433) What is Maturity.pdf

spandane
spandane Writer

Maturity

1
४३३) Maturity हणजे काय ?
Maturity श दाचे मु य असे दोन अथ आहेत. एक psychological आ ण दुसरा अथ हणजे आ थक गुंतवणूक
(Fixed Deposits etc.) या दवशी आपण परत withdraw क शकतो तो दवस.
या लेखात मला या वषयाची चचा क
े वळ psychological ट कोनातून करायची आहे. माणूस जे हा वचार
कर यात, बोल यात आ ण कृ तीत एकवा यता दाख वतो, ते हा आपण याला matured य ती हणून
ओळखतो.
थोड यात सांगायचे तर Maturity हणजे संगानुसार यो य वेळी, यो य जागी, यो य माणात वागणे. परंतु हे
येकाला जमतेच असे नाह .
वयानुसार माणसा या बु ीची व मनाची वाढ होते असे हटले जाते. ह मनाची -बु ीची वाढ साधरण १८ वषापयत
होत असते. हणूनच १८ वषाखाल ल गु हेगार मुलांसाठ वेगळी याय यव था क
े लेल असते.
वय हणजे माणसा या आयु यातील एक वलंत वषय आहे. वय नेमक
े कसे मोजायचे? एकाच माणसाचे
वेगवेग या मापदंडानुसार वेगळे वय असते का ?
ि यांसाठ वय हा खूप संवेदनशील वषय असतो. अनेक पु ष सु ा क
े साला कलप लावून वय कमी दाख व याचा
य न करत असतात. मा या मते माणसाचे वय हे जे हडे शार रक असते, ते हडेच मान सक असते. संवाद सु
झा यानंतर या या वचारातून याचे खरे वय लपून राहूच शकत नाह .
संवाद करायला माणूस साधारणपणे २ वषाचा असताना शकतो. पण काय बोलावे , कसे बोलावे, काय बोलू नये वगैरे
शकायला कधी कधी एक ज म सु ा अपुरा पडतो. अ यावेळी या माणसाचे नेमक
े वय कती समजायचे?
मनात या भावनेनुसार एका ना याची तमा मनात अनुभवणं याला वयाचं काह बंधन नसावे असे मला वाटते.
क येक वेळा लहान मुले मो या माणसासारखी बोलतात - स ला देतात. ते हा ते बोलणे गांभीयाने घेतले पा हजे.
आपला मु ा जर बरोबर असेल तर मो या माणसांसमोर बोलताना घाबरायचे काह च कारण नाह , फ त न पणे
व ठामपणे बोलावे.
वय आ ण संवाद यात तफावत हो याचे मु य कारण हणजे माणसाचा जीवन वास हा Child - Adult -
Parent या मागाव न होतोच असे नाह . ( या वासाला Transactional Analysis असे हणतात) काह
माणसांचे वय वाढते पण यांचा पोरकटपणा (Child instinct ) कमी होत नाह .
श णाने लहानपणीची व ने आ ण यातील फोलपणा कळला तर माणूस Adult होतो. या या वचारसरणीत
सकारा मक बदल होतो. यामुळे या या संवादात पो तपणा येतो व ते बोलणे वयानुसार असू शकते.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2
दोन श द Transactional Analysis ब ल :
Transactional Analysis Approach of analyzing our behavior.
We all inherit 3 ego status such as Parent (attitude, opinion) Child (feelings, emotions) and
adult (thoughts, learning)
All these egos are essential and play vital role in balancing our behavior.
We move in and out of these egos in response to what is going on around us.
Child ego wants something, Adult ego makes the decision and Parent okays the decision of
adult.
Child Ego State: Emotions, Love, Joy, Fear, wants, excitement
Adult Ego State: Learning & Experience
Parent Ego State: Dos & Don't s , Rules of Living, Prejudice.
-----------------------------------------------------------------------------------
येक पालकांनी काळजी घेतल पा हजे क आपले अप य वयानुसार बोलते का नाह ? लहान त डी मोठा घास
घे याची सवय तर याला लागल नाह ये ना ? अनेक वेळा लहान मुले copy + paste style चा अवलंब क न संवाद
साधतात. पालक हेच यांचे प हले गु असतात. यामुळे पालकांनी मुलां या समोर काय, कसे , कोणासंबंधी आ ण
कती बोलावे, कसे वागावे याचे भान ठेवणे आव यक आहे.
आप या मुलाचे वय वाढतेय पण तो ख या अथाने मोठा होतोय का, हे बघणे गरजेचे आहे. Age and growing
up should be automatic. But in many cases, age advances automatically but growing up is kept
optional. Parents should make this Growing up of his kid compulsory.
------------------------------------------------------------------------------------------
चच या या ट यावर Maturity (मनाची ग भता) हणजे नेमक
े काय हे श दां कत कर याचा य न करणार
आहे.
१) Maturity हणजे आले या संगाला सामोरे जाणे. आयु यात येक वेळी आप या मनासारखे होत नाह . जे
हवे आहे ते मळत नाह . आप या मना माणे दुसरा माणूस वागत नाह . अ या संगात त ड वाकडे क न,
न शबाला दोष देत न बसता, आप या वा याला आलेल प रि थती वीकारणे व याचे यो य व लेषण क न
वत: यात बदल घडवून आणणे याला जमते तो Matured माणूस.
२) Maturity हणजे दुस याला बदल याचा य न न करणे. परंतु वत: या वाग याचे व लेषण क न वत:चे
वागणे पारखून यो य ते बदल वत: म ये घड व याचा य न करतो.
3
३) Maturity हणजे संपकात येणा या माणसाना जसे आहेत तसे वीकारणे.
४) Maturity हणजे येक जण वत:पुरता बरोबर असतो हे मा य करणे. परंतु जे हा या वत: या ' बरोबरचा
' दुस या या बरोबर झगडा होतो ते हा खर सम या उभी राहते. अ यावेळी याचे चुकले आहे तो माघार घेतो, तो
matured माणूस असतो.
५) Maturity हणजे याला दुस याला माफ करणे. संगा नुसार let go असे हणता येणे.
६) Maturity हणजे नातेसंबंधात अपे ा न ठेवता आपले ाथ मक कत य पार पाडणे.
७) Maturity हणजे क
े वळ वत: या मन:शांती साठ वागणे . लोकां या डो यात वत:ची तमा बघ यासाठ
नाह .
८) Maturity हणजे दुस याचे गुण थम ओळखणे. समोरचा दसतो कसा या पे ा तो आहे कसा याला
मह वाचे देणे.
९) Maturity हणजे जगाला आपण कती हुशार आहोत हे सांग याचा य न न करणे.
१०) Maturity हणजे वत: या कमावर, वचारांवर व वास ठेवणे आ ण दुस या या मा यतेची (certificate )
गरज न वाटणे.
११) Maturity हणजे दुस याबरोबर तुलना न करणे.
१२) Maturity हणजे चेह यावर मनातील शांतीचे त बंब दसतणे.
१३) Maturity हणजे ' गरज ' आ ण ' इ छा ' यात फरक करता येणे.
१४) Maturity हणजे आनंद - समाधान हे मळणा या व तूवर अवलंबून नसतणे.
१५) Maturity हणजे आयु यात सकारा मक ट कोन जपणे.
१६) Maturity हणजे अपयश आले तर य न न सोडणे. अपयशाचे मु य मापन क न येय ा तीसाठ धडपड
करणे.
१७) Maturity हणजे आप या व नपूत साठ ामा णकपणे य न करणे.
१८) Maturity हणजे खाल ल नांची उ तरे शोधणे.
i) I don't know what I don't know.
ii) I don't know what I know.
4
iii) I know what I know.
iv) I know what I don't know.
१९) Maturity हणजे आयु यातील छो या छो या गो ट ंचे खरे अथ कळणे. The sign of Maturity is not
when U start saying Big things but actually it is when U start Understanding Small Things.
२०) Maturity हणजे यो य वेळी हो कं वा नाह हणणे. नाह लवकर हट यामुळे कं वा हो उ शरा
हट यामुळे, आयु यात ब याच गो ट आप याला मळत नाह त, याचे भान ठेवणे.
२१) Maturity हणजे अपयशाने खचून न जाता य न करणे. जे हा एक माग बंद होतो, ते हा देव दुसरा माग
दाखवत असतो. तो शोधून कम करणे अपे त असते.
२२) Maturity हणजे जे मळाले आहे यावर ेम करणे, कारण जे पा हजे ते मळेल याची कधीच खा ी देत येत
नाह .
२३) Maturity हणजे हसून सम या सोड वणे कं वा मौन त धारण क न सम या टाळणे.
२४) Maturity हणजे जे मळाले आहे याब ल देवाचे आभार मानणे, भ व यातील वाटचाल साठ देवावर ा
ठेवणे, समाज सेवा करणे, आप या मनात डोकावून देव शोधणे.
२५) Maturity हणजे आयु यातील गत काळातील चुक चे नणय बदलता येत नाह त पण भ व यात बरोबर
नणय कसे घेत येतील हे कळणे.
२६) Maturity हणजे सुखाचा खरा अथ कळणे. Your Life should be like square meal. Your destination
of ‘Happiness’ in life will be your mind it self if you can manage to keep balance between your
educational/occupational career, family, health and friendship.
म ानो, जे हा लहायला घेतले ते हा वाटले नाह क हा लेख इतका लांबेल. तु हाला काह सुचले तर न क कळवा.
सुधीर वै य
२८-०८-२०१५

Recomendados

592) spandane & kavadase  31592) spandane & kavadase  31
592) spandane & kavadase 31spandane
61 vistas3 diapositivas
Old age  sandhya chhayaOld age  sandhya chhaya
Old age sandhya chhayaspandane
946 vistas40 diapositivas
Relationship  bhulbhuliayaRelationship  bhulbhuliaya
Relationship bhulbhuliayaspandane
488 vistas25 diapositivas
568) spandane & kavadase  29568) spandane & kavadase  29
568) spandane & kavadase 29spandane
93 vistas4 diapositivas
425) spandane & kavadase  11425) spandane & kavadase  11
425) spandane & kavadase 11spandane
314 vistas4 diapositivas
500) spandane & kavadase  20500) spandane & kavadase  20
500) spandane & kavadase 20spandane
249 vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a 433) What is Maturity.pdf

528) spandane & kavadase  23528) spandane & kavadase  23
528) spandane & kavadase 23spandane
192 vistas6 diapositivas
555) spandane & kavadase 24555) spandane & kavadase 24
555) spandane & kavadase 24spandane
139 vistas7 diapositivas
580) parent's schooling580) parent's schooling
580) parent's schoolingspandane
66 vistas3 diapositivas
652) spandane & kavadase  57652) spandane & kavadase  57
652) spandane & kavadase 57spandane
18 vistas1 diapositiva
Section 09 - Relationship.pdfSection 09 - Relationship.pdf
Section 09 - Relationship.pdfspandane
81 vistas22 diapositivas

Similar a 433) What is Maturity.pdf(20)

528) spandane & kavadase  23528) spandane & kavadase  23
528) spandane & kavadase 23
spandane 192 vistas
555) spandane & kavadase 24555) spandane & kavadase 24
555) spandane & kavadase 24
spandane 139 vistas
580) parent's schooling580) parent's schooling
580) parent's schooling
spandane 66 vistas
652) spandane & kavadase  57652) spandane & kavadase  57
652) spandane & kavadase 57
spandane 18 vistas
Section 09 - Relationship.pdfSection 09 - Relationship.pdf
Section 09 - Relationship.pdf
spandane 81 vistas
 SWOT Analysis roll no 43 Marathi.pdf SWOT Analysis roll no 43 Marathi.pdf
SWOT Analysis roll no 43 Marathi.pdf
Pankajjadhav89174 vistas
584) bucket list584) bucket list
584) bucket list
spandane 127 vistas
582) spandane & kavadase  28582) spandane & kavadase  28
582) spandane & kavadase 28
spandane 80 vistas
640) spandane & kavadase  51640) spandane & kavadase  51
640) spandane & kavadase 51
spandane 7 vistas
556) spandane & kavadase  25556) spandane & kavadase  25
556) spandane & kavadase 25
spandane 166 vistas
444) spandane & kavadase  16444) spandane & kavadase  16
444) spandane & kavadase 16
spandane 292 vistas
504) end of one more relationship504) end of one more relationship
504) end of one more relationship
spandane 112 vistas
634) spandane & kavadase  45634) spandane & kavadase  45
634) spandane & kavadase 45
spandane 11 vistas
630) spandane & kavadase  41630) spandane & kavadase  41
630) spandane & kavadase 41
spandane 12 vistas
644) lock down and mindset644) lock down and mindset
644) lock down and mindset
spandane 78 vistas
664) balancing664) balancing
664) balancing
spandane 36 vistas
445) comments on life445) comments on life
445) comments on life
spandane 247 vistas
445) comments on life445) comments on life
445) comments on life
spandane 181 vistas

Más de spandane

Crisis Management.pptCrisis Management.ppt
Crisis Management.pptspandane
3 vistas150 diapositivas
764) My Hero.pdf764) My Hero.pdf
764) My Hero.pdfspandane
11 vistas2 diapositivas
57-Happy man'sshirt.pdf57-Happy man'sshirt.pdf
57-Happy man'sshirt.pdfspandane
8 vistas4 diapositivas

Más de spandane (20)

Crisis Management.pptCrisis Management.ppt
Crisis Management.ppt
spandane 3 vistas
764) My Hero.pdf764) My Hero.pdf
764) My Hero.pdf
spandane 11 vistas
57-Happy man'sshirt.pdf57-Happy man'sshirt.pdf
57-Happy man'sshirt.pdf
spandane 8 vistas
49) Full Form.pdf49) Full Form.pdf
49) Full Form.pdf
spandane 8 vistas
762) Hobbies.pdf762) Hobbies.pdf
762) Hobbies.pdf
spandane 10 vistas
761) Mental Thoughts.pdf761) Mental Thoughts.pdf
761) Mental Thoughts.pdf
spandane 7 vistas
760) Mental Thoughts.pdf760) Mental Thoughts.pdf
760) Mental Thoughts.pdf
spandane 6 vistas
50) Condolence.pdf50) Condolence.pdf
50) Condolence.pdf
spandane 3 vistas
53) Inflamation.pdf53) Inflamation.pdf
53) Inflamation.pdf
spandane 8 vistas
40) DADDY.pdf40) DADDY.pdf
40) DADDY.pdf
spandane 5 vistas
41) Sparrows marriage.pdf41) Sparrows marriage.pdf
41) Sparrows marriage.pdf
spandane 3 vistas
42) Alternate Medicines.pdf42) Alternate Medicines.pdf
42) Alternate Medicines.pdf
spandane 3 vistas
43) Medical Tips.pdf43) Medical Tips.pdf
43) Medical Tips.pdf
spandane 6 vistas
45) Honey.pdf45) Honey.pdf
45) Honey.pdf
spandane 3 vistas

433) What is Maturity.pdf

 • 1. 1 ४३३) Maturity हणजे काय ? Maturity श दाचे मु य असे दोन अथ आहेत. एक psychological आ ण दुसरा अथ हणजे आ थक गुंतवणूक (Fixed Deposits etc.) या दवशी आपण परत withdraw क शकतो तो दवस. या लेखात मला या वषयाची चचा क े वळ psychological ट कोनातून करायची आहे. माणूस जे हा वचार कर यात, बोल यात आ ण कृ तीत एकवा यता दाख वतो, ते हा आपण याला matured य ती हणून ओळखतो. थोड यात सांगायचे तर Maturity हणजे संगानुसार यो य वेळी, यो य जागी, यो य माणात वागणे. परंतु हे येकाला जमतेच असे नाह . वयानुसार माणसा या बु ीची व मनाची वाढ होते असे हटले जाते. ह मनाची -बु ीची वाढ साधरण १८ वषापयत होत असते. हणूनच १८ वषाखाल ल गु हेगार मुलांसाठ वेगळी याय यव था क े लेल असते. वय हणजे माणसा या आयु यातील एक वलंत वषय आहे. वय नेमक े कसे मोजायचे? एकाच माणसाचे वेगवेग या मापदंडानुसार वेगळे वय असते का ? ि यांसाठ वय हा खूप संवेदनशील वषय असतो. अनेक पु ष सु ा क े साला कलप लावून वय कमी दाख व याचा य न करत असतात. मा या मते माणसाचे वय हे जे हडे शार रक असते, ते हडेच मान सक असते. संवाद सु झा यानंतर या या वचारातून याचे खरे वय लपून राहूच शकत नाह . संवाद करायला माणूस साधारणपणे २ वषाचा असताना शकतो. पण काय बोलावे , कसे बोलावे, काय बोलू नये वगैरे शकायला कधी कधी एक ज म सु ा अपुरा पडतो. अ यावेळी या माणसाचे नेमक े वय कती समजायचे? मनात या भावनेनुसार एका ना याची तमा मनात अनुभवणं याला वयाचं काह बंधन नसावे असे मला वाटते. क येक वेळा लहान मुले मो या माणसासारखी बोलतात - स ला देतात. ते हा ते बोलणे गांभीयाने घेतले पा हजे. आपला मु ा जर बरोबर असेल तर मो या माणसांसमोर बोलताना घाबरायचे काह च कारण नाह , फ त न पणे व ठामपणे बोलावे. वय आ ण संवाद यात तफावत हो याचे मु य कारण हणजे माणसाचा जीवन वास हा Child - Adult - Parent या मागाव न होतोच असे नाह . ( या वासाला Transactional Analysis असे हणतात) काह माणसांचे वय वाढते पण यांचा पोरकटपणा (Child instinct ) कमी होत नाह . श णाने लहानपणीची व ने आ ण यातील फोलपणा कळला तर माणूस Adult होतो. या या वचारसरणीत सकारा मक बदल होतो. यामुळे या या संवादात पो तपणा येतो व ते बोलणे वयानुसार असू शकते. -----------------------------------------------------------------------------------------------
 • 2. 2 दोन श द Transactional Analysis ब ल : Transactional Analysis Approach of analyzing our behavior. We all inherit 3 ego status such as Parent (attitude, opinion) Child (feelings, emotions) and adult (thoughts, learning) All these egos are essential and play vital role in balancing our behavior. We move in and out of these egos in response to what is going on around us. Child ego wants something, Adult ego makes the decision and Parent okays the decision of adult. Child Ego State: Emotions, Love, Joy, Fear, wants, excitement Adult Ego State: Learning & Experience Parent Ego State: Dos & Don't s , Rules of Living, Prejudice. ----------------------------------------------------------------------------------- येक पालकांनी काळजी घेतल पा हजे क आपले अप य वयानुसार बोलते का नाह ? लहान त डी मोठा घास घे याची सवय तर याला लागल नाह ये ना ? अनेक वेळा लहान मुले copy + paste style चा अवलंब क न संवाद साधतात. पालक हेच यांचे प हले गु असतात. यामुळे पालकांनी मुलां या समोर काय, कसे , कोणासंबंधी आ ण कती बोलावे, कसे वागावे याचे भान ठेवणे आव यक आहे. आप या मुलाचे वय वाढतेय पण तो ख या अथाने मोठा होतोय का, हे बघणे गरजेचे आहे. Age and growing up should be automatic. But in many cases, age advances automatically but growing up is kept optional. Parents should make this Growing up of his kid compulsory. ------------------------------------------------------------------------------------------ चच या या ट यावर Maturity (मनाची ग भता) हणजे नेमक े काय हे श दां कत कर याचा य न करणार आहे. १) Maturity हणजे आले या संगाला सामोरे जाणे. आयु यात येक वेळी आप या मनासारखे होत नाह . जे हवे आहे ते मळत नाह . आप या मना माणे दुसरा माणूस वागत नाह . अ या संगात त ड वाकडे क न, न शबाला दोष देत न बसता, आप या वा याला आलेल प रि थती वीकारणे व याचे यो य व लेषण क न वत: यात बदल घडवून आणणे याला जमते तो Matured माणूस. २) Maturity हणजे दुस याला बदल याचा य न न करणे. परंतु वत: या वाग याचे व लेषण क न वत:चे वागणे पारखून यो य ते बदल वत: म ये घड व याचा य न करतो.
 • 3. 3 ३) Maturity हणजे संपकात येणा या माणसाना जसे आहेत तसे वीकारणे. ४) Maturity हणजे येक जण वत:पुरता बरोबर असतो हे मा य करणे. परंतु जे हा या वत: या ' बरोबरचा ' दुस या या बरोबर झगडा होतो ते हा खर सम या उभी राहते. अ यावेळी याचे चुकले आहे तो माघार घेतो, तो matured माणूस असतो. ५) Maturity हणजे याला दुस याला माफ करणे. संगा नुसार let go असे हणता येणे. ६) Maturity हणजे नातेसंबंधात अपे ा न ठेवता आपले ाथ मक कत य पार पाडणे. ७) Maturity हणजे क े वळ वत: या मन:शांती साठ वागणे . लोकां या डो यात वत:ची तमा बघ यासाठ नाह . ८) Maturity हणजे दुस याचे गुण थम ओळखणे. समोरचा दसतो कसा या पे ा तो आहे कसा याला मह वाचे देणे. ९) Maturity हणजे जगाला आपण कती हुशार आहोत हे सांग याचा य न न करणे. १०) Maturity हणजे वत: या कमावर, वचारांवर व वास ठेवणे आ ण दुस या या मा यतेची (certificate ) गरज न वाटणे. ११) Maturity हणजे दुस याबरोबर तुलना न करणे. १२) Maturity हणजे चेह यावर मनातील शांतीचे त बंब दसतणे. १३) Maturity हणजे ' गरज ' आ ण ' इ छा ' यात फरक करता येणे. १४) Maturity हणजे आनंद - समाधान हे मळणा या व तूवर अवलंबून नसतणे. १५) Maturity हणजे आयु यात सकारा मक ट कोन जपणे. १६) Maturity हणजे अपयश आले तर य न न सोडणे. अपयशाचे मु य मापन क न येय ा तीसाठ धडपड करणे. १७) Maturity हणजे आप या व नपूत साठ ामा णकपणे य न करणे. १८) Maturity हणजे खाल ल नांची उ तरे शोधणे. i) I don't know what I don't know. ii) I don't know what I know.
 • 4. 4 iii) I know what I know. iv) I know what I don't know. १९) Maturity हणजे आयु यातील छो या छो या गो ट ंचे खरे अथ कळणे. The sign of Maturity is not when U start saying Big things but actually it is when U start Understanding Small Things. २०) Maturity हणजे यो य वेळी हो कं वा नाह हणणे. नाह लवकर हट यामुळे कं वा हो उ शरा हट यामुळे, आयु यात ब याच गो ट आप याला मळत नाह त, याचे भान ठेवणे. २१) Maturity हणजे अपयशाने खचून न जाता य न करणे. जे हा एक माग बंद होतो, ते हा देव दुसरा माग दाखवत असतो. तो शोधून कम करणे अपे त असते. २२) Maturity हणजे जे मळाले आहे यावर ेम करणे, कारण जे पा हजे ते मळेल याची कधीच खा ी देत येत नाह . २३) Maturity हणजे हसून सम या सोड वणे कं वा मौन त धारण क न सम या टाळणे. २४) Maturity हणजे जे मळाले आहे याब ल देवाचे आभार मानणे, भ व यातील वाटचाल साठ देवावर ा ठेवणे, समाज सेवा करणे, आप या मनात डोकावून देव शोधणे. २५) Maturity हणजे आयु यातील गत काळातील चुक चे नणय बदलता येत नाह त पण भ व यात बरोबर नणय कसे घेत येतील हे कळणे. २६) Maturity हणजे सुखाचा खरा अथ कळणे. Your Life should be like square meal. Your destination of ‘Happiness’ in life will be your mind it self if you can manage to keep balance between your educational/occupational career, family, health and friendship. म ानो, जे हा लहायला घेतले ते हा वाटले नाह क हा लेख इतका लांबेल. तु हाला काह सुचले तर न क कळवा. सुधीर वै य २८-०८-२०१५