Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

แบบร่างเค้าโครงงาน

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

แบบร่างเค้าโครงงาน

  1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2554 ----------------------------------------------------1. ชื่อโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง ความหมายของ เทคโนโลยี3G2. ประเภทของโครงงาน (เลือก 1 โครงงาน) โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน โครงงานพัฒนาเกม3. ชื่อ สกุลผู้เสนอโครงงาน นางสาวบัณฑิตา อ่อนพุทธา ชั้น ม.5/1 เลขที่ 344. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ5. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี) -
  2. 2. 6. แนวคิด ที่มา และความสาคัญ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการดารงชีวิตในยุคข้อมูลข่าวสารมีความสาคัญ คนหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนถนนสาหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ต้องการ เรายังต้องการเครื่องมือที่จะสามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ไว้รองรับการเข้าถึง นั่นก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตัวกลางคอยให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กาลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านในปัจจุบัน ทาให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web; WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Static Web คือมีการนาเสนอข้อมูลทางเดียว (one-way communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web 2.0 เป็นยุคที่ทาให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้น เน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ จุดกาเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยุค Web 3.0 ความนิยมขอ Social Media มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการทั่วโลก ปัจจุบัน Social Network Website ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ การสร้างเว็บ Blog เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆเทคโนโลยี 3G ในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกวันนี้มีใครต่อใครหลายคนกล่าวถึง 3G มากขึ้นทุกขณะ และรู้สึกตื่นเต้นอยากให้ 3G มาถึงเร็วๆ โดยเฉพาะเมื่อมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ออกมา ก็มักจะต้องถามกันเสมอว่าโทรศัพท์รุ่นนั้น รุ่นนี้รับรอง 3G หรือเปล่า ทั้งๆ ที่ยังไม่รู้ว่า 3G คืออะไร
  3. 3. 3G หรือ Third Generation เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในยุคที่ 3 โดยอุปกรณ์การสื่อสารยุคที่ 3 นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานระหว่าง การนาเสนอข้อมูล และ เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มือถือWalkman, กล้องถ่ายรูป และ อินเทอร์เน็ตเช่น จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคแรกที่เราเรียกกันเล่นๆ ว่า รุ่นกระติกน้า ซึ่งมีขนาดใหญ่เทอะทะ ราคาหลักแสนต่อเครื่องแล้ว ยุคที่2 คือการพัฒนาเทคโนโลยีมาสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งการสื่อสารไร้สายยุคนี้มีคุณภาพ สัญญาณชัดเจนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีลูกเล่น มีคุณสมบัติการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น จากที่เคยใช้พูดได้อย่างเดียวตอนนี้จะส่งหรือรับข้อความเป็นตัวอักษร เป็นภาพ เป็นภาพกราฟฟิกก็ได้ แถมยังถ่ายภาพบันทึกวีดีโอได้ด้วย โดยที่ตัวเครื่องก็มีขนาดเล็กลง ราคาย่อมเยามากขึ้นจนแทบทุกคนมีไว้ใช้เองได้ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้การสื่อสารไร้สารได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างมหาศาล จนในปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกอยู่กว่า 1,500 ล้านคนที่เดียวมาถึงวันนี้ เราใกล้จะถึงวิวัฒนาการขั้นที่ 3 หรือ 3G ซึ่งการสื่อสารไร้สารจะไร้ขีดจากัดจริงๆ สามารถรองรับการสื่อสารได้แทบทุกรูปแบบ ทั้งเสียง และที่ไม่ใช่เสียงได้พร้อมกันอย่างราบรื่นไม่สะดุดหยุดชะงัก และสามารถส่ง –รับข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร (เรื่องที่นักเรียนนามาทาบทเรียน หรือเนื้อหาในเว็บบล็อก) นั้น เป็นความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีเนื้อหา ในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคแรกที่เราเรียกกันเล่นๆ ว่า รุ่นกระติกน้า ซึ่งมีขนาดใหญ่เทอะทะ ราคาหลักแสนต่อเครื่องแล้ว ยุคที่2 คือการพัฒนาเทคโนโลยีมาสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งการสื่อสารไร้สายยุคนี้มีคุณภาพ สัญญาณชัดเจนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีลูกเล่น มีคุณสมบัติการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น จากที่เคยใช้พูดได้อย่างเดียวตอนนี้จะส่งหรือรับข้อความเป็นตัวอักษร เป็นภาพ เป็นภาพกราฟฟิกก็ได้ แถมยังถ่ายภาพบันทึกวีดีโอได้ด้วย โดยที่ตัวเครื่องก็มีขนาดเล็กลง ราคาย่อมเยามากขึ้นในปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกอยู่กว่า1,500 ล้านคนที่เดียวมาถึงวันนี้ เราใกล้จะถึงวิวัฒนาการขั้นที่ 3 หรือ 3G ซึ่งการสื่อสารไร้สารจะไร้ขีดจากัดจริงๆ สามารถรองรับการสื่อสารได้แทบทุกรูปแบบ ทั้งเสียง และที่ไม่ใช่เสียงได้พร้อมกันอย่างราบรื่นไม่สะดุดหยุดชะงัก และสามารถส่ง –รับข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายได้อย่างรวดเร็ว (ก็เขียนไปว่านักเรียนนาเรื่องอะไรมาศึกษา เขียนเป็นเนื้อหาย่อๆๆเกี่ยวกับเรื่องที่นามาทาเป็นบทเรียน) ดังนั้น ผู้จัดทาจึงได้มีความคิดที่จะนาเอารูปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ Wordpress มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง เทคโนโลยี 3G เพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป
  4. 4. 7. วัตถุประสงค์ 7.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง เทคโนโลยี 3G 7.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 7.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 7.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป8. หลักการและทฤษฎี1. ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog)Weblog (อ่านว่า เวบ-บล็อก )หรือ เรียกสั้นๆว่า Blog (อ่านว่า บล็อก) คือ Website หนึ่งที่บันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารในเรื่องราวต่างๆที่ต้องการ โดยสามารถนาเสนอได้ทั้งในรูปแบบของตัวอักษร รูปภาพภาพเคลื่อนไหว และเสียง และสามารถ update และเพิ่มเติมเนื้อหาเดิมได้ตลอด หรือจะเขียนเป็นลักษณะไดอะรี่ส่วนตัวก็ยังได้นะคะ ซึ่งBlog มีความแตกต่างจาก Webboard คือ Blog มีความเป็นเนื้อหาที่กว้างขวาง มีเนื้อหาที่น่าสนใจ หลากหลาย และส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือ ให้ความรู้ได้ต่อเนื่อง และเราสามารถเป็นผู้เขียนและเป็นเจ้าของเรื่องราวที่จะนาเสนอเองได้ โดยบางwebsite เปิดโอกาสให้เราได้สมัครสมาชิกเป็นเจ้าของ Blogของเราเอง2. ประเภทของเว็บบล็อกประเภทของ Blogบล็อกที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็นตัวหนังสือและรูปภาพเท่านั้น หรือ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่1.1. Linklog บล็อกแบบนี้น่าจะเป็นบล็อกรุ่นแรก ๆ เป็นบล็อกที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคณยังจาผู้ให้กาเนิดคาว่า “บล็อก” ที่ชื่อ จอห์น บาจเจอร์ได้ นั่นแหล่ะครับ robotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของ linklogนั่นเอง แม้ว่าจะบล็อกแบบนี้จะเป็นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรียงเหมือนว็บไดเร็กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้นครับ ใครที่อยากมีบล็อกเป็นของตนเองแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทาบล็อกแบบไหน linklog น่าจะเป็นการเริ่มต้นการทาบล็อกได้เป็นอย่างดี1.2 Photoblog ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่า Photo บล็อกประเภทนี้เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนาเสนอและมักจะไม่เน้นที่จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อกเรียกได้ว่าภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วน ๆ เลยครับ
  5. 5. 1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlog เป็นบล็อกที่เรียกได้ว่าเป็นบล็อกที่นิยมทากันมากในอนาคต เพราะการเจริญเติบโตของไฮสปีด อินเตอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ที่ทาให้การถ่ายทอดเสียง ภาพเคลื่อนไหว movie […]2. แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่2.1 บล็อกส่วนตัว(Personal Blog) นาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจาวันของเจ้าของบล็อกเป็นหลัก2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็นหลัก2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็นบล็อกที่เขียนกันเป็นกลุ่ม เช่น blognone.com2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่องการเมืองล้วน ๆ2.5 บล็อกเพื่อสิ่งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่งที่เกี่ยวกับสือ เช่น ่oknation.net/blog/black ของสุทธิชัย หยุ่น2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่องซุบซุดารากองถ่าย ฯลฯ2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็นสื่อในการสอนหรือ แลกเปลี่ยนความคิดกัน2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็นบล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง3. เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อกwww.blogger.comwww.exteen.comwww.mapandy.comwww.buddythai.comwww.imigg.comwww.5iam.comwww.blogprathai.comwww.ndesignsblog.com
  6. 6. http://jingjai-21.blogspot.com/2007/09/blog_7483.htmlhttp://jingjai-21.blogspot.com/2007/09/blog_7483.htmlhttp://book.manacomputers.com/free-make-blog-list-and-adsense/(เนื้อหาสั้นๆ ตรงนี้ให้ไปค้นคว้าในเว็บไซต์ค่ะ อย่าลืมบอกแหล่งที่มาในส่วนอ้างอิงของแบบเสนอโครงร่างด้วยนะคะ)9. ขอบเขตของโครงงาน (ให้ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ที่ใด และมีชิ้นใดบ้างที่ต้องจัดซื้อหรือหยิบยกมาจากที่ต่าง ๆ - กาหนดคุณลักษณะของผลงาน และเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา -แนวทางการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ และการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา การทดสอบ และการนาเสนอผลงาน – งบประมาณที่ใช้) 1. จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่อง ………(ใส่ชื่อบทเรียนที่นักเรียนได้ศึกษาหรือค้นคว้า) 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.comwww.google.com 2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0
  7. 7. 10. ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน ที่ ขั้นตอนการดาเนินงาน สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 1 2 1 คิดหัวข้อโครงงาน  2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล  3 จัดทาโครงร่างเพื่อนาเสนอ  4 ปฏิบัติการจัดทาโครงงาน  นาเสนอรายงานความก้าวหน้า 5  ของโครงงานครั้งที่ 1 นาเสนอรายงานความก้าวหน้า  6 ของโครงงานครั้งที่ 2 7 ปรับปรุง ทดสอบ  6 จัดทาเอกสารรายงานโครงงาน  8 ประเมินผลงาน  9 นาเสนอโครงงานผ่านเว็บ blog 10. สถานที่ดาเนินงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดเลย11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้เขียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้) 11.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง เทคโนโลยี 3 G 11.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นามาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกคือ เรื่อง เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร 11.3 ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 11.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป
  8. 8. เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้ 11.5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์12. เอกสารอ้างอิงhttp://jingjai-21.blogspot.com/2007/09/blog_7483.htmlhttp://jingjai-21.blogspot.com/2007/09/blog_7483.htmlhttp://book.manacomputers.com/free-make-blog-list-and-adsense/ ลงชื่อ บัณฑิตา (นางสาวบัณฑิตา อ่อนพุทธา) ผู้เสนอโครงงาน ลงชื่อ............................................. (นางสมร ตาระพันธ์) ครูที่ปรึกษาโครงงาน

×