طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار

عباس بني اسدي مقدم
عباس بني اسدي مقدمsoftware manager at meedc.ir en www.meedc.net , its.meedc.net , www.meedc.ir
‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫الله‬ ‫بسم‬
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬
‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬
‫پاییز‬۱۳۹۳
‫مقدم‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫عباس‬ : ‫ارایه‬
‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫کارشناس‬
‫تجربه/طرح‬ ‫عنوان‬
‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫کاری‬ ‫چارچوب‬
Open Source Web Application Framework
‫طرح‬ ‫تاریخچه‬
●‫ابتدای‬ : ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫روشهای‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫شروع‬
‫سال‬۱۳۸۹
●‫زمستان‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫مدیریت‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫اجرای‬۱۳۸۹‫مبنای‬ ‫بر‬
share point
●‫تناسب‬ ‫عدم‬ ‫تشخیص‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫بالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫کندکار‬ ‫بسیار‬ ‫پیشرفت‬ ‫بدلیل‬
.‫شد‬ ‫متوقف‬ ‫پروژه‬ ، ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫روش‬
●‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تجربیات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫وبا‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫مجددا‬
‫اطلعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫چارچوب‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫اطلعات‬
.‫شد‬ ‫گرفته‬
‫موجود/مشکلت‬ ‫وضعیت‬
●‫متنوع‬ ‫تکنولوژهای‬ ‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
● FoxPro
● Access 2003 , 2007 , 2010 , 2013
● Mssql Server 2000 , 2005, 2008
● Oracle Oracle Developer 6i (Oracle Client)
● Windows 2003 , 2008 , sharepoint , .Net
●‫متعدد‬ ‫پیمانکاران‬
●‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬ ، ‫نصب‬ ‫مستندات‬ ‫نبود‬
●‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بین‬ ‫ضعیف‬ ‫ارتباط‬
●‫اطلعات‬ ‫افزونگی‬
●‫پایه‬ ‫اطلعات‬ ‫جهت‬ ‫یکسان‬ ‫کدینگ‬ ‫نبود‬
●‫ویندوز‬ ‫برروی‬ ‫فقط‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ) ‫خاص‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫وابستگی‬XP‫با‬ ‫فقط‬ ‫دیگری‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نصب‬ (
Access 2007.‫میکند‬ ‫کار‬
●۳۲‫یا‬۶۴). ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫بودن‬ ‫بیتی‬‫محاسباتی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫دفتر‬–(
‫موجود/مشکلت‬ ‫وضعیت‬
●‫و‬ ‫سرور‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تعداد‬ ) ‫افزار‬ ‫پیمانکار/نرم‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫اختصاص‬
.( ‫یافته‬ ‫اختصاص‬ ‫منابع‬
●.‫شود‬ ‫می‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫کارتابلهای‬ ‫تعدد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تعدد‬
●.‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫جهت‬ ‫متخصص‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫کمبود‬
●‫جزیی‬ ‫بسیار‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫پیمانکاران‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬)Vendor LockIn.(
●.‫خارجی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫رایت‬ ‫کپی‬ ‫مساله‬ ‫به‬ ‫پیمانکاران‬ ‫ندادن‬ ‫اهمیت‬
●‫متمرکز‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫یابی‬ ‫رد‬ ‫عدم‬
)‫وجود‬ ‫عدم‬Log File‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فرمت‬ ‫با‬ ‫فایل‬ ‫ل گ‬ ‫وجود‬ ‫یا‬ ‫و‬(
‫حل‬ ‫راه‬
●‫کاری‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫،طرح‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫کلیات‬ ‫بببه‬ ‫توجببه‬ ‫بببا‬
)Framework‫یکپارچگی‬ ‫برقراری‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫مشکلت‬ ‫شدن‬ ‫کمتر‬ ‫بمنظور‬ (
. ‫خورد‬ ‫کلید‬ ‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫نسبی‬
●‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫پرسنل‬ ‫کاری‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫تدوین‬ ‫در‬
‫است‬ ‫نشده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫سازمانی‬ ‫هیچ‬ ‫در‬ ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬
.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫اجرا‬ ‫جهت‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫پیمانکار‬ ‫شرکت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬
●‫سازمان‬ ‫جاری‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تدریجی‬ ‫کامل‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫اجرای‬
‫نرم‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫برخی‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫است.با‬ ‫نشده‬ ‫مختل‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫برآورده‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫افزار‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
●‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ (‫تاندارد‬‫اس‬ ‫ر‬‫/غی‬ ‫ی‬‫قدیم‬ / ‫ای‬ ‫جزیره‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫)نرم‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ی‬‫پراکندگ‬ ‫و‬ ‫تعدد‬ ‫از‬
.‫است‬ ‫آمده‬ ‫بعمل‬ ‫جلوگیری‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫واحد‬ ‫کاری‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ‫بدلیل‬ ‫مربوطه‬
●‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫تعداد‬ ‫کاهش‬ ) ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬
. ‫است‬ ‫شده‬ ‫آنها‬ ( ‫پشتیبانی‬ ‫جهت‬
●‫کند.)مثل‬ ‫می‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫رعایت‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫اعمال‬ ‫کاری‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫وجود‬Log File‫می‬ ‫مجتمع‬ ‫ها‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬Single Sign On(‫شود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫تر‬ ‫راحت‬
●. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫کامل‬ ‫کاری‬ ‫چارچوب‬
●‫و‬ ‫،تجاری‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابزاری‬ ‫یا‬ (‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ) ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هیچ‬– –
‫یا‬ ‫لیسنس‬ ‫نیازمند‬Crack.‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫شده‬
●‫اند‬ ‫شده‬ ‫مجتمع‬ ‫پورتال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اند‬ ‫نشده‬ ‫تهیه‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بخشهایی‬
‫کارکنان‬ ‫پورتال‬ ‫و‬ ‫اتفاقات‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫اعتبارات‬ ‫مدیریتی‬ ‫گزارشات‬ ‫مانند‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
●‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫چارچوب‬ ‫توسعه‬ ‫در‬
: ‫است‬
●‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬PHP,ExtJs
●‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬Postgresql,MongoDB
●: ‫عامل‬ ‫سیستم‬Linux: ‫سرور‬ ‫وب‬Apache
) ‫باز‬ ‫متن‬ ‫همگی‬ ‫چارچوب‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫اجزاء‬Open Source‫و‬ (
.‫باشند‬ ‫می‬ ( ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ) ‫بستر‬ ‫از‬ ‫مستقل‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
●( ‫فعال‬ ‫غیر‬ / ‫فعال‬ ، ‫تعریف‬ ) ‫کاربران‬ ‫مدیریت‬
●‫ها‬ ‫دسترسی‬ ‫مدیریت‬
●Single Sign On
●‫مدیریت‬Log‫یا‬Log Manager‫مانند‬Query Log‫یا‬Auditing
●‫سیستم‬ ‫مدیریت‬App Manager(‫پیوندها‬ ‫تعریف‬ / ‫سیستم‬ ‫زیر‬ ‫ایجاد‬ )
●)‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫کامپوننت‬Grid,Date Picker,Form,Chart...,(
●) ‫سرویس‬ ‫وب‬Authentication,Email,SMS(
●‫پیام‬ ‫مدیریت‬
●‫پیشنهادات‬ ‫انتقادات‬
●Chat
●) ‫مفید‬ ‫توابع‬Abstract Data Layer,Utility Functions(
‫افزوده‬ ‫ارزش‬ / ‫چارچوب‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
●‫و‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫پتانسیل‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬
.‫میکند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬
●‫از‬ ‫استفاده‬WikiMedia‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
●‫از‬ ‫استفاده‬CMS‫باز‬ ‫متن‬ ‫بصورت‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫و‬ ‫ها‬
●‫بصورت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ارایه‬SAAS‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬Cloud Computing
. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬
‫مشابه‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬
: ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬
●Microsoft Share Point
●Oracle BPMS Suite
‫بسیار‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫نیازمند‬ ‫لیسنس‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫نیازمند‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫این‬
‫نیازمند‬ ‫آنها‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ( ‫اوراکل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خصوصا‬ ) ‫متخصص‬
‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫مضاف‬ .‫است‬ ‫زیاد‬ ‫آنها‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫طولنی‬ ‫زمان‬
.‫نمیدهند‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خواسته‬ ‫همه‬
‫شده‬ ‫انجام‬ ‫اقدامات‬ ‫گزارش‬
●‫سال‬ ‫ابتدای‬ : ‫طرح‬ ‫شروع‬ ‫زمان‬۱۳۹۰
●‫ماه‬ ‫شش‬ : ‫چارچوب‬ ‫اولیه‬ ‫هسته‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
●‫دوم‬ ‫نیمه‬ ‫ابتدای‬ ) ‫فوق‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اولین‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
‫سال‬۱۳۹۰( ‫کنون‬ ‫تا‬
●‫برنامه‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
‫پیمانکار‬ ‫شرکت‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫نویسی‬
‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
●‫شبکه‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫سیستم‬
●( ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫برق‬ ، ‫خسارات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ) ‫شبکه‬ ‫بازرسی‬ ‫سیستم‬
●‫مکانی‬ ‫اطلعات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
●‫برق‬ ‫بازار‬ ‫سیستم‬
●‫پیامک‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫سیستم‬
●‫استراتژی‬ ‫برنامه‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
●‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
●‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کنتور‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
●‫قرائت‬ ‫و‬ ‫وصول‬ ‫سیستم‬
●‫مصرف‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
●‫شکایات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫سیستم‬
‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬
‫پورتال‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬
‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫انتخاب‬ ‫صفحه‬
‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
‫کارکنان‬ ‫پورتال‬
‫سلمت‬ ‫های‬ ‫نمودار‬ ‫کارکنان‬ ‫پورتال‬–
‫سیستم‬gis
)‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫سیستم‬PM(
‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کنتور‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
‫پایان‬
‫سوالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬
:‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫ارایه‬ ‫این‬
● 4.2LibreOfice v
● 17Linux Mint
1 de 23

Recomendados

ελενη τελικο (αποθηκεύτηκε αυτόματα) por
ελενη τελικο (αποθηκεύτηκε αυτόματα)ελενη τελικο (αποθηκεύτηκε αυτόματα)
ελενη τελικο (αποθηκεύτηκε αυτόματα)Eleni Kots
469 vistas15 diapositivas
David Kaplin CV and Projects por
David Kaplin CV and ProjectsDavid Kaplin CV and Projects
David Kaplin CV and ProjectsDavid Kaplin B.Arch B.Com
969 vistas16 diapositivas
mbgformacion por
mbgformacionmbgformacion
mbgformacionmartasiain
172 vistas10 diapositivas
4аыбабөабаба por
4аыбабөабаба4аыбабөабаба
4аыбабөабабаEvsel Nith
405 vistas8 diapositivas
Preliminary blueprint-bm por
Preliminary blueprint-bmPreliminary blueprint-bm
Preliminary blueprint-bmHunter Malaya
355 vistas248 diapositivas
Booosting BIM II - BIR en EGM architecten - 15 december 2014 por
Booosting BIM II - BIR en EGM architecten - 15 december 2014Booosting BIM II - BIR en EGM architecten - 15 december 2014
Booosting BIM II - BIR en EGM architecten - 15 december 2014Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
780 vistas46 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Kelinci por
KelinciKelinci
Kelincifita23
357 vistas10 diapositivas
451º по фаренгейту por
451º по фаренгейту451º по фаренгейту
451º по фаренгейтуagrashhenkova
333 vistas10 diapositivas
Komplikasi yg mempengaruhi dan dipengaruhi kehamilan por
Komplikasi yg mempengaruhi dan dipengaruhi kehamilanKomplikasi yg mempengaruhi dan dipengaruhi kehamilan
Komplikasi yg mempengaruhi dan dipengaruhi kehamilanNova Ci Necis
803 vistas49 diapositivas
STRANEZZE E CURIOSITÀ SULLA UTILITÀ/PERICOLOSITÀ DEL CREOSOTO por
STRANEZZE E CURIOSITÀ SULLA UTILITÀ/PERICOLOSITÀ DEL CREOSOTOSTRANEZZE E CURIOSITÀ SULLA UTILITÀ/PERICOLOSITÀ DEL CREOSOTO
STRANEZZE E CURIOSITÀ SULLA UTILITÀ/PERICOLOSITÀ DEL CREOSOTOtramerper
538 vistas4 diapositivas
20141216ポータル紹介 por
20141216ポータル紹介20141216ポータル紹介
20141216ポータル紹介Kazufumi Yoshida
269 vistas12 diapositivas
Презентация для кредитной компании "Микрофинанс" por
Презентация для кредитной компании "Микрофинанс"Презентация для кредитной компании "Микрофинанс"
Презентация для кредитной компании "Микрофинанс"Агентство Презентаций "Romanoff"
480 vistas14 diapositivas

Destacado(15)

Kelinci por fita23
KelinciKelinci
Kelinci
fita23357 vistas
451º по фаренгейту por agrashhenkova
451º по фаренгейту451º по фаренгейту
451º по фаренгейту
agrashhenkova333 vistas
Komplikasi yg mempengaruhi dan dipengaruhi kehamilan por Nova Ci Necis
Komplikasi yg mempengaruhi dan dipengaruhi kehamilanKomplikasi yg mempengaruhi dan dipengaruhi kehamilan
Komplikasi yg mempengaruhi dan dipengaruhi kehamilan
Nova Ci Necis803 vistas
STRANEZZE E CURIOSITÀ SULLA UTILITÀ/PERICOLOSITÀ DEL CREOSOTO por tramerper
STRANEZZE E CURIOSITÀ SULLA UTILITÀ/PERICOLOSITÀ DEL CREOSOTOSTRANEZZE E CURIOSITÀ SULLA UTILITÀ/PERICOLOSITÀ DEL CREOSOTO
STRANEZZE E CURIOSITÀ SULLA UTILITÀ/PERICOLOSITÀ DEL CREOSOTO
tramerper538 vistas
दुनिया में स्थलीय टेलिपाथिक संदेश से शाश्वत पिता; दूसरा संदेश; पहले संदेश द्व... por Lo Que Vendra
दुनिया में स्थलीय टेलिपाथिक संदेश से शाश्वत पिता; दूसरा संदेश; पहले संदेश द्व...दुनिया में स्थलीय टेलिपाथिक संदेश से शाश्वत पिता; दूसरा संदेश; पहले संदेश द्व...
दुनिया में स्थलीय टेलिपाथिक संदेश से शाश्वत पिता; दूसरा संदेश; पहले संदेश द्व...
Lo Que Vendra286 vistas
O-NET อชิรญา 34 por achibeebee
O-NET อชิรญา 34O-NET อชิรญา 34
O-NET อชิรญา 34
achibeebee166 vistas
насоки за онлайн резервации - Kolektiva.com/bg por Zumzi
насоки за онлайн резервации - Kolektiva.com/bgнасоки за онлайн резервации - Kolektiva.com/bg
насоки за онлайн резервации - Kolektiva.com/bg
Zumzi268 vistas
Pasar Saham - 10 Event Penting (Key Events) por KuliahKita
Pasar Saham - 10 Event Penting (Key Events)Pasar Saham - 10 Event Penting (Key Events)
Pasar Saham - 10 Event Penting (Key Events)
KuliahKita270 vistas
Power Point por uswaroy
Power PointPower Point
Power Point
uswaroy2K vistas
105fm - Plano de Patrocínio por Meio & Mensagem
105fm - Plano de Patrocínio 105fm - Plano de Patrocínio
105fm - Plano de Patrocínio
Meio & Mensagem639 vistas

Similar a طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار

مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد por
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
577 vistas15 diapositivas
مهاجرت به متن باز por
مهاجرت به متن بازمهاجرت به متن باز
مهاجرت به متن بازعباس بني اسدي مقدم
774 vistas15 diapositivas
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری por
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریعباس بني اسدي مقدم
439 vistas23 diapositivas
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهد por
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهدزیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهد
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
453 vistas10 diapositivas
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهد por
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهدزیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهد
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
473 vistas10 diapositivas
Software architecture002 por
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002عباس بني اسدي مقدم
862 vistas15 diapositivas

Similar a طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار (20)

Chapter 09 - network operating systems por behrad eslamifar
Chapter 09 - network operating systemsChapter 09 - network operating systems
Chapter 09 - network operating systems
behrad eslamifar213 vistas
اتوماسیون اداری por Aharsoft
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
Aharsoft52 vistas
Security tools - ابزارهای امنیتی por Mehdi Esmaeilpour
Security tools - ابزارهای امنیتیSecurity tools - ابزارهای امنیتی
Security tools - ابزارهای امنیتی
Mehdi Esmaeilpour25 vistas
نرم افزار مدیریت جامع تولید por mehdi85
نرم افزار مدیریت جامع تولید نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید
mehdi852.7K vistas
Software Fault Avoidance in Implementation por Morteza Zakeri
Software Fault Avoidance in ImplementationSoftware Fault Avoidance in Implementation
Software Fault Avoidance in Implementation
Morteza Zakeri367 vistas
Chapter 01 - Introduction to Network+ por behrad eslamifar
Chapter 01 - Introduction to Network+Chapter 01 - Introduction to Network+
Chapter 01 - Introduction to Network+
behrad eslamifar445 vistas
چارچوب محتوای توگف por Amir Darajeh
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگف
Amir Darajeh1.3K vistas

Más de عباس بني اسدي مقدم

Covid19 por
Covid19Covid19
Covid19عباس بني اسدي مقدم
105 vistas10 diapositivas
پروژه پورتال جامع سازمانی por
پروژه پورتال جامع سازمانیپروژه پورتال جامع سازمانی
پروژه پورتال جامع سازمانیعباس بني اسدي مقدم
390 vistas24 diapositivas
Postgresql Server Programming por
Postgresql Server ProgrammingPostgresql Server Programming
Postgresql Server Programmingعباس بني اسدي مقدم
483 vistas29 diapositivas
An Introduction to Postgresql por
An Introduction to PostgresqlAn Introduction to Postgresql
An Introduction to Postgresqlعباس بني اسدي مقدم
479 vistas32 diapositivas
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی por
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی عباس بني اسدي مقدم
511 vistas13 diapositivas
Open Source Datawarehouse por
Open Source DatawarehouseOpen Source Datawarehouse
Open Source Datawarehouseعباس بني اسدي مقدم
877 vistas18 diapositivas

Más de عباس بني اسدي مقدم(17)

طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی por عباس بني اسدي مقدم
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی

طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار

 • 1. ‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫الله‬ ‫بسم‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ ‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫پاییز‬۱۳۹۳ ‫مقدم‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫عباس‬ : ‫ارایه‬ ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫کارشناس‬
 • 2. ‫تجربه/طرح‬ ‫عنوان‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫کاری‬ ‫چارچوب‬ Open Source Web Application Framework
 • 3. ‫طرح‬ ‫تاریخچه‬ ●‫ابتدای‬ : ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫روشهای‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫شروع‬ ‫سال‬۱۳۸۹ ●‫زمستان‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫مدیریت‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫اجرای‬۱۳۸۹‫مبنای‬ ‫بر‬ share point ●‫تناسب‬ ‫عدم‬ ‫تشخیص‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫بالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫کندکار‬ ‫بسیار‬ ‫پیشرفت‬ ‫بدلیل‬ .‫شد‬ ‫متوقف‬ ‫پروژه‬ ، ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫روش‬ ●‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تجربیات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫وبا‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫مجددا‬ ‫اطلعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫چارچوب‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫اطلعات‬ .‫شد‬ ‫گرفته‬
 • 4. ‫موجود/مشکلت‬ ‫وضعیت‬ ●‫متنوع‬ ‫تکنولوژهای‬ ‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ● FoxPro ● Access 2003 , 2007 , 2010 , 2013 ● Mssql Server 2000 , 2005, 2008 ● Oracle Oracle Developer 6i (Oracle Client) ● Windows 2003 , 2008 , sharepoint , .Net ●‫متعدد‬ ‫پیمانکاران‬ ●‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬ ، ‫نصب‬ ‫مستندات‬ ‫نبود‬ ●‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بین‬ ‫ضعیف‬ ‫ارتباط‬ ●‫اطلعات‬ ‫افزونگی‬ ●‫پایه‬ ‫اطلعات‬ ‫جهت‬ ‫یکسان‬ ‫کدینگ‬ ‫نبود‬ ●‫ویندوز‬ ‫برروی‬ ‫فقط‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ) ‫خاص‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫وابستگی‬XP‫با‬ ‫فقط‬ ‫دیگری‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ( Access 2007.‫میکند‬ ‫کار‬ ●۳۲‫یا‬۶۴). ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫بودن‬ ‫بیتی‬‫محاسباتی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫دفتر‬–(
 • 5. ‫موجود/مشکلت‬ ‫وضعیت‬ ●‫و‬ ‫سرور‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تعداد‬ ) ‫افزار‬ ‫پیمانکار/نرم‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫اختصاص‬ .( ‫یافته‬ ‫اختصاص‬ ‫منابع‬ ●.‫شود‬ ‫می‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫کارتابلهای‬ ‫تعدد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تعدد‬ ●.‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫جهت‬ ‫متخصص‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫کمبود‬ ●‫جزیی‬ ‫بسیار‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫پیمانکاران‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬)Vendor LockIn.( ●.‫خارجی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫رایت‬ ‫کپی‬ ‫مساله‬ ‫به‬ ‫پیمانکاران‬ ‫ندادن‬ ‫اهمیت‬ ●‫متمرکز‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫یابی‬ ‫رد‬ ‫عدم‬ )‫وجود‬ ‫عدم‬Log File‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فرمت‬ ‫با‬ ‫فایل‬ ‫ل گ‬ ‫وجود‬ ‫یا‬ ‫و‬(
 • 6. ‫حل‬ ‫راه‬ ●‫کاری‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫،طرح‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫کلیات‬ ‫بببه‬ ‫توجببه‬ ‫بببا‬ )Framework‫یکپارچگی‬ ‫برقراری‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫مشکلت‬ ‫شدن‬ ‫کمتر‬ ‫بمنظور‬ ( . ‫خورد‬ ‫کلید‬ ‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫نسبی‬ ●‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫پرسنل‬ ‫کاری‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫سازمانی‬ ‫هیچ‬ ‫در‬ ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫اجرا‬ ‫جهت‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫پیمانکار‬ ‫شرکت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ●‫سازمان‬ ‫جاری‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تدریجی‬ ‫کامل‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫نرم‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫برخی‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫است.با‬ ‫نشده‬ ‫مختل‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫برآورده‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫افزار‬
 • 7. ‫حل‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ●‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ (‫تاندارد‬‫اس‬ ‫ر‬‫/غی‬ ‫ی‬‫قدیم‬ / ‫ای‬ ‫جزیره‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫)نرم‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ی‬‫پراکندگ‬ ‫و‬ ‫تعدد‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫آمده‬ ‫بعمل‬ ‫جلوگیری‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫واحد‬ ‫کاری‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ‫بدلیل‬ ‫مربوطه‬ ●‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫تعداد‬ ‫کاهش‬ ) ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫آنها‬ ( ‫پشتیبانی‬ ‫جهت‬ ●‫کند.)مثل‬ ‫می‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫رعایت‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫اعمال‬ ‫کاری‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫وجود‬Log File‫می‬ ‫مجتمع‬ ‫ها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬Single Sign On(‫شود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ●. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫کامل‬ ‫کاری‬ ‫چارچوب‬ ●‫و‬ ‫،تجاری‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابزاری‬ ‫یا‬ (‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ) ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هیچ‬– – ‫یا‬ ‫لیسنس‬ ‫نیازمند‬Crack.‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫شده‬ ●‫اند‬ ‫شده‬ ‫مجتمع‬ ‫پورتال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اند‬ ‫نشده‬ ‫تهیه‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بخشهایی‬ ‫کارکنان‬ ‫پورتال‬ ‫و‬ ‫اتفاقات‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫اعتبارات‬ ‫مدیریتی‬ ‫گزارشات‬ ‫مانند‬
 • 8. ‫حل‬ ‫راه‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ●‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫چارچوب‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ : ‫است‬ ●‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬PHP,ExtJs ●‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬Postgresql,MongoDB ●: ‫عامل‬ ‫سیستم‬Linux: ‫سرور‬ ‫وب‬Apache ) ‫باز‬ ‫متن‬ ‫همگی‬ ‫چارچوب‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫اجزاء‬Open Source‫و‬ ( .‫باشند‬ ‫می‬ ( ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ) ‫بستر‬ ‫از‬ ‫مستقل‬
 • 9. ‫حل‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ●( ‫فعال‬ ‫غیر‬ / ‫فعال‬ ، ‫تعریف‬ ) ‫کاربران‬ ‫مدیریت‬ ●‫ها‬ ‫دسترسی‬ ‫مدیریت‬ ●Single Sign On ●‫مدیریت‬Log‫یا‬Log Manager‫مانند‬Query Log‫یا‬Auditing ●‫سیستم‬ ‫مدیریت‬App Manager(‫پیوندها‬ ‫تعریف‬ / ‫سیستم‬ ‫زیر‬ ‫ایجاد‬ ) ●)‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫کامپوننت‬Grid,Date Picker,Form,Chart...,( ●) ‫سرویس‬ ‫وب‬Authentication,Email,SMS( ●‫پیام‬ ‫مدیریت‬ ●‫پیشنهادات‬ ‫انتقادات‬ ●Chat ●) ‫مفید‬ ‫توابع‬Abstract Data Layer,Utility Functions(
 • 10. ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ / ‫چارچوب‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ●‫و‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫پتانسیل‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ .‫میکند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ●‫از‬ ‫استفاده‬WikiMedia‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ●‫از‬ ‫استفاده‬CMS‫باز‬ ‫متن‬ ‫بصورت‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ●‫بصورت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ارایه‬SAAS‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬Cloud Computing . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬
 • 11. ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ : ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ●Microsoft Share Point ●Oracle BPMS Suite ‫بسیار‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫نیازمند‬ ‫لیسنس‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫نیازمند‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫نیازمند‬ ‫آنها‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ( ‫اوراکل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خصوصا‬ ) ‫متخصص‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫مضاف‬ .‫است‬ ‫زیاد‬ ‫آنها‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫طولنی‬ ‫زمان‬ .‫نمیدهند‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خواسته‬ ‫همه‬
 • 12. ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫اقدامات‬ ‫گزارش‬ ●‫سال‬ ‫ابتدای‬ : ‫طرح‬ ‫شروع‬ ‫زمان‬۱۳۹۰ ●‫ماه‬ ‫شش‬ : ‫چارچوب‬ ‫اولیه‬ ‫هسته‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ●‫دوم‬ ‫نیمه‬ ‫ابتدای‬ ) ‫فوق‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اولین‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫سال‬۱۳۹۰( ‫کنون‬ ‫تا‬ ●‫برنامه‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫پیمانکار‬ ‫شرکت‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫نویسی‬
 • 13. ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ●‫شبکه‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫سیستم‬ ●( ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫برق‬ ، ‫خسارات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ) ‫شبکه‬ ‫بازرسی‬ ‫سیستم‬ ●‫مکانی‬ ‫اطلعات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ●‫برق‬ ‫بازار‬ ‫سیستم‬ ●‫پیامک‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫سیستم‬ ●‫استراتژی‬ ‫برنامه‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ●‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ●‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کنتور‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ●‫قرائت‬ ‫و‬ ‫وصول‬ ‫سیستم‬ ●‫مصرف‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ●‫شکایات‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫سیستم‬
 • 17. ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
 • 19. ‫سلمت‬ ‫های‬ ‫نمودار‬ ‫کارکنان‬ ‫پورتال‬–
 • 22. ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کنتور‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
 • 23. ‫پایان‬ ‫سوالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫ارایه‬ ‫این‬ ● 4.2LibreOfice v ● 17Linux Mint