SlideShare una empresa de Scribd logo

Dec 19 2022.pdf

spandane
spandane
spandane Writer

Stock market news

Dec 19 2022.pdf

1 de 2
Descargar para leer sin conexión
कल नरमाईचा
भारतातील 'करकोळ महागाईचा दर 1रझव4 बँक
े 8या सहनशील मया4दे8या खाल> ५.८८ वर आला
आBण पाठोपाठ अमे1रक
े तील महागाई देखील आटोHयात येत असIयाची आकडेवार> आल>.
घाऊक दरांवर आधा1रत महागाईचा दर देखील गेIया २१ मQहRयां8या Sनचांकाला आला. पण
भारतीय 1रझव4 बँक
े Tमाणे अमे1रक
े ची मUयवतV बँक असणाWया फ
े डरल 1रझव4चा (फ
े ड) पYवZा
सावध होता [यावर बाजारात नाराजी ]यHत झाल>. फ
े डचा Sनण4य झाIयावर बाजारातील
घसरण ती^ झाल>. इतक
े Qदवस तग धरलेIया बँकांचे समभागह> Yव`a8या माWयात आले व
साbताQहक तुलनेत बाजाराने पुRहा एकदा एक टHHयांहून जाfत घसरण अनुभवल>.
)यूब इ./हे2टम4)स ऑफ इं9डया ;ल;मटेड: १२२ वषh जुनी मुiगbपा समुहातील ह> क
ं पनी आहे.
उच्च गुणवlते8या fट>ल mयुnज व पo्या बनYवणार> ह> क
ं पनी अनेक वाहन उpयोगांना
लागणाWया mयुब व fट>ल q
े म पुरYवते. तसेच सायकल Sनrम4तीमधे या क
ं पनीचा मोठा वाटा
आहे. हHयु4लस व बीएसए या नाममुsे8या सायकल लोकYTय आहेत. क
ं पनी8या उप-
क
ं पRयांमधे Tामुtयाने सीजी पॉवर व शांती vगअस4 या क
ं पRया आहेत. लहान क
ं पRयांचे
अvधwहण कxन ह> क
ं पनी बॅटर>वर चालणार> जड वाहतूक वाहने व मोबाईल फोन मधील
क
ॅ मेWयाचे भाग बनYवzया8या ]यवसायात Yवfतार करत आहे. क
ं पनीने बॅटर>वर चालणाWया
तीन चाकa वाहनांचे उlपादन सुx क
े ले आहे. सbट{बर अखेर8या Sतमाह>ची कामvगर>
उIलेखनीय होती. क
ं पनी8या उlपRनात ५३ टHक
े तर न}यात २६ टHक
े वाढ झाल> होती.
क
ं पनीचे YवYवध ÄेZातील Yवfतार व अनेक वषाÅची परंपरा लÄात घेता समभागातील
सUया8या २८००-२९०० 8या पातळीमधे गुंतवणूक करता येईल.
हॅवे>स: हॅवेIस इंÑडया rलrमटेड ह> भारतातील सवा4त वेगाने वाढणार> Yवpयुत आBण वीज
Yवतरण उपकरणांची उlपादक क
ं पनी आहे. क
ं पनी8या उlपादनांत औpयोvगक आBण घरगुती
स'क
4 ट संरÄण िfवचvगयर, क
े बIस आBण वायस4, मोटस4, वॉटर ह>टस4, पंखे, पॉवर कपॅrसटर,
सीएफएल Qदवे, Iयुrमनेअस4 यासारtया उlपादनांचा समावेश आहे. `
ॅ बá>, rसI]हेSनया,
कॉRकॉड4, IयुrमअRस आBण rलनोलाइट सारtया काह> TSतिàठत जागSतक âँडची मालकa
क
ं पनीकडे आहे. 'हॅ]हIस गॅलेHसी' दालनां pवारे wाहकांना - सव4 इलेिHáकल आBण लाइQटंग
गरजांसाठä एकाच Qठकाणी खरेद> करzयाचा अनुभव क
ं पनी देते. सbट{बर अखेर8या Sतमाह>त
क
ं पनी8या उlपRनात १४ टHक
े वाढ झाल> पण आधी8या जाfत 'कं मती8या उlपादन
साåयामुळे न}याचे Tमाण ३८ टHHयांनी घसxन नफा १८७ कोट>ंवर आला. क
ं पनी8या
समभागात lयामुळे घसरण होऊन आता ते पुRहा गुंतवणूक योéय झाले आहेत. क
ं पनी8या
क88या माला8या 'कं मती आता िfथर झाIया आहेत तसेच गृह Sनमा4ण ÄेZाकडून येणाWया
वाढlया मागणी मुळे क
ं पनी पुRहा पूवV सारखी कामvगर> बजावेल. समभागा8या ११५० 8या
पातळीवर>ल गुंतवणूक वष4भरात चांगला फायदा देऊ शकते.
अ>@ाटेक ;सम4ट: पुढ>ल दोन वषh rसम{ट क
ं पRयांना चांगल> जाzयाची लÄणे आहेत.
सरकार8या पायाभूत सोयी व Tधान मंZी आवास योजनेवर वाढणारा खच4 rसम{ट8या मागणीत
वाढ करेल. बांधकाम ]यवसायाकडूनह> चांगल> मागणी अपेëÄत आहे. समाधान कारक
पावसामुळे wामीण भागातूनह> rसम{टला मागणी वाढेल. मागील दोन Sतमाह>त इंधन दर
वाढ>मुळे न}याचे कमी झालेले Tमाण आता वाढेल. कोळशा8या व Ñडझेल8या 'कं मती गेIया
दोन मQहRयांत खाल> आIया आहेत. क
ं पRयांनी काह> Tमाणात rसम{ट8या 'कं मती वाढवIयाह>
आहेत. या ]यवसायात सुx असलेIया YवYवध क
ं पRयां8या एकZीकरणाचा व अvधwहणांचा
प1रणाम 'कं मती वरचा ताण कमी करेल. अIáाटेक rसम{ट आपल> Äमता सUया8या ११६
वxन वष4भरात १३१ दशलÄ टनांवर नेत आहे. Ñडस{बर मQहRयांत साडेपाच मेá>क टनांची भर
घालून क
ं पनीची Äमता १२१ टनांवर गेल> आहे. सUया एक
ू ण उlपादन Äमतेचा होणारा ७६
टHक
े वापर होत आता वाढेल व क
ं पनीला नफा वाढवायला मदत करेल. सUया8या ७००० 8या
घसरलेIया भावात गुंतवणूकaला वाव आहे.
]ह>-गाड4: एक
े काळी कॉíbयुटर, एसी, 'qज अशा महागìया उपकरणाना लागणारे ]होIटेज
fटॅîबलायझर, युपीएस अïया उlपादनांत ह> क
ं पनी नावाजलेल> होती. पण क
ं पनीने पुढे
पाzयाचे पंप, ह>टर, Yप]ह>सी क
े बIस, पंखे, सौर उजा4 जSनZे, घरगुती Qद]यांची बटणे अशी
उlपादन ]याbती वाढवीत fवयंपाक घरातील उपकरणे बनYवzयासह> सुरवात क
े ल>. क
ं पनी
rमHसर wाóडर, गॅस8या शेगìया, इंडHशन क
ु 'कं ग टॉप, टोfटर, wील अशी आधुSनक उlपादने
सादर क
े ल>. आता सन}लेम या TrसUद क
ं पनीमधे Qहfसा खरेद> कxन क
ं पनी आपIया
fवयंपाक घरातील उपकरणांचे आधुSनकaकरण व Yवfतार करत आहे. lयामुळे क
ं पनीची
Yवपणन Äमता वाढेल तसेच दëÄण रा[यांपल>कडे क
ं पनीला सुलभतेने Yवfतार करता येईल.
क
ं पनी8या एक
ू ण उlपादनात उ8च 'कं मती व नफा असणाWया घटकांचा टHका वाढेल.
क
ं पनी8या समभागात थोìया घसरणीची वाट पाहून २५० 8या पातळीत खरेद> फायpयाची
ठरेल.
सरIया सbताहात ]याज दरात झालेल> वाढ शेवटची असzयाची बाजाराची अपेÄा फोल ठरल>.
]याज दर वाढ>चा मUयवतV बँकांचा पYवZा आ`मक राह>ला व पुढ>ल वेळी lयात vधíया
गतीने पण आणखी वाढ होzयाचे संक
े त rमळाले. सUया तर> भारतीय बाजार परदेशी
गुंतवणूकदारांना फारसे आकष4क वाटणार नाह>त. lयामुळे बाजाराचा कल नरमाईचाच राह>ल.
गुंतवणूकदारांनी घसरलेIया बाजारात चोखंदळ राहून चांगल> कारकaद4 असणाWया बचावाlमक
क
ं पRयांमधे वाजवी मूIय rमळेल ते]हाच खरेद> करावी.

Recomendados

Crisis Management.ppt
Crisis Management.pptCrisis Management.ppt
Crisis Management.pptspandane
 
Event Management of Marriage.pdf
Event Management of Marriage.pdfEvent Management of Marriage.pdf
Event Management of Marriage.pdfspandane
 
05-11-2023 Market takes U Turn.pdf
05-11-2023 Market takes U Turn.pdf05-11-2023 Market takes U Turn.pdf
05-11-2023 Market takes U Turn.pdfspandane
 
764) My Hero.pdf
764) My Hero.pdf764) My Hero.pdf
764) My Hero.pdfspandane
 
57-Happy man'sshirt.pdf
57-Happy man'sshirt.pdf57-Happy man'sshirt.pdf
57-Happy man'sshirt.pdfspandane
 
25-06-2023 नरमाईचा सूर.pdf
25-06-2023 नरमाईचा सूर.pdf25-06-2023 नरमाईचा सूर.pdf
25-06-2023 नरमाईचा सूर.pdfspandane
 
49) Full Form.pdf
49) Full Form.pdf49) Full Form.pdf
49) Full Form.pdfspandane
 
18-06-2023 नव्या उच्चांकावर.pdf
18-06-2023 नव्या उच्चांकावर.pdf18-06-2023 नव्या उच्चांकावर.pdf
18-06-2023 नव्या उच्चांकावर.pdfspandane
 

Más contenido relacionado

Más de spandane

762) Hobbies.pdf
762) Hobbies.pdf762) Hobbies.pdf
762) Hobbies.pdfspandane
 
761) Mental Thoughts.pdf
761) Mental Thoughts.pdf761) Mental Thoughts.pdf
761) Mental Thoughts.pdfspandane
 
760) Mental Thoughts.pdf
760) Mental Thoughts.pdf760) Mental Thoughts.pdf
760) Mental Thoughts.pdfspandane
 
50) Condolence.pdf
50) Condolence.pdf50) Condolence.pdf
50) Condolence.pdfspandane
 
53) Inflamation.pdf
53) Inflamation.pdf53) Inflamation.pdf
53) Inflamation.pdfspandane
 
40) DADDY.pdf
40) DADDY.pdf40) DADDY.pdf
40) DADDY.pdfspandane
 
41) Sparrows marriage.pdf
41) Sparrows marriage.pdf41) Sparrows marriage.pdf
41) Sparrows marriage.pdfspandane
 
42) Alternate Medicines.pdf
42) Alternate Medicines.pdf42) Alternate Medicines.pdf
42) Alternate Medicines.pdfspandane
 
43) Medical Tips.pdf
43) Medical Tips.pdf43) Medical Tips.pdf
43) Medical Tips.pdfspandane
 
44) Medical useful information.pdf
44) Medical useful information.pdf44) Medical useful information.pdf
44) Medical useful information.pdfspandane
 
15-05-2023 - वार्षिक निकालांचा उत्साह.pdf
15-05-2023 - वार्षिक निकालांचा उत्साह.pdf15-05-2023 - वार्षिक निकालांचा उत्साह.pdf
15-05-2023 - वार्षिक निकालांचा उत्साह.pdfspandane
 
45) Honey.pdf
45) Honey.pdf45) Honey.pdf
45) Honey.pdfspandane
 
46) Water Therapy.pdf
46) Water Therapy.pdf46) Water Therapy.pdf
46) Water Therapy.pdfspandane
 
Vivah Bandhan.pdf
Vivah Bandhan.pdfVivah Bandhan.pdf
Vivah Bandhan.pdfspandane
 
Dec 26 2022.pdf
Dec 26 2022.pdfDec 26 2022.pdf
Dec 26 2022.pdfspandane
 
02 - Road Map for Solving Problems.pdf
02 - Road Map for Solving Problems.pdf02 - Road Map for Solving Problems.pdf
02 - Road Map for Solving Problems.pdfspandane
 
Dec 12 2022.pdf
Dec 12 2022.pdfDec 12 2022.pdf
Dec 12 2022.pdfspandane
 
Dec 5, 2022..pdf
Dec 5, 2022..pdfDec 5, 2022..pdf
Dec 5, 2022..pdfspandane
 
494) Opinion - Advice.pdf
494) Opinion - Advice.pdf494) Opinion - Advice.pdf
494) Opinion - Advice.pdfspandane
 
Nov 28 2022.pdf
Nov 28 2022.pdfNov 28 2022.pdf
Nov 28 2022.pdfspandane
 

Más de spandane (20)

762) Hobbies.pdf
762) Hobbies.pdf762) Hobbies.pdf
762) Hobbies.pdf
 
761) Mental Thoughts.pdf
761) Mental Thoughts.pdf761) Mental Thoughts.pdf
761) Mental Thoughts.pdf
 
760) Mental Thoughts.pdf
760) Mental Thoughts.pdf760) Mental Thoughts.pdf
760) Mental Thoughts.pdf
 
50) Condolence.pdf
50) Condolence.pdf50) Condolence.pdf
50) Condolence.pdf
 
53) Inflamation.pdf
53) Inflamation.pdf53) Inflamation.pdf
53) Inflamation.pdf
 
40) DADDY.pdf
40) DADDY.pdf40) DADDY.pdf
40) DADDY.pdf
 
41) Sparrows marriage.pdf
41) Sparrows marriage.pdf41) Sparrows marriage.pdf
41) Sparrows marriage.pdf
 
42) Alternate Medicines.pdf
42) Alternate Medicines.pdf42) Alternate Medicines.pdf
42) Alternate Medicines.pdf
 
43) Medical Tips.pdf
43) Medical Tips.pdf43) Medical Tips.pdf
43) Medical Tips.pdf
 
44) Medical useful information.pdf
44) Medical useful information.pdf44) Medical useful information.pdf
44) Medical useful information.pdf
 
15-05-2023 - वार्षिक निकालांचा उत्साह.pdf
15-05-2023 - वार्षिक निकालांचा उत्साह.pdf15-05-2023 - वार्षिक निकालांचा उत्साह.pdf
15-05-2023 - वार्षिक निकालांचा उत्साह.pdf
 
45) Honey.pdf
45) Honey.pdf45) Honey.pdf
45) Honey.pdf
 
46) Water Therapy.pdf
46) Water Therapy.pdf46) Water Therapy.pdf
46) Water Therapy.pdf
 
Vivah Bandhan.pdf
Vivah Bandhan.pdfVivah Bandhan.pdf
Vivah Bandhan.pdf
 
Dec 26 2022.pdf
Dec 26 2022.pdfDec 26 2022.pdf
Dec 26 2022.pdf
 
02 - Road Map for Solving Problems.pdf
02 - Road Map for Solving Problems.pdf02 - Road Map for Solving Problems.pdf
02 - Road Map for Solving Problems.pdf
 
Dec 12 2022.pdf
Dec 12 2022.pdfDec 12 2022.pdf
Dec 12 2022.pdf
 
Dec 5, 2022..pdf
Dec 5, 2022..pdfDec 5, 2022..pdf
Dec 5, 2022..pdf
 
494) Opinion - Advice.pdf
494) Opinion - Advice.pdf494) Opinion - Advice.pdf
494) Opinion - Advice.pdf
 
Nov 28 2022.pdf
Nov 28 2022.pdfNov 28 2022.pdf
Nov 28 2022.pdf
 

Dec 19 2022.pdf

  • 1. कल नरमाईचा भारतातील 'करकोळ महागाईचा दर 1रझव4 बँक े 8या सहनशील मया4दे8या खाल> ५.८८ वर आला आBण पाठोपाठ अमे1रक े तील महागाई देखील आटोHयात येत असIयाची आकडेवार> आल>. घाऊक दरांवर आधा1रत महागाईचा दर देखील गेIया २१ मQहRयां8या Sनचांकाला आला. पण भारतीय 1रझव4 बँक े Tमाणे अमे1रक े ची मUयवतV बँक असणाWया फ े डरल 1रझव4चा (फ े ड) पYवZा सावध होता [यावर बाजारात नाराजी ]यHत झाल>. फ े डचा Sनण4य झाIयावर बाजारातील घसरण ती^ झाल>. इतक े Qदवस तग धरलेIया बँकांचे समभागह> Yव`a8या माWयात आले व साbताQहक तुलनेत बाजाराने पुRहा एकदा एक टHHयांहून जाfत घसरण अनुभवल>. )यूब इ./हे2टम4)स ऑफ इं9डया ;ल;मटेड: १२२ वषh जुनी मुiगbपा समुहातील ह> क ं पनी आहे. उच्च गुणवlते8या fट>ल mयुnज व पo्या बनYवणार> ह> क ं पनी अनेक वाहन उpयोगांना लागणाWया mयुब व fट>ल q े म पुरYवते. तसेच सायकल Sनrम4तीमधे या क ं पनीचा मोठा वाटा आहे. हHयु4लस व बीएसए या नाममुsे8या सायकल लोकYTय आहेत. क ं पनी8या उप- क ं पRयांमधे Tामुtयाने सीजी पॉवर व शांती vगअस4 या क ं पRया आहेत. लहान क ं पRयांचे अvधwहण कxन ह> क ं पनी बॅटर>वर चालणार> जड वाहतूक वाहने व मोबाईल फोन मधील क ॅ मेWयाचे भाग बनYवzया8या ]यवसायात Yवfतार करत आहे. क ं पनीने बॅटर>वर चालणाWया तीन चाकa वाहनांचे उlपादन सुx क े ले आहे. सbट{बर अखेर8या Sतमाह>ची कामvगर> उIलेखनीय होती. क ं पनी8या उlपRनात ५३ टHक े तर न}यात २६ टHक े वाढ झाल> होती. क ं पनीचे YवYवध ÄेZातील Yवfतार व अनेक वषाÅची परंपरा लÄात घेता समभागातील सUया8या २८००-२९०० 8या पातळीमधे गुंतवणूक करता येईल. हॅवे>स: हॅवेIस इंÑडया rलrमटेड ह> भारतातील सवा4त वेगाने वाढणार> Yवpयुत आBण वीज Yवतरण उपकरणांची उlपादक क ं पनी आहे. क ं पनी8या उlपादनांत औpयोvगक आBण घरगुती स'क 4 ट संरÄण िfवचvगयर, क े बIस आBण वायस4, मोटस4, वॉटर ह>टस4, पंखे, पॉवर कपॅrसटर, सीएफएल Qदवे, Iयुrमनेअस4 यासारtया उlपादनांचा समावेश आहे. ` ॅ बá>, rसI]हेSनया, कॉRकॉड4, IयुrमअRस आBण rलनोलाइट सारtया काह> TSतिàठत जागSतक âँडची मालकa क ं पनीकडे आहे. 'हॅ]हIस गॅलेHसी' दालनां pवारे wाहकांना - सव4 इलेिHáकल आBण लाइQटंग गरजांसाठä एकाच Qठकाणी खरेद> करzयाचा अनुभव क ं पनी देते. सbट{बर अखेर8या Sतमाह>त क ं पनी8या उlपRनात १४ टHक े वाढ झाल> पण आधी8या जाfत 'कं मती8या उlपादन साåयामुळे न}याचे Tमाण ३८ टHHयांनी घसxन नफा १८७ कोट>ंवर आला. क ं पनी8या समभागात lयामुळे घसरण होऊन आता ते पुRहा गुंतवणूक योéय झाले आहेत. क ं पनी8या क88या माला8या 'कं मती आता िfथर झाIया आहेत तसेच गृह Sनमा4ण ÄेZाकडून येणाWया
  • 2. वाढlया मागणी मुळे क ं पनी पुRहा पूवV सारखी कामvगर> बजावेल. समभागा8या ११५० 8या पातळीवर>ल गुंतवणूक वष4भरात चांगला फायदा देऊ शकते. अ>@ाटेक ;सम4ट: पुढ>ल दोन वषh rसम{ट क ं पRयांना चांगल> जाzयाची लÄणे आहेत. सरकार8या पायाभूत सोयी व Tधान मंZी आवास योजनेवर वाढणारा खच4 rसम{ट8या मागणीत वाढ करेल. बांधकाम ]यवसायाकडूनह> चांगल> मागणी अपेëÄत आहे. समाधान कारक पावसामुळे wामीण भागातूनह> rसम{टला मागणी वाढेल. मागील दोन Sतमाह>त इंधन दर वाढ>मुळे न}याचे कमी झालेले Tमाण आता वाढेल. कोळशा8या व Ñडझेल8या 'कं मती गेIया दोन मQहRयांत खाल> आIया आहेत. क ं पRयांनी काह> Tमाणात rसम{ट8या 'कं मती वाढवIयाह> आहेत. या ]यवसायात सुx असलेIया YवYवध क ं पRयां8या एकZीकरणाचा व अvधwहणांचा प1रणाम 'कं मती वरचा ताण कमी करेल. अIáाटेक rसम{ट आपल> Äमता सUया8या ११६ वxन वष4भरात १३१ दशलÄ टनांवर नेत आहे. Ñडस{बर मQहRयांत साडेपाच मेá>क टनांची भर घालून क ं पनीची Äमता १२१ टनांवर गेल> आहे. सUया एक ू ण उlपादन Äमतेचा होणारा ७६ टHक े वापर होत आता वाढेल व क ं पनीला नफा वाढवायला मदत करेल. सUया8या ७००० 8या घसरलेIया भावात गुंतवणूकaला वाव आहे. ]ह>-गाड4: एक े काळी कॉíbयुटर, एसी, 'qज अशा महागìया उपकरणाना लागणारे ]होIटेज fटॅîबलायझर, युपीएस अïया उlपादनांत ह> क ं पनी नावाजलेल> होती. पण क ं पनीने पुढे पाzयाचे पंप, ह>टर, Yप]ह>सी क े बIस, पंखे, सौर उजा4 जSनZे, घरगुती Qद]यांची बटणे अशी उlपादन ]याbती वाढवीत fवयंपाक घरातील उपकरणे बनYवzयासह> सुरवात क े ल>. क ं पनी rमHसर wाóडर, गॅस8या शेगìया, इंडHशन क ु 'कं ग टॉप, टोfटर, wील अशी आधुSनक उlपादने सादर क े ल>. आता सन}लेम या TrसUद क ं पनीमधे Qहfसा खरेद> कxन क ं पनी आपIया fवयंपाक घरातील उपकरणांचे आधुSनकaकरण व Yवfतार करत आहे. lयामुळे क ं पनीची Yवपणन Äमता वाढेल तसेच दëÄण रा[यांपल>कडे क ं पनीला सुलभतेने Yवfतार करता येईल. क ं पनी8या एक ू ण उlपादनात उ8च 'कं मती व नफा असणाWया घटकांचा टHका वाढेल. क ं पनी8या समभागात थोìया घसरणीची वाट पाहून २५० 8या पातळीत खरेद> फायpयाची ठरेल. सरIया सbताहात ]याज दरात झालेल> वाढ शेवटची असzयाची बाजाराची अपेÄा फोल ठरल>. ]याज दर वाढ>चा मUयवतV बँकांचा पYवZा आ`मक राह>ला व पुढ>ल वेळी lयात vधíया गतीने पण आणखी वाढ होzयाचे संक े त rमळाले. सUया तर> भारतीय बाजार परदेशी गुंतवणूकदारांना फारसे आकष4क वाटणार नाह>त. lयामुळे बाजाराचा कल नरमाईचाच राह>ल. गुंतवणूकदारांनी घसरलेIया बाजारात चोखंदळ राहून चांगल> कारकaद4 असणाWया बचावाlमक क ं पRयांमधे वाजवी मूIय rमळेल ते]हाच खरेद> करावी.