Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

807 visualizaciones

Publicado el

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

 1. 1. หน้า 1 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อใดไม่ใช่นวัตกรรม? A. เอกสารประกอบการสอน B. แผนการสอน C. เอกสารประกอบการเรียน D. หนังสือหน้าเดียว ANSWER: B หน่วยงานใดเป็นผู้กาหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู? A. คุรุสภา. B. A. C. ศ C. สพฐ. D. สถานศึกษา ANSWER: A ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตเกี่ยวกับความรู้สึกทางเพศ ของฟรอยด์ ในขั้นเด็กชายหวงแม่ / เด็กหญิง หวงพ่อ” ตรงกับช่วงอายุใด? A. 0 . 1 ปี B. 2 – 3 ปี C. 4 – 6 ปี D. 7 – 12 ปี ANSWER: C ผู้ใดออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบการศึกษาแก่ผู้เรีนยที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย ครอบครัว? A. ครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน B. ผู้รับใบอนุญาตที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว C. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา D. ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ANSWER: C
 2. 2. หน้า 2 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com วันครู จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด? A. ๑๖ ม.C. ๒๔๘๘ B. ๑๖ ม.C. ๒๔๘๙ C. ๑๖ ม.C. ๒๕๐๐ D. ๑๖ ม.C. ๒๕๐๑ ANSWER: C หนึ่งปีงบประมาณครูมีสิทธิ์ลากี่ครั้งกี่วัน? A. 6 ครั้ง ไม่เกิน 15 วัน B. 6 ครั้ง ไม่เกิน 30 วัน C. 6 ครั้ง ไม่เกิน 40 วัน D. 6 ครั้ง ไม่เกิน 90 วัน ANSWER: A ครูวี เป็นคนที่สามารถเข้ากับชุมชนได้ดีทาให้ชุมชนรักแลัยกย่อง แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใด? A. ปริสัญํุตา B. อัตตัญํุตา C. ปุคคลปโรปรัญํุตา D. กาลัญํุตา ANSWER: A ข้อใดคือความหมายของวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องที่สุด? A. ข้อห้าม B. ข้อปฏิบัติ C. ข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติ D. ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ ANSWER: D จะลาบากยากเย็นอย่างไรเราก็ต้อง……………?
 3. 3. หน้า 3 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com A. มานะ B. กัดฟ๎น C. อดทน D. ฮึดสู้ ANSWER: C คุรุสภา มีฐานะตามข้อใด ? A. สมาคมวิชาชีพ B. สภาวิชาชีพ C. องค์กรวิชาชีพ D. นิติบุคคล ANSWER: D คอยไปเถิด…………เขาจะต้องกลับมา? A. ในไม่ช้า B. ไม่นานนัก C. ไม่กี่วัน D. สักวันหนึ่ง ANSWER: D ระเบียนแสดงผลการเรียน ตรงกับข้อใด? A. ปพ.๑ B. ปพ.๒ C. ปพ.๓ D. ปพ.๔ ANSWER: A มาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่มาตรฐาน? A. 3
 4. 4. หน้า 4 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com B. 4 C. 5 D. 6 ANSWER: A ข้อใดไม่ถูกต้องในการตัดสินผลการเรียน? A. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด B. ต้องได้รับการตัดสินทุกรายวิชา C. ต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด D. ต้องได้รับการประเมินเฉพาะในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ANSWER: D จานวนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กาหนดไว้กี่คน และได้มาโดยวิธีใด? A. 150 คนจากการเลือกตั้ง 77 คน, การสรรหา 73 คน B. 150 คนจากการเลือกตั้ง 73คน, การสรรหา 77 คน C. 250 คนจากการเลือกตั้ง 150คน, การสรรหา 100 คน D. 250 คนจากการเลือกตั้ง 100คน, การสรรหา 150 คน ANSWER: A การจัดการศึกษาระดับใดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สารวจความถนัดและความพอใจของตนเอง? A. ระดับปฐมวัย B. ระดับประถมศึกษา C. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น D. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ANSWER: C ข้อใดไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551? A. การงานอาชีพและเทคโนโลยี B. สุขศึกษาและพลศึกษา
 5. 5. หน้า 5 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com C. ศิลปะและดนตรี D. ภาษาต่างประเทศ ANSWER: C พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.อะไร? A. 2525 B. 2526 C. 2535 D. 2546 ANSWER: D มาตรฐานช่วงชั้น กาหนดไว้สาหรับชั้นใด? A. ป.๓ B. ป.๖ C. ม.๓ D. ม.๔-๖ ANSWER: D ข้อใดไม่ใช่ประเด็นป๎ญหาของการปรับปรุงหลักสูตร? A. หลักสูรมีเนื้อหามาเกินไป B. การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน C. การปรับเปลี่ยนรัฐบาล D. ความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ANSWER: C ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติป๎ญญาแสดงอาการเมื่อใด? A. ก่อนอายุ 6ปี B. ก่อนอายุ 7 ปี C. ก่อนอายุ 15 ปี
 6. 6. หน้า 6 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com D. ก่อนอายุ 18 ปี ANSWER: A ประเทศคู่เจรจา อาเซียน บวก๘ คือ? A. จีน B. รัสเซีย C. อินเดีย D. ออสเตรเลีย ANSWER: B เรือเฟอร์รี่ล่มระหว่างการข้ามฟากไปเกาะใด ที่ประเทศใด? A. เกาะเจจู ประเทศเกาหลีใต้ B. เกาะเดาะโด ประทศเกาหลีใต้ C. เกาะฮุนอ ประเทศญี่ปุุน D. เกาะเฮาะไกโด ประเทศญี่ปุุน ANSWER: A จักรเย็บผ้า…………นี้ใช้ดีมาก? A. คัน B. หลัง C. เครื่อง D. อัน ANSWER: B สถานศึกษาทุกแห่งจะใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑? A. ๒๕๕๒ B. ๒๕๕๓ C. ๒๕๕๔ D. ๒๕๕๕
 7. 7. หน้า 7 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ANSWER: D การกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมุ่งให้เกิด สิ่งใด? A. ให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ B. ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข C. ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข D. เกิดความสมานฉันท์ในชาติ ANSWER: B การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด? A. การวิจัยเชิงปริมาณ B. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ C. การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี D. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ ANSWER: B ศาสนาคริสต์ : ไม้กางเขน ศาสนาพุทธ : ? A. ธรรมจักร B. ไตรปิฎก C. โบสถ์ D. พระสงฆ์ ANSWER: A ประเทศที่ได้ชื่อว่าจัดการขยะได้ดีที่สุด คือ ? A. จีน B. ญี่ปุุน C. เกาหลี D. อเมริกา
 8. 8. หน้า 8 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ANSWER: B กรณีมีรองผู้อานวยการสถานศึกษาหลายคนใครมีอานาจมอบหมายให้รองผู้อานวยการ สถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถานศึกษา? A. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา B. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน C. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ D. เลขาธิการสภาการศึกษา ANSWER: A ข้อใดคือความหมายของ "รัฏฐาธิป๎ตย์"? A. ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน B. พระมหากษัตริย์ C. ผู้ครองแผ่นดิน D. ถูกทุกข้อ ANSWER: D ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสาคัญที่มุ่งให้เกิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน? A. ความสามารถในการคิด B. ความสามารถในการแก้ป๎ญหา C. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี D. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ ANSWER: D ผู้เรียนแถว หน้าควรอยู่ห่างจากกระดานชอล์ก เท่าใด? A. อย่างน้อย ๒ เมตร B. อย่างน้อย ๓ เมตร C. อย่างน้อย ๔ เมตร D. อย่างน้อย ๕ เมตร
 9. 9. หน้า 9 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ANSWER: B ข้อใดเป็นหลักการของหลักสูตร? A. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ B. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกาลังกาย C. มีความสามารถในการสื่อสาร D. มีความรักชาติมีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ANSWER: A ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551? A. วิสัยทัศน์ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน หลักการ จุดหมาย B. วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน C. หลักการ จุดหมาย วิสัยทัศน์ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน D. หลักการ วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ANSWER: B ข้อใดแสดงให้เห็นถึงเปูาหมาย ทิศทางของการจัดการศึกษาของชาติ? A. วิสัยทัศน์หลักสูตร B. ตัวชี้วัดชั้นปี C. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน D. โครงสร้างเวลาเรียน ANSWER: A การวัดประเมินผลของระดับใดดาเนินการเพื่อการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายปีและ รายภาค? A. ระดับชั้นเรียน B. ระดับสถานศึกษา C. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา D. ระดับชาติ
 10. 10. หน้า 10 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ANSWER: B ข้อใดเป็นรูปแบบการเขียนวันที่ในบันทึกข้อความของหนังสือราชการที่ถูกต้อง? A. ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ B. วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ C. ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ D. วันที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ANSWER: B ความรอบรู้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีง เมื่อใด? A. ๑ ม.C. ๒๕๔๐ B. ๑ ม.C. ๒๕๔๑ C. ๔ ธ.C. ๒๕๔๐ D. ๕ ธ.C. ๒๕๔๑ ANSWER: C สื่อประเภทใดเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ตามหลักการของ เอดการ์เดล? A. ภาพยนตร์ B. การศึกษานอกสถานที่ C. การสาธิต D. ประสบการณ์นาฏการ ANSWER: D ข้อใดไม่ใช่การจัดระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน? A. ระดับปฐมวัย B. ระดับประถมศึกษา C. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น D. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 11. 11. หน้า 11 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ANSWER: A เครื่องมือสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ทักษา กระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร? A. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ B. สื่อการเรียนรู้ C. ผู้บริหารและครูผู้สอน D. วิธีการวัดและประเมินผล ANSWER: B สิ่งใดในหลักสูตรช่วยให้เกิดความชัดเจนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นลาดับลด ความซ้าซ้อน สิ่งที่สอน และช่วยให้ผู้สอนชั้นเดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน? A. ตัวชี้วัดชั้นปี B. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ C. มาตรฐานการเรียนรู้ D. เกณฑ์การวัดและประเมินผล ANSWER: C การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทของครูผู้สอนจะเป็นลักษณะใด? A. ผู้สอนเนื้อหาวิชาเป็นหลัก B. ผู้ชี้นาด้านความความประพฤติ C. ผู้ถ่ายทอดความรู้ D. ผู้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน ANSWER: D หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทาระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา? A. กระทรวงศึกษาธิการ B. สานักทดสอบทางการศึกษา C. สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 12. 12. หน้า 12 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com D. สถานศึกษา ANSWER: D เอกสารใดไม่ใช่เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด? A. ระเบียนแสดงผลการเรียน B. ประกาศนียบัตร C. แบบรายงานประจาตัวนักเรียน D. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา ANSWER: C สานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะตามข้อใด? A. กระทรวง B. ทบวง C. กรม D. ส่วนราชการ ANSWER: A ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.D. ด.) กาหนดไว้ต้องยื่นประเมินภายในวันที่เท่าใด? A. วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี B. วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี C. วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี D. วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ANSWER: D ข้อใดคือตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น? A. ครูผู้ช่วย B. อธิการบดี C. ผู้บริหารสถานศึกษา D. ศึกษานิเทศก์
 13. 13. หน้า 13 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ANSWER: D ข้อใดไม่เป็นสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน? A. ความสามารถในการสื่อสาร B. ความสามารถในการคิด C. ความสามารถในการแก้ป๎ญหา D. ความสามารถด้านการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ ANSWER: D ค้างคาวเป็นสัตว์ที่มีใบหู และบินได้อย่างนก แต่นกไม่มีใบหู ดังนั้น ? A. ค้างคาวคือนก B. ค้างคาวไม่ใช่นก C. สัตว์ที่บินได้ทุกชนิดเป็นนก D. สัตว์มีหูทุกชนิดเป็นค้างคาว ANSWER: B คนจีนขยันทุกคน นายดา ขยัน ฉะนั้น ? A. นายดา เป็นคนจีน B. นายดา เป็นลูกเขยคนจีน C. นายดา ทางานกับคนจีน D. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ ANSWER: D สาวลาพูนทุกคนเป็นคนสวย คงเดชมีภรรยาเป็นชาวลาพูน ฉะนั้น ? A. คงเดชเป็นคนรูปหล่อ B. คงเดชชอบเมืองลาพูน C. ภรรยาคงเดชสวย D. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ ANSWER: C
 14. 14. หน้า 14 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ครู คือ ปูชนียบุคคล คาว่า "ปูชนียบุคคล " ตรงกับความหมายใด? A. ผู้ที่ควรแก่การยกย่อง B. ผู้ที่ควรแก่การเคารพ C. ผู้ที่ควรแก่ก่รนับถือ D. ผู้ที่ควรแก่การบูชา ANSWER: D การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกี่วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง? A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 ANSWER: B การจัดเวลาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดกาหนดโครงสร้างเวลา เรียนน้อยกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น? A. ภาษาไทย B. ศิลปะ C. วิทยาศาสตร์ D. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ANSWER: B การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่มีกาหนดเลือกตั้งในปี 2557 มีขึ้นในวันที่เท่าใด? A. วันที่ 2 มีนาคม 2557 B. วันที่ 15 มีนาคม 2557 C. วันที่ 23 มีนาคม 2557 D. วันที่ 30 มีนาคม 2557
 15. 15. หน้า 15 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ANSWER: D ข้อใดไม่ใช่การจัดระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน? A. กิจกรรมแนะแนว B. กิจกรรมนักเรียน C. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ D. กิจกรรมส่งเสริมโครงงานอาชีพ ANSWER: D ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลตามสภาพจริง? A. ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย B. ต้องตัดสินโดยใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานเดียวกับเกณฑ์ C. ประกอบด้วย ๓ อย่าง คือ ภาระงาน บริบท และเกณฑ์การประเมิน D. ใช้เฉพาะแฟูมสะสมงานในการประเมิน ANSWER: D การวิจัยประเภทใดที่มุ่งแก้ป๎ญหา เฉพาะหน้าของครูผู้สอน เพื่อนาผลการวิจัยมาแก้ไขหรือ ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนให้ดียิ่งขึ้น? A. การวิจัยเชิงพัฒนา B. การวิจัยเชิงคุณภาพ C. การวิจับเชิงสารวจ D. การวิจัยในชั้นเรียน ANSWER: D ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกาหนดเวลาเรียน? A. ระดับชั้น ป.๑-๖ กาหนดเวลาเรียนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ ปี B. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กาหนดเวลาเรียนไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ ปี C. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สถานศึกษากาหนดได้ตามความเหมาะสม D. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง/ปี
 16. 16. หน้า 16 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ANSWER: C คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล? A. ความรอบคอบ B. การรู้จักประมาณ C. การอดทน D. ความยุติธรรม ANSWER: C การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ต้องมีครูเป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลในการเดินทาง โดยครู 1 คนต่อ นักเรียนไม่เกินกี่คน? A. ไม่เกิน 30 คน B. ไม่เกิน 35 คน C. ไม่เกิน 40 คน D. ไม่เกิน 45 คน ANSWER: A การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ควรใช้สถิติใดในการ วิเคราะห์ข้อมูล? A. t-test B. KR20 C. IOC D. ANOVA ANSWER: A การดูหมิน เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ ผิดจรรยาบรรณข้อใด? A. จรรยาบรรณต่อตนเอง B. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
 17. 17. หน้า 17 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com C. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ D. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ANSWER: D นักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ควรลงโทษตามข้อใด ? A. ว่ากล่าวตักเตือน B. ทาทัณฑ์บน C. ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกข้อมูล D. ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ANSWER: B ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ให้ยื่นคาขอที่ใด? A. คุรุสภา B. เลขาธิการคุรุสภา C. กระทรวงศึกษาธิการ D. คณะกรรมการคุรุสภา ANSWER: A เด็กเขียนมือซ้ายเพราะ...? A. พันธุกรรม B. ผิดปกติ C. ติดอ่าง D. พัฒนาการ ANSWER: D จากสมมุติฐานที่กาหนด ให้ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ "นักเรียนเพศชายมีความรับผิดชอบ? มากกว่านักเรียนเพศหญิง" A. นักเรียน B. เพศของนักเรียน
 18. 18. หน้า 18 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com C. ความรับผิดชอบของนักเรียน D. โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ ANSWER: B ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สาคัญที่สุดของการวิจัย? A. ช่วยในการกาหนดนโยบาย B. ช่วยให้ค้นพบทฤษฎีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ C. ช่วยให้การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ D. ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการให้มีผลการวิจัยมากขึ้นและนาผลการวิจัยไปใช้ ANSWER: C งบประมาณเกินดุล หมายถึงข้อใด? A. รายจ่ายของประชาชนมากกว่ารายรับ B. รายจ่ายของรัฐบาลมากกว่ารายรับของรัฐบาล C. รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล D. รายรับของประชาชนมากกว่ารายจ่าย ANSWER: C ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัล.............ผลเมืองดีที่ให้ความร่วมมือ.........เจ้าพนักงาน? A. ต่อ แก่ B. แก่ กับ C. กับ ต่อ D. แก่ ต่อ ANSWER: B จรรยาบรรณของนักวิจัยข้อใดสาคัญที่สุด ? A. ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม B. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษา C. มีพื้นความรู้ในสาขาที่ทาการวิจัย
 19. 19. หน้า 19 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com D. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น ANSWER: D ผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ A. C. ศ. คือบุคคลในข้อใด? A. นายกรัฐมนตรี B. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ C. เลขาธิการ A. พ. D. เลขาธิการคุรุสภา ANSWER: B จานวนเต็ม 7 จานวน เรียงกันจากน้อยไปมาก รวมกันได้ 126 จานวนที่ 3 เท่ากับเท่าไหร่? A. 16 B. 17 C. 18 D. 19 ANSWER: B ข้อใดเป็นตัวแทนของข้อมูลที่นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลายที่สุด? A. มัธยฐาน B. ฐานนิยม C. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน D. ค่าเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต ANSWER: D ข้อใดเป็นชื่อวิทยฐานะ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา? A. รองผู้อานวยการชานาญการ B. รองผู้อานวยการโรงเรียนชานาญการ C. รองผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการ D. รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
 20. 20. หน้า 20 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ANSWER: A ลาปุวย ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะในระหว่างลา ตามข้อใด? A. ได้ปีหนึ่งไม่เกินสามสิบวัน B. ได้ปีหนึ่งไม่เกินสามสิบวันทาการ C. ได้ปีหนึ่งไม่เกินหกสิบวัน D. ได้ปีหนึ่งไม่เกินหกสิบวันทาการ ANSWER: D กฎหมายกาหนดวิทยฐานะของข้าราชการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษาไว้จานวนเท่าใด? A. 2 วิทยฐานะ B. 3 วิทยฐานะ C. 4 วิทยฐานะ D. 5 วิทยฐานะ ANSWER: B ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะในระหว่างลาตามข้อใด? A. ได้ไม่เกินสามสิบวัน B. ได้ไม่เกินหกสิบวัน C. ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน D. ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบ ANSWER: B ตาแหน่งในข้อใดที่ไม่ใช่ข้าราชการครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547? A. ครูผู้ช่วย B. ครู C. ผู้อานวยการสถานศึกษา D. อาจารย์
 21. 21. หน้า 21 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ANSWER: C ตาแหน่งที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษได้เงินวิทยฐานะในอัตราใด? A. 3,500 บาท B. 5,600 บาท C. 9,900 บาท D. 11,200 บาท ANSWER: B หากปฏิบัติหน้าที่หลักของตาแหน่งที่มีวิทยฐานะไม่เต็มเดือน ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะตามข้อใด? A. ให้เบิกจ่ายเต็มสาหรับเดือนนั้น B. ให้เบิกจ่ายตามสัดส่วนจานวนวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลัก C. ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งสาหรับเดือนนั้น D. ไม่ให้เบิกจ่ายสาหรับเดือนนั้น ANSWER: B ตาแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษได้เงินวิทยฐานะในอัตราใด? A. 3,500 บาท B. 5,600 บาท C. 9,900 บาท D. 13,000 บาท ANSWER: D ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการาที่ทางสานักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติกาหนด เพราะอะไร? A. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และบุคคลทั่วไป B. ต้องนาความรู้ และความเปลี่ยนแปลงมาอบรมสั่งสอนศิษย์ C. ครูเป็นข้าราชการที่มีความใกล้ชิดกับผู้คนในชุมชนมากกว่าข้างราชการอื่น D. จาเป็นต้องสร้างรากฐาน และความมั่นคงให้แก่ชีวิตอย่างมีเกียรติ
 22. 22. หน้า 22 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ANSWER: A ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบขนาน? A. ครูคนเดียวสอนหลายวิชา B. ครูหลายวิชาสอนในหัวเรื่องเดียวกัน C. ครูหลายคนต่างคนต่างสอนในวิชาของตนเอง D. ครูหลายคนช่วยกันสอนในวิชาเดียวกัน ANSWER: B นวัตกรรมขั้นสมบูรณ์ มีลักษณะอย่างไร? A. มีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะกับการเวลา B. มีการพัฒนาด้วยการทดลอง C. นาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป D. มีการประดิษฐ์คิดสร้างสิ่งใหม่ ANSWER: C การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด? A. อัตตญํุตา B. ธัมมัญํุตา C. อัตถัญญตา D. มัตตัญํุตา ANSWER: B การวิจัยทางการศึกษาเป็นการวิจัยประเภทใด? A. การวิจัยเชิงประยุกต์ B. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ C. การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ D. การวิจัยขั้นพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ ANSWER: D
 23. 23. หน้า 23 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ข้อใดเรียงลาดับของกระบวนการวิจัยได้ถูกต้อง ? A. กาหนดป๎ญหา เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล สรุป B. กาหนดป๎ญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป C. ตั้งสมมติฐาน กาหนดป๎ญหา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป D. ตั้งสมติฐาน กาหนดป๎ญหา วิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล สรุป ANSWER: B นักจิตวิทยากลุ่มใดที่มีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนพยายามทาตนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์? A. กลุ่มหน้าที่ทางจิต B. พฤติกรรมนิยม C. กลุ่มจิตวิเคราะห์ D. กลุ่มมนุษย์นิยม ANSWER: พฤติกรรมก้าวร้าวแสดงออกมาโดยไม่มีเหตุผลใดๆ คือข้อใด? A. id B. Ego C. Super ego D. ถูกทุกข้อ ANSWER: A กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยการประเมินผลเน้นด้านใด? A. ความรู้ B. ความคิด C. การปฏิบัติ D. ทดสอบภาคปลายภาค ANSWER: C
 24. 24. หน้า 24 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com งานเลี้ยงแห่งหนึ่งมีผู้มาร่วมงาน 30 คน ถ้าทุกคนต้องการจับมือทักทายกันจะมีการจับมือทั้งหมด กี่ครั้ง? A. 335 B. 395 C. 435 D. 445 ANSWER: C ประชุมครูอาเซียนวันที่เท่าไร? A. 1 ต.C. 57 B. 2 ต.C. 57 C. 1 ต.C. 58 D. 2 ต.C. 58 ANSWER: D เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาตามข้อ 72 แล้ว การปรับให้กระทาโดยวิธีใด? A. โดยตราเป็นพระราชกาหนด B. โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ C. โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา D. โดยประกาศของสานักนายกรัฐมนตรี ANSWER: C ส่วนที่ชี้ให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร ตรงกับข้อใด? A. ชื่อเรื่องการวิจัย B. สมมติฐานการวิจัย C. จุดมุ่งหมายของการวิจัย D. กรอบแนวคิดในการวิจัย ANSWER: A
 25. 25. หน้า 25 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com นายสมชายไม่ได้เข้าสอนตามตารางสอนในวันที่ ๒๐ ธันวาคม เนื่องจากเป็นตัวแทนพานักเรียนไป ศึกษานอกสถานที่ ถือว่านายสมชายไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนหรือไม่ ? A. ไม่ใช่ เพราะถือว่าไปปฏิบัติหน้าที่ B. ใช่ เพราะถือว่าละทิ้งชั่วโมงสอน C. ไม่ใช่เพราะได้ยื่นใบลาแล้ว D. ผิดทุกข้อ ANSWER: A การแก้ป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนโดยการเปรียบเทียบวิธีสอน ควรใช้วิจัยประเภทใด? A. Action Research B. Applied Research C. Experimental Research D. Descriptive Research ANSWER: C หน้าที่ของครูจาเป็นมากที่สุด คือข้อใด? A. การสอนและอบรม B. การแนะแนว และชี้นา C. การศึกษาค้นคว้า และวิจัย D. ถูกทุกข้อ ANSWER: A โทษสาหรับนักเรียนที่กระทาความผิด มีหลายสถานดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด? A. ไล่ออกหรือคัดชื่อออก B. ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บน C. ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกข้อมูล D. ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ANSWER: A
 26. 26. หน้า 26 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com พฤติกรรมและการกระทาด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนคือข้อใด? A. พุทธิพิสัย B. จิตพิสัย C. ทักษะพิสัย D. บูรณาการ ANSWER: C ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะสามารถขออีกได้เมื่อใด? A. พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน B. พ้น 4 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน C. พ้น 2 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน D. ผิดทุกข้อ ANSWER: A พื้นที่นาร่องในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยคือที่ใด? A. อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย B. อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว C. อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก D. อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ANSWER: C ผู้ใดได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในตาแหน่งครูผู้ช่วยนั้นต้องเตรียมความความพร้อมและ พัฒนาอย่างเข้มกี่ปี ก่อนแต่งตั้งดารงตาแหน่งครู? A. 1 ปี B. ไม่น้อยกว่า 1 ปี C. 2 ปี D. ไม่น้อยกว่า 2 ปี ANSWER: C
 27. 27. หน้า 27 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com บุคคลในข้อใดน่าจะเป็นผู้นาที่ดี? A. จอยชอบทางานคนเดียว B. จ้อยชอบพูดคุยสนุกสนาน C. จอมทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี D. จุ๋มแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ANSWER: C วิธีการในข้อใดจะทาให้สังคมมีความเจริญและน่าอยู่? A. ทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง B. ทุกคนสนับสนุนพี่น้องเพื่อนฝูง C. ทุกคนเอาทรัพย์สมบัติมารวมกัน D. ทุกคนรู้จักหน้าที่และร่วมมือกัน ANSWER: D สังคมแรกของมนุษย์คือข้อใด? A. หมู่บ้าน B. ครอบครัว C. โรงเรียน D. ชุมชน ANSWER: B เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว เป็นแนวคิดของนักการศึกษาใด? A. Rousseau B. maslow C. John Dewey D. Freud ANSWER: A ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ภาคี 4 ฝุาย?
 28. 28. หน้า 28 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com A. ผู้แทนครู B. ผู้แทนชุมชน C. ผู้แทนผู้ปกครอง D. ผู้แทนพระสงฆ์ ANSWER: D ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมนักเรียน? A. ลูกเสือ เนตรนารี B. นักศึกษาวิชาทหาร C. กิจกรรมชุมนุม D. กิจกรรมเเนะเเนว ANSWER: D ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ? A. มีวินัย B. มุ่งมั้นในการทางาน C. ใฝุคุณธรรม D. ซื่อสัตย์สุจริต ANSWER: C การที่ครูสุดใจ รักชาติมาก มีความรักความเข้าใจนักเรียน จนทาให้นักเรียนเกิดความรักโรงเรียน และอยากมาโรงเรียนทุกๆวัน เป็นการจัดบรรยากาศเรียนในข้อใด? A. Freedom B. Respect C. Control D. Warmth ANSWER: D ประเทศไทยเลื่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นวันที่เท่าไหร่?
 29. 29. หน้า 29 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com A. 1 มค 58 B. 31 ธค 58 C. 1 มค 63 D. 31 ธค 63 ANSWER: B ข้อใดกล่าวถึง การคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้องที่สุด? A. กลุ่มปกติ กลุ่มมีป๎ญหา B. กลุ่มปกติ กลุ่มพิเศษ C. กลุ่มปกติ กลุ่มมีป๎ญหา กลุ่มเสี่ยง D. กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีป๎ญหา ANSWER: D โรงเรียนทั่วไปเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 ทุกชั้นเรียน ใน พ.ศ ใด? A. 2555 B. 2556 C. 2557 D. 2558 ANSWER: A หลักสูตรเเกนกลาง สอดคล้องกับเเนวคิดปรัชญาการศึกษาใด? A. สารัตถ B. ปฏิรูปนิยม C. อัตถิภาวนิยม D. พิพัฒนาการนิยม ANSWER: B บุคคลใดคือผู้นาหรือผู้ก่อตั้งกลุ่มพฤติกรรมนิยม? A. วุ้นด์
 30. 30. หน้า 30 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com B. มาสโลว์ C. ฟรอยด์ D. วัตสัน ANSWER: D ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคนป๎จจุบันคือ? A. นายดิเรก พรสีมา B. นายนิยม ศรีวิเศษ C. นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง D. นายองค์กร อมรสิรินันท์ ANSWER: C การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้""ดาเนิน""การตามข้อใด. ? A. กฎกระทรวง B. ประกาศกระทรวง C. ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากาหนด D. ระเบียบที่คณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ANSWER: C การจัดการศึกษา ไม่ ต้องเน้นความสาคัญด้านใด? A. ความรู้ B. คุณภาพ C. คุณธรรม D. กระบวนการเรียนรู้ ANSWER: B คณะโหรพราหมณ์ ปีพ.ศ. 2557ได้ประกาศ วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันจันทร์ขึ้น15ค่า เดือน5 ตรงกับวันใดในปฏิทินระบบสุริยคติ? A. วันที่ 12เมษายน
 31. 31. หน้า 31 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com B. วันที่ 13 เมษายน C. วันที่14 เมษายน D. วันที่ 15 เมษายน ANSWER: C เอกสารหลักฐานทางการศึกษาฉบับใด ที่ใช้สื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน? A. ปพ.4 B. ปพ.5 C. ปพ.6 D. ปพ.7 ANSWER: C ข้อใดไม่ใช่องค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาตาม มาตรา ๓๒ เเห่ง พรบ การศึกษาเเห่งชาติ? A. เลขาธิการสภาการศึกษา B. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน C. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา D. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ANSWER: A การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ข้อใดทาได้ง่ายที่สุด? A. ยกย่องชมเชย B. รางวัล C. เครื่องเชิดชูเกียรติ D. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ANSWER: A ใน1สัปดาห์ ต้องมีเวลาทางานตามข้อใด? A. 35 ชั่วโมง B. ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง
 32. 32. หน้า 32 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com C. ไม่เกิน 35 ชั่วโมง D. ไม่มีข้อถูก ANSWER: A นักจิตวิทยากลุ่มใดที่มีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนพยายามทาตนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์? A. กลุ่มหน้าที่ทางจิต B. พฤติกรรมนิยม C. กลุ่มจิตวิเคราะห์ D. กลุ่มมนุษย์นิยม ANSWER: D ระดับการศึกษาที่เป็นช่วงเเรกของการศึกษา คือการศึกษาระดับใด? A. ระดับก่อนประถมศึกษา B. ระดับประถมศึกษา C. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น D. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ANSWER: B ข้อใดต่อไปนี้เป็นภาษาบาลี? A. ครุ B. คุรุ C. คุรุสภา D. ถูกทั้งข้อ ก และ ค ANSWER: A กระทรวงศึกษาธิการ มีอายุครบรอบกี่ปี? A. 120 B. 121 C. 122
 33. 33. หน้า 33 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com D. 123 ANSWER: C โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิดมีกี่สถาน? A. 3 สถาน B. 4 สถาน C. 5 สถาน D. 6 สถาน ANSWER: B ผู้มีอานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบคาขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนคือใคร? A. ผอ สถานศึกษา B. สถานศึกษา C. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา D. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ANSWER: C ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑? A. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย B. กิจกรรมเเนะเเนว C. กิจกรรมนักเรียน D. กิจกรรมเพื่อสังคมเเละสาธารณประโยชน์ ANSWER: A Bike lane เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน ? A. การประหยัดพลังงาน B. การปูองกันอุบัติเหตุ C. การมีระเบียบวินัย D. การออกกาลังกาย
 34. 34. หน้า 34 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ANSWER: A บทเรียนที่มีเนื้อหาจบในตัว คือนวัตกรรมการศึกษาใด? A. บทเรียนสาเร็จรูป B. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน C. วิชาการสอนเเบบจุลภาค D. บทเรรยนโมดูล ANSWER: D ข้อความใดยึดหลักการใช้สื่อ? A. สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน B. ตรงกับจุดประสงค์และเนื้อหา C. ตรงกับกิจกรรมของบทเรียน D. ใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า ANSWER: B แนวการดาเนินชีวิต เช่น ประเพณีต่าง ๆ เป็นวัฒนธรรมตามข้อใด? A. คติธรรม B. เนติธรรม C. สหธรรม D. วัตถุธรรม ANSWER: C GDP หมายถึงข้อใด ? A. การรวมตัวเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ B. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ C. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ D. อัตราเงินเฟูอ ANSWER: B
 35. 35. หน้า 35 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com นางโคราคเทวี ทรงพาหนะเสือมาด้วยลักษณะอย่างไร? A. นั่ง B. นอน C. ยืน D. เดินก้าวเท้า ANSWER: C ผู้สูงวัยอายุ 70-79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพเท่าไร? A. 600 บาท/คน/เดือน B. 700 บาท/คน/เดือน C. 800 บาท/คน/เดือน D. 900 บาท/คน/เดือน ANSWER: B ประเพณีสงกรานต์ ได้รับอิทธิพลมาจากที่ใด? A. อินเดียตอนเหนือ B. เนปาล C. อินเดียตอนใต้ D. ศรีลังกา ANSWER: A ประเทศไทยเริ่มใช้อินเตอร์เน็ตครั้งเเรกที่ใด? A. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ B. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ C. มหาวิทยาลัย้กษตรศาสตร์ D. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ANSWER: A
 36. 36. หน้า 36 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com กปตน. ย่อมาจากอะไร? A. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลเเละนิเทศการศึกษา B. กรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลเเละนิเทศทางการศึกษา C. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลการศึกษาเเละนิเทศ D. กรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลเเละนิเทศการศึกษา ANSWER: A การจัดความรู้เหมือนปลาทู ส่วนหัวตรงกับข้อใด? A. knowledge vision B. knowledge sharing C. knowledge assete D. knowledge management ANSWER: A ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการว่าอะไร? A. A 2009 H1N1 B. A 2009 H2N1 C. A 2009 H1N2 D. A 2009 H2N2 ANSWER: A ข้อใดคือองค์กรวิชาชีพครู? A. สภาครู B. องค์กรวิชาชีพครู C. สมาคมวิชาชีพครู D. สภาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ANSWER: D มาตรฐานการเรียนรู้มีกี่มาตรฐาน มีกี่กลุ่มสาร?
 37. 37. หน้า 37 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com A. 67 มฐ 9 สร B. 67 มฐ 8 สร C. 67 มฐ 6 สร D. 68 มฐ 10 สร ANSWER: B ข้อใดเป็นตาเเหน่งข้าราชการครู? A. ครูผู้ช่วย B. ครูชานาญการ C. ครูชานาญการพิเศษ D. ครูเชี่ยวชาญ ANSWER: A กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติต้องเป็นสตรีจานวนเท่าใด? A. ไม่น้อยกว่า 1 คน B. ไม่น้อยกว่า 3 คน C. ไม่น้อยกว่า 1ใน3 D. ไม่น้อยกว่า 2ใน3 ANSWER: C คุณสมบัติของผู้จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุตามข้อใด? A. ไม่ต่ากว่า18ปีบริบูรณ์ B. ไม่ต่ากว่า20ปีบริบูรณ์ C. 18 ปี D. 20ปี ANSWER: B ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุเท่าใด? A. 18 ปีบูริบูรณ์
 38. 38. หน้า 38 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com B. 25 ปีบริบูรณ์ C. 20 ปีบูริบูรณ์ D. 15 ปีบริบูรณ์ ANSWER: C หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้กี่กลุ่ม สาระ กี่มาตรฐาน? A. 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 66 มาตรฐาน B. 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 67 มาตรฐาน C. 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 66 มาตรฐาน D. 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 67 มาตรฐาน ANSWER: B ประเพณีกินดอง หนุ่มสาวรักกันแล้วก็ให้เถ้าแก่ฝุายชายไปสู่ขอหญิงเพื่อจะแต่งงานด้วย...การสู่ขอ นั้นเรียกว่าอะไร? A. การโอม B. การสู่ขอ C. การหมั้น D. การไขปากไขคอ ANSWER: A ประเพณีที่นิยมและประพฤติกันสืบมาถ้าฝุาฝืนถือว่าเป็นผิดเป็นชั่ว คือความหมายของคาใด? A. วัฒนธรรม B. ขนบประเพณี C. จารีตประเพณี D. ธรรมเนียมประเพณี ANSWER: C
 39. 39. หน้า 39 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็น เวลาเกินกว่า15วันโดยไม่มีเหตุผล เป็นการกระทาผิดวินัยหรือไม่? A. ไม่ผิดวินัย B. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง C. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง D. ทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรงก็ได้ ANSWER: C พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด? A. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา B. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา C. 7วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา D. 180วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ANSWER: D ข้อใดต่อไปนี้ไม่สอดคล้องคาว่า"การศึกษา"? A. การถ่ายทอดความรู้ B. การฝึกอบรม C. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ D. การสืบสานทางวัฒนธรรม ANSWER: C หลักสูตรประสบการณ์ เกี่ยวข้องกับเเนวคิดปรัชญาการศึกษาใด? A. ปฏิรูปนิยม B. อัตถิภาวนิยม C. สารัตถนิยม D. พิพัฒนาการนิยม ANSWER: B
 40. 40. หน้า 40 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com หลักสูตรที่มีการกาหนดวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นศูนย์กลาง เป็นลักษณะของหลักสูตรเเบบใด? A. ประสบการณ์ B. บูรณาการ C. เเกนกลาง D. เพื่อชีวิตเเละสังคม ANSWER: C ความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์กับอาชีพใดมากที่สุด? A. ครู อาจารย์ B. นักเเสดง C. สถาปนิก D. ทุกอาชีพ ANSWER: D ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ? A. ด้านการทางานร่วมกับผู้อื่น B. ด้านความเข้าใจผู้อื่น C. ด้านคุณลักษณะส่วนตัว D. ด้านคุณธรรม ANSWER: C หลักธรรมใดที่ช่วยให้ผู้ศึกษาได้มีความยั้งคิดใช้ป๎ญญาพินิจพิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ เเละ มองเห็นคุณโทษที่พึงจะเกิดขึ้น? A. กาลามะสูตร B. ธรรมของสัตบุรุษ C. กัลยาณมิตรธรรม D. ไตรลักษณ์ ANSWER: A
 41. 41. หน้า 41 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com เจ้าของโรงงานจัดสวัสดิการที่อาศัย ค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บปุวยหรือชื่นชมเมื่อทาความดี เป็นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด? A. ทักษิณทิส B. ป๎จฉิมทิส C. เหฏฐิมทิส D. อุตรทิส ANSWER: C ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ต้องมีเวลาทางานสัปดาห์ละ ไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง? A. สัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง B. สัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง C. สัปดาห์ละ 38 ชั่วโมง D. สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ANSWER: B ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษา? A. การศึกษาในระบบ B. การศึกษาด้วยตนเองตามอัธยาศัย C. การศึกษาตามอัธยาศัย D. การศึกษานอกระบบ ANSWER: B ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การกลั่นแกล้ง กดขี่ข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มา ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง แสดงว่าข้าราชการผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่? A. ไม่ผิดวินัย B. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง C. เป็นความผิดวินัยร้ายแรง D. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือร้ายแรงก็ได้
 42. 42. หน้า 42 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com ANSWER: C ชุดแต่งกายประจาชาติ เวียดนามคือ? A. เกบาย่า B. ตากาล็อค C. อ่าวหย่าย D. ปาหลี ANSWER: C ข้อใดที่หมายถึง การศึกษาขั้นพื้นฐาน? A. การศึกษาก่อนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน B. การศึกษาระดับประถมศึกษา C. การศึกษาประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา D. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ANSWER: D การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด? A. อัตตญํุตา B. ธัมมัญํุตา C. อัตถัญญตา D. มัตตัญํุตา ANSWER: B ใครคือผู้ที่ริเริ่มนาแนวคิดพุทธปรัชญามาใช้ในการศึกษาของไทย? A. วิจิตร ศรีสอ้าน B. อภิญโญ สาธร C. พุทธทาสภิกขุ D. สาโรช บัวศรี ANSWER: D
 43. 43. หน้า 43 จาก 43 นามาเผยแพร่โดย http://valrom.igetweb.com สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้าชั้นได้ ทั้งนี้ให้คานึงถึงสิ่งใด? A. อายุ B. เพศ C. วุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ D. ระดับสติป๎ญญา ANSWER: C PAT ทดสอบความถนัดอะไร A. ทั่วไป B. ขั้นพื้นฐาน C. วิชาชีพวิชาการ D. ความรู้ ความสามารถระดับชาติ ANSWER: C

×