ესკიზნოტირება განათლებაში მეთოდის გამოყენება ხელოვნების გაკვეთილზე

ესკიზნოტირება განათლებაში

მეთოდის „ ესკიზნოტირება განათლებაში“ გამოყენება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების გაკვეთილზე
სასწავლო პროცესის გამრავალფეროვნების ,მოსწავლეთა ჩართულობის ,მათში სხვადასხვა უნარების
განვითარების მიზნით, მნიშვნელოვანია სწავლა სწავლების პროცესში სხვადასხვა ინდივიდუალური მიდგომების
დანერგვა და გამოყენება .მრავალფეროვან მეთოდებს შორის საინტერესო მეთოდია „ ესკიზნოტირება განათლებაში „.
აღნიშნული ინოვაციური მეთოდის გამოყენებით მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ მოსმენილი, წაკითხული და
ვიზუალურად ნანახი მასალა გააერთიანონ და ესკიზების(ჩანიშვნების) გზით შეძლონ გადამუშავებული ახალი
მასალის წარმოდგენა. მეთოდი ეხმარება მოსწავლეებს ყურადღებით მოუსმინონ, ისწავლონ ან განიხილონ და
ასწავლონ სხვებს ის ,რაც გაიგეს მოცემული თემის შესახებ .მისი გამოყენება ხელს უწყობს კონცენტრირებას ,ხილულს
ხდის აზროვნებასა და ხაზს უსვამს მოსწავლის კრეატიულობას .
როდის ვიყენებთ მოცემულ მეთოდს?
თავდაპირველად მოსწავლეებს აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ „ ესკიზების“ ნიმუშები, რათა მიხვდნენ რას
ვითხოვთ მათგან და მოვიპოვოთ მათი ნდობა. ამის შემდეგ ახალი მასალის ახსნისას ვთხოვოთ ჩახატონ ,ჩანიშნონ
,ჩაწერონ მნიშვნელოვანი საკვანძო სიტყვები ,წინადადებები ,გამოიყენონ ვიზუალური მინიშნებები .მოსწავლეებს
აქვთ სრული თავისუფლება შექმნან ესკიზები, რომლებიც შეესაბამება მათი სწავლის სტილსა და პიროვნებას.
სასურველია მოსწავლეებმა იცოდნენ ,რომ ესკიზის მნიშვნელობა არ არის ნახატის ხარისხში. მნიშვნელოვანია მათ
მიერ შესწავლილი ინფორმაციის გაერთიანება და გამთლიანება .
გთავაზობთ ჩემ მიერ აღნიშნული მეთოდის გამოყენების მაგალითს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების
გაკვეთილზე.
გაკვეთილის თემა :ანტიკური რომაული არქიტექტურა
მიზანი მოსწავლეები გაეცნობიან ანტიკური რომაული არქიტექტურის ნიმუშებს, იმსჯელებენ მის მახასიათებლებზე
თემასთან დაკავშირებული საკვანძო შეკითხვა :რა მხატვრული მახასიათებლებით გამოირჩევა ანტიკური რომაული
ხელოვნების არქიტექტურის ნიმუშები?
თემასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები: ხელოვნების ნიმუშებში გამოყენებული მხატვრული
საშუალებების, ხერხების, მხატვრული მახასიათებლების ამოცნობით ნამუშევრები შემიძლია რომელიმე
ეპოქას/კულტურას მივაკუთვნო
გაკვეთილის საწყის ეტაპზე მოსწავლეებს გავაცანი გაკვეთილის თემა ,მიზანი და შეფასების რუბრიკები
.რომლის შემდეგაც წინარე ცოდნის გააქტიურების მიზნით კლასში დავსვი სხვადასხვა სააზროვნო დონის შეკითხვები
და კითხვა პასუხის რეჟიმში შევძელი მოსწავლეთა ფონური ცოდნის გააქტიურება. ამის შემდეგ
მოსწავლეებს გავაცანი აქტივობის ესკიზნოტირება განათლებაში მიმდინარეობა და ვაჩვენე მათ ვიზუალური ნიმუში
თემაზე ანტიკური ბერძნული არქიტექტურა ,ამით მოვიპოვე მათი ნდობა და გავზარდე მოტივაცია, რადგან მათთვის
ნიმუშის ჩვენებით უფრო ცხადი გახდა თუ რას მოვითხოვდი მათგან .ვთხოვე მოსწავლეებს მაქსიმალური
მობილიზება და შემდგომ აქტივობებში ,ახალი მასალის გაცნობისას , ტექსტის, ნანახის, მოსმენილის გაანალიზებისას
დაეხაზათ/დაეხატათ სურათები, გაეკეთებინათ მოკლე ჩანაწერები ,გამოეყენებინათ სხვადასხვა პირობითი ნიშნები
და სიმბოლოები ,მოეხდინათ კონკრეტულად ამ გაკვეთილზე გააზრებული, ინფორმაციის ერთგვარი ვიზუალური
გამთლიანება.
ამის შემდეგ მოსწავლეებს ვაჩვენე ვიდეორგოლი ,
https://www.youtube.com/watch?v=h6dkadxtvIY
https://www.youtube.com/watch?v=QZTplONK7f4
https://www.youtube.com/watch?v=KaY8zqYfQI0
https://www.youtube.com/watch?v=oGmRHMAKA3s
რომელსაც პერიოდულად ვაჩერებდი და ვსვამდი დამაზუსტებელ , დამაკონკრეტებელ შეკითხვებს . თან
ვაკვირდებოდი მათ მუშაობას რას ინიშნავდნენ ,რას ხაზავდნენ და ხატავდნენ . შემდეგ , ვთხოვე მათ წყვილებში
ემუშავათ სახელმძღვანელოში მოცემულ მასალაზე და უკვე იქ მოცემული ტექსტიდან გაეკეთებინათ „ესკიზები“.
ბოლოს მოსწავლეებს მივეცი 1 წთ გადაეხედათ თავიანთი „ესკიზებისთვის“,ხომ არ სურდათ მასში რაიმეს დამატება
და მათ ინდივიდუალურად წარედგინათ კლასის წინაშე თავიანთი ნამუშევრები,ესაუბრათ ანტიკური რომის
არქიტექტურის მახასიათებლებზე.
აღნიშნული ინოვაციური მეთოდის გამოყენებით მოსწავლეებმა შეძლეს მოსმენის, აზროვნების ,ვიზუალიზაციის
გაერთიანება და სწავლის პროცესის სხვა განზომილებიდან დანახვა. აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეებს კარგად ჰქონდათ
ანტიკური რომაული არქიტექტურის ძირითადი მახასიათებლები დანახული და გააზრებული. მათი ნამუშევრები იყო
განსხვავებული და ორიგინალური ,იგრძნობოდა მოსწავლის ინდივიდუალური ვიზუალური ხელწერა .
მუშაობის პროცესი
ბოლოს მოსწავლეთა აქტიური ჩართულობით შევაჯამე გაკვეთილი, გამოვყავით რა ისწავლეს, რა გაიგეს ამ
გაკვეთილზე რამდენად მოეწონათ გამოყენებული მეთოდი და ისურვებდნენ თუ არა სხვა დროსაც ამ მეთოდის
გამოყენებით გაკვეთილის ჩატარებას
გამოყენებული ლიტერატურა
https://www.readingandwritinghaven.com/how-to-get-started-with-sketchnotes-in-the-classroom
https://verbaltovisual.com/sketchnoting-in-the-classroom/

Recomendados

New microsoft office power point presentation por
New microsoft office power point presentationNew microsoft office power point presentation
New microsoft office power point presentationJimsheleishvili Laura
1.3K vistas20 diapositivas
საკლასო პლაკატის დამზადება por
საკლასო პლაკატის დამზადებასაკლასო პლაკატის დამზადება
საკლასო პლაკატის დამზადებაritadateshidze
2.1K vistas6 diapositivas
მოხსენება კონფერენციისთვის por
მოხსენება კონფერენციისთვისმოხსენება კონფერენციისთვის
მოხსენება კონფერენციისთვისMaia Siradze
625 vistas3 diapositivas
გაზეთის რეფლექსია por
გაზეთის რეფლექსიაგაზეთის რეფლექსია
გაზეთის რეფლექსიაMakvala Mamuladze
522 vistas2 diapositivas
რომელი სასწავლო რესურსები შეფასდება სქემის ფარგლებში por
რომელი სასწავლო რესურსები შეფასდება სქემის ფარგლებშირომელი სასწავლო რესურსები შეფასდება სქემის ფარგლებში
რომელი სასწავლო რესურსები შეფასდება სქემის ფარგლებშიAna Meladze
535 vistas18 diapositivas
მოხსენება კონფ.ევროპულ სკოლაში por
მოხსენება კონფ.ევროპულ სკოლაშიმოხსენება კონფ.ევროპულ სკოლაში
მოხსენება კონფ.ევროპულ სკოლაშიmziaegiashvili
256 vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a ესკიზნოტირება განათლებაში მეთოდის გამოყენება ხელოვნების გაკვეთილზე

პროექტი უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების პრობლემა ჩვენს ქალაქში Axali por
პროექტი უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების პრობლემა ჩვენს ქალაქში Axaliპროექტი უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების პრობლემა ჩვენს ქალაქში Axali
პროექტი უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების პრობლემა ჩვენს ქალაქში AxaliLiana Alavidze
2.7K vistas7 diapositivas
პროექტი ,, ჩემი ოცნებაა...." por
პროექტი ,, ჩემი ოცნებაა...."პროექტი ,, ჩემი ოცნებაა...."
პროექტი ,, ჩემი ოცნებაა...."Natia Khachiuri
5.8K vistas23 diapositivas
Unit plan template_overview por
Unit plan template_overviewUnit plan template_overview
Unit plan template_overviewDaria Gabashvili
211 vistas5 diapositivas
Unit plan template_overview por
Unit plan template_overviewUnit plan template_overview
Unit plan template_overviewDaria Gabashvili
146 vistas5 diapositivas
Unit plan template_overview por
Unit plan template_overviewUnit plan template_overview
Unit plan template_overviewDaria Gabashvili
120 vistas5 diapositivas
პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა - ბესიკ მაჩიტაძე por
პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა - ბესიკ მაჩიტაძეპედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა - ბესიკ მაჩიტაძე
პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა - ბესიკ მაჩიტაძეBesik Machitadze
14.5K vistas27 diapositivas

Similar a ესკიზნოტირება განათლებაში მეთოდის გამოყენება ხელოვნების გაკვეთილზე (20)

პროექტი უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების პრობლემა ჩვენს ქალაქში Axali por Liana Alavidze
პროექტი უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების პრობლემა ჩვენს ქალაქში Axaliპროექტი უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების პრობლემა ჩვენს ქალაქში Axali
პროექტი უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების პრობლემა ჩვენს ქალაქში Axali
Liana Alavidze2.7K vistas
პროექტი ,, ჩემი ოცნებაა...." por Natia Khachiuri
პროექტი ,, ჩემი ოცნებაა...."პროექტი ,, ჩემი ოცნებაა...."
პროექტი ,, ჩემი ოცნებაა...."
Natia Khachiuri5.8K vistas
პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა - ბესიკ მაჩიტაძე por Besik Machitadze
პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა - ბესიკ მაჩიტაძეპედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა - ბესიკ მაჩიტაძე
პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა - ბესიკ მაჩიტაძე
Besik Machitadze14.5K vistas
საინფორმაციო ტექნოლოგიები por dabaagara
საინფორმაციო ტექნოლოგიებისაინფორმაციო ტექნოლოგიები
საინფორმაციო ტექნოლოგიები
dabaagara1.3K vistas
ინკლუზიური განათლების გზამკვლევი ინდ სასწ გეგმ.pptx por Marine Rekhviashvili
ინკლუზიური განათლების გზამკვლევი ინდ სასწ გეგმ.pptxინკლუზიური განათლების გზამკვლევი ინდ სასწ გეგმ.pptx
ინკლუზიური განათლების გზამკვლევი ინდ სასწ გეგმ.pptx
საკონფერენციო მოხსენება por etodevrisashvili
საკონფერენციო მოხსენებასაკონფერენციო მოხსენება
საკონფერენციო მოხსენება
etodevrisashvili553 vistas
ანგარიში აჭარის პედაგოგთა მეორე კონფერენციაში მონაწილეობის por Maia Siradze
ანგარიში აჭარის პედაგოგთა მეორე კონფერენციაში მონაწილეობისანგარიში აჭარის პედაგოგთა მეორე კონფერენციაში მონაწილეობის
ანგარიში აჭარის პედაგოგთა მეორე კონფერენციაში მონაწილეობის
Maia Siradze324 vistas
საინფორმაციო ტექნოლოგიები სწავლება სწავლის ხარისხის ამაღლებისთვის-1 (1) por Lela Goginashvili
საინფორმაციო ტექნოლოგიები  სწავლება   სწავლის ხარისხის ამაღლებისთვის-1 (1)საინფორმაციო ტექნოლოგიები  სწავლება   სწავლის ხარისხის ამაღლებისთვის-1 (1)
საინფორმაციო ტექნოლოგიები სწავლება სწავლის ხარისხის ამაღლებისთვის-1 (1)
Lela Goginashvili4.1K vistas
პრეზენტაცია კათედრაზე გაკვეთილის დაგეგმვა por marine kvaratskhelia
პრეზენტაცია კათედრაზე გაკვეთილის დაგეგმვაპრეზენტაცია კათედრაზე გაკვეთილის დაგეგმვა
პრეზენტაცია კათედრაზე გაკვეთილის დაგეგმვა
sankt peterburgi por nino
sankt peterburgisankt peterburgi
sankt peterburgi
nino641 vistas
კარგ ქართველთა ხსოვნისათვის - სამოდელო გაკვეთილის გეგმა por mziaegiashvili
კარგ ქართველთა ხსოვნისათვის  - სამოდელო გაკვეთილის გეგმაკარგ ქართველთა ხსოვნისათვის  - სამოდელო გაკვეთილის გეგმა
კარგ ქართველთა ხსოვნისათვის - სამოდელო გაკვეთილის გეგმა
mziaegiashvili2.3K vistas
კონფერენციები por Maia Siradze
კონფერენციებიკონფერენციები
კონფერენციები
Maia Siradze549 vistas
სასწავლო მეთოდური კონფერენციის რეფლექსია por Maia Siradze
სასწავლო მეთოდური კონფერენციის რეფლექსიასასწავლო მეთოდური კონფერენციის რეფლექსია
სასწავლო მეთოდური კონფერენციის რეფლექსია
Maia Siradze794 vistas
პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@ por ninochi68
პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@
პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@
ninochi68880 vistas
სტრატეგიული გეგმვა (საბოლოო პროექტი) por Misha Giorgadze
სტრატეგიული გეგმვა   (საბოლოო პროექტი)სტრატეგიული გეგმვა   (საბოლოო პროექტი)
სტრატეგიული გეგმვა (საბოლოო პროექტი)
Misha Giorgadze7.6K vistas

Más de nino Zirakadze

პორტრეტი.pptx por
პორტრეტი.pptxპორტრეტი.pptx
პორტრეტი.pptxnino Zirakadze
22 vistas14 diapositivas
მწვანე-არქიტექტურა por
მწვანე-არქიტექტურამწვანე-არქიტექტურა
მწვანე-არქიტექტურაnino Zirakadze
86 vistas48 diapositivas
ინტეგრირებული გაკვეთილი -ხელოვნება-ბუნებისმეტყველება por
ინტეგრირებული გაკვეთილი -ხელოვნება-ბუნებისმეტყველება ინტეგრირებული გაკვეთილი -ხელოვნება-ბუნებისმეტყველება
ინტეგრირებული გაკვეთილი -ხელოვნება-ბუნებისმეტყველება nino Zirakadze
59 vistas10 diapositivas
კომპლექსური დავალება ხელოვნებაში.pptx por
კომპლექსური დავალება ხელოვნებაში.pptxკომპლექსური დავალება ხელოვნებაში.pptx
კომპლექსური დავალება ხელოვნებაში.pptxnino Zirakadze
680 vistas16 diapositivas
კომპლექსური დავალება -დიორამა. por
კომპლექსური დავალება -დიორამა.კომპლექსური დავალება -დიორამა.
კომპლექსური დავალება -დიორამა.nino Zirakadze
394 vistas11 diapositivas
ნარურმორტი por
ნარურმორტინარურმორტი
ნარურმორტიnino Zirakadze
55 vistas21 diapositivas

Más de nino Zirakadze (20)

მწვანე-არქიტექტურა por nino Zirakadze
მწვანე-არქიტექტურამწვანე-არქიტექტურა
მწვანე-არქიტექტურა
nino Zirakadze 86 vistas
ინტეგრირებული გაკვეთილი -ხელოვნება-ბუნებისმეტყველება por nino Zirakadze
ინტეგრირებული გაკვეთილი -ხელოვნება-ბუნებისმეტყველება ინტეგრირებული გაკვეთილი -ხელოვნება-ბუნებისმეტყველება
ინტეგრირებული გაკვეთილი -ხელოვნება-ბუნებისმეტყველება
nino Zirakadze 59 vistas
კომპლექსური დავალება ხელოვნებაში.pptx por nino Zirakadze
კომპლექსური დავალება ხელოვნებაში.pptxკომპლექსური დავალება ხელოვნებაში.pptx
კომპლექსური დავალება ხელოვნებაში.pptx
nino Zirakadze 680 vistas
კომპლექსური დავალება -დიორამა. por nino Zirakadze
კომპლექსური დავალება -დიორამა.კომპლექსური დავალება -დიორამა.
კომპლექსური დავალება -დიორამა.
nino Zirakadze 394 vistas
რომანტიზმი.docx por nino Zirakadze
რომანტიზმი.docxრომანტიზმი.docx
რომანტიზმი.docx
nino Zirakadze 16 vistas
კურბე და მანე por nino Zirakadze
კურბე და მანეკურბე და მანე
კურბე და მანე
nino Zirakadze 12 vistas
ფერების სამყარო.pptx por nino Zirakadze
ფერების სამყარო.pptxფერების სამყარო.pptx
ფერების სამყარო.pptx
nino Zirakadze 81 vistas
აღდგომა 1კლ.pptx por nino Zirakadze
აღდგომა 1კლ.pptxაღდგომა 1კლ.pptx
აღდგომა 1კლ.pptx
nino Zirakadze 37 vistas

ესკიზნოტირება განათლებაში მეთოდის გამოყენება ხელოვნების გაკვეთილზე

  • 1. მეთოდის „ ესკიზნოტირება განათლებაში“ გამოყენება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების გაკვეთილზე სასწავლო პროცესის გამრავალფეროვნების ,მოსწავლეთა ჩართულობის ,მათში სხვადასხვა უნარების განვითარების მიზნით, მნიშვნელოვანია სწავლა სწავლების პროცესში სხვადასხვა ინდივიდუალური მიდგომების დანერგვა და გამოყენება .მრავალფეროვან მეთოდებს შორის საინტერესო მეთოდია „ ესკიზნოტირება განათლებაში „. აღნიშნული ინოვაციური მეთოდის გამოყენებით მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ მოსმენილი, წაკითხული და ვიზუალურად ნანახი მასალა გააერთიანონ და ესკიზების(ჩანიშვნების) გზით შეძლონ გადამუშავებული ახალი მასალის წარმოდგენა. მეთოდი ეხმარება მოსწავლეებს ყურადღებით მოუსმინონ, ისწავლონ ან განიხილონ და ასწავლონ სხვებს ის ,რაც გაიგეს მოცემული თემის შესახებ .მისი გამოყენება ხელს უწყობს კონცენტრირებას ,ხილულს ხდის აზროვნებასა და ხაზს უსვამს მოსწავლის კრეატიულობას . როდის ვიყენებთ მოცემულ მეთოდს? თავდაპირველად მოსწავლეებს აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ „ ესკიზების“ ნიმუშები, რათა მიხვდნენ რას ვითხოვთ მათგან და მოვიპოვოთ მათი ნდობა. ამის შემდეგ ახალი მასალის ახსნისას ვთხოვოთ ჩახატონ ,ჩანიშნონ ,ჩაწერონ მნიშვნელოვანი საკვანძო სიტყვები ,წინადადებები ,გამოიყენონ ვიზუალური მინიშნებები .მოსწავლეებს აქვთ სრული თავისუფლება შექმნან ესკიზები, რომლებიც შეესაბამება მათი სწავლის სტილსა და პიროვნებას. სასურველია მოსწავლეებმა იცოდნენ ,რომ ესკიზის მნიშვნელობა არ არის ნახატის ხარისხში. მნიშვნელოვანია მათ მიერ შესწავლილი ინფორმაციის გაერთიანება და გამთლიანება . გთავაზობთ ჩემ მიერ აღნიშნული მეთოდის გამოყენების მაგალითს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების გაკვეთილზე. გაკვეთილის თემა :ანტიკური რომაული არქიტექტურა მიზანი მოსწავლეები გაეცნობიან ანტიკური რომაული არქიტექტურის ნიმუშებს, იმსჯელებენ მის მახასიათებლებზე თემასთან დაკავშირებული საკვანძო შეკითხვა :რა მხატვრული მახასიათებლებით გამოირჩევა ანტიკური რომაული ხელოვნების არქიტექტურის ნიმუშები? თემასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები: ხელოვნების ნიმუშებში გამოყენებული მხატვრული საშუალებების, ხერხების, მხატვრული მახასიათებლების ამოცნობით ნამუშევრები შემიძლია რომელიმე ეპოქას/კულტურას მივაკუთვნო გაკვეთილის საწყის ეტაპზე მოსწავლეებს გავაცანი გაკვეთილის თემა ,მიზანი და შეფასების რუბრიკები .რომლის შემდეგაც წინარე ცოდნის გააქტიურების მიზნით კლასში დავსვი სხვადასხვა სააზროვნო დონის შეკითხვები და კითხვა პასუხის რეჟიმში შევძელი მოსწავლეთა ფონური ცოდნის გააქტიურება. ამის შემდეგ მოსწავლეებს გავაცანი აქტივობის ესკიზნოტირება განათლებაში მიმდინარეობა და ვაჩვენე მათ ვიზუალური ნიმუში თემაზე ანტიკური ბერძნული არქიტექტურა ,ამით მოვიპოვე მათი ნდობა და გავზარდე მოტივაცია, რადგან მათთვის ნიმუშის ჩვენებით უფრო ცხადი გახდა თუ რას მოვითხოვდი მათგან .ვთხოვე მოსწავლეებს მაქსიმალური მობილიზება და შემდგომ აქტივობებში ,ახალი მასალის გაცნობისას , ტექსტის, ნანახის, მოსმენილის გაანალიზებისას დაეხაზათ/დაეხატათ სურათები, გაეკეთებინათ მოკლე ჩანაწერები ,გამოეყენებინათ სხვადასხვა პირობითი ნიშნები და სიმბოლოები ,მოეხდინათ კონკრეტულად ამ გაკვეთილზე გააზრებული, ინფორმაციის ერთგვარი ვიზუალური გამთლიანება. ამის შემდეგ მოსწავლეებს ვაჩვენე ვიდეორგოლი , https://www.youtube.com/watch?v=h6dkadxtvIY https://www.youtube.com/watch?v=QZTplONK7f4 https://www.youtube.com/watch?v=KaY8zqYfQI0 https://www.youtube.com/watch?v=oGmRHMAKA3s რომელსაც პერიოდულად ვაჩერებდი და ვსვამდი დამაზუსტებელ , დამაკონკრეტებელ შეკითხვებს . თან ვაკვირდებოდი მათ მუშაობას რას ინიშნავდნენ ,რას ხაზავდნენ და ხატავდნენ . შემდეგ , ვთხოვე მათ წყვილებში ემუშავათ სახელმძღვანელოში მოცემულ მასალაზე და უკვე იქ მოცემული ტექსტიდან გაეკეთებინათ „ესკიზები“. ბოლოს მოსწავლეებს მივეცი 1 წთ გადაეხედათ თავიანთი „ესკიზებისთვის“,ხომ არ სურდათ მასში რაიმეს დამატება და მათ ინდივიდუალურად წარედგინათ კლასის წინაშე თავიანთი ნამუშევრები,ესაუბრათ ანტიკური რომის არქიტექტურის მახასიათებლებზე. აღნიშნული ინოვაციური მეთოდის გამოყენებით მოსწავლეებმა შეძლეს მოსმენის, აზროვნების ,ვიზუალიზაციის გაერთიანება და სწავლის პროცესის სხვა განზომილებიდან დანახვა. აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეებს კარგად ჰქონდათ ანტიკური რომაული არქიტექტურის ძირითადი მახასიათებლები დანახული და გააზრებული. მათი ნამუშევრები იყო განსხვავებული და ორიგინალური ,იგრძნობოდა მოსწავლის ინდივიდუალური ვიზუალური ხელწერა . მუშაობის პროცესი
  • 2. ბოლოს მოსწავლეთა აქტიური ჩართულობით შევაჯამე გაკვეთილი, გამოვყავით რა ისწავლეს, რა გაიგეს ამ გაკვეთილზე რამდენად მოეწონათ გამოყენებული მეთოდი და ისურვებდნენ თუ არა სხვა დროსაც ამ მეთოდის გამოყენებით გაკვეთილის ჩატარებას გამოყენებული ლიტერატურა https://www.readingandwritinghaven.com/how-to-get-started-with-sketchnotes-in-the-classroom https://verbaltovisual.com/sketchnoting-in-the-classroom/