چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری

عباس بني اسدي مقدم
عباس بني اسدي مقدمsoftware manager at meedc.ir en www.meedc.net , its.meedc.net , www.meedc.ir
1
2
‫باز‬ ‫متن‬ ‫کاری‬ ‫چارچوب‬
‫جهت‬
‫اری‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬
‫مقدم‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫عباس‬ : ‫دهنده‬ ‫ارائه‬
‫مشهد‬ ‫شهرستان‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬
3
‫مطالب‬ ‫سرفصل‬
‫تاریخچه‬
‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬‫ح‬‫ر‬‫ط‬
4
‫تاریخچه‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬

‫سال‬ : ‫طرح‬ ‫شروع‬۱۳۹۰

‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫مشابه‬‫کاهانی‬ ‫محسن‬ ‫دکتر‬‫ل‬‫ل‬ ‫قب‬
) . ‫است‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬۸۱-۸۹(

‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫ندارد‬ ‫تفاوتی‬ ‫طرح‬ ‫اصل‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هایی‬‫تفاوتا‬
5
‫تاریخچه‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
●‫ارتباطاتا‬ ‫و‬ ‫اطلعاتا‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ : ‫طرح‬ ‫مجری‬
‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماهه‬ ‫شش‬ : ‫اجرا‬ ‫زمان‬۱۳۹۰
●‫پذیرفته‬ ‫صورتا‬ ‫اطلعاتا‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫مراحل‬ ‫تمامی‬
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬‫یک‬ ‫نسخه‬‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬MySql‫توسط‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫پیمانکار‬
●‫از‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫توسعه‬MySql‫به‬PostgreSQL
. ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫نیرو‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ ‫در‬
●‫سال‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫دو‬ ‫نسخه‬ ‫توسعه‬۱۳۹۵‫نهایی‬ ‫سال‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬
6
‫پروژه‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬

‫متنوع‬ ‫های‬ ‫بستر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬

Access 2003 , 2007 , 2010 , 2013

MsSql Server 2000 , 2005, 2008,2014

Oracle & Oracle Developer 6i (Oracle Client)

sharepoint (97,2010), .Net

Windows 2003 , 2008

Linux

‫پیمانکار‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ا‬‫ز‬‫مج‬ ‫سرورهای‬ ‫اختصاص‬ ‫و‬ ‫متعدد‬ ‫پیمانکاران‬

‫بندی‬ ‫پیکر‬ ، ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مستنداتا‬ ‫نبود‬

‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بین‬ ‫ضعیف‬ ‫ارتباط‬

‫اطلعاتا‬ ‫افزونگی‬

‫پایه‬ ‫اطلعاتا‬ ‫جهت‬ ‫یکسان‬ ‫کدینگ‬ ‫نبود‬

‫ویندوز‬ ‫برروی‬ ‫فقط‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ) ‫خاص‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫وابستگی‬XP‫و‬ ‫نصب‬ (
‫با‬ ‫فقط‬ ‫دیگری‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬Access 2007.‫میکند‬ ‫کار‬

۳۲‫یا‬۶۴– ‫مهندسی‬ ‫.)دفتر‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫بودن‬ ‫بیتی‬
(‫محاسباتی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
7
‫پروژه‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬

‫ها‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اغلب‬ ‫نبودن‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫جغرافیایی‬ ‫حوزه‬ ‫گستردگی‬

‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هر‬ ‫مختص‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫شناسه‬ ‫وجود‬

‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫کارتابل‬ ‫کردن‬ ‫چک‬

‫ها‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫ی‬ ‫برقرار‬ ‫ضرورتا‬

‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫ضرورتا‬

‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بکارگیری‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬

‫مجوز‬ ‫نیازمند‬ ‫های‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫مداری‬ ‫اخلق‬

‫دستی‬ ‫بال‬ ‫اسناد‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫حرکت‬
8
‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسایی‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
‫شد‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫ضرورتا‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫برای‬ ‫مشخص‬ ‫حل‬ ‫راه‬
‫ار‬‫ر‬‫استق‬
‫سازمانی‬ ‫جامع‬ ‫پورتال‬
. ‫باشد‬‫می‬
9
‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايی‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
‫ای‬ ‫بگونه‬ ‫پورتال‬ ‫زیرساخت‬ ‫بعنوان‬ ‫مشخص‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫لزوم‬
:‫که‬
●.‫شود‬ ‫یکپارچه‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫مدیریت‬
●.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫شده‬ ‫مجتمع‬ ‫و‬ ‫واحد‬ ‫کارتابل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫کارکنان‬
●. ‫باشد‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬
●‫یا‬ ‫مجوز‬ ‫نیازمند‬ ‫المکان‬ ‫حتی‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬Crack. ‫نباشد‬ ‫شده‬
●‫و‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫وسیع‬ ‫جغرافیایی‬ ‫گستره‬ ‫در‬ ‫الکترونیک‬ ‫خدماتا‬ ‫ارایه‬
. ( ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تأمین‬ ، ‫مشترکین‬ ) ‫ذینفعان‬ ‫متنوع‬
●‫اجرای‬ ‫بر‬ ‫مترتب‬ ‫های‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬ ‫و‬ ‫الزاماتا‬ ‫اعمال‬ ‫امکان‬
‫نظیر‬ ‫استانداردهایی‬ISMS.
10
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
‫؟‬ ‫چیست‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬
●‫برای‬ ‫است‬ ‫چارچوبی‬‫تجمیع‬‫محدوده‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ، ‫اطلعاتا‬
.‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬
●‫یک‬EIP‫یا‬Enterprise Information Portal‫و‬ ‫واحد‬ ‫درگاه‬
‫سازمان‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تمامی‬ ( ‫وب‬ ‫)تحت‬ ‫اتصال‬ ‫نقطه‬ ‫و‬ ‫امن‬
.‫است‬
●.‫هستند‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫دارای‬ ‫زیادی‬ ‫بزرگ‬ ‫وسازمانهای‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
11
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
‫پور‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫امکاناتا‬ ، ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬
: ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫سازمانی‬ ‫تال‬
●) ‫ابری‬ ‫رایانش‬Cloud Computing(
●)‫چت‬Chat(
●)‫ایمیل‬Email(
●)‫دانش‬ ‫مدیریت‬Wiki(
●) ‫وبلگ‬Blog(
●‫فرآیندها‬ ‫مدیریت‬
●‫محتوی‬ ‫مدیریت‬
12
‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫متدلوژی‬ ‫و‬‫كار‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫شرح‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
●:‫مانند‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مطرح‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبانهای‬ ‫بین‬ ‫از‬
●Java
●Python
●Ruby
●PHP
‫زبان‬PHP.‫شد‬ ‫انتخاب‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
●‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬PostgreSQL‫پیشرفته‬ ‫بسیار‬ ‫ویژگیهای‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نیز‬
.‫شد‬ ‫برگزیده‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫بعنوان‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫ای‬
●‫مطرحی‬ ‫اسکریپت‬ ‫جاوا‬ ‫های‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫خصوص‬ ‫در‬
‫همچون‬Sencha ExtJs. ‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬
13
‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫متدلوژی‬ ‫و‬‫كار‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫شرح‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
: ‫باشد‬‫می‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫ترین‬‫پیشرفته‬ ‫پستگرس‬
●. ‫است‬ ‫گرا‬ ‫شی‬
●‫سازی‬‫پیاده‬Sql 2011
●‫قالب‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫بسیار‬ ‫پذیری‬ ‫توسعه‬ ‫قابلیت‬extension
●‫های‬‫قابلیت‬NoSql
●... ‫و‬ ‫پرل‬ ‫و‬ ‫پایتون‬ ‫و‬ ‫جاوا‬ ‫مانند‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
●‫داده‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫اتصال‬
●( ... ‫و‬ ‫آرایه‬ ) ‫متنوع‬ ‫بسیار‬ ‫داده‬ ‫انواع‬
14
‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫متدلوژی‬ ‫و‬‫كار‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫شرح‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
: ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پستگرس‬ ‫از‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬
●‫اینستاگرام‬
●Open Street Map
●Sony OnLine Entertainment
●) ‫اپل‬OS X Lion(
●‫زمین‬ ‫به‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫در‬ ‫متری‬ ‫تله‬ ‫های‬‫داده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ : ‫فضایی‬ ‫ایستگاه‬
●) ‫ردیت‬Reddit‫رنکینگ‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ (۳۲‫زبان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬
‫پایتون‬
●Open ERP
●Open Bravo
15
‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫متدلوژی‬ ‫و‬‫كار‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫شرح‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
●‫برروی‬ ‫و‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫بستر‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫کام‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫چارچوب‬
.‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ( ‫سرور‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ) ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬
●‫لینوکس‬ ،‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نسخه‬
‫توزیع‬ )CentOS‫باشد‬‫می‬ (
●‫از‬Nginx‫و‬ ‫سرور‬ ‫وب‬ ‫بعنوان‬ ‫نیز‬Load Balancer.‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬
16
‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫متدلوژی‬ ‫و‬‫كار‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫شرح‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
●: ‫چارچوب‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫قابلیت‬
●( ‫سیستم‬ ‫حذف‬ / ‫)ایجاد‬ ‫ها‬ ‫ماژولها/سیستم‬ ‫مدیریت‬
●‫یکپارچه‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬
●‫کاربران‬ ‫مدیریت‬
●‫امنیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دسترسی‬ ‫مدیریت‬
●) ‫لگ‬ ‫مدیریت‬QueryLog , Access Log(
●) ‫بیس‬ ‫دیتا‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫توابع‬Abstract Data Layer(
●) ‫کاربردی‬ ‫توابع‬Utility Function(
●‫کامپوننتهای‬UI
17
‫اثربخشی‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
●‫طرح‬ ‫این‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫شواهد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫توسعه‬
: ‫باشد‬‫می‬
●) ‫شبکه‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬pm)‫فیزیکی‬ ‫های‬‫دارایی‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ (CMMS(
●) ‫شبکه‬ ‫اطلعاتا‬ ‫مدیریت‬WebGIS(
●‫کارکنان‬ ‫پورتال‬
●‫برق‬ ‫بازار‬
●‫شبکه‬ ‫بازرسی‬
●‫پیامک‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫مدیریت‬
●‫شکایاتا‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬
●‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫های‬‫گزارش‬
●)‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کنتور‬ ‫مدیریت‬AMI(
●‫سرویس‬ ‫وب‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بین‬ ‫ارتباطاتا‬
18
‫اثربخشی‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬
‫ی‬‫ا‬‫ه‬
‫ح‬‫ر‬‫ط‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
●‫زبان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬PHP‫چارچوب‬ ‫ساختار‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توان‬‫می‬
: ‫کرد‬ ‫مجتمع‬ ‫و‬ ‫یکپارچه‬ ‫پورتال‬
●) ‫ابری‬ ‫رایانش‬OwnCloud(
●) ‫چت‬Open Fire(
●) ‫ایمیل‬Round Cube(
●) ‫دانش‬ ‫مدیریت‬WikiMedia(
●) ‫وبلگ‬LifeType(
19
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
20
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
21
‫اثربخشی‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
22
‫اثربخشی‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬
‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬
‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬
‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬
‫تاريخچه‬
23
‫مشهد‬ ‫شهرستان‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬‫مشهد‬ ‫شهرستان‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬
‫باز‬ ‫متن‬ ‫کاری‬ ‫چارچوب‬
‫جهت‬
‫اری‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫توسعه‬
‫تشکر‬ ‫با‬
1 de 23

Recomendados

Crisp dm.1.0 por
Crisp dm.1.0Crisp dm.1.0
Crisp dm.1.0ali ahmadi
196 vistas47 diapositivas
آموزش برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک دات نت por
آموزش برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک دات نتآموزش برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک دات نت
آموزش برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک دات نتfaradars
295 vistas10 diapositivas
مقدمه ای بر F# por
مقدمه ای بر F#مقدمه ای بر F#
مقدمه ای بر F#Shahriar Yazdipour
227 vistas19 diapositivas
Lightweight Virtualization in Linux por
Lightweight Virtualization in LinuxLightweight Virtualization in Linux
Lightweight Virtualization in LinuxSadegh Dorri N.
567 vistas60 diapositivas
Cloud vs grid por
Cloud vs gridCloud vs grid
Cloud vs gridOmid Sohrabi
580 vistas38 diapositivas
آزادی و محرمانگی در رایانش همراه por
آزادی و محرمانگی در رایانش همراهآزادی و محرمانگی در رایانش همراه
آزادی و محرمانگی در رایانش همراهجشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
481 vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری

طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار por
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار عباس بني اسدي مقدم
383 vistas23 diapositivas
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد por
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
577 vistas15 diapositivas
مفاهیم اولیه داکر por
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکرAli Rasoulian
37 vistas26 diapositivas
ِData Fusion and Log correlation tools & case-studies por
ِData Fusion and Log correlation tools & case-studiesِData Fusion and Log correlation tools & case-studies
ِData Fusion and Log correlation tools & case-studiesMahdi Sayyad
174 vistas66 diapositivas
Rezome.Ali.Bagheri por
Rezome.Ali.BagheriRezome.Ali.Bagheri
Rezome.Ali.BagheriAli Bagheri
131 vistas5 diapositivas
Data Fusion model for web analytics por
Data Fusion model for web analyticsData Fusion model for web analytics
Data Fusion model for web analyticsMahdi Sayyad
204 vistas32 diapositivas

Similar a چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری(20)

مفاهیم اولیه داکر por Ali Rasoulian
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکر
Ali Rasoulian37 vistas
ِData Fusion and Log correlation tools & case-studies por Mahdi Sayyad
ِData Fusion and Log correlation tools & case-studiesِData Fusion and Log correlation tools & case-studies
ِData Fusion and Log correlation tools & case-studies
Mahdi Sayyad174 vistas
Rezome.Ali.Bagheri por Ali Bagheri
Rezome.Ali.BagheriRezome.Ali.Bagheri
Rezome.Ali.Bagheri
Ali Bagheri131 vistas
Data Fusion model for web analytics por Mahdi Sayyad
Data Fusion model for web analyticsData Fusion model for web analytics
Data Fusion model for web analytics
Mahdi Sayyad204 vistas
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار por efazati
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
efazati147 vistas
ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری por Arash Bande Khoda
 ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری
ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری
Arash Bande Khoda1.2K vistas
مقدمه ای بر هوش تجاری por Zahra Mansoori
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاری
Zahra Mansoori62 vistas
2- Agile BABOK - Ali Razi por Ali Moghadam
2- Agile BABOK - Ali Razi2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali Razi
Ali Moghadam887 vistas
معرفي فايروال پايگاه داده por Hamid Torkashvand
معرفي فايروال پايگاه دادهمعرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه داده
Hamid Torkashvand411 vistas
Oracle Data Integrator (persian) por Ehsan Hamzei
Oracle Data Integrator (persian)Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)
Ehsan Hamzei635 vistas
چارچوب محتوای توگف por Amir Darajeh
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگف
Amir Darajeh1.3K vistas

Más de عباس بني اسدي مقدم

Covid19 por
Covid19Covid19
Covid19عباس بني اسدي مقدم
105 vistas10 diapositivas
پروژه پورتال جامع سازمانی por
پروژه پورتال جامع سازمانیپروژه پورتال جامع سازمانی
پروژه پورتال جامع سازمانیعباس بني اسدي مقدم
390 vistas24 diapositivas
Postgresql Server Programming por
Postgresql Server ProgrammingPostgresql Server Programming
Postgresql Server Programmingعباس بني اسدي مقدم
483 vistas29 diapositivas
An Introduction to Postgresql por
An Introduction to PostgresqlAn Introduction to Postgresql
An Introduction to Postgresqlعباس بني اسدي مقدم
479 vistas32 diapositivas
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی por
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی عباس بني اسدي مقدم
511 vistas13 diapositivas
Software architecture002 por
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002عباس بني اسدي مقدم
862 vistas15 diapositivas

Más de عباس بني اسدي مقدم(20)

طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی por عباس بني اسدي مقدم
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی

چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری

 • 1. 1
 • 2. 2 ‫باز‬ ‫متن‬ ‫کاری‬ ‫چارچوب‬ ‫جهت‬ ‫اری‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫مقدم‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫عباس‬ : ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫مشهد‬ ‫شهرستان‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬
 • 3. 3 ‫مطالب‬ ‫سرفصل‬ ‫تاریخچه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬‫ح‬‫ر‬‫ط‬
 • 4. 4 ‫تاریخچه‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬  ‫سال‬ : ‫طرح‬ ‫شروع‬۱۳۹۰  ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫فردوسی‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫مشابه‬‫کاهانی‬ ‫محسن‬ ‫دکتر‬‫ل‬‫ل‬ ‫قب‬ ) . ‫است‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬۸۱-۸۹(  ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫ندارد‬ ‫تفاوتی‬ ‫طرح‬ ‫اصل‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هایی‬‫تفاوتا‬
 • 5. 5 ‫تاریخچه‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬ ●‫ارتباطاتا‬ ‫و‬ ‫اطلعاتا‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ : ‫طرح‬ ‫مجری‬ ‫سال‬ ‫اول‬ ‫ماهه‬ ‫شش‬ : ‫اجرا‬ ‫زمان‬۱۳۹۰ ●‫پذیرفته‬ ‫صورتا‬ ‫اطلعاتا‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫مراحل‬ ‫تمامی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬‫یک‬ ‫نسخه‬‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬MySql‫توسط‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫پیمانکار‬ ●‫از‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫بعدی‬ ‫های‬ ‫توسعه‬MySql‫به‬PostgreSQL . ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫نیرو‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ●‫سال‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫دو‬ ‫نسخه‬ ‫توسعه‬۱۳۹۵‫نهایی‬ ‫سال‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬
 • 6. 6 ‫پروژه‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬  ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫بستر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬  Access 2003 , 2007 , 2010 , 2013  MsSql Server 2000 , 2005, 2008,2014  Oracle & Oracle Developer 6i (Oracle Client)  sharepoint (97,2010), .Net  Windows 2003 , 2008  Linux  ‫پیمانکار‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ا‬‫ز‬‫مج‬ ‫سرورهای‬ ‫اختصاص‬ ‫و‬ ‫متعدد‬ ‫پیمانکاران‬  ‫بندی‬ ‫پیکر‬ ، ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مستنداتا‬ ‫نبود‬  ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بین‬ ‫ضعیف‬ ‫ارتباط‬  ‫اطلعاتا‬ ‫افزونگی‬  ‫پایه‬ ‫اطلعاتا‬ ‫جهت‬ ‫یکسان‬ ‫کدینگ‬ ‫نبود‬  ‫ویندوز‬ ‫برروی‬ ‫فقط‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ) ‫خاص‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫وابستگی‬XP‫و‬ ‫نصب‬ ( ‫با‬ ‫فقط‬ ‫دیگری‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬Access 2007.‫میکند‬ ‫کار‬  ۳۲‫یا‬۶۴– ‫مهندسی‬ ‫.)دفتر‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫بودن‬ ‫بیتی‬ (‫محاسباتی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
 • 7. 7 ‫پروژه‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬  ‫ها‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اغلب‬ ‫نبودن‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫جغرافیایی‬ ‫حوزه‬ ‫گستردگی‬  ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هر‬ ‫مختص‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫شناسه‬ ‫وجود‬  ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫کارتابل‬ ‫کردن‬ ‫چک‬  ‫ها‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫ی‬ ‫برقرار‬ ‫ضرورتا‬  ‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫ضرورتا‬  ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بکارگیری‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬  ‫مجوز‬ ‫نیازمند‬ ‫های‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫مداری‬ ‫اخلق‬  ‫دستی‬ ‫بال‬ ‫اسناد‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫حرکت‬
 • 8. 8 ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسایی‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫ضرورتا‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫برای‬ ‫مشخص‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ار‬‫ر‬‫استق‬ ‫سازمانی‬ ‫جامع‬ ‫پورتال‬ . ‫باشد‬‫می‬
 • 9. 9 ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايی‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬ ‫ای‬ ‫بگونه‬ ‫پورتال‬ ‫زیرساخت‬ ‫بعنوان‬ ‫مشخص‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫لزوم‬ :‫که‬ ●.‫شود‬ ‫یکپارچه‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫مدیریت‬ ●.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫شده‬ ‫مجتمع‬ ‫و‬ ‫واحد‬ ‫کارتابل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫کارکنان‬ ●. ‫باشد‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ●‫یا‬ ‫مجوز‬ ‫نیازمند‬ ‫المکان‬ ‫حتی‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬Crack. ‫نباشد‬ ‫شده‬ ●‫و‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫وسیع‬ ‫جغرافیایی‬ ‫گستره‬ ‫در‬ ‫الکترونیک‬ ‫خدماتا‬ ‫ارایه‬ . ( ‫کارکنان‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تأمین‬ ، ‫مشترکین‬ ) ‫ذینفعان‬ ‫متنوع‬ ●‫اجرای‬ ‫بر‬ ‫مترتب‬ ‫های‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬ ‫و‬ ‫الزاماتا‬ ‫اعمال‬ ‫امکان‬ ‫نظیر‬ ‫استانداردهایی‬ISMS.
 • 10. 10 ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬ ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ●‫برای‬ ‫است‬ ‫چارچوبی‬‫تجمیع‬‫محدوده‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ، ‫اطلعاتا‬ .‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ●‫یک‬EIP‫یا‬Enterprise Information Portal‫و‬ ‫واحد‬ ‫درگاه‬ ‫سازمان‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تمامی‬ ( ‫وب‬ ‫)تحت‬ ‫اتصال‬ ‫نقطه‬ ‫و‬ ‫امن‬ .‫است‬ ●.‫هستند‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫دارای‬ ‫زیادی‬ ‫بزرگ‬ ‫وسازمانهای‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
 • 11. 11 ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬ ‫پور‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫امکاناتا‬ ، ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ : ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫سازمانی‬ ‫تال‬ ●) ‫ابری‬ ‫رایانش‬Cloud Computing( ●)‫چت‬Chat( ●)‫ایمیل‬Email( ●)‫دانش‬ ‫مدیریت‬Wiki( ●) ‫وبلگ‬Blog( ●‫فرآیندها‬ ‫مدیریت‬ ●‫محتوی‬ ‫مدیریت‬
 • 12. 12 ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫متدلوژی‬ ‫و‬‫كار‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫شرح‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬ ●:‫مانند‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مطرح‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبانهای‬ ‫بین‬ ‫از‬ ●Java ●Python ●Ruby ●PHP ‫زبان‬PHP.‫شد‬ ‫انتخاب‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ●‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬PostgreSQL‫پیشرفته‬ ‫بسیار‬ ‫ویژگیهای‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نیز‬ .‫شد‬ ‫برگزیده‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫بعنوان‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫ای‬ ●‫مطرحی‬ ‫اسکریپت‬ ‫جاوا‬ ‫های‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫همچون‬Sencha ExtJs. ‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬
 • 13. 13 ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫متدلوژی‬ ‫و‬‫كار‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫شرح‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬ : ‫باشد‬‫می‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫ترین‬‫پیشرفته‬ ‫پستگرس‬ ●. ‫است‬ ‫گرا‬ ‫شی‬ ●‫سازی‬‫پیاده‬Sql 2011 ●‫قالب‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫بسیار‬ ‫پذیری‬ ‫توسعه‬ ‫قابلیت‬extension ●‫های‬‫قابلیت‬NoSql ●... ‫و‬ ‫پرل‬ ‫و‬ ‫پایتون‬ ‫و‬ ‫جاوا‬ ‫مانند‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ●‫داده‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ●( ... ‫و‬ ‫آرایه‬ ) ‫متنوع‬ ‫بسیار‬ ‫داده‬ ‫انواع‬
 • 14. 14 ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫متدلوژی‬ ‫و‬‫كار‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫شرح‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬ : ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پستگرس‬ ‫از‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ●‫اینستاگرام‬ ●Open Street Map ●Sony OnLine Entertainment ●) ‫اپل‬OS X Lion( ●‫زمین‬ ‫به‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫در‬ ‫متری‬ ‫تله‬ ‫های‬‫داده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ : ‫فضایی‬ ‫ایستگاه‬ ●) ‫ردیت‬Reddit‫رنکینگ‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ (۳۲‫زبان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫پایتون‬ ●Open ERP ●Open Bravo
 • 15. 15 ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫متدلوژی‬ ‫و‬‫كار‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫شرح‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬ ●‫برروی‬ ‫و‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫بستر‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫کام‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫چارچوب‬ .‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ( ‫سرور‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ) ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ●‫لینوکس‬ ،‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ )CentOS‫باشد‬‫می‬ ( ●‫از‬Nginx‫و‬ ‫سرور‬ ‫وب‬ ‫بعنوان‬ ‫نیز‬Load Balancer.‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬
 • 16. 16 ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫متدلوژی‬ ‫و‬‫كار‬ ‫انجام‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫شرح‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬ ●: ‫چارچوب‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫قابلیت‬ ●( ‫سیستم‬ ‫حذف‬ / ‫)ایجاد‬ ‫ها‬ ‫ماژولها/سیستم‬ ‫مدیریت‬ ●‫یکپارچه‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ●‫کاربران‬ ‫مدیریت‬ ●‫امنیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دسترسی‬ ‫مدیریت‬ ●) ‫لگ‬ ‫مدیریت‬QueryLog , Access Log( ●) ‫بیس‬ ‫دیتا‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫توابع‬Abstract Data Layer( ●) ‫کاربردی‬ ‫توابع‬Utility Function( ●‫کامپوننتهای‬UI
 • 17. 17 ‫اثربخشی‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬ ●‫طرح‬ ‫این‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫شواهد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ : ‫باشد‬‫می‬ ●) ‫شبکه‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬pm)‫فیزیکی‬ ‫های‬‫دارایی‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ (CMMS( ●) ‫شبکه‬ ‫اطلعاتا‬ ‫مدیریت‬WebGIS( ●‫کارکنان‬ ‫پورتال‬ ●‫برق‬ ‫بازار‬ ●‫شبکه‬ ‫بازرسی‬ ●‫پیامک‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫مدیریت‬ ●‫شکایاتا‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ●‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫های‬‫گزارش‬ ●)‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کنتور‬ ‫مدیریت‬AMI( ●‫سرویس‬ ‫وب‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بین‬ ‫ارتباطاتا‬
 • 18. 18 ‫اثربخشی‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ج‬ ‫ی‬‫ا‬‫ه‬ ‫ح‬‫ر‬‫ط‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬ ●‫زبان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬PHP‫چارچوب‬ ‫ساختار‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توان‬‫می‬ : ‫کرد‬ ‫مجتمع‬ ‫و‬ ‫یکپارچه‬ ‫پورتال‬ ●) ‫ابری‬ ‫رایانش‬OwnCloud( ●) ‫چت‬Open Fire( ●) ‫ایمیل‬Round Cube( ●) ‫دانش‬ ‫مدیریت‬WikiMedia( ●) ‫وبلگ‬LifeType(
 • 19. 19 ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬
 • 20. 20 ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬
 • 21. 21 ‫اثربخشی‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬
 • 22. 22 ‫اثربخشی‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫گيري‬ ‫تصميم‬ ‫هاي‬ ‫شيوه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫ضرورتهای‬ ‫و‬ ‫مشکلتا‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫پیشنهادی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫آکادمیک‬ ‫مباحث‬ ‫اجرا‬ ‫متدلوژي‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫شرح‬ ‫اثربخشي‬ ‫نتايج‬ ‫و‬ ‫شواهد‬ ‫تاريخچه‬
 • 23. 23 ‫مشهد‬ ‫شهرستان‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬‫مشهد‬ ‫شهرستان‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫کاری‬ ‫چارچوب‬ ‫جهت‬ ‫اری‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫تشکر‬ ‫با‬