764) My Hero.pdf

spandane
spandane Writer

My hero

७६४) माझा आवडता हिरो……
तुमचा आवडता हिरो कोण ? मला कल्पना आहे कि हा प्रश्न वाचून तुम्ही चक्रावला असाल? कारण मी कधीच
सिनेमा - हिरो वगैरे संदर्भात पोस्ट अपलोड करत नाही.
बर ते जाऊदे. तुम्ही उत्तर तर द्या ? मला कल्पना आहे कि तुम्ही मनातल्या मनात कोणाचे नाव घेऊ असा विचार
करत असाल. माझे मात्र उत्तर तयार आहे आणि तुम्ही जर नीट विचार क
े लात तर तुम्हाला कळेल कि सर्वांचे हेच
उत्तर अपेक्षित आहे. My DAD is My HERO.
अर्थात काही अपवाद असू शकतात. पण अपवादामुळेच तर नियम सिद्ध होतो ना? असो . प्रस्तावना फारच
लांबली. :)
आज पितृदिन. रविवार, १८-०६-२०२३
दिवस किती बदललेत ना? आज पितृदिन साजरा करण्यासाठी जगभर दिवस मुक्रर करण्यात आला आहे. अर्थात
ह्या तारखा देशानुसार बदलतात. पण बहुसंख्य देश (भारतासकट ) जून महिन्यातील तिसऱ्या रविवारी पितृदिन
साजरा करतात . खरेतर आपण जे आयुष्य उपभोगतोय ते त्यांच्यामुळेच. एकदिवस पितृदिन साजरा करून आपण
कर्तव्य पार पाडले असे म्हणू शकतो का?
काही दिवसांपूर्वी एक प्रसंग घडला आणि मला प्रकर्षाने वडिलांची आठवण आली. ह्या प्रसंगानंतर माझे मन
भूतकाळात गेले आणि माझे बालपण आठवले. त्यावेळी मी सहा वर्षांचा होतो. (१९५७) आम्ही सर्व भावंडे पुण्याला
काकांकडे राहत होतो. कारण माझ्या दादांना TB झाला होता आणि त्यामुळे ते तळेगावच्या हॉस्पिटल मध्ये उपचार
घेत होते. एक दिवस मोठ्या माणसांच्या दबक्या आवाजातील बोलणे मला ऐक
ू आले. माझे दादा जरी बरे झाले,
तरी फार वर्षे जगणार नाहीत. हे ऐकल्यानंतर माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. माझ्या चेहऱ्यावरील हसू
मावळले.
मी एकलकोंडा झालो, मला नेमक
े काय होते आहे हे मी सांगू शकत नव्हतो आणि लोकांना ते समजत नव्हते. मला
अंधार आवडू लागला. मी अंधाऱ्या जागी लपून बसू लागलो. मला आजही अंधार खूप आवडतो. अंधारात मी
स्वत:शी संवाद साधतो, माझा भूतकाळ आठवतो, दादांबरोबराचे सोनेरी दिवस मनात गोळा करतो, मला ज्यांनी
त्रास दिला त्यांचे स्मरण करतो (ज्यांच्या मुळे माझी जगण्याची उर्मी कायम राहते)
उजेडात असणारी सोबत हि नेमकी किती खरी आणि किती खोटी हा प्रश्न उरतोच. अंधारात सोबत नसते पण
आपले मन आपल्याला कधीच सोडून जात नाही.
कालांतराने दादा बरे झाले. मी त्यांची खूप सेवा क
े ली. पण शेवटी त्यांच्या वयाच्या ५८ व्या वर्षी २१-०८-१९६९ साली
ते देवाघरी गेले. (हे लिहिताना माझे डोळे कधी पाणावले हे मला कळलेच नाही.) आजही ५४ वर्षांनंतर त्यांची
आठवण माझ्या मनात ताजी आहे. असो .
मला वडिलांचा सहवास फार कमी मिळाला. मधुमेहाने बरीच वर्षे आजारी असल्यामुळे त्यांच्या आयुष्याची दोरी
कमजोर होती. त्यांच्या मृत्युच्या छायेत माझे बालपण गेले. पण एवढ्या कमी वर्षात त्यांनी माझ्यावर जे संस्कार
क
े ले, ती शिदोरी मला आजपर्यंत पुरली आहे. आजही अडचणी आल्या की ध्यान करून मी वडिलांची आठवण करतो
आणि मी जेव्हा डोळे उघडतो तेव्हा मला माझ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले असते. त्यांच्या death anniversary च्या
दिवशी मी ध्यान करून त्यांच्या सहवासातील दिवस आठवतो. मनाची ताकद एवढी मोठी आहे की अवघ्या १५
मिनिटात मी बालपणातल्या १०-१२ वर्षांना स्पर्श करून येतो.
प्राप्त आर्थिक परिस्थितीत त्यांनी आम्हा भावंडांचे लाड क
े ले. चांगल्या - वाईटाची ओळख करून दिली. माणूस
कसा ओळखावा ह्याबद्दल त्यांचे आडाखे होते. त्यांच्या कडून मी खूप काही शिकलो. माझे लाड त्यांनी जरा जास्त
क
े ले कारण मी त्यांचा जिवलग मित्र होतो. त्यांची सेवा करत होतो. ओषध देणे - आणणे - इन्सुलिनचे injection
देणे हि कामे मी ८ वर्षापासून क
े ली. त्यांनी मला दिलेले पेन मी अनेक वर्षे वापरले व आजही त्यांची आठवण
म्हणून जपून ठेवले आहे. तीच गोष्ट घडाळ्याची. ५ वीत असताना मला ट्रीपला पाठवा म्हणून मी खूप हट्ट क
े ला व
त्याबद्दल ११ वी पास होईपर्यंत ट्रीपला जाणार नाही असे वचन दिले. ते वचन मी पाळले.
बाबा म्हटले कि आठवते ती त्यांची शिस्त, शिक्षा, कोणत्याही आर्थिक मागणीला प्रथम नकार. माझे दादा ही
ह्याला अपवाद नव्हते. पण गमंत म्हणजे मी कधीच त्यांच्या वागणुकीबद्दल बद्दल निष्कर्ष काढले नाहीत.
त्यांच्या वागणुकीचे मी विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न क
े ला व त्यामुळे त्यांचे वागणे मला कधीच खटकले नाही.
आता वडिलांची महती लगेच कळण्याचे दिवस संपले आहेत. जेव्हा आपल्या मुलांना मुले होतात आणि त्यांना
सांभाळणे कठीण होते, तेव्हा आपल्या मुलांना वडिलांची (आपली) महती कळते.
डॉ. सलील क
ु लकर्णींची जेव्हा दोन गाणी कानावर पडतात तेव्हा मला प्रकर्षाने वडिलांची आठवण येते. (दूर देशी
गेला बाबा आणि दमलेल्या बाबाची कहाणी)
खरेतर मी त्यांना विसरलोच नाहीये.
I really miss my father.
सुधीर वैद्य
१८-०६-२०२३

Recomendados

611) my hero611) my hero
611) my herospandane
150 vistas2 diapositivas
572) my hero  17-06-2018572) my hero  17-06-2018
572) my hero 17-06-2018spandane
135 vistas3 diapositivas
568) spandane & kavadase  29568) spandane & kavadase  29
568) spandane & kavadase 29spandane
93 vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a 764) My Hero.pdf

590) chess and life590) chess and life
590) chess and lifespandane
88 vistas3 diapositivas
607) mother's day  12-05-2019607) mother's day  12-05-2019
607) mother's day 12-05-2019spandane
54 vistas3 diapositivas
412) my eyes & spects412) my eyes & spects
412) my eyes & spectsspandane
211 vistas3 diapositivas
582) spandane & kavadase  28582) spandane & kavadase  28
582) spandane & kavadase 28spandane
80 vistas4 diapositivas
Section iv  my spandane poemsSection iv  my spandane poems
Section iv my spandane poemsspandane
774 vistas62 diapositivas

Similar a 764) My Hero.pdf(20)

628) fond memories of brother628) fond memories of brother
628) fond memories of brother
spandane 5 vistas
590) chess and life590) chess and life
590) chess and life
spandane 88 vistas
607) mother's day  12-05-2019607) mother's day  12-05-2019
607) mother's day 12-05-2019
spandane 54 vistas
412) my eyes & spects412) my eyes & spects
412) my eyes & spects
spandane 211 vistas
582) spandane & kavadase  28582) spandane & kavadase  28
582) spandane & kavadase 28
spandane 80 vistas
Section iv  my spandane poemsSection iv  my spandane poems
Section iv my spandane poems
spandane 774 vistas
494) opinion  advice494) opinion  advice
494) opinion advice
spandane 45 vistas
494) Opinion - Advice.pdf494) Opinion - Advice.pdf
494) Opinion - Advice.pdf
spandane 24 vistas
644) lock down and mindset644) lock down and mindset
644) lock down and mindset
spandane 78 vistas
576) personality development576) personality development
576) personality development
spandane 31 vistas
528) spandane & kavadase  23528) spandane & kavadase  23
528) spandane & kavadase 23
spandane 192 vistas
515) spandane & kavadase  21515) spandane & kavadase  21
515) spandane & kavadase 21
spandane 259 vistas
161) dashamya161) dashamya
161) dashamya
spandane 69 vistas
442) water well & memories442) water well & memories
442) water well & memories
spandane 203 vistas
549) opinion  judgement549) opinion  judgement
549) opinion judgement
spandane 36 vistas
592) spandane & kavadase  31592) spandane & kavadase  31
592) spandane & kavadase 31
spandane 61 vistas
504) end of one more relationship504) end of one more relationship
504) end of one more relationship
spandane 112 vistas
603) spandane & kavadase  32603) spandane & kavadase  32
603) spandane & kavadase 32
spandane 46 vistas

Más de spandane

Crisis Management.pptCrisis Management.ppt
Crisis Management.pptspandane
3 vistas150 diapositivas
57-Happy man'sshirt.pdf57-Happy man'sshirt.pdf
57-Happy man'sshirt.pdfspandane
8 vistas4 diapositivas
49) Full Form.pdf49) Full Form.pdf
49) Full Form.pdfspandane
8 vistas1 diapositiva

Más de spandane (20)

Crisis Management.pptCrisis Management.ppt
Crisis Management.ppt
spandane 3 vistas
57-Happy man'sshirt.pdf57-Happy man'sshirt.pdf
57-Happy man'sshirt.pdf
spandane 8 vistas
49) Full Form.pdf49) Full Form.pdf
49) Full Form.pdf
spandane 8 vistas
762) Hobbies.pdf762) Hobbies.pdf
762) Hobbies.pdf
spandane 10 vistas
761) Mental Thoughts.pdf761) Mental Thoughts.pdf
761) Mental Thoughts.pdf
spandane 7 vistas
760) Mental Thoughts.pdf760) Mental Thoughts.pdf
760) Mental Thoughts.pdf
spandane 6 vistas
50) Condolence.pdf50) Condolence.pdf
50) Condolence.pdf
spandane 3 vistas
53) Inflamation.pdf53) Inflamation.pdf
53) Inflamation.pdf
spandane 8 vistas
40) DADDY.pdf40) DADDY.pdf
40) DADDY.pdf
spandane 5 vistas
41) Sparrows marriage.pdf41) Sparrows marriage.pdf
41) Sparrows marriage.pdf
spandane 3 vistas
42) Alternate Medicines.pdf42) Alternate Medicines.pdf
42) Alternate Medicines.pdf
spandane 3 vistas
43) Medical Tips.pdf43) Medical Tips.pdf
43) Medical Tips.pdf
spandane 6 vistas
45) Honey.pdf45) Honey.pdf
45) Honey.pdf
spandane 3 vistas
46) Water Therapy.pdf46) Water Therapy.pdf
46) Water Therapy.pdf
spandane 8 vistas

764) My Hero.pdf

 • 1. ७६४) माझा आवडता हिरो…… तुमचा आवडता हिरो कोण ? मला कल्पना आहे कि हा प्रश्न वाचून तुम्ही चक्रावला असाल? कारण मी कधीच सिनेमा - हिरो वगैरे संदर्भात पोस्ट अपलोड करत नाही. बर ते जाऊदे. तुम्ही उत्तर तर द्या ? मला कल्पना आहे कि तुम्ही मनातल्या मनात कोणाचे नाव घेऊ असा विचार करत असाल. माझे मात्र उत्तर तयार आहे आणि तुम्ही जर नीट विचार क े लात तर तुम्हाला कळेल कि सर्वांचे हेच उत्तर अपेक्षित आहे. My DAD is My HERO. अर्थात काही अपवाद असू शकतात. पण अपवादामुळेच तर नियम सिद्ध होतो ना? असो . प्रस्तावना फारच लांबली. :) आज पितृदिन. रविवार, १८-०६-२०२३ दिवस किती बदललेत ना? आज पितृदिन साजरा करण्यासाठी जगभर दिवस मुक्रर करण्यात आला आहे. अर्थात ह्या तारखा देशानुसार बदलतात. पण बहुसंख्य देश (भारतासकट ) जून महिन्यातील तिसऱ्या रविवारी पितृदिन साजरा करतात . खरेतर आपण जे आयुष्य उपभोगतोय ते त्यांच्यामुळेच. एकदिवस पितृदिन साजरा करून आपण कर्तव्य पार पाडले असे म्हणू शकतो का? काही दिवसांपूर्वी एक प्रसंग घडला आणि मला प्रकर्षाने वडिलांची आठवण आली. ह्या प्रसंगानंतर माझे मन भूतकाळात गेले आणि माझे बालपण आठवले. त्यावेळी मी सहा वर्षांचा होतो. (१९५७) आम्ही सर्व भावंडे पुण्याला काकांकडे राहत होतो. कारण माझ्या दादांना TB झाला होता आणि त्यामुळे ते तळेगावच्या हॉस्पिटल मध्ये उपचार घेत होते. एक दिवस मोठ्या माणसांच्या दबक्या आवाजातील बोलणे मला ऐक ू आले. माझे दादा जरी बरे झाले, तरी फार वर्षे जगणार नाहीत. हे ऐकल्यानंतर माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. माझ्या चेहऱ्यावरील हसू मावळले. मी एकलकोंडा झालो, मला नेमक े काय होते आहे हे मी सांगू शकत नव्हतो आणि लोकांना ते समजत नव्हते. मला अंधार आवडू लागला. मी अंधाऱ्या जागी लपून बसू लागलो. मला आजही अंधार खूप आवडतो. अंधारात मी स्वत:शी संवाद साधतो, माझा भूतकाळ आठवतो, दादांबरोबराचे सोनेरी दिवस मनात गोळा करतो, मला ज्यांनी त्रास दिला त्यांचे स्मरण करतो (ज्यांच्या मुळे माझी जगण्याची उर्मी कायम राहते) उजेडात असणारी सोबत हि नेमकी किती खरी आणि किती खोटी हा प्रश्न उरतोच. अंधारात सोबत नसते पण आपले मन आपल्याला कधीच सोडून जात नाही. कालांतराने दादा बरे झाले. मी त्यांची खूप सेवा क े ली. पण शेवटी त्यांच्या वयाच्या ५८ व्या वर्षी २१-०८-१९६९ साली ते देवाघरी गेले. (हे लिहिताना माझे डोळे कधी पाणावले हे मला कळलेच नाही.) आजही ५४ वर्षांनंतर त्यांची आठवण माझ्या मनात ताजी आहे. असो . मला वडिलांचा सहवास फार कमी मिळाला. मधुमेहाने बरीच वर्षे आजारी असल्यामुळे त्यांच्या आयुष्याची दोरी कमजोर होती. त्यांच्या मृत्युच्या छायेत माझे बालपण गेले. पण एवढ्या कमी वर्षात त्यांनी माझ्यावर जे संस्कार क े ले, ती शिदोरी मला आजपर्यंत पुरली आहे. आजही अडचणी आल्या की ध्यान करून मी वडिलांची आठवण करतो आणि मी जेव्हा डोळे उघडतो तेव्हा मला माझ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले असते. त्यांच्या death anniversary च्या
 • 2. दिवशी मी ध्यान करून त्यांच्या सहवासातील दिवस आठवतो. मनाची ताकद एवढी मोठी आहे की अवघ्या १५ मिनिटात मी बालपणातल्या १०-१२ वर्षांना स्पर्श करून येतो. प्राप्त आर्थिक परिस्थितीत त्यांनी आम्हा भावंडांचे लाड क े ले. चांगल्या - वाईटाची ओळख करून दिली. माणूस कसा ओळखावा ह्याबद्दल त्यांचे आडाखे होते. त्यांच्या कडून मी खूप काही शिकलो. माझे लाड त्यांनी जरा जास्त क े ले कारण मी त्यांचा जिवलग मित्र होतो. त्यांची सेवा करत होतो. ओषध देणे - आणणे - इन्सुलिनचे injection देणे हि कामे मी ८ वर्षापासून क े ली. त्यांनी मला दिलेले पेन मी अनेक वर्षे वापरले व आजही त्यांची आठवण म्हणून जपून ठेवले आहे. तीच गोष्ट घडाळ्याची. ५ वीत असताना मला ट्रीपला पाठवा म्हणून मी खूप हट्ट क े ला व त्याबद्दल ११ वी पास होईपर्यंत ट्रीपला जाणार नाही असे वचन दिले. ते वचन मी पाळले. बाबा म्हटले कि आठवते ती त्यांची शिस्त, शिक्षा, कोणत्याही आर्थिक मागणीला प्रथम नकार. माझे दादा ही ह्याला अपवाद नव्हते. पण गमंत म्हणजे मी कधीच त्यांच्या वागणुकीबद्दल बद्दल निष्कर्ष काढले नाहीत. त्यांच्या वागणुकीचे मी विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न क े ला व त्यामुळे त्यांचे वागणे मला कधीच खटकले नाही. आता वडिलांची महती लगेच कळण्याचे दिवस संपले आहेत. जेव्हा आपल्या मुलांना मुले होतात आणि त्यांना सांभाळणे कठीण होते, तेव्हा आपल्या मुलांना वडिलांची (आपली) महती कळते. डॉ. सलील क ु लकर्णींची जेव्हा दोन गाणी कानावर पडतात तेव्हा मला प्रकर्षाने वडिलांची आठवण येते. (दूर देशी गेला बाबा आणि दमलेल्या बाबाची कहाणी) खरेतर मी त्यांना विसरलोच नाहीये. I really miss my father. सुधीर वैद्य १८-०६-२०२३