Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
By	  KruPumBiO	                   คุณครูลองนําไปปรับนะคะพันธุศาสตร1. ครอบครัวหนึ่งมีพอเปนโรคมนุษยหมาป...
2	   การออกขอสอบแนว PISA	  การโคลนตัวออนมนุษย     การทำโคลนนิ่ง นิวเคลียสของไขจะถูกดูดออกแลวแทนที่โดยการถายรหัสพ...
By	  KruPumBiO	  การสูบบุหรี่ทําลายกระดูกวัยรุนหญิง     นักวิจัยคนพบวา วัยรุนหญิงที่สูบบุหรี่จะสูญเสียแรธาตุจากก...
4	   การออกขอสอบแนว PISA	  คำถามขอที่ 2 จงวงกลมลอมรอบคําวา “เกี่ยวของ” หรือไมเกี่ยวของ” และใหเหตุผลในการวิเคราะหข...
By	  KruPumBiO	  คําถามขอที่ 4 การสูบบุหรี่ในวัยรุนหญิง นอกจากจะสงผลตอภาวะกระดูกพรุนแลว หากยังมีการสูบบุหรี่อยางตอเ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

แนวข้อสอบ Pisa

4.505 visualizaciones

Publicado el

ติดตามข่าวที่น่าสนใจ นำมาออกข้อสอบที่ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ากับชีวิตจริง เป็นการทำข้อสอบที่ไม่ได้ใช้แค่ความรู้ที่มี แต่จะได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย

 • Sé el primero en comentar

แนวข้อสอบ Pisa

 1. 1. By  KruPumBiO   คุณครูลองนําไปปรับนะคะพันธุศาสตร1. ครอบครัวหนึ่งมีพอเปนโรคมนุษยหมาปา แมปกติ ลูกชายแตงงานกับหญิงที่เปนโรค(heterozygous) ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับลูกของครอบครัวนี้ก. ลูกชายทั้งหมดปกติข. ลูกสาวทั้งหมดเปนโรคค. ลูกชายปกติ 50% เปนโรค 50%ง. ลูกสาวปกติ 50% เปนโรค 50%เฉลยโรคมนุษยหมาปา เปนยีนเดนบนโครโมโซม X ชาย ฟโนไทป หญิง ฟโนไทป XDY โรค XDXD โรค X dY ปกติ XDXd โรค X dX d ปกติพอโรค แมปกติXDY xx   X dX dXDXd XDXd Xxd  Y X dY XdY x x   XDXd ชายปกติ หญิงเปนโรค(heterozygous)XDXd d d XX D XY X dYหญิงโรค หญิงปกติ ชายโรค ชายปกติ
 2. 2. 2   การออกขอสอบแนว PISA  การโคลนตัวออนมนุษย การทำโคลนนิ่ง นิวเคลียสของไขจะถูกดูดออกแลวแทนที่โดยการถายรหัสพันธุกรรมจากเซลลรางกายของผูให จากนั้นไขที่ไดรับการเปลี่ยนนิวเคลียสแลวจะถูกกระตุนใหแบงตัวและเจริญเติบโตเปนตัวออนได ตัวออนแตละตัวนั้นมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับผูใหทุกประการ (1) ในตอนนี้นักวิทยาศาสตรชาวเกาหลีใตประสบความสําเร็จในการโคลนนิ่งตัวออนของมนุษยจํานวน 30 เซลล โดยการผสมรหัสพันธุกรรมจากเซลลปกติของรางกายเขากับเซลลไขของผูบริจาคซึ่งเปนเพศหญิงโดยที่เซลลตัวออนที่ไดจากการโคลนนิ่งจะเจริญเติบโตตอไปเพื่อที่จะสรางสเต็มเซลล (Stem cells) ซึ่งเซลลเหลานี้สามารถที่จะแบงตัวสรางเนื้อเยื่อตางๆในรางกายของมนุษยได (2) (ปรับปรุงจาก:http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3480921.stm) (1) จากขอความขางตนจัดเปน ................................... จงเขียนวงกลมลอมรอบ คําวา “กฎ” หรือ “หลักการ” หรือ “ขอเท็จจริง” หรือ“ความคิดเห็น”อยางใดอยางหนึ่ง กฎ หลักการ ขอเท็จจริง ความคิดเห็น (2) จากขอความขางตนจัดเปน ................................... จงเขียนวงกลมลอมรอบ คําวา “กฎ” หรือ “หลักการ” หรือ “ขอเท็จจริง” หรือ“ความคิดเห็น”อยางใดอยางหนึ่ง กฎ หลักการ ขอเท็จจริง ความคิดเห็น
 3. 3. By  KruPumBiO  การสูบบุหรี่ทําลายกระดูกวัยรุนหญิง นักวิจัยคนพบวา วัยรุนหญิงที่สูบบุหรี่จะสูญเสียแรธาตุจากกระดูกมากกวาวัยรุนหญิงที่ไมสูบบุหรี่ โรคกระดุกพรุนคือการสูญเสียความหนาแนนของมวลกระดูก เนื่องจากแรแคลเซียมในกระดูกลดลง ปกติกระดูกของคนจะมีการสราง และการสลายอยูตลอดเวลา ในเด็กจะมีการสรางมากกวาการสลาย ทําใหกระดูกของเด็กมีการเจริญเติบโต และแข็งแรงกระดูกจะใหญขึ้นจนกระทั่งอายุ 30 ป กระดูกจะเริ่มมีการสลายมากกวาการสรางทําใหเนื้อกระดูกเริ่มลดลง โรคกระดูกพรุนนี้พบไดในสตรีมากกวาบุรุษ เพราะมวลกระดูกของสตรีมีนอยกวาของบุรุษและเมื่อสตรีหมดประจําเดือนจะขาดฮอรโมนอีสโตรเจนที่ชวยทําใหแคลเซียมมาจับที่เนื้อกระดูกลดลง ทําใหกระดูกบางลง ๆ หลังหมดประจําเดือน Lorah Dorn และเพื่อนรวมงาน เชิญอาสาสมัครในการทดลอง 262 คน ที่มีสุขภาพดีอายุระหวาง 11-17 ป ตอบคําถามเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและการใชชีวิต 3 ปยอนหลัง จากนั้นนําไปตรวจมวลกระดูก พบวาวัยรุนหญิงที่สูบบุหรี่จะมีการเจริญของมวลกระดูก อยางชาๆและมวลกระดูกที่สะโพกลดลง ในขณะที่วัยรุนหญิงที่ไมสูบบุหรี่จะมีการเพิ่มมวลกระดูก และยังมีการพบวาในอายุ 19 ป ที่สูบบุหรี่ทุกวันจะมีมวลกระดูกลดลงอยางรวดเร็ว Kenneth Ward นักจิตวิทยาสุขภาพคลีนิค เสนอแนวคิดวาผลการวิจัยนาจะใหผลเดียวกันในการวิจัยการสูบบุหรี่ของผูหญิงในวัยทํางานเพราะจากการศึกษางานวิจัยความหนาแนนของกระดูกผูใหญพบวา “การสูบบุหรี่มีแนวโนมเพิ่มความเสี่ยงของการแตกหักกระดูกสันหลังโดยรอยละ 13และกระดูกสะโพกหักรอยละ 31”(เขียนโดย Nathan Seppa วนที่ 5 ธันวาคม 2555 แหลงขอมูล http://www.sciencenews.org/ ัview/generic/id/346875/description/Smoking_hurts_teen_girls_bones)คําถามขอที่ 1 ขอใดสรุปไมถูกตอง 1. การสูบบุหรี่ในวัยรุนหญิงมีผลตอกระดูกสันหลัง 2. การสูบบุหรี่ในวัยรุนหญิงสงผลตอกระดูกมากกวาวัยรุนชาย 3. การสูบบุหรี่ในวัยรุนหญิงมีแนวโนมเสี่ยงตอโรคขอสะโพกเสื่อม 4. การสูบบุหรี่ในวัยรุนหญิงขัดขวางการสะสมแคลเซียมที่กระดูก เฉลยคําตอบ ขอ 4 เพราะเปนขอสรุปที่เกินจากขอมูลที่กําหนดให คะแนนเต็ม 1 คะแนน เกณฑการใหคะแนน ตอบไดถูก 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน
 4. 4. 4   การออกขอสอบแนว PISA  คำถามขอที่ 2 จงวงกลมลอมรอบคําวา “เกี่ยวของ” หรือไมเกี่ยวของ” และใหเหตุผลในการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูล “เกี่ยวของ” หรือ “ไมเกี่ยวของ”วิตามินดี เกี่ยวของ/ไมเกี่ยวของการเคลื่อนไหว เกี่ยวของ/ไมเกี่ยวของชวงเวลาที่สูบบุหรี่ เกี่ยวของ/ไมเกี่ยวของการสะสมแคลเซียม เกี่ยวของ/ไมเกี่ยวของเฉลยคำตอบ เกี่ยวของ, เกี่ยวของ, ไมเกี่ยวของ, เกี่ยวของคะแนนเต็ม 1 คะแนนเกณฑการใหคะแนน ตองตอบถูกทั้ง 4 ขอ จึงจะได 1 คะแนนคําถามขอที่ 3 “บุหรี่จะสงผลตอกระดูกบริเวณสะโพก” จากขอความนี้ สามารถสรุปไดวาบุหรี่มีผลตออาการขอกระดูกสะโพกเสื่อมไดหรือไม 1. ได 2. ไมได 3. ไมแนใจเหตุผล 1. เพราะขอกระดูกเสื่อมเกี่ยวของกับการสะสมแคลเซียม 2. เพราะกระดูกพรุนเปนปจจัยหลักของอาการกระดูกเสื่อม 3. เพราะอาการกระดูกหักอาจจะสงผลตอการเสื่อมของกระดูก 4. เพราะกระดูกพรุนเกิดขึ้นกับกระดูกแข็ง กระดูกเสื่อมเกิดขึ้นกับกระดูกออน 5. เพราะกระดูกบางเปนเพียงปจจัยหนึ่งที่คาดวาจะสงผลตออาการกระดูกเสื่อม 6. เพราะการเสื่อมของขอสะโพกเกี่ยวของอายุของกระดูกตามสภาพโครงสรางของรางกายเฉลยคำตอบ ไมได เพราะ 2 (เหตุผลกระดูกเสื่อมเกิดที่กระดูกออนซึ่งสวนประกอบหลักของกระดูกออนคือน้ําและโปรตีน ที่จะทําใหกระดูกออนมีความยืดหยุน ทนตอแรงกระแทกและเสียดสี แตเมื่อใชไปนานๆ ก็จะเกิดการเสื่อมและสึกหรอ แตการสูบบุหรี่มีผลตอการสะสมมวลของกระดูกแข็ง)
 5. 5. By  KruPumBiO  คําถามขอที่ 4 การสูบบุหรี่ในวัยรุนหญิง นอกจากจะสงผลตอภาวะกระดูกพรุนแลว หากยังมีการสูบบุหรี่อยางตอเนื่อง ในที่สุดจะสงผลตอระบบกระดูกอยางไรเขียนคําตอบ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับคะแนน ลักษณะของคําตอบ 0 ตอบนอกเหนือจากประเด็นที่กําหนด หรือไมตอบ 1 คําตอบอางถึง การสะสมแคลเซียมลดลง กระดูกบาง กระดูกหัก มวลกระดูกลดลงอยางรวดเร็ว แตไมอางถึงภาวะการเดินไมไดหรืออัมพาต 2 คําตอบอางถึงการเกิดผลกระทบที่กระดูกสะโพกและกระดูกสันหลังหัก ที่สงผลตออาการอัมพาตทําใหไมสามารถเคลื่อนไหวรางกายได

×