Πλαίσια Προσόντων.pdf

QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Πλαίσια Προσόντων
Γνωριμία με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 2
Μαθησιακοί Στόχοι Ενότητας
Με την ολοκλήρωση της Ενότητας του Μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση
να:
• Γνωρίζει τη δομή και τη χρησιμότητα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
• Γνωρίζει την αρχιτεκτονική του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 3
Εισαγωγή
Γνωριμία με τα Πλαίσια Προσόντων
Το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Πλάισια Προσόντων βασίζονται στα
μαθησιακά αποτελέσματα προκειμένου να διαμορφώσουν μια λίστα
επιπέδων προσόντων.
Σημείωση: Η κατανόηση των Πλαισίων Προσόντων είναι σημαντική
προκειμένου να κατανοήσει κανείς καλύτερα τις αρχές και τους τύπους
των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Βλ. Ενότητα 1).
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 4
Το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Πλαίσια
Προσόντων
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΕΠ, EQF)
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2006 και η επίσημη υιοθέτησή του από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ολοκληρώθηκε στις 23 Απριλίου 2008. Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να
αναπτύξουν περαιτέρω το EQF και να το καταστήσουν πιο αποτελεσματικό στην ευκολότερη
κατανόηση των εθνικών, διεθνών και τρίτων χωρών προσόντων από τους εργοδότες, τους
εργαζόμενους και τους εκπαιδευόμενους.
Πέρα από τα κράτη μέλη της ΕΕ άλλες 11 χώρες συμμετέχουν στην εφαρμογή του ΕΠΕΠ, και
συγκεκριμένα η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία (χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου), η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η
Τουρκία (υποψήφιες χώρες), η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο **(δυνητικοί
υποψήφιοι) και η Ελβετία.
5
Πηγές: CEDEFOP, Europass
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΕΠ, EQF)
Τι είναι
Το ΕΠΕΠ αποτελεί ένα πλαίσιο με 8 επίπεδα αναφοράς που βασίζεται στα μαθησιακά
αποτελέσματα για όλους τους τύπους των προσόντων. Χρησιμεύει ως μηχανισμός μετατροπής
μεταξύ των διαφόρων εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων. Συμβάλλει στη βελτίωση
της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της φορητότητας των επαγγελματικών προσόντων και
καθιστά δυνατή τη σύγκριση προσόντων από διαφορετικές χώρες και ιδρύματα.
6
Πηγές: CEDEFOP, Europass
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)
Το EQF καλύπτει όλους τους τύπους και όλα
τα επίπεδα προσόντων και η χρήση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων καθιστά σαφές
τι γνωρίζει, τι κατανοεί και τι μπορεί να κάνει
ένα άτομο.
Το επίπεδο αυξάνεται ανάλογα με το επίπεδο
επάρκειας, το επίπεδο 1 είναι το χαμηλότερο
και το 8 το υψηλότερο επίπεδο.
7
EQF8
EQF7
EQF6
EQF5
EQF4
EQF3
EQF2
EQF1
EQF Levels
Διδακτορικό ή ισοδύναμο
Μεταπτυχιακό ή ισοδύναμο
Πτυχίο (Προπτυχιακών σπουδών) ή ισοδύναμο
Μικρού κύκλου –τριτοβάθμια εκπαίδευση
(Short-cycle tertiary education)
Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
(Post-secondary nontertiary education)
Άνω Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Upper secondary education)
Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Lower secondary education)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση -Δημοτικό
Πηγές: CEDEFOP, Europass
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)
Το πιο σημαντικό είναι ότι το EQF συνδέεται στενά με τα εθνικά πλαίσια προσόντων, και με
αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχει έναν ολοκληρωμένο χάρτη όλων των τύπων και των
επιπέδων προσόντων στην Ευρώπη, τα οποία είναι όλο και περισσότερο προσβάσιμα μέσω
βάσεων δεδομένων προσόντων.
8
Πηγές: CEDEFOP, Europass
Τα Πλαίσια Προσόντων είναι εργαλεία για τη συγκριτική διαβάθμιση και ιεράρχηση προσόντων
στην Ευρώπη με στόχο τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής ποιότητας στην εκπαίδευση.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF)
Στο Ανακοινωθέν του Bergen το 2005 αποφασίσθηκε να προταθεί στα Κράτη-
Μέλη να προχωρήσουν στη δημιουργία Εθνικών Πλαισίων Προσόντων
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων των
ατόμων, δηλ. των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μετά την
ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας ούτως ώστε τα προσόντα αυτά να
προσαρμοστούν στα Πλαίσια Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανώτατης
Εκπαίδευσης (EXAE).
9
Πηγές: Ministers Communiqués, EUA (European University Association)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF)
Τα εθνικά πλαίσια προσόντων (NQF) συμβάλλουν στην ευκολότερη κατανόηση και
σύγκριση των επαγγελματικών προσόντων. Μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν τις χώρες να
επανεξετάσουν και να μεταρρυθμίσουν την εθνική πολιτική και πρακτική για την
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.
Τα NQF ταξινομούν τα προσόντα ανά επίπεδο, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα -
δηλαδή τι αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να κάνει ο κάτοχος ενός
πιστοποιητικού ή διπλώματος.
Η ταξινόμηση αυτή αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο και το προφίλ των προσόντων.
Η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων διασφαλίζει επίσης ότι τα υποσυστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ανοικτά μεταξύ τους. Έτσι, επιτρέπει στους ανθρώπους
να μετακινούνται ευκολότερα μεταξύ ιδρυμάτων και τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
10
Πηγές: CEDEFOP, Europass
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
Στην Ελλάδα ο αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και ανάπτυξη του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), και λειτουργέι υπό
την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
11
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
Στόχος
Με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού εργαλείου μέσω του οποίου μπορούν να περιγραφούν και να αποτιμηθούν όλοι
οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στην Ελλάδα.
Αρχική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης
των προσόντων, δηλαδή των τίτλων για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης της χώρας.
12
Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
Σε ποιους απευθύνεται
Σε όλους που μπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη που προσφέρει:
εκπαιδευόμενους, εργαζόμενους, ανέργους, εργοδότες, παρόχους εκπαίδευσης
και κατάρτισης, φορείς πιστοποίησης προσόντων, συμβούλους επαγγελματικού
προσανατολισμού, επαγγελματικούς κλάδους, κοινωνικούς εταίρους, και σε
κάθε πολίτη, κάτοχο τίτλου σπουδών.
13
Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
Η αρχιτεκτονική δομή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι απλή
και κυρίως λειτουργική:
Επίπεδα – Μαθησιακά Αποτελέσματα – Περιγραφικοί Δείκτες – Τύποι Προσόντων
14
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
● «Μαθησιακά Αποτελέσματα»: Τα προσόντα έχουν τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων
που κατατάσσονται σε επίπεδα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, όσα δηλαδή το άτομο
γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής
διαδικασίας, κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
• «Επίπεδα»: δομικό στοιχείο των Πλαισίων Προσόντων. Τα 8 επίπεδα του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την
πρωτοβάθμια έως την ανωτάτη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα
μαθησιακά αποτελέσματα συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου.
15
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
●«Περιγραφικοί δείκτες επιπέδων»: Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα
προσόντα ενός συγκεκριμένου επιπέδου προσδιορίζονται από περιγραφικούς δείκτες, οι
οποίοι καθορίζονται από τις ποιοτικές και ποσοτικές διαβαθμίσεις των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων.
• «Τύποι προσόντων»: Τα προσόντα κατηγοριοποιούνται σε τύπους.
Οι Τύποι Προσόντων αντιπροσωπεύουν ομάδες τίτλων με κοινά χαρακτηριστικά. Η χρήση
των Τύπων Προσόντων διευκολύνει κατά τη διαδικασία κατηγοριοποίησης των τίτλων
σπουδών, οι οποίοι κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο.
16
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Η «προδιαγραφή τύπου»: περιγράφει τα χαρακτηριστικά των προσόντων ενός συγκεκριμένου τύπου.
Ο τύπος προσόντων μπορεί να συνιστά τη βάση για την επακόλουθη ανάπτυξη νέων προσόντων στο
μέλλον.
Η «προδιαγραφή τύπου» περιλαμβάνει:
● Τον τίτλο του τύπου προσόντος.
● Το επίπεδο του Ε.Π.Π. στο οποίο κατατάσσεται ο συγκεκριμένος τύπος.
● Τον φορέα χορήγησης του τύπου προσόντος.
● Το μέγεθος, το εύρος, τον όγκο των μαθησιακών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο
τύπο προσόντος (π.χ. πιστωτικές μονάδες).
● Τον σκοπό ή τη λειτουργία του τύπου προσόντος («βασικός», «συμπληρωματικός», «ειδικού σκοπού»).
● Τον εκπαιδευτικό τομέα που συνδέεται με τον τύπο προσόντος.
● Τις δυνατότητες πρόσβασης και εξέλιξης που συνδέονται με τον τύπο.
● Τη σύνδεση του τύπου με την απασχόλη
17
Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 18
Πηγή: ΕΟΠΕΠ
Οι «Τύποι Προσόντων» αντλούν τις «Προδιαγραφές» τους από τους Περιγραφικούς Δείκτες των
Επιπέδων, οι οποίοι καθορίζονται από τα μαθησιακά αποτελέσματα
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων διαμορφώθηκε ως εξής:
19
EQF8
EQF7
EQF6
EQF5
EQF4
EQF3
EQF2
EQF1
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /Τ.Ε.Ι.)
Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ
To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
• ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.
• ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.
• ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
• ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
• ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Σ. (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Β΄
ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΣ).
• ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
• ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.)
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ), (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3
(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.)
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
• H ΕΕ δημιούργησε το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) που
λειτουργεί ως μηχανισμός μετατροπής για την ευκολότερη κατανόηση και
συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων που προβλέπονται στις διάφορες
χώρες. Το ΕΠΕΠ υποστηρίζει τη διασυνοριακή κινητικότητα των εκπαιδευομένων και των
εργαζομένων και προωθεί τη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη σε όλη
την Ευρώπη.
• Στην Ελλάδα, διαμορφώνεται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ένα πλαίσιο ταξινόμησης
των προσόντων, δηλαδή των τίτλων που κατέχει ο κάθε πολίτης. Οι τίτλοι αυτοί έχουν
αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας μάθησης
• Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων στην Ελλάδα.
20
Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
Επιλογος
1 de 20

Más contenido relacionado

Similar a Πλαίσια Προσόντων.pdf(20)

Παρουσίαση EcvetΠαρουσίαση Ecvet
Παρουσίαση Ecvet
Natassa Kazantzidou312 vistas
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ως φορέας καινοτομίας και ανάπτυξης στην εκπαίδευση ...Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ως φορέας καινοτομίας και ανάπτυξης στην εκπαίδευση ...
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ως φορέας καινοτομίας και ανάπτυξης στην εκπαίδευση ...
Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ European Projects Team *609 vistas
42_epistimi_texnologia_koinonia_146072592042_epistimi_texnologia_koinonia_1460725920
42_epistimi_texnologia_koinonia_1460725920
Constantinos Morfakis82 vistas
συμληρωματικη προκηρυξη πμς 2017 2018συμληρωματικη προκηρυξη πμς 2017 2018
συμληρωματικη προκηρυξη πμς 2017 2018
Lia Papapetrou-2nd Geniko Lykeio Echedorou28 vistas

Más de ssuser9421c7(20)

Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdf
ssuser9421c717 vistas
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c725 vistas
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c721 vistas
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdfΠιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
ssuser9421c782 vistas

Último(20)

tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou6 vistas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ssuser43d27b38 vistas
Young ArcHers Erasmus+ project dissemination Young ArcHers Erasmus+ project dissemination
Young ArcHers Erasmus+ project dissemination
Theodora Chandrinou123 vistas
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ssuser43d27b16 vistas
amea.pptxamea.pptx
amea.pptx
ssuserf0f53a15 vistas
Οι σπόροι του αύριο.pptxΟι σπόροι του αύριο.pptx
Οι σπόροι του αύριο.pptx
Konstantina Bozonelou64 vistas
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx
41dimperisteriou206 vistas
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki9 vistas
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptx
Ilias Pappas13 vistas
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Roula Michalopoulou10 vistas
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ssuser43d27b22 vistas
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Δήμητρα Τζίνου55 vistas
ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
Επιχειρηματολογία
Dimitra Mylonaki22 vistas
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou54 vistas
17 Νοέμβρη 202317 Νοέμβρη 2023
17 Νοέμβρη 2023
Λυκειο Κολυμβαρίου6 vistas

Πλαίσια Προσόντων.pdf

 • 1. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Πλαίσια Προσόντων Γνωριμία με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
 • 2. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 2 Μαθησιακοί Στόχοι Ενότητας Με την ολοκλήρωση της Ενότητας του Μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: • Γνωρίζει τη δομή και τη χρησιμότητα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων • Γνωρίζει την αρχιτεκτονική του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
 • 3. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 3 Εισαγωγή Γνωριμία με τα Πλαίσια Προσόντων Το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Πλάισια Προσόντων βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα προκειμένου να διαμορφώσουν μια λίστα επιπέδων προσόντων. Σημείωση: Η κατανόηση των Πλαισίων Προσόντων είναι σημαντική προκειμένου να κατανοήσει κανείς καλύτερα τις αρχές και τους τύπους των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Βλ. Ενότητα 1).
 • 4. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 4 Το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων
 • 5. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΕΠ, EQF) Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2006 και η επίσημη υιοθέτησή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρώθηκε στις 23 Απριλίου 2008. Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν περαιτέρω το EQF και να το καταστήσουν πιο αποτελεσματικό στην ευκολότερη κατανόηση των εθνικών, διεθνών και τρίτων χωρών προσόντων από τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και τους εκπαιδευόμενους. Πέρα από τα κράτη μέλη της ΕΕ άλλες 11 χώρες συμμετέχουν στην εφαρμογή του ΕΠΕΠ, και συγκεκριμένα η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία (χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Τουρκία (υποψήφιες χώρες), η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο **(δυνητικοί υποψήφιοι) και η Ελβετία. 5 Πηγές: CEDEFOP, Europass
 • 6. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΕΠ, EQF) Τι είναι Το ΕΠΕΠ αποτελεί ένα πλαίσιο με 8 επίπεδα αναφοράς που βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα για όλους τους τύπους των προσόντων. Χρησιμεύει ως μηχανισμός μετατροπής μεταξύ των διαφόρων εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων. Συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της φορητότητας των επαγγελματικών προσόντων και καθιστά δυνατή τη σύγκριση προσόντων από διαφορετικές χώρες και ιδρύματα. 6 Πηγές: CEDEFOP, Europass
 • 7. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) Το EQF καλύπτει όλους τους τύπους και όλα τα επίπεδα προσόντων και η χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθιστά σαφές τι γνωρίζει, τι κατανοεί και τι μπορεί να κάνει ένα άτομο. Το επίπεδο αυξάνεται ανάλογα με το επίπεδο επάρκειας, το επίπεδο 1 είναι το χαμηλότερο και το 8 το υψηλότερο επίπεδο. 7 EQF8 EQF7 EQF6 EQF5 EQF4 EQF3 EQF2 EQF1 EQF Levels Διδακτορικό ή ισοδύναμο Μεταπτυχιακό ή ισοδύναμο Πτυχίο (Προπτυχιακών σπουδών) ή ισοδύναμο Μικρού κύκλου –τριτοβάθμια εκπαίδευση (Short-cycle tertiary education) Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση (Post-secondary nontertiary education) Άνω Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Upper secondary education) Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Lower secondary education) Πρωτοβάθμια εκπαίδευση -Δημοτικό Πηγές: CEDEFOP, Europass
 • 8. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) Το πιο σημαντικό είναι ότι το EQF συνδέεται στενά με τα εθνικά πλαίσια προσόντων, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχει έναν ολοκληρωμένο χάρτη όλων των τύπων και των επιπέδων προσόντων στην Ευρώπη, τα οποία είναι όλο και περισσότερο προσβάσιμα μέσω βάσεων δεδομένων προσόντων. 8 Πηγές: CEDEFOP, Europass Τα Πλαίσια Προσόντων είναι εργαλεία για τη συγκριτική διαβάθμιση και ιεράρχηση προσόντων στην Ευρώπη με στόχο τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής ποιότητας στην εκπαίδευση.
 • 9. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Στο Ανακοινωθέν του Bergen το 2005 αποφασίσθηκε να προταθεί στα Κράτη- Μέλη να προχωρήσουν στη δημιουργία Εθνικών Πλαισίων Προσόντων Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων των ατόμων, δηλ. των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας ούτως ώστε τα προσόντα αυτά να προσαρμοστούν στα Πλαίσια Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης (EXAE). 9 Πηγές: Ministers Communiqués, EUA (European University Association)
 • 10. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) Τα εθνικά πλαίσια προσόντων (NQF) συμβάλλουν στην ευκολότερη κατανόηση και σύγκριση των επαγγελματικών προσόντων. Μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν τις χώρες να επανεξετάσουν και να μεταρρυθμίσουν την εθνική πολιτική και πρακτική για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση. Τα NQF ταξινομούν τα προσόντα ανά επίπεδο, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα - δηλαδή τι αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να κάνει ο κάτοχος ενός πιστοποιητικού ή διπλώματος. Η ταξινόμηση αυτή αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο και το προφίλ των προσόντων. Η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων διασφαλίζει επίσης ότι τα υποσυστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ανοικτά μεταξύ τους. Έτσι, επιτρέπει στους ανθρώπους να μετακινούνται ευκολότερα μεταξύ ιδρυμάτων και τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 10 Πηγές: CEDEFOP, Europass
 • 11. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας Στην Ελλάδα ο αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), και λειτουργέι υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 11
 • 12. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας Στόχος Με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού εργαλείου μέσω του οποίου μπορούν να περιγραφούν και να αποτιμηθούν όλοι οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στην Ελλάδα. Αρχική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης της χώρας. 12 Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
 • 13. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας Σε ποιους απευθύνεται Σε όλους που μπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη που προσφέρει: εκπαιδευόμενους, εργαζόμενους, ανέργους, εργοδότες, παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, φορείς πιστοποίησης προσόντων, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικούς κλάδους, κοινωνικούς εταίρους, και σε κάθε πολίτη, κάτοχο τίτλου σπουδών. 13 Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
 • 14. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας Η αρχιτεκτονική δομή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι απλή και κυρίως λειτουργική: Επίπεδα – Μαθησιακά Αποτελέσματα – Περιγραφικοί Δείκτες – Τύποι Προσόντων 14
 • 15. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ● «Μαθησιακά Αποτελέσματα»: Τα προσόντα έχουν τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων που κατατάσσονται σε επίπεδα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, όσα δηλαδή το άτομο γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, κατηγοριοποιούνται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. • «Επίπεδα»: δομικό στοιχείο των Πλαισίων Προσόντων. Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την πρωτοβάθμια έως την ανωτάτη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου. 15 To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
 • 16. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ●«Περιγραφικοί δείκτες επιπέδων»: Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός συγκεκριμένου επιπέδου προσδιορίζονται από περιγραφικούς δείκτες, οι οποίοι καθορίζονται από τις ποιοτικές και ποσοτικές διαβαθμίσεις των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων. • «Τύποι προσόντων»: Τα προσόντα κατηγοριοποιούνται σε τύπους. Οι Τύποι Προσόντων αντιπροσωπεύουν ομάδες τίτλων με κοινά χαρακτηριστικά. Η χρήση των Τύπων Προσόντων διευκολύνει κατά τη διαδικασία κατηγοριοποίησης των τίτλων σπουδών, οι οποίοι κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο. 16 To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας Πηγή ΕΟΠΠΕΠ
 • 17. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Η «προδιαγραφή τύπου»: περιγράφει τα χαρακτηριστικά των προσόντων ενός συγκεκριμένου τύπου. Ο τύπος προσόντων μπορεί να συνιστά τη βάση για την επακόλουθη ανάπτυξη νέων προσόντων στο μέλλον. Η «προδιαγραφή τύπου» περιλαμβάνει: ● Τον τίτλο του τύπου προσόντος. ● Το επίπεδο του Ε.Π.Π. στο οποίο κατατάσσεται ο συγκεκριμένος τύπος. ● Τον φορέα χορήγησης του τύπου προσόντος. ● Το μέγεθος, το εύρος, τον όγκο των μαθησιακών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τύπο προσόντος (π.χ. πιστωτικές μονάδες). ● Τον σκοπό ή τη λειτουργία του τύπου προσόντος («βασικός», «συμπληρωματικός», «ειδικού σκοπού»). ● Τον εκπαιδευτικό τομέα που συνδέεται με τον τύπο προσόντος. ● Τις δυνατότητες πρόσβασης και εξέλιξης που συνδέονται με τον τύπο. ● Τη σύνδεση του τύπου με την απασχόλη 17 Πηγή ΕΟΠΠΕΠ To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
 • 18. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 18 Πηγή: ΕΟΠΕΠ Οι «Τύποι Προσόντων» αντλούν τις «Προδιαγραφές» τους από τους Περιγραφικούς Δείκτες των Επιπέδων, οι οποίοι καθορίζονται από τα μαθησιακά αποτελέσματα To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας
 • 19. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων διαμορφώθηκε ως εξής: 19 EQF8 EQF7 EQF6 EQF5 EQF4 EQF3 EQF2 EQF1 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /Τ.Ε.Ι.) Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ελλάδας • ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. • ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. • ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) • ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ • ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Σ. (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΣ). • ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. • ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ), (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 • 20. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας • H ΕΕ δημιούργησε το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) που λειτουργεί ως μηχανισμός μετατροπής για την ευκολότερη κατανόηση και συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων που προβλέπονται στις διάφορες χώρες. Το ΕΠΕΠ υποστηρίζει τη διασυνοριακή κινητικότητα των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων και προωθεί τη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. • Στην Ελλάδα, διαμορφώνεται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων που κατέχει ο κάθε πολίτης. Οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας μάθησης • Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στην Ελλάδα. 20 Πηγή ΕΟΠΠΕΠ Επιλογος