2562 final-project -1-23-1 weed

work 1

1
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5
ปี การศึกษา 2562
ชื่อโครงงาน กัญชาไทย
ชื่อผู้ทาโครงงาน
ชื่อ นาย ณัฐีร์ พิศาลอนันถูมิกร เลขที่ 16 ชั้น 6 ห้อง 12
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม นาย นพดล ขอดคา
ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 62
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
ใบงาน
การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
2
สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาว ณัฐธีร์ พิศาลอนันภูมิกร เลขที่ 16
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
กัญชาไทย
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)
Thai Cannabis
ประเภทโครงงาน
ชื่อผู้ทาโครงงาน นาย ณัฐีร์พิศาลอนันถูมิกร
ชื่อที่ปรึกษา นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ชื่อที่ปรึกษาร่วม นาย นพดล ขอดคา
ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่1-2 ปีการศึกษา 2562
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีทั้งประโยชน์และโทษอยู่ในตัว
พืชชนิดนี้จึงถูกจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ตามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่เมื่อเร็วๆนี้
รัฐบาลไทยได้มีการแก ้กฎหมายใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้นาก ัญชาไปศึกษาและวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
และนาไปใช้รักษาโรคภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ได้
วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ)
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกัญชาไทย
2. ผลการทาร้ายของกัญชาส่งผลถึงคนรอบข้าง
3. ปัจจัยของบกัญชา
4. ผลดีของการสูบกัญชา
ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต
เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน)
1.เพื่อสนับสนุนการสูบกัญชาแบบถูกต้อง
2ใช้กัญชาในการรักษาทางการแพท
หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน)
1. แนวคิดเกี่ยวกับกัญชาและอันตรายจากกัญชา
2. แนวคิดเรื่องพฤติกรรมการสูบกัญชาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกัญชา
3
3. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการสูบกัญชา
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกัญชา
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับกัญชาและอันตรายจากกัญชา
ในประเทศไทย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข ้องกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
เดิมทีนั้นมีปรากฏข ้อความในกฎหมายหลายฉบับ และมีความขัดแย ้งกัน
ดังนั้นผู ้เกี่ยวข ้องด ้านนโยบาย
จึงได ้มีนโยบายสังคายนากฎหมายให ้กระชับและมีความเป็ นสากล
จึงได ้มีการแก ้ไขพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. 2559 โดยที่ มาตรา
3 กาหนดให ้ยกเลิกพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทั้งสี่ฉบับ คือ พ.ศ.
2518, พ.ศ. 2528, พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2543 ให ้รวมเป็ น
พรบ.ออกฤทธ์ต่อจิตประสาท 2559 ประกาศในราชกิจจา วันที่ 16 มกราคม 2560
แล ้วนั้น มารตรา 7 กาหนดยาเสพติดให ้โทษออกเป็ น 5 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 5 คือ
ยาเพสติดให ้โทษที่ไม่อยู่ในกลุ่มประเภทร้ายแรง เช่น กัญชา พืชกระท่อม
โดยในรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข ้อง
เป็ นไปตามความเห็นของคณะกรรมการที่กฎหมายกาหนด ดังนั้น
เพื่อให ้สอดคล ้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายยาเสพติดใหม่ ผู ้เกี่ยวข ้องจึงได ้ปรับแก ้
ซึ่งก็คือ พ.ร.บ.ยาเสพติดให ้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 สาระสาคัญคือ
ตามพระราชบัญญัตินี้ กาหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให ้โทษในประเภท 5
ให ้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล ้องตามหลักสากล
ซึ่งได ้ประกาศในราชกิจจา ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
โดยที่ได ้อนุญาตให ้ใช ้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
การรักษาผู ้ป่ วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ซึ่งในขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง อาทิ องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กรมสุขภาพจิต สานักงานอาหารและยา
กาลังดาเนินการเพื่อให ้มีการนาประโยชน์จากพืชสกัดจากกัญชา
มาใช ้ประโยชน์ทางการแพทย์บนพื้นฐานตามหลักวิชาการด ้านการแพทย์ที่เหมาะสม
ภายใต ้การควบคุมดูแลของผู ้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานผู ้ประกอบวิชาชีพตามที่ได ้ระบุใน
กฎหมายใหม่ ซึ่งต ้องเป็ นผู ้ที่ได ้รับอนุญาตจากผู ้อนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น
ความหมายของ กัญชา
ก ัญชา คือ สารเสพติดอีกชนิดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น
เนื่องจากก ัญชาสามารถหาซื้อได้ง่าย มีราคาไม่แพง
และมักมีการลักลอบปลูกเพื่อการค้าอยู่บ่อยๆ โดยฤทธิ์ของก ัญชาจะทาให้ผู้เสพอยู่ในอาการเคลิบเคลิ้มรู้สึกสนุก ร่าเริง
และยังเป็นยาเสพติดประเภทที่เสพแล้วไม่ติดจึงยิ่งทาให้เป็นที่แพร่หลายในการสูบเพื่อให้ได้ความรู้สึกสนุก
ทาให้หลงลืมความเครียดได้โดยลักษณะการเสพก ัญชาที่มักได้รับความนิยมคือ
นาไปสอดไส้บุหรี่หรือนามาม้วนเป็นบุหรี่แล้วสูบ แต่จะมีกี่คนที่รู้ว่าก ัญชานั้นมีโทษร้ายแรงต่อระบบประสาทอย่างมาก
4
อาการของผู้เสพกัญชา
เพราะสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล(Tetrahydrocannabinol)ที่มีอยู่มากในก ัญชา จึงทาให้ในระยะแรกที่เสพเข้าไป
ผู้เสพจะมีอาการตื่นเต้นร่าเริงหัวเราะง่าย ช่างพูดช่างคุย จนเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ1-2ชั่วโมง
ก ัญชาจะเริ่มออกฤทธิ์กดประสาท ทาให้ผู้เสพมีอาการคล้ายก ับเมาเหล้าหน้าแดงลิ้นไก ่พันก ัน พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเซื่องซึม
ง่วงนอนตลอดเวลา และเมื่อเสพเข้าไปมากเกินขนาดผู้เสพก็จะเริ่มมีอาการอื่นๆที่ร้ายแรงเพิ่มขึ้นอีกเช่นเกิดภาพลวงตา
ควบคุมตัวเองไม่ได้เกิดอาการก ้าวร้าวดุร้ายขึ้นมา
โทษของกัญชามีอะไรบ้าง
ก ัญชาเป็นยาเสพติดที่เสพแล้วไม่ติดและไม่มีผลข้างเคียงหากผู้เสพจะหยุดเสพอย่างกะทันหัน
เพราะก ัญชานั้นเป็นเพียงพืชที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทแบบอ่อนๆ เท่านั้น
โดยผลข้างเคียงที่จะตามมาหลังจากก ัญชาหมดฤทธิ์คือ ผู้เสพจะมีอารมณ์อ่อนไหว ไม่มีสติ สมองสั่งงานช้า
ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ใจสั่น หูแว่ว ซึ่งหากหยุดเสพแล้วอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเองแต่อย่างไรก็ตาม
หากผู้เสพเสพก ัญชาในปริมาณมากและต่อเนื่องก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่น
 ทาลายระบบภูมิคุ้มก ันของร่างกาย ทาให้ร่างกายของผู้เสพติดเชื้อและป่วยได้ง่ายขึ้น
 ทาลายสมอง ส่งผลต่อสมาธิ การรับรู้ต่างๆและทาให้ผู้เสพความจาสั้นลง ความคิดและการตัดสินใจต่างๆ
ไม่เหมือนเดิม รู้สึกสับสน เกิดความวิตกก ังวลอย่างไม่ทราบสาเหตุ
 สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง
 มีผลต่อระบบทางเดินหายใจทาให้ผู้เสพไอเรื้อรังหลอดลมอักเสบ และยังเป็นสารก ่อมะเร็งปอดได้อีกด้วย
 มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทาให้ผู้เสพเกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้เช่นโรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน
ส่วนประกอบกัญชา ต้นกัญชา จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกฤดูเดียวมีความสูงได้ประมาณ1-3เมตรลาต้นมีขนาดเล็กตั้งตรง
ลักษณะของลาต้นเป็นเหลี่ยมมีขนสีเขียวอมเทาและไม่ค่อยแตกสาขาขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดขึ้นได้ในดินทุกชนิด
5
ถ้าปลูกในดินร่วนซุยและมีอาหารอุดมสมบูรณ์จะงอกงามดีมากพืชชนิดนี้มีถิ่นกาเนิดในทวีปเอเชียมีเขตการกระจายพันธุ์ในอัฟกานิสถาน
ทวีปแอฟริกาเขตร้อนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือและใต้และฮาวายพบปลูกมากในยุโรปประเทศบราซิลอเมริกันแถบตะวันออก
และปลูกมากตามแนวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย
สารประกอบกัญชาณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการพึ่งพายาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO
ออกรายงานว่าด้วยแคนนาบิไดออล(Cannabidiol) หรือ CBD ซึ่งเป็นหนึ่งในกว่า 100
สารประกอบที่พบในก ัญชา โดยพบว่าจนถึงขณะนี้ ยังไม่เคยมีหลักฐานใดๆที่ชี้ชัดว่าแคนนาบิไดออลมีโทษต่อร่างกาย
แต่ในทางตรงข้ามกลับมีประโยชน์ โดยใช้ในการบาบัดอาการชักจากโรคลมชักได้ทั้งในเด็กผู้ใหญ่และสัตว์
รวมถึงใช้รักษาอาการของโรคอัลไซเมอร์อาการประสาทหลอนมะเร็ง และโรคพาร์กินสันได้นอกจากนี้ยังพบว่า CBD
ยังต่างจากสารอื่นๆที่พบในก ัญชา หรือที่เรียกว่าสารตระกูลแคนนาบินอยด์ตรงที่ไม่มีฤทธิ์ต่อประสาท
เท่าก ับไม่สามารถทาให้"ไฮ" หรือ "เมา"ได้และยังไม่ทาให้ผู้ใช้ต้องพึ่งพายา หรือเกิดการติดยาอีกด้วย
นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวของ WHO ยังระบุด้วยว่า คุณประโยชน์ทางยาของ CBD
ทาให้รัฐบาลหลายประเทศเริ่มปรับกฎหมายเพื่อให้สามารถนาสารชนิดนี้มาใช้รักษาผู้ป่วยได้แต่ยังมีรัฐบาลบางประเทศ
เช่นสหรัฐฯ ที่ยังขึ้นบัญชี CBD ให้อยู่ในสารควบคุมประเภท 1 คือให้โทษสูงและไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์
ทาให้เกิดการซื้อขายCBD อย่างผิดกฎหมาย เสี่ยงต่อการใช้เกินขนาดหรือผิดวิธีรวมถึงการได้ยาที่ไม่มีคุณภาพ
ก ่อนหน้านี้ องค์การอนามัยโลกได้ออกรายงานที่ชื่อว่า The health and social effects of nonmedical
cannabis use หรือผลกระทบด้านสุขภาพและสังคมที่เกิดจากการใช้ก ัญชาโดยไม่ใช่ทางการแพทย์
ซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ
โดยรายงานดังกล่าวระบุว่าการผลกระทบจากการเสพก ัญชาที่ชัดเจนที่สุด
ก็คือการทาให้ผู้เสพเสี่ยงต่อการก ่ออุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้นตั้งแต่1-3 เท่าอย่างไรก็ตาม
ผลกระทบดังกล่าวถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบก ับผลกระทบที่ผู้ขับขี่รถยนต์ได้รับจากการเสพแอลกอฮอล
วิธีดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงาน
-ปรึกษาเลือกหัวข้อ
-นาเสนอหัวข้อกับครูผู้สอน
-ศึกษารวบรวมข้อมูล
-จัดทารายงาน
-นาเสนอครู
-ปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
-อินเทอร์เน็ต
-หนังสือที่เกี่ยวข้อง
-คอมพิวเตอร์
-โทรศัพท์
งบประมาณ
-100
6
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลาดั
บ
ที่
ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดช
อบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
17
1 คิดหัวข้อโครงงาน
2 ศึกษาและค้นคว้าข้อ
มูล
3 จัดทาโครงร่างงาน
4 ปฏิบัติการสร้างโคร
งงาน
5 ปรับปรุงทดสอบ
6 การทาเอกสารรายงา
น
7 ประเมินผลงาน
8 นาเสนอโครงงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน)
ได้รู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาแบบถู้ต้องและความรู้เกี่ยวกับกัญชาที่ทาให้รักษาโรคต่าง
ๆ
เช่น มะเร็ง ไมเกรน และบรรเทาความเจ็บปวดจากโรค
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนยุพราช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
1.คอมพิวเตอร์
2.วิทยาศาตร์
3.สุขะและพละศึกษา
แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน)
https://www.honestdocs.co/what-is-cannabis-indica
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0
%B8%B2_(%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
https://www.bbc.com/thai/thailand-49550483

Recomendados

2562 final-project 605-44 46 por
2562 final-project 605-44 462562 final-project 605-44 46
2562 final-project 605-44 46ssuser0c005f
52 vistas14 diapositivas
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41 por
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41Benz 'ExTreame
147 vistas7 diapositivas
สมุนไพรไทย por
สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
สมุนไพรไทยNarrongdej3110
591 vistas15 diapositivas
ประโยชน์ของผลไม้ por
ประโยชน์ของผลไม้ประโยชน์ของผลไม้
ประโยชน์ของผลไม้Narrongdej3110
810 vistas10 diapositivas
2560 project por
2560 project2560 project
2560 projectPaphatsara Rueancome
58 vistas10 diapositivas
2562 final-project pitsunan.Thiti por
2562 final-project pitsunan.Thiti2562 final-project pitsunan.Thiti
2562 final-project pitsunan.ThitiBaiboonfanjackyjack
65 vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

2562 final-project social-addict por
2562 final-project social-addict2562 final-project social-addict
2562 final-project social-addictduangdeunnkamhanghan
145 vistas6 diapositivas
2559 project3334 por
2559 project33342559 project3334
2559 project3334Sita_buf
37 vistas4 diapositivas
Com project por
Com projectCom project
Com projectPuritchapat Platongkam
57 vistas9 diapositivas
Addictsocial por
AddictsocialAddictsocial
AddictsocialKanchariyaChuensomba
82 vistas6 diapositivas
โครงงานคอม por
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอมThitaree Permthongchuchai
674 vistas5 diapositivas
เผ็ดจังหม่าล่า por
เผ็ดจังหม่าล่าเผ็ดจังหม่าล่า
เผ็ดจังหม่าล่าโชติกา เมธา
6.9K vistas5 diapositivas

La actualidad más candente(20)

2559 project3334 por Sita_buf
2559 project33342559 project3334
2559 project3334
Sita_buf37 vistas
กิจกรรมที่ 5 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por anmor aunttt
กิจกรรมที่ 5 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่ 5 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 5 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
anmor aunttt109 vistas
Presentation por sunsumm
PresentationPresentation
Presentation
sunsumm39 vistas
ศึกษางานวิจัยเรื่อง por MedSai Molla
ศึกษางานวิจัยเรื่องศึกษางานวิจัยเรื่อง
ศึกษางานวิจัยเรื่อง
MedSai Molla3K vistas
โครงร่างโครงงาน No.2_10 por Thananchanok
โครงร่างโครงงาน No.2_10โครงร่างโครงงาน No.2_10
โครงร่างโครงงาน No.2_10
Thananchanok123 vistas
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ por pyopyo
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
pyopyo334 vistas

Similar a 2562 final-project -1-23-1 weed

2558 project por
2558 project 2558 project
2558 project จิ้ง ซอยเปลี่ยว
526 vistas4 diapositivas
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ อาหารเพื่อสุขภาพ por
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ อาหารเพื่อสุขภาพโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ อาหารเพื่อสุขภาพ
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ อาหารเพื่อสุขภาพMewBesty
718 vistas6 diapositivas
2562 final-project by-surabadee (1) por
2562 final-project by-surabadee (1)2562 final-project by-surabadee (1)
2562 final-project by-surabadee (1)NKSJT
3 vistas7 diapositivas
โรคไข้เลือดออก por
โรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออกFrench Natthawut
196 vistas7 diapositivas
2559 project por
2559 project 2559 project
2559 project Nathan Suwannathep
120 vistas5 diapositivas
กาแฟดีต่อสุขภาพ por
กาแฟดีต่อสุขภาพ กาแฟดีต่อสุขภาพ
กาแฟดีต่อสุขภาพ Ploy Jutamas
440 vistas6 diapositivas

Similar a 2562 final-project -1-23-1 weed(20)

โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ อาหารเพื่อสุขภาพ por MewBesty
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ อาหารเพื่อสุขภาพโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ อาหารเพื่อสุขภาพ
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ อาหารเพื่อสุขภาพ
MewBesty718 vistas
2562 final-project by-surabadee (1) por NKSJT
2562 final-project by-surabadee (1)2562 final-project by-surabadee (1)
2562 final-project by-surabadee (1)
NKSJT3 vistas
โรคไข้เลือดออก por French Natthawut
โรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก
French Natthawut196 vistas
กาแฟดีต่อสุขภาพ por Ploy Jutamas
กาแฟดีต่อสุขภาพ กาแฟดีต่อสุขภาพ
กาแฟดีต่อสุขภาพ
Ploy Jutamas440 vistas
2562 final-project 06-610 por patittaoumm
2562 final-project 06-6102562 final-project 06-610
2562 final-project 06-610
patittaoumm6 vistas
โครงงานน้ำตะไคร้ por satam14
โครงงานน้ำตะไคร้โครงงานน้ำตะไคร้
โครงงานน้ำตะไคร้
satam14158 vistas
โครงงานคอมพิวเตอร์ por Panpreeya Kawturn
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Panpreeya Kawturn192 vistas
Computer project por MaryW6
Computer projectComputer project
Computer project
MaryW67 vistas
แบบโครงร่างโครงงานน้ำเหม่ง por Jah Jadeite
แบบโครงร่างโครงงานน้ำเหม่งแบบโครงร่างโครงงานน้ำเหม่ง
แบบโครงร่างโครงงานน้ำเหม่ง
Jah Jadeite171 vistas
2562 final-project -06-610 por patittaoumm
2562 final-project -06-6102562 final-project -06-610
2562 final-project -06-610
patittaoumm15 vistas
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por Daranpop Doungdetch
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Daranpop Doungdetch696 vistas
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por jedsadakorn hongthong
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Project1 por pleng.mu
Project1Project1
Project1
pleng.mu63 vistas

2562 final-project -1-23-1 weed

  • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปี การศึกษา 2562 ชื่อโครงงาน กัญชาไทย ชื่อผู้ทาโครงงาน ชื่อ นาย ณัฐีร์ พิศาลอนันถูมิกร เลขที่ 16 ชั้น 6 ห้อง 12 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม นาย นพดล ขอดคา ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 62 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
  • 2. 2 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาว ณัฐธีร์ พิศาลอนันภูมิกร เลขที่ 16 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) กัญชาไทย ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Thai Cannabis ประเภทโครงงาน ชื่อผู้ทาโครงงาน นาย ณัฐีร์พิศาลอนันถูมิกร ชื่อที่ปรึกษา นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม นาย นพดล ขอดคา ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่1-2 ปีการศึกษา 2562 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีทั้งประโยชน์และโทษอยู่ในตัว พืชชนิดนี้จึงถูกจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ตามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลไทยได้มีการแก ้กฎหมายใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้นาก ัญชาไปศึกษาและวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และนาไปใช้รักษาโรคภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ได้ วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกัญชาไทย 2. ผลการทาร้ายของกัญชาส่งผลถึงคนรอบข้าง 3. ปัจจัยของบกัญชา 4. ผลดีของการสูบกัญชา ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) 1.เพื่อสนับสนุนการสูบกัญชาแบบถูกต้อง 2ใช้กัญชาในการรักษาทางการแพท หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) 1. แนวคิดเกี่ยวกับกัญชาและอันตรายจากกัญชา 2. แนวคิดเรื่องพฤติกรรมการสูบกัญชาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกัญชา
  • 3. 3 3. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการสูบกัญชา 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกัญชา 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวกับกัญชาและอันตรายจากกัญชา ในประเทศไทย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข ้องกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เดิมทีนั้นมีปรากฏข ้อความในกฎหมายหลายฉบับ และมีความขัดแย ้งกัน ดังนั้นผู ้เกี่ยวข ้องด ้านนโยบาย จึงได ้มีนโยบายสังคายนากฎหมายให ้กระชับและมีความเป็ นสากล จึงได ้มีการแก ้ไขพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. 2559 โดยที่ มาตรา 3 กาหนดให ้ยกเลิกพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทั้งสี่ฉบับ คือ พ.ศ. 2518, พ.ศ. 2528, พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2543 ให ้รวมเป็ น พรบ.ออกฤทธ์ต่อจิตประสาท 2559 ประกาศในราชกิจจา วันที่ 16 มกราคม 2560 แล ้วนั้น มารตรา 7 กาหนดยาเสพติดให ้โทษออกเป็ น 5 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 5 คือ ยาเพสติดให ้โทษที่ไม่อยู่ในกลุ่มประเภทร้ายแรง เช่น กัญชา พืชกระท่อม โดยในรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข ้อง เป็ นไปตามความเห็นของคณะกรรมการที่กฎหมายกาหนด ดังนั้น เพื่อให ้สอดคล ้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายยาเสพติดใหม่ ผู ้เกี่ยวข ้องจึงได ้ปรับแก ้ ซึ่งก็คือ พ.ร.บ.ยาเสพติดให ้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 สาระสาคัญคือ ตามพระราชบัญญัตินี้ กาหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให ้โทษในประเภท 5 ให ้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล ้องตามหลักสากล ซึ่งได ้ประกาศในราชกิจจา ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยที่ได ้อนุญาตให ้ใช ้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู ้ป่ วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ซึ่งในขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง อาทิ องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กรมสุขภาพจิต สานักงานอาหารและยา กาลังดาเนินการเพื่อให ้มีการนาประโยชน์จากพืชสกัดจากกัญชา มาใช ้ประโยชน์ทางการแพทย์บนพื้นฐานตามหลักวิชาการด ้านการแพทย์ที่เหมาะสม ภายใต ้การควบคุมดูแลของผู ้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานผู ้ประกอบวิชาชีพตามที่ได ้ระบุใน กฎหมายใหม่ ซึ่งต ้องเป็ นผู ้ที่ได ้รับอนุญาตจากผู ้อนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น ความหมายของ กัญชา ก ัญชา คือ สารเสพติดอีกชนิดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น เนื่องจากก ัญชาสามารถหาซื้อได้ง่าย มีราคาไม่แพง และมักมีการลักลอบปลูกเพื่อการค้าอยู่บ่อยๆ โดยฤทธิ์ของก ัญชาจะทาให้ผู้เสพอยู่ในอาการเคลิบเคลิ้มรู้สึกสนุก ร่าเริง และยังเป็นยาเสพติดประเภทที่เสพแล้วไม่ติดจึงยิ่งทาให้เป็นที่แพร่หลายในการสูบเพื่อให้ได้ความรู้สึกสนุก ทาให้หลงลืมความเครียดได้โดยลักษณะการเสพก ัญชาที่มักได้รับความนิยมคือ นาไปสอดไส้บุหรี่หรือนามาม้วนเป็นบุหรี่แล้วสูบ แต่จะมีกี่คนที่รู้ว่าก ัญชานั้นมีโทษร้ายแรงต่อระบบประสาทอย่างมาก
  • 4. 4 อาการของผู้เสพกัญชา เพราะสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล(Tetrahydrocannabinol)ที่มีอยู่มากในก ัญชา จึงทาให้ในระยะแรกที่เสพเข้าไป ผู้เสพจะมีอาการตื่นเต้นร่าเริงหัวเราะง่าย ช่างพูดช่างคุย จนเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ1-2ชั่วโมง ก ัญชาจะเริ่มออกฤทธิ์กดประสาท ทาให้ผู้เสพมีอาการคล้ายก ับเมาเหล้าหน้าแดงลิ้นไก ่พันก ัน พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเซื่องซึม ง่วงนอนตลอดเวลา และเมื่อเสพเข้าไปมากเกินขนาดผู้เสพก็จะเริ่มมีอาการอื่นๆที่ร้ายแรงเพิ่มขึ้นอีกเช่นเกิดภาพลวงตา ควบคุมตัวเองไม่ได้เกิดอาการก ้าวร้าวดุร้ายขึ้นมา โทษของกัญชามีอะไรบ้าง ก ัญชาเป็นยาเสพติดที่เสพแล้วไม่ติดและไม่มีผลข้างเคียงหากผู้เสพจะหยุดเสพอย่างกะทันหัน เพราะก ัญชานั้นเป็นเพียงพืชที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทแบบอ่อนๆ เท่านั้น โดยผลข้างเคียงที่จะตามมาหลังจากก ัญชาหมดฤทธิ์คือ ผู้เสพจะมีอารมณ์อ่อนไหว ไม่มีสติ สมองสั่งงานช้า ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ใจสั่น หูแว่ว ซึ่งหากหยุดเสพแล้วอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเองแต่อย่างไรก็ตาม หากผู้เสพเสพก ัญชาในปริมาณมากและต่อเนื่องก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่น  ทาลายระบบภูมิคุ้มก ันของร่างกาย ทาให้ร่างกายของผู้เสพติดเชื้อและป่วยได้ง่ายขึ้น  ทาลายสมอง ส่งผลต่อสมาธิ การรับรู้ต่างๆและทาให้ผู้เสพความจาสั้นลง ความคิดและการตัดสินใจต่างๆ ไม่เหมือนเดิม รู้สึกสับสน เกิดความวิตกก ังวลอย่างไม่ทราบสาเหตุ  สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง  มีผลต่อระบบทางเดินหายใจทาให้ผู้เสพไอเรื้อรังหลอดลมอักเสบ และยังเป็นสารก ่อมะเร็งปอดได้อีกด้วย  มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทาให้ผู้เสพเกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้เช่นโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน ส่วนประกอบกัญชา ต้นกัญชา จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกฤดูเดียวมีความสูงได้ประมาณ1-3เมตรลาต้นมีขนาดเล็กตั้งตรง ลักษณะของลาต้นเป็นเหลี่ยมมีขนสีเขียวอมเทาและไม่ค่อยแตกสาขาขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดขึ้นได้ในดินทุกชนิด
  • 5. 5 ถ้าปลูกในดินร่วนซุยและมีอาหารอุดมสมบูรณ์จะงอกงามดีมากพืชชนิดนี้มีถิ่นกาเนิดในทวีปเอเชียมีเขตการกระจายพันธุ์ในอัฟกานิสถาน ทวีปแอฟริกาเขตร้อนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือและใต้และฮาวายพบปลูกมากในยุโรปประเทศบราซิลอเมริกันแถบตะวันออก และปลูกมากตามแนวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย สารประกอบกัญชาณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการพึ่งพายาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกรายงานว่าด้วยแคนนาบิไดออล(Cannabidiol) หรือ CBD ซึ่งเป็นหนึ่งในกว่า 100 สารประกอบที่พบในก ัญชา โดยพบว่าจนถึงขณะนี้ ยังไม่เคยมีหลักฐานใดๆที่ชี้ชัดว่าแคนนาบิไดออลมีโทษต่อร่างกาย แต่ในทางตรงข้ามกลับมีประโยชน์ โดยใช้ในการบาบัดอาการชักจากโรคลมชักได้ทั้งในเด็กผู้ใหญ่และสัตว์ รวมถึงใช้รักษาอาการของโรคอัลไซเมอร์อาการประสาทหลอนมะเร็ง และโรคพาร์กินสันได้นอกจากนี้ยังพบว่า CBD ยังต่างจากสารอื่นๆที่พบในก ัญชา หรือที่เรียกว่าสารตระกูลแคนนาบินอยด์ตรงที่ไม่มีฤทธิ์ต่อประสาท เท่าก ับไม่สามารถทาให้"ไฮ" หรือ "เมา"ได้และยังไม่ทาให้ผู้ใช้ต้องพึ่งพายา หรือเกิดการติดยาอีกด้วย นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวของ WHO ยังระบุด้วยว่า คุณประโยชน์ทางยาของ CBD ทาให้รัฐบาลหลายประเทศเริ่มปรับกฎหมายเพื่อให้สามารถนาสารชนิดนี้มาใช้รักษาผู้ป่วยได้แต่ยังมีรัฐบาลบางประเทศ เช่นสหรัฐฯ ที่ยังขึ้นบัญชี CBD ให้อยู่ในสารควบคุมประเภท 1 คือให้โทษสูงและไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ทาให้เกิดการซื้อขายCBD อย่างผิดกฎหมาย เสี่ยงต่อการใช้เกินขนาดหรือผิดวิธีรวมถึงการได้ยาที่ไม่มีคุณภาพ ก ่อนหน้านี้ องค์การอนามัยโลกได้ออกรายงานที่ชื่อว่า The health and social effects of nonmedical cannabis use หรือผลกระทบด้านสุขภาพและสังคมที่เกิดจากการใช้ก ัญชาโดยไม่ใช่ทางการแพทย์ ซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยรายงานดังกล่าวระบุว่าการผลกระทบจากการเสพก ัญชาที่ชัดเจนที่สุด ก็คือการทาให้ผู้เสพเสี่ยงต่อการก ่ออุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้นตั้งแต่1-3 เท่าอย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบก ับผลกระทบที่ผู้ขับขี่รถยนต์ได้รับจากการเสพแอลกอฮอล วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน -ปรึกษาเลือกหัวข้อ -นาเสนอหัวข้อกับครูผู้สอน -ศึกษารวบรวมข้อมูล -จัดทารายงาน -นาเสนอครู -ปรับปรุงแก้ไข เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ -อินเทอร์เน็ต -หนังสือที่เกี่ยวข้อง -คอมพิวเตอร์ -โทรศัพท์ งบประมาณ -100
  • 6. 6 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดั บ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดช อบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อ มูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโคร งงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงา น 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) ได้รู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาแบบถู้ต้องและความรู้เกี่ยวกับกัญชาที่ทาให้รักษาโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง ไมเกรน และบรรเทาความเจ็บปวดจากโรค สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 1.คอมพิวเตอร์ 2.วิทยาศาตร์ 3.สุขะและพละศึกษา แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) https://www.honestdocs.co/what-is-cannabis-indica https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0 %B8%B2_(%E0%B8%A2%E0%B8%B2) https://www.bbc.com/thai/thailand-49550483