как се оценяват учениците

Шермин Ахмедова
Шермин Ахмедовастарши учител в начален етап en IV ОУ "Иван Вазов" - гр. Търговище

От МОН за оценяване на учениците

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАРЕДБА
№ 11
oт 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на
учениците
Чл. 9. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може
да се поставят, са: отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2).
(2) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните
резултати от обучението, е:
1. отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в
знанията и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги
използва правилно; притежава необходимите компетентности и може да ги прилага
самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации; действията му са
целенасочени и водят до краен резултат;
2. много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от
учебните програми; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; усвоил е
новите понятия и като цяло ги използва правилно; доказва придобитите
компетентности при изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в
ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност;
действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на
изучените ситуации може да не е съвсем точен;
3. добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от
учебните програми; показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно
се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати
ситуации; усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат
неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат;
4. среден – ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми;
в знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от
новите понятия; притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани
резултати в учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и
изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки; действията му съдържат недостатъци
и рядко водят до краен резултат;
5. слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени
като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител
„среден“.
Брой оценки за оформяне на годишна оценка
. две текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен
учебен план с до два учебни часа седмично;
2. три текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен
учебен план с 2,5 - 3,5 учебни часа седмично;
3. четири текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен
учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.
Чл. 13. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и
практически, а според обхвата - индивидуални и групови.
(2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на
учениците се поставят текущи оценки.
(3) При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да
аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания -
писмено.
(4) Когато текущите изпитвания се осъществяват въз основа на проект,
представянето на проекта може да е в устна, в писмена и/или в практическа форма.
Чл. 14. (1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни
решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси.
(2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения
и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени
изпитвания се извършват за не повече от един учебен час.
(3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява
практически дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание.
Чл. 15. (1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава индивидуални
устни решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.
(2) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава индивидуални
писмени решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси.
(3) При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява
индивидуално или в екип практически дейности, определени в групово поставено
практическо задание.
(4) При груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки
ученик.

Más contenido relacionado

Similar a как се оценяват учениците

Ucenicesko portfolio111Ucenicesko portfolio111
Ucenicesko portfolio111Andriana Hadzhiyska
1.8K vistas52 diapositivas
ProvProv
Provyuriiklissarov
539 vistas10 diapositivas
Good experions newGood experions new
Good experions newDina Kirilova
636 vistas24 diapositivas
OrganisationOrganisation
Organisationyuriiklissarov
1.1K vistas32 diapositivas

Similar a как се оценяват учениците(11)

Ucenicesko portfolio111Ucenicesko portfolio111
Ucenicesko portfolio111
Andriana Hadzhiyska1.8K vistas
ProvProv
Prov
yuriiklissarov539 vistas
Good experions newGood experions new
Good experions new
Dina Kirilova636 vistas
тренинг 4тренинг 4
тренинг 4
Цветанка Петрова3.2K vistas
OrganisationOrganisation
Organisation
yuriiklissarov1.1K vistas
33
3
Цветанка Петрова404 vistas
PortfolioPortfolio
Portfolio
Andriana Hadzhiyska1.3K vistas

Más de Шермин Ахмедова(20)

Cv ahmedova 2018Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018
Шермин Ахмедова946 vistas
Cv ahmedova 2018Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018
Шермин Ахмедова244 vistas
Дейности на шермин ахмедоваДейности на шермин ахмедова
Дейности на шермин ахмедова
Шермин Ахмедова333 vistas
Cv ahmedova 2015Cv ahmedova 2015
Cv ahmedova 2015
Шермин Ахмедова233 vistas
как се решават текстови задачикак се решават текстови задачи
как се решават текстови задачи
Шермин Ахмедова12K vistas
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.
Шермин Ахмедова1.2K vistas
училищен вестникучилищен вестник
училищен вестник
Шермин Ахмедова1.6K vistas
Моето родно място- ТърговищеМоето родно място- Търговище
Моето родно място- Търговище
Шермин Ахмедова783 vistas
кой елемент-липсва-пъзелкой елемент-липсва-пъзел
кой елемент-липсва-пъзел
Шермин Ахмедова527 vistas
Izpisvane na cifriteIzpisvane na cifrite
Izpisvane na cifrite
Шермин Ахмедова610 vistas
клас доджо за_родителиклас доджо за_родители
клас доджо за_родители
Шермин Ахмедова3.6K vistas
Polezno za 5 klasPolezno za 5 klas
Polezno za 5 klas
Шермин Ахмедова3.4K vistas
Cho izhodnoCho izhodno
Cho izhodno
Шермин Ахмедова1K vistas
гюлтен 3 бгюлтен 3 б
гюлтен 3 б
Шермин Ахмедова1.4K vistas
Za vak.20.12.2013gZa vak.20.12.2013g
Za vak.20.12.2013g
Шермин Ахмедова403 vistas
трябва да знам по чотрябва да знам по чо
трябва да знам по чо
Шермин Ахмедова56.4K vistas
трябва да знам по математикатрябва да знам по математика
трябва да знам по математика
Шермин Ахмедова5K vistas
трябва да знам по български езиктрябва да знам по български език
трябва да знам по български език
Шермин Ахмедова8.1K vistas

как се оценяват учениците

  • 1. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАРЕДБА № 11 oт 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Чл. 9. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да се поставят, са: отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2). (2) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните резултати от обучението, е: 1. отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в знанията и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва правилно; притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен резултат; 2. много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; усвоил е новите понятия и като цяло ги използва правилно; доказва придобитите компетентности при изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност; действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен; 3. добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми; показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации; усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат; 4. среден – ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите понятия; притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки; действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат; 5. слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден“.
  • 2. Брой оценки за оформяне на годишна оценка . две текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично; 2. три текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 2,5 - 3,5 учебни часа седмично; 3. четири текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично. Чл. 13. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според обхвата - индивидуални и групови. (2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се поставят текущи оценки. (3) При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания - писмено. (4) Когато текущите изпитвания се осъществяват въз основа на проект, представянето на проекта може да е в устна, в писмена и/или в практическа форма. Чл. 14. (1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси. (2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един учебен час. (3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание. Чл. 15. (1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава индивидуални устни решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси. (2) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава индивидуални писмени решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси. (3) При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в екип практически дейности, определени в групово поставено практическо задание. (4) При груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки ученик.