แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖

41.297 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación

แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๖

 1. 1. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑แบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่องโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒คานาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง สาหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน เล่มที่ ๖ จัดทาขึ้นเพื่อใช้สาหรับฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้น ใช้สาหรับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่นาไปสู่การเรียนที่สูงขึ้นตามระดับชั้นจากง่ายไปหายาก นักเรียนที่ยังมีพื้นฐานการเรียนภาษาไทยที่ต้องการพัฒนาสามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนาได้ทุกระดับชั้นตามพื้นฐานการอ่านและการเขียนของแต่ละคน เพื่อให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่เหมาะสมโดยครูเป็นผู้ดูแลให้ความช่วยเหลืออธิบายชี้แจงแนะนา อ่านให้ฟัง ยกตัวอย่างวิธีการฝึกฝนสาหรับนักเรียนช่วยเหลือในการฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกสาหรับนักเรียนขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะทางานทุกท่านที่เสียสละ แรงกาย แรงใจ จนทาให้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเล่มนี้มีความสมบูรณ์โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ไปสู่มาตรฐานการเรียนได้อย่างเหมาะสม(นายพีระยศ บุญเพ็ง)ผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 3. 3. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓ตอนที่ ๑คาชี้แจง เขียนตามคาบอกคาต่อไปนี้“คัดคาที่ถูกต้องอีกครั้ง”.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมิน๐-๕ คะแนน ระดับปรับปรุง๖-๗ คะแนน พอใช้๘-๑๐ คะแนน ดี๑. ครรลอง ๒. ไตรยางศ์ ๓. แบคทีเรีย๔. ปลื้มกมล ๕. ปศุสัตว์ ๖. เปรมปรีดิ์๗. ผลิตภัณฑ์ ๘. พาราไซต์ ๙. พืชพันธุ์๑๐. โศกศัลย์แบบฝึกชุดที่ ๑ การเขียนตามคาบอกเป็นคา
 4. 4. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๔ตอนที่ ๒คาชี้แจง เขียนตามคาบอกคาต่อไปนี้“คัดคาที่ถูกต้องอีกครั้ง”.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมิน๐-๕ คะแนน ระดับปรับปรุง๖-๗ คะแนน พอใช้๘-๑๐ คะแนน ดีชื่อ................................................................................................เลขที่.........................................๑. กฎจราจร ๒. ประสบการณ์ ๓. เปอร์เซ็นต์๔. สัญญาณ ๕. แถลงการณ์ ๖. สัมพันธ์๗. เศรษฐกิจ ๘. เข้าสุหนัต ๙. เจตนารมณ์๑๐. ไดโนเสาร์แบบฝึกชุดที่ ๑ การเขียนตามคาบอกเป็นคา
 5. 5. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๕ตอนที่ ๓คาชี้แจง เขียนตามคาบอกคาต่อไปนี้“คัดคาที่ถูกต้องอีกครั้ง”.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมิน๐-๕ คะแนน ระดับปรับปรุง๖-๗ คะแนน พอใช้๘-๑๐ คะแนน ดีชื่อ................................................................................................เลขที่...........................................๑. เทคโนโลยี ๒. เนรมิต ๓. บรรพบุรุษ๔. อลังการ ๕. เอกลักษณ์ ๖. สร้างสรรค์๗. กุมภกรรณ ๘. พลับพลา ๙. จิตนิวรณ์๑๐. นักษัตรแบบฝึกชุดที่ ๑ การเขียนตามคาบอกเป็นคา
 6. 6. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๖ตอนที่ ๔คาชี้แจง เขียนตามคาบอกคาต่อไปนี้“คัดคาที่ถูกต้องอีกครั้งนะครับ”.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมิน๐-๕ คะแนน ระดับปรับปรุง๖-๗ คะแนน พอใช้๘-๑๐ คะแนน ดี๑. กะทัดรัด ๒. จอมขมังเวทย์ ๓. เถลไถล๔. พรรณนา ๕. พลัดพราก ๖. ไพรสัณฑ์๗. ศรีสวัสดิ์ ๘. วัยวุฒิ ๙. บรรลัยกัลป์๑๐. สายัณห์แบบฝึกชุดที่ ๑ การเขียนตามคาบอกเป็นคา
 7. 7. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๗ตอนที่ ๑ การอ่านพระราชดารัสคาชี้แจง อ่านพระราชดารัสข้างบนแล้วตอบคาถาม ข้อ๑-๓๑.การกระทาอย่างไรที่ถือว่าเป็นการรักษาภาษาไทยตอบ…………………………………………………………………………………………………๒.เมื่ออ่านพระราชดารัสจบลงนักเรียนเข้าใจว่าอย่างไรตอบ…………………………………………………………………………………………………๓.ในฐานะคนไทย นักเรียนจะช่วยแก้ปัญหาด้านภาษาไทยได้อย่างไรตอบ…………………………………………………………………………………………………แบบฝึกชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ“เราโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะ ในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ โดยวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คามาประกอบเป็นประโยคนับเป็นปัญหาที่สาคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ารวยในคาของภาษาไทย ซึ่งพวกเรา นึกว่ารวยไม่พอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้”พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 8. 8. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๘ชื่อ.................................................................................................เลขที่..........ชั้น.............................ตอนที่ ๒ การอ่านพระราชดารัสคาชี้แจง อ่านพระราชดารัส แล้วตอบคาถาม ข้อ ๑ – ๓๑. จุดประสงค์สาคัญ ของกระแสพระราชดารัสคือสิ่งใดตอบ........................................................................................................๒. นักเรียนควรเลือกอ่านหนังสือประเภทใดบ้างตอบ.............................................................................................................๓. การอ่านหนังสือให้ประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรตอบ....................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตอบถูกและตรงประเด็นทั้ง ๓ ข้อ ระดับดี ถูก ๒ ข้อ ระดับพอใช้ ถูก ๑ ข้อ ระดับปรับปรุงการประเมินการอ่านออกเสียงคาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / ในช่อง ๓ ,๒ หรือ ๑ ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียนครั้งที่ ข้อความที่ความถูกต้องความชัดเจนในการอ่านการเว้นจังหวะวรรคตอนในการอ่านความคล่องแคล่วในการอ่านการใช้น้าเสียงได้เหมาะสมสรุปการประเมิน๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ๑๒หมายเหตุ นักเรียนต้องอ่านอยู่ในระดับ ๒ ทุกข้อ จึงจะผ่านการประเมินลงชื่อ ผู้ประเมิน(................................................................................)ครูผู้สอน“หนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู้ ความคิด วิทยาการทุกด้านทุกอย่างซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ ได้คิดอ่านและพากเพียร พยายามบันทึกรักษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษรหนังสือแพร่ไปถึงที่ใด ความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่น หนังสือเป็นสิ่งที่มีค่า และมีประโยชน์ประมาณค่ามิได้ในแง่ ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ของมนุษย์....หนังสือเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการพัฒนาทั้งกาย อาชีพทั้งการค้นคว้าและในที่สุดความพอใจ”พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแบบฝึกชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
 9. 9. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๙ตอนที่๑ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความชื่อ.................................................................................................เลขที่..........ชั้น........................ตอนที่ ๓ การอ่านพระบรมราโชวาทคาชี้แจง อ่านพระบรมราโชวาท แล้วตอบคาถาม ข้อ ๑ – ๓๑.ข้อความส่วนหนึ่งที่ว่า “...เวลาที่เป็นเด็กมีน้อย จึงต้องขอให้ใช้เวลาให้ถูกต้อง....”นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไรตอบ....................................................................................................................................................๒. ทาอย่างไรเมื่อโตขึ้นเราจึงจะไม่เสียใจตอบ....................................................................................................................................................๓. หน้าที่ตอนยังเป็นเด็กควรปฏิบัติอย่างไรตอบ....................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตอบถูกและตรงประเด็นทั้ง ๓ ข้อ ระดับดี ถูก ๒ ข้อ ระดับพอใช้ ถูก ๑ ข้อ ระดับปรับปรุงการประเมินการอ่านออกเสียงคาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / ในช่อง ๓ ,๒ หรือ ๑ ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียนครั้งที่ ข้อความที่ความถูกต้องความชัดเจนในการอ่านการเว้นจังหวะวรรคตอนในการอ่านความคล่องแคล่วในการอ่านการใช้น้าเสียงได้เหมาะสมสรุปการประเมิน๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผหมายเหตุ นักเรียนต้องอ่านอยู่ในระดับ ๒ ทุกข้อ จึงจะผ่านการประเมินลงชื่อ ผู้ประเมิน(................................................................................)ครูผู้สอน“...ขอให้นักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรู้ที่ครูสอน เพราะโอกาสเช่นนี้หายากถ้าไม่เอาใจใส่พยายามเรียนก็จะหาโอกาสไม่ได้อีก เพราะเวลาที่เป็นเด็กนั้นมีน้อยจึงต้องขอให้ใช้เวลาให้ถูกต้อง สะสมความรู้ในทางหลักวิชา และความรู้ทั่วไปให้มากและดีที่สุด แล้วจะไม่ต้องเสียใจ เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทาหน้าที่ของตนคือทามาหากินเลี้ยงชีวิตตน และช่วยส่วนรวมให้อยู่ได้ด้วยความก้าวหน้า...”แบบฝึกชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
 10. 10. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๐ตอนที่ ๔ การอ่านนิทานคาชี้แจง อ่านนิทานแล้วตอบคาถาม ข้อ ๑ – ๓๑. นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใดตอบ....................................................................................................................................................๒.พฤติกรรมใดแสดงว่าหนูมีความกตัญญูต่อราชสีห์ตอบ....................................................................................................................................................๓.ถ้านักเรียนเป็นหนู จะกลับมาช่วยราชสีห์หรือไม่ เพราะเหตุใดตอบ....................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตอบถูกและตรงประเด็นทั้ง ๓ ข้อ ระดับดี ถูก ๒ ข้อ ระดับพอใช้ ถูก ๑ ข้อ ระดับปรับปรุงการประเมินการอ่านออกเสียงคาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / ในช่อง ๓ ,๒ หรือ ๑ ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียนครั้งที่ ข้อความที่ความถูกต้องความชัดเจนในการอ่านการเว้นจังหวะวรรคตอนในการอ่านความคล่องแคล่วในการอ่านการใช้น้าเสียงได้เหมาะสมสรุปการประเมิน๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผหมายเหตุ นักเรียนต้องอ่านอยู่ในระดับ ๒ ทุกข้อ จึงจะผ่านการประเมินลงชื่อ ผู้ประเมิน(................................................................................)ครูผู้สอนราชสีห์กับหนูราชสีห์ตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ ได้มีหนูตัวหนึ่งขึ้นไต่ข้ามตัวราชสีห์ ราชสีห์รู้สึกตัวตื่น และโกรธจัด จะขย้าหนูตัวนั้นเสียหนูจึงวิงวอนว่า “ ข้าขอชีวิตไว้สักครั้ง อย่าเพิ่งฆ่าข้าพเจ้า ถ้าท่านปล่อยข้าพเจ้าไป ข้าจะไม่ลืมบุญคุณ ของท่านเลย” ราชสีห์หัวร่อแล้วว่า “ ตัวเอ็งเล็กเท่านี้ เองจะมาตอบแทนคุณเราอย่างไรได้ ” ว่าแล้วก็ปล่อยหนูไปอยู่มาไม่นานราชสีห์ติดบ่วงแร้วของนายพรานที่ดักไว้ ราชสีห์สิ้นปัญญาร้องครวญครางอยู่หนูได้ยินเสียงของราชสีห์ จึงวิ่งมาช่วยใช้ฟันแทะเชือกบ่วงขาด ทาให้ราชสีห์หลุดพ้นจากบ่วงรอดตายได้อย่างหวุดหวิด หนูจึงร้องบอกกับราชสีห์ว่า “ แต่เดิมท่านก็หัวเราะเยาะข้าพเจ้าว่าเอ็งตัวเล็กเพียงเท่านี้จะแทนคุณท่านอย่างไรได้ มาบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้แทนคุณของท่าน ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และมีกาลังมากให้เห็นประจักษ์แก่ตัวท่านอยู่เองแล้วแบบฝึกชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
 11. 11. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๑ชื่อ.................................................................................................เลขที่..........ชั้น.............................ตอนที่ ๕ กิจกรรมการเขียนชื่อเรื่องจากภาพต่อเนื่องคาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาภาพแล้วตั้งชื่อเรื่องชื่อเรื่อง ๑..........................................................................................๒.........................................................................................๓.........................................................................................๔.........................................................................................๕.........................................................................................ประเมินการเขียนชื่อเรื่องจากภาพต่อเนื่องคาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / ในช่อง ๓ ,๒ หรือ ๑ ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียนเลขที่ ชื่อ - สกุลเขียนชื่อเรื่องได้สอดคล้องกับภาพใช้ภาพได้เหมาะสมสื่อความได้เขียนหนังสือถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนสรุปการประเมิน๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผหมายเหตุ นักเรียนต้องอ่านอยู่ในระดับ ๒ ทุกข้อ จึงจะผ่านการประเมินลงชื่อ ผู้ประเมิน(................................................................................)ครูผู้สอนแบบฝึกชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
 12. 12. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๒เพลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม พวกเราพร้อมใจกันปลูกป่าปลูกด้วยมือของชาวประชา คืนผืนป่าให้แก่แผ่นดินปลูกต้นไม้ไว้ปราบมลพิษ เพื่อชีวิตสมบูรณ์ทั่วถิ่นได้หายใจไร้ไอมลทิน ชีวิตโศภินแผ่นดินโสภาปลูกป่าถวายองค์พระภูธร ปลูกป่าถาวรถวายเป็นราชพลีเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์แผ่บารมี ลุห้าสิบบีเป็นมงคลสมัยปักกิ่งไม้ให้แตกแขนง ที่ใดแล้งขอแรงเพื่อนไทยช่วยแต้มสีสีอันไฉไล สีน้าพระทัยแห่งพระภูมิพลตอนที่ ๖ การอ่านบทร้อยกรองคาชี้แจง สนทนาเรื่องการปลูกป่าจากเนื้อหาของเพลง๑. นักเรียนคิดว่าการปลูกป่ามีความสาคัญอย่างไรตอบ.......................................................................................................................................................๒. การตัดไม้ทาลายป่าส่งผลกระทบใดต่อมนุษย์บ้างตอบ.......................................................................................................................................................๓. ทุกคนมีส่วนช่วยอนุรักษ์ผืนป่า รักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรตอบ.......................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความตอบถูกตรงประเด็น ทั้ง๓ ข้อ ระดับดี ถูก ๒ ข้อ ระดับพอใช้ ถูก ๑ ข้อ ระดับปรับปรุงคาชี้แจง นักเรียนเขียนแผนผังความคิด “ประโยชน์ของการปลูกป่า”แบบฝึกชุดที่ ๒ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
 13. 13. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๓คำสัมผัสมี ๒ ชนิดคือ สัมผัสสระ กับ สัมผัสพยัญชนะสัมผัสสระ เช่น ตา - มา บ้าน - กาลตัวอย่ำง : ยายกับตามาบ้านกาลเย็นค่าสัมผัสพยัญชนะ เช่นดวง-ดั่ง-แดง จันทร์ - เจ้ำ เปล่ง - ปลั่งตัวอย่าง : ดวงจันทร์เจ้ำเปล่งปลั่งดั่งพลอยแดงให้หนูหาคาสัมผัสสระกับคาที่กาหนดให้ตอนที่ ๑ปลา ……..…..………...……….……..........นก.........….……...........….……........……….แมว……………….…………………………..........ช้าง...................................................................................แบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง (ร้อยเรียงเสียงสัมผัส)
 14. 14. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๔รู้จักคาสัมผัสให้นักเรียนหา คำสัมผัสพยัญชนะ กับคาที่กาหนดให้และเขียนคาลงในช่องว่าง (.........….)พร้อมทั้งระบายสีรูปภาพชื่อ....................................................................................เลขที่..........................ชั้น...........ตัวอย่ำง : ดวงเดือนก็เคลื่อนคล้อย น้ำค้ำงย้อยพร้อยพราวพรรณสัมผัสพยัญชนะ เช่น ดวง – เดือน เคลื่อน – คล้อย พร้อย – พราว – พรรณชาติไทยนั้นมีเสรีสำมัคคีสัมผัสพยัญชนะมากมีวัฒนธรรมทุกอย่างล้วนสวยงามล้ำ้ำนอำรำมวังวัดวำชำติไทยนั้นมีเสรีสำมัคคีบ้านอารามวังวัดวา………………………….สัมผัสพยัญชนะ ………………………….ชาติไทยรักสามัคคีมัคคีมากมีในความเมตตาสัมผัสพยัญชนะ ………………………….รักศาสน์รักชาติทุกครา อีกราชาดุจดังเดียวกันตอนที่ ๒สัมผัสพยัญชนะ ………………………….แบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง (ร้อยเรียงเสียงสัมผัส)
 15. 15. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๕ตอนที่ ๓คาคล้องจอง มี ๒ ชนิด คือ๑. คล้องจองภายในวรรค เช่น นก – ผก ผิน – บินตัวอย่าง อยากเป็นนกผกผินบินเวหา๒. คาคล้องจองระหว่างวรรค เช่น หา – ปลา ใส – ไป ไป – ไก่ตัวอย่าง : อยากเป็นนกผกผินบินเวหา อยากเป็นปลาว่ายเล่นน้าเย็นใสอยากเป็นแมวไล่หนูลงรูไป อยากเป็นไก่ขันก้องร้องกังวานคาชี้แจง อ่านตัวอย่าง แล้วเขียนคาคล้องจอง ๒ พยางค์ กับคาที่กาหนดให้และมีความหมายตัวอย่าง๑.๒.๓.ชื่อ.................................................................................................เลขที่..........ชั้น.............................มะพร้าว ข้าวหอม พร้อมดื่มชาวนา................... ...................................... ...................อาหาร................... ...................สนุกแบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง ( วางจัดคาคล้องจอง)
 16. 16. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๖โรงพยาบาลแบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง (วางจัดคาคล้องจอง)ตอนที่ ๔ รูปภาพต่อความคาชี้แจง มีรูปภาพ ให้นักเรียนเขียนคาคล้องจอง ๔ คา จานวน ๔ วรรค ให้มีความหมายต่อเนื่องกันตัวอย่าง๑.๒.๓.๔.ชื่อ.................................................................................................เลขที่...............ชั้น.............................สถานรักษา ให้ยาบารุง.................................................. .................................................. ...................................................มุ่งให้ปลอดภัยปลอดภ.......................................................................... ......................... ......................... .................................................. .................................................. .........................
 17. 17. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๗๑.๒.๓.๔.๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง (วางจัดคาคล้องจอง)ตอนที่ ๕ ภาพสวยช่วยคล้องจองคาชี้แจง มีรูปภาพสวยๆ และคาคล้องจอง ให้ ๒ วรรค ขอให้หนูช่วยหาคาคล้องจองที่มี ๔ คา ให้สมบูรณ์ตัวอย่างชื่อ.................................................................................................เลขที่...............ชั้น..........................ลูกหมูน่ารัก นอนพักดูดนมดูช่างสุขสม น่าชมยินดีสมาชิกใหม่ ออกไข่มาแล้ว............................ ...........................ลูกไก่ตัวน้อย มาคอยหาแม่........................... ..............................หาหนอนหาเหยื่อ มาเผื่อลูกน้อย........................... .............................เจ้าวัวกินหญ้า โอชาเหลือหลาย........................... .............................แบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง ( วางจัดคาคล้องจอง)
 18. 18. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๘ซน- วน พัง -จัง………..………...………...………...………...………..ตอนที่ ๖ รู้จักคาสัมผัสให้นักเรียนช่วยโยงสัมผัสสระ ระหว่างวรรค ของ กลอนสี่ ให้ถูกต้อง แล้วนาคาสัมผัสแต่ละคู่เขียนลงในรูปตัวอย่าง :ปลำน้อยจอมซน ว่ำยวนลำพังอยำกมีสีจัง ระ ำยให้ที๑.ผลไม้มากมาย หลากหลายสีสันร่วมด้วยช่วยกัน สวยพลันงามตา๒. กระต่ายอยู่ไหน วัวมองไม่เห็นระบายสีเน้น จะได้หาเจอ๓. กระต่ายวิ่งแข่ง แย่งกันเข้าเส้นใครชนะไม่เห็น เน้นสีให้ที”ชื่อ.................................................................................................เลขที่..........ชั้น.............................แบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง ( ท่วงทานองกลอนสี่)
 19. 19. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๑๙ตอนที่ ๗ ร้อยรัดเรียบเรียงคาชี้แจง ให้นักเรียนเรียงแถบคาประพันธ์ของ กลอนสี่ ที่เจ้าหนูน้อยถือมาให้ถูกต้องด้วยแล้ววาดภาพตกแต่งต่อเติมได้ตามจินตนาการของหนูครอบครัวสุขสันต์ บ้านฉันสะอาดปัดกวาดทุกวัน ปัดกวาดทุกวันอนามัยดี ครอบครัวสุขสันต์บ้านฉันสะอาด อนามัยดีแสนสุดสุขสันต์ ..............................สังคมคนไทย ..........................................รักใคร่แบ่งปันสัมพันธ์เปรมปรีด์………………………..………………………..แบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง ( วางจัดคาคล้องจอง)
 20. 20. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๐ตอนที่ ๘ รอบรู้บทร้อยกรองคาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ง กลอนสี่ จานวน ๑ บท ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ โดยหนูช่วยวาดดอกบัวเพิ่มลงในสระหรือต่อเติม เป็นเป็นสระบัวแสนสวยให้ด้วยตัวอย่าง :ทานตะวันกลีบดอกเหลืองงาม เมื่อยามต้องแสงตะวันร้อนแรง ล้อทานตะวัน............................................................ ............................……........................................... ............................…….ชื่อ.................................................................................................เลขที่..........ชั้น...........................แบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง ( วางจัดคาคล้องจอง)
 21. 21. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๑รู้จักคาสัมผัสคาชี้แจง ให้นักเรียนโยงสัมผัสสระ ที่คล้องจองกันภายในวรรคของกาพย์ยานี ๑๑ แล้วนาคาสัมผัสมาเขียนลงในช่องว่างตัวอย่าง :ชื่อ.................................................................................................เลขที่..........ชั้น.............................กำพย์ยำนีลานา สิ เอ็ดคาจาอย่ำคลำยวรรคหน้าห้าคาหมาย วรรคหลังหกยกแสดง๑.ครุลหุนั้น ไม่สาคัญอย่าระแวง๒.ลา - นาคา - จา……...…..…………..........................…………...………...............…...…………..…………..................๓. สัมผัสต้องจัดแจง ให้ถูกต้องตามวิธี“เก่งมากครับ ! ที่หนูโยงสัมผัสสระถูกต้อง”ตอนที่ ๙แบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง (กำพย์ยำนีไพเรำะ)
 22. 22. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๒ตอนที่ ๑๐ ร้อยรัดเรียบเรียงคาชี้แจงให้นักเรียนเรียงลาดับกลอนสุภาพ ๒ วรรค และตั้งชื่อบทกลอนให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องตัวอย่าง :เช้าตื่นขึ้นรีบเร่งไปโรงเรียน หมั่นอ่านเขียนท่องจาทาตามครูชื่อเรื่อง นักเรียน๑.ชื่อเรื่อง๒.ชื่อเรื่อง๓.ชื่อเรื่องหมั่นอ่านเขียนท่องจาทาตามครูเช้าตื่นขึ้นรีบเร่งไปโรงเรียนพอเจอคนรีบบินโผผินไกลแมลงปอปีกบางบินเวียนวนอึ่งอ่างร้องก้องดังหลังฝนตกส่วนคางคกกระโดดอยู่ไปมาอยู่กันอย่างสันติสุขเสมอไปณ ป่าใหญ่มีเสือกวางเก้งช้างแบบฝึกชุดที่ ๓ การอ่าน การเขียนบทร้อยกรอง (เสียงเสนาะกลอนสุภาพ)
 23. 23. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๓คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรื่อง ต่อจากที่กาหนดให้เป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์พร้อมตั้งชื่อเรื่องเรื่อง....................................................หนูกิ่งเป็นเด็กหญิงอายุ ๕ ขวบ อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ และพี่ชาย......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................. ผู้ประเมิน(..............................................................)ผู้สอนตอนที่ ๑แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 24. 24. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๔ตอนที่ ๒คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรื่องต่อจากที่กาหนดให้เป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์พร้อมตั้งชื่อเรื่องเรื่อง....................................................เมื่อวันสงกรานต์ที่ผ่านมา ครอบครัวของฉัน ได้กลับไปเยี่ยมบ้าน........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................. ผู้ประเมิน(..............................................................)ผู้สอนแบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 25. 25. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๕ตอนที่ ๓คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้เขียนเป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์พร้อมตั้งชื่อเรื่องเกรียงไกร ปีศาจ สะเทือนใจ กวาดต้อน ศักดิ์สิทธิ์ทรุดโทรม ขรุขระ คว่าหน้า แกว่งไกว แสวงหาเรื่อง............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษาอักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................. ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนแบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 26. 26. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๖คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้ เขียนเป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์พร้อมตั้งชื่อเรื่องมหาวิทยาลัย สัญญาณ พัฒนา อดีตกาล ความเพียรยุติธรรม ใคร่ครวญ เปรมปรีดา สุจริต เชี่ยวชาญเรื่อง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................. ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๔แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 27. 27. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๗คาชี้แจง ให้นักเรียน เขียนบรรยายเป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์ โดยเลือกหัวข้อเรื่องจากที่กาหนดให้ ๑ หัวข้อ๑. เศรษฐกิจพอเพียง๒. เรารักภาษาไทย๓. พ่อเจ้าชาวไทยเรื่อง............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษาอักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................. ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๕แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 28. 28. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๘คาชี้แจง ให้นักเรียน เขียนบรรยายเป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์ โดยเลือกหัวข้อเรื่องจากที่กาหนดให้ ๑ หัวข้อ๑. ปกป่าเพื่อพ่อ๒. รักพ่อพอเพียง๓. อนาคตของประเทศไทยเรื่อง............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๖ แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 29. 29. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๒๙คาชี้แจง ให้นักเรียน เขียนบรรยายเป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับความรักบ้านเกิดและตั้งชื่อเรื่องเรื่อง ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ ...................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ผู้สอนตอนที่ ๗ แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 30. 30. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๐คาชี้แจง ให้นักเรียน เขียนบรรยายเป็นเรื่องราวได้ใจความเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับอาหารไทยและตั้งชื่อเรื่องเรื่อง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลองค์ประกอบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ .......................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๘แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 31. 31. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๑คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายเรื่องจากภาพให้เป็นเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมตั้งชื่อเรื่องเรื่อง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ..................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๙แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 32. 32. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๒คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้มาเขียนสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับภาพพร้อมแต่งชื่อเรื่องชนบท ธรรมชาติ ผีเสื้อ ประเพณี อบอุ่นบัวหลวง พอเพียง ความรัก งดงาม ยามเช้าเรื่อง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๑๐ แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 33. 33. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๓คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้มาเขียนสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับภาพพร้อมแต่งชื่อเรื่องเพื่อน ลานบ้าน จับมือ สนุกสนาน วงกลมร่าเริง วันหยุด วงกลม หัวเราะ แกว่งเรื่อง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ................................................................. ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๑๑ แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 34. 34. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๔คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้มาเขียนสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับภาพพร้อมแต่งชื่อเรื่องปลาวาฬ ท้องทะเล แหวกว่าย แสนสวย อนุรักษ์ธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ มนุษย์ ทาลาย ปะการังเรื่อง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน(............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๑๒แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 35. 35. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๖ หน้า ๓๕คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้มาเขียนสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับภาพพร้อมแต่งชื่อเรื่องไวโอลิน ไพเราะ หลับตาพริ้ม ต้นไม้ใหญ่ ขับกล่อมนอนหลับ เพลิดเพลิน คลายเหงา ดนตรี สงบสุขเรื่อง..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................แบบประเมินการเขียนชื่อ-สกุลตั้งชื่อเรื่องสื่อความได้เหมาะสมใช้ภาษาเหมาะสมสื่อความได้ชัดเจนเรียงลาดับเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องใช้ภาษาได้ถูกต้องมีนิสัยที่ดีในการเขียนความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ.หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อลงชื่อ...............................................................ผู้ประเมิน(..............................................................)ครูผู้สอนตอนที่ ๑๓ แบบฝึกชุดที่ ๔ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์

×