήσου
Αποτελέσματα νέων αγροτών Πελοποννήσου
Agrosimvoulos1.1K vistas
φεκ B 4592015 por toraford
φεκ B 4592015φεκ B 4592015
φεκ B 4592015
toraford85 vistas

Similar a E2192 20

E2058 2020 por
E2058 2020E2058 2020
E2058 2020Panayotis Sofianopoulos
96 vistas4 diapositivas
E2154 2020 por
E2154 2020E2154 2020
E2154 2020Panayotis Sofianopoulos
31 vistas4 diapositivas
E2139 2020 por
E2139 2020E2139 2020
E2139 2020Panayotis Sofianopoulos
53 vistas2 diapositivas
A1276 2020 por
A1276 2020A1276 2020
A1276 2020Panayotis Sofianopoulos
45 vistas2 diapositivas
E2076 20 por
E2076 20E2076 20
E2076 20Panayotis Sofianopoulos
32 vistas4 diapositivas
E2100 pro por
E2100 proE2100 pro
E2100 proPanayotis Sofianopoulos
24 vistas2 diapositivas

Similar a E2192 20(20)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ por Dimitris Kareklidis
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΜΑΡΕΔΗ
Dimitris Kareklidis2.5K vistas

Más de Panayotis Sofianopoulos

e_2034ada.pdf por
e_2034ada.pdfe_2034ada.pdf
e_2034ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
103 vistas51 diapositivas
a1039fek.pdf por
a1039fek.pdfa1039fek.pdf
a1039fek.pdfPanayotis Sofianopoulos
104 vistas12 diapositivas
a_1021ada.pdf por
a_1021ada.pdfa_1021ada.pdf
a_1021ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
62 vistas10 diapositivas
6092b-22.pdf por
6092b-22.pdf6092b-22.pdf
6092b-22.pdfPanayotis Sofianopoulos
54 vistas12 diapositivas
Α1128_2022_FEK.pdf por
Α1128_2022_FEK.pdfΑ1128_2022_FEK.pdf
Α1128_2022_FEK.pdfPanayotis Sofianopoulos
38 vistas8 diapositivas
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf por
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdfPanayotis Sofianopoulos
27 vistas2 diapositivas

Más de Panayotis Sofianopoulos(20)

Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf por Panayotis Sofianopoulos
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdfΥπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf

E2192 20

  • 1. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΦΚ & ΦΠΑ – ΣΜΗΜΑΣΑ Αϋ , Εϋ ΑΔΑ: Ακινα, 5 Δεκεμβρίου 2020 Αρικ. Πρωτ.:Ε.2192 Σαχ. Δ/νςθ : Καραγεώργθ ΢ερβίασ 10 ΠΡΟ΢: Ωσ πίνακασ διανομισ Σαχ. Κώδικασ : 101 84 Ακινα Πλθροφορίεσ : Μ. Προγουλάκθ, Αικ. Μελανίτου Σθλζφωνο : 210 6987 419, 407 Fax : 210 6987 408 E-Mail : finexcis@aade.gr Url : www.aade.gr Θζμα : «Κοινοποίθςθ διατάξεων του άρκρου 59 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) «Περιςτολι του λακρεμπορίου-Κφρωςθ του Πρωτοκόλλου για τθν εξάλειψθ του παράνομου εμπορίου καπνοφ, διατάξεισ περί κοινωφελϊν περιουςιϊν και ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν, διατάξεισ για τα τζλθ κυκλοφορίασ και τα τζλθ ταξινόμθςθσ, κίνθτρα για τθν προςζλκυςθ φορολογικϊν κατοίκων» ΢ασ κοινοποιoφνται για ενθμζρωςθ και εφαρμογι, οι διατάξεισ του άρκρου 59 του ν. 4758/2020 (Α΄ 242), οι οποίεσ ιςχφουν από τθν δθμοςίευςθ του εν λόγω νόμου ςτο ΦΕΚ, ιτοι από 4/12/2020 και ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: Με τισ διατάξεισ του άρκρου 59 του νόμου 4758/2020, παρζχεται ςτουσ εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ (περ. α΄ άρκρο 55 του ν.2960/2001) πίςτωςθ ζωσ και τθν δζκατθ ζνατθ (19θ ) θμζρα εκάςτου μινα για τθν καταβολι του ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Π.Α.) και των ςυνειςπραττόμενων φορολογικών επιβαρφνςεων που αναλογοφν ςτα ενεργειακά προϊόντα των περιπτώςεων α) ζωσ και ιε) τθσ παρ.1 του άρκρου 73 του ν. 2960/01. Η πίςτωςθ παρζχεται για τισ Δθλώςεισ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) που υποβάλλονται ζωσ και τθ δζκατθ ζνατθ (19θ ) θμζρα κάκε μινα και αφοροφν τα ωσ άνω ενεργειακά προϊόντα τα οποία εξζρχονται από το κακεςτώσ αναςτολισ και βεβαιώνονται γι΄αυτά οι οφειλόμενεσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ από τισ 04/12/2020 ζωσ και τισ 30 Απριλίου 2021 (υποβολι δθλαδι Δ.Ε.Φ.Κ. ζωσ και τισ 19 Απριλίου 2021). Ωσ εκ τοφτου, για τθν παροχι τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ανωτζρω, πίςτωςθσ, κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 48 των Δ.Ε.Φ.Κ. που κα υποβλθκοφν από 4/12/2020, ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων μζχρι και τθν 19θ Απριλίου 2021, κα χρθςιμοποιθκεί ο νζοσ κωδικόσ αναςτολισ «76» με τίτλο «Αναςτολι καταβολισ του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ, Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ και λοιπών επιβαρφνςεων για 19 θμζρεσ». Η παρακολοφκθςθ των Δθλώςεων Ε.Φ.Κ. που ζχουν υποβλθκεί βάςει των ανωτζρω κα παρακολουκοφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί ςτθν ενότθτα 2 τθσ με αρικμό ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΤΟ. ΑΔΑ: ΨΤ8Ψ46ΜΠ3Ζ-5ΦΧ Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Date: 2020.12.07 12:12:43 EET Reason: Location: Athens
  • 2. Επιςθμαίνεται ότι για τισ δθλώςεισ Ε.Φ.Κ. οι οποίεσ υποβάλλονται με τον ανωτζρω κωδικό αναςτολισ πραγματοποιείται αυτόματθ διόρκωςθ από το ςφςτθμα ωσ προσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία λιξθσ τθσ αναςτολισ ιτοι τθν 20θ θμζρα εκάςτου μινα ιςχφοσ αυτισ. Σζλοσ, για τθν εφαρμογι τθσ ανωτζρω διάταξθσ κατατίκεται εγγφθςθ είτε χρθματικι, είτε τραπεηικι, είτε αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και ςτθν περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρφνςεων, οι τελωνειακζσ αρχζσ προβαίνουν ςτθν είςπραξθ αυτών με ανάλογθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ αυτισ. Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΗ΢ Α.Α.Δ.Ε. Γ. ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ : Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια 1. Αποδζκτεσ Πίνακα Δ΄, εκτόσ του αρικ. 3 αυτοφ 2. Δ/νςθ ΢τρατθγικισ Σεχνολογιών Πλθροφορικισ (ΔΙ.΢.ΣΕ.ΠΛ) τθσ Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. (για ενθμζρωςθ τθσ Ηλεκτρονικισ Βιβλιοκικθσ), e-mail: siteadmin@aade.gr 3. Δ/νςθ Επιχειρθςιακών Διαδικαςιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.), Τποδιεφκυνςθ Β΄ - Απαιτιςεων και Ελζγχου Εφαρμογών Σελωνείων τθσ Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., (για τθν ανάρτθςθ ςτο portal ICISnet) e-mail: secr_icis@aade.gr Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ: 1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικών 2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικών 3. Γραφείο Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 4. Γραφείο Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 5. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ 6. Γενικι Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΓΔΗΛΕΔ) 7. ΢υντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (΢.Ε.Κ.) 8. Τπθρεςίεσ Ερευνών και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 9. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ – Θεςςαλονίκθσ 10. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 11. Δ/νςθ Διεκνών Οικονομικών ΢χζςεων (Δ.Ο.΢.) 12. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 13. Αυτοτελζσ Σμιμα ΢υντονιςμοφ, Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ 14. Ελλθνικι ΢τατιςτικι Αρχι Πειραιώσ 46 ΣΚ 18510 – Πειραιάσ 15. ΢φνδεςμοσ Εταιρειών Εμπορίασ Πετρελαιοειδών (΢ΕΕΠΕ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528, Ιλίςια 16. Ελλθνικά Πετρζλαια Α.Ε. Γενικι Δ/νςθ Εφοδιαςμοφ & Εμπορίασ Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ Παραγωγισ – Σμιμα Προδιαγραφών και ΢χζςεων με το Δθμόςιο - ΑΔΑ: ΨΤ8Ψ46ΜΠ3Ζ-5ΦΧ
  • 3. 3 Χειμάρασ 8Α, 15125, e-mail: helpe@helpe.gr 17. MOTOR OIL (ΕΛΛΑ΢) Α.Ε. α) ΔΙΤΛΙ΢ΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. e-mail: motoroil.refinery@moh.gr β) Ηρώδου Αττικοφ 12Α ,15 124 Μαροφςι, e-mail: info@moh.gr 18. Πανελλινιοσ ΢φλλογοσ Εφοδιαςτών Πλοίων - Εξαγωγζων(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) Λουδοβίκου, 1, Σ.Κ. 185 31 Πειραιάσ 19. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτών Ελλάδασ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) Σςαμαδοφ 38 – Σ.Κ. 18531 – Πειραιάσ 20. ΢φλλογοσ Εκτελωνιςτών Θεςςαλονίκθσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) Κουντουριώτου 13 – Σ.Κ. 54626 - Θεςςαλονίκθ 21. ΢φλλογοσ Εκτελωνιςτών – Σελωνειακών Αντιπροςώπων Πειραιώσ – Ακθνών (΢Τ.Ε.Σ.Α.Π.Α.) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) Σςαμαδοφ 38 – Σ.Κ. 18531 – Πειραιάσ 22. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) Μθτροπόλεωσ 12-14, ΣΚ 105 63 –Ακινα, e-mail: oee@oe-e.gr 23. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) Ακαδθμίασ 6, TK 106 71 – Ακινα, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 24. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνών (με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 106 71-Ακινα ,e-mail: info@acci.gr 25. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) Σςιμιςκι 29, ΣΚ 54624, ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ, Fax: 370114 -370166, e-mail: root@ebeth.gr 26. ΢φνδεςμοσ Βιομθχανιών Αττικισ & Πειραιά (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) Αμερικισ 10 Σ.Κ. 10671 Ακινα 27. ΢φνδεςμοσ Βιομθχανιών Βορείου Ελλάδοσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) Πλ. Μοριχόβου 1 Σ.Κ. 54625 Θεςςαλονίκθ 28. ΢φνδεςμοσ Βιομθχανιών Θεςςαλίασ & Κεντρικισ Ελλάδοσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) Ελ. Βενιηζλου 4, Βόλοσ 382 21 29. ΢φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιών (΢ΕΒ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) Ξενοφώντοσ 5, Σ.Κ. 105 57 Ακινα, e-mail:info@sev.org.gr 30. Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (Ρ.Α.Ε.) 31. Γ΢ΕΒΕΕ Αριςτοτζλουσ 46, Σ.Κ. 104 33 Ακινα, e-mail: info@gsevee.gr 32. Πανελλινιοσ ΢φνδεςμοσ Εξαγωγζων Κρατίνου 11, Ακινα 105 52 34. Ομοςπονδία Βενηινοπωλών Ελλάδοσ (Ο.Β.Ε.) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) 35. Πανελλινια Ομοςπονδία Πρατθριοφχων Εμπόρων Καυςίμων (ΠΟΠΕΚ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ του) Γ. Εςωτερικι Διανομι: 1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γενικισ Δ/νςθσ Σελωνείων κα Ε.Φ.Κ. 3. Γενικι Δ/νςθ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ. α) Δ/νςθ Σελωνειακών Διαδικαςιών β) Δ/νςθ ΢τρατθγικισ Σελωνειακών Ελζγχων και Παραβάςεων γ) Δ/νςθ Δαςμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Κακεςτώτων & Απαλλαγών δ) Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ –Σμιματα Α΄και Ε΄ ΑΔΑ: ΨΤ8Ψ46ΜΠ3Ζ-5ΦΧ