Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf

QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Ανάπτυξη Ερευνητικών Προτάσεων
&
Διαχείριση Ερευνητικών
Προγραμμάτων
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο πέρας της διάλεξης, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να:
– Γνωρίζει τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα
– Ακολουθεί συμβουλές για την ορθή προετοιμασία μιας πρότασης χρηματοδότησης
– Ακολουθεί συμβουλές για την ορθή υποβολή μιας πρότασης χρηματοδότησης.
2
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εισαγωγή
Χρονοδιάγραμμα ερευνητικών προγραμμάτων
3
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 4
Χρηματοδοτικά Μέσα
Κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία (1/6)
▪ HORIZON Europe
▪ Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5
δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-
2020).
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 5
Χρηματοδοτικά Μέσα
Κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία (2/6)
▪ HORIZON Europe
▪ Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά
πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο
2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και
αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο
Ορίζοντας 2020 (2014-2020).
▪ Περίπτωση Ηνωμένου Βασιλείου & HORIZON
Europe
▪ Tο Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να επανενταχθεί
στο Horizon Europe και το Copernicus με άμεση
ισχύ.
European Commission - Statement
Joint Statement by the European Commission and the UK Government on
the UK's association to Horizon Europe and Copernicus
Brussels, 7 September 2023
Today, the European Commission and the UK Government have concluded negotiations and reached
an agreement in principle on the association of the UK to Horizon Europe and Copernicus under the
Trade and Cooperation Agreement.
This is a landmark moment for scientific and space collaboration between the EU and the UK
following agreement of the Windsor Framework earlier this year.
Association to Horizon Europe will further strengthen and deepen links between the scientific
communities in the UK and the EU, foster innovation and enable researchers to work together on
global challenges from climate to health. The UK Government and the European Commission look
forward to enabling collaboration between their researchers in which the UK and the EU share a
mutual interest, such as in new and emerging technologies. To this end, the EU will assess UK
participants' access to strategic parts of the Horizon Europe programme
[1]
on equal terms with other
associated countries.
UK researchers will be able to fully participate in the Horizon Europe programme on the same terms
as researchers from other associated countries, including leading consortia, from the 2024 Work
Programmes and onwards – including any 2024 calls opening this year. For calls from the 2023 Work
Programmes, the European Commission will continue to administer transitional arrangements and
the UK will continue to provide funding under the UK Guarantee. UK and EU scientists and
researchers can have confidence in continuing long-term partnerships with their counterparts.
The association of the UK to Copernicus will enable the UK's access to a state-of-the art capacity to
monitor the Earth and to its services. The UK's association to Copernicus comes at a crucial moment,
where the Copernicus space infrastructure and its information services will evolve further and their
contribution to understanding and acting on environmental and climate change related challenges is
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 6
Χρηματοδοτικά Μέσα
Κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία (3/6)
▪ HORIZON Europe
▪ Μπορείτε να αναζητάτε τις
Ανοιχτές Προκηρύξεις του
«Ορίζοντα Ευρώπη» στην
ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/info/fundi
ng-
tenders/opportunities/portal/sc
reen/home
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 7
Χρηματοδοτικά Μέσα
Κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία (4/6)
▪ ΕΣΠΑ 2021-2027
▪ Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027»)
αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις
νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. Εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021 και σύμφωνα με αυτό πρόκειται να διατεθούν για
την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη.
▪ Erasmus+
▪ Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και
της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης,
κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη
Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική
Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ.).
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 8
Χρηματοδοτικά Μέσα
Κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία (5/6)
▪ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
▪ Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας στηρίζει την ελεύθερη έρευνας (τη συστηματική
έρευνα που γεννά η επιστημονική περιέργεια) και τους νέους ερευνητές μέσω υποτροφιών
για υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητικών έργων για Μεταδιδάκτορες Ερευνητές και μέλη
ΔΕΠ.
▪ Πρόγραμμα LIFE
▪ Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
▪ Προγράμματα INTERREG
▪ Τα προγράμματα Interreg έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν κοινές διασυνοριακές και
διακρατικές προκλήσεις, να στηρίξουν συνέργειες μέσω κοινών εταιρικών σχημάτων και να
εδραιώσουν δυνατές συνεργασίες με γνώμονα την ισορροπημένη οικονομική, κοινωνική και
χωρική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 9
Χρηματοδοτικά Μέσα
Λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία (6/6)
▪ Black Sea Cross-Border Cooperation
▪ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
▪ Προσκλήσεις για επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, Επιχειρησιακά Προγράμματα
▪ Άλλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 10
Ευκαιρίες Χρηματοδότησης
Ενδεικτικές τρέχουσες προσκλήσεις
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Φάσεις Πρότασης Χρηματοδότησης
Από την ιδέα στην υλοποίηση (1/2)
Φάση #1
➢ Project idea
➢ Finding
appropriate call
➢ Consortium
building
Φάση #2
➢ Proposal
Writing
Φάση #3
➢ Proposal
Submission
Φάση #4
➢ Evaluation
by External
Experts
Φάση #5
➢ Grant
agreement
preparation
& signature
Φάση #6
➢ Project
Start
➢ Implementa
tion
➢ Midterm
reporting
Φάση #7
➢ Project end
& final
reporting
11
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Φάσεις Πρότασης Χρηματοδότησης
Από την ιδέα στην υλοποίηση (2/2)
Φάση #1
➢ Project idea
➢ Finding
appropriate call
➢ Consortium
building
Φάση #2
➢ Proposal
Writing
Φάση #3
➢ Proposal
Submission
Φάση #4
➢ Evaluation
by External
Experts
Φάση #5
➢ Grant
agreement
preparation
& signature
Φάση #6
➢ Project
Start
➢ Implementa
tion
➢ Midterm
reporting
Φάση #7
➢ Project end
& final
reporting
12
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Η διαδικασία Υποβολής Πρότασης για Χρηματοδότηση σε κάποιο πλαίσιο χρηματοδότησης, χωρίζεται σε τρία
(3) βασικά στάδια:
1. Προετοιμασία
2. Διαδικασία Υποβολής
3. Τελική Υποβολή.
13
Διαδικασία Υποβολής Πρότασης
Βασικά στάδια
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
1. Προετοιμασία
➢ Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, θα πρέπει να εντοπιστεί η κατάλληλη ευκαιρία χρηματοδότησης (π.χ.,
Πρόσκληση).
➢ Χρήσιμο εργαλείο σε αυτή τη διαδικασία είναι η «Αναζήτηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης» που συνήθως
διαθέτει η ιστοσελίδα του εκάστοτε Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Εναλλακτικά τα Newsletters των κύριων φορέων χρηματοδότησης (ανάλογα
με την προηγούμενη εμπειρία του εκάστοτε μέλους ΔΕΠ και τον τομέα έρευνας).
➢ Σε περίπτωση που προκύψουν απορίες σχετικά με την Πρόσκληση, προτείνεται η αναζήτηση πληροφοριών
στις «Συχνές Ερωτήσεις» (Frequently Asked Questions, FAQ) κάθε Πρόσκλησης και η επικοινωνία με το
Γραφείο Υποβολής Προτάσεων του εκάστοτε ΕΛΚΕ.
14
Διαδικασία Υποβολής Πρότασης
Βασικά στάδια – Προετοιμασία
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
2. Διαδικασία Υποβολής
➢ Αφού καταλήξει η/ο ενδιαφερόμενη/ος στην Πρόσκληση που
την/τον ενδιαφέρει, συμπληρώνει το Διοικητικό Έντυπο
«Δ0_Συνοδευτικό πρότασης», το υπογράφει ηλεκτρονικά και
μαζί με το link της Πρόσκλησης το στέλνει μέσω email στο
Γραφείο Υποβολής Προτάσεων, αιτούμενη/ος την έκδοση
όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
15
Διαδικασία Υποβολής Πρότασης
Βασικά στάδια – Διαδικασία υποβολής (1/3)
Δ0_Συνοδευτικό Πρότασης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Επώνυμο: Όνομα:
Ιδιότητα:
Τμήμα:
Τηλέφωνο: E-mail:
Οργανισμός:
Ακρωνύμιο (εάν υπάρχει)
συμπληρώνεται εάν ζητείται από το ΦΧ
Ελληνικός τίτλος
Αγγλικός τίτλος
Πρόσκληση (π.χ. Ερευνώ-
Δημιουργώ-Καινοτομώ,
Erasmus+ Key Action 2 -
Knowledge Alliances, κτλ.)
Προϋπολογισμός (€) που
αναλογεί στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας.
Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η
(Υπογραφή)
Με την υποβολή του Εντύπου, δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα ότι ως Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ), είμαι υπεύθυνος/η για την ορθή
υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, καθώς και για την
παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου του, ιδίως δε ότι φέρω την αποκλειστική
ευθύνη για τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού
αντικειμένου του έργου.
Βεβαιώνω ότι στον προϋπολογισμό που κατατείθεται στο Φορέα Χρηματοδότησης, προβλέπονται τα Γενικά Έξοδα (άρθρο 7, Υ.Α.
ΚΑ/679/96), σε ποσοστό 12% επί του συνολικού προϋπολογισμού του ως άνω έργου για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σε
περίπτωση που ο Φορέας Χρηματοδότησης ορίζει διαφορετικά, το ποσό των Γενικών Εξόδων υπολογίζεται ως το μέγιστο του
επιτρεπόμενου έμμεσου κόστους (indirect costs) ή υπερκεφαλικών (overheads) και συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες
κατηγορίες δαπανών. Οποιαδήποτε ιδία συμμετοχή θα καλυφθεί αποκλειστικά με αμοιβές μελών ΔΕΠ και μόνιμου προσωπικού του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εκτός της περίπτωσης που η ιδία συμμετοχή ορίζεται διαφορετικά, οπότε ακολουθούνται οι διαδικασίες
που ορίζει ο Φορέας Χρηματοδότησης. Τέλος, βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους όρους συμμετοχής στο
παραπάνω έργο.
Στοιχεία πρότασης
Σε περίπτωση ερευνητικού έργου που εμπίπτει στα προβλεπόμενα του Κεφαλαίου Ε' του ν. 4521 (https://www.uom.gr/ethics)
γνωρίζω ότι κατά την υποβολή του εντύπου της Αποδοχής Διαχείρισης του έργου Δ1 στην Επιτροπή Ερευνών θα πρέπει
προηγουμένως να έχω υποβάλει την «Αίτηση διεξαγωγής ερευνητικού έργου προς την Ε.Η.Δ.Ε.» προκειμένου να εξεταστεί και να
εκδοθεί η «Εγκριτική απόφαση διεξαγωγής ερευνητικού έργου της Ε.Η.Δ.Ε.»
Στοιχεία επιστημονικά υπευθύνου/ης
Στοιχεία οργανισμού που συντονίζει την πρόταση (coordinator)
*Στην περίπτωση που δεν είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Συνολικός
προϋπολογισμός
πρότασης (€)
ΕΛΚΕ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΜΕΡ. _____________________
ΑΡ. ΠΡΩΤ. __________________
ΝΑ ΔΟΘΕΙ __________________
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
2. Διαδικασία Υποβολής
➢ Η Πρόσκληση πιθανόν να απαιτεί έγκριση υποβολής από τον εκάστοτε ΕΛΚΕ όταν:
I. Η Πρόσκληση έχει περιορισμούς στις επιτρεπόμενες προτάσεις ανά Ίδρυμα.
II. Η/ο ενδιαφερόμενη/ος αναζητά την Πρόσκληση στην ιστοσελίδα του εκάστοτε ΕΛΚΕ, αναζητώντας τη
λίστα και την προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμπληρώνει το ενδιαφέρον της/του.
II. Υφίστανται ειδικοί όροι στην Πρόσκληση
III. Συνήθως αυτό σημαίνει ότι η Πρόσκληση απαιτεί Απόφαση Αρμοδίου Οργάνου για την υποβολή, ή η
Πρόσκληση είναι Ιδρυματική, οπότε η/ο ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει να υποβάλει αίτημα προς το
Συμβούλιο του εκάστοτε ΕΛΚΕ εκδηλώνοντας την πρόθεσή της/του να υποβάλει πρόταση και να
οριστεί Επιστημονική/ός Υπεύθυνη/ος.
III. Η Πρόσκληση έχει ειδικούς όρους επιλεξιμότητας δαπανών (π.χ., ιδία συμμετοχή)
IV. Και σε αυτή την περίπτωση η/ο Επιστημονική/ός Υπεύθυνη/ος πρέπει να υποβάλει αίτημα προς το
Συμβούλιο του εκάστοτε ΕΛΚΕ ώστε να της/του επιτραπεί η υποβολή ή όχι.
16
Διαδικασία Υποβολής Πρότασης
Βασικά στάδια – Διαδικασία υποβολής (2/3)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
2. Διαδικασία Υποβολής
➢ Στο τελικό βήμα της διαδικασίας υποβολής, σε περίπτωση που χρειαστεί η συμπλήρωση των στοιχείων του
Οργανισμού σε κάποια φόρμα υποβολής, μπορεί η/ο κάθε ενδιαφερόμενη/ος να συμβουλεύεται τα σχετικά
υποστηρικτικά αρχεία που διατίθενται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε ΕΛΚΕ (συνήθως υπό τον τίτλο
«Χρήσιμα Έντυπα») ή/και να κλείσει διαδικτυακό ραντεβού με τα στελέχη του Γραφείου Υποβολής
Προτάσεων για συμβουλευτική.
17
Διαδικασία Υποβολής Πρότασης
Βασικά στάδια – Διαδικασία υποβολής (3/3)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
3. Τελική Υποβολή
➢ Για την τελική υποβολή και εάν αυτό προκύπτει από τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, η/ο ενδιαφερόμενη/ος
παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλει την πρόταση.
18
Διαδικασία Υποβολής Πρότασης
Βασικά στάδια – Τελική υποβολή
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Βασικά Σημεία:
1. Ανάπτυξη ιδέας (concept έργου) με υψηλό δυναμικό καινοτομίας
2. Επιλογή πρόσκλησης που ταιριάζει με την ιδέα του έργου
3. Δημιουργία ισχυρής κοινοπραξίας εταίρων ή ομάδας έργου
4. Σχεδιασμός πόρων
5. Οργάνωση προκαταρκτικής συνάντησης έργου με τους εμπλεκόμενους φορείς
6. Προετοιμασία λεπτομερούς περιγράμματος του έργου και του σχεδίου προϋπολογισμού
7. Προσεχτική παρακολούθηση των επικαιροποιημένων αρχείων της πρόσκλησης
8. Ενημέρωση σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στη θεματική περιοχή του έργου.
Βασικά Σημεία Υποβολής Πρότασης
Τι πρέπει να προσεχθεί; (1/2)
19
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Βασικά Σημεία:
9. Καθορισμός ρόλων
Βασικά Σημεία Υποβολής Πρότασης
Τι πρέπει να προσεχθεί; (2/2)
Συντονιστής
Εταίρος
Υπεργολάβος
ΡΟΛΟΙ
20
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Funding and Tenders Portal Partner
Search
▪ Το εργαλείο αναζήτησης βοηθάει
να αναζητηθούν εταίροι για την
πρόταση υπό προετοιμασία,
μεταξύ των συμμετεχόντων σε
προηγούμενα έργα ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης.
▪ Μπορεί να γίνει η σχετική
αναζήτηση με κριτήριο το προφίλ ή
την προηγούμενη συμμετοχή σε
ερευνητικά προγράμματα για τον
κάθε οργανισμό.
21
Αναζήτηση Συνεργατών
Βασικά εργαλεία αναζήτησης (1/2)
Πηγή: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/partner-search
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Ideal-ist
▪ Το Ideal-ist είναι ένα διεθνές δίκτυο
Εθνικών Σημείων Επαφής (National
Contact Point, NCP) Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνίας που
υποστηρίζει δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας για τα Προγράμματα
Πλαίσιο της ΕΕ.
22
Αναζήτηση Συνεργατών
Βασικά εργαλεία αναζήτησης (2/2)
Πηγή: https://www.ideal-ist.eu/partner-
search
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Ερωτήματα:
➢ Τι είδους έργο θα υλοποιήσω; (φυσικό αντικείμενο, όρια, στόχοι, επίπτωση)
➢ Τι θα κάνω με τα αποτελέσματα; (αξιοποίηση, διάχυση, μεταφορά τεχνογνωσίας, επαναληψιμότητα,
επεκτασιμότητα, ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών)
➢ Με ποιον θα υλοποιήσω το έργο; Ποιος κάνει τι; (κοινοπραξία, ρόλοι και ευθύνες)
➢ Πώς θα το υλοποιήσω με επιτυχία; (πόροι, διοίκηση, εργασίες, μεθοδολογία)
➢ Πόσο θα κοστίσει; Τι χρηματοδότηση περιμένω; (πλάνο προϋπολογισμού, ποσοστό χρηματοδότησης από
εθνικούς πόρους, ΕΕ ή τρίτους φορείς)
➢ Είμαι έτοιμος να συντονίσω την υλοποίηση του έργου;
Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης
Βασικά ερωτήματα
23
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Research and Innovation Actions (RIA)
▪ Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή νέας γνώσης ή/και στη διερεύνηση της σκοπιμότητας μιας
νέας ή βελτιωμένης τεχνολογίας, προϊόντος, διαδικασίας, υπηρεσίας ή λύσης.
▪ Innovation Actions (IA)
▪ Δραστηριότητες που αποσκοπούν άμεσα στην παραγωγή σχεδίων για νέα, τροποποιημένα ή βελτιωμένα
προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες.
▪ Coordination and Support Action (CSA)
▪ Συνοδευτικά μέτρα όπως η τυποποίηση, η διάδοση, η ευαισθητοποίηση, η δικτύωση, οι υπηρεσίες
συντονισμού ή υποστήριξης κ.λπ.
Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης
Κύριοι τύποι προκλήσεων
24
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Διαδικασίες υποβολής αιτήσεων (2 μοντέλα)
➢ Single stage: Την καθορισμένη προθεσμία
υποβάλλεται πλήρης πρόταση
➢ Two-stage:
✓ Στο 1ο Στάδιο υποβάλλεται σύντομη
περιγραφή του έργου
✓ Κατόπιν επιτυχημένης αξιολόγησης,
υποβάλλεται πλήρης πρόταση στο 2ο
Στάδιο.
Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης
Ημερομηνίες
25
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Technology Readiness Levels (TRL)
➢ Ο όρος TRL αποτελεί μια νέα διάσταση που εισήχθηκε στις προσκλήσεις χρηματοδότησης.
➢ Αυτό το σύστημα μέτρησης παρέχει μια κοινή κατανόηση της κατάστασης της τεχνολογίας και καλύπτει
ολόκληρη την αλυσίδα καινοτομίας.
➢ Πολλές προσκλήσεις έχουν ένα ορισμένο TRL από το οποίο σκοπεύει να ξεκινήσει η εφαρμογή της
πρότασης, καθώς και ένα TRL-στόχο.
➢ Υπάρχουν εννέα επίπεδα ετοιμότητας της τεχνολογίας – Το TRL 1 είναι το χαμηλότερο και το TRL 9 το
υψηλότερο.
Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης
Technology Readiness Levels (1/2)
26
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ TRL 9 – Actual system proven in an operational environment
▪ TRL 8 – System complete and qualified
▪ TRL 7 – System prototype demonstration in an operational
environment
▪ TRL 6 – Technology demonstrated in a relevant environment
▪ TRL 5 – Technology validated in a relevant environment
▪ TRL 4 – Technology validated in the lab
▪ TRL 3 – Experimental proof of concept
▪ TRL 2 – Technology concept formulated
▪ TRL 1 – Basic principles observed
Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης
Technology Readiness Levels (2/2)
27
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Διοικητικά έγγραφα (Part A)
➢ A1: Γενικές πληροφορίες
✓ Τίτλος έργου
✓ Ακρωνύμιο
✓ Λέξεις κλειδιά
✓ Σύνοψη
➢ A2: Πληροφορίες εμπλεκόμενων φορέων
✓ Όνομα, διεύθυνση
✓ Στοιχεία επικοινωνίας
✓ Υπεύθυνος επικοινωνίας
Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (1/9)
28
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Διοικητικά έγγραφα (Part A)
➢ A3: Budget
✓ Budget per beneficiary
✓ Budget per cost category
➢ A4: Ethic Issues
Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (2/9)
29
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Προτεινόμενο έργο (Μέρος B)
1. Αριστεία (Excellence)
2. Επίπτωση (Impact)
3. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης
4. Μέλη της κοινοπραξίας
5. Θέματα δεοντολογίας και ασφάλειας
Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (3/9)
30
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ B1 | Αριστεία (Excellence)
➢ Στόχοι: Σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι, αξιοπιστία της επιστημονικής προσέγγισης.
➢ Σχέση με το Πρόγραμμα: Αντιμετώπιση της πρόκλησης και του πεδίου εφαρμογής.
➢ Concept και Μεθοδολογία: Νέες προσεγγίσεις, αντιμετώπιση προκλήσεων από την πρόσκληση, beyond
the state-of-the-art, σχηματική περιγραφή της μεθοδολογίας.
➢ Φιλοδοξία (Ambition): Πρωτοποριακή φύση των στόχων, διεπιστημονική προσέγγιση, δυναμικό
καινοτομίας.
Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (4/9)
31
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ B2 | Επίπτωση (Impact)
➢ Αναμενόμενος αντίκτυπος: Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας, ενσωμάτωση νέων γνώσεων, ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των οργανισμών.
➢ Οικονομικές – κοινωνικές – περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
➢ Μέτρα μεγιστοποίησης της επίπτωσης: Δραστηριότητες διάδοσης και επικοινωνίας, αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων, βιωσιμότητα του έργου, διαχείριση της γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων
διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Intellectual Property Rights - IPR).
Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (5/9)
32
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ B3 | Υλοποίηση (Implementation)
➢ Σχέδιο εργασίας: Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.) ή Work Packages (WPs), σαφής περιγραφή των σχετικών
καθηκόντων, κατάλογος παραδοτέων και ορόσημα, γενική δομή του σχεδίου.
➢ Διοικητική διάρθρωση: Διαχειριστικές διαδικασίες, όργανα διαχείρισης, διαδικασία λήψης αποφάσεων,
διαχείριση κινδύνου και στρατηγική μετριασμού / προσαρμογής του κινδύνου.
➢ Η κοινοπραξία ως σύνολο: Περιγραφή της κοινοπραξίας, συμμετοχή των παραγωγικών εταίρων, ρόλος
εταίρων, συμπληρωματικότητα εταίρων.
➢ Απαιτούμενοι πόροι: Ισορροπημένος π/υ (μεταξύ εταίρων και Π.Ε.), ρεαλιστική κατανομή της προσπάθειας
σε καθήκοντα (Α.Μ./Π.Ε.), bottom-up προσέγγιση.
Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (6/9)
33
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (7/9)
34
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ B4 | Μέλη της κοινοπραξίας
➢ Συμμετέχοντες: Σύντομη περιγραφή των συμμετεχόντων, εμπειρίας, καθηκόντων, σύντομα βιογραφικά
σημειώματα κύριου προσωπικού, διαθέσιμες υποδομές ή/και εξοπλισμός, εμπειρία σε σχετικά έργα στο
παρελθόν κλπ.
➢ Συμμετοχή Υπεργολάβων (εάν υπάρχουν).
Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (8/9)
35
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ B5 | Θέματα δεοντολογίας και ασφάλειας
➢ Συμμετοχή παιδιών, ασθενών, ευάλωτων πληθυσμών
➢ Έρευνα σε ζώα
➢ Χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων
➢ Θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων - διαβαθμισμένες πληροφορίες.
Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (9/9)
36
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Αντιμετώπιση του κάθε τμήματος της πρότασης ως σημαντικότερου.
▪ Προσεχτική επιλογή του συντονιστή εταίρου και των συμμετεχόντων.
▪ Επιβεβαίωση ότι οι προτεινόμενοι στόχοι και το σχέδιο εργασίας ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η πρόσκληση.
▪ Σύντομη και ακριβής περιγραφή – Αποφυγή γενικών δηλώσεων.
▪ Ποσοτικοποιημένοι δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs).
▪ Παρουσίαση / εικόνα της πρότασης.
▪ Χρήση διαγραμμάτων και εικόνων για την επεξήγηση σύνθετων εννοιών.
Συμβουλές
Τι να προσέξω για επιτυχή υποβολή;(1/2)
37
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Αποφυγή υποβολής την τελευταία στιγμή.
▪ Αυστηρή τήρηση των προτύπων και των σχετικών περιορισμών.
▪ Δόμηση κειμένων σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής .
▪ Έλεγχος πληρότητας και ποιότητας των εντύπων και των αρχείων.
▪ Προσεχτική ανάγνωση των εγγράφων που παρέχονται από την Πρόσκληση.
▪ Τελικό διάβασμα και έλεγχος για προφανή ορθογραφικά / συντακτικά λάθη.
Συμβουλές
Τι να προσέξω για επιτυχή υποβολή;(2/2)
38
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Χρηματοδοτούμενο έργο νοείται η σχεδιασμένη επιστημονική δραστηριότητα με καθορισμένο αντικείμενο,
στόχους, χρονοδιάγραμμα, μεθοδολογία, κόστος, πόρους και αποτέλεσμα.
▪ Η προετοιμασία μίας πρότασης χρηματοδότησης από εξωπανεπιστημιακές πηγές απαιτεί προσοχή, χρόνο και
εν γένει καλό σχεδιασμό.
Σύνοψη
Δ
39
1 de 39

Recomendados

Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pdf por
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pdfKaterinaTzafilkou2
39 vistas29 diapositivas
Χρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Σπουδών by Look4Studies.com por
Χρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Σπουδών by Look4Studies.comΧρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Σπουδών by Look4Studies.com
Χρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Σπουδών by Look4Studies.comMariangela Lestou
308 vistas24 diapositivas
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf por
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdfΑποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdfssuser9421c7
180 vistas12 diapositivas
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx por
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptxΑξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptxssuser9421c7
13 vistas29 diapositivas
ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕ... por
ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕ...ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕ...
ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕ...Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ European Projects Team *
305 vistas7 diapositivas
ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕ... por
ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕ...ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕ...
ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕ...Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ European Projects Team *
385 vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf

Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf por
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfssuser9421c7
12 vistas29 diapositivas
Το Γραφείο Διασύνδεσης.pdf por
Το Γραφείο Διασύνδεσης.pdfΤο Γραφείο Διασύνδεσης.pdf
Το Γραφείο Διασύνδεσης.pdfssuser9421c7
69 vistas17 diapositivas
Στρατηγική, Στοχοθεσία και Πολιτική Ποιότητας.pdf por
Στρατηγική, Στοχοθεσία και Πολιτική Ποιότητας.pdfΣτρατηγική, Στοχοθεσία και Πολιτική Ποιότητας.pdf
Στρατηγική, Στοχοθεσία και Πολιτική Ποιότητας.pdfssuser9421c7
49 vistas25 diapositivas
Πολιτική Ποιότητας.pdf por
Πολιτική Ποιότητας.pdfΠολιτική Ποιότητας.pdf
Πολιτική Ποιότητας.pdfssuser9421c7
14 vistas22 diapositivas
Erasmus+2021-2027 por
Erasmus+2021-2027Erasmus+2021-2027
Erasmus+2021-2027Ιωαννα Χαλκιά
1.4K vistas48 diapositivas

Similar a Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf(20)

Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf por ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c712 vistas
Το Γραφείο Διασύνδεσης.pdf por ssuser9421c7
Το Γραφείο Διασύνδεσης.pdfΤο Γραφείο Διασύνδεσης.pdf
Το Γραφείο Διασύνδεσης.pdf
ssuser9421c769 vistas
Στρατηγική, Στοχοθεσία και Πολιτική Ποιότητας.pdf por ssuser9421c7
Στρατηγική, Στοχοθεσία και Πολιτική Ποιότητας.pdfΣτρατηγική, Στοχοθεσία και Πολιτική Ποιότητας.pdf
Στρατηγική, Στοχοθεσία και Πολιτική Ποιότητας.pdf
ssuser9421c749 vistas
Πολιτική Ποιότητας.pdf por ssuser9421c7
Πολιτική Ποιότητας.pdfΠολιτική Ποιότητας.pdf
Πολιτική Ποιότητας.pdf
ssuser9421c714 vistas
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf por ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c79 vistas
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf por ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
ssuser9421c740 vistas
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf por ssuser9421c7
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
ssuser9421c715 vistas
Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 2o Τεύχος por dakekavalas
Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 2o ΤεύχοςΔιοίκηση Σχολικών Μονάδων 2o Τεύχος
Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 2o Τεύχος
dakekavalas1.4K vistas
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη - Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτ... por Takis Karalivanos
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη - Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτ...ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη - Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτ...
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη - Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτ...
Takis Karalivanos167 vistas
EUGANGS - Περιγραφή προγράμματος por George Diamandis
EUGANGS - Περιγραφή προγράμματοςEUGANGS - Περιγραφή προγράμματος
EUGANGS - Περιγραφή προγράμματος
George Diamandis277 vistas
ΕΜΠ 2020 - Βασίλης Μάγκλαρης por Vasilis Maglaris
ΕΜΠ 2020 - Βασίλης ΜάγκλαρηςΕΜΠ 2020 - Βασίλης Μάγκλαρης
ΕΜΠ 2020 - Βασίλης Μάγκλαρης
Vasilis Maglaris663 vistas
σχεδιο υποβολης ερευνητικης εργασιας οικ2 por Nickos Nickolopoulos
σχεδιο υποβολης ερευνητικης εργασιας οικ2σχεδιο υποβολης ερευνητικης εργασιας οικ2
σχεδιο υποβολης ερευνητικης εργασιας οικ2
Nickos Nickolopoulos1.9K vistas

Más de ssuser9421c7

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf por
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfssuser9421c7
11 vistas50 diapositivas
Χρηματοδότηση.pdf por
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdfssuser9421c7
17 vistas26 diapositivas
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf por
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfssuser9421c7
26 vistas35 diapositivas
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf por
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfssuser9421c7
16 vistas24 diapositivas
Καινοτομία.pdf por
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdfssuser9421c7
25 vistas23 diapositivas
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf por
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfssuser9421c7
17 vistas46 diapositivas

Más de ssuser9421c7(20)

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf por ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
ssuser9421c711 vistas
Χρηματοδότηση.pdf por ssuser9421c7
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdf
ssuser9421c717 vistas
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf por ssuser9421c7
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
ssuser9421c726 vistas
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf por ssuser9421c7
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf
ssuser9421c716 vistas
Καινοτομία.pdf por ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c725 vistas
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf por ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c717 vistas
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf por ssuser9421c7
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
ssuser9421c713 vistas
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf por ssuser9421c7
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdfΔιαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
ssuser9421c727 vistas
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf por ssuser9421c7
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
ssuser9421c718 vistas
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf por ssuser9421c7
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
ssuser9421c719 vistas
Πλαίσια Προσόντων.pdf por ssuser9421c7
Πλαίσια Προσόντων.pdfΠλαίσια Προσόντων.pdf
Πλαίσια Προσόντων.pdf
ssuser9421c715 vistas
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf por ssuser9421c7
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdfΣυνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
ssuser9421c743 vistas
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf por ssuser9421c7
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdfΕργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
ssuser9421c726 vistas
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf por ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c733 vistas
Καινοτομία.pdf por ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c721 vistas
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf por ssuser9421c7
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdfΠιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
ssuser9421c788 vistas
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf por ssuser9421c7
Διοίκηση και Στρατηγική.pdfΔιοίκηση και Στρατηγική.pdf
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf
ssuser9421c712 vistas
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf por ssuser9421c7
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdfΕσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
ssuser9421c725 vistas
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf por ssuser9421c7
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdfΔιοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf
ssuser9421c718 vistas
Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdf por ssuser9421c7
Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdfΔιάθεση και διαχείριση πόρων.pdf
Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdf
ssuser9421c717 vistas

Último

Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
31 vistas14 diapositivas
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf por
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfTassos Karampinis
30 vistas9 diapositivas
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
47 vistas19 diapositivas
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
422 vistas15 diapositivas
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"gymkeram
19 vistas22 diapositivas
Βρίσκοντας τα μνημεία por
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
13 vistas8 diapositivas

Último(20)

Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 vistas
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram47 vistas
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212422 vistas
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 vistas
Βρίσκοντας τα μνημεία por Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki13 vistas
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... por gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 vistas
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx por ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c12 vistas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas27 vistas
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212517 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram23 vistas
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx por psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 vistas
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c13 vistas
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 vistas
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 vistas
ATT00004.pdf por 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd110 vistas
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf

Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf

 • 1. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Ανάπτυξη Ερευνητικών Προτάσεων & Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων
 • 2. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Μαθησιακά Αποτελέσματα Στο πέρας της διάλεξης, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να: – Γνωρίζει τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα – Ακολουθεί συμβουλές για την ορθή προετοιμασία μιας πρότασης χρηματοδότησης – Ακολουθεί συμβουλές για την ορθή υποβολή μιας πρότασης χρηματοδότησης. 2
 • 3. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εισαγωγή Χρονοδιάγραμμα ερευνητικών προγραμμάτων 3
 • 4. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 4 Χρηματοδοτικά Μέσα Κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία (1/6) ▪ HORIZON Europe ▪ Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014- 2020).
 • 5. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 5 Χρηματοδοτικά Μέσα Κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία (2/6) ▪ HORIZON Europe ▪ Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020). ▪ Περίπτωση Ηνωμένου Βασιλείου & HORIZON Europe ▪ Tο Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να επανενταχθεί στο Horizon Europe και το Copernicus με άμεση ισχύ. European Commission - Statement Joint Statement by the European Commission and the UK Government on the UK's association to Horizon Europe and Copernicus Brussels, 7 September 2023 Today, the European Commission and the UK Government have concluded negotiations and reached an agreement in principle on the association of the UK to Horizon Europe and Copernicus under the Trade and Cooperation Agreement. This is a landmark moment for scientific and space collaboration between the EU and the UK following agreement of the Windsor Framework earlier this year. Association to Horizon Europe will further strengthen and deepen links between the scientific communities in the UK and the EU, foster innovation and enable researchers to work together on global challenges from climate to health. The UK Government and the European Commission look forward to enabling collaboration between their researchers in which the UK and the EU share a mutual interest, such as in new and emerging technologies. To this end, the EU will assess UK participants' access to strategic parts of the Horizon Europe programme [1] on equal terms with other associated countries. UK researchers will be able to fully participate in the Horizon Europe programme on the same terms as researchers from other associated countries, including leading consortia, from the 2024 Work Programmes and onwards – including any 2024 calls opening this year. For calls from the 2023 Work Programmes, the European Commission will continue to administer transitional arrangements and the UK will continue to provide funding under the UK Guarantee. UK and EU scientists and researchers can have confidence in continuing long-term partnerships with their counterparts. The association of the UK to Copernicus will enable the UK's access to a state-of-the art capacity to monitor the Earth and to its services. The UK's association to Copernicus comes at a crucial moment, where the Copernicus space infrastructure and its information services will evolve further and their contribution to understanding and acting on environmental and climate change related challenges is
 • 6. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 6 Χρηματοδοτικά Μέσα Κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία (3/6) ▪ HORIZON Europe ▪ Μπορείτε να αναζητάτε τις Ανοιχτές Προκηρύξεις του «Ορίζοντα Ευρώπη» στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/info/fundi ng- tenders/opportunities/portal/sc reen/home
 • 7. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 7 Χρηματοδοτικά Μέσα Κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία (4/6) ▪ ΕΣΠΑ 2021-2027 ▪ Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021 και σύμφωνα με αυτό πρόκειται να διατεθούν για την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη. ▪ Erasmus+ ▪ Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ.).
 • 8. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 8 Χρηματοδοτικά Μέσα Κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία (5/6) ▪ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ▪ Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας στηρίζει την ελεύθερη έρευνας (τη συστηματική έρευνα που γεννά η επιστημονική περιέργεια) και τους νέους ερευνητές μέσω υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητικών έργων για Μεταδιδάκτορες Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ. ▪ Πρόγραμμα LIFE ▪ Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. ▪ Προγράμματα INTERREG ▪ Τα προγράμματα Interreg έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν κοινές διασυνοριακές και διακρατικές προκλήσεις, να στηρίξουν συνέργειες μέσω κοινών εταιρικών σχημάτων και να εδραιώσουν δυνατές συνεργασίες με γνώμονα την ισορροπημένη οικονομική, κοινωνική και χωρική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • 9. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 9 Χρηματοδοτικά Μέσα Λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία (6/6) ▪ Black Sea Cross-Border Cooperation ▪ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ▪ Προσκλήσεις για επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, Επιχειρησιακά Προγράμματα ▪ Άλλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί.
 • 10. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 10 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Ενδεικτικές τρέχουσες προσκλήσεις
 • 11. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Φάσεις Πρότασης Χρηματοδότησης Από την ιδέα στην υλοποίηση (1/2) Φάση #1 ➢ Project idea ➢ Finding appropriate call ➢ Consortium building Φάση #2 ➢ Proposal Writing Φάση #3 ➢ Proposal Submission Φάση #4 ➢ Evaluation by External Experts Φάση #5 ➢ Grant agreement preparation & signature Φάση #6 ➢ Project Start ➢ Implementa tion ➢ Midterm reporting Φάση #7 ➢ Project end & final reporting 11
 • 12. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Φάσεις Πρότασης Χρηματοδότησης Από την ιδέα στην υλοποίηση (2/2) Φάση #1 ➢ Project idea ➢ Finding appropriate call ➢ Consortium building Φάση #2 ➢ Proposal Writing Φάση #3 ➢ Proposal Submission Φάση #4 ➢ Evaluation by External Experts Φάση #5 ➢ Grant agreement preparation & signature Φάση #6 ➢ Project Start ➢ Implementa tion ➢ Midterm reporting Φάση #7 ➢ Project end & final reporting 12
 • 13. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Η διαδικασία Υποβολής Πρότασης για Χρηματοδότηση σε κάποιο πλαίσιο χρηματοδότησης, χωρίζεται σε τρία (3) βασικά στάδια: 1. Προετοιμασία 2. Διαδικασία Υποβολής 3. Τελική Υποβολή. 13 Διαδικασία Υποβολής Πρότασης Βασικά στάδια
 • 14. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 1. Προετοιμασία ➢ Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, θα πρέπει να εντοπιστεί η κατάλληλη ευκαιρία χρηματοδότησης (π.χ., Πρόσκληση). ➢ Χρήσιμο εργαλείο σε αυτή τη διαδικασία είναι η «Αναζήτηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης» που συνήθως διαθέτει η ιστοσελίδα του εκάστοτε Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Εναλλακτικά τα Newsletters των κύριων φορέων χρηματοδότησης (ανάλογα με την προηγούμενη εμπειρία του εκάστοτε μέλους ΔΕΠ και τον τομέα έρευνας). ➢ Σε περίπτωση που προκύψουν απορίες σχετικά με την Πρόσκληση, προτείνεται η αναζήτηση πληροφοριών στις «Συχνές Ερωτήσεις» (Frequently Asked Questions, FAQ) κάθε Πρόσκλησης και η επικοινωνία με το Γραφείο Υποβολής Προτάσεων του εκάστοτε ΕΛΚΕ. 14 Διαδικασία Υποβολής Πρότασης Βασικά στάδια – Προετοιμασία
 • 15. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 2. Διαδικασία Υποβολής ➢ Αφού καταλήξει η/ο ενδιαφερόμενη/ος στην Πρόσκληση που την/τον ενδιαφέρει, συμπληρώνει το Διοικητικό Έντυπο «Δ0_Συνοδευτικό πρότασης», το υπογράφει ηλεκτρονικά και μαζί με το link της Πρόσκλησης το στέλνει μέσω email στο Γραφείο Υποβολής Προτάσεων, αιτούμενη/ος την έκδοση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. 15 Διαδικασία Υποβολής Πρότασης Βασικά στάδια – Διαδικασία υποβολής (1/3) Δ0_Συνοδευτικό Πρότασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Επώνυμο: Όνομα: Ιδιότητα: Τμήμα: Τηλέφωνο: E-mail: Οργανισμός: Ακρωνύμιο (εάν υπάρχει) συμπληρώνεται εάν ζητείται από το ΦΧ Ελληνικός τίτλος Αγγλικός τίτλος Πρόσκληση (π.χ. Ερευνώ- Δημιουργώ-Καινοτομώ, Erasmus+ Key Action 2 - Knowledge Alliances, κτλ.) Προϋπολογισμός (€) που αναλογεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (Υπογραφή) Με την υποβολή του Εντύπου, δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα ότι ως Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ), είμαι υπεύθυνος/η για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, καθώς και για την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου του, ιδίως δε ότι φέρω την αποκλειστική ευθύνη για τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Βεβαιώνω ότι στον προϋπολογισμό που κατατείθεται στο Φορέα Χρηματοδότησης, προβλέπονται τα Γενικά Έξοδα (άρθρο 7, Υ.Α. ΚΑ/679/96), σε ποσοστό 12% επί του συνολικού προϋπολογισμού του ως άνω έργου για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σε περίπτωση που ο Φορέας Χρηματοδότησης ορίζει διαφορετικά, το ποσό των Γενικών Εξόδων υπολογίζεται ως το μέγιστο του επιτρεπόμενου έμμεσου κόστους (indirect costs) ή υπερκεφαλικών (overheads) και συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες κατηγορίες δαπανών. Οποιαδήποτε ιδία συμμετοχή θα καλυφθεί αποκλειστικά με αμοιβές μελών ΔΕΠ και μόνιμου προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εκτός της περίπτωσης που η ιδία συμμετοχή ορίζεται διαφορετικά, οπότε ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζει ο Φορέας Χρηματοδότησης. Τέλος, βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους όρους συμμετοχής στο παραπάνω έργο. Στοιχεία πρότασης Σε περίπτωση ερευνητικού έργου που εμπίπτει στα προβλεπόμενα του Κεφαλαίου Ε' του ν. 4521 (https://www.uom.gr/ethics) γνωρίζω ότι κατά την υποβολή του εντύπου της Αποδοχής Διαχείρισης του έργου Δ1 στην Επιτροπή Ερευνών θα πρέπει προηγουμένως να έχω υποβάλει την «Αίτηση διεξαγωγής ερευνητικού έργου προς την Ε.Η.Δ.Ε.» προκειμένου να εξεταστεί και να εκδοθεί η «Εγκριτική απόφαση διεξαγωγής ερευνητικού έργου της Ε.Η.Δ.Ε.» Στοιχεία επιστημονικά υπευθύνου/ης Στοιχεία οργανισμού που συντονίζει την πρόταση (coordinator) *Στην περίπτωση που δεν είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Συνολικός προϋπολογισμός πρότασης (€) ΕΛΚΕ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡ. _____________________ ΑΡ. ΠΡΩΤ. __________________ ΝΑ ΔΟΘΕΙ __________________
 • 16. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 2. Διαδικασία Υποβολής ➢ Η Πρόσκληση πιθανόν να απαιτεί έγκριση υποβολής από τον εκάστοτε ΕΛΚΕ όταν: I. Η Πρόσκληση έχει περιορισμούς στις επιτρεπόμενες προτάσεις ανά Ίδρυμα. II. Η/ο ενδιαφερόμενη/ος αναζητά την Πρόσκληση στην ιστοσελίδα του εκάστοτε ΕΛΚΕ, αναζητώντας τη λίστα και την προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμπληρώνει το ενδιαφέρον της/του. II. Υφίστανται ειδικοί όροι στην Πρόσκληση III. Συνήθως αυτό σημαίνει ότι η Πρόσκληση απαιτεί Απόφαση Αρμοδίου Οργάνου για την υποβολή, ή η Πρόσκληση είναι Ιδρυματική, οπότε η/ο ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει να υποβάλει αίτημα προς το Συμβούλιο του εκάστοτε ΕΛΚΕ εκδηλώνοντας την πρόθεσή της/του να υποβάλει πρόταση και να οριστεί Επιστημονική/ός Υπεύθυνη/ος. III. Η Πρόσκληση έχει ειδικούς όρους επιλεξιμότητας δαπανών (π.χ., ιδία συμμετοχή) IV. Και σε αυτή την περίπτωση η/ο Επιστημονική/ός Υπεύθυνη/ος πρέπει να υποβάλει αίτημα προς το Συμβούλιο του εκάστοτε ΕΛΚΕ ώστε να της/του επιτραπεί η υποβολή ή όχι. 16 Διαδικασία Υποβολής Πρότασης Βασικά στάδια – Διαδικασία υποβολής (2/3)
 • 17. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 2. Διαδικασία Υποβολής ➢ Στο τελικό βήμα της διαδικασίας υποβολής, σε περίπτωση που χρειαστεί η συμπλήρωση των στοιχείων του Οργανισμού σε κάποια φόρμα υποβολής, μπορεί η/ο κάθε ενδιαφερόμενη/ος να συμβουλεύεται τα σχετικά υποστηρικτικά αρχεία που διατίθενται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε ΕΛΚΕ (συνήθως υπό τον τίτλο «Χρήσιμα Έντυπα») ή/και να κλείσει διαδικτυακό ραντεβού με τα στελέχη του Γραφείου Υποβολής Προτάσεων για συμβουλευτική. 17 Διαδικασία Υποβολής Πρότασης Βασικά στάδια – Διαδικασία υποβολής (3/3)
 • 18. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 3. Τελική Υποβολή ➢ Για την τελική υποβολή και εάν αυτό προκύπτει από τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, η/ο ενδιαφερόμενη/ος παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλει την πρόταση. 18 Διαδικασία Υποβολής Πρότασης Βασικά στάδια – Τελική υποβολή
 • 19. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Βασικά Σημεία: 1. Ανάπτυξη ιδέας (concept έργου) με υψηλό δυναμικό καινοτομίας 2. Επιλογή πρόσκλησης που ταιριάζει με την ιδέα του έργου 3. Δημιουργία ισχυρής κοινοπραξίας εταίρων ή ομάδας έργου 4. Σχεδιασμός πόρων 5. Οργάνωση προκαταρκτικής συνάντησης έργου με τους εμπλεκόμενους φορείς 6. Προετοιμασία λεπτομερούς περιγράμματος του έργου και του σχεδίου προϋπολογισμού 7. Προσεχτική παρακολούθηση των επικαιροποιημένων αρχείων της πρόσκλησης 8. Ενημέρωση σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στη θεματική περιοχή του έργου. Βασικά Σημεία Υποβολής Πρότασης Τι πρέπει να προσεχθεί; (1/2) 19
 • 20. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Βασικά Σημεία: 9. Καθορισμός ρόλων Βασικά Σημεία Υποβολής Πρότασης Τι πρέπει να προσεχθεί; (2/2) Συντονιστής Εταίρος Υπεργολάβος ΡΟΛΟΙ 20
 • 21. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Funding and Tenders Portal Partner Search ▪ Το εργαλείο αναζήτησης βοηθάει να αναζητηθούν εταίροι για την πρόταση υπό προετοιμασία, μεταξύ των συμμετεχόντων σε προηγούμενα έργα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. ▪ Μπορεί να γίνει η σχετική αναζήτηση με κριτήριο το προφίλ ή την προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για τον κάθε οργανισμό. 21 Αναζήτηση Συνεργατών Βασικά εργαλεία αναζήτησης (1/2) Πηγή: https://ec.europa.eu/info/funding- tenders/opportunities/portal/screen/how-to- participate/partner-search
 • 22. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Ideal-ist ▪ Το Ideal-ist είναι ένα διεθνές δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής (National Contact Point, NCP) Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας που υποστηρίζει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ. 22 Αναζήτηση Συνεργατών Βασικά εργαλεία αναζήτησης (2/2) Πηγή: https://www.ideal-ist.eu/partner- search
 • 23. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Ερωτήματα: ➢ Τι είδους έργο θα υλοποιήσω; (φυσικό αντικείμενο, όρια, στόχοι, επίπτωση) ➢ Τι θα κάνω με τα αποτελέσματα; (αξιοποίηση, διάχυση, μεταφορά τεχνογνωσίας, επαναληψιμότητα, επεκτασιμότητα, ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών) ➢ Με ποιον θα υλοποιήσω το έργο; Ποιος κάνει τι; (κοινοπραξία, ρόλοι και ευθύνες) ➢ Πώς θα το υλοποιήσω με επιτυχία; (πόροι, διοίκηση, εργασίες, μεθοδολογία) ➢ Πόσο θα κοστίσει; Τι χρηματοδότηση περιμένω; (πλάνο προϋπολογισμού, ποσοστό χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, ΕΕ ή τρίτους φορείς) ➢ Είμαι έτοιμος να συντονίσω την υλοποίηση του έργου; Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης Βασικά ερωτήματα 23
 • 24. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Research and Innovation Actions (RIA) ▪ Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή νέας γνώσης ή/και στη διερεύνηση της σκοπιμότητας μιας νέας ή βελτιωμένης τεχνολογίας, προϊόντος, διαδικασίας, υπηρεσίας ή λύσης. ▪ Innovation Actions (IA) ▪ Δραστηριότητες που αποσκοπούν άμεσα στην παραγωγή σχεδίων για νέα, τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες. ▪ Coordination and Support Action (CSA) ▪ Συνοδευτικά μέτρα όπως η τυποποίηση, η διάδοση, η ευαισθητοποίηση, η δικτύωση, οι υπηρεσίες συντονισμού ή υποστήριξης κ.λπ. Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης Κύριοι τύποι προκλήσεων 24
 • 25. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Διαδικασίες υποβολής αιτήσεων (2 μοντέλα) ➢ Single stage: Την καθορισμένη προθεσμία υποβάλλεται πλήρης πρόταση ➢ Two-stage: ✓ Στο 1ο Στάδιο υποβάλλεται σύντομη περιγραφή του έργου ✓ Κατόπιν επιτυχημένης αξιολόγησης, υποβάλλεται πλήρης πρόταση στο 2ο Στάδιο. Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης Ημερομηνίες 25
 • 26. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Technology Readiness Levels (TRL) ➢ Ο όρος TRL αποτελεί μια νέα διάσταση που εισήχθηκε στις προσκλήσεις χρηματοδότησης. ➢ Αυτό το σύστημα μέτρησης παρέχει μια κοινή κατανόηση της κατάστασης της τεχνολογίας και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα καινοτομίας. ➢ Πολλές προσκλήσεις έχουν ένα ορισμένο TRL από το οποίο σκοπεύει να ξεκινήσει η εφαρμογή της πρότασης, καθώς και ένα TRL-στόχο. ➢ Υπάρχουν εννέα επίπεδα ετοιμότητας της τεχνολογίας – Το TRL 1 είναι το χαμηλότερο και το TRL 9 το υψηλότερο. Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης Technology Readiness Levels (1/2) 26
 • 27. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ TRL 9 – Actual system proven in an operational environment ▪ TRL 8 – System complete and qualified ▪ TRL 7 – System prototype demonstration in an operational environment ▪ TRL 6 – Technology demonstrated in a relevant environment ▪ TRL 5 – Technology validated in a relevant environment ▪ TRL 4 – Technology validated in the lab ▪ TRL 3 – Experimental proof of concept ▪ TRL 2 – Technology concept formulated ▪ TRL 1 – Basic principles observed Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης Technology Readiness Levels (2/2) 27
 • 28. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Διοικητικά έγγραφα (Part A) ➢ A1: Γενικές πληροφορίες ✓ Τίτλος έργου ✓ Ακρωνύμιο ✓ Λέξεις κλειδιά ✓ Σύνοψη ➢ A2: Πληροφορίες εμπλεκόμενων φορέων ✓ Όνομα, διεύθυνση ✓ Στοιχεία επικοινωνίας ✓ Υπεύθυνος επικοινωνίας Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (1/9) 28
 • 29. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Διοικητικά έγγραφα (Part A) ➢ A3: Budget ✓ Budget per beneficiary ✓ Budget per cost category ➢ A4: Ethic Issues Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (2/9) 29
 • 30. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Προτεινόμενο έργο (Μέρος B) 1. Αριστεία (Excellence) 2. Επίπτωση (Impact) 3. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης 4. Μέλη της κοινοπραξίας 5. Θέματα δεοντολογίας και ασφάλειας Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (3/9) 30
 • 31. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ B1 | Αριστεία (Excellence) ➢ Στόχοι: Σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι, αξιοπιστία της επιστημονικής προσέγγισης. ➢ Σχέση με το Πρόγραμμα: Αντιμετώπιση της πρόκλησης και του πεδίου εφαρμογής. ➢ Concept και Μεθοδολογία: Νέες προσεγγίσεις, αντιμετώπιση προκλήσεων από την πρόσκληση, beyond the state-of-the-art, σχηματική περιγραφή της μεθοδολογίας. ➢ Φιλοδοξία (Ambition): Πρωτοποριακή φύση των στόχων, διεπιστημονική προσέγγιση, δυναμικό καινοτομίας. Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (4/9) 31
 • 32. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ B2 | Επίπτωση (Impact) ➢ Αναμενόμενος αντίκτυπος: Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας, ενσωμάτωση νέων γνώσεων, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των οργανισμών. ➢ Οικονομικές – κοινωνικές – περιβαλλοντικές επιπτώσεις. ➢ Μέτρα μεγιστοποίησης της επίπτωσης: Δραστηριότητες διάδοσης και επικοινωνίας, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, βιωσιμότητα του έργου, διαχείριση της γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Intellectual Property Rights - IPR). Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (5/9) 32
 • 33. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ B3 | Υλοποίηση (Implementation) ➢ Σχέδιο εργασίας: Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.) ή Work Packages (WPs), σαφής περιγραφή των σχετικών καθηκόντων, κατάλογος παραδοτέων και ορόσημα, γενική δομή του σχεδίου. ➢ Διοικητική διάρθρωση: Διαχειριστικές διαδικασίες, όργανα διαχείρισης, διαδικασία λήψης αποφάσεων, διαχείριση κινδύνου και στρατηγική μετριασμού / προσαρμογής του κινδύνου. ➢ Η κοινοπραξία ως σύνολο: Περιγραφή της κοινοπραξίας, συμμετοχή των παραγωγικών εταίρων, ρόλος εταίρων, συμπληρωματικότητα εταίρων. ➢ Απαιτούμενοι πόροι: Ισορροπημένος π/υ (μεταξύ εταίρων και Π.Ε.), ρεαλιστική κατανομή της προσπάθειας σε καθήκοντα (Α.Μ./Π.Ε.), bottom-up προσέγγιση. Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (6/9) 33
 • 34. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (7/9) 34
 • 35. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ B4 | Μέλη της κοινοπραξίας ➢ Συμμετέχοντες: Σύντομη περιγραφή των συμμετεχόντων, εμπειρίας, καθηκόντων, σύντομα βιογραφικά σημειώματα κύριου προσωπικού, διαθέσιμες υποδομές ή/και εξοπλισμός, εμπειρία σε σχετικά έργα στο παρελθόν κλπ. ➢ Συμμετοχή Υπεργολάβων (εάν υπάρχουν). Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (8/9) 35
 • 36. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ B5 | Θέματα δεοντολογίας και ασφάλειας ➢ Συμμετοχή παιδιών, ασθενών, ευάλωτων πληθυσμών ➢ Έρευνα σε ζώα ➢ Χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων ➢ Θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων - διαβαθμισμένες πληροφορίες. Προετοιμασία – Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (9/9) 36
 • 37. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Αντιμετώπιση του κάθε τμήματος της πρότασης ως σημαντικότερου. ▪ Προσεχτική επιλογή του συντονιστή εταίρου και των συμμετεχόντων. ▪ Επιβεβαίωση ότι οι προτεινόμενοι στόχοι και το σχέδιο εργασίας ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πρόσκληση. ▪ Σύντομη και ακριβής περιγραφή – Αποφυγή γενικών δηλώσεων. ▪ Ποσοτικοποιημένοι δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs). ▪ Παρουσίαση / εικόνα της πρότασης. ▪ Χρήση διαγραμμάτων και εικόνων για την επεξήγηση σύνθετων εννοιών. Συμβουλές Τι να προσέξω για επιτυχή υποβολή;(1/2) 37
 • 38. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Αποφυγή υποβολής την τελευταία στιγμή. ▪ Αυστηρή τήρηση των προτύπων και των σχετικών περιορισμών. ▪ Δόμηση κειμένων σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής . ▪ Έλεγχος πληρότητας και ποιότητας των εντύπων και των αρχείων. ▪ Προσεχτική ανάγνωση των εγγράφων που παρέχονται από την Πρόσκληση. ▪ Τελικό διάβασμα και έλεγχος για προφανή ορθογραφικά / συντακτικά λάθη. Συμβουλές Τι να προσέξω για επιτυχή υποβολή;(2/2) 38
 • 39. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Χρηματοδοτούμενο έργο νοείται η σχεδιασμένη επιστημονική δραστηριότητα με καθορισμένο αντικείμενο, στόχους, χρονοδιάγραμμα, μεθοδολογία, κόστος, πόρους και αποτέλεσμα. ▪ Η προετοιμασία μίας πρότασης χρηματοδότησης από εξωπανεπιστημιακές πηγές απαιτεί προσοχή, χρόνο και εν γένει καλό σχεδιασμό. Σύνοψη Δ 39