SLAID 2 - PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pptx

UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK
ISI KANDUNGAN
KATEGORI MURID
3
PEREKODAN DAN
PELAPORAN
5
PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN UJIAN AKHIR
SESI AKADEMIK
6
DASAR PELAKSANAAN UJIAN
AKHIR SESI AKADEMIK
2
PANDUAN UMUM
1
INSTRUMEN PENTAKSIRAN
BAGI UJIAN AKHIR SESI
AKADEMIK
4
PROSEDUR KESELAMATAN
7
PERANAN DAN
TANGGUNGJAWAB SEKOLAH
8
9
PERANAN DAN
TANGGUNGJAWAB JPN/PPD
10 CALON PERSENDIRIAN
1. PANDUAN UMUM
TUJUAN
1. Rujukan KPM, JPN,
PPD dan Sekolah
2. Dibaca bersama-sama
SPI, Surat Siaran, Surat
Makluman, arahan dan
peraturan berkaitan
3. Terpakai kepada
semua kategori sekolah
yang melaksanakan
Ujian Akhir Sesi
Akademik
LATAR BELAKANG
1. Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
2. Pemerkasaan
Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
TAFSIRAN
Tafsiran bagi terma
yang digunakan dalam
panduan
2. KONSEP UJIAN AKHIR
Sebahagian daripada komponen PBD-
pentaksiran sumatif
Menguji tahap kognitif murid
Memberi maklumat mengenai tahap pencapaian
akademik murid
Memberi gambaran yang lebih menyeluruh tentang
perkembangan kemajuan, kebolehan & pencapaian
Perekodan dan Pelaporan menggunakan SPPB
Pelaporan dalam bentuk Tahap Penguasaan
2. DASAR PELAKSANAAN
Kumpulan Sasaran- Murid Sekolah Rendah Tahap Dua
dan Menengah Rendah (sesi akademik semasa)
melibatkan semua mata pelajaran bagi komponen
ujian bertulis sahaja
Instrumen dan Panduan Penskoran disediakan
-5 MP Sekolah Rendah Tahap Dua
-20 MP Menengah Rendah
Pentadbiran ujian fleksibel dalam tempoh yang
ditetapkan oleh KPM
Perekodan skor menggunakan Sistem
Pengurusan Pentaksiran Bersepadu (SPPB)
Pelaporan dalam bentuk Tahap Penguasaan (1-6)
3. KATEGORI MURID
Kategori
Murid/
Sekolah
Murid Sekolah Yang Berdaftar dengan KPM
1
Murid Sekolah Swasta
2
Murid Sekolah Yang Tidak Berdaftar dengan KPM
3
3. KATEGORI MURID
Kategori
murid
Berdaftar dengan KPM
Semua murid yang
didaftarkan dalam Aplikasi
Pangkalan Data Murid
(APDM) boleh menduduki
ujian akhir sesi akademik.
1
Calon Persendirian
2
Tidak Berdaftar dengan KPM
3
Sekolah Kerajaan
1.1
Swasta
Fi yang ditetapkan
bagi setiap
tingkatan/tahun
1.2
Fi yang ditetapkan RM100
Pengurusan oleh SPP JPN
Tidak berada dalam sistem persekolahan
Tiada akses kepada sistem Aplikasi Pangkalan Data
Murid (APDM) bagi pengurusan APPI SPPB KPM.
3. CALON PERSENDIRIAN
Calon Persendirian
Pendaftaran melalui JPN
Berumur 17 tahun pada 1 Januari tahun
pentaksiran
2.1
Fi yang ditetapkan (RM100.00)
2.2
Mata pelajaran yang ditawarkan
2.3 1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Sejarah
4. Pendidikan Islam (*calon beragama
Islam sahaja)
5. Matematik
6. Sains
2
4. INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAGI UJIAN AKHIR
SESI AKADEMIK
APPI
Mengumpul,
memasang dan
menjana instrumen
Penjanaan
1. 5 mp Tahap Dua
2. 20 mp peringkat
Menengah
Rendah
Intrumen
MBPK
1. Intrumen bagi MBPK
boleh
dimodifikasi/moderasi
mengikut kesesuaian
murid oleh sekolah.
2. Tempoh masa 2 minggu
3. Tempoh tambahan masa
4. INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAGI UJIAN AKHIR
SESI AKADEMIK
Intrumen
MBPK
BIL. MASA YANG
DIPERUNTUKKAN
MASA
TAMBAHAN
1 1 Jam atau kurang hingga 1
jam 30 minit
30 minit
2 Lebih 1 jam 30 minit hingga
2 jam 30 minit
1 jam
3 Lebih 2 jam 30 minit 1 jam 30 minit
5. PEREKODAN DAN PELAPORAN
PBD
SPPB Sistem Pengurusan Pentaksiran
Bersepadu (SPPB KPM)
Skor dimasukkan oleh guru
mata pelajaran dalam Modul
PBD
Pelaporan dalam Modul PBD
6. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK
1
Mengemaskini
APDM 4
Menyedia jadual kerja
dan jadual waktu ujian
akhir sesi akademik
2
Mengemaskini
e-operasi 5
Memuat turun
instrumen
melalui APPI
6 Verifikasi instrumen
3 Memuat turun
surat maklumat,
jadual kerja,
Panduan
Pentadbiran
7
Mencetak dan
memperbanyakkan
instrumen
9
Memuat turun
panduan
penskoran
melalui APPI
8
Melaksana Ujian
Akhir Sesi
Akademik
10
Melaksana
Penyelarasan
penskoran di
peringkat sekolah
11
Melaksanan
penskoran SJM
12
Melaksanan
moderasi
penskoran SJM
14
Merekod skor
dalam SPPB
KPM
13
Melaksanakan
verifikasi skor
15
Mengeluarkan
Pelaporan
6.1 PROSES KERJA
7. PROSEDUR KESELAMATAN
PROSEDUR KSELAMATAN
PENTADBIRAN INSTRUMEN
POLISI KESELAMATAN SIBER KEMENTERIAN
PENDIDIKANMALAYSIA
Instrumen
Pentaksiran
Panduan
Penskoran
moe.gov.my
https://www.moe.gov.my/muat-turun/pekeliling-dan-garis-
panduan/ict-1/2282-polisi-keselamatan-siber-kementerian-
pendidikan-malaysia/file
Zon/Kawasan
Larangan
 Pengendalian mengikut SOP
TERHAD
 Disimpan di tempat yang
bersesuaian dan selamat
 Merekod pergerakan dokumen
8. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH
01 PENGETUA/GURUBESAR (PGB)
02
PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN
(PKP)
03 SETIAUSAHA PENTAKSIRAN
(SuP)
07
GURU KANAN MATA
PELAJARAN/KETUA
PANITIA/PENYELARASMATA
PELAJARAN(GKMP/KP/PMP)
06
GURU MATA PELAJARAN
(GMP) 05
GURU KELAS/GURU
TINGKATAN (GK/GT)
04
ANGGOTA KUMPULAN
PELAKSANA (AKP)
8. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH
01
PENGETUA/GURU BESAR (PGB)
Memastikan:
1. APDM dikemaskini
2. Pentadbiran mengikut tempoh yang ditetapkan
3. Modifikasi braille/moderasi untuk MBPK dibuat
4. Surat makluman dan memuat turun panduan pentadbiran diterima
5. Jadual Kerja Dan Jadual Waktu disediakan
6. ID Pengguna dan kata laluan APPI diterima dan menjaga
kerahsiaannya
7. Instrumen Pentaksiran dan panduan penskoran dimuat turun
8. Verifikasi Instrumen Pentaksiran dilaksana secara teknikal
9. Penyimpanan Instrument Pentaksiran mematuhi Prosedur
Keselamatan
10.Penyelarasan penskoran dilaksana
11.Verifikasi Skor dilaksana
12.Perekodan skor dalam SPPB KPM
13.Kes-kes Khas diuruskan dilaksanakan
14.Penjaminan Kualiti
8. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH
02
PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN
(PKP)
1. Terima dan laksana arahan PGB
2. Mengurus pengoperasian
3. Merancang Jadual Kerja, Jadual Pengawasan
dan Jadual Waktu termasuk MBPK
4. Menerima Instrument Pentaksiran
5. Melaksana semakan rawak pada cetakan
6. Menyelaras penyediaan instrument bagi
CBPK
7. Menyelaras dan memastikan pelaksanaan
penyelarasan penskoran
8. Memastikan pelaksanaan penskoran SJM
9. Verifikasi Skor
10.Perekodan Skor
8. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH
03 SETIAUSAHA
PENTAKSIRAN (SuP)
Membantu pengurusan dan pentadbiran dengan
bimbingan dan seliaan PKP
1. Terima dan laksana arahan PKP/PGB
2. Jadual kerja, jadual pengawasan dan jadual
waktu
3. Instrumen pentaksiran
(cetakan/penyimpanan/penyerahan)
4. Menyelaras perekodan skor
8. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH
GURU KANAN MATA PELAJARAN/KETUA
PANITIA/PENYELARAS MATA PELAJARAN
(GKMP/KP/PMP)
4
1. Panduan penskoran
2. Penyelarasan skor
3. Penskoran SJM
4. Moderasi penskoran
06
GURU KELAS/GURU TINGKATAN
(GK/GT)
1. APDM
2. Jadual waktu
3. Pengurusan kes-kes khas
4. Membuat ulasan keseluruhan
GURU MATA PELAJARAN (GMP)
05
1. Penskoran SJM
2. Moderasi skor
3. Perekodan skor dan ulasan
4. Menghantar skor
ANGGOTA KUMPULAN
PELAKSANA (AKP)
07
1. Instrumen pentaksiran
dan Panduan penskoran
2. Integriti
9. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JPN/ PPD
Pentaksiran Bilik Darjah
Sistem Bersepadu
JPN/PPD
Menyampaikan maklumat 9
Menyelia dan melaksanakan penjaminan kualiti
1. Surat makluman
2. ID dan Kata Laluan APPI
3. Data sekolah dan mata pelajaran
4. Memastikan sekolah memuat turun
dokumen pentaksiran
5. Calon Persendirian
Menyelia dan melaksanakan penjaminan kualiti
10. CALON PERSENDIRIAN
Tidak berada dalam sistem persekolahan
Bil Mata Pelajaran (MP) Kod MP Masa
1 Bahasa Melayu 02/1 1 jam 30 minit
02/2 1 jam
2 Bahasa Inggeris 12/1 1 jam 15 minit
12/2 1 jam
3 Sejarah 21 2 jam
4 *Pendidikan Islam 45 2 jam
5 Matematik 50 2 jam
6 Sains 55 2 jam
*untuk murid beragama Islam sahaja
Menduduki ujian akhir tingkatan tiga (3)
Berumur 17 tahun pada 1 Januari tahun pentaksiran
Fi adalah RM100.00
PENJAMINAN KUALITI PBD
10.2 PENGURUSAN CALON PERSENDIRIAN
TANGGUNGJAWAB JPN
SPPB
Menguruskan pendaftaran
Menetapkan dan
menguruskan pusat
pentaksiran
Melantik personel pentaksiran
Mentadbir ujian akhir sesi
akademik tingkatan 3
Perekodan dan pelaporan
Semak semula
10.2 PENGURUSAN CALON PERSENDIRIAN
PANDUAN KEPADA CALON PERSENDIRIAN
Mendaftar dan membayar Fi
Mendapatkan maklumat
Menghadiri ujian akhir sesi
akademik di pusat yang
ditetapkan
Mendapatkan keputusan di
JPN
Calon boleh memohon
penyemakan semula dengan
fi RM50.00
Mendapatkan keputusan
penyemakan semula (jika
berkenaan) di JPN
RM
1 de 23

Recomendados

Laporan program taklimat post mortem dan verifikasi item instrumen saringan por
Laporan program taklimat post mortem dan verifikasi item instrumen saringanLaporan program taklimat post mortem dan verifikasi item instrumen saringan
Laporan program taklimat post mortem dan verifikasi item instrumen saringanTeacher Nasrah
9.7K vistas11 diapositivas
BUKU PROGRAM SUKAN TAHUNAN 2022.pptx por
BUKU PROGRAM SUKAN TAHUNAN 2022.pptxBUKU PROGRAM SUKAN TAHUNAN 2022.pptx
BUKU PROGRAM SUKAN TAHUNAN 2022.pptxrienajoeana1
1.2K vistas6 diapositivas
SENARAI AKTIVITI TAHUNAN SEKOLAH por
SENARAI AKTIVITI TAHUNAN SEKOLAHSENARAI AKTIVITI TAHUNAN SEKOLAH
SENARAI AKTIVITI TAHUNAN SEKOLAHIskandar9844
15.1K vistas2 diapositivas
Kertas Kerja Sambutan Hari Raya por
Kertas Kerja Sambutan Hari RayaKertas Kerja Sambutan Hari Raya
Kertas Kerja Sambutan Hari RayaAidah Rabu
58.4K vistas4 diapositivas
Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) por
Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)
Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)gpbsmkjk
139.8K vistas79 diapositivas
Contoh perancangan strategik sekolah por
Contoh perancangan strategik sekolahContoh perancangan strategik sekolah
Contoh perancangan strategik sekolahNadzari Baharom
30.5K vistas52 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdP por
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdPPerkongsian Amalan Terbaik dalam PdP
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdPAsniem CA
14.9K vistas15 diapositivas
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp por
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbpppContoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbpppHairu Nizam
17.1K vistas2 diapositivas
Contoh Kertas Kerja Hari Anugerah Cemerlang por
Contoh Kertas Kerja Hari Anugerah CemerlangContoh Kertas Kerja Hari Anugerah Cemerlang
Contoh Kertas Kerja Hari Anugerah CemerlangNurhidayah Azman
5.5K vistas5 diapositivas
Pengenalan PBD.pptx por
Pengenalan PBD.pptxPengenalan PBD.pptx
Pengenalan PBD.pptxJafriBinHussinIPGKTI
2.2K vistas23 diapositivas
PBD PANITIA BI.pptx por
PBD PANITIA BI.pptxPBD PANITIA BI.pptx
PBD PANITIA BI.pptxNurulAmini3
3.5K vistas63 diapositivas
Kertas kerja lawatan melaka por
Kertas kerja lawatan melakaKertas kerja lawatan melaka
Kertas kerja lawatan melakaSek Keb Kampong Jaya
60.4K vistas15 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdP por Asniem CA
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdPPerkongsian Amalan Terbaik dalam PdP
Perkongsian Amalan Terbaik dalam PdP
Asniem CA14.9K vistas
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp por Hairu Nizam
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbpppContoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp
Hairu Nizam17.1K vistas
Contoh Kertas Kerja Hari Anugerah Cemerlang por Nurhidayah Azman
Contoh Kertas Kerja Hari Anugerah CemerlangContoh Kertas Kerja Hari Anugerah Cemerlang
Contoh Kertas Kerja Hari Anugerah Cemerlang
Nurhidayah Azman5.5K vistas
PBD PANITIA BI.pptx por NurulAmini3
PBD PANITIA BI.pptxPBD PANITIA BI.pptx
PBD PANITIA BI.pptx
NurulAmini33.5K vistas
Laporan kem kepimpinan por tati hidayatie
Laporan kem kepimpinanLaporan kem kepimpinan
Laporan kem kepimpinan
tati hidayatie23.5K vistas
Taklimat pendaftaran pelajar tingkatan satu por Sam Pasir Panjang
Taklimat pendaftaran pelajar tingkatan satuTaklimat pendaftaran pelajar tingkatan satu
Taklimat pendaftaran pelajar tingkatan satu
Sam Pasir Panjang3.9K vistas
Floor manager cikgu fathil por Mazita Musa
Floor manager cikgu fathilFloor manager cikgu fathil
Floor manager cikgu fathil
Mazita Musa1.7K vistas
Kemahiran asas ping pong por syuhada omar
Kemahiran asas ping pongKemahiran asas ping pong
Kemahiran asas ping pong
syuhada omar36.9K vistas
Larian Berganti-ganti por Absolute221
Larian Berganti-gantiLarian Berganti-ganti
Larian Berganti-ganti
Absolute22151.6K vistas
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx por AishahSal
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptxRefleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
AishahSal6.6K vistas
Bidang tugas-ketua-dan-penolong-ketua-kelas por dianadalyla
Bidang tugas-ketua-dan-penolong-ketua-kelasBidang tugas-ketua-dan-penolong-ketua-kelas
Bidang tugas-ketua-dan-penolong-ketua-kelas
dianadalyla8.6K vistas
Pak21 por mazlanmn
Pak21Pak21
Pak21
mazlanmn31.8K vistas
Kertas kerja majlis jamuan akhir tahun anjuran kelab guru.skkb por Bazli Hj Azizan
Kertas kerja majlis jamuan akhir tahun anjuran kelab guru.skkbKertas kerja majlis jamuan akhir tahun anjuran kelab guru.skkb
Kertas kerja majlis jamuan akhir tahun anjuran kelab guru.skkb
Bazli Hj Azizan14.2K vistas
INTERVENSI PBD 1 2022.pptx por ssuser3fe836
INTERVENSI PBD 1 2022.pptxINTERVENSI PBD 1 2022.pptx
INTERVENSI PBD 1 2022.pptx
ssuser3fe8368.5K vistas
Kertas kerja minggu bahasa por rozitaawang1
Kertas kerja minggu bahasaKertas kerja minggu bahasa
Kertas kerja minggu bahasa
rozitaawang13.6K vistas

Similar a SLAID 2 - PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pptx

Pk05 prosedur kualiti pengurusan peperiksaan por
Pk05 prosedur kualiti pengurusan peperiksaanPk05 prosedur kualiti pengurusan peperiksaan
Pk05 prosedur kualiti pengurusan peperiksaanAdi Sufian
985 vistas5 diapositivas
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau por
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD TawauSkor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawaualyaheus
553 vistas8 diapositivas
Pk 01 pengurusan panitia new por
Pk 01 pengurusan panitia newPk 01 pengurusan panitia new
Pk 01 pengurusan panitia newanidurai59
794 vistas4 diapositivas
Panduan peka-sains-1511 por
Panduan peka-sains-1511Panduan peka-sains-1511
Panduan peka-sains-1511transpor
41.2K vistas61 diapositivas
88074018 panduan-peka-sains-1511 (3) por
88074018 panduan-peka-sains-1511 (3)88074018 panduan-peka-sains-1511 (3)
88074018 panduan-peka-sains-1511 (3)ISMALIZA ISHAK
3.4K vistas62 diapositivas
03 operasi pbs por
03 operasi pbs03 operasi pbs
03 operasi pbsالمدرسة
425 vistas34 diapositivas

Similar a SLAID 2 - PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pptx(20)

Pk05 prosedur kualiti pengurusan peperiksaan por Adi Sufian
Pk05 prosedur kualiti pengurusan peperiksaanPk05 prosedur kualiti pengurusan peperiksaan
Pk05 prosedur kualiti pengurusan peperiksaan
Adi Sufian985 vistas
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau por alyaheus
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD TawauSkor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau
alyaheus553 vistas
Pk 01 pengurusan panitia new por anidurai59
Pk 01 pengurusan panitia newPk 01 pengurusan panitia new
Pk 01 pengurusan panitia new
anidurai59794 vistas
Panduan peka-sains-1511 por transpor
Panduan peka-sains-1511Panduan peka-sains-1511
Panduan peka-sains-1511
transpor41.2K vistas
88074018 panduan-peka-sains-1511 (3) por ISMALIZA ISHAK
88074018 panduan-peka-sains-1511 (3)88074018 panduan-peka-sains-1511 (3)
88074018 panduan-peka-sains-1511 (3)
ISMALIZA ISHAK3.4K vistas
5 pengurusan dan pengendalian pbs di sr por Jimmy Siow
5  pengurusan dan pengendalian pbs di sr5  pengurusan dan pengendalian pbs di sr
5 pengurusan dan pengendalian pbs di sr
Jimmy Siow300 vistas
Pks 03 pengurusan panitia por Shika Nara
Pks 03 pengurusan panitiaPks 03 pengurusan panitia
Pks 03 pengurusan panitia
Shika Nara396 vistas
Operasi pbsterkini sekolah por cikguwanida
Operasi pbsterkini sekolahOperasi pbsterkini sekolah
Operasi pbsterkini sekolah
cikguwanida413 vistas
Manual prosedur pk1 por Kz Awang
Manual prosedur pk1Manual prosedur pk1
Manual prosedur pk1
Kz Awang3.6K vistas
Operasi pbs por wmzuri
Operasi pbsOperasi pbs
Operasi pbs
wmzuri346 vistas
Pks 02 pengurusan p & p por Shika Nara
Pks 02 pengurusan p & pPks 02 pengurusan p & p
Pks 02 pengurusan p & p
Shika Nara163 vistas
Pk 01 pengurusan panitia por mmaarrlliinnaa
Pk 01 pengurusan panitiaPk 01 pengurusan panitia
Pk 01 pengurusan panitia
mmaarrlliinnaa4.5K vistas
Fail meja pk kurikulum por Lan Sempoi
Fail meja pk kurikulumFail meja pk kurikulum
Fail meja pk kurikulum
Lan Sempoi379 vistas
Su exam tugasan por Ninaf Noor
Su exam tugasanSu exam tugasan
Su exam tugasan
Ninaf Noor5.5K vistas
Pks 05 semakan hasil kerja murid por Shika Nara
Pks 05 semakan hasil kerja muridPks 05 semakan hasil kerja murid
Pks 05 semakan hasil kerja murid
Shika Nara1.6K vistas

SLAID 2 - PANDUAN PENTADBIRAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pptx

 • 1. UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK
 • 2. ISI KANDUNGAN KATEGORI MURID 3 PEREKODAN DAN PELAPORAN 5 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK 6 DASAR PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK 2 PANDUAN UMUM 1 INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAGI UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK 4 PROSEDUR KESELAMATAN 7 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH 8 9 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JPN/PPD 10 CALON PERSENDIRIAN
 • 3. 1. PANDUAN UMUM TUJUAN 1. Rujukan KPM, JPN, PPD dan Sekolah 2. Dibaca bersama-sama SPI, Surat Siaran, Surat Makluman, arahan dan peraturan berkaitan 3. Terpakai kepada semua kategori sekolah yang melaksanakan Ujian Akhir Sesi Akademik LATAR BELAKANG 1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 2. Pemerkasaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah TAFSIRAN Tafsiran bagi terma yang digunakan dalam panduan
 • 4. 2. KONSEP UJIAN AKHIR Sebahagian daripada komponen PBD- pentaksiran sumatif Menguji tahap kognitif murid Memberi maklumat mengenai tahap pencapaian akademik murid Memberi gambaran yang lebih menyeluruh tentang perkembangan kemajuan, kebolehan & pencapaian Perekodan dan Pelaporan menggunakan SPPB Pelaporan dalam bentuk Tahap Penguasaan
 • 5. 2. DASAR PELAKSANAAN Kumpulan Sasaran- Murid Sekolah Rendah Tahap Dua dan Menengah Rendah (sesi akademik semasa) melibatkan semua mata pelajaran bagi komponen ujian bertulis sahaja Instrumen dan Panduan Penskoran disediakan -5 MP Sekolah Rendah Tahap Dua -20 MP Menengah Rendah Pentadbiran ujian fleksibel dalam tempoh yang ditetapkan oleh KPM Perekodan skor menggunakan Sistem Pengurusan Pentaksiran Bersepadu (SPPB) Pelaporan dalam bentuk Tahap Penguasaan (1-6)
 • 6. 3. KATEGORI MURID Kategori Murid/ Sekolah Murid Sekolah Yang Berdaftar dengan KPM 1 Murid Sekolah Swasta 2 Murid Sekolah Yang Tidak Berdaftar dengan KPM 3
 • 7. 3. KATEGORI MURID Kategori murid Berdaftar dengan KPM Semua murid yang didaftarkan dalam Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) boleh menduduki ujian akhir sesi akademik. 1 Calon Persendirian 2 Tidak Berdaftar dengan KPM 3 Sekolah Kerajaan 1.1 Swasta Fi yang ditetapkan bagi setiap tingkatan/tahun 1.2 Fi yang ditetapkan RM100 Pengurusan oleh SPP JPN Tidak berada dalam sistem persekolahan Tiada akses kepada sistem Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) bagi pengurusan APPI SPPB KPM.
 • 8. 3. CALON PERSENDIRIAN Calon Persendirian Pendaftaran melalui JPN Berumur 17 tahun pada 1 Januari tahun pentaksiran 2.1 Fi yang ditetapkan (RM100.00) 2.2 Mata pelajaran yang ditawarkan 2.3 1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Sejarah 4. Pendidikan Islam (*calon beragama Islam sahaja) 5. Matematik 6. Sains 2
 • 9. 4. INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAGI UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK APPI Mengumpul, memasang dan menjana instrumen Penjanaan 1. 5 mp Tahap Dua 2. 20 mp peringkat Menengah Rendah Intrumen MBPK 1. Intrumen bagi MBPK boleh dimodifikasi/moderasi mengikut kesesuaian murid oleh sekolah. 2. Tempoh masa 2 minggu 3. Tempoh tambahan masa
 • 10. 4. INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAGI UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK Intrumen MBPK BIL. MASA YANG DIPERUNTUKKAN MASA TAMBAHAN 1 1 Jam atau kurang hingga 1 jam 30 minit 30 minit 2 Lebih 1 jam 30 minit hingga 2 jam 30 minit 1 jam 3 Lebih 2 jam 30 minit 1 jam 30 minit
 • 11. 5. PEREKODAN DAN PELAPORAN PBD SPPB Sistem Pengurusan Pentaksiran Bersepadu (SPPB KPM) Skor dimasukkan oleh guru mata pelajaran dalam Modul PBD Pelaporan dalam Modul PBD
 • 12. 6. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK 1 Mengemaskini APDM 4 Menyedia jadual kerja dan jadual waktu ujian akhir sesi akademik 2 Mengemaskini e-operasi 5 Memuat turun instrumen melalui APPI 6 Verifikasi instrumen 3 Memuat turun surat maklumat, jadual kerja, Panduan Pentadbiran 7 Mencetak dan memperbanyakkan instrumen 9 Memuat turun panduan penskoran melalui APPI 8 Melaksana Ujian Akhir Sesi Akademik 10 Melaksana Penyelarasan penskoran di peringkat sekolah 11 Melaksanan penskoran SJM 12 Melaksanan moderasi penskoran SJM 14 Merekod skor dalam SPPB KPM 13 Melaksanakan verifikasi skor 15 Mengeluarkan Pelaporan 6.1 PROSES KERJA
 • 13. 7. PROSEDUR KESELAMATAN PROSEDUR KSELAMATAN PENTADBIRAN INSTRUMEN POLISI KESELAMATAN SIBER KEMENTERIAN PENDIDIKANMALAYSIA Instrumen Pentaksiran Panduan Penskoran moe.gov.my https://www.moe.gov.my/muat-turun/pekeliling-dan-garis- panduan/ict-1/2282-polisi-keselamatan-siber-kementerian- pendidikan-malaysia/file Zon/Kawasan Larangan  Pengendalian mengikut SOP TERHAD  Disimpan di tempat yang bersesuaian dan selamat  Merekod pergerakan dokumen
 • 14. 8. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH 01 PENGETUA/GURUBESAR (PGB) 02 PENOLONG KANAN PENTADBIRAN (PKP) 03 SETIAUSAHA PENTAKSIRAN (SuP) 07 GURU KANAN MATA PELAJARAN/KETUA PANITIA/PENYELARASMATA PELAJARAN(GKMP/KP/PMP) 06 GURU MATA PELAJARAN (GMP) 05 GURU KELAS/GURU TINGKATAN (GK/GT) 04 ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)
 • 15. 8. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH 01 PENGETUA/GURU BESAR (PGB) Memastikan: 1. APDM dikemaskini 2. Pentadbiran mengikut tempoh yang ditetapkan 3. Modifikasi braille/moderasi untuk MBPK dibuat 4. Surat makluman dan memuat turun panduan pentadbiran diterima 5. Jadual Kerja Dan Jadual Waktu disediakan 6. ID Pengguna dan kata laluan APPI diterima dan menjaga kerahsiaannya 7. Instrumen Pentaksiran dan panduan penskoran dimuat turun 8. Verifikasi Instrumen Pentaksiran dilaksana secara teknikal 9. Penyimpanan Instrument Pentaksiran mematuhi Prosedur Keselamatan 10.Penyelarasan penskoran dilaksana 11.Verifikasi Skor dilaksana 12.Perekodan skor dalam SPPB KPM 13.Kes-kes Khas diuruskan dilaksanakan 14.Penjaminan Kualiti
 • 16. 8. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH 02 PENOLONG KANAN PENTADBIRAN (PKP) 1. Terima dan laksana arahan PGB 2. Mengurus pengoperasian 3. Merancang Jadual Kerja, Jadual Pengawasan dan Jadual Waktu termasuk MBPK 4. Menerima Instrument Pentaksiran 5. Melaksana semakan rawak pada cetakan 6. Menyelaras penyediaan instrument bagi CBPK 7. Menyelaras dan memastikan pelaksanaan penyelarasan penskoran 8. Memastikan pelaksanaan penskoran SJM 9. Verifikasi Skor 10.Perekodan Skor
 • 17. 8. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH 03 SETIAUSAHA PENTAKSIRAN (SuP) Membantu pengurusan dan pentadbiran dengan bimbingan dan seliaan PKP 1. Terima dan laksana arahan PKP/PGB 2. Jadual kerja, jadual pengawasan dan jadual waktu 3. Instrumen pentaksiran (cetakan/penyimpanan/penyerahan) 4. Menyelaras perekodan skor
 • 18. 8. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH GURU KANAN MATA PELAJARAN/KETUA PANITIA/PENYELARAS MATA PELAJARAN (GKMP/KP/PMP) 4 1. Panduan penskoran 2. Penyelarasan skor 3. Penskoran SJM 4. Moderasi penskoran 06 GURU KELAS/GURU TINGKATAN (GK/GT) 1. APDM 2. Jadual waktu 3. Pengurusan kes-kes khas 4. Membuat ulasan keseluruhan GURU MATA PELAJARAN (GMP) 05 1. Penskoran SJM 2. Moderasi skor 3. Perekodan skor dan ulasan 4. Menghantar skor ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) 07 1. Instrumen pentaksiran dan Panduan penskoran 2. Integriti
 • 19. 9. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JPN/ PPD Pentaksiran Bilik Darjah Sistem Bersepadu JPN/PPD Menyampaikan maklumat 9 Menyelia dan melaksanakan penjaminan kualiti 1. Surat makluman 2. ID dan Kata Laluan APPI 3. Data sekolah dan mata pelajaran 4. Memastikan sekolah memuat turun dokumen pentaksiran 5. Calon Persendirian Menyelia dan melaksanakan penjaminan kualiti
 • 20. 10. CALON PERSENDIRIAN Tidak berada dalam sistem persekolahan Bil Mata Pelajaran (MP) Kod MP Masa 1 Bahasa Melayu 02/1 1 jam 30 minit 02/2 1 jam 2 Bahasa Inggeris 12/1 1 jam 15 minit 12/2 1 jam 3 Sejarah 21 2 jam 4 *Pendidikan Islam 45 2 jam 5 Matematik 50 2 jam 6 Sains 55 2 jam *untuk murid beragama Islam sahaja Menduduki ujian akhir tingkatan tiga (3) Berumur 17 tahun pada 1 Januari tahun pentaksiran Fi adalah RM100.00
 • 22. 10.2 PENGURUSAN CALON PERSENDIRIAN TANGGUNGJAWAB JPN SPPB Menguruskan pendaftaran Menetapkan dan menguruskan pusat pentaksiran Melantik personel pentaksiran Mentadbir ujian akhir sesi akademik tingkatan 3 Perekodan dan pelaporan Semak semula
 • 23. 10.2 PENGURUSAN CALON PERSENDIRIAN PANDUAN KEPADA CALON PERSENDIRIAN Mendaftar dan membayar Fi Mendapatkan maklumat Menghadiri ujian akhir sesi akademik di pusat yang ditetapkan Mendapatkan keputusan di JPN Calon boleh memohon penyemakan semula dengan fi RM50.00 Mendapatkan keputusan penyemakan semula (jika berkenaan) di JPN RM

Notas del editor

 1. Kerja projek yang dapat menggambarkan kemenjadian murid secara holistik seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kerja projek memberikan murid ruang untuk meneroka dan menyelesaikan sesuatu isu atau masalah secara praktikal dengan menjalankan inkuiri, perancangan, pelaksanaan dan refleksi. Ini menggalakkan pembelajaran aktif, pengaplikasian KBAT penerapan PAK 21 disamping nilai murni murid diterapkan semasa proses pelaksanaan projek