Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Mtm nr 4 2007 debatt

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Mtm nr 4 2007 debatt

  1. 1. DEBATTEn försvinnande hjälpmedelsmarknad?Ett sedan lång tid känt faktum är att vi i Sverige såvälsom i många andra länder, inom kommande tioårspe-riod får många ålderspensionärer. Mer än 1,3 miljonerpersoner i intervallet 55– 65 år kommer att höra till idetta kollektiva begrepp.Text: Stephan Philipson Marknadsutveckling SPMU Foto: Johanna LagerströmVi kan räkna med att andelen icke yrkesverksamma ökar kraftigt undermotsvarande period. Är detta ett problem? Eller kan det bli en stor ochspännande marknad, där ny teknisk utveckling med inriktning på kog-nitiva stödprocesser, blir framtidsmarknad för innovativa företag. Dagens företag har ännu möjlighet att välja vilket fokus man villskall prägla sysselsättningen i företaget. Fundera över vilken attitydoch inställning som skall sätta sin prägel på verksamheterna under dekommande – åren. Är man redo att möta köpbehov av kognitivastödprodukter vilket kommer att öka mycket kraftigt. En sådan förändring innebär ökad möjlighet till daglig aktivitet i form av sinnesstimulering och meningsfull sysselsättning under dagtid.Nya och smarta hjälpmedel krävs Genom att i den individuella vårdplanen ta större hänsyn till indivi-Orsaken till de ökande behoven är kopplade samman med utveck- dens behov och intressen skapas möjlighet att erbjuda aktivteter ochlingen av åldersrelaterade funktionsnedsättningar! Det må vara hör- stimulering istället för insättande av lugnande mediciner av olika slag.selproblem, svårigheter att hålla ihop dagens alla aktivteter eller andra Ett annat projekt är på vilket sätt informationen om tillgängligamer allvarliga medicinska problem som uppkommer på grund av högre hjälpmedel skall spridas till allmänheten när sortimentsbegränsningålder. Det innebär att de flesta av alla äldre på ett eller annat sätt kom- införs på hjälpmedelcentralerna. Det betyder att brukaren eller när-mer att vara i behov av och ställa krav på kognitiva hjälpmedel som stående anhörig blir anvisad att söka bra och funktionella hjälpmedelstödjer användaren att få en bättre och tryggare vardag. på egen hand. Informationsteknologin blir därför ett intressant och Ytterst är detta en viktig förutsättning för att klara de hälsoekono- viktigt utvecklingsområde. Handel via Internetbutiker kommer att fåmiska effekter som följer med vår nuvarande demografiska utveckling större betydelse i framtiden. Hur väl förberedda är dagens företag ochav en åldrande befolkning. I en åldrande, men i övrigt frisk befolkning, marknadsorganisationer på denna omställning?krävs nya och smarta hjälpmedel som är väl integrerade i den vardagliga Utveckling kommer att driva fram fler företag som vänder sig direktrutinen för att accepteras som naturliga och självklara kognitiva stöd- till en växande andel privata köpare av kognitiva hjälpmedel. En nyfunktioner. Hur ser det ut just nu då? Vad händer inom detta spännan- marknad växer fram.de marknadssegment? Det pågår redan flera spännande projekt som Förhoppningsvis stimulerar det till nya innovativa och intressantapå olika sätt kommer att presentera nya möjligheter och intressanta produkter.utvecklingsområden i en framtida äldremarknad. Traditionell marknad ställer nya kravSpännande samarbete Kommer då den traditionella hjälpmedelsmarkanden att försvinna? NejEtt spännande och annorlunda projekt är samarbetet mellan Lands- det verkar inte troligt. Men det kommer att ställas nya krav på bättretinget Halland och företaget Komikapp Rehatek ab. Målsättningen samordning och nytänkande vad gäller biståndshandläggning och vadmed projektet är att skapa meningsfull sysselsättning och aktivering för ett hjälpmedel skall innebära för brukaren. Den tekniska utvecklingende äldre och samtidigt sänka notan för läkemedel. går mycket fort. Gränsen mellan tjänst och produkt suddas ut i en allt I projekt är fokus koncentrerat på att utreda av äldres behov av läkeme- snabbare takt. Tyvärr hinner inte lagtexterna ändras och anpassas likadel, samt följa upp om dosering och antal preparat stämmer överens med fort. Detta kan leda till att utvecklingen stannar av på grund av byrå-diagnos och mål med behandlingen. Projektet har visat på flera fall där det kratiska rutiner.går att minska dosering av läkemedel genom att erbjuda intressant aktivi- Det är dåligt utvecklat samarbete och gemensam målstyrning mel-tet och utvecklande möten som bygger på känd metodik, Reminiscens. lan Företagen och Sveriges kommuner, Landsting samt Regioner som Reminiscens är en metod där man arbetar med historia och traditio- upplevs som hinder i utvecklingen av nya och intelligenta produkterner för att öka lusten och viljan att kommunicera. Genom att använda avsedda för en växande marknad. Ta fasta på de pågående projektenminnesväckare väcks associationer och personen kan minnas sådant och använd dessa som smörjmedel i utvecklingen av äldremarknadenssom hon trodde sig ha glömt för länge sedan produktbehov! MTMMedTech Magazine Nr 4/2007 65

    Sé el primero en comentar

    Inicia sesión para ver los comentarios

Vistas

Total de vistas

378

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

4

Acciones

Descargas

1

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×