Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Длъжностно лице по ЗБУТ - Лекция 1

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 30 Anuncio

Длъжностно лице по ЗБУТ - Лекция 1

Онлайн обучения по ЗБУТ, ЗБУТ обучение по збут оценка на риска опасни вещества ladders трудови злополуки безопасна поддръжка инструктажи ilo МОТ обучение збут безопасност в строителството общо събрание дамтн осветление шум микроклимат safety health and safety лични предпазни средства кут здравословни и безопасни у ЗЗБУТ нормативна база пожарогасители кодекс на труда индустриално чистене обучения vca сън и умора профилактични прегледи нощни смени сменен режим нощен труд safety training risk safety culture mouse experiment конвенции на мот колективни трудови спорове разрешение за работа работа на чужденци безопасна работа бетонпомпи утилизация посредническа дейност инспекция по труда събрание на пълномощниците севезо sevezo вибрации lightning група по условия на труд знаци и сигнали по збут нормативна база по збут списък на лпс електромагнитни полета профилактични медицински прегледи периодични прегледи медицински прегледи здравословни и безопасни условия на труд гут iso 14001 преносими стълби безопасност стълби woking at height stepladders класификация на пожарите пожарен триъгълник construction ladder safety human factors human errors управление на риска бдс en iso 9001:2015 ису системи за управление сертификация сертификационни регистри ЦИЕС иновации iso 9001: 2015 управление на качеството акредитация система по качество технически надзор СПО бзр нейонизиращи лъчения йонизиращи лъчения прах СТМ измервания чл. 18 ззбут споразумение по чл. 18 ppe лпс служба по трудова медицина обзр декларация по чл. 15 химични агенти otgovori.info стрес семинар ергономични стандарти психично натоварване психологически тормоз колективен трудов договор КТД пекарни Наредба РД-07-2 - "Medic Consulting" OOD – Safety Health and Safety - Обучения по ЗБУТ

Онлайн обучения по ЗБУТ, ЗБУТ обучение по збут оценка на риска опасни вещества ladders трудови злополуки безопасна поддръжка инструктажи ilo МОТ обучение збут безопасност в строителството общо събрание дамтн осветление шум микроклимат safety health and safety лични предпазни средства кут здравословни и безопасни у ЗЗБУТ нормативна база пожарогасители кодекс на труда индустриално чистене обучения vca сън и умора профилактични прегледи нощни смени сменен режим нощен труд safety training risk safety culture mouse experiment конвенции на мот колективни трудови спорове разрешение за работа работа на чужденци безопасна работа бетонпомпи утилизация посредническа дейност инспекция по труда събрание на пълномощниците севезо sevezo вибрации lightning група по условия на труд знаци и сигнали по збут нормативна база по збут списък на лпс електромагнитни полета профилактични медицински прегледи периодични прегледи медицински прегледи здравословни и безопасни условия на труд гут iso 14001 преносими стълби безопасност стълби woking at height stepladders класификация на пожарите пожарен триъгълник construction ladder safety human factors human errors управление на риска бдс en iso 9001:2015 ису системи за управление сертификация сертификационни регистри ЦИЕС иновации iso 9001: 2015 управление на качеството акредитация система по качество технически надзор СПО бзр нейонизиращи лъчения йонизиращи лъчения прах СТМ измервания чл. 18 ззбут споразумение по чл. 18 ppe лпс служба по трудова медицина обзр декларация по чл. 15 химични агенти otgovori.info стрес семинар ергономични стандарти психично натоварване психологически тормоз колективен трудов договор КТД пекарни Наредба РД-07-2 - "Medic Consulting" OOD – Safety Health and Safety - Обучения по ЗБУТ

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Длъжностно лице по ЗБУТ - Лекция 1

 1. 1. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 Периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. прилага се във всички предприятия и организации независимо от формата на собственост и правното основание за извършване на работата 1
 2. 2. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 1/4 Работодателят осигурява на всеки работещ обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа се провеждат в работно време, като всички разходи са за сметка на работодателя. 2
 3. 3. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 1/4 Работодателят писмено определя: 1.Видовете обучения и инструктажи; 2.Лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; 3.Програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; 4.Лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. 3
 4. 4. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 1/4 Обучение по безопасност и здраве при работа цел: 1.Усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа; 2.Усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд; 3.Поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия. 4
 5. 5. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 1/4 Обучение по безопасност и здраве при работа ОБХВАТ: Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси (ако не са определени да провеждат инструктажите) Обучението е не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа 5
 6. 6. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 1/4 2. Длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Обучението е не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа. 3. Лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа. Без длъжностното лице по безопасност и здраве (ОБЗР) Обучението е не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа 6
 7. 7. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 1/4 4. Членовете на Комитета / Групата по условия на труд. • първоначално, в едномесечен срок от избирането им, с общ хорариум не по-малък от 30 учебни часа. • периодично, веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа. Обучението е регламентирано с чл.9 и чл. 12 от НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията. 7
 8. 8. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 1/4 5. Работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа. Периодичност и обхват - съгласно изискванията на съответните нормативни актове. Примери: Правоспособност за работа със съдове под налягане; Правоспособност за заваряване; Правоспособност за управление на кари; 8
 9. 9. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 1/4 Обучение по безопасност и здраве при работа Цел: Да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа. 1.Начален; 2.На работното място; 3.Периодичен; 4.Ежедневен; 5.Извънреден. 9
 10. 10. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 1/4 Обхват на инструктажите Всички работещи под контрола на организацията, вкл.: 1. Работещите* предоставени им от предприятие* което осигурява временна заетост; 2. Командировани работници и служители; 3. Работещи от други предприятия* които ще работят на територията на предприятието; 4. Лица* приети за обучение или за повишаване на квалификацията; 5. Лица* с които се провежда производствена практика; 6. Всички други лица* които ще посещават произвоствени звена на предприятието. 10
 11. 11. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 1/4 Провеждане на инструктажите Провеждат се от длъжностни лица с подходящо образование по ред и при условия* определени от работодателя* като се отчитат характерът на изпълняваната работа* конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск. Провеждат се по утвърдени от работодателя Програми. 11
 12. 12. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 1/4 При дейности с висок производствен риск и динамика в организацията на работа и технологията инструктажите са с минимална продължителност съгласно приложение № 3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.. За необхванатите в приложението дейности и видове работи продължителността на инструктажа се определя от работодателя. 12
 13. 13. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 1/4 № по ред Видове работи Начален инструктаж (раб. дни) Инструктаж на работното място, вкл. и с формите за обучение (раб. дни) 1 2 3 4 1.Подземна работа а) начинаещи работници 5 20 б) работници, преминали на работа от други подземни обекти 3 15 2. Работа в открити мини и кариери; надземни работници, обслужващи подземни обекти 2 10 3. Извършване на строител-ни и монтажни работи; работа в геологопроучва-телни обекти и при добив на нефт и газ 1 5 4. Обслужване на машини, съоръжения и технологични процеси с повишена опасност 1 3 5. Работа в металургични и химически предприятия; работа с опасни химически вещества и препарати 1 2 6. Пряко заети в превозната дейност в железопътния транспорт съгласно нормативните актове, но не по- малко от 1 съгласно нормативните актове, но не по-малко от 3 7. В производството и упо-требата на взривни ма-териали 2 6 13
 14. 14. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 1/4 Начален инструктаж Началният инструктаж се провежда на: Лицата* които постъпват на работа лица които ще работят или ще се обучават на територията на предприятието. ЦЕЛ Запознаването им със: 1.Основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа в предприятието; 2.Вида и характера на извършваната работа; 3.Специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на работещите; 4.Изискванията към тяхното поведение; 14
 15. 15. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 1/4 ОРГАНИЗИРАНЕ Провежда се в деня на постъпване на работа по утвърдена от работодателя програма, в която се включват: 1.Въпроси от общ характер; 2.Въпроси, свързани със съответната дейност или професия; 3.Въпроси, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа, съдържащи се в Кодекси за добра практика, както и в ръководства, наръчници, дипляни, информационни листове или други материали за превенция на рисковете при работа на работните места и при използване на работното оборудване, утвърдени от съответния компетентен орган; 15
 16. 16. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 Документира се в КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА Начален инструктаж с подписите на провелия инструктажа и инструктирания. Длъжностното лице* провело началния инструктаж на лицата* които постъпват на работа, издава служебна бележка* която се съхранява в личното досие на работещия. Провеждат се и се документират по ред, установен от работодателя. Инструктаж на лица, които ще посещават производствени звена на предприятието 16
 17. 17. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 17 Предприятие: Производствено звено: КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ Инструктаж на лицата, конто посещават производствени звена на предприятието № по ред Име, презиме и фамилия на инструктирания Име на организацията, която го изпраща (или частно лице) и целта на посещението Дата Подпис на инструктирания Подпис на лицето, извършило инструктажа 1 2 3 4 5 6
 18. 18. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 Инструктаж на работното място Практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа. В предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и/или ограничен обем производствени дейности се допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място. 18
 19. 19. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 На работещи, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хор, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение. 19
 20. 20. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 Работодателят определя: • работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение и изпит; • учебната програма; • продължителността на обучението; • обучаващите лица и формата на изпита; 20
 21. 21. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 Допускане до работа Работещите се допускат до самостоятелна работа само след успешно положен изпит по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Инструктажът на работното място приключва след като ръководителят* разрешаващ самостоятелна работа, се убеди* че работещият познава правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд* отнасящи се за извършваната от него дейност. 21
 22. 22. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 Изпитният протокол се съхранява в досието на работника или служителя. Документира се в КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА Инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж с подписите на провелия инструктажа (прекия ръководител на дейността или друго лице, определено със заповед на работодателя) и инструктирания. 22
 23. 23. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 Периодичен инструктаж ЦЕЛ: Да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа. Провежда се не по-рядко от един път на три месеца за работещите* пряко заети в дейности с висок производствен риск * и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи* освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по- малка периодичност. 23
 24. 24. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 Документира се в КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА Инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж с подписите на провелия инструктажа (прекия ръководител на дейността или друго лице* определено със заповед на работодателя) и инструктирания. 24
 25. 25. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 Ежедневен инструктаж Ежедневно се инструктират работници и служители* пряко заети в дейности с висок производствен риск. Провежда се от прекия ръководител на работата или друго лице* определено със заповед на работодателя. Документира се в КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ежедневен инструктаж. 25
 26. 26. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 За водачите в международните автомобилни превози и за водачите* превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе* ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж* провежда се преди тръгване на път и се документира в КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА Ежедневен инструктаж. 26
 27. 27. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 Извънреден инструктаж Провежда се: 1.След всяка трудова злополука по чл. 55* ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване и установена професионална болест* както и след пожар* промишлена авария и природно бедствие; 2.При констатирани груби нарушения на правилата* нормите и изискванията по безо-пасност и здраве при работа; 3.При промяна на технологичния процес* при въвеждане на нови машини и съоръжения* при промяна на работното място или организацията на работа; 4.По предписание на контролен орган. 27
 28. 28. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 Извънреден инструктаж се провежда и: с работещи* отсъствали от работа повече от 45 календарни дни; При организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация* както и при работи* изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа. 28
 29. 29. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 Тематиката на извънредния инструктаж се определя в зависимост от причината* която е наложила неговото провеждане. Документира се в КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА Инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж 29
 30. 30. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД WWW.BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: OFFICE@BGTRUDOVAMEDICINA.COM, E-MAIL: IVONIKS.CONSULT@GMAIL.COM ТЕЛ.02/4900361 ФАКС.02/8452635 МОБ.0878272999 Инструктаж и инструкции Необходими ли са толкова много инструктажи? Как Вие провеждате инструктажите? 30

×