Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

๑.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐาน

1.192 visualizaciones

Publicado el

โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

๑.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐาน

 1. 1. ประกาศ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สถานศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ้ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑
 2. 2. การให้ความเห็นชอบ ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) เห็นชอบให้ดาเนินการประกาศได้ (ลงชื่อ) (นายสมศักดิ์ ภักดิ์ชื่น) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒
 3. 3. ประกาศโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย เรื่อง กาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน --------------------------------------- ด้วยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกาหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมสนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นตามข้อ ๑๔ (๑) และข้อ ๑๕ ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธี การประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓ ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น สาหรับใช้ดาเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จานวน ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีผลดาเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ( นายพีระยศ บุญเพ็ง ) ผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๓
 4. 4. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ตามประกาศ ฉบับลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ ๑.๒ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการมาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง ๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว ๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงานมาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี สติสมเหตุผล ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๔.๓ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๔
 5. 5. มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต ๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๗.๑ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้เรียน ๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง สติปัญญา ๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน การจัดการเรียนรู้ ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ๗.๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย ความเสมอภาค ๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถมาตรฐานที๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ่ ๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ ๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๘.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม เวลา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๕
 6. 6. มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้า ที่อย่า งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้ บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษามาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง รอบด้าน ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจของผู้เรียน ๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนมาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน ๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง ๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๖
 7. 7. มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ ที่เกี่ยวข้อง ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องมาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ สถานศึกษา ๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ สถานศึกษามาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๗
 8. 8. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ตามประกาศ ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี ๑. มีสุ ขนิ สั ย ในการดูแ ลสุ ข ภ า ว ะ ที่ ดี แ ล ะ มี สุ ข ภาพและออกก าลั ง กายสุนทรียภาพ สม่าเสมอ ๒. มี น้ าหนั ก ส่ ว นสู ง และ สมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ์มาตรฐาน ๓. ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ ติ ด ให้ โ ทษและหลี ก เลี่ ย ง ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ ค ว า ม รุ น แ ร ง โ ร ค ภั ย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๘
 9. 9. เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี ๔. เห็นคุณค่าในตนเอง มีสุ ข ภ า ว ะ ที่ ดี แ ล ะ มี ความมั่ น ใจ กล้ า แสดงออกสุนทรียภาพ อย่างเหมาะสม ๕. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ ให้เกียรติผู้อื่น ๖. สร้างผลงานจากการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปะ ดนตรี / นาฏศิ ล ป์ กี ฬ า / นันทนาการตามจินตนาการ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๙
 10. 10. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี ๑ . มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ งคุณธรรม จริยธรรมและ ประสงค์ตามหลักสูตรค่านิยมที่พึงประสงค์ ๒. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๓. ยอมรับความคิดเห็นและ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ๔. ตระหนั ก รู้ คุ ณ ค่ า ร่ ว ม อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ พั ฒ น า สิ่งแวดล้อม ๕ . มี ค่ า นิ ย ม ที่ ดี ต า ม อั ต ลักษณ์ของสถานศึกษา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๐
 11. 11. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมี ๑. รู้จั กตั้งคาถามเพื่อค้นหาทั ก ษะในการแสวงหา ความรู้ เพิ่มเติมและมีทักษะความรู้ ด้ วยตนเอง รั ก ในการอ่ า น ฟั ง ดู พู ด และการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา เขียนตนเองอย่างต่อเนื่อง ๒. มี นิ สั ย รั ก การอ่ า นและ แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง จากห้ อ งสมุ ด แหล่ ง เรี ย นรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว ๓. เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ การเรียนรู้ระหว่างกัน ๔. ใช้ เ ทคโ นโลยี ใ นการ เรียนรู้และนาเสนองาน เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๑
 12. 12. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี ๑. สรุ ป ความคิดจากเรื่องที่ความสามารถในการ อ่าน ฟั ง ดู และสื่ อสารโดยคิดอย่างเป็นระบบ คิด การพู ด หรื อ การเขี ย นตามสร้ า งสรรค์ ตั ด สิ น ใจ ความคิดของตนเองแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งสม ๒ . น า เ ส น อ วิ ธี คิ ด วิ ธีเหตุผล แก้ ปั ญ หาด้ ว ยภาษาหรื อ วิธีการของตนเอง ๓ . ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ค า ด ก า ร ณ์ ตั ด สิ น ใ จ แ ก้ ปั ญ ห า โ ด ย มี เ ห ตุ ผ ล ประกอบ ๔. มีความคิดริเริ่มและสร้าง ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๒
 13. 13. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมี ๑. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนความรู้ แ ละทั ก ษะ ที่ แต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้จาเป็นตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ ๒. ผลการประเมินสมรรถนะ ส าคั ญ ตามหลั ก สู ต รเป็ น ไป ตามเกณฑ์ ๓. ผลการประเมิน การอ่าน คิ ด วิ เ คราะห์ และเขี ย น เป็นไปตามเกณฑ์ ๔. ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๓
 14. 14. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี ๑. วางแผนการทางานและทักษะในการทางาน รัก ดาเนินการจนสาเร็จการท างาน สามารถ ๒. ท างานอย่ า งมี ค วามสุ ขท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ มุ่ ง มั่ น พั ฒ นางานและภู มิ ใ จแล ะ มี เจ ต ค ติ ที่ ดี ต่ อ ในผลงานของตนเองอาชีพสุจริต ๓. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ๔. มีความรู้ สึ กที่ ดีต่ออาชี พ สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ อาชีพที่ตนเองสนใจ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๔
 15. 15. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่ ๗ ครู ๑. ครู มี ก ารก าหนดเป้ า หมายปฏิบัติงานตามบทบาท คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นทั้ ง ด้ า นความรู้ห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี ทัก ษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นประสิทธิผล รายบุ ค คลและใช้ ข้ อ มู ล ในการ วางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ๓. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ ต อบ ส นองค วา ม แ ต กต่ า ง ระหว่ า งบุ ค คลและพั ฒ นาการ ทางสติปัญญา ๔. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมผนวกกับการนาบริบท และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ๕. ครูมีการวัดและประเมินผลที่ มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๕
 16. 16. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่ ๗ ครู ๖ . ค รู ใ ห้ ค า แ น ะ น าปฏิบัติงานตามบทบาท ค าปรึ ก ษาและแก้ ปั ญ หาห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด และคุณภาพชี วิตด้ ว ยความประสิทธิผล (ต่อ) เสมอภาค ๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและ พัฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ใ น วิ ช าที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบและใช้ ผลในการปรับการสอน ๘ . ค รู ป ร ะ พ ฤ ติ ต น เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี แ ล ะ เ ป็ น สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ๙. ครู จั ดการเรี ย นการสอน ตามวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เต็มเวลา เต็มความสามารถ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๖
 17. 17. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๘ ๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ง าน ผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ การพัฒนาผู้เรียนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ๒. ผู้ บ ริ ห ารใช้ ห ลั ก กา รและเกิดประสิทธิผล บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น หรื อ ผลการวิ จั ย เป็ น ฐานคิ ด ทั้ ง ด้านวิชาการและการจัดการ ๓. ผู้บริ หารสามารถบริหาร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ บ ร ร ลุ เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๗
 18. 18. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๘ ๔. ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม และผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ง าน พัฒ นาศักยภาพบุ คลากรให้ต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ พร้อมรับการกระจายอานาจอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ๕. นั ก เรี ย น ครู ผู้ ป กครองและเกิดประสิทธิผล และชุ ม ชนพึ ง พอใจผลการ บริหารการจัดการศึกษา ๖. ผู้ บ ริ ห ารให้ ค าแนะน า คาปรึ กษาทางวิ ช าการและ เอาใจใส่ ก ารจั ด การศึ ก ษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๘
 19. 19. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๙ ๑ . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สถานศึ ก ษารู้ แ ละปฏิ บั ติส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนดผู้ ป ก ค ร อ ง ชุ ม ช น ๒ . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รปฏิบัติงานตามบทบาท สถานศึ ก ษาก ากั บ ติ ด ตามห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี ดู แ ล แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า รประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ดาเนิ น งานของสถานศึ กษาประสิทธิผล ใ ห้ บ ร ร ลุ ส า เ ร็ จ ต า ม เป้าหมาย ๓. ผู้ปกครองและ ชุมชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา สถานศึกษา(ตัวบ่งชี้เพิ่มตาม จุ ด เ น้ น / อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง สถานศึกษา) เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๙
 20. 20. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๑ ๐ ๑. หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสถานศึ ก ษามี ก ารจั ด เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บหลักสูตร กระบวนการ ท้องถิ่นเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรม ๒. จั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่พัฒนาคุ ณ ภาพผู้เ รี ย น หลากหลายให้ ผู้ เ รี ย นเลื อ กอย่างรอบด้าน เ รี ย น ต า ม ค ว า ม ถ นั ด ความสามารถและความ สนใจ ๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ ส่ ง เสริ ม และตอบสนอง ความต้องการ ความสามารถ ความถนั ด และความสนใจ ของผู้เรียน เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๐
 21. 21. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๑ ๐ ๔ . ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ค รู จั ดสถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กระบวน การเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้หลักสูตร กระบวนการ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรม สรุปความรู้ได้ด้วยตนเองพัฒนาคุ ณ ภาพผู้เ รี ย น ๕ . นิ เ ท ศ ก า กั บ ติ ด ต า มอย่างรอบด้าน ตรวจสอบ และน าผลไปใช้ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน อย่างสม่าเสมอ ๖. จั ด ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ ครอบคลุ ม ถึ ง ผู้ เ รี ย นทุ ก คน (ตัวบ่งชี้เพิ่มตามจุดเน้น/อัต ลักษณ์ของสถานศึกษา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๑
 22. 22. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๑ ๑ ๑. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสถานศึ ก ษามี ก ารจั ด อาคารเรี ย นมั่ น คง สะอาดสภาพแวดล้อมและการ และปลอดภั ย มี สิ่ ง อ านวยบริ ก ารที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ความสะดวกพอเพียง อยู่ในผู้ เ รี ย น พั ฒ น า เ ต็ ม ส ภ า พ ที่ ใ ช้ ก า ร ไ ด้ ดีศักยภาพ สภาพแวดล้ อ มร่ ม รื่ น และมี แหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน ๒. จัดโครงการ กิจกรรมที่ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและ ความปลอดภัยของผู้เรียน ๓. จั ด ห้ อ งสมุ ด ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร สื่ อ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี สารสนเทศที่ เ อื้ อ ให้ ผู้ เ รี ย น เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองและหรื อ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๒
 23. 23. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๑ ๒ ๑. กาหนดมาตรฐานส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร การศึกษาของสถานศึกษาประกันคุณภาพภายใน ๒. จัดทาและดาเนินการตามส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ม ที่ แผนพัฒนาการจัดการศึกษากาหนดในกฎกระทรวง ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ๓. จัดระบบข้อมูล สารสนเทศและใช้สารสนเทศ ในการบริหารจัดการเพื่อ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๓
 24. 24. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๑ ๒ ๔. ติดตาม ตรวจสอบและส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ประเมินผลภายในตามประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานของสถานศึกษาส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ม ที่ ๕. นาผลการประเมินกาหนดในกฎกระทรวง คุณภาพทั้งภายในและ ภายนอกไปใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ๖. จัดทารายงานประจาปีที่ เป็นรายงานการประเมิน คุณภาพภายใน เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๔
 25. 25. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ม า ต ร ฐ า น ที่ ๑ ๓ ๑. มี ก ารสร้ า งและพั ฒ นาสถานศึก ษามี การสร้ า ง แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ภ า ย ใ นส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ สถานศึกษาและใช้ประโยชน์สถานศึ ก ษาเป็ น สั ง คม จากแหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง ภายในแห่งการเรียนรู้ และภายนอกสถานศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข อง ผู้ เ รี ย นและบุ ค ลากรของ ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ว ม ทั้ ง ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ ระหว่ า งบุ ค ลากรภายใน สถาน ระหว่ างสถานศึ ก ษา กั บ ครอบครั ว ชุ ม ชนและ องค์กรที่เกี่ยวข้อง เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๕
 26. 26. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษามาตรฐานที่ ๑๔ การ ๑. จั ด โครงการ กิ จ กรรมที่พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ ส่งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นบรรลุ ตามบรรลุ เ ป้ า หมายตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ และจุดเน้นของสถานศึกษาจุดเน้นที่กาหนดขึ้น ๒. ผลการดาเนินการส่งเสริม ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิ สั ย ทั ศ น์ ป รั ช ญ า แ ล ะ จุดเน้นของสถานศึกษา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๖
 27. 27. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมมาตรฐานที่ ๑๕ การ ๑. จั ด โครงการ กิ จ กรรมจั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม พิ เ ศษเพื่ อ สนองนโยบายนโยบาย จุ ด เน้น แนว จุ ด เ น้ น ต า ม แ น ว ป ฏิ รู ปท า ง ก า ร ป ฏิ รู ป การศึกษาการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา ๒. ผลการดาเนิ น งานบรรลุแ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ตามเป้าหมายสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๗

×