Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ชุดที่3 เล่ม3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข

38.449 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación

ชุดที่3 เล่ม3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข

 1. 1. ¡¤ ¢¡¤ ¡ ¢ ¤ ¢
 2. 2. เอกสารชุดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชุดที่ 3 เทคนิค วิธีก�รและสื่อสำ�หรับนักเรียนที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้ด้�นก�รเขียน เล่มที่ 3 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 3. 3. เรื่อง เทคนิค วิธีการและสื่อสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียน เล่มที่ 3ผู้จัดพิมพ์ กลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจำานวนพิมพ์ 2,500 เล่มปีที่พิมพ์ 2554ISBN 987-616-202-347-7
 4. 4. คำ�นำ� เอกสารชุด “แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” นี้ ได้จัดทำาและเผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 โดยในครั้งนั้นได้จัดทำาเป็นเอกสาร 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เล่มที่ 2 การเตรียมความพร้อมสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เล่มที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เล่มที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน และเล่มที่ 5 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ โดยทีผานมาพบว่าเอกสารชุดดังกล่าว เป็นประโยชน์กบครูผสอนและผูทเกียวข้องในการใช้เป็น ่ ่ ั ู้ ้ ี่ ่แนวทางในการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเพื่อให้เอกสารชุดนี้มีความเป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นควรปรับปรุงเอกสารดังกล่าว โดยในการปรับปรุงครั้งนี้ นอกจากความเหมาะสมของเทคนิค วิธการและสือ สำาหรับนักเรียนทีมความบกพร่องทางการเรียนรูแล้ว ยังได้คานึงถึง ี ่ ่ ี ้ ำความสะดวกของครูและผูทเกียวข้องในการนำาไปใช้ดวยเป็นสำาคัญ ด้วยเหตุนจงได้จดพิมพ์เอกสารชุดนีออกเป็น ้ ี่ ่ ้ ี้ ึ ั ้1 เล่มกับอีก 4 ชุด เพื่อให้เอกสารแต่ละเล่มมีขนาดไม่หนาจนเกินไป โดยประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ เอกสารความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เอกสารชุดที่ 1 การเตรียมความพร้อมสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ประกอบด้วยเอกสาร 2 เล่ม เอกสารชุดที่ 2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ประกอบด้วยเอกสาร 6 เล่ม เอกสารชุดที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ประกอบด้วยเอกสาร 3 เล่ม เอกสารชุดที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยเอกสาร 5 เล่ม สำาหรับเอกสารนี้เป็นเล่มที่ 3 ในเอกสารชุดที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูดานการเขียน ซึงในเอกสารจะกล่าวถึงสภาพปัญหา แนวทางพัฒนา เทคนิค ้ ้ ่วิธีการและสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และแบบฝึก ที่จะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการนำาไปใช้ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจพิจาณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 5. 5. สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำาเอกสารชุดนี้ หวังเป็นอย่างยิงว่าเอกสารนีจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอครูผสอน ผูปกครองและผูเกียวข้องทุกระดับ ซึงจะได้นา ่ ้ ่ ู้ ้ ้ ่ ่ ำไปประยุกต์ใช้เพือพัฒนานักเรียนทีมความบกพร่องทางการเรียนรูได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือนักเรียนทีมความ ่ ่ ี ้ ่ ีบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ละคนจะได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพซึ่งย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียน (นายชินภัทร ภูมิรัตน) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. 6. ส�รบัญเรื่อง หน้าคำานำาสารบัญบทนำาความสำาคัญ........................................................................................................................................ 1สภาพปัญหา...................................................................................................................................... 1จุดประสงค์......................................................................................................................................... 2เนื้อหา................................................................................................................................................ 2นวัตกรรม........................................................................................................................................... 2วิธีใช้เทคนิค วิธีการและสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียน............................................................... 3การวัดและประเมินผล......................................................................................... 4ปัญหาที่ 5 นักเรียนเขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในคำาผิดตำาแหน่ง................. 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรียงตามลำาดับไม่สลับที่......................................................................... 7แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 จับคู่ชูชื่น................................................................................................ 22แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ลอกคำาตามแบบ..................................................................................... 32แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 แป้นหมุนมหัศจรรย์................................................................................ 42ปัญหาที่ 6 นักเรียนเขียนสะกดคำาผิด โดยเฉพาะคำาพ้องเสียง คำาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา คำาที่มีตัวการันต์................................................................................................... 47แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สนุกกับคำาพ้องเสียง............................................................................... 49แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ตัวสะกดแสนกล..................................................................................... 61แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ตัวการันต์หรรษา.................................................................................... 70
 7. 7. เรื่อง หน้าปัญหาที่ 7 นักเรียนเขียนไม่ได้ใจความ........................................................................................ 80แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เธอจ๋าอยู่ไหน......................................................................................... 83แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรียงฉันใหม่ให้ได้ใจความ....................................................................... 90แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ให้คำาแล้วนำามาเขียน.............................................................................. 97แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรียนรู้ดูจากภาพ.................................................................................... 104แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ลำาดับเหตุการณ์ได้ดีมีรางวัล.................................................................. 112แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์การเขียน............................................................................... 121บทสรุป........................................................................................................................................... 128บรรณานุกรม............................................................................................................................... 129ภาคผนวก...................................................................................................................................... 130แบบสังเกต........................................................................................................................................ 131แบบวัดและประเมินผล...................................................................................................................... 132คณะทำางาน.................................................................................................................................. 134
 8. 8. บทนำ�1. ความสำาคัญ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นความผิดปกติทางสมองในกระบวนการเรียนรู้ ทีอาจส่งผลต่อการ ่เรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การสะกดคำา หรือการคิดคำานวณ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน ด้วยเหตุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีมประสิทธิภาพสำาหรับนักเรียนทัวไป อาจไม่มประสิทธิภาพพอหากนำา ี้ ่ ี ่ ีมาใช้กบนักเรียนทีมความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำาหรับการเขียนนันนับเป็นทักษะขันสูงในกระบวนการทาง ั ่ ี ้ ้ภาษา เพราะเป็นทักษะทีเกิดจากการประมวลการรับรูของทักษะการฟัง การอ่าน และการพูด แล้วแสดงออก ่ ้มาด้วยการเขียน ดังนั้นสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนนั้น อาจพบว่ามีความบกพร่องด้านการอ่านหรือด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย โดยความบกพร่องด้านการเขียนอาจมีลักษณะแตกต่างกันไป อาทิเช่น ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ไม่สามารถจำาสิงทีเห็นได้ จึงลอกตามแบบทีครูกาหนดให้ไม่ได้ เขียนตัว ่ ่ ่ ำอักษรไม่เป็นตัว หรือเขียนบรรยายความไม่ได้ เป็นต้น ดังนั้นปัญหาด้านการเขียนจึงแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นความจำาเป็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้สามารถเรียนรูได้เช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับนักเรียนทัวไป ดังนันการพัฒนากระบวนการเรียนรู สือ และเทคโนโลยี ้ ่ ้ ้ ่ทีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความบกพร่องของนักเรียน จึงนับเป็นอีกแนวทางหนึงในการช่วยเหลือนักเรียน ่ ่ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สภาพปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละชันเรียน อาจพบว่ามีนกเรียนทีมความบกพร่องทางการเรียนรูทาง ้ ั ่ ี ้ด้านการเขียนจำานวนหนึงรวมอยูกบนักเรียนทัวไป โดยนักเรียนทีมความบกพร่องทางการเรียนรูดานการเขียน ่ ่ ั ่ ่ ี ้ ้อาจมีลักษณะ ดังนี้ 1) มีความยากลำาบากในการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือเลขไทย 2) เขียนพยัญชนะ สระ หรือเลขไทยกลับด้านคล้ายมองจากกระจกเงา 3) มีความสับสนในการเขียนพยัญชนะ หรือเลขไทย ที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ค – ด น – ม พ – ผ ๓ – ๗ ๔ – ๕ 4) เขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก 5) เขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในคำาผิดตำาแหน่ง เช่น ปลา เป็น ปาล หมู เป็น หูม กล้วย เป็น ก้ลวย 6) เขียนสะกดคำาผิด โดยเฉพาะคำาพ้องเสียง คำาที่มีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน คำาที่มีตัวการันต์และเขียนคำาตามคำาอ่าน 7) เขียนไม่ได้ใจความ 1
 9. 9. 3. จุดประสงค์ 3.1 พื่อให้นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง เ 3.2 พื่อให้นักเรียนสามารถเขียนพยัญชนะ สระหรือเลขไทยได้อย่างถูกต้องไม่กลับด้าน เ 3.3 พื่อให้นักเรียนสามารถเขียนพยัญชนะ สระหรือเลขไทยที่มีลักษณะคล้ายกันได้ถูกต้อง เ 3.4 พื่อให้นักเรียนสามารถเขียนด้วยลายมือที่ถูกต้องตามลักษณะการเขียน เ 3.5 พือให้นกเรียนสามารถเรียงลำาดับพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ได้ถกต้องตามตำาแหน่งของคำา เ ่ ั ู 3.6 พื่อให้นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำาและประโยคได้ถูกต้อง เ 3.7 พื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเรื่องให้ได้ใจความ เ4. เนื้อหา 4.1 ารเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์หรือเลขไทย ก 4.2 ารเขียนสะกดคำา ก 4.3 ารเขียนประโยค ก 4.4 ารเขียนเรื่องราว ก5. นวัตกรรม 5.1 เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือเลขไทย ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 5.1.1 แผนการจัดกิจกรรมอักษรแสนสนุก 5.1.2 แผนการจัดกิจกรรมสระบนลายเส้น 5.1.3 แผนการจัดกิจกรรมสีสันวรรณยุกต์ 5.1.4 แผนการจัดกิจกรรมลากเส้นเห็นเลข 5.2 เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนพยัญชนะ สระ หรือเลขไทย กลับด้านคล้ายมองจากกระจกเงา ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 3 แผน ได้แก่ 5.2.1 แผนการจัดกิจกรรมอักษรนำาทาง 5.2.2 แผนการจัดกิจกรรมสระไทยง่ายนิดเดียว 5.2.3 แผนการจัดกิจกรรมเลขไทยแสนสนุก 5.3 ทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด้านการเขียนพยัญชนะ หรือเลขไทยที่มีลักษณะคล้ายกัน ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 1 แผน ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมแฝดคนละฝา 5.4 ทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด้านการเขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 4 แผน ได้แก่ 2
 10. 10. 5.4.1 แผนการจัดกิจกรรมหนูจ๋าช่วยครูหาหน่อย 5.4.2 แผนการจัดกิจกรรมเขียนเป็นคำาจำาให้แม่น 5.4.3 แผนการจัดกิจกรรมลายมือสวยด้วยมือเรา 5.4.4 แผนการจัดกิจกรรมนักเรียนไทยตั้งใจเขียน 5.5 เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในคำาผิดตำาแหน่ง ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 4 แผนได้แก่ 5.5.1 แผนการจัดกิจกรรมเรียงตามลำาดับไม่สลับที่ 5.5.2 แผนการจัดกิจกรรมจับคู่ชูชื่น 5.5.3 แผนการจัดกิจกรรมลอกคำาตามแบบ 5.5.4 แผนการจัดกิจกรรมแป้นหมุนมหัศจรรย์ 5.6 เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนสะกดคำาผิด โดยเฉพาะคำาพ้องเสียง คำาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา และคำาที่มีตัวการันต์ ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 3 แผน ได้แก่ 5.6.1 แผนการจัดกิจกรรมสนุกกับคำาพ้องเสียง 5.6.2 แผนการจัดกิจกรรมตัวสะกดแสนกล 5.6.3 แผนการจัดกิจกรรมตัวการันต์หรรษา 5.7 เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนไม่ได้ใจความ ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 6 แผน ได้แก่ 5.7.1 แผนการจัดกิจกรรมเธอจ๋าอยู่ไหน 5.7.2 แผนการจัดกิจกรรมเรียงฉันใหม่ให้ได้ใจความ 5.7.3 แผนการจัดกิจกรรมให้คำาแล้วนำามาเขียน 5.7.4 แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ดูจากภาพ 5.7.5 แผนการจัดกิจกรรมลำาดับเหตุการณ์ได้ดีมีรางวัล 5.7.6 แผนการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์การเขียน6. วิธีใช้เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ ด้านการเขียน 6.1 ก่อนที่จะให้นักเรียนใช้แผนการจัดกิจกรรมการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือตัวเลข คำา ประโยค และเรื่องราว จะต้องให้นักเรียนฝึกปฏิบัติแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน โดยปรับกิจกรรมหรือเนือหาของแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับวุฒภาวะและความสนใจของนักเรียน ครู ้ ิผูสอนควรตรวจสอบว่านักเรียนทำาตามระดับความสามารถทีแท้จริงแล้วจึงฝึกโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมแต่ละ ้ ่ชุดต่อไป 3
 11. 11. 6.2 ใช้เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนตามลำาดับดังนี้ 6.2.1 แผนการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากลำาบากในการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือเลขไทย 6.2.2 แผนการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือตัวเลขกลับด้านคล้ายมองจากกระจกเงา 6.2.3 แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สำ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ด้านการเขียนพยัญชนะ หรือเลขไทยที่มีลักษณะคล้ายกัน 6.2.4 แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สำ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ด้านการเขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก 6.2.5 แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สำ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ด้านการเขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในคำาผิดตำาแหน่ง 6.2.6 แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สำ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ด้านการเขียนสะกดคำาผิด โดยเฉพาะคำาพ้องเสียง คำาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราและคำาที่มีตัวการันต์ 6.2.7 แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สำ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ด้านการเขียนไม่ได้ใจความ 7. การวัดและประเมินผล 7.1 การสังเกตพฤติกรรมการเขียนของนักเรียน 7.2 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม สำาหรับเอกสารเล่มนี้จะเป็นเอกสารเล่มที่ 3 ในชุดที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ซึ่งจะประกอบไปด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเขียนเพื่อแก้ไขความบกพร่องเกี่ยวกับปัญหาต่อไปนี้ ปัญหาที่ 5 การเขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในคำาผิดตำาแหน่ง ปัญหาที่ 6 การเขียนสะกดคำาผิด โดยเฉพาะคำาพ้องเสียง คำาทีมตวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ่ ี ั คำาที่มีตัวการันต์ ปัญหาที่ 7 การเขียนไม่ได้ใจความ 4
 12. 12. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ปัญหาที่ 5 นักเรียนเขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในคำาผิดตำาแหน่ง เช่น ปลา เป็น ปาล หนู เป็น หูน กล้วย เป็น ก้ลวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรียงตามลำาดับไม่สลับที่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 จับคู่ชูชื่น แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 ลอกคำาตามแบบ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 แป้นหมุนมหัศจรรย์ 5
 13. 13. คำ�ชี้แจง แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ สำ�หรับนักเรียนที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้ด้�นก�รเขียนปัญหาที่ 5 นักเรียนเขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในคำาผิดตำาแหน่ง เช่น ปลา เป็น ปาล หนู เป็น หูน กล้วย เป็น ก้ลวยวิธีแก้ปัญหา 1. นักเรียนเล่นเกมประสมคำาจากบัตรพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เป็นคำาที่นักเรียนเคยเขียนได้ถูกต้องมาแล้ว มาเรียงเป็นคำาให้ถูกต้อง ทำาซ้ำาหลาย ๆ ครั้ง อาจแข่งขันเป็นกลุ่ม หรือ รายบุคคล เพื่อเป็นการทบทวน การเขียนคำาที่เรียงลำาดับ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ได้ถูกต้อง 2. ฝึกการประสมคำา ซึ่งเป็นคำาที่นักเรียนมักเขียนผิดบ่อย ๆ โดยการเรียงบัตรพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ให้เป็นคำาที่ถูกต้อง ฝึกเขียนคำาที่มีความหมายตรงกับภาพ จับคู่ภาพกับคำาที่ถูกต้อง ใช้แป้นหมุนคำาควรฝึกโดยใช้กิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเขียนคำาที่ถูกต้องกิจกรรม 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรียงลำาดับไม่สลับที่ กิจกรรม แบบฝึกทักษะที่ 1 – 4 แบบทดสอบ แบบทดสอบที่ 1 – 2 2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 จับคู่ชูชื่น กิจกรรม แบบฝึกทักษะที่ 1 – 6 แบบทดสอบ แบบทดสอบที่ 1 – 2 3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ลอกคำาตามแบบ กิจกรรม แบบฝึกทักษะที่ 1 – 3 แบบทดสอบ แบบทดสอบที่ 1 4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 แป้นหมุนมหัศจรรย์ กิจกรรม แบบฝึกทักษะที่ 1 – 2 แบบทดสอบ แบบทดสอบที่ 1 6
 14. 14. แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ 1 เรียงต�มลำ�ดับไม่สลับที่1. ปัญหา เขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในคำาผิดตำาแหน่ง เช่น ปลา เป็น ปาล หนู เป็น หูน กล้วย เป็น ก้ลวย2. ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 63. กิจกรรม เรียงตามลำาดับไม่สลับที่4. จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ถูกต้องตามตำาแหน่งของคำา5. สื่อ/อุปกรณ์ 5.1 บัตรพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 5.2 แบบฝึกทักษะที่ 1 – 5 เรียงตามลำาดับไม่สลับที่6. วิธีดำาเนินกิจกรรม 6.1 นักเรียนเล่นเกมแข่งขันหยิบบัตรพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ตามที่ครูบอก 6.2 บทวนคำาทีนกเรียนเขียนได้แล้ว โดยครูบอกให้นกเรียนหยิบบัตรพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ ท ่ ั ั ประสมเป็นคำาตามทีครูบอก เช่น ไก่ หนู แมว ให้นกเรียนวางเรียงบัตรให้เป็นคำาทีถกต้อง ทำาซ้าๆ ่ ั ่ ู ำ หลายๆ ครั้ง แล้วแบ่งกลุ่มแข่งขันเรียงคำาตามคำาบอก (ใช้คำาที่นักเรียนเขียนถูกแล้ว) 6.3 ครูนำาคำาที่นักเรียนมักเขียนผิดเสมอๆ มาฝึกตามกิจกรรมที่ 6.2 ซ้ำาหลายๆ ครั้ง 6.4 นักเรียนทำาแบบฝึกทักษะที่ 1 – 5 เรียงตามลำาดับไม่สลับที่ 6.5 ครูนำาคำาที่นักเรียนมักเขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของคำาไม่ถูกต้องมาเขียน ตามคำาบอก 6.6 นักเรียนทำาแบบทดสอบที่ 1 – 27. การวัดและประเมินผล 7.1 วิธีวัด 7.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 7.1.2 การทดสอบ 7
 15. 15. 7.2 เครื่องมือ 7.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 7.2.2 แบบทดสอบ 7.3 เกณฑ์การประเมิน นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 8. ข้อเสนอแนะ ครูอาจปรับเปลี่ยนคำาในแบบฝึกทักษะ ได้ตามความบกพร่องของนักเรียน 8
 16. 16. แบบฝึกทักษะที่ 1 เรียงตามลำาดับไม่สลับที่คำาสั่ง ให้นักเรียนเติมภาพที่ขาดหายไปให้ถูกต้อง ตัวอย่าง 9
 17. 17. แบบฝึกทักษะที่ 2 เรียงตามลำาดับไม่สลับที่คำาสั่ง ให้นักเรียนเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปทางขวามือให้ถูกต้องตามแบบทางซ้ายมือ ตัวอย่าง ด ตถ ดตถ 1. ห มน มน 2. บ ปษ ป 3. ล สศ ส 4. ก ภค ก ค 5. ข พอ พอ 10
 18. 18. แบบฝึกทักษะที่ 3 เรียงตามลำาดับไม่สลับที่คำาสั่ง ให้นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ที่หายไปให้ถูกต้อง หน น หนู นู ห ู ป า ลา ปลา า ปล 11
 19. 19. น้า ้า หน้า น้า น ล้วยกล้ ย กล้วย กล้ว ้วย 12
 20. 20. มวม แมว แ ว แม สืส เสือ เ ือ เ อ 13
 21. 21. แบบฝึกทักษะที่ 4 เรียงตามลำาดับไม่สลับที่คำาสั่ง ให้นักเรียนระบายสีคำาที่เหมือนกับคำาที่กำาหนดให้ในวงกลมใหญ่ หูน หนู หนู นูห ปลา ปลา ปาล ลาป 14
 22. 22. ก้ลวยกล้วย กล้วย กลว้ย ห้นาหน้า น้หา หน้า 15
 23. 23. แวมแมว มวแ แมว ชาง้ช้าง ง้าช ช้าง 16
 24. 24. แบบฝึกทักษะที่ 5 เรียงตามลำาดับไม่สลับที่คำาสั่ง ให้นักเรียนกากบาท ( X ) คำาที่เหมือนกับคำาที่กำาหนดให้ตัวอย่าง กางเกง กงาเกง กางกเง กางเกง เสื้อ สื้เอ เสื้อ สเอื้ 17
 25. 25. กระโปรงกะรโปรง กระโปรง กระโรปง รองเท้ารองท้าเ อรงเท้า รองเท้า 18
 26. 26. ถุงเท้าถงุเท้า ถุงเท้า ถุงท้เา เข็มขัดขเม็ขดั เข็มขัด เขม็ขดั 19
 27. 27. แบบทดสอบที่ 1 เรียงตามลำาดับไม่สลับที่คำาสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำาใหม่ให้มีความหมายตรงกับรูปภาพ ตัวอย่าง กน นก ก้ลวย หูน ปาล ห้นา มแว 20
 28. 28. แบบทดสอบที่ 2 เรียงตามลำาดับไม่สลับที่คำาสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำาใหม่ให้มีความหมายตรงกับรูปภาพ ตัวอย่าง กน นก ง้าช ถงุท้เา อรงท้าเ เขม็ขดั กะรโรปง 21
 29. 29. แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ 2 จับคู่ชูชื่น1. ปัญหา เขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ ในคำาผิดตำาแหน่งของคำาเช่น ปลา เป็น ปาล หนู เป็น หูน กล้วย เป็น ก้ลวย2. ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 3. กิจกรรม จับคู่ชูชื่น4. จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ได้ถูกต้องตามตำาแหน่งของคำา5. สื่อ/อุปกรณ์ 5.1 เพลงพายเรือ 5.2 บัตรพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 5.3 แบบฝึกทักษะที่ 1 – 6 จับคู่ชูชื่น6. วิธีดำาเนินกิจกรรม 6.1 ครูให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลงและรำาวง เพลงพายเรือ พายเรือไปในธารา เห็นหอย ปู ปลา แหวกว่ายเวียนวน พายเรือกันมาหลายคน (ซ้ำา) เห็นคน 2 คน ให้จับคู่กัน 6.2 ครูให้นักเรียนหยิบบัตรพยัญชนะ สระ ตามที่ครูบอก 6.3 ครูแจกบัตรพยัญชนะ สระ ให้นักเรียนคนละหนึ่งบัตร แล้วให้นำามารวมฝึกประสมคำาตามครู เช่น “ ป า ก ” เมื่อนักเรียนทำาได้แล้ว จึงฝึกคำาอื่นๆ ต่อไป จนครบทุกคำา 6.4 ครูแจกแบบฝึกทักษะที่ 1 – 6 จับคู่ชูชื่น 6.5 นักเรียนทำาแบบฝึกทักษะที่ 1 – 6 จับคู่ชูชื่น 6.6 ให้นักเรียนปรับปรุงผลงาน ครูช่วยเสริมแรง และนำาผลงานไปติดป้ายนิเทศ 6.7 นักเรียนทำาแบบทดสอบที่ 1 – 2 22
 30. 30. 7. การวัดและประเมินผล 7.1 วิธีวัด 7.1.1 การสังเกตการจับดินสอและการเขียน 7.1.2 การทดสอบ 7.2 เครื่องมือ 7.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขียน 7.2.2 แบบทดสอบ 7.3 เกณฑ์การให้คะแนน นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 608. ข้อเสนอแนะ 8.1 ครูควรทบทวนคำาในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เดิมทุกครั้งก่อนการสอนเนื้อหาใหม่ 8.2 ครูอาจปรับเปลี่ยนคำาหรือเพิ่มเติมกิจกรรมในแบบฝึกทักษะได้ตามความบกพร่องของนักเรียน 23
 31. 31. แบบฝึกทักษะที่ 1 จับคู่ชูชื่นคำาสั่ง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำาที่เขียนเหมือนกัน ปาก O O ดินสอ หมา O O หมา ดินสอ O O ปาก หนังสือ O O ครู ครู O O หนังสือ 24
 32. 32. แบบฝึกทักษะที่ 2 จับคู่ชูชื่นคำาสั่ง ให้นักเรียนโยงเส้นคำาที่เขียนถูกต้องให้ตรงกับรูปภาพแล้วระบายสีให้สวยงาม 25
 33. 33. แบบฝึกทักษะที่ 3 จับคู่ชูชื่นคำาสั่ง ให้นักเรียนโยงเส้นคำาที่เขียนถูกต้องตามรูปภาพแล้วระบายสี ลาป ปาล ปลา ปาล ลปา ปลา 26
 34. 34. แบบฝึกทักษะที่ 4 จับคู่ชูชื่นคำาสั่ง ให้นกเรียนโยงเส้นจับคูคาทีเขียนถูกต้องให้ตรงกับรูปภาพแล้วระบายสีให้สวยงาม ั ่ ำ ่ 27
 35. 35. แบบฝึกทักษะที่ 5 จับคู่ชูชื่นคำาสั่ง ให้นกเรียนโยงเส้นจับคูคาทีเขียนถูกต้องให้ตรงกับรูปภาพแล้วระบายสีให้สวยงาม ั ่ ำ ่ หนังสือ หังนอสื หงันสือ หนงัสอื หนังสือ สือหนัง 28
 36. 36. แบบฝึกทักษะที่ 6 จับคู่ชูชื่นคำาสั่ง ให้นกเรียนโยงเส้นคำาจับคูทเขียนถูกต้องให้ตรงกับรูปภาพแล้วระบายสีให้สวยงาม ั ่ ี่ ครู คูร รคู รูค ครู คูร 29
 37. 37. แบบทดสอบที่ 1 จับคู่ชูชื่นคำาสั่ง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำาที่เขียนถูกต้องให้ตรงกับรูปภาพตัวอย่าง แวม แมว มแว หนังสอื สือหนัง หนังสือ ปลา ปาล ลปา สอดิน ดินสอ ดนิอส ครู คูร รูค ปกา กปา ปาก 30
 38. 38. แบบทดสอบที่ 2 จับคู่ชูชื่นคำาสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำาที่ถูกต้องให้ตรงกับรูปภาพตัวอย่าง แมว .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 31
 39. 39. แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ 3 ลอกคำ�ต�มแบบ1. ปัญหา เขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในคำาผิดตำาแหน่งของคำา เช่น ปลา เป็น ปาล หนู เป็น หูน กล้วย เป็น ก้ลวย2. ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 63. กิจกรรม ลอกคำาตามแบบ4. จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ถูกต้องตามตำาแหน่งของคำา5. สื่อ/อุปกรณ์ 5.1 แบบฝึกทักษะที่ 1 – 4 ลอกคำาตามแบบ 5.2 แบบทดสอบที่ 1 – 2 ลอกคำาตามแบบ6. วิธีดำาเนินกิจกรรม 6.1 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับฝาแฝดหรือสิ่งที่เหมือนกัน 6.2 ครูแจกแบบฝึกทักษะลอกคำาตอบแบบที่ 1 – 4 แล้วนักเรียนทำาแบบฝึกทักษะ 6.3 นักเรียนนำาเสนอผลงาน 6.4 ครูและนักเรียนช่วยกันประเมินผลงาน 6.5 นักเรียนปรับปรุงผลงาน ครูเสริมแรง 6.6 นักเรียนทำาแบบทดสอบ7. การวัดและประเมินผล 7.1 วิธีวัด 7.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 7.1.2 การทดสอบ 7.2 เครื่องมือ 7.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 7.2.2 แบบทดสอบ 32
 40. 40. 7.3 เกณฑ์การประเมิน นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 608. ข้อเสนอแนะ 8.1 ครูอาจปรับหรือเพิ่มเติมกิจกรรมในแบบฝึกทักษะให้สอดคล้องกับความบกพร่องของนักเรียน 8.2 ครูควรให้การเสริมแรง เพื่อเป็นกำาลังใจ 33
 41. 41. แบบฝึกทักษะที่ 1 ลอกคำาตามแบบคำาสั่ง ให้นักเรียนระบายสีภาพที่เหมือนกับภาพที่กำาหนดให้ทางขวามือ1.2.3. 34
 42. 42. แบบฝึกทักษะที่ 2 ลอกคำาตามแบบคำาสั่ง ให้นักเรียนกากบาท (X) คำาที่เหมือนกับคำาที่กำาหนดให้ทางขวามือ 1. ม น ม ท 2. อา จา อา ฮา 3. ขนม นมข มขน ขนม 4. บ้าน บ้าน น้าบ บ้นา 5. เขียน เยีขน เนียข เขียน 35
 43. 43. แบบฝึกทักษะที่ 3 ลอกคำาตามแบบคำาสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำาที่มีความหมายตรงกับภาพตามแบบ ต้นไม้ เมฆ ภูเขา พระอาทิตย์ 36
 44. 44. พระจันทร์ ดวงดาว แม่น้ำา ลำาธาร 37
 45. 45. แบบฝึกทักษะที่ 4 ลอกคำาตามแบบคำาสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำาตามแบบที่มีความหมายตรงกับภาพ ผีเสื้อ สิงโต หมีแพนด้า กระต่าย 38
 46. 46. ยีราฟนกแก้วงูเหลือมแมลงปอ39
 47. 47. แบบทดสอบที่ 1 ลอกคำาตามแบบคำาสั่ง ให้นักเรียนคัดลอกคำาตามแบบที่กำาหนดให้ คำา คำา ตัวอย่าง ต้นไม้ ต้นไม้ พระอาทิตย์ พระจันทร์ ผีเสื้อ แม่น้ำา ลำาธาร 40
 48. 48. แบบทดสอบที่ 2 ลอกคำาตามแบบคำาสั่ง ให้นักเรียนคัดลอกคำาตามแบบที่กำาหนดให้ คำา คำา ตัวอย่าง ต้นไม้ ต้นไม้ หมีแพนด้า กระต่าย ยีราฟ งูเหลือม แมลงปอ 41
 49. 49. แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ 4 แป้นหมุนมหัศจรรย์1. ปัญหา เขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในคำาผิดตำาแหน่งของคำา เช่น ปลา เป็น ปาล หนู เป็น หูน กล้วย เป็น ก้ลวย2. ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 63. กิจกรรม แป้นหมุนมหัศจรรย์4. จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ถูกต้องตามตำาแหน่งของคำา5. สื่อ/อุปกรณ์ 5.1 แป้นหมุนมหัศจรรย์ 1 – 2 5.2 แบบทดสอบแป้นหมุนมหัศจรรย์ 5.3 บัตรคำา6. วิธีดำาเนินกิจกรรม 6.1 ให้นักเรียนดูแป้นหมุนมหัศจรรย์ 1 แนะนำาส่วนประกอบและวิธีเล่นอย่างละเอียด 6.2 รูสาธิตการหมุนแป้นมหัศจรรย์ 1 และสอนคำาในแป้นหมุน แล้วให้บอกคำาแทนภาพทีปรากฏ ค ่ ในแป้นหมุน 6.3 นักเรียนแต่ละคนออกมาหมุนแป้นหมุนและฝึกเช่นเดียวกับข้อ 6.2 6.4 รูให้นักเรียนดูแป้นหมุนมหัศจรรย์ 2 ค 6.5 รูสาธิตการหมุนแป้นหมุนมหัศจรรย์ 2 และสอนอ่านคำา ค 6.6 ักเรียนออกมาหมุนแป้นหมุนมหัศจรรย์ 2 อ่านคำาให้เพื่อนฟังและให้เพื่อนอ่านตาม น 6.7 ห้นักเรียนดูบัตรคำา (ตามตัวอย่าง) และฝึกอ่านตามครู ใ 6.8 นักเรียนแต่ละคนออกมาหมุนแป้นมหัศจรรย์ 2 แล้วเขียนคำาที่ตนเองหมุนได้ในบัตรคำา ให้ถูกต้อง 6.9 ห้นักเรียนกลับไปดูแป้นหมุนมหัศจรรย์ 1 หมุนแป้นหมุนแล้วเขียนคำาแทนภาพในบัตรคำา ใ 6.10 นักเรียนทำาแบบทดสอบ 42
 50. 50. 7. การวัดและประเมินผล 7.1 วิธีวัด 7.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 7.1.2 การทดสอบ 7.2 เครื่องมือ 7.2.1 แบบสังเกต 7.2.2 แบบทดสอบ 7.3 เกณฑ์การให้คะแนน นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 608. ข้อเสนอแนะ 8.1 ครูอาจเปลี่ยนคำาในแป้นหมุนมหัศจรรย์ตามความบกพร่องของนักเรียน 8.2 ถ้ามีนักเรียนจำานวนมากพอที่จะแบ่งกลุ่มแข่งขันได้ก็ให้แบ่งกลุ่ม 43
 51. 51. แป้นหมุนมหัศจรรย์ 1 ฉันกิน 44
 52. 52. แป้นหมุนมหัศจรรย์ 2 ข้าว ไข่ ผัก ฉันกิน ผลไม้ ปลา ขนม บัตรคำาฉันกิน 45
 53. 53. แบบทดสอบ แป้นหมุนมหัศจรรย์คำาสั่ง ให้นกเรียนเลือกคำาทีกาหนดให้เขียนลงในช่องว่าง แล้วเขียนคำาให้ถกต้องครบถ้วน ั ่ ำ ูไข่ ผัก ปลา ขนม ผลไม้ ข้าว ตัวอย่าง ฉันกิน ป ล า ปลา 1. ฉันกิน 2. ฉันกิน 3. ฉันกิน 4. ฉันกิน 5. ฉันกิน 46
 54. 54. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ปัญหาที่ 6 นักเรียนเขียนสะกดคำาผิด โดยเฉพาะคำาพ้องเสียง คำาที่มีตัวสะกดใน มาตราเดียวกัน คำาที่มีตัวการันต์ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 สนุกกับคำาพ้องเสียง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 ตัวสะกดแสนกล แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 ตัวการันต์หรรษา 47
 55. 55. คำ�ชี้แจง แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ สำ�หรับนักเรียนที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้ด้�นก�รเขียนปัญหาที่ 6 นักเรียนเขียนสะกดคำาผิด โดยเฉพาะคำาพ้องเสียง คำาที่มีตัวสะกดในมาตรา เดียวกัน คำาที่มีตัวการันต์วิธีการแก้ปัญหา 1. นักเรียนฝึกร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำาพ้องเสียง เพื่อให้นักเรียนสนุกกับการออกเสียงกับคำา ที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันหลาย ๆ คำา 2. ฝึกให้นักเรียนรู้จักคำาพ้องเสียงจากการเล่นเกมจับคู่คำาพ้องเสียง ฝึกออกเสียงและฝึกเขียน ให้ถูกต้อง 3. ให้นกเรียนสังเกตคำาพ้องเสียงทีมตวสะกดในมาตราตัวสะกดเดียวกัน โดยใช้กจกรรมเติมตัวสะกด ั ่ ี ั ิ ให้คำามีความหมายตรงกับภาพ 4. ฝึกให้นักเรียนรู้จักคำาที่มีตัวการันต์จากภาพ ฝึกเขียนคำาที่มีตัวการันต์หนึ่งตัว สองตัว เช่น น์ ย์ ว์ ทร์ โดยฝึกปฏิบัติหลาย ๆ กิจกรรมกิจกรรม 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 สนุกกับคำาพ้องเสียง กิจกรรม แบบฝึกทักษะที่ 1 – 5 แบบทดสอบ แบบทดสอบที่ 1 – 2 2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ตัวสะกดแสนกล กิจกรรม แบบฝึกทักษะที่ 1 – 6 แบบทดสอบ แบบทดสอบที่ 1 – 2 3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ตัวการันต์หรรษา กิจกรรม แบบฝึกทักษะที่ 1 – 4 แบบทดสอบ แบบทดสอบที่ 1 – 2 48
 56. 56. แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ 1 สนุกกับคำ�พ้องเสียง1. ปัญหา เขียนสะกดคำาผิด โดยเฉพาะคำาพ้องเสียง คำาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา คำาที่มี ตัวการันต์2. ระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 63. กิจกรรม สนุกกับคำาพ้องเสียง4. จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำาพ้องเสียงได้ถูกต้อง5. สื่อ/อุปกรณ์ 5.1 บัตรคำา “คำาพ้องเสียง” ชุดที่ 1 – 2 5.2 แบบฝึกทักษะที่ 1 – 5 สนุกกับคำาพ้องเสียง6. วิธีดำาเนินกิจกรรม 6.1 ครูให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลง คำาพ้องเสียง เพลงคำาพ้องเสียง เนื้อร้อง บุปผา ล้วนเล็ก ทำานอง จีนไจ๋ยอ คำาพ้องเสียง อ่านสำาเนียงเหมือนกัน เราจะรู้ความมัน เมื่ออยู่ในรูปประโยค เขียนก็เขียนต่างกัน แปลต่างกันดูน่าตลก คำาเหล่านี้ เช่น วิหค และตัวเลข หก นั่นพ้องเสียงเอย 6.2 ครูแจกบัตรคำาพ้องเสียงให้นักเรียน ต่อจากนั้นให้นักเรียนเลือกคำาพ้องเสียงที่ออกเสียง เหมือนกันแล้วฝึกอ่านและสังเกตการเขียน 6.3 นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคำาพ้องเสียง 6.4 นักเรียนทำาแบบฝึกทักษะ ที่ 1 – 5 สนุกกับคำาพ้องเสียง 6.5 นักเรียนนำาเสนอผลงาน 6.6 นักเรียนและครูร่วมกันประเมินผลงาน 6.7 นักเรียนทำาแบบทดสอบสนุกกับคำาพ้องเสียง 49
 57. 57. 6.8 นักเรียนและครูตรวจผลงานร่วมกัน แก้ไขข้อบกพร่องแล้วสรุป 6.9 นักเรียนนำาผลงานติดป้ายนิเทศคนเก่งวันนี้7. การวัดและประเมินผล 7.1 วิธีวัด 7.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 7.1.2 การทดสอบ 7.2 เครื่องมือ 7.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 7.2.2 แบบทดสอบ 7.3 เกณฑ์การประเมิน นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 608. ข้อเสนอแนะ ครูอาจปรับเปลี่ยนคำาพ้องเสียงในแบบฝึกทักษะให้เหมาะสมกับความบกพร่องของนักเรียน 50
 58. 58. บัตรคำา “คำาพ้องเสียง” ชุดที่ 1กาลเวลา การบ้าน ผูกพัน พันธุ์ไม้ ลูกจัน วันจันทร์ 51
 59. 59. บัตรคำา “คำาพ้องเสียง” ชุดที่ 2อากาศ โอกาสเงินบาท มีดบาดสังหาร กล้าหาญ 52
 60. 60. แบบฝึกทักษะที่ 1 สนุกกับคำาพ้องเสียงคำาสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำาพ้องเสียงที่กำาหนดให้เขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องการ กาล พัน พันธ์ุ จัน จันทร์1 2 บ้าน เวลา3 4 ผูก ไม้5 6 ลูก วัน 53
 61. 61. แบบฝึกทักษะที่ 2 สนุกกับคำาพ้องเสียงคำาสั่ง ให้นักเรียนระบายสีคำาที่เขียนถูกต้อง คำ�ใดถูกต้อง คำ�ใดถูกต้อง คำ�ใดถูกต้อง 54
 62. 62. คำ�ใดถูกต้องคำ�ใดถูกต้องคำ�ใดถูกต้อง 55
 63. 63. แบบฝึกทักษะที่ 3 สนุกกับคำาพ้องเสียงคำาสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำาพ้องเสียงที่กำาหนดให้เขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องบาท บาด กาส กาศ หาร หาญ1 2 อา โอ3 4 มีด เงิน5 6 สัง กล้า 56
 64. 64. แบบฝึกทักษะที่ 4 สนุกกับคำาพ้องเสียงคำาสั่ง ให้นักเรียนระบายสีคำาที่เขียนถูกต้อง คำาใด คำาใด ถูกต้อง ถูกต้อง เงินบาด มีดบาด เงินบาท มีดบาท คำาใด คำาใด ถูกต้อง ถูกต้อง โอกาส อากาส โอกาศ อากาศ คำาใด คำาใด ถูกต้อง ถูกต้อง สังหาร กล้าหาร สังหาญ กล้าหาญ 57
 65. 65. แบบฝึกทักษะที่ 5 สนุกกับคำาพ้องเสียงคำาสั่ง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำาที่มีความหมายถูกต้องและระบายสีตัวอย่าง กาศ กาศ อา กาส โอ กาส กาด กาด บาต บาต มีด บาท เงิน บาท บาด บาด หาน หาน กล้า หาร สัง หาร หาญ หาญ 58
 66. 66. แบบทดสอบที่ 1 สนุกกับคำาพ้องเสียงคำาสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำาพ้องเสียงต่อไปนี้เขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ก�ร ก�ล พัน พันธุ์ จันทร์ จัน ตัวอย่าง กาลเวลา บ้าน ไม้ ผูก ลูก วัน 59
 67. 67. แบบทดสอบที่ 2 สนุกกับคำาพ้องเสียงคำาสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำาพ้องเสียงต่อไปนี้เขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้อง กาส กาศ บาท บาด หาญ หาร ตัวอย่าง โอกาส อา กล้า สัง มีด เงิน 60
 68. 68. แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ 2 ตัวสะกดแสนกล1. ปัญหา เขียนสะกดคำาผิด โดยเฉพาะคำาพ้องเสียง คำาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา คำาที่มี ตัวการันต์2. ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 63. กิจกรรม ตัวสะกดแสนกล4. จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้ถูกต้อง5. สื่อ/อุปกรณ์ 5.1 แบบฝึกทักษะที่ 1 – 6 ตัวสะกดแสนกล 5.2 แบบทดสอบที่ 1 – 26. วิธีดำาเนินกิจกรรม 6.1 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับรูปภาพที่เกี่ยวกับคำาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 6.2 นักเรียนทำาแบบฝึกทักษะตัวสะกดแสนกล 1 – 6 6.3 ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานแล้วครูช่วยเสริมแรง 6.4 นักเรียนนำาผลงานมาติดที่ป้ายนิเทศ 6.5 นักเรียนทำาแบบทดสอบที่ 1 – 27. การวัดและประเมินผล 7.1 วิธีวัด 7.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 7.1.2 การทดสอบ 7.2 เครื่องมือ 7.2.1 แบบสังเกต 7.2.2 แบบทดสอบ 7.3 เกณฑ์การประเมิน นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 608. ข้อเสนอแนะ ครูอาจปรับเปลี่ยนคำาในแบบฝึกทักษะได้ตามความบกพร่องของนักเรียน 61
 69. 69. แบบฝึกทักษะที่ 1 ตัวสะกดแสนกลคำาสั่ง ให้นักเรียนดูภาพ แล้วเขียนคำาตามรอยจางและเติมตัวสะกดให้ถูกต้อง 1. เมฆ เม 2. รถ ร 3. รูปภาพ รูปภา 4. วาฬ วา 5. ทหาร ทหา 62
 70. 70. แบบฝึกทักษะที่ 2 ตัวสะกดแสนกลคำาสั่ง ให้นักเรียนเติมตัวสะกดที่หายไปให้มีความหมายตรงกับภาพ ร เ ม รู ป ภ า ทห า วา 63
 71. 71. แบบฝึกทักษะที่ 3 ตัวสะกดแสนกลคำาสั่ง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำาที่เขียนตัวสะกดถูกต้องมีความหมายตรงกับภาพ รด รถ รส เมฆ เมก เมข รูปภาป รูปภาบ รูปภาพ ทหาน ทหาร ทหาล วาล วาร วาฬ 64
 72. 72. แบบฝึกทักษะที่ 4 ตัวสะกดแสนกลคำาสั่ง ให้นักเรียนดูภาพ แล้วเขียนคำาตามรอยจางและเติมตัวสะกดให้ถูกต้อง 1. เลข เล 2. เณร เณ 3. ลำาธาร ลำาธาร 4. ธูป ธู 5. ยีราฟ ยีรา 65
 73. 73. แบบฝึกทักษะที่ 5 ตัวสะกดแสนกลคำาสั่ง ให้นักเรียนเติมตัวสะกดที่หายไปให้มีความหมายตรงกับภาพ เ ล เ ณ ลา ธ า ธู ย ีร า 66

×