บัญชีคำพื้นฐานชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และ ๒

40.303 visualizaciones

Publicado el

บัญชีคำพื้นฐานชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และ ๒

  1. 1. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๒ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 1บัญชีคำพื้นฐำนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และ ๒โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายโดยนายพีระยศ บุญเพ็งผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. 2. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๒ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 2บัญชีคำพื้นฐำนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และ ๒โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายโดยนายพีระยศ บุญเพ็งผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. 3. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๒ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 3บัญชีคำพื้นฐำนชั้นอนุบำลปีที่ ๑ และ ๒ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ๑. มี ๒๖. ได้ ๕๑. รู้จัก๒. ไม่ ๒๗. หนังสือ ๕๒. เดิน๓. ก็ ๒๘. น้า ๕๓. ชาม๔. ไป ๒๙. นอน ๕๔. รัก๕. กิน ๓o. รถ ๕๕. มะม่วง๖. แม่ ๓๑. เห็น ๕๖. หมู๗. บ้าน ๓๒. น้อง ๕๗. กระต่าย๘. หมอ ๓๓. ผม (ส) ๕๘. พระ๙. ใส่ ๓๔. มือ ๕๙. ปาก๑o. มัน ( ส ) ๓๕. ขนม ๖o. เรือ๑๑. เขา ( ส ) ๓๖. ช้อน ๖๑. หม้อ๑๒. ขาย ๓๗. เลียง ๖๒. ตัว๑๓. คน (น) ๓๘. จาน ๖๓. กล้วย๑๔. ข้าว ๓๙. ดู ๖๔. หมอน๑๔. พ่อ ๔o. เสือ ๖๕. ดิน๑๖. เล่น ๔๑. ไข่ ๖๖. เก็บ๑๗. ให้ ๔๒. ลูก ๖๗. ปลา๑๘. หนู (ส) ๔๓. ถ้วย ๖๘. หมา๑๙. ชอบ ๔๔. ไก่ ๖๙. ตลาด๒o. มา ๔๕. ขา (น) ๗o. ตา (อวัยวะ)๒๑. ล้าง ๔๖. ต้ารวจ ๗๑. หา๒๒. พี่ ๔๗. จับ ๗๒. ผ้าห่ม๒๓. ซือ ๔๘. โรงเรียน ๗๓. น้าปลา๒๔. รู้ ๔๙. ปลูก ๗๔. ขี่๒๕. อยู่ ๕o. ผัก ๗๕. แขน
  4. 4. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๒ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 4บัญชีคำพื้นฐำนชั้นอนุบำลปีที่ ๑ และ ๒ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ๗๖. อาบน้า ๑o๑. นม ๑๒๖. ล้าไย๗๗. แตงโม ๑o๒. ผักบุ้ง ๑๒๗. เป็ด๗๘. แกง ๑o๓. ตู้ ๑๒๘. ส้มโอ๗๙. ดอกไม้ ๑o๔. พระเจ้าอยู่หัว ๑๒๙. ตีน๘o. มะพร้าว ๑o๕. ผม (น) ๑๓o. ตุ๊กตา๘๑. ส้ม ๑o๖. ตี ๑๓๑. เตียง๘๒. ฟัง ๑o๗. สอน ๑๓๒. หลัง๘๓. เงาะ ๑o๘. ย่า ๑๓๓. กัด๘๔. เรา ๑o๙. ห้อง ๑๓๔. เสือกันหนาว๘๕. มีด ๑๑o. วิ่ง ๑๓๕. ขนมปัง๘๖. หัว ๑๑๑. แปรง (น) ๑๓๖. ขัน (น)๘๗. ยาย ๑๑๒. ไหว้ ๑๓๗. เตา๘๘. มะละกอ ๑๑๓. โรงพยาบาล ๑๓๘. มุ้ง๘๙. น้า ๑๑๔. ทหาร ๑๓๙. พระราชินี๙o. โทรทัศน์ ๑๑๕. ลิง ๑๔o. นั่ง๙๑. ชุด ๑๑๖. เด็ก ๑๔๑. เต่า๙๒. นก ๑๑๗. ชมพู่ ๑๔๒. ผักกาด๙๓. แมว ๑๑๘. หน้า ๑๔๓. การ์ตูน๙๔. เที่ยว (ก) ๑๑๙. โต๊ะ ๑๔๔. เท้า๙๕. เพื่อน ๑๒o. ช้าง ๑๔๕. ร้อน๙๖. น้าตาล ๑๒๑. พา ๑๔๖. วัว๙๗. จมูก ๑๒๒. ยา ๑๔๗. อา๙๘. ผ้า ๑๒๓. นักเรียน ๑๔๘. พริก๙๙. ถู ๑๒๔. ของเล่น ๑๔๙. หู๑oo. ครู ๑๒๕. แม่ค้า ๑๕o. ผู้หญิง
  5. 5. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๒ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 5บัญชีคำพื้นฐำนชั้นอนุบำลปีที่ ๑ และ ๒ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ๑๕๑. ป้า ๑๗๖. ปู่ ๒o๑. กวาง๑๕๒. ฟัน (น) ๑๗๗. ก๋วยเตี๋ยว ๒o๒. ร้องไห้๑๕๓. ผู้ชาย ๑๗๘. รถไฟ ๒o๓. วัด๑๕๔. ดอกเข็ม ๑๗๙. ครัว ๒o๔. มะขาม๑๕๕. รูป ๑๘o. ควาย ๒o๕. หมาป่า๑๕๖. ป่า ๑๘๑. นา ๒o๖. ลางสาด๑๕๗. มะเขือ ๑๘๒. ขนุน ๒o๗. ชาวนา๑๕๘. กางเกง ๑๘๓. นกแก้ว ๒o๘. ประตู๑๕๙. ในหลวง ๑๘๔. สวนสัตว์ ๒o๙. ฝรั่ง (ผลไม้)๑๖o. เสือผ้า ๑๘๕. หมี ๒๑o. นั่น๑๖๑. เขียน ๑๘๖. ฝน ๒๑๑. ฉัน (ส)๑๖๒. งู ๑๘๗. ต้ม ๒๑๒. ถนน๑๖๓. ลุง ๑๘๘. คะน้า ๒๑๓. วิทยุ๑๖๔. เสือ ๑๘๙. ข้าวสาร ๒๑๔. อ่าน๑๖๕. ตู้เย็น ๑๙o. สะดือ ๒๑๕. ทัพพี๑๖๖. ตา (ญาติ) ๑๙๑. ร่ม ๒๑๖. องุ่น๑๖๗. พาย (ก) ๑๙๒. ปู (น) ๒๑๗. มะยม๑๖๘. ละมุด ๑๙๓. คิว ๒๑๘. หมวก๑๖๙. กุหลาบ ๑๙๔. ดื่ม ๒๑๙. กระเป๋า๑๗o. หญ้า ๑๙๕. ยิง ๒๒o. กะหล่้าปลี๑๗๑. หยิบ ๑๙๖. สมุด ๒๒๑. นิว๑๗๒. ตัด ๑๙๗. น้อยหน่า ๒๒๒. กวาด๑๗๓. ที่นอน ๑๙๘. ม้า ๒๒๓. ถุง๑๗๔. จระเข้ ๑๙๙. หัวเข่า ๒๒๔. ไล่๑๗๕. เจอ ๒oo. สิงโต ๒๒๕. ติด
  6. 6. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๒ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 6บัญชีคำพื้นฐำนชั้นอนุบำลปีที่ ๑ และ ๒ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ๒๒๖. เปิด ๒๓๖. ตะหลิว๒๒๗. มัด ๒๓๗. ปลาทู๒๒๘. ผักชี ๒๓๘. ตับ๒๒๙. บิน ๒๓๙. กระโดด๒๓o. มะลิ ๒๔o. ตก๒๓๑. รถยนต์ ๒๔๑. กราบ๒๓๒. กระป๋อง ๒๔๒. กุ้ง๒๓๓. ฉีดยา๒๓๔. ถั่ว๒๓๕. คอหมายเหตุตัวอักษร สีน้าเงิน ใช้ส้าหรับชันอนุบาลปีที่ ๑ตัวอักษร สีน้าเงิน และ สีดำ ใช้ส้าหรับชันอนุบาลปีที่ ๒

×