Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

สพม.17

8.124 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

สพม.17

  1. 1. ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ---------------------------------------------------- ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ. 2555 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555โดยได้ดาเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู และภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ไปแล้ว นั้น บัดนี้ การดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามลาดับที่ที่สอบได้ ในตาแหน่งครูผู้ช่วย โดยแยกตามสาขาวิชาเอก และบรรจุตามจานวนตาแหน่งว่าง ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดที่ขึ้นบัญชีไว้ดังกล่าว จะถือยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 2. ผู้นั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันมารายงานตัว 3. คุรุสภาตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู 4. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 5. ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามกาหนดเวลา 6. ผู้นั้นไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่ สอบแข่งขันได้ 7. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สอบได้รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สอบได้รายนั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะดาเนินการเพิกถอนคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งต่อไป -2- / ทั้งนี้ ...
  2. 2. -2 - ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้แยกตามสาขาวิชาเอก ลาดับที่ 1 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 พร้อมทั้งให้เตรียม เอกสารหลักฐานไปในวันรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ อนึ่ง สาหรับ การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จะใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุครั้งแรกให้ไปรายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ต้องรับทราบประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สาหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ว่าที่ร้อยตรี (อานนท์ สุขภาคกิจ) ผูอานวยการสานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ้ ้ ่ อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผูได้รับมอบหมายจาก ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ้ - 3- บัญชีรายละเอียด...
  3. 3. -3- บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ตาแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน ขั้น 8,340 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4ปี) และขั้น 9,140 บาท สาหรับวุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี)ที่ กลุ่มวิชา/วิชาเอก ตาแหน่งว่างโรงเรียน อาเภอ จังหวัด1 ภาษาอังกฤษ แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมว จันทบุรี2 ภาษาจีน เขาสมิงวิทยาคม”จินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” เขาสมิง ตราด3 ฟิสิกส์ บ่อวิทยาคาร ขลุง จันทบุรี4 สังคมศึกษา ทุ่งขนานวิทยา สอยดาว จันทบุรี5 พลศึกษา เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูด ตราด รวม 5 อัตรา - 4 – /รายละเอียด...
  4. 4. -4 – รายละเอียดและเอกสารหลักฐานที่ต้องนาไปในการรายงานตัว ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ในลาดับที่ 1 ของแต่ละสาขาวิชาเอกที่สอบแข่งขันได้ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.00 น.ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีโดยนาเอกสารหลักฐานไปแสดงในวันรายงานตัวด้วย ดังนี้.- 1. ปริญญาบัตร,วุฒิบัตร,และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 2 ชุด 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่หมดอายุ ฉบับจริง ซึ่งออกโดยเลขาธิการคุรุสภาเท่านั้นพร้อมสาเนา จานวน 2 ฉบับ 3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 2 ฉบับ 4. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อมสาเนา จานวน 2 ฉบับ 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส, ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 2 ฉบับ 6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริงจานวน 1 ฉบับ และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ดังนี้ 1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 2) วัณโรคในระยะติดต่อ 3) โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป (แต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดปกติขาว ประดับอินทรธนู อันดับ ครูผู้ช่วยไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 8. บัตรประจาตัวข้าราชการ ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 2 ฉบับ สาหรับข้าราชการซึ่งประสงค์ย้าย/โอน 9. หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ ผู้ที่ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ในครั้งนี้เมื่อรายงานตัวเสร็จสิ้น จะดาเนินการจัดทาแฟ้มประวัติราชการ และจะส่งตัวไปรายงานตัวเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนนั้น ๆ และต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดเวลา (ภายในวันเดียวกัน) ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุในครั้งนี้จึงให้เตรียมสัมภาระเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555ส่วนการปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบภายหลัง - 5 - / ให้จัดเตรียม...
  5. 5. - 5- ให้จัดเอกสาร จานวน 1 ชุด ดังนี้ (เพื่อใช้ประกอบการจัดทาข้อมูลบุคลากรภาครัฐ โครงการจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล) ไปในวันรายงานตัว ประกอบด้วย1. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของ - ตนเอง, คู่สมรส (ถ้ามี); จานวน 1 ฉบับ - บุตร (ทุกราย) จานวน 1 ฉบับ- บิดา, มารดา (ของตนเอง) จานวน 1 ฉบับ2. สาเนาทะเบียนการสมรส ของ - ตนเอง จานวน 1 ฉบับ - บิดา, มารดา (ของตนเอง) จานวน 1 ฉบับ3. สาเนาใบสูติบัตร ของ - บุตร (ทุกราย) จานวน 1 ฉบับ4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบมรณบัตร (บิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตร) ใบสาคัญการหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ จานวน 1 ฉบับ5. ใบตรวจหมู่โลหิต จานวน 1 ฉบับ

×