katartisi epix sxediou.ppt

Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης
Συντονιστής Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ
Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
Επιχειρηματικός σχεδιασμός σημαίνει
ότι ο επιχειρηματίας αποφασίζει τι θα
κάνει, πώς θα το κάνει και πότε θα το
κάνει και οργανώνει προσεκτικά μία
σειρά ενεργειών για την υλοποίηση
αυτών των αποφάσεων.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Στοιχεία Αγοράς: Προϊόντα, Θέση στην Αγορά, Προοπτικές
Ανταγωνισμός: Είσοδος νέων επιχειρήσεων, κερδοφορία κλπ
Τεχνολογία: Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών
Η οικονομία: Μεγέθυνση, πληθωρισμός, νομοθεσία
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Παραγωγή, τιμή, προώθηση, τόπος
Κέρδη/Ταμειακές ροές Πηγές και χρήση κεφαλαίων
Ανθρώπινο/Δυναμικό Διαχείριση, ικανότητες
Εξοπλισμός /Εγκαταστάσεις Ηλικία και Χρησιμότητα
Προσωπικές
Επιδιώξεις
Λειτουργικά
Έξοδα
Μισθοί, κόστος
Παραχθέντων,
χρηματοδότηση
Εταιρικές
επιδιώξεις
Στρατηγικές
και τακτικές
Αξία του Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού
 Η αποδοχή του ή όχι διαχωρίζει τις
επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες
από τις ανεπιτυχείς.
 Δημιουργούνται εναλλακτικές λύσεις δράσης
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα
προκύψουν στην πορεία.
 Στην αξιοποίηση πολύ περισσότερων στοιχείων
που αφορούν την επιχείρηση και το
περιβάλλον που κινείται, σε σχέση με τον
επιχειρηματία που επιμένει στη φιλοσοφία
“εγώ ξέρω - εγώ αποφασίζω”.
 Οι επιχειρηματίες αποκτούν έναν οδηγό
πλεύσης, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και
μακροπρόθεσμα.
Τι είναι επιχειρηματικό σχέδιο
 Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί μία πρακτική
που βοηθά τον επιχειρηματία-ιδιοκτήτη μίας
επιχείρησης να αποκρυσταλλώσει τις ιδέες και να
επικεντρώσει την προσοχή του στην εφαρμογή
των κατάλληλων πολιτικών που θα οδηγήσουν
στην υλοποίηση των ιδεών αυτών.
 Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι μία γραπτή έκθεση
με την οποία ο επιχειρηματίας παρουσιάζει όλα
τα σχετικά δεδομένα που αφορούν την υπό
ίδρυση ή την υπό λειτουργία επιχείρηση του.
Χρησιμότητα του Επιχειρηματικού
Σχεδίου (1)
 Παρέχει ένα είδος “χάρτη” που καθοδηγεί την πορεία
του επιχειρηματία και του επιτρέπει να τροποποιήσει
τα σχέδιά του, ανάλογα με τις αλλαγές στο περιβάλλον
και τις δυσκολίες που ενδεχομένως θα εμφανιστούν
στο δρόμο.
 Βοηθά τον επιχειρηματία στην εξασφάλιση
χρηματοδότησης. Οι τράπεζες και τα άλλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ανάγκη από το
αίσθημα της σιγουριάς που τους δίνει η γνώση ότι ο
επιχειρηματίας ξέρει ακριβώς πού είναι και ποιες οι
προοπτικές της επιχείρησης του.
 Πληροφορεί για τα επενδυτικά κεφάλαια και το
κεφάλαιο κίνησης που θα χρειαστεί ο επιχειρηματίας
για το επιχειρηματικό του εγχείρημα, πότε θα το
χρειαστεί και με ποιο τρόπο θα το αποκτήσει.
Χρησιμότητα του Επιχειρηματικού
Σχεδίου (2)
 Τον βοηθά να κατανοήσει και να αναλύσει με
οργανωμένο τρόπο το είδος της επιχείρησης που
ξεκινά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.
 Τον αναγκάζει να καταγράψει και να αναλύσει τον
ανταγωνισμό.
 Εισάγει ένα σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης
των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, κατά τρόπο
που προλαμβάνονται λάθη και αστοχίες.
 Προστατεύει τον επιχειρηματία από τον κίνδυνο να
μπει στα τυφλά σε μία επιχειρηματική διαδικασία,
όταν του λείπουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες.
Χρησιμότητα του Επιχειρηματικού
Σχεδίου (3)
 Στην περίπτωση αγοράς μίας υφιστάμενης
επιχείρησης.
 Στην περίπτωση εισόδου της επιχείρησης και σε
άλλα αντικείμενα δραστηριότητας, είτε στον ίδιο
τομέα, είτε σε κάποιον άλλο.
 Δίνει μία δραστική απάντηση στο ερώτημα, εάν
πρέπει κανείς να ξεκινήσει μία επιχείρηση ή όχι,
μέσα από οργανωμένη παράθεση και ανάλυση των
στοιχείων και προγραμματισμό των ενεργειών
Συγκέντρωση Στοιχείων (1)
 Περιγραφή της επιχείρησης και των προϊόντων
της
 Μάρκετινγκ
 Αγορά και Ανταγωνισμός
 Λειτουργικές - Παραγωγικές Διαδικασίες
 Τόπος Εγκατάστασης
 Η Τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί
 Ανθρώπινο Δυναμικό
Συγκέντρωση Στοιχείων (2)
 Οικονομικά Στοιχεία
 Εκτίμηση πωλήσεων
 Κατάσταση Εξοπλισμού
 Ισολογισμός τριών έως πέντε τελευταίων ετών
 Προβλέψεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη για την
επόμενη τριετία
 Προϋπολογιστικά Αποτελέσματα Χρήσης για τα επόμενα
τρία χρόνια με προβλέψεις που στηρίζονται σε
συγκεκριμένες παραδοχές-υποθέσεις
 Προϋπολογιστική Ταμειακή Ροή για τα επόμενα τρία
χρόνια.
 Διάρθρωση Χρηματοδότησης
Η απεικόνιση των στόχων στο
επιχειρηματικό σχέδιο (1)
 Ποσοτικοποιημένοι. Να μπορούν, δηλαδή, να
εκφραστούν σε μετρήσιμα μεγέθη
 Χρονικά Εφικτοί: Να μπορούν να
πραγματοποιηθούν μέσα στα χρονικά όρια που θέτει
το σχέδιο.
Ρεαλιστικοί και Επιτεύξιμοι: Οι στόχοι θα πρέπει να
χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό. Για να γίνει αυτό, θα
πρέπει να καθορίζονται με βάση όχι αυτό που θα
ήθελε ο επιχειρηματίας να επιτευχθεί, αλλά αυτό που
είναι δυνατό να επιτευχθεί με βάση τις συνθήκες που
αντιμετωπίζει η επιχείρηση στην αγορά.
Η απεικόνιση των στόχων στο
επιχειρηματικό σχέδιο (2)
Παίζουν το ρόλο “δεικτών” γι’ αυτούς που
εξετάζουν την πορεία της επιχείρησης.
Θέτουν και ποιοτικά κριτήρια: Όπως είναι
προφανές, οι στόχοι δεν περιλαμβάνουν μόνο την
επίτευξη καλύτερων “Χρηματοοικονομικών
Αποτελεσμάτων”, αλλά επίσης την επίτευξη κάποιων
μη μετρήσιμων πραγμάτων σε επίπεδο ποιότητας,
εξυπηρέτησης πελατών, μάρκετινγκ και προώθησης,
βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος κ.λπ.
1 . Π ε ρι εχ ό μ ε ν α - Πε ρί λ η ψη κ α ι σ υ νο π τ ι κή π ε ρι γ ρ α φή
o Π ί ν α κ α ς Π ε ρ ι εχ ο μ έν ων
o M i s s i o n S ta t e m en t
o Γ ε ν ικ ά Σ το ι χ ε ία Ε π ι χ ε ίρ η σ ης
o Τ ί τ λ ο ς κ α ι Π ε ρ ί λ ηψ η Ε π ι χ ε ιρ η μ α τ ικ ο ύ σχ ε δ ίο υ
2 . Π ε ρι γ ρ α φή τ η ς επ ι χ εί ρη ση ς
o Σ κ ο πό ς – Ε π ιμ έρ ο υ ς Σ τό χ ο ι κ α ι Όρ α μ α τ ης Ε π ιχ ε ίρ η σ ης
o Π ρ ο ϊ ό ν τ α κ α ι υ π η ρ ε σ ί ες πο υ πα ρ ά γ ε ι η ε π ιχ ε ί ρ η σ η
o Τ ό πο ς Ε γκ α τ ά σ τα σ η ς κ α ι χ ώρ ο ι τ ης ε π ιχ ε ί ρ η ση ς
o Π ρ ω το τ υ π ί α – Κα ιν ο το μ ί α τ ω ν π ρ ο ϊό ν τ ω ν κ α ι υ π η ρ ε σ ιώ ν
o Ε μ π ε ι ρ ία το υ ε π ιχ ε ι ρ η μ α τ ί α
3 . Α ν ά λ υ ση Κ λ άδ ο υ - Αγ ο ρ ά ς
 Α ν ά λ υ σ η κ α ι χ α ρ α κ τ ηρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ κ λ ά δ ο υ
 Η γ εν ι κ ή κ α τά σ τ α σ η τ η ς α γ ο ρ ά ς / α ν τα γ ων ι σμ ό ς
 Α ν ά λ υ σ η S W O T
 Α ν ά λ υ σ η P ES T
4 . Σ χέ δ ιο Μά ρ κετ ι νγ κ
 Τ μ ημ α το πο ί η σ η Αγο ρ ά ς
 Τ ι μ ο λο γ ια κ ή Πο λ ι τ ι κ ή & Πω λ ή σ ε ι ς
 Κ α ν ά λ ια Δ ια ν ο μ ής
 Π ρ ο ώ θη σ η κ α ι Δ ια φ ήμ ι σ η
 Ο ρ γ άν ω ση Πα ρ αγ ωγ ή ς – Δι ο ί κη ση –Α νθ ρώπ ι νο Δ υ να μ ικ ό
 Ο ρ γά ν ω σ η πα ρ α γ ω γή ς
 Δ ιο ί κ η ση / Δ ια χ ε ίρ ι σ η ( Ma n a g e m en t )
 Χ ρ ο ν ο πρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σμ ό ς
 Α ν θρ ώ π ιν ο Δ υ ν α μ ι κ ό
5 . Ο ι κο νο μ ικ ό ς Σ χε δ ι α σ μό ς κ αι Χ ρη μ ατ ο ο ι κο νο μι κή Α ν ά λ υ ση
 Δ ι ά ρ θρ ω σ η Χρ η μ α το δ ό τ η σ ης
 Π ρ ο ϋ πο λ ο γ ι σ μ ο ί Έ ν α ρ ξ ης & Λ ε ι τ ο υρ γ ία ς
 Π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς Π ω λή σ ε ων
 Π ρ ο β λ ε π τ ι κ ο ί Ι σο λο γ ι σμ ο ί & κ α τ α σ τά σ ε ι ς α πο τ ε λ ε σ μ ά τ ων χ ρ ή σ ης
( τ ρ ι ε τ ί α ς )
 Α ρ ι θμ ο δ ε ίκ τ ε ς
6 . Π α ρ ά ρτ η μ α
7 . Τ ε λι κ ά Σ υ μπ ερ ά σ μα τ α Επ ιχ ει ρη μ ατ ικο ύ Σ χ εδ ίο υ
Marketing Plan
Ο ρόλος του μάρκετινγκ στην επιτυχία της επιχείρησης
είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι αφορά το πιο
σημαντικό κομμάτι, τις πωλήσεις, την αποτελεσματική
προώθηση τους και τη σωστή τιμολόγηση των
προϊόντων που πουλάει η επιχείρηση. Με βάση τα
συμπεράσματα από την έρευνα αγοράς και την
ανάλυση SWOT, ο επιχειρηματίας αναλύει τη
στρατηγική μάρκετινγκ, προσδιορίζοντας το καλύτερο
δυνατό «μίγμα μάρκετινγκ» ή αλλιώς την ανάλυση
ανάλυση των 4Ps, από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων
των μεταβλητών που περιλαμβάνονται σε αυτό.
 Προϊόν (Product)
 Τόπος Διανομής (Place)
 Τιμή (Price)
 Προώθηση (Promotion)
Marketing Plan
 Ποιοι είναι οι στόχοι για τις μελλοντικές πωλήσεις;
 Ποια είναι η τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει
η επιχείρηση, δηλαδή πόσο θα πουλά το προϊόν ή την
υπηρεσία που προσφέρει, θα παρέχει ή όχι εκπτώσεις
ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζει ο πελάτης, θα
τιμολογεί πάνω, κάτω ή στο ίδιο επίπεδο με τον
ανταγωνισμό;
 Ποιος είναι ο τρόπος διακίνησης των προϊόντων και
ποια τα κανάλια διανομής;
 Ποιο είναι το πλάνο διαφήμισης, το budget που θα
διατεθεί, οι προωθητικές ενέργειες δικτύωσης και
δημοσίων σχέσεων;
Marketing Plan
 --- Η τμηματοποίηση της Αγοράς
(σε ποιο αγοραστικό κοινό
απευθύνεται το προϊόν της
εταιρείας και γιατί) Είναι σημαντικό
να οριστεί επακριβώς το κομμάτι
της αγοράς που η επιχείρηση θα
προσπαθήσει να προσελκύσει. Να
βρεθεί το «target group» των
καταναλωτών στους οποίους
στοχεύει. Οι νέες τεχνολογίες και οι
ιδιοφυείς ανακαλύψεις πολλές
φορές μπορεί να είναι άχρηστες
χωρίς την ύπαρξη καταναλωτικού
κοινού που θα ενδιαφερθεί για το
καινοτόμο προϊόν.
 --- Προσδιορισμός τιμών πώλησης.
Περιγράφεται η τιμολογιακή
πολιτική που προτίθεται να
ακολουθήσει η επιχείρηση, η
διαμόρφωση των τιμών της σε
σχέση με τον ανταγωνισμό και τους
στόχους της για προσέλκυση και
ικανοποίηση των πελατών.
 --- Στρατηγική Πωλήσεων και
Διανομής.
Συγκεκριμενοποιούνται οι
στόχοι που έχουν τεθεί για
τις πωλήσεις ανά προϊόν της
επιχείρησης, με ποιο τρόπο
προτίθεται να προωθήσει τα
προϊόντα στην αγορά,
πιθανές συνεργασίες με
άλλες παρεμφερείς ή
συμπληρωματικές
επιχειρήσεις, ως προς το
αντικείμενο της επιχείρησης
 --- Πλάνο Προώθησης και
Επικοινωνίας. Αναλύεται πώς
σκοπεύει η εταιρεία να
προωθήσει το προϊόν της (π.χ
διαφήμιση), το
χρονοδιάγραμμα και το
κόστος της διαφημιστικής
καμπάνιας.
Διάρθρωση Χρηματοδότησης
 Σε αυτή την ενότητα η επιχείρηση αναφέρει τον τρόπο
με τον οποίο θα χρηματοδοτήσει το επιχειρηματικό της
σχέδιο στον ορίζοντα της τριετίας, όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα. Ο επιχειρηματίας παρουσιάζει τη
διάρθρωση της χρηματοδότησης η οποία μπορεί να
περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:
 Ίδια Κεφάλαια (Προσωπικό Κεφάλαιο, Κεφάλαια
Συνεταίρων).
 Τραπεζικά Δάνεια (Βραχυπρόθεσμα και
Μακροπρόθεσμα).
 Ομολογίες.
 Επιχορηγήσεις από κοινοτικά και ερευνητικά
προγράμματα.
Προβλέψεις Πωλήσεων
Στο συγκεκριμένο τμήμα του επιχειρηματικού σχεδίου
παρουσιάζονται με τεκμηριωμένη μεθοδολογία οι
εκτιμήσεις του επιχειρηματία και των στελεχών του σχετικά
με τις προβλεπόμενες πωλήσεις μέσα στην τριετία.
Στο επιχειρηματικό σχέδιο ο συντάκτης του καλείται να
αποτυπώσει τις προβλέψεις του τουλάχιστον για το πρώτο
έτος του σχεδιασμού με βάση την εξής μεθοδολογία :
 Δημιουργία Σεναρίων πωλήσεων ανά κατηγορία (κανονικό,
αισιόδοξο και απαισιόδοξο)
 Εφαρμογή πιθανοτήτων και στάθμισης των ενδεχόμενων
σεναρίων
Τι Περιλαμβάνει ο Προϋπολογισμός Έναρξης:
 Κόστος Προσωπικού (προ έναρξης)
 Αμοιβές συνεργείων και δαπάνες υλικών
 Νομικές και άλλες επαγγελματικές αμοιβές
 Ενοίκια και άλλες δαπάνες επαγγελματικής στέγης
 Εξοπλισμούς
 Υλικά Συσκευασίας, εφόδια, είδη γραφείου κ.λπ.
 Δαπάνες για ενέργεια, τηλέφωνα, νερό κ.λπ.
 Άδειες Λειτουργίας
 Ασφάλιση μέχρι να ανοίξει η επιχείρηση
 Προβολή και διαφήμιση.
Τι Περιλαμβάνει ο Προϋπολογισμός Λειτουργίας:
 Κόστος Προσωπικού (μισθοί, υπερωρίες, ημερομίσθια,
bonus, εργοδοτικές εισφορές
 Ενοίκια και δαπάνες κοινόχρηστων χώρων.
 Κόστος Προμηθευτών.
 Υλικά Συσκευασίας και εφόδια γραφείου
 Συνδρομές, δωρεές κλπ
 Δαπάνες Επισκευών Συντήρησης και καθαρισμού
 Προβολή και Διαφήμιση
 Αμοιβές Λογιστών για την τήρηση βιβλίων και αμοιβές
φοροτεχνικών συμβούλων
 Τόκους Δανείων και Διάφορους Τόκους
 Αποσβέσεις
 Ασφάλιστρα πυρός, κλοπής και ζημιών προς τρίτους
 Διάφορες και Απρόβλεπτες Δαπάνες.
Οικονομικές Καταστάσεις που αποτυπώνουν την
περιουσία μιας επιχείρησης
Η Ελληνική πολιτεία επιβάλλει σ’
όλες τις μονάδες, εκτός των
μικρού μεγέθους, να
καταρτίζουν και να
δημοσιεύουν τις οικονομικές
καταστάσεις τουλάχιστον μια
φορά το χρόνο (απόφαση της
Ε.Ε.). Οι καταστάσεις αυτές
είναι:
 Ισολογισμός
 Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσεως (Κέρδη ή Ζημιά)
 Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(Ταμειακός
Προγραμματισμός)
katartisi epix sxediou.ppt
Το Ενεργητικό αποτυπώνει την περιουσία
της επιχείρησης
Η στήλη «Ενεργητικό» απεικονίζει το σύνολο των οικονομικών αγαθών που
ανήκουν στην κυριότητα της επιχείρησης. Το Ενεργητικό δείχνει τον τρόπο
χρησιμοποίησης του Παθητικού, δηλαδή τα παραχωρηθέντα από τον
επιχειρηματία και άλλους μετόχους, καθώς και τρίτους, κεφάλαια και
περιλαμβάνει:
 Έξοδα εγκατάστασης, που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της
επιχείρησης, καθώς και για επέκταση και αναδιοργάνωση.
 Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (οικόπεδα, κτήρια,
μηχανήματα, έπιπλα και λοιποί εξοπλισμοί, μεταφορικό μέσα, ευρεσιτεχνίες,
λογότυποι, αλλά ακόμα και η καλά φήμη της εταιρείας).
 Κυκλοφορούν Ενεργητικό, που υποδιαιρείται σε:
 Αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, είδη συσκευασίας).
 Απαιτήσεις (πελάτες, γραμμάτια εισπρακτέα, επιταγές εισπρακτέες, χρεώστες
διάφοροι, προκαταβολές).
 Χρεόγραφα (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.).
 Διαθέσιμα (καταθέσεις όψεως, ταμείο)
Το παθητικό δεικνύει τις πηγές χρηματοδότησης της περιουσίας
της επιχείρησης
Η στήλη «Παθητικό» μάς δείχνει τα επενδυθέντα στο
Ενεργητικό κεφάλαια, δηλαδή τις πηγές προέλευσης του
Ενεργητικού.
Το Παθητικό διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:
 Κεφάλαια που αντλήθηκαν από δανεισμό (για επενδύσεις
ή κεφάλαιο κίνησης) και οφείλονται σε τρίτους, γραμμάτια
πληρωτέα, καθώς και οφειλές σε προμηθευτές,
ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες υποχρεώσεις, που
επίσης διακρίνονται σε μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες
 Ίδια Κεφάλαια, που αντιπροσωπεύουν τις υποχρεώσεις της
επιχείρησης προς τον επιχειρηματία ιδιοκτήτη και
αποτυπώνουν την ονομαστική αξία των μετοχών ή
εταιρικών μεριδίων, καθώς και τα κέρδη που δεν έχουν
διανεμηθεί στους μετόχους. Στις ατομικές επιχειρήσεις
ταυτίζονται με την καθαρή περιουσία.
Βασική Οικονομική Ισότητα
 Ενεργητικό = Παθητικό + Καθαρή αξία ή Καθαρή αξία =
Ενεργητικό - Παθητικό
 Αυτό σημαίνει πως, αν μία επιχείρηση χρωστάει
περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι έχει σε αξία περιουσιακών
στοιχείων, η καθαρή αξία της θα είναι αρνητική. Στις
καταστάσεις ισολογισμών τα στοιχεία ενεργητικού συνήθως
παρατίθενται σε κατιούσα τάξη, ανάλογα με την ταχύτητα
με την οποία μπορούν να ρευστοποιηθούν (στην κορυφή τα
πάγια [κτίρια, εξοπλισμοί] και ακολουθούν αποθέματα,
απαιτήσεις και χρηματικά διαθέσιμα).
 Αντίστοιχα, τα στοιχεία παθητικού παρατίθενται με βάση το
πόσο αργότερα μπορούν να πληρωθούν οι υποχρεώσεις
(πρώτα οι μακροπρόθεσμες και μετά οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις).
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως είναι η λογιστική κατάσταση στην οποία
συσχετίζονται περιληπτικά, με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, οι
προσδιοριστικοί παράγοντες του αποτελέσματος μίας περιόδου, με σκοπό την πληροφόρηση
των τρίτων ενδιαφερομένων.
 Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως εμφανίζει το αποτέλεσμα το οποίο πέτυχε η
οικονομική μονάδα κατά τη διάρκεια μίας περιόδου, καθώς επίσης και τους προσδιοριστικούς
παράγοντες αυτού του αποτελέσματος. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν ή επηρεάζουν
αυτό το αποτέλεσμα είναι:
 (α) Έσοδα (αύξηση της καθαρής θέσης) από:
 Πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών
 Εκμίσθωση ή πώληση στοιχείων του ενεργητικού (μηχανήματα, οικόπεδα κ.λπ.)
 (β) Έξοδα (μείωση της καθαρής θέσης) από:
 Κόστος των εμπορευμάτων που πωλούνται
 Ανάλωση στοιχείων του ενεργητικού
 Μισθοί προσωπικού
 Λήψη υπηρεσιών από τρίτους
 Λήψη εντόκων δανείων
 (γ) Έκτακτα κέρδη, αύξηση της καθαρής θέσης που δεν οφείλεται στις δραστηριότητες της
οικονομικής μονάδας, όπως κέρδη από λαχεία, παραγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.
 (δ) Έκτακτες ζημιές, μείωση της καθαρής θέσης που δεν οφείλεται σε δραστηριότητες της
επιχείρησης, όπως κλοπή ή καταστροφή στοιχείων του ενεργητικού, καταβολή αποζημίωσης
λόγω εργατικού ατυχήματος.
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (έσοδα)
 Πωλήσεις ή Παροχή υπηρεσιών
 Μείον: Κόστος των πωλήσεων
 Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές)
 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης[1]
 Σύνολο
 Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
 Αμοιβές προσωπικού
 Τηλεπικοινωνίες
 Ασφάλιστρα
 2. Έξοδα διάθεσης και προβολής (διαφήμιση)
 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)
 Πλέον: Έκτακτα έσοδα
 Μείον: Έκτακτα έξοδα
 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη ή ζημιές) προ φόρων

[1] ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΜΕΤΑ ΤΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.
Ρυθμός Μεταβολής Κερδών προ Φόρων
Υπολογισμός Δείκτη
Ρυθμός Μεταβολής ΚΠΦ=
Κέρδη Έτους –Κέρδη Προηγούμενου Έτους /Κέρδη
Προηγούμενου Έτους
Εάν υπάρξει μείωση των κερδών από έτος σε έτος αυτό θα
μεταφραστεί σε αρνητικό πρόσημο (-)
Ρυθμός Μεταβολής Κύκλου Εργασιών
Υπολογισμός Δείκτη
Ρυθμός Μεταβολής ΚΕ=
Πωλήσεις Έτους –Πωλήσεις Προηγούμενου Έτους /Πωλήσεις
Προηγούμενου Έτους
Εάν υπάρξει μείωση του κύκλου εργασιών από έτος σε έτος αυτό θα
μεταφραστεί σε αρνητικό πρόσημο (-)
Μεικτό Περιθώριο Κέρδους : Ισούται με το πηλίκο των μεικτών
κερδών (Κύκλος Εργασιών –Κόστος Πωληθέντων) επί 100 προς το
σύνολο των Καθαρών Πωλήσεων της χρήσης (Κύκλος Εργασιών –
Επιστροφές Πωλήσεων-Εκπτώσεις). Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης
δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, δηλαδή την
ικανότητα να αγοράζει και να παράγει φθηνά και να πουλά σε
υψηλότερες τιμές. Υψηλό ποσοστό μεικτού κέρδους σημαίνει ότι η
επιχείρηση καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα της και συγχρόνως
έχει ένα ικανοποιητικό κέρδος σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ίδια
κεφάλαια που χρησιμοποιεί.
Υπολογισμός Δείκτη
Δείκτης Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους=
100* Μεικτά Κέρδη /Καθαρές Πωλήσεις
Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας: Μετρά την ικανότητα της
επιχείρησης να μπορεί να ανταποκρίνεται στις βραχυχρόνιες
υποχρεώσεις της. Όταν η τιμή του δείκτη > 1 τότε η επιχείρηση
μπορεί να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
Όταν η τιμή του δείκτη <1 τότε η επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσκολίες
στην κάλυψη των υποχρεώσεων της.
Από το κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρούνται τα αποθέματα γιατί δεν
είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα.
Υπολογισμός Δείκτη
Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας =
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό –Αποθέματα) /Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων: Ισούται με το πηλίκο
των κερδών προ φόρων επί 100 προς το σύνολο των Ιδίων
Κεφαλαίων της επιχείρησης. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δείχνει
την κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχείρησης, και αποτελεί ένα
μέτρο σύγκρισης με άλλες επενδύσεις στις οποίες θα μπορούσαν οι
μέτοχοι να είχαν τοποθετήσει τα κεφάλαια τους (π.χ χρηματιστήριο,
καταθέσεις προθεσμίας κλπ). Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό του δείκτη
τόσο πιο επιτυχημένη η διαχείριση των κεφαλαίων της επιχείρησης.
Υπολογισμός Δείκτη
Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων=
100* Καθαρά Κέρδη προ φόρων /Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης: Μετρά την ικανότητα της
επιχείρησης για κάλυψη των συνολικών υποχρεώσεων της. Όσο
πλησιάζει το 0 τόσο μικρότερο είναι το ποσό των δανειακών
υποχρεώσεων, άρα τόσο καλύτερη και η θέση της επιχείρησης.
Αντίθετα όσο αυξάνει η τιμή του δείκτη και ειδικότερα όταν γίνει >2,
τόσο αυξάνει και ο βαθμός ανικανότητας της επιχείρησης να
αποπληρώσει τα δάνεια και τις υποχρεώσεις της με ίδια μέσα.
Υπολογισμός Δείκτη
Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης=
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων (Μακροπρόθεσμες +
Βραχυπρόθεσμες) /Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σχετικά με το Σχέδιο (1)
Πρέπει να είναι προσεκτικά διατυπωμένο, ώστε να
δίνει τις σωστές κατευθύνσεις, επισημαίνοντας τα
σημεία στα οποία θα επικεντρώσει την προσοχή και
την προσπάθειά του ο επιχειρηματίας.
Θα πρέπει, ωστόσο, να είναι αρκετά ανοιχτό σε
επαναπροσδιορισμό της θέσης της επιχείρησης, έτσι
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης των
ευκαιριών που θα οδηγήσουν σε μεγέθυνση της
εταιρείας.
Δεν θα πρέπει να είναι περιοριστικό, ώστε να μη
λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη της
επιχείρησης, αλλά ούτε και πολύ ευρύ και γενικό,
διότι έτσι καθίσταται άνευ σημασίας.
Σχετικά με το Σχέδιο (2)
Θα πρέπει να περιέχει στοιχεία και αναφορές που να
θέτουν τους επιδιωκόμενους στόχους που θέλει να
φτάσει η επιχείρηση. Τέτοιας μορφής στοιχεία
αποτελούν οι αναφορές σε επιδιωκόμενους δείκτες
μεγέθυνσης, κερδοφορίας, επιδιωκόμενο ποσοστό
αύξησης των πωλήσεων κ.λπ.
Πρέπει να μεταδίδει μία εικόνα, ένα όραμα το οποίο
οι εργαζόμενοι να μπορούν εύκολα να κατανοήσουν
και να εργαστούν για την καλύτερη δυνατή επίτευξή
του.
Τελευταίες Συμβουλές
(α) Να μην ξεφύγουν από τα κόστη τα οποία έχουν υπολογίσει και κάνουν
αλόγιστες δαπάνες, οι οποίες τους ρίξουν έξω.
(β) Οι πωλήσεις να μην είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό επί πιστώσει επειδή έχει
ανάγκη από εξασφάλιση πελατών. Εάν δεν πάρει μετρητά στα χέρια του, ο
επιχειρηματίας θα πρέπει να δανειστεί για να πληρώσει τους προμηθευτές και τις
τράπεζες και να επιβαρυνθεί με τόκους και έξοδα που δεν είχε προβλέψει.
(γ) Να κατανοήσει ότι τα «δάνεια» είναι χρήματα που πρέπει μία μέρα να τα
επιστρέψει πίσω στους «δανειστές», συνεπώς δεν πρέπει να τα ξοδέψει άσκοπα, αλλά να
τα χρησιμοποιήσει σε ενέργειες που θα του αποφέρουν τα πολλαπλάσια.
(δ) Να μην υποτιμήσει τον ανταγωνισμό και την αντίδρασή του, ιδιαίτερα όταν το
προϊόν είναι καινούργιο και πρωτοποριακό. Πρέπει να προβλέψει στο επιχειρηματικό του
σχέδιο την αντίδραση των άλλων, εάν αυτός, για παράδειγμα, κάνει εκπτώσεις, και την
επίδρασή της στα δικά του έσοδα.
(ε) Να κατανοήσει ότι τα χρήματα που μπαίνουν στο ταμείο της επιχείρησης είναι
της επιχείρησης και όχι δικά του. Πρώτα θα εξασφαλίσει τη λειτουργία της επιχείρησης
και ύστερα θα ξοδέψει χρήματα για εκείνον.
1 de 36

Recomendados

Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους por
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςΟι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςSousana Kalfa
420 vistas30 diapositivas
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους por
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςοι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςSousana Kalfa
1.6K vistas30 diapositivas
6 η επιχειρηματική ιδέα - 2010-11 [compatibility mode] por
6 η επιχειρηματική ιδέα - 2010-11 [compatibility mode]6 η επιχειρηματική ιδέα - 2010-11 [compatibility mode]
6 η επιχειρηματική ιδέα - 2010-11 [compatibility mode]moke_uth
641 vistas42 diapositivas
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen por
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenSkincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenPanagiotis A. Christopoulos MSc MBA - Strategy Advisor
83 vistas28 diapositivas
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου (Διάλεξη) por
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου (Διάλεξη)Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου (Διάλεξη)
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου (Διάλεξη)Iosif Alvertis
120 vistas17 diapositivas
1_Marketing_M.Sc._EBS G.Mourtikas por
1_Marketing_M.Sc._EBS G.Mourtikas1_Marketing_M.Sc._EBS G.Mourtikas
1_Marketing_M.Sc._EBS G.MourtikasMourtikas Giorgos
358 vistas50 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a katartisi epix sxediou.ppt

Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Σερρών στον περσινό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας με ... por
Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Σερρών στον περσινό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας με ...Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Σερρών στον περσινό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας με ...
Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Σερρών στον περσινό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας με ...KESYPSERRON
185 vistas54 diapositivas
Συμβολή Στατιστικής στη Σύγχρονη Επιχείρηση por
Συμβολή Στατιστικής στη Σύγχρονη ΕπιχείρησηΣυμβολή Στατιστικής στη Σύγχρονη Επιχείρηση
Συμβολή Στατιστικής στη Σύγχρονη Επιχείρησηd tampouris
69 vistas23 diapositivas
Διευθυντής Μάρκετινγκ por
Διευθυντής Μάρκετινγκ Διευθυντής Μάρκετινγκ
Διευθυντής Μάρκετινγκ Angeliki Arvanta
5.2K vistas3 diapositivas
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ por
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣGeorge Papavasileiou
3.1K vistas24 diapositivas

Similar a katartisi epix sxediou.ppt(20)

Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Σερρών στον περσινό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας με ... por KESYPSERRON
Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Σερρών στον περσινό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας με ...Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Σερρών στον περσινό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας με ...
Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Σερρών στον περσινό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας με ...
KESYPSERRON185 vistas
Συμβολή Στατιστικής στη Σύγχρονη Επιχείρηση por d tampouris
Συμβολή Στατιστικής στη Σύγχρονη ΕπιχείρησηΣυμβολή Στατιστικής στη Σύγχρονη Επιχείρηση
Συμβολή Στατιστικής στη Σύγχρονη Επιχείρηση
d tampouris69 vistas
Διευθυντής Μάρκετινγκ por Angeliki Arvanta
Διευθυντής Μάρκετινγκ Διευθυντής Μάρκετινγκ
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Angeliki Arvanta5.2K vistas
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ por George Papavasileiou
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
George Papavasileiou3.1K vistas
Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε... por Ioannis Nikolaou
Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε...Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε...
Στοχευμένη Αναζήτηση Ταλέντων: Διαδικασία Εύρεσης και Ένταξης στο εταιρικό πε...
Ioannis Nikolaou755 vistas
Social media Research ioc3 por IoC gr
Social media Research ioc3Social media Research ioc3
Social media Research ioc3
IoC gr2K vistas
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ... por excelisoweb
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙ...
excelisoweb269 vistas
Life Coach Elina - "The Best of" 2014 por Elina Giachali
Life Coach Elina - "The Best of" 2014Life Coach Elina - "The Best of" 2014
Life Coach Elina - "The Best of" 2014
Elina Giachali524 vistas
Για να θερίσεις πρέπει να σπείρεις por Eleni Roka
Για να θερίσεις πρέπει να σπείρεις Για να θερίσεις πρέπει να σπείρεις
Για να θερίσεις πρέπει να σπείρεις
Eleni Roka611 vistas
1 4 επιχειρηματικός σχεδιασμός (neo) por moke_uth
1 4 επιχειρηματικός σχεδιασμός (neo)1 4 επιχειρηματικός σχεδιασμός (neo)
1 4 επιχειρηματικός σχεδιασμός (neo)
moke_uth1.2K vistas
Γιατί η επιχειρηματική πρόταση της Forever είναι η καλύτερη por Forever Living Products
Γιατί η επιχειρηματική πρόταση της Forever είναι η καλύτερηΓιατί η επιχειρηματική πρόταση της Forever είναι η καλύτερη
Γιατί η επιχειρηματική πρόταση της Forever είναι η καλύτερη
Στρατηγική διοίκηση (Διάλεξη) por Iosif Alvertis
Στρατηγική διοίκηση (Διάλεξη)Στρατηγική διοίκηση (Διάλεξη)
Στρατηγική διοίκηση (Διάλεξη)
Iosif Alvertis286 vistas
Corporate Affairs Excellence Awards 1482 por Fotini Babanara
Corporate Affairs Excellence Awards 1482Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Fotini Babanara53 vistas
Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα por Petros Tzomakas
Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου ΤζομάκαΟ κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα
Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα
Petros Tzomakas330 vistas
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011 por EOMMEX
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
EOMMEX359 vistas

katartisi epix sxediou.ppt

 • 1. Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Συντονιστής Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ
 • 2. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Επιχειρηματικός σχεδιασμός σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας αποφασίζει τι θα κάνει, πώς θα το κάνει και πότε θα το κάνει και οργανώνει προσεκτικά μία σειρά ενεργειών για την υλοποίηση αυτών των αποφάσεων.
 • 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Στοιχεία Αγοράς: Προϊόντα, Θέση στην Αγορά, Προοπτικές Ανταγωνισμός: Είσοδος νέων επιχειρήσεων, κερδοφορία κλπ Τεχνολογία: Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών Η οικονομία: Μεγέθυνση, πληθωρισμός, νομοθεσία ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Παραγωγή, τιμή, προώθηση, τόπος Κέρδη/Ταμειακές ροές Πηγές και χρήση κεφαλαίων Ανθρώπινο/Δυναμικό Διαχείριση, ικανότητες Εξοπλισμός /Εγκαταστάσεις Ηλικία και Χρησιμότητα Προσωπικές Επιδιώξεις Λειτουργικά Έξοδα Μισθοί, κόστος Παραχθέντων, χρηματοδότηση Εταιρικές επιδιώξεις Στρατηγικές και τακτικές
 • 4. Αξία του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού  Η αποδοχή του ή όχι διαχωρίζει τις επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις ανεπιτυχείς.  Δημιουργούνται εναλλακτικές λύσεις δράσης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν στην πορεία.  Στην αξιοποίηση πολύ περισσότερων στοιχείων που αφορούν την επιχείρηση και το περιβάλλον που κινείται, σε σχέση με τον επιχειρηματία που επιμένει στη φιλοσοφία “εγώ ξέρω - εγώ αποφασίζω”.  Οι επιχειρηματίες αποκτούν έναν οδηγό πλεύσης, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.
 • 5. Τι είναι επιχειρηματικό σχέδιο  Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί μία πρακτική που βοηθά τον επιχειρηματία-ιδιοκτήτη μίας επιχείρησης να αποκρυσταλλώσει τις ιδέες και να επικεντρώσει την προσοχή του στην εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση των ιδεών αυτών.  Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι μία γραπτή έκθεση με την οποία ο επιχειρηματίας παρουσιάζει όλα τα σχετικά δεδομένα που αφορούν την υπό ίδρυση ή την υπό λειτουργία επιχείρηση του.
 • 6. Χρησιμότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου (1)  Παρέχει ένα είδος “χάρτη” που καθοδηγεί την πορεία του επιχειρηματία και του επιτρέπει να τροποποιήσει τα σχέδιά του, ανάλογα με τις αλλαγές στο περιβάλλον και τις δυσκολίες που ενδεχομένως θα εμφανιστούν στο δρόμο.  Βοηθά τον επιχειρηματία στην εξασφάλιση χρηματοδότησης. Οι τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ανάγκη από το αίσθημα της σιγουριάς που τους δίνει η γνώση ότι ο επιχειρηματίας ξέρει ακριβώς πού είναι και ποιες οι προοπτικές της επιχείρησης του.  Πληροφορεί για τα επενδυτικά κεφάλαια και το κεφάλαιο κίνησης που θα χρειαστεί ο επιχειρηματίας για το επιχειρηματικό του εγχείρημα, πότε θα το χρειαστεί και με ποιο τρόπο θα το αποκτήσει.
 • 7. Χρησιμότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου (2)  Τον βοηθά να κατανοήσει και να αναλύσει με οργανωμένο τρόπο το είδος της επιχείρησης που ξεκινά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.  Τον αναγκάζει να καταγράψει και να αναλύσει τον ανταγωνισμό.  Εισάγει ένα σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, κατά τρόπο που προλαμβάνονται λάθη και αστοχίες.  Προστατεύει τον επιχειρηματία από τον κίνδυνο να μπει στα τυφλά σε μία επιχειρηματική διαδικασία, όταν του λείπουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες.
 • 8. Χρησιμότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου (3)  Στην περίπτωση αγοράς μίας υφιστάμενης επιχείρησης.  Στην περίπτωση εισόδου της επιχείρησης και σε άλλα αντικείμενα δραστηριότητας, είτε στον ίδιο τομέα, είτε σε κάποιον άλλο.  Δίνει μία δραστική απάντηση στο ερώτημα, εάν πρέπει κανείς να ξεκινήσει μία επιχείρηση ή όχι, μέσα από οργανωμένη παράθεση και ανάλυση των στοιχείων και προγραμματισμό των ενεργειών
 • 9. Συγκέντρωση Στοιχείων (1)  Περιγραφή της επιχείρησης και των προϊόντων της  Μάρκετινγκ  Αγορά και Ανταγωνισμός  Λειτουργικές - Παραγωγικές Διαδικασίες  Τόπος Εγκατάστασης  Η Τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί  Ανθρώπινο Δυναμικό
 • 10. Συγκέντρωση Στοιχείων (2)  Οικονομικά Στοιχεία  Εκτίμηση πωλήσεων  Κατάσταση Εξοπλισμού  Ισολογισμός τριών έως πέντε τελευταίων ετών  Προβλέψεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη για την επόμενη τριετία  Προϋπολογιστικά Αποτελέσματα Χρήσης για τα επόμενα τρία χρόνια με προβλέψεις που στηρίζονται σε συγκεκριμένες παραδοχές-υποθέσεις  Προϋπολογιστική Ταμειακή Ροή για τα επόμενα τρία χρόνια.  Διάρθρωση Χρηματοδότησης
 • 11. Η απεικόνιση των στόχων στο επιχειρηματικό σχέδιο (1)  Ποσοτικοποιημένοι. Να μπορούν, δηλαδή, να εκφραστούν σε μετρήσιμα μεγέθη  Χρονικά Εφικτοί: Να μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στα χρονικά όρια που θέτει το σχέδιο. Ρεαλιστικοί και Επιτεύξιμοι: Οι στόχοι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να καθορίζονται με βάση όχι αυτό που θα ήθελε ο επιχειρηματίας να επιτευχθεί, αλλά αυτό που είναι δυνατό να επιτευχθεί με βάση τις συνθήκες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση στην αγορά.
 • 12. Η απεικόνιση των στόχων στο επιχειρηματικό σχέδιο (2) Παίζουν το ρόλο “δεικτών” γι’ αυτούς που εξετάζουν την πορεία της επιχείρησης. Θέτουν και ποιοτικά κριτήρια: Όπως είναι προφανές, οι στόχοι δεν περιλαμβάνουν μόνο την επίτευξη καλύτερων “Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων”, αλλά επίσης την επίτευξη κάποιων μη μετρήσιμων πραγμάτων σε επίπεδο ποιότητας, εξυπηρέτησης πελατών, μάρκετινγκ και προώθησης, βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος κ.λπ.
 • 13. 1 . Π ε ρι εχ ό μ ε ν α - Πε ρί λ η ψη κ α ι σ υ νο π τ ι κή π ε ρι γ ρ α φή o Π ί ν α κ α ς Π ε ρ ι εχ ο μ έν ων o M i s s i o n S ta t e m en t o Γ ε ν ικ ά Σ το ι χ ε ία Ε π ι χ ε ίρ η σ ης o Τ ί τ λ ο ς κ α ι Π ε ρ ί λ ηψ η Ε π ι χ ε ιρ η μ α τ ικ ο ύ σχ ε δ ίο υ 2 . Π ε ρι γ ρ α φή τ η ς επ ι χ εί ρη ση ς o Σ κ ο πό ς – Ε π ιμ έρ ο υ ς Σ τό χ ο ι κ α ι Όρ α μ α τ ης Ε π ιχ ε ίρ η σ ης o Π ρ ο ϊ ό ν τ α κ α ι υ π η ρ ε σ ί ες πο υ πα ρ ά γ ε ι η ε π ιχ ε ί ρ η σ η o Τ ό πο ς Ε γκ α τ ά σ τα σ η ς κ α ι χ ώρ ο ι τ ης ε π ιχ ε ί ρ η ση ς o Π ρ ω το τ υ π ί α – Κα ιν ο το μ ί α τ ω ν π ρ ο ϊό ν τ ω ν κ α ι υ π η ρ ε σ ιώ ν o Ε μ π ε ι ρ ία το υ ε π ιχ ε ι ρ η μ α τ ί α 3 . Α ν ά λ υ ση Κ λ άδ ο υ - Αγ ο ρ ά ς  Α ν ά λ υ σ η κ α ι χ α ρ α κ τ ηρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ κ λ ά δ ο υ  Η γ εν ι κ ή κ α τά σ τ α σ η τ η ς α γ ο ρ ά ς / α ν τα γ ων ι σμ ό ς  Α ν ά λ υ σ η S W O T  Α ν ά λ υ σ η P ES T 4 . Σ χέ δ ιο Μά ρ κετ ι νγ κ  Τ μ ημ α το πο ί η σ η Αγο ρ ά ς  Τ ι μ ο λο γ ια κ ή Πο λ ι τ ι κ ή & Πω λ ή σ ε ι ς  Κ α ν ά λ ια Δ ια ν ο μ ής  Π ρ ο ώ θη σ η κ α ι Δ ια φ ήμ ι σ η  Ο ρ γ άν ω ση Πα ρ αγ ωγ ή ς – Δι ο ί κη ση –Α νθ ρώπ ι νο Δ υ να μ ικ ό  Ο ρ γά ν ω σ η πα ρ α γ ω γή ς  Δ ιο ί κ η ση / Δ ια χ ε ίρ ι σ η ( Ma n a g e m en t )  Χ ρ ο ν ο πρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σμ ό ς  Α ν θρ ώ π ιν ο Δ υ ν α μ ι κ ό 5 . Ο ι κο νο μ ικ ό ς Σ χε δ ι α σ μό ς κ αι Χ ρη μ ατ ο ο ι κο νο μι κή Α ν ά λ υ ση  Δ ι ά ρ θρ ω σ η Χρ η μ α το δ ό τ η σ ης  Π ρ ο ϋ πο λ ο γ ι σ μ ο ί Έ ν α ρ ξ ης & Λ ε ι τ ο υρ γ ία ς  Π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς Π ω λή σ ε ων  Π ρ ο β λ ε π τ ι κ ο ί Ι σο λο γ ι σμ ο ί & κ α τ α σ τά σ ε ι ς α πο τ ε λ ε σ μ ά τ ων χ ρ ή σ ης ( τ ρ ι ε τ ί α ς )  Α ρ ι θμ ο δ ε ίκ τ ε ς 6 . Π α ρ ά ρτ η μ α 7 . Τ ε λι κ ά Σ υ μπ ερ ά σ μα τ α Επ ιχ ει ρη μ ατ ικο ύ Σ χ εδ ίο υ
 • 14. Marketing Plan Ο ρόλος του μάρκετινγκ στην επιτυχία της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι αφορά το πιο σημαντικό κομμάτι, τις πωλήσεις, την αποτελεσματική προώθηση τους και τη σωστή τιμολόγηση των προϊόντων που πουλάει η επιχείρηση. Με βάση τα συμπεράσματα από την έρευνα αγοράς και την ανάλυση SWOT, ο επιχειρηματίας αναλύει τη στρατηγική μάρκετινγκ, προσδιορίζοντας το καλύτερο δυνατό «μίγμα μάρκετινγκ» ή αλλιώς την ανάλυση ανάλυση των 4Ps, από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων των μεταβλητών που περιλαμβάνονται σε αυτό.  Προϊόν (Product)  Τόπος Διανομής (Place)  Τιμή (Price)  Προώθηση (Promotion)
 • 15. Marketing Plan  Ποιοι είναι οι στόχοι για τις μελλοντικές πωλήσεις;  Ποια είναι η τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση, δηλαδή πόσο θα πουλά το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει, θα παρέχει ή όχι εκπτώσεις ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζει ο πελάτης, θα τιμολογεί πάνω, κάτω ή στο ίδιο επίπεδο με τον ανταγωνισμό;  Ποιος είναι ο τρόπος διακίνησης των προϊόντων και ποια τα κανάλια διανομής;  Ποιο είναι το πλάνο διαφήμισης, το budget που θα διατεθεί, οι προωθητικές ενέργειες δικτύωσης και δημοσίων σχέσεων;
 • 16. Marketing Plan  --- Η τμηματοποίηση της Αγοράς (σε ποιο αγοραστικό κοινό απευθύνεται το προϊόν της εταιρείας και γιατί) Είναι σημαντικό να οριστεί επακριβώς το κομμάτι της αγοράς που η επιχείρηση θα προσπαθήσει να προσελκύσει. Να βρεθεί το «target group» των καταναλωτών στους οποίους στοχεύει. Οι νέες τεχνολογίες και οι ιδιοφυείς ανακαλύψεις πολλές φορές μπορεί να είναι άχρηστες χωρίς την ύπαρξη καταναλωτικού κοινού που θα ενδιαφερθεί για το καινοτόμο προϊόν.  --- Προσδιορισμός τιμών πώλησης. Περιγράφεται η τιμολογιακή πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει η επιχείρηση, η διαμόρφωση των τιμών της σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τους στόχους της για προσέλκυση και ικανοποίηση των πελατών.  --- Στρατηγική Πωλήσεων και Διανομής. Συγκεκριμενοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για τις πωλήσεις ανά προϊόν της επιχείρησης, με ποιο τρόπο προτίθεται να προωθήσει τα προϊόντα στην αγορά, πιθανές συνεργασίες με άλλες παρεμφερείς ή συμπληρωματικές επιχειρήσεις, ως προς το αντικείμενο της επιχείρησης  --- Πλάνο Προώθησης και Επικοινωνίας. Αναλύεται πώς σκοπεύει η εταιρεία να προωθήσει το προϊόν της (π.χ διαφήμιση), το χρονοδιάγραμμα και το κόστος της διαφημιστικής καμπάνιας.
 • 17. Διάρθρωση Χρηματοδότησης  Σε αυτή την ενότητα η επιχείρηση αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτήσει το επιχειρηματικό της σχέδιο στον ορίζοντα της τριετίας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Ο επιχειρηματίας παρουσιάζει τη διάρθρωση της χρηματοδότησης η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:  Ίδια Κεφάλαια (Προσωπικό Κεφάλαιο, Κεφάλαια Συνεταίρων).  Τραπεζικά Δάνεια (Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα).  Ομολογίες.  Επιχορηγήσεις από κοινοτικά και ερευνητικά προγράμματα.
 • 18. Προβλέψεις Πωλήσεων Στο συγκεκριμένο τμήμα του επιχειρηματικού σχεδίου παρουσιάζονται με τεκμηριωμένη μεθοδολογία οι εκτιμήσεις του επιχειρηματία και των στελεχών του σχετικά με τις προβλεπόμενες πωλήσεις μέσα στην τριετία. Στο επιχειρηματικό σχέδιο ο συντάκτης του καλείται να αποτυπώσει τις προβλέψεις του τουλάχιστον για το πρώτο έτος του σχεδιασμού με βάση την εξής μεθοδολογία :  Δημιουργία Σεναρίων πωλήσεων ανά κατηγορία (κανονικό, αισιόδοξο και απαισιόδοξο)  Εφαρμογή πιθανοτήτων και στάθμισης των ενδεχόμενων σεναρίων
 • 19. Τι Περιλαμβάνει ο Προϋπολογισμός Έναρξης:  Κόστος Προσωπικού (προ έναρξης)  Αμοιβές συνεργείων και δαπάνες υλικών  Νομικές και άλλες επαγγελματικές αμοιβές  Ενοίκια και άλλες δαπάνες επαγγελματικής στέγης  Εξοπλισμούς  Υλικά Συσκευασίας, εφόδια, είδη γραφείου κ.λπ.  Δαπάνες για ενέργεια, τηλέφωνα, νερό κ.λπ.  Άδειες Λειτουργίας  Ασφάλιση μέχρι να ανοίξει η επιχείρηση  Προβολή και διαφήμιση.
 • 20. Τι Περιλαμβάνει ο Προϋπολογισμός Λειτουργίας:  Κόστος Προσωπικού (μισθοί, υπερωρίες, ημερομίσθια, bonus, εργοδοτικές εισφορές  Ενοίκια και δαπάνες κοινόχρηστων χώρων.  Κόστος Προμηθευτών.  Υλικά Συσκευασίας και εφόδια γραφείου  Συνδρομές, δωρεές κλπ  Δαπάνες Επισκευών Συντήρησης και καθαρισμού  Προβολή και Διαφήμιση  Αμοιβές Λογιστών για την τήρηση βιβλίων και αμοιβές φοροτεχνικών συμβούλων  Τόκους Δανείων και Διάφορους Τόκους  Αποσβέσεις  Ασφάλιστρα πυρός, κλοπής και ζημιών προς τρίτους  Διάφορες και Απρόβλεπτες Δαπάνες.
 • 21. Οικονομικές Καταστάσεις που αποτυπώνουν την περιουσία μιας επιχείρησης Η Ελληνική πολιτεία επιβάλλει σ’ όλες τις μονάδες, εκτός των μικρού μεγέθους, να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν τις οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (απόφαση της Ε.Ε.). Οι καταστάσεις αυτές είναι:  Ισολογισμός  Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Κέρδη ή Ζημιά)  Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ταμειακός Προγραμματισμός)
 • 23. Το Ενεργητικό αποτυπώνει την περιουσία της επιχείρησης Η στήλη «Ενεργητικό» απεικονίζει το σύνολο των οικονομικών αγαθών που ανήκουν στην κυριότητα της επιχείρησης. Το Ενεργητικό δείχνει τον τρόπο χρησιμοποίησης του Παθητικού, δηλαδή τα παραχωρηθέντα από τον επιχειρηματία και άλλους μετόχους, καθώς και τρίτους, κεφάλαια και περιλαμβάνει:  Έξοδα εγκατάστασης, που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της επιχείρησης, καθώς και για επέκταση και αναδιοργάνωση.  Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (οικόπεδα, κτήρια, μηχανήματα, έπιπλα και λοιποί εξοπλισμοί, μεταφορικό μέσα, ευρεσιτεχνίες, λογότυποι, αλλά ακόμα και η καλά φήμη της εταιρείας).  Κυκλοφορούν Ενεργητικό, που υποδιαιρείται σε:  Αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, είδη συσκευασίας).  Απαιτήσεις (πελάτες, γραμμάτια εισπρακτέα, επιταγές εισπρακτέες, χρεώστες διάφοροι, προκαταβολές).  Χρεόγραφα (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.).  Διαθέσιμα (καταθέσεις όψεως, ταμείο)
 • 24. Το παθητικό δεικνύει τις πηγές χρηματοδότησης της περιουσίας της επιχείρησης Η στήλη «Παθητικό» μάς δείχνει τα επενδυθέντα στο Ενεργητικό κεφάλαια, δηλαδή τις πηγές προέλευσης του Ενεργητικού. Το Παθητικό διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:  Κεφάλαια που αντλήθηκαν από δανεισμό (για επενδύσεις ή κεφάλαιο κίνησης) και οφείλονται σε τρίτους, γραμμάτια πληρωτέα, καθώς και οφειλές σε προμηθευτές, ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες υποχρεώσεις, που επίσης διακρίνονται σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες  Ίδια Κεφάλαια, που αντιπροσωπεύουν τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τον επιχειρηματία ιδιοκτήτη και αποτυπώνουν την ονομαστική αξία των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, καθώς και τα κέρδη που δεν έχουν διανεμηθεί στους μετόχους. Στις ατομικές επιχειρήσεις ταυτίζονται με την καθαρή περιουσία.
 • 25. Βασική Οικονομική Ισότητα  Ενεργητικό = Παθητικό + Καθαρή αξία ή Καθαρή αξία = Ενεργητικό - Παθητικό  Αυτό σημαίνει πως, αν μία επιχείρηση χρωστάει περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι έχει σε αξία περιουσιακών στοιχείων, η καθαρή αξία της θα είναι αρνητική. Στις καταστάσεις ισολογισμών τα στοιχεία ενεργητικού συνήθως παρατίθενται σε κατιούσα τάξη, ανάλογα με την ταχύτητα με την οποία μπορούν να ρευστοποιηθούν (στην κορυφή τα πάγια [κτίρια, εξοπλισμοί] και ακολουθούν αποθέματα, απαιτήσεις και χρηματικά διαθέσιμα).  Αντίστοιχα, τα στοιχεία παθητικού παρατίθενται με βάση το πόσο αργότερα μπορούν να πληρωθούν οι υποχρεώσεις (πρώτα οι μακροπρόθεσμες και μετά οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις).
 • 26. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης  Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως είναι η λογιστική κατάσταση στην οποία συσχετίζονται περιληπτικά, με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, οι προσδιοριστικοί παράγοντες του αποτελέσματος μίας περιόδου, με σκοπό την πληροφόρηση των τρίτων ενδιαφερομένων.  Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως εμφανίζει το αποτέλεσμα το οποίο πέτυχε η οικονομική μονάδα κατά τη διάρκεια μίας περιόδου, καθώς επίσης και τους προσδιοριστικούς παράγοντες αυτού του αποτελέσματος. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν ή επηρεάζουν αυτό το αποτέλεσμα είναι:  (α) Έσοδα (αύξηση της καθαρής θέσης) από:  Πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών  Εκμίσθωση ή πώληση στοιχείων του ενεργητικού (μηχανήματα, οικόπεδα κ.λπ.)  (β) Έξοδα (μείωση της καθαρής θέσης) από:  Κόστος των εμπορευμάτων που πωλούνται  Ανάλωση στοιχείων του ενεργητικού  Μισθοί προσωπικού  Λήψη υπηρεσιών από τρίτους  Λήψη εντόκων δανείων  (γ) Έκτακτα κέρδη, αύξηση της καθαρής θέσης που δεν οφείλεται στις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας, όπως κέρδη από λαχεία, παραγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.  (δ) Έκτακτες ζημιές, μείωση της καθαρής θέσης που δεν οφείλεται σε δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως κλοπή ή καταστροφή στοιχείων του ενεργητικού, καταβολή αποζημίωσης λόγω εργατικού ατυχήματος.
 • 27. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (έσοδα)  Πωλήσεις ή Παροχή υπηρεσιών  Μείον: Κόστος των πωλήσεων  Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές)  Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης[1]  Σύνολο  Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  Αμοιβές προσωπικού  Τηλεπικοινωνίες  Ασφάλιστρα  2. Έξοδα διάθεσης και προβολής (διαφήμιση)  Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)  Πλέον: Έκτακτα έσοδα  Μείον: Έκτακτα έξοδα  Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη ή ζημιές) προ φόρων  [1] ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.
 • 28. Ρυθμός Μεταβολής Κερδών προ Φόρων Υπολογισμός Δείκτη Ρυθμός Μεταβολής ΚΠΦ= Κέρδη Έτους –Κέρδη Προηγούμενου Έτους /Κέρδη Προηγούμενου Έτους Εάν υπάρξει μείωση των κερδών από έτος σε έτος αυτό θα μεταφραστεί σε αρνητικό πρόσημο (-)
 • 29. Ρυθμός Μεταβολής Κύκλου Εργασιών Υπολογισμός Δείκτη Ρυθμός Μεταβολής ΚΕ= Πωλήσεις Έτους –Πωλήσεις Προηγούμενου Έτους /Πωλήσεις Προηγούμενου Έτους Εάν υπάρξει μείωση του κύκλου εργασιών από έτος σε έτος αυτό θα μεταφραστεί σε αρνητικό πρόσημο (-)
 • 30. Μεικτό Περιθώριο Κέρδους : Ισούται με το πηλίκο των μεικτών κερδών (Κύκλος Εργασιών –Κόστος Πωληθέντων) επί 100 προς το σύνολο των Καθαρών Πωλήσεων της χρήσης (Κύκλος Εργασιών – Επιστροφές Πωλήσεων-Εκπτώσεις). Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, δηλαδή την ικανότητα να αγοράζει και να παράγει φθηνά και να πουλά σε υψηλότερες τιμές. Υψηλό ποσοστό μεικτού κέρδους σημαίνει ότι η επιχείρηση καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα της και συγχρόνως έχει ένα ικανοποιητικό κέρδος σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιεί. Υπολογισμός Δείκτη Δείκτης Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους= 100* Μεικτά Κέρδη /Καθαρές Πωλήσεις
 • 31. Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας: Μετρά την ικανότητα της επιχείρησης να μπορεί να ανταποκρίνεται στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Όταν η τιμή του δείκτη > 1 τότε η επιχείρηση μπορεί να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Όταν η τιμή του δείκτη <1 τότε η επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των υποχρεώσεων της. Από το κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρούνται τα αποθέματα γιατί δεν είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα. Υπολογισμός Δείκτη Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό –Αποθέματα) /Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 • 32. Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων: Ισούται με το πηλίκο των κερδών προ φόρων επί 100 προς το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δείχνει την κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχείρησης, και αποτελεί ένα μέτρο σύγκρισης με άλλες επενδύσεις στις οποίες θα μπορούσαν οι μέτοχοι να είχαν τοποθετήσει τα κεφάλαια τους (π.χ χρηματιστήριο, καταθέσεις προθεσμίας κλπ). Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό του δείκτη τόσο πιο επιτυχημένη η διαχείριση των κεφαλαίων της επιχείρησης. Υπολογισμός Δείκτη Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων= 100* Καθαρά Κέρδη προ φόρων /Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
 • 33. Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης: Μετρά την ικανότητα της επιχείρησης για κάλυψη των συνολικών υποχρεώσεων της. Όσο πλησιάζει το 0 τόσο μικρότερο είναι το ποσό των δανειακών υποχρεώσεων, άρα τόσο καλύτερη και η θέση της επιχείρησης. Αντίθετα όσο αυξάνει η τιμή του δείκτη και ειδικότερα όταν γίνει >2, τόσο αυξάνει και ο βαθμός ανικανότητας της επιχείρησης να αποπληρώσει τα δάνεια και τις υποχρεώσεις της με ίδια μέσα. Υπολογισμός Δείκτη Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης= Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων (Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες) /Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
 • 34. Σχετικά με το Σχέδιο (1) Πρέπει να είναι προσεκτικά διατυπωμένο, ώστε να δίνει τις σωστές κατευθύνσεις, επισημαίνοντας τα σημεία στα οποία θα επικεντρώσει την προσοχή και την προσπάθειά του ο επιχειρηματίας. Θα πρέπει, ωστόσο, να είναι αρκετά ανοιχτό σε επαναπροσδιορισμό της θέσης της επιχείρησης, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης των ευκαιριών που θα οδηγήσουν σε μεγέθυνση της εταιρείας. Δεν θα πρέπει να είναι περιοριστικό, ώστε να μη λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης, αλλά ούτε και πολύ ευρύ και γενικό, διότι έτσι καθίσταται άνευ σημασίας.
 • 35. Σχετικά με το Σχέδιο (2) Θα πρέπει να περιέχει στοιχεία και αναφορές που να θέτουν τους επιδιωκόμενους στόχους που θέλει να φτάσει η επιχείρηση. Τέτοιας μορφής στοιχεία αποτελούν οι αναφορές σε επιδιωκόμενους δείκτες μεγέθυνσης, κερδοφορίας, επιδιωκόμενο ποσοστό αύξησης των πωλήσεων κ.λπ. Πρέπει να μεταδίδει μία εικόνα, ένα όραμα το οποίο οι εργαζόμενοι να μπορούν εύκολα να κατανοήσουν και να εργαστούν για την καλύτερη δυνατή επίτευξή του.
 • 36. Τελευταίες Συμβουλές (α) Να μην ξεφύγουν από τα κόστη τα οποία έχουν υπολογίσει και κάνουν αλόγιστες δαπάνες, οι οποίες τους ρίξουν έξω. (β) Οι πωλήσεις να μην είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό επί πιστώσει επειδή έχει ανάγκη από εξασφάλιση πελατών. Εάν δεν πάρει μετρητά στα χέρια του, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να δανειστεί για να πληρώσει τους προμηθευτές και τις τράπεζες και να επιβαρυνθεί με τόκους και έξοδα που δεν είχε προβλέψει. (γ) Να κατανοήσει ότι τα «δάνεια» είναι χρήματα που πρέπει μία μέρα να τα επιστρέψει πίσω στους «δανειστές», συνεπώς δεν πρέπει να τα ξοδέψει άσκοπα, αλλά να τα χρησιμοποιήσει σε ενέργειες που θα του αποφέρουν τα πολλαπλάσια. (δ) Να μην υποτιμήσει τον ανταγωνισμό και την αντίδρασή του, ιδιαίτερα όταν το προϊόν είναι καινούργιο και πρωτοποριακό. Πρέπει να προβλέψει στο επιχειρηματικό του σχέδιο την αντίδραση των άλλων, εάν αυτός, για παράδειγμα, κάνει εκπτώσεις, και την επίδρασή της στα δικά του έσοδα. (ε) Να κατανοήσει ότι τα χρήματα που μπαίνουν στο ταμείο της επιχείρησης είναι της επιχείρησης και όχι δικά του. Πρώτα θα εξασφαλίσει τη λειτουργία της επιχείρησης και ύστερα θα ξοδέψει χρήματα για εκείνον.