Publicidad

Stock market news July 11 2022.pdf

spandane
Writer
11 de Jul de 2022
 Stock market news July 11 2022.pdf
 Stock market news July 11 2022.pdf
 Stock market news July 11 2022.pdf
Próximo SlideShare
June 06 2022.pdfJune 06 2022.pdf
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Stock market news July 11 2022.pdf

  1. तेजी %टक े ल काय ? जाग$तक बाजारातील सकारा,मक संदेशांमुळे सर4या स6ताहात बाजारात 8दलासा दायक बहर 8दसून आला. इंडोने?शयाने पाम तेलाAया $नयाBतीवरDल बंधने उठHव4यामुळे कAAया पाम तेलाAया Iकं मती गे4या काहD 8दवसात ३५ टMMयांनी खालD आ4या. ,याच बरोबर गहू, सोयाबीन व मMयाAया Iकं मती देखील खालD आ4या आहेत. पPरणामी 8हंदुRतान यु$न?लSहर, गोदरेज क ं Tयुमर, UVटा$नया सारWया क ं पXयांचे भाव वधारले. चीनकडून मोZया आ[थBक ]ो,साहन योजनेवर Hवचार होत अस4याAया बातमीने धातू _े`ातील समभाग उजळले. परदेशी गुंतवणूकदारांचा Hवabचा जोर देखील कमी झाला. बाजारासाठd गेला आठवडा चैतXयमय ठरला. सवBच _े`ीय $नदfशांक वर गेले व सेXसेMस व $नgटD या ]मुख $नदfशांकात तीन टMMयांची तेजी पहायला ?मळालD. द,पक फ%ट/लाईझस/: भारतातील दDपक फ8टBलाईझसB हD औkयो[गक रसायने व खत $न?मBती _े`ातील एक नामवंत क ं पनी आहे. गे4या आ[थBक वषाBत क ं पनीने उ,पXनात २८ टMक े तर नgयात तpबल १४४ टMक े वाढ साधलD होती. नाई8tक अॅ?सड व अमो$नयम नायtेट हा क ं पनीचा मुWय Sयवसाय आहे. र?शया वरDल $नबvधांचा क ं पनीला फायदा ?मळाला कारण भारतात अमो$नयम नायtेटची २५ टMक े आयात होते. रसायनांAया बाबत सर्व उkयोगांना चीन खेरDज आणखी एका उ,पादकाAया भासले4या गरजेचा क ं पनीला फायदा ?मळत आहे. ६००-६५० zपयाAया पातळीत क ं पनीAया समभागात गुंतवणूक कर{याची संधी आहे. जे क े पेपर: जे क े पेपर हD एक Vँडेड पेपसB, कोटेड पेपसB आ}ण पॅक े िजंग बोडB तयार करणारD आघाडीची क ं पनी आहे. माचB अखेरAया गे4या आ[थBक वषाBत क ं पनीAया उ,पXनात जवळजवळ ५० टMक े वाढ तर नgयात २५ टMक े वाढ झालD होती. मार्च नंतर साधारणपणे कागदांAया Iकं मती पाच टMMयांने वाढ4या आहेत. काहD वषाBपूवÄ अ[धÅहण क े ले4या ?सरपूर पेपर ?मल मधील उ,पादन _मता वाढ व गुजरात मधे सुÇ क े ले4या पॅक े िजंग बोडB उ,पादनामुळे हD ]गती झालD आहे. फोटोकॉपी साठd वापर4या जाणाÑया कागदामधे या क ं पनी सवाBत आघाडीवर असून या बाजारपेठेतील २५ टMक े वाटा या क ं पनीचा आहे. Öडिजटल Sयवहारांkवारे होणारD खरेदDमुळे पॅक े िजंगला वाढलेलD मागणी व एकल उपयोगाAया 6लॅRटDक वरDल बंदD हे कागद उ,पादकांना वरदान आहे. टाटा मोटर्स: क ं पनीAया चालु आ[थBक वषाBAया प8ह4या $तमाहDत टाटा मोटसBने २.३१ लाख वहनांची Hवab क े लD जी मागील वषाBAया याच काळात १.१४ लाख होती. यामधे इलेिMtकल वाहनांचा वाटा ९२८३ होता. भारतात Hवक4या जाणाÑया इलेMtDकल वाहनांमधे सáया क ं पनीचा स,तर टMक े वाटा आहे. क ं पनी ‘ace’ नावाने ओळख4या जाणाÑया ?मनी tकची इलेMtDकल
  2. आवृ,ती काढणार आहे. $तला सवB उkयोगांतून चांगलD मागणी आहे. समुहातील इतर क ं पXयांAया सहकायाBने टाटा मोटर्स इलेMtDकल वाहनांसाठd लागणारD संपूर्ण पयाBवरण SयवRथा तयार कÇन आघाडीवर राहणार आहे. सेमी क ं डMटरAया पुरवZयात सुधारणा होत आहे äयामुळे क ं पनीAया चीन मधील उ,पादनावर पPरणाम झाला होता. अॅ4यु?म$नयम व पोलादाAया Iकं मती आता िRथर होत आहेत. चीनची ]ो,साहन योजना चीन मधील इतर वाहन उkयोगां]माणे टाटा मोटसBAया जãवार गाåयांना फायkयाची ठरेल. क ं पनीAया भHवçयाबाबत वाHषBक सभेत मोठा Hवéवास SयMत क े ला आहे. या क ं पनीची, टाटा टेMनॉलॉजी हD उपक ं पनी ]ाथ?मक समभाग Hवab कर{याAया Hवचारात अस4याची बातमी आहे. टाटा मोटसB साठd हD सकारा,मक घडामोड असेल.सáया ४४० ÇपयांAया पातळीवर क ं पनीAया समभागात एक ते दोन वषाBAया काळासाठd गुंतवणूकbची संधी आहे. टाटा क े 7मकल्स: जगातील सोडा अॅश उ,पादकांमधील प8ह4या पाच क ं पXयांत गणलD जाणारD टाटा क े ?मकल्स हD एक ७८ वषाvची ]RथाHपत क ं पनी आहे. टाटा समूहात नवीन संचालकांनी राबवले4या पुêचना योजने नंतर क ं पनीचे मूलभूत रसायन उkयोगावर ल_ क ë íDत झाले आहे. सोडा अॅश, सोÖडयम काबìनेट सारWया मूलभूत रसायनांचा क ं पनीAया उ,Xनात ७५ टMक े वाटा आहे. ,यामुळे सáया जाग$तक बाजारात सोडा अॅशAया वाढले4या Iकं मती क ं पनीAया पîयावर पड4या आहेत. शेतकb रसायने उ,पादनांAया बाजारात क ं पनीची उपक ं पनी रॅलDज कायBरत आहे. मार्च अखेर संपले4या आ[थBक वषाBत टाटा क े ?मक4सने उ,पXनात २३ टMक े तर नgयाAया ]माणात १८ टMक े वाढ झालD होती. या वषाBत क ं पनीची काम[गरD अशीच चालु राह{याची अपे_ा आहे. क ं पनीचा समभाग सáयाAया ८४० Aया पातळी पासून मोठd उसळी घेऊ शकतो. या स6ताहातील या घडामोडींकडे ल_ ठेवा. • टाटा मेटा?लक्स, टाटा इलॅMसी, एल अँड टD इंXफोटेक, एल अँड टD टेMनॉलॉजी एसीसी, भारत इलेMtॉ$नMस, डे4टा कॉपìरेशन, िजंदाल RटDल या क ं पXया मार्च अखेरAया $तमाहDचे $नकाल जाहDर करतील. • टेMनो इलेिMtक अñड इंिज$नयPरंग क ं पनी समभागांAया पुनखBरेदDची (बायबॅक) घोषणा करेल. जाग$तक अथBSयवRथा मंदDAया फ े Ñयातुन जा{याची भीती काहD Hवéलेषकांनी SयMत क े लD आहे. या भीतीमुळेच जाग$तक वायदे बाजारात खाkय़ तेल व अXनधाXयाAया Iकं मती खालD येत आहेत. कAAया इंधन तेलाAया Iकं मती देखील कमी होत आहेत. जगातील ८.६ टMMयांची महागाईतील वाढ व ,यामुळे होणारD Sयाज दर वाढ तसेच रोकड सुलभता कमी कर{याचे उपाय याचा देखील नकारात्मक पगडा बाजारावर आहे. ,यामुळे सáया बाजारात आलेलD तेजी
  3. Iकती 8टकते हे पहावे लागेल. टDसीएस व डी-माटBAया $नकालां नंतर प8ह4या $तमाहD $नकालांची सुरवात होत आहे. प8ह4या $तमाहDत क ं पXयांकडून चांग4या काम[गरDची फारशी अपे_ा नाहD. बाजाराने हे गृहDत धरले आहे. ,यामुळे $नकालांनंतरहD नकारात्मक ]$तIaया येणार नाहD. सुधीर जोशी sudhirjoshi23@gmail.com
Publicidad