Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ใบงานที่6 พชรพร

งานคู่

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

ใบงานที่6 พชรพร

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2559 ชื่อโครงงาน มาทาความรู้จักเครื่องสาอาง ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาว พชรพร สรัสยะนันทน์ ชั้น ม.6/10 เลขที่ 4 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม นางสาว พชรพร สรัสยะนันทน์ เลขที่ 4 ชั้น ม.6/10 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน(ภาษาไทย) มาทาความรู้จักเครื่องสาอาง ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) What is Makeup? ประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational media) ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาว พชรพร สรัสยะนันทน์ ชื่อที่ปรึกษา คุณครู เขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม - ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559
  3. 3. 3 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ในปัจจุบันนี้เครื่องสาอางได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในสังคมของวัยรุ่นและรวมไปถึงผู้ใหญ่จานวนมาก แต่ในขณะเดียวกันก่อนที่จะใช้เครื่องสาอางหรือแต่งเติมความสวยความงามให้กับผิวหน้าของเรานั้น ควรต้อง ศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชน์และโทษของมัน รู้จักใช้ให้เป็น ใช้ให้เหมาะสมกบผิวหน้าของแต่ละคน จึงจะเรียนว่า สวยอย่างถูกวิธี วัตถุประสงค์ 1. อธิบายถึงเครื่องสาอาง 2. ชี้ให้เห็นด้านดีของเครื่องสาอาง 3. ชี้ให้เห็นโทษที่มากับเครื่องสาอาง ขอบเขตโครงงาน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของเครื่องสาอาง เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์และโทษของเครื่องสาอาง รวมไปถึงแนะนาวิธีใช้อย่างถูกต้อง วิธีเลือกซื้อให้เหมาะกับตัวเอง และวิธีเก็บรักษา อายุการใช้งาน หลักการและทฤษฎี ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหึ่งของร่างกาย โดยใช้ทา ถู นวด พ่น หรือโรย มี จุดประสงค์เพื่อทาความสะอาด หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ คาว่า cosmetics มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า kosmetikos ซึ่งมีความหมายว่า ตกแต่งให้สวยงามเพื่อดึงดูดความ.สนใจจากผู้พบเห็น ( คาว่า komos แปลว่า เครื่องประดับ) โดยในสมัยแรกๆนั้น ใช้เครื่องสาอางเนื่องจากความจาเป็น เพื่อให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติ กาเนิดและวิวัฒนาการเท่าที่ปรากฏในโบราณคดี สันนิษฐานว่าคงมีการใช้เครื่องหอมในพิธีศาสนา สาหรับ บูชาพระเจ้าโดยการเผา ใช้น้ามันพืชทาตัวหรือใช้อาบศพเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อย มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันจาก ประเทศตะวันออกและใช้เครื่องหอมนี้ไม่ต่ากว่า 5000 ปี เชื่อวาอียิปต์เป็นชาติแรกที่รู้จักศิลปะการตกแต่งและการ ใช้เครื่องสาอางและแพร่ไปถึงแลสซีเรีย บาบีโลน เปอร์เซียและกรีก เมื่อคราวที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ ยกทัพเข้ายึดประเทศอียิปต์ ประเทศในยุโรปบางส่วนตลอดจนถึงกรีก ทาให้ความรู้เรื่องเครื่องสาอางแพร่หลาย ศูนย์การของความเจริญอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย จนถึงสมัยจูเลียส ซีซาร์รบชนะกรีก ก็ได้รับศิลปวิทยาการต่างๆมา จากกรีก ศูนย์การของศิลปวิทยาการต่างๆได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงโรม มีการอาบน้าหอม ในระยะที่โรมันกาลังรุ่งเรือง ซี ซาร์ได้ยกกองทัพไปตีอียิปต์ซึ่งมีพระนางคลีโอพัตราเป็นราชินี รู้จักวิธีการใช้ศิลปะการตกแต่งใบหน้าและร่างกาย ทาให้การใช้เครื่องสาอางเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 2 Galen บิดาแห่งเภสัชกรรม กายวิภาค อายุ ศาสตร์และปรัชญา ได้ประดิษฐ์coldcreamขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมา เมื่อจักรวรรดิโรมันอ่อนกาลังลง ประเทศที่ นาหน้าเรื่องเครื่องสาอางคือฝรั่งเศส และมีสเปนเป็นคู่แข่ง
  4. 4. 4 วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน - คิดเรื่องและหัวข้อของโครงงานที่จะจัดทา - ศึกษาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือ - สอบถามอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ - รวบรวมและจัดเรียงข้อมูล - จัดทาโครงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ - คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต - เครื่องปริ้น - เอกสารข้อมูล - รูปภาพ - เครื่องสาอาง งบประมาณ 300-500 บาท
  5. 5. 5 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน / 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / / 3 จัดทาโครงร่างงาน / / / / 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน / / / / 5 ปรับปรุงทดสอบ / / 6 การทาเอกสารรายงาน / / / 7 ประเมินผลงาน / / 8 นาเสนอโครงงาน / ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถนาข้อมูลที่ได้ศึกษาไปใช้ในชีวิตประจาวัน สถานที่ดาเนินการ บ้านของผู้จัดทาเละโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี) แหล่งอ้างอิง - http://health.kapook.com/view974.html - http://women.kapook.com/view2356.html - http://www.skinbiotechthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539369806

×