Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Σχεδιαςμόσ παιχνιδιών:Μια καινοτομία ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,μια δθμιουργικι διζξοδοσ για επιχειρθματικότθτα     ...
Παιχνίδι• Η πιο παλιά απαςχόλθςθ για παιδιά. Ακόμθ και από τθν Αρχαία Ελλάδα• Πλαταγι: μια πιλινθ κουδουνίςτρα, που τθν ζβ...
Σι χαρακτθριςτικό ζχει το παιχνίδι• Απλά είναι διαςκεδαςτικό• Παιχνίδι που δεν είναι διαςκεδαςτικό, είναι κάτι άλλο.  – ...
Ζχουν τα παιχνίδια χριμα;• Σο Twilight: Breaking Dawn Part I είναι θ 2θ μεγαλφτερθ ςε τθλεκζαςθ ταινία του 2011, κερδίη...
Η βιομθχανία των Παιχνιδιϊν• Σο Call of Duty: Modern Warfare 3 ποφλθςε 7εκ κομμάτια το πρϊτο ΢αββατοκφριακο- κερδίηοντα...
Games Statistics: Κάποιοι μφκοι• Παιχνίδια παίηουν οι πιτςιρικάδεσ!• Αυτά είναι για τα αγόρια!• Καλά μωρζ, μόδα είναι και ...
Άρα:• Ζχουμε ϊριμο αγοραςτικό κοινό• Ζχουμε διείςδυςθ ςε μεγάλο εφροσ θλικιϊν• Ζχουμε βάκοσ επζνδυςθσ• Ίςωσ να ζχουμε και ...
Πωσ προζκυψε θ ιδζα να χρθςιμοποιιςει κάποιοσ       παιχνίδια για μάκθςθ• Δεν χρειάςτθκε πολφ ςκζψθ. Απλϊσ κάποιοσ π...
Edutainment-• Edutainment (Info-tainment ι entertainment- education) είναι θ μορφι τθσ διαςκζδαςθσ που ςχεδιάςτθκε να εκ...
Κατθγορίεσ Παιχνιδιϊν (1/6)• Action games: Γριγορα αντανακλαςτικά, καλόσ ςυγχρονιςμόσ ματιοφ και χεριοφ.  – first perso...
Κατθγορίεσ Παιχνιδιϊν (2/6)• Adventure games: Δεν απαιτοφν γριγορθ ι εντατικι δράςθ αλλά χρόνο για εξερεφνθςθ, πιο πολφ...
Κατθγορίεσ Παιχνιδιϊν (3/7)• Strategy games: Ζχουν γενικά κζματα με πολζμουσ, κυριαρχία ςε περιοχζσ, ςυναλλαγζσ και εμπ...
Κατθγορίεσ Παιχνιδιϊν (4/6)• Role-playing games: Ο παίκτθσ υποδφεται ζναν χαρακτιρα ι ζνα ςφνολο χαρακτιρων και προςπακ...
Κατθγορίεσ Παιχνιδιϊν (5/6)• Puzzle games: Ο παίκτθσ λφνει γρίφουσ που ζχουν περιοριςμοφσ χρόνου ι αυξάνουν ςε δυςκολία...
Κατθγορίεσ Παιχνιδιϊν (6/6)• Simulation games: Δθμιουργοφν εικονικά περιβάλλοντα και μζςα ςε αυτά ο παίκτθσ προςομοιϊν...
Casual Games– Η λζξθ "casual" αναφζρετε ςτα παιχνίδια που απευκφνονται ςτον παίκτθ που μπορεί να παίξει ζνα παιχνίδι αμζ...
Πϊσ μακαίνεισ μζςα ςε ζνα Casual        Game• Καταρχιν δεν πρζπει να μακαίνεισ ςυνεχϊσ • Εάν χακεί θ διαςκζδαςθ τό...
Η δικι μασ προςπάκεια• Βαςίηεται ςτο Moodle όπου οι εκπαιδευτικοί παρζχουν περιεχόμενο• “The Game Module” – Διατίκεται δ...
8 παιχνίδια διακζςιμα μζχρι ςτιγμισ• Κρεμάλα – Διαβάηει λζξεισ από ζνα Glossary και  δθμιουργεί κρεμάλα• Σταυρόλεξο – ...
• Κρυπτόλεξο – ΢αν το ςταυρόλεξο αλλά οι απαντιςεισ είναι  κρυμμζνεσ μζςα.• Εκατομμυριοφχοσ – Βαςιςμζνο ςτο «Ποιοσ κζλ...
• Sudoku• Κρυμμζνθ εικόνα – Διαλζγει μια φωτογραφία από τισ  αποκθκευμζνεσ και κάκε φορά που ο  χριςτθσ απαντά μια ερ...
• Φιδάκι – Βαςίηεται ςτο παραδοςιακό “Snakes  and Ladders” – Οι ςωςτζσ απαντιςεισ ςε ανεβάηουν  ςτθ ςκάλα ι ςε ςϊηου...
• Με τον ίδιο κϊδικα βαςιςμζνο ςτο moodle• Αλλά θ ζξοδοσ είναι…Facebook – Διακζςιμα Παιχνίδια   • Κρεμάλα   • ΢ταυρό...
Mobile Game Based Learning• 3 applications διακζςιμα               • Rubik’s Cube• Quiz   • Μακαίνω τα χρϊ...
Σι κεωροφμε απαραίτθτο;• Σθν παρουςία εκπαιδευτικοφ ι γονζα ι ενιλικα• Ειδικά ςτα παιχνίδια για μικρότερεσ θλικίεσ, ο «εκ...
So we just…….Play 2 Learn
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Σχεδιασμός παιχνιδιών: Μια καινοτομία στην εκπαιδευτική διαδικασία, μια δημιουργική διέξοδος για επιχειρηματικότητα

840 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología

Σχεδιασμός παιχνιδιών: Μια καινοτομία στην εκπαιδευτική διαδικασία, μια δημιουργική διέξοδος για επιχειρηματικότητα

 1. 1. Σχεδιαςμόσ παιχνιδιών:Μια καινοτομία ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,μια δθμιουργικι διζξοδοσ για επιχειρθματικότθτα ΢πφροσ ΢υρμακζςθσ Κακθγθτισ @ ΣΕΙ Μεςολογγίου
 2. 2. Παιχνίδι• Η πιο παλιά απαςχόλθςθ για παιδιά. Ακόμθ και από τθν Αρχαία Ελλάδα• Πλαταγι: μια πιλινθ κουδουνίςτρα, που τθν ζβαηαν ςτο χζρι και με τον ιχο που ζκαναν τα πετραδάκια που είχε μζςα, το ζκαναν να ξεχνιζται και να ςταματά τα κλάματα.• Άκυρμα, Κφλιντρο, Απόρραξισ: ζνα πιλινο αλογάκι πάνω ςε ρόδεσ, που το ζςερναν ςε όλο το ςπίτι. Σο παιχνίδι όμωσ που λαχταροφςαν όλα τα αγόρια ιταν ζνα «αμαξάκι με ρόδεσ». Η απόρραξισ παιηόταν από κορίτςια με τθ «ςφαίρα», μπάλα από δζρμα ι κομμάτια φφαςμα, ραμμζνα και παραγεμιςμζνα με αλογότριχεσ, άχυρο ι μαλλί. Σα αγόρια, πετϊντασ τθν μπάλα με τα χζρια, προςπακοφςαν να τθν περάςουν ςτο ςτόμιο ενόσ αγγείου, κάτι ςαν μπάςκετ.• Χαλκι Μυία (Τυφλόμυγα)• Ακινθτίνδα (Αγαλματάκια)
 3. 3. Σι χαρακτθριςτικό ζχει το παιχνίδι• Απλά είναι διαςκεδαςτικό• Παιχνίδι που δεν είναι διαςκεδαςτικό, είναι κάτι άλλο. – ΢ίγουρα όμωσ, τότε παφει να είναι παιχνίδι.• Παιχνίδια υπάρχουν για όλεσ τισ θλικίεσ. Αλλάηουν απλϊσ κατθγορία ι είδοσ
 4. 4. Ζχουν τα παιχνίδια χριμα;• Σο Twilight: Breaking Dawn Part I είναι θ 2θ μεγαλφτερθ ςε τθλεκζαςθ ταινία του 2011, κερδίηοντασ 291 εκ. $ το πρώτο ςαββατοκφριακο ςε παγκόςμιο επίπεδο εκ των οποίων τα 139,5 εκ προιλκαν από τισ ΗΠΑ. – Αυτό είναι το πζμπτο καλφτερο άνοιγμα όλων των εποχών ςτισ ΗΠΑ , και 10ο ςε παγκόςμια κλίμακα.• Το καλφτερο άνοιγμα όλων των εποχών καταγράφθκε από το Batman: The Dark Knight με 483 εκ $ ςτο άνοιγμα Σαββατοκφριακου εκ των οποίων 158 εκ. προιλκαν από τισ ΗΠΑ.
 5. 5. Η βιομθχανία των Παιχνιδιϊν• Σο Call of Duty: Modern Warfare 3 ποφλθςε 7εκ κομμάτια το πρϊτο ΢αββατοκφριακο- κερδίηοντασ περιςςότερα από 775 εκ $!• Σο Battlefield 3 ποφλθςε 5 εκ. αντίτυπα το πρϊτο ΢αββατοκφριακο και 10 εκ αντίτυπα ςε μόλισ 10 θμζρεσ, κερδίηοντασ 300 εκ $ το ΢αββατοκφριακο ανοίγματόσ του και πάνω από 610 εκ $ δολάρια ςε εκείνεσ τισ πρϊτεσ 10 θμζρεσ.
 6. 6. Games Statistics: Κάποιοι μφκοι• Παιχνίδια παίηουν οι πιτςιρικάδεσ!• Αυτά είναι για τα αγόρια!• Καλά μωρζ, μόδα είναι και τουσ περνάει!
 7. 7. Άρα:• Ζχουμε ϊριμο αγοραςτικό κοινό• Ζχουμε διείςδυςθ ςε μεγάλο εφροσ θλικιϊν• Ζχουμε βάκοσ επζνδυςθσ• Ίςωσ να ζχουμε και ευκαιρίεσ! – Αλλά εμάσ κα μασ απαςχολιςουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια.
 8. 8. Πωσ προζκυψε θ ιδζα να χρθςιμοποιιςει κάποιοσ παιχνίδια για μάκθςθ• Δεν χρειάςτθκε πολφ ςκζψθ. Απλϊσ κάποιοσ παρατιρθςε πωσ ποτζ κανείσ δεν άκουςε ζνα παιδί να λζει: – «Μαμά κουράςτθκα να παίηω. Φτάνει πια! Πάω να διαβάςω ζνα βιβλίο» – «Μπαμπά καλφτερα να μθν πάρω τα νζα Monsuno και να μου πάρεισ αυτι τθν εκπλθκτικι 20άτομθ εγκυκλοπαίδεια…ςε παρακαλϊ!» – «Μπαμπά άςε με να διαβάςω λίγο ακόμθ και μετά εάν ζχω χρόνο κα πάω να παίξω ςτον υπολογιςτι μου.» – «Μα καλά μαμά, κάκε μζρα κα παίηουμε;»
 9. 9. Edutainment-• Edutainment (Info-tainment ι entertainment- education) είναι θ μορφι τθσ διαςκζδαςθσ που ςχεδιάςτθκε να εκπαιδεφει και να διαςκεδάηει.• Εμείσ το λζμε… – Play2Learn.gr initiative
 10. 10. Κατθγορίεσ Παιχνιδιϊν (1/6)• Action games: Γριγορα αντανακλαςτικά, καλόσ ςυγχρονιςμόσ ματιοφ και χεριοφ. – first person shooter, – third person shooter, – fighting games, platform games.• Ιςτορικά τα πρϊτα παιχνίδια τθσ κατθγορίασ ιταν τα – SpaceWar – Pong – PacMan
 11. 11. Κατθγορίεσ Παιχνιδιϊν (2/6)• Adventure games: Δεν απαιτοφν γριγορθ ι εντατικι δράςθ αλλά χρόνο για εξερεφνθςθ, πιο πολφπλοκο ςενάριο και πιο πλοφςιο ςενάριο. – Legend of Zelda – Tomb Raider.
 12. 12. Κατθγορίεσ Παιχνιδιϊν (3/7)• Strategy games: Ζχουν γενικά κζματα με πολζμουσ, κυριαρχία ςε περιοχζσ, ςυναλλαγζσ και εμπόριο και διαχείριςθ ανκρϊπων και πόρων. – Warcraft – Command and Conquer• Απαιτοφν περίπλοκουσ μθχανιςμοφσ χειριςμϊν και ζλεγχο πολλϊν παραμζτρων.
 13. 13. Κατθγορίεσ Παιχνιδιϊν (4/6)• Role-playing games: Ο παίκτθσ υποδφεται ζναν χαρακτιρα ι ζνα ςφνολο χαρακτιρων και προςπακεί μζςα από κατορκϊματα να αυξιςει τισ ικανότθτζσ του, τθ δφναμι του ι και τον εξοπλιςμό του μαηεφοντασ παράλλθλα και γνϊςθ – Jade Empire, – Star Wars, – Mass Effect, – Elder Scrolls.
 14. 14. Κατθγορίεσ Παιχνιδιϊν (5/6)• Puzzle games: Ο παίκτθσ λφνει γρίφουσ που ζχουν περιοριςμοφσ χρόνου ι αυξάνουν ςε δυςκολία. – Σο Tetris ανικει ςε αυτι τθν κατθγορία
 15. 15. Κατθγορίεσ Παιχνιδιϊν (6/6)• Simulation games: Δθμιουργοφν εικονικά περιβάλλοντα και μζςα ςε αυτά ο παίκτθσ προςομοιϊνει τθ λειτουργία μθχανϊν, οχθμάτων και άλλων δραςτθριοτιτων.
 16. 16. Casual Games– Η λζξθ "casual" αναφζρετε ςτα παιχνίδια που απευκφνονται ςτον παίκτθ που μπορεί να παίξει ζνα παιχνίδι αμζςωσ, χωρίσ μεγάλθ εκπαίδευςθ.– Ζχουν απλοϊκό gameplay– Μπορείσ να αφιερϊςεισ πολφ ι λίγο χρόνο για να παίξεισ– Δεν χρειάηεται να «ςϊςεισ το παιχνίδι»– Μπορεί να μθν απαιτοφν πολλά γραφικά– Μπορείσ να το παίξεισ ςτο κινθτό, ςτθν ουρά ςτθν τράπεηα, ςτθ ςτάςθ του λεωφορείου, περιμζνοντασ ςε ζνα παγκάκι.
 17. 17. Πϊσ μακαίνεισ μζςα ςε ζνα Casual Game• Καταρχιν δεν πρζπει να μακαίνεισ ςυνεχϊσ • Εάν χακεί θ διαςκζδαςθ τότε δεν είναι παιχνίδι• Προςπακείσ να δϊςεισ κίνθτρα για μάκθςθ • «μάκε για να κερδίςεισ μια ηωι» • «μάκε για πάρεισ βοικεια» • «μάκε για να τελειϊςεισ τθν πίςτα πιο εφκολα ι πιο γριγορα»
 18. 18. Η δικι μασ προςπάκεια• Βαςίηεται ςτο Moodle όπου οι εκπαιδευτικοί παρζχουν περιεχόμενο• “The Game Module” – Διατίκεται δωρεάν από το ίδιο το moodle – Ζχει μεταφραςτεί ςε 13 γλϊςςεσ (και 1 τα ελλθνικά): Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Αλβανικά, Βάςκικα, Δανζηικα, Εβραϊκά, Νορβθγικά, Πολωνικά, Ρωςικά, Ιςπανικά και Ουκρανικά
 19. 19. 8 παιχνίδια διακζςιμα μζχρι ςτιγμισ• Κρεμάλα – Διαβάηει λζξεισ από ζνα Glossary και δθμιουργεί κρεμάλα• Σταυρόλεξο – Παίρνει λζξεισ από το ςφςτθμα – Ο κακθγθτισ μπορεί να ορίςει το μζγιςτο των γραμμϊν και των ςτθλϊν – Κάκε ςταυρόλεξο είναι δυναμικό και οι ςυνδυαςμοί του είναι πάρα πολλοί
 20. 20. • Κρυπτόλεξο – ΢αν το ςταυρόλεξο αλλά οι απαντιςεισ είναι κρυμμζνεσ μζςα.• Εκατομμυριοφχοσ – Βαςιςμζνο ςτο «Ποιοσ κζλει να γίνει εκατομμυριοφχοσ» – «50-50» – «Ρϊτα ζνα φίλο» – «Ρωτιςτε το κοινό»
 21. 21. • Sudoku• Κρυμμζνθ εικόνα – Διαλζγει μια φωτογραφία από τισ αποκθκευμζνεσ και κάκε φορά που ο χριςτθσ απαντά μια ερϊτθςθ αποκαλφπτει κάποιο τμιμα τθσ.
 22. 22. • Φιδάκι – Βαςίηεται ςτο παραδοςιακό “Snakes and Ladders” – Οι ςωςτζσ απαντιςεισ ςε ανεβάηουν ςτθ ςκάλα ι ςε ςϊηουν από το φίδι
 23. 23. • Με τον ίδιο κϊδικα βαςιςμζνο ςτο moodle• Αλλά θ ζξοδοσ είναι…Facebook – Διακζςιμα Παιχνίδια • Κρεμάλα • ΢ταυρόλεξο • Εκατομμυριοφχοσ
 24. 24. Mobile Game Based Learning• 3 applications διακζςιμα • Rubik’s Cube• Quiz • Μακαίνω τα χρϊματα
 25. 25. Σι κεωροφμε απαραίτθτο;• Σθν παρουςία εκπαιδευτικοφ ι γονζα ι ενιλικα• Ειδικά ςτα παιχνίδια για μικρότερεσ θλικίεσ, ο «εκπαιδευτισ κάνει όλο το παιχνίδι». – Διαφορετικά ο ςτόχοσ του εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ μπορεί να εκφυλιςτεί ςτο «ακόμθ ζνα παιχνίδι».• Η γνϊςθ του και θ εμπειρία του είναι αναντικατάςτατθ• Απαραίτθτθ όμωσ και θ δικι του εκπαίδευςθ ςε μακθςιακά κζματα παιχνιδιϊν αλλά και… ςε παιχνίδια.
 26. 26. So we just…….Play 2 Learn

×