Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Джерело життя

407 visualizaciones

Publicado el

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища віртуальна виставка літератури з фонду Наукової бібліотеки ЧНТУ.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Джерело життя

 1. 1. Джерело життя (До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища)
 2. 2. 5 червня відзначається Всесвітній день охорони навколишнього середовища. 15 грудня 1972 р. Генеральна Асамблея ООН проголосила 5 червня Всесвітнім днем навколишнього середовища (резолюція 2994 (XXVII)), який буде проводитись з метою поглиблення суспільного усвідомлення необхідності зберігати і покращувати довкілля. Вибір цієї дати обґрунтовано тим, що саме в цей день відкрилася Конференція ООН із проблем навколишнього середовища (Стокгольм, 1972), за результатами якої створено Програму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). Приводом до проведення цієї всесвітньої акції послужило звернення, що надійшло 11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН. На конференції були присутні повноважні представники 113 держав світу. Звернення підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища.
 3. 3. Екологічний стан в Україні характеризується як кризовий. Низький рівень екологічної культури населення внаслідок незадовільної екологічної освіти та виховання, неефективне використання природних ресурсів, застосування екологічно шкідливих технологій, речовин, матеріалів, низький технічний рівень технологій очищення газоповітряних викидів в атмосферу і скидів стічних вод у водойми, негативні екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи, а також загальна криза економіки країни призводять до зниження продуктивності господарства, погіршення стану здоров’я людей і навіть до зменшення чисельності населення.
 4. 4. Створюється загроза непоправної шкоди біологічному й ландшафтному різноманіттю – лісовим, гірським, морським екосистемам, водоймам, лукам, землям тощо. Україні притаманні такі екологічні проблеми, як кислотні дощі, транскордонне забруднення, руйнування озонового шару, потепління клімату, накопичення відходів, особливо токсичних і радіаційних, зниження біологічного різноманіття.
 5. 5. Головне завдання сучасності – збереження та захист довкілля, яке є джерелом життя. Надати можливість наступним поколінням черпати життя з чистого, життєдайного джерела. Збережемо разом неповторну красу і багатство рідної землі, її блакитні води, родючі землі, багаті ліси, високі гори та яскраві луки. Україна разом з іншими країнами світу працює над завданнями щодо врятування нашої планети від екологічного лиха. Ведуться дослідження екосистем, розробляються заходи щодо збереження рекреаційних ресурсів, рідкісної флори і фауни.
 6. 6. “Зелений” фонд бібліотеки 28.081 А 47 Алексеев В. П. Очерки экологии человека : учеб. пособ. / В. П. Алексеев. – М. : МНЭПУ, 1998. – 232 с. : ил. В книге рассмотрены различные вопросы экологии человека – ранних стадий становления человечества и взаимоотношений с окружающей средой до современности.
 7. 7. 67.307 А 65 Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки : навч. та наук.-практ. посіб. / В. І. Андрейцев. – К. : Знання-Прес, 2002. – 332 с. – ISBN 966-7767-52-3. Книга містить систему законодавчих та підзаконних актів до вирішення проблем подолання небезпеки, що виникає внаслідок природної стихії та техногенного впливу. Розглядається новий напрям еколого-правового регулювання.
 8. 8. 67.307 Б 12 Баб’як О. С. Екологічне право України : навч. посібник / О. С. Баб’як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва. – К. : Атіка, 2000. – 216 с. Правова та методологічна база українського екологічного законодавства, узагальнений досвід практики, результати наукових досліджень.
 9. 9. 67.9(4УКР)307 Б 21 Балюк Г. І. Екологічне право України : конспект лекцій у схемах : навч. посіб. / Г. І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 192 с. Викладені основні теми навчального курсу «Екологічне право України».
 10. 10. 20.1 Б 82 Борейко В. Е. Охрана природы – дело молодых / В. Е. Борейко. – К. : Урожай, 1991. – 80 с. В книге рассказано об участии молодежи в природоохранных объединениях, а также о роли экологического воспитания подрастающего поколения.
 11. 11. 907.1 В 75 Воронцов А. И. Охрана природы : учеб. пособ. для техникумов / А. И. Воронцов, Е. А. Щетинский, И. Д. Никодимов. – М. : Агропромиздат, 1989. – 303 с. : ил. В книге освещены вопросы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов: атмосферы, почвы, вод, растительного и животного мира.
 12. 12. 67.9(4УКР)307 Д 53 Дмитренко І. А. Екологічне право України : підруч. – 2-е вид., перероб. та допов. / І. А. Дмитренко. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352 с. У підручнику розглянуто предмет, систему, джерела екологічного права, його пріоритети, правове забезпечення раціонального природокористування, механізм реалізації екологічного права, питання охорони найважливіших об’єктів природи.
 13. 13. 502.1 Д 68 Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2011 рік - Чернігів : Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській обл., 2012. - 342 с. – Висновки : с. 294- 296. – Додатки : с. 297-342.
 14. 14. 67.307 Е 30 Екологічне право України. Академічний курс : підруч. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2005. – 848 с. Екологічне законодавство, раціональне природокористування та екологічна безпека. Присвячений питанням правової охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав людини.
 15. 15. 67.307 Е 40 Екологічне право України. Академічний курс : підруч. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 720 с. Про правові питання охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, забезпечення екологічних прав людини.
 16. 16. 67.307 Е 40 Екологічне право України : підруч для студ. юрид. вищ. навч. закладів / А. П. Гетьман, М. В. Шульга, В. К. Попов та ін.; за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Х. : Право, 2005. – 382 с. Висвітлені теми присвячені окремим видам природокористування, відтворення природних ресурсів та охорони довкілля.
 17. 17. 67.307 Е 40 Екологічне законодавство України : законодавчі акти. ч. 1 / під ред. В. І. Андрейцева. – Полтава : Полтавський літератор, 1997. – 648 с.
 18. 18. 502.1 Е 45 Екологічний паспорт Чернігівської області / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській обл. - Чернігів : Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській обл., 2011. - 158 с. : іл.
 19. 19. 67.307 Е 45 Екологічне право України : Особлива частина : підруч. для студ. юрид. вузів і фак. : повний акад. курс / за ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К. : Істина, 2001. – 544 с. Висвітлено положення трьох основних частин екологічного права – права екологічної безпеки, природоохоронного і природоресурсного права та відповідає системі екологічного законодавства.
 20. 20. 20.1 І 85 Ісаєнко В. М. Екологія та охорона навколишнього середовища. Дипломне проектування : навч. посіб. / В. М. Ісаєнко, В. М. Криворотько, Г. М. Франчук. – К. : НАУ, 2005. – 192 с. Викладено теоретичні основи та методики оцінювання матеріального та енергетичного забруднення довкілля, напрями розроблення новітніх технологій для зниження впливу на довкілля.
 21. 21. 20.1я723 К 20 Капинос П. И. Охрана природы / пер. с укр. П. И. Капинос, Н. А. Панасенко. – К. : Выща школа, 1989. – 255 с. В учебнике изложены теоретические основы и современные проблемы охраны природы, организация ее в нашей стране, проблемы охраны ландшафтов и рационального использования важнейших природных ресурсов: атмосферного воздуха, почвы, недр, воды, растительного и животного мира.
 22. 22. 349.6 К 72 Костицький В. В. Екологія перехідного періоду : право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) : моногр. / В. В. Костицький. - К. : ІЗП і ПЗ, 2003. - 772 с. У монографії розглядається комплекс соціально-економічних та правових проблем у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 23. 23. 67.307 Л 72 Лозо В. И. Правовые основы экологической стратегии европейского Союза (Концепция, программное обеспечение, систематизация и комментарий действующего законодательства ЕС) / В. И. Лозо. – Х. : Право, 2008. – 368 с. В монографии проанализированы процессы формирования и развития правовых основ экологической стратегии Европейского Союза.
 24. 24. 67.307 М 18 Малишко М. І. Екологічне право України : навч. посіб. / М. І. Малишко. – К. : Юридична книга, 2001. – 392 с. У навчальному посібнику на основі аналізу Конституції України та інших правових актів у екологічній сфері розглядаються питання і система екологічного права, основні джерела екологічного законодавства, еколого- правовий статус людини та громадянина, управління і контроль і екологічній сфері.
 25. 25. 5А М 74 Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера /Н. Н. Моисеев. – М. : Мол. гвардия, 1990. – 351 с В книге исследуется острая проблема совместной эволюции Человека и Природы, условий выживания людей и окружающей среды, перспективы развития ноосферы- биосферы и Разума.
 26. 26. 20.1 О 92 Охрана и оптимизация окружающей среды / А. А. Лаптев, С. И. Приемов, И. Д. Родичкин, Ю. С. Шемшученко; под ред. А. А. Лаптева. – К. : Лыбидь, 1990. – 256 с. Приведены систематизированные справочные сведение о регулировании взаимоотношений общества и окружающей среды, рекомендации по сохранению генофонда растительного и животного мира, охране и рекультивации ландшафтов.
 27. 27. 42.37 П 77 Природные национальные парки Украины / П. Т. Ященко, Е. М. Гребенюк, Л. А. Тасенкевич и др.; отв. ред. С. М. Стойко. – Львов : Вища школа, 1988. – 119 с.: ил. В книге изложена история становление природных национальных парков, показаны особенности формирования сети этих объектов на Украине, их многофункциональное природоохранное и научно- просветительское значение.
 28. 28. 67.407(4УКР) Р 98 Рябець К.А. Екологічне право України : навч. посіб. / К. А. Рябець. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 438 с. Висвітлюються основні питання курсу екологічного права України.
 29. 29. 28.688я2 Т 26 Тварини Червоної книги / А. П. Федоренко, І. В. Рогатко, В. І. Лисенко та ін. – К. : Урожай, 1990. – 208 с.: іл. У виданні розповідається про рідкісні види тварин, що підлягають охороні державою. Певна увага звернута на роль громадськості у справі охорони тварин, занесених до червоної книги Української РСР.
 30. 30. 20.1я73 Ц 18 Царенко О. М. Навколишнє середовище та економіка природокористування : навч. посіб. / О. М. Царенко, Ю. А. Злобін. – К. : Вища школа, 1999. – 176 с. : іл. Розглянуто стан природного середовища 1900- 2000 рр. Велику увагу приділено механізмам розвитку глобальної екологічної кризи, проаналізовано такі явища, як парниковий ефект, кислотні дощі, спустелення, деградація біоти та встановлено зв’язок цих явищ з індустріальним розвитком промисловості і сільського господарства
 31. 31. 574.06 Ч 49 Чернігів (екологія міста) : міський екологічний бюлетень / під заг. ред. П. М. Новомлинця. – Чернігів : 2008. – 92 с. Видання міського екологічного бюлетеня присвячене загальному екологічному уявленню екологічного стану та найбільш гострих нагальних екологічних проблем міста.
 32. 32. 26.8 Ч 49 Человек открывает Землю : по страницам журнала «Вокруг света» / сост. А. А. Полещук и др. – М. : Мысль, 1986. – 287 с. : ил. Своеобразная антология наиболее интересных публикаций журнала «Вокруг света».
 33. 33. 28.081 Э 35 Экология города : учебник / под общ. ред. Ф. В. Стольберга. – К. : Либра, 2000. – 464 с. Рассмотрены экологические проблемы городов, опасные источники воздействия на природную среду города и мероприятия по защите атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвенного покрова, геологической среды и зеленых насаждений в пределах городской черты.
 34. 34. 20.1я73+68.9я73 Э 40 Экология и безопасность жизнедеятельности : учеб. пособ. для вузов / Д. А. Кривошеин, Л. А. Муравей, Н. Н. Роева и др.; под ред. Л. А. Муравья. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 447 с. Представлен широкий круг общеэкологических проблем, ядром которых выступает идея коэволюции человека и биосферы.
 35. 35. Спасибі людям, що зростили ліс: За всі дуби, ялини в пишнім гіллі І за красу отих зелених кіс, В яких стоять гнучкі берізки білі. Коли б не ліс, не знали б ми про те, Що є фіалка й пролісок на світі, Як у маю конвалія цвіте — Найкраща, найніжніша поміж квітів. Від суховіїв сохнула б земля, Була б вона подібна до пустелі. А ліс накличе хмари на поля — Дощі проллються весняні, веселі... Спасибі людям, що зростили ліс. (М.Познанська)

×