Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Próximo SlideShare
What to Upload to SlideShare
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

3

Compartir

Слоган - Катерина Сопова

Descargar para leer sin conexión

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Слоган - Катерина Сопова

 1. 1. К А Т Е Р И Н А С О П О В А , с у д о в и й е к с п е р т , п а т е н т н и й п о в і р е н и й , н а у к о в и й с п і в р о б і т н и к Н Д І І В Н А П р Н У к р а ї н и СЛОГАН ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 2. 2. СЛОГАН ЯК ОБ'ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА Може охоронятись, якщо • має творчий характер • є оригінальним • виражений в об'єктивній формі Фраза є настільки оригінальною, що виключається випадковість у разі збігу • Складність доведення творчого характеру слогана • Ідеї не охороняються авторським правом. Фрази, що передають ідею, зазвичай виражаються обмеженою кількістю способів і, відповідно, не підлягають захисту авторським правом. • Слогани і фрази часто є загальними ідіомами і тому є вільними для використання будь-ким. Надання монополії в кінцевому підсумку може паралізувати суспільство, а мета авторського права – це заохочення творчості.
 3. 3. ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА СЛОГАН Залежить від того, як використовується слоган: • збірник коротких фраз і виразів (декілька фраз або збірник в цілому) • слоган використовується для продажу товарів і послуг • автор вимагає охорони єдиного літературного виразу зі значного за обсягом твору
 4. 4. ЧИ Є ВИКОРИСТАННЯ СЛОГАНА ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКИХ ПРАВ? • Чи достатньо творчого характеру для надання охорони одній фразі? • Чи є слоган настільки оригінальним? Як встановити цю оригінальність? • Навіть якщо слоган чи фраза охороняються авторським правом, чи є значним запозичення? • Як використовується запозичений слоган (фраза)? • Якщо два слогана або фрази не є ідентичними, а є лише схожими, чи може вважатись таке запозичення використанням твору? Чи є воно переробкою або іншою зміною твору, що призводить до порушення АП? • Чи можна віднести запозичення слогана (фрази) до випадків вільного використання твору, наприклад пародії?
 5. 5. ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ Для визначення порушення АП необхідно встановити причинний зв’язок між запозиченим і оригінальним твором Твори можуть бути створені самостійно, незалежно один від одного, збіг певних фрагментів творів може природно випливати з єдності джерел, якими користувались обидва автори під час роботи над їхніми творами. Оригінальний текст Запозичений текст ПРИЧИНА НАСЛІДОК
 6. 6. ОРИГІНАЛЬНІСТЬ СЛОГАНА ЯК ОБ'ЄКТА АП Висловлювання судді Френка у справі Heim v. Universal Pictures залишається найбільш зрозумілим керівництвом для захисту коротких фраз: літературна фраза повинна бути настільки своєрідною, що її поява в іншій роботі виключає випадковість. Що викликає цю своєрідність та особливість? У пародії це взаємодія чогось звичного з чимось невідповідним або недоречним. В образній фразі, наприклад "E.T. Phone Home", це нерозривний зв'язок між словами та вигаданою особистістю. В епіграмі це демонстрація високоструктурованої творчості. Щоб визначити, наскільки захищеною може бути фраза, треба поставити запитання: чи достатньо оригінальною є фраза, настільки, що можна зробити лінію, яка відокремлює авторський вираз від того, що є загальнодоступним? У будь- якому місці, де ця лінія малюється, це буде здаватися довільним та суб'єктивним, але це не є підставою для того, щоб не малювати її. Якщо автор створив унікальну сугестивну фразу, то суди захищатимуть її авторським правом. Але якщо авторська літературна фраза є просто тривіальним варіантом від того, що вже належить публіці, то авторське право не буде розповсюджуватись. Copyright Protection for Short Phrases – Rich Stim By Mary Minow/ SEPTEMBER 9, 2003 / Stanford Copyright & Fair Use. URL: http://fairuse.stanford.edu/2003 /09/09/copyright_protection_for _short/
 7. 7. ОРИГІНАЛЬНІСТЬ СЛОГАНА ЯК ОБ'ЄКТА АП Judge Frank’s observation in Heim v. Universal Pictures remains the most insightful guideline for the protection of short phrases-a literary phrase must be so idiosyncratic that its appearance in another work would preclude coincidence. What produces this idiosyncrasy? In parody, it is the interposition of something familiar with something incongruous. In a character phrase, such as “E.T. Phone Home,” it is the inseparable association between the words and the fictional personality. In an epigram, it is the demonstration of a highly structured creativity. In order to guess how protectible a phrase may be, the question must be asked-as in the protection of characters-has enough development gone into the work so that a line can be drawn separating the author’s expression from that which is in the public domain? Wherever this line is drawn, it will seem arbitrary, but “that is no excuse for not drawing it . . ”. If an author has created a uniquely suggestive phrase, then the courts will protect it under copyright. But if an author’s literary phrase is merely a trivial variation on that which already belongs to the public, copyright will not extend. Copyright Protection for Short Phrases – Rich Stim By Mary Minow/ SEPTEMBER 9, 2003 / Stanford Copyright & Fair Use. URL: http://fairuse.stanford.edu/2003 /09/09/copyright_protection_for _short/
 8. 8. ЯК ЗАХИСТИТИ СЛОГАН? • АП • Рекламне гасло повинно бути коротким, лаконічним та оригінальним, швидко запам'ятовуватись споживачем. • Для надання охорони АП, для визнання слогана оригінальним цього недостатньо. • АП за своїм характером не передбачає використання слогана при маркуванні товарів чи послуг • ТМ • Відносно довгий рекламний слоган на упакуванні товару є складним для сприйняття як вказівка на походження товару • Слоган сприймається скоріше як рекламне звернення або частина упакування товару, а не як позначення, що вказує на джерело походження, а як проста частина упакування товару
 9. 9. Позначення за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Побічне спонукання до придбання товару Мета – індивідуалізація продукції чи послуг окремої особи на ринку • Торговельна марка Коротка словесна фраза, що виражає сутність реклами та спонукає споживача до придбання товару чи послуги Пряме спонукання до придбання товару Мета – спонукання споживача до споживання продукції • Слоган СЛОГАН ЯК ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА Спільне: - Є словесним позначенням - Виконують інформативну функцію, доведення до споживача інформації про продукцію чи послугу - Виконують ідентифікаційну (розпізнавальну) функцію, дозволяють визначити джерело походження товару
 10. 10. ВИМОГИ ДО СЛОГАНІВ ЯК ТМ • Повинен сприйматись як засіб індивідуалізації джерела походження товару чи послуги, а не просте рекламне звернення (в ЄС) • Не повинен містити терміни, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності та моралі • Не повинен бути оманливим або таким, що вводить в оману щодо товару чи послуги або їх походження • Не повинен містити терміни, необхідні для продажу та реалізації товарів чи надання послуг, а також загальновживані слова для товарів та послуг певного виду • Не повинен бути описовим, мати хвалебний характер, тобто повинен мати розрізняльну здатність • Може набути розрізняльну здатність у процесі використання • Не повинен бути схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками
 11. 11. СЛОГАН ЯК ТМ В УКРАЇНІ
 12. 12. РОЗРІЗНЯЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СЛОГАНІВ ЯК ТМ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ • щодо позначень, які використовуються як рекламні слогани, що вказують на якість або спонукають купувати товари чи послуги, то реєстрація таких позначень не виключається з огляду на ознаки їх використання • щодо оцінки відмітності таких знаків, до них не застосовуються більш суворі критерії, ніж ті, що застосовуються до інших типів знаків • рекламний слоган не повинен відображати "фантастичність" щоб мати мінімальний рівень відмітності. • торговельна марка, що складається з рекламного гасла, повинна розглядатися як така, що позбавлена ​​відмітного характеру, якщо вона може бути сприйнята відповідною публікою як проста рекламна формула. Натомість така марка повинна бути визнана такою, що має відмітний характер, якщо, крім рекламної функції, відповідна громадськість може негайно сприйняти її як джерело комерційного походження відповідних товарів і послуг. GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS, Part B, Examination. Absolute Grounds for Refusal — NON- DISTINCTIVE TRADE MARKS (Article 7(1)(b) EUTMR). Page 10
 13. 13. РОЗРІЗНЯЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СЛОГАНІВ ЯК ТМ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ Рекламний слоган, ймовірно, буде відмітним, коли він є більш ніж просто рекламним повідомленням, що висвітлює якості товарів чи послуг, які розглядаються, тому що він: • являє собою гру слів та / або • включає в себе елементи концептуальної інтриги чи сюрпризу, щоб це сприймалось як образність, дивність або несподіваність і / або • має певну оригінальність або резонанс і / або • викликає у свідомості відповідної громадськості когнітивний процес або вимагає зусиль для тлумачення. На додаток до вищесказаного, можна навести наступні характеристики слогана для виявлення його відмітності: • нестандартні синтаксичні структури • використання лінгвістичних та стилістичних прийомів, таких як алітерація, метафори, рими, парадокс тощо. GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS, Part B, Examination. Absolute Grounds for Refusal — NON- DISTINCTIVE TRADE MARKS (Article 7(1)(b) EUTMR). Page 10
 14. 14. DISTINCTIVE ADVERTISING SLOGAN An advertising slogan is likely to be distinctive whenever it is seen as more than a mere advertising message extolling the qualities of the goods or services in question because it: • constitutes a play on words and/or • introduces elements of conceptual intrigue or surprise, so that it may be perceived as imaginative, surprising or unexpected, and/or • has some particular originality or resonance and/or • triggers in the minds of the relevant public a cognitive process or requires an interpretative effort. In addition to the above, the following characteristics of a slogan may contribute towards a finding of distinctiveness: • unusual syntactic structures • the use of linguistic and stylistic devices, such as alliteration, metaphors, rhyme, paradox, etc. GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS, Part B, Examination. Absolute Grounds for Refusal — NON- DISTINCTIVE TRADE MARKS (Article 7(1)(b) EUTMR). Page 10
 15. 15. EQUIPMENT FOR LIFE • Class 18: ‘Luggage, wheeled luggage, wallets, purses, backpacks, pouches, bags, shoulder bags, travel bags, duffel bags and messenger bags’; • Class 25: ‘Clothing, namely, caps, shirts, jackets, socks, shorts, pant[s] and sweaters’; • Class 35: ‘Mail order, retail and computerised online ordering service in the field of clothing and luggage’
 16. 16. EQUIPMENT FOR LIFE • Стосовно сприйняття виразу «EQUIPMENT FOR LIFE», Суд вважає, що, на відміну від того, що стверджує заявник, по відношенню до відповідних товарів, він буде розумітись так, що ці товари триватимуть протягом життя покупця. Таким чином, це вираження пропонує, що при застосуванні до відповідних товарів це щось дуже надійне, довготривале, і що товари можуть бути зроблені на тривалий термін. Крім того, аргумент заявника про те, що це міркування не має сенсу, оскільки відповідні товари регулярно замінюються новими, більш модними предметами, не можуть бути прийняті. Той факт, що споживачі можуть замінити одяг для того, щоб стежити за модними тенденціями, не впливає на повідомлення про тривалість відповідних товарів, явно передане відповідним знаком. • Більше того, Суд вважає, що вираз «EQUIPMENT FOR LIFE» буде негайно зрозумілим для відповідної громадськості. У зв'язку з цим OHIM правильно зазначив, що ця громадськість не потребує спеціальних знань, щоб мати достатньо чіткий зв'язок між маркою та товарами та сприймати чітке, безпосереднє, негайне, а отже, і описове повідомлення цієї марки. JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Fourth Chamber), 7 October 2015, in Case T-642/14
 17. 17. EQUIPMENT FOR LIFE • As regards the perception of the expression ‘equipment for life’, the Court finds that, contrary to what is claimed by the applicant, it will be understood, in relation to the relevant goods, as meaning that those goods will last for the lifetime of the purchaser. Thus, that expression suggests, when applied to the goods concerned, that these are very robust, long-lasting, and that they can be made to last a long time. Moreover, the applicant’s argument that that reasoning does not make sense because the goods concerned are regularly replaced by newer, more fashionable items cannot be accepted. The fact that consumers may replace their clothing in order to follow fashion trends does not affect the message about the durability of the goods concerned clearly conveyed by the sign in question. • Furthermore, the Court finds that, as stated, in essence, in paragraph 22 of the contested decision, the expression ‘equipment for life’ is immediately comprehensible by the relevant public even if, as regards the meaning accepted by the Court in paragraph 37 above, it is not written in accordance with the rules of English grammar. In that regard, OHIM stated, correctly, that that public did not need special knowledge in order to make a sufficiently clear link between the mark and the goods and to perceive the clear, direct, immediate, and consequently, descriptive message of that mark. JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Ninth Chamber) 29 January 2015 In Case T-59/14
 18. 18. INVESTING FOR A NEW WORLD • Class 35: ‘Providing information and analysis relating to economic market data; providing business and market research services to individual and institutional financial investors and financial professionals; business management consultation; market analysis’; • Class 36: ‘Investment management services; investment advice; financial risk management; stock brokerage services in the field of investment company shares; mutual fund brokerage services; mutual fund investment services; mutual fund distribution services; financial asset management; financial asset evaluation; investment services, namely, management and brokerage in the fields of stocks, bonds, options, commodities, futures and other securities, and the investment of funds of others; investment advisory services; financial investment research; equity capital investment; financial investment in the field of real estate; fiscal assessments and evaluations; financial management of real estate and mutual fund investment trusts; financial research; preparation of financial reports for others and financial analysis related thereto; providing financial information in the field of investment opportunities and financial analysis; investment management and distribution of shares of investment companies or other pooled investment vehicles, namely, of collateralized debt obligations, collateralized loan obligations, mutual funds, hedge funds and variable insurance funds; online financial services, namely, investment fund transfer and transaction services, financial planning and financial research; financial management and financial planning; distribution and administration of exchange-traded funds’.
 19. 19. INVESTING FOR A NEW WORLD • Поєднання звичайних англійських слів в єдиному позначенні, що відповідає правилам граматики англійської мови, є чітким однозначним повідомленням, яке одразу сприймається і є очевидним, не потребує додаткових пояснень та зусиль з боку англомовного споживача. Відповідно, як стверджувала Апеляційна рада, словосполучення INVESTING FOR A NEW WORLD в цілому, може бути легко зрозумілим відповідною громадськістю з урахуванням загальних англійських слів. Це означає, що пропоновані послуги призначені для нових потреб у світі. З огляду на те, що послуги, на які поширюється заявка на знак стосуються діяльності, пов'язаної з фінансуванням, та мають тісний зв'язок зі словом "інвестування", Апеляційна рада правильно визнала, що повідомлення, передане за допомогою виразу INVESTING FOR A NEW WORLD, полягало в тому, що, купуючи заявлені послуги, інвестуючи гроші або капітал створюється можливість у новому світі, що має позитивне значення. • Більш того, вираження, для якого заявлена торговельна марка, є однозначним і не має жодної конкретної семантичної глибини, яка б запобігала відповідній громадськості робити прямий зв'язок з послугами, що охоплюються цією торговельною маркою. З огляду на послуги, охоплені заявкою на реєстрацію, позначення складається з банального виразу, який відповідна громадськість не має потреби аналізувати, щоб його зрозуміти. • Крім того, як зазначає Апеляційна рада, словесне позначення INVESTING FOR NEW WORLD не є грою слів і не включає в себе будь-які образні, несподівані елементи, здатні надати йому відмітний характер у пам'яті відповідної громадськості. Отже, знак, про який йде мова, набуває вигляду звичайного рекламного повідомлення, яке позбавлене будь-яких елементів, які могли б дозволити відповідній громадськості легко і негайно запам'ятати їх як торговельну марку стосовно зазначених послуг. Таким чином, Апеляційна рада правильно визнала, що заявлене позначення позбавлене дистинктивного характеру. JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Ninth Chamber) 29 January 2015 In Case T-59/14
 20. 20. INVESTING FOR A NEW WORLD • The combination of common English words in a single sign, which is in conformity with the rules of English grammar, conveys a clear and unequivocal message which is immediately apparent and does not require any interpretative effort on the part of an English-speaking consumer (see, to that effect, judgment of 25 March 2014 in Deutsche Bank v OHIM (Leistung aus Leidenschaft), T-539/11, EU:T:2014:154, and judgment in Passion to Perform, cited in paragraph 27 above, EU:T:2014:155, paragraph 41). Accordingly, as the Board of Appeal stated in paragraphs 22 and 23 of the contested decision, the word sign INVESTING FOR A NEW WORLD, considered as a whole, may be easily understood by the relevant public, in view of the common English words of which it consists, as meaning that the services offered are intended for a new world’s needs. Given that the services covered by the mark applied for are all related to activities connected with finance and have a close link with the word ‘investing’, as defined in paragraph 31 above, the Board of Appeal was right to find, in paragraph 31 of the contested decision, that the message conveyed by the expression ‘investing for a new world’ was that, when purchasing the services in question, the money or capital invested creates an opportunity in a new world, which carries a positive connotation. • What is more, the expression of which the mark applied for consists is unequivocal and does not have any particular semantic depth which would prevent the relevant public from making a direct link with the services covered by that mark (see, to that effect, judgment in INNOVATION FOR THE REAL WORLD, cited in paragraph 30 above, EU:T:2013:300, paragraph 40). In view of the services covered by the application for registration, the mark applied for thus constitutes a banal expression which the relevant public will not need to analyse for it to be understood. • Furthermore, as the Board of Appeal stated in paragraph 33 of the contested decision, the word sign INVESTING FOR A NEW WORLD does not constitute a play on words and does not include any imaginative, surprising or unexpected elements capable of conferring distinctive character on it in the mind of the relevant public. Consequently, the sign at issue takes the form of an ordinary advertising message, which is devoid of any elements that might enable the relevant public to memorise it easily and immediately as a trade mark in respect of the services designated. 35 The Board of Appeal was therefore right in finding that the sign at issue was devoid of any distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009. JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Ninth Chamber) 29 January 2015 In Case T-59/14
 21. 21. INNOVATION FOR THE REAL WORLD • Class 7 — “Motor vehicle products, namely fuel management systems and components, ignition systems and components, and emission control systems and components”; • Class 9 — “GPS navigation systems, radios, audio and sound systems and parts and accessories”; • Class 10 — “Medical apparatus and instruments for vital signs monitoring, for controlling medical infusions, and for the restoration and improvement of the respiratory function”; • Class 12 — “Motor vehicle products, namely braking systems and components, suspension systems and components, steering systems and components, powertrain suspension mounting systems, air bags, seat belts, shock absorbers and drive units for land vehicles”.
 22. 22. INNOVATION FOR THE REAL WORLD • Апеляційна рада не зробила помилку в оцінці, вказавши, що позначення "INNOVATION FOR THE REAL WORLD" не сприймається як вказівка на комерційне походження. Суд обґрунтував, що позначення, навіть як рекламний знак, не може розглядатись як таке, що має дистинктивний характер. У зв'язку з цим, як викладено у вищезгаданому рішенні, позначення, яке складається з рекламного гасла, повинно визнаватись таким, що має відмітний характер, якщо, крім рекламної функції, воно може бути негайно сприйняте відповідною громадськістю як вказівка на джерело комерційного походження відповідних товарів та послуг. • Next, after finding in paragraphs 29 to 32 of the judgment under appeal that the Board of Appeal had not committed an error of assessment in considering that the sign ‘INNOVATION FOR THE REAL WORLD’ was not perceived as an indication of the commercial origin of the goods in question, the General Court found, in accordance with the judgments in Case C-64/02 P OHIM v Erpo Möbelwerk EU:C:2004:645 and Audi v OHIM EU:C:2010:29, that the sign, even as a promotional sign, could not be regarded as having distinctive character. In that regard, it stated in essence in paragraphs 35 and 36 of the judgment under appeal that a mark which consists of an advertising slogan must be recognised as having distinctive character if, apart from its promotional function, it may be perceived immediately by the relevant public as an indication of the commercial origin of the goods and services concerned. ORDER OF THE COURT (Sixth Chamber) 12 June 2014 In Case C-448/13 P
 23. 23. СХОЖІСТЬ ТМ-ЛОЗУНГІВ Визначення ступеня схожості ТМ-лозунгів залежить від: • розрізняльної здатності словесних елементів, що входять до складу лозунгу (наприклад пов'язані та прив'язані лозунги містять як елемент іншу ТМ) • розрізняльної здатності лозунгу в цілому • порівняння позначень, де лозунгами є обидва позначення • порівняння позначень, одне з яких є лозунгом
 24. 24. Концептуально, попереднє позначення "SUCCEED" буде зрозуміле англомовній частині громадськості як досягнення успіху, особливо у бажаний спосіб (інформація, витяг зі словника, використаного на 08/08/2015 на сайті collinsdictionary.com), а спірний знак буде сприйматись англомовною частиною громадськості як слоган, який відтворює загальновідому фразу, що використовується на початку перегонів та змагань: "ready, set, go". Отже, позначення не схожі концептуально для англомовної частини громадськості. Єдина подібність між позначеннями випливає зі слова "SUCCEED", яке є єдиним словом у попередній торговельній марці та складовою частиною оскаржуваного позначення. На думку Відділу Опозиції, дуже сумнівно, що споживачі будуть пов'язувати цей елемент оскаржуваного позначення з попередньою маркою. З урахуванням вищевикладеного, Відділ Опозиції вважає, що обсяг охорони попередньої марки суттєво низький. Не існує претензій на репутацію або підвищену відмітність попередньої марки внаслідок широкого використання та впливу на відповідну громадськість. Оскільки існує декілька очевидних відмінностей між позначеннями, Відділ Опозиції вважає малоймовірним, що споживачі будуть негайно асоціювати відповідні позначення або будуть змішувати комерційні джерела товарів, що просуваються і продаються під цими конкуруючими марками. Крім того, у своїх спостереженнях опонент стверджує, що є багато зареєстрованих торговельних марок, які частково використовують вираз "ready, set ". Це є обґрунтованим спостереженням, і Відділ Опозиції розуміє логіку аргументу опонента, а саме те, що словосполучення "ready, set" є поширеним для використання як торговельна марка (реєстр показує, наскільки це популярно), і тому слово " succeed " буде мати більшу значимість в оскаржуваному позначенні. Крім того, слово "succeed" також є поширеним використанням для торговельних марок, і, на думку Відділу Опозиції, характерною особливістю оскаржуваного позначення є загальна комбінація слів «READY, SET, SUCCEED», що має чудернацький елемент, оскільки споживачі обумовлені звичкою очікувати, що третє слово буде 'go'. OPPOSITION No B 2 357 575 On 25/08/2015 OHIM
 25. 25. Conceptually, the earlier sign, ‘SUCCEED’, will be understood by the English-speaking part of the public as meaning to accomplish an aim, especially in the manner desired (information extracted from Dictionary used on 19/08/2015 at collinsdictionary.com), and the contested sign will be perceived by the English-speaking part of the public as a slogan that plays on the well-known phrase used to start races and competitions: ‘ready, set, go’. The signs are not similar conceptually for the English-speaking part of the public. The only similarity between the signs results from the word ‘SUCCEED’, which is the only word in the earlier mark and a constituent part of the contested sign. In the Opposition Division’s view, it is highly doubtful that consumers will make a connection between this element of the contested mark and the earlier mark. Taking the above into account, the Opposition Division considers that the scope of protection of the earlier mark is inherently low. There is no claim of reputation or enhanced distinctiveness of the earlier mark as a result of extensive use and exposure to the relevant public. Since there are several obvious differences between the marks, as is clear from the visual, aural and conceptual comparison undertaken, the Opposition Division believes it unlikely that consumers will make an immediate association between the signs concerned, or confuse the commercial sources of the goods marketed and sold under these competing marks. Moreover, in its observations, the opponent argues that there ‘are many registered trademarks which partially use the expression “ready, set”. This is a reasonable observation and the Opposition Division understands the logic behind the opponent’s argument, namely that the phrase ‘ready, set’ is common in trade mark use (the CTM register illustrates how popular it is) and that, therefore, the word ‘succeed’ will carry more trade mark significance in the contested mark. However, the word ‘succeed’ is also common in trade mark use and, in the opinion of the Opposition Division, the distinctiveness of the contested mark resides in the overall combination of the words ‘READY, SET, SUCCEED’, which has a fanciful element because consumers are conditioned by habit to expect the third word to be ‘go’. OPPOSITION No B 2 357 575 On 25/08/2015 OHIM
 26. 26. Жоден з елементів знаків не є більш відмітним чи домінуючим, ніж інші, зокрема їхні закінчення, " the world of work ". Обидва позначення не будуть поділені, а будуть сприйматись в цілому як слогани з певним змістом. Оскільки обидва позначення складаються з основних англійських слів, які безпосередньо пов'язані з наданими послугами, громадськість зрозуміє слогани на всій території Європейського Союзу. Протиставлене позначення інформує споживача про те, що робочий світ (робоче середовище) працює на основі запропонованих послуг. Попередній знак інформує споживача про те, що послуги формують ринок праці. Обидва слогани відрізняються на початку та визначають, що робиться зі світом праці. Беручи до уваги ці міркування, фонетична схожість позначень низька, оскільки вони збігаються на закінченні, але відрізняються на початку "POWERING" та "SHAPING", які громадськість спочатку сприймає під час читання, і які дають різне семантичне значення. Незважаючи на те, що громадськість не ділить відповідні знаки на елементи, щоб сприймати лише перше слово, вони все одно сприйматимуть його спочатку. Концептуально обидва позначення мають відношення до світу праці. Споживачі можуть пов'язувати обидва слогани з концепцією глобальних послуг, що пропонуються працівникам. Проте, це повідомлення має лише низьку відмітність і, отже, зменшує вплив при оцінці ймовірності сплутування. Потім позначення відрізняються за своїм повідомленням, оскільки один постачальник стверджує, що він powers the world of work while the other one claims to shape it. Тому споживач зможе відрізнити позначення з концептуальної точки зору. DECISION of the Fourth Board of Appeal of 13 January 2016 In Case R 222/2015-4
 27. 27. The contested sign informs the consumer that the world of work (the working environment) is powered by the offered services. The earlier mark informs the consumer that the services shape the work market. Both slogans are characterised by their beginnings which define what is done with the world of work. Taking these considerations into account, the signs are aurally similar to a low degree since they coincide in their endings but differ in their beginnings ‘POWERING’ and ‘SHAPING’, which the public will first perceive while reading, and which give the meaning of the signs a different connotation (see regarding the effect of different beginnings, e.g. 21/05/2015, T-420/14, Wine in Black / Nocal Black, EU:T:2015:312, § 22 ff.; 13/12/2012, T-34/10, Magic light, EU:T:2012:687, § 29; 16/12/2008, T-357/07, Focus Radio, EU:T:2008:581, § 36; 30/04/2014, T-170/12, Beyond Vintage, EU:T:2014:238, § 55, 56). Although the public will not dissect the marks at issue to perceive only the first word they will still perceive it first. Also from an aural perspective the signs are similar only to a low degree since they differ in their beginnings. The first word of the earlier sign is pronounced in two syllables /ˈʃeɪ / pɪŋ/ while the first word of the contested sign is pronounced in three syllables /ˈpaʊ / (ə) / rɪŋ/. The rhythm and intonation of the signs’ beginnings is clearly different. However, a low similarity of the sign is given due to the identical further words. Conceptually both signs relate to the world of work. The consumers may well link both slogans to a concept of globally offered employee services. This message is however only of a low distinctiveness and has therefore of a reduced impact while assessing a likelihood of confusion. Further the signs differ in their message as far as one provider claims that it powers the world of work while the other one claims to shape it. The consumer will therefore distinguish the signs at hand from a conceptual perspective. DECISION of the Fourth Board of Appeal of 13 January 2016 In Case R 222/2015-4
 28. 28. JOY • Всупереч вимозі опонента, слово "JOY" не має самостійної відмітної ролі у заявленому позначенні. У протиставленому позначенні слово "JOY" є частиною виразу "JOY IS A CHOICE", що грає лише вторинну роль у загальному враженні. Англомовна частина відповідної публіки не вважатиме цю фразу індикатором комерційного походження, а буде сприймати її слоганом, що має хвалебний характер. Іменник "JOY" утворює логічну одиницю з рештою речення і, отже, не виділяється або відображається як незалежний елемент. Він не буде ізольований від решти елементів позначення. • Незважаючи на збіг у слові "JOY", між протиставленими позначеннями низький ступінь концептуальної (семантичної) схожості. В той час, як слово "JOY" само по собі є досить невизначеним і загальним поняттям у попередній торговельній марці, він набуває більш конкретного значення в межах оскаржуваного позначення. В оскаржуваному позначенні слово "JOY" є предметом фрази з хвалебним характером. Фраза «JOY IS A CHOICE» нагадує споживачам про те, що їхнє щастя / задоволення відбувається в їхніх руках, що вказує на те, що покупка продукту, про який йде мова, може сприяти досягненню цього стану щастя / задоволеності. У заявленому позначенні комбінація слів "JOY IS A CHOICE", утворює логічну та концептуальну одиницю, невіддільне ціле, з семантичним значенням, яке відрізняється від слова "JOY", розглянутого окремо. DECISION of the First Board of Appeal of 23 June 2016 In Case R 235/2016-1
 29. 29. JOY • Contrary to the opponent’s claim the word ‘JOY’ does not have an independent distinctive role within the mark applied for. In the contested sign , the word ‘JOY’ forms part of the expression ‘JOY IS A CHOICE’ playing only a secondary role in the overall impression. The English-speaking part of the relevant public will not regard that phrase as an indication of commercial origin, but as a laudatory slogan. The noun ‘JOY’ forms a logical unit with the rest of the sentence and, therefore, does not stand out apart or appear as an independent element. It will not be isolated from the rest of the mark • As correctly stated by the Opposition Division, the English-speaking part of the relevant public will perceive the word ‘JOY’ as a vivid emotion of pleasure arising from a sense of well-being or satisfaction; the feeling or state of being highly pleased or delighted; exultation of spirit; gladness, delight. Despite the coincidence in the word ‘JOY’ the conflicting signs are conceptually similar at most to a low degree. Whereas the word ‘JOY’ by itself represents a rather vague and general concept in the earlier mark, it assumes a more concrete meaning within the contested sign. In the contested sign the word ‘JOY’ is the subject of a phrase with a laudatory character. The phrase ‘JOY IS A CHOICE’ reminds the consumers that their happiness / satisfaction is in their own hands alluding to the fact that buying the product at issue can contribute to reaching this state of happiness / satisfaction. In the complex mark applied for the words ‘JOY IS A CHOICE’ form a logical and conceptual unit, an inseparable whole, with a semantic value which is distinct from the word ‘JOY’ considered in isolation DECISION of the First Board of Appeal of 23 June 2016 In Case R 235/2016-1
 30. 30. НАСИЧУЄ, ПОПОВНЮЄ, ЗАПРАВЛЯЄ Компанія Stokely Van Camp Inc. подала позов проти компанії Heinz India Pvt Ltd. Позивач використовував для просування свого енергетичного напою слоган Rehydrate Replenish Refuel, який можна перекласти як "Насичує, поповнює, заправляє", зареєструвавши його у 2004 року як ТМ, в той час як компанія-відповідач з 2010 року стала власником ТМ у вигляді рекламного слогану Rehydrates fluids; replenishes vital salts; recharges glucose, який можна перекласти як "Насичує вологою, поповнює життєво важливі солі, заправляє глюкозою". Доводи позивача зводились до того, що через схожі рекламні слогани потенційний споживач може сплутати напої даних компаній. Суд постановив, що слова rehydrate, replenish, refuel на ринку спортивних та енергетичних напоїв необхідні для того, щоб описати характеристики продукту, визнав, що відповідач Heinz India Pvt Ltd тим самим права позивача Stokely Van Camp Inc на торговельну марку не порушив . Rachna Bakhru. New forms of branding: the sky's the limit? // World Trademark Review. August/September 2013. P. 104 - 105.
 31. 31. DISTINCTIVENESS OF SLOGANS Among the slogans refused registration in 2008 and 2009 by OHIM were: • “Passion for wood” for building materials; • “Leave an impression” for bar, entertainment and advertising services; • “Everywhere on earth” for transport services; • “Religieuse de Rêve” (A dream pastry) for pastries; • “Play for your country” for services for arranging golf tournaments; and • "Night of champions” in particular for entertainment services. Invariably, OHIM’s reasoning on refusals was that the public would be likely to understand those expressions as advertising messages, underlining the positive aspects of the goods and services, rather than as signs identifying the goods and services themselves (the function of a trademark). One of the few exceptions, the “Play with nature” TM slogan was accepted by OHIM to designate food and clothing supplements. The European Court of Justice also issued a decision in January that the Audi slogan “Vorsprung durch Technik” (Advancement through technology) could mature into registration as it was not necessary for a trademark slogan to display “imaginativeness” or “conceptual tension creating surprise and thus making a striking impression.” Slogans as Trademarks – European and French Practice. April 2010. By Franck Soutoul and Jean-Philippe Bresson / WIPO MAGAZINE/ URL: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html
 32. 32. СЛОГАН ЯК ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА Трамп подав заявку на реєстрацію торговельної марки в листопаді 2012 року на послуги, пов'язані з виборами, такі як "підвищення обізнаності громадськості з політичних питань". В серпні 2014 року Трамп подав ще одну заявку на торговельну марку з таким самим слоганом з метою нанесення його на всі види одягу від футболок до головних уборів. Можливо, він не зможе довести, що слоган "Make America Great Again" набув розрізняльної здатності, щоб перемістити його за межі описового характеру. Такий слоган - це загальна фраза, яка раніше використовувалась кількома американськими політиками. Рональд Рейган вперше застосував його в своїй президентській кампанії 1980 року, і багато людей в США все ще пов'язують його з політичною епохою. Інші кандидати на вибори в 2016 році також використовували цей слоган. How Donald Trump trademarked the slogan ‘Make America Great Again’ / Reuters/Lucy Nicholson. October 15, 2015 http://theconversation.com/how-donald-trump-trademarked-the-slogan-make-america-great-again-49070
 33. 33. СЛОГАН ЯК ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА Це не є великим сюрпризом. Дональд Трамп вміє створювати та зміцнювати бренд, як він це зробив (і все ще робить), витрачаючи багато грошей, надаючи право на використання свого імені для продуктів та послуг, що включають краватки, парфуми, воду і, звичайно, готелі. Але коли мова йде про політику, яка передбачає запрошення людей голосувати за вас, а потім прийняти політику в інтересах громадськості, то це звучить дивно і етично сумнівно, щоб змішувати останню з метою пошуку прибутку. How Donald Trump trademarked the slogan ‘Make America Great Again’ / Reuters/Lucy Nicholson. October 15, 2015 http://theconversation.com/how-donald-trump-trademarked-the-slogan-make-america-great-again-49070
 34. 34. Jennifer Laycock, мама з грудного вигодовування отримала листа у січні 2007 року від адвоката, який представляв Національну комісію зі свинини (National Pork Board). У листі зазначено, що слоган «The Other White Milk» на футболках, які вона продавала з посиланням на грудне молоко (на відміну від коров'ячого молока), був надто схожим на слоган «The Other White Meat», що могло фактично зменшити репутацію Національної комісії зі свинини. Who owns Cultural Idioms: Can you trademark a derivate slogan? by Heleigh Bostwick September, 2009/ URL: https://www.legalzoom.com/articles/who-owns-cultural-idioms-can-you-trademark-a-derivate-slogan
 35. 35. ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Стаття 4. Неправомірне використання позначень Неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96- %D0%B2%D1%80/print1481823175145678
 36. 36. ВИКОРИСТАННЯ СЛОГАНА Є НЕДОБРОСОВІСНОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ Стаття 15-1. Поширення інформації, що вводить в оману Поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання. Інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які: • містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору; • містять неповні, неточні або неправдиві дані про фінансовий стан чи господарську діяльність суб'єкта господарювання; • приписують повноваження та права, яких не мають, або відносини, в яких не перебувають; • містять посилання на обсяги виробництва, придбання, продажу чи поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, яких фактично не було на день поширення інформації. ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236/96- %D0%B2%D1%80/print1481823175145678
 37. 37. КРАЩА МЕРЕЖА СУПЕРМАРКЕТІВ УКРАЇНИ 2011 РОКУ Офіційний веб-сайт Антимонопольного комітету України. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/88954;jsessionid=ADA7C31FD6DFD132C8DB8054432AAAA7 Антимонопольний комітет України надав рекомендаційні роз’яснення одній із торговельних мереж щодо використання у рекламі слогану «Краща мережа супермаркетів України 2011 року». У роз’ясненні зазначено, що використання в рекламі такого слогану міститиме ознаки порушення конкуренційного законодавства. Як встановив Комітет, незалежне онлайн-опитування, на яке спиралася компанія під час визначення слогану, охопило незначну кількість торгових мереж, які здійснюють діяльність в Україні. При цьому, панель об’єктів дослідження становила неоднорідні як загальнодержавні, так і регіональні торгові мережі, які до того ж працюють, використовуючи магазини різного формату – від супермаркетів до магазинів біля дому. Крім того, в Комітеті відсутні докази репрезентативності вибірки для визначення ступеня довіри споживачів до мереж роздрібної торгівлі. А також, компанія не надала документів про те, що дане опитування визнано відповідними соціологічними колами України.
 38. 38. КОГДА ПРОСТУДА И ГРИПП ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ТРУДНОЙ, ЧАШКА ИНСТИ ОБЛЕГЧАЕТ ЕЕ • У 2010 р. АМКУ заборонив розповсюдження рекламних листівок з таким слоганом, мотивуючи тим, що така рекламна інформація є недобросовісною та вводить споживача в оману. • Рекламні листівки не містять попереджень і рекомендацій відносно застосування препаратів ИНСТИ. У даних матеріалах не звертається особлива увага пацієнтів з цукровим діабетом, а також тих, хто дотримується низькокалорійної дієти, на те, що деякі з продуктів в якості допоміжної речовини містять сахарозу; в рекламі відсутні особливі вказівки про побічні ефекти, а також про особливості застосування даних препаратів у дітей.
 39. 39. ЦІНИ У НАС – НАЙНИЖЧІ! ПЕРСОНАЛ У НАС – ПРИВІТНИЙ! ВИБІР ЛІКІВ - НАЙКРАЩИЙ! Як встановили органи АМКУ, суб’єкти господарювання перед розміщенням реклами не проводили маркетингових досліджень з метою здійснення порівняльного аналізу своїх цін з цінами інших аптечних закладів, що розташовані у відповідному населеному пункті; в той час як за результатами відповідного аналізу, проведеного органом АМКУ, відомості про найнижчі ціни виявились неправдивими. У постанові Вищого господарського суду України від 13.07.2010 № 11/240-HM зазначено: «опублікування інформації про найнижчі ціни на ЛЗ стимулює зацікавленість (попит) споживачів до суб’єкта господарювання, який поширює таку інформацію, що, в свою чергу, надає неправомірні переваги на ринку та ставить його в більш вигідне становище серед інших суб’єктів господарювання, які діють на тому ж самому ринку».
 40. 40. ВИСНОВКИ • Слогани у більшості випадків не можуть охоронятись як об'єкти АП з огляду на мінімальний рівень їх творчого характеру. Складність доведення порушення авторських прав на слоган. • Слогани не завжди можуть бути зареєстровані як ТМ з огляду на відсутність розрізняльної здатності. • Часто найкращим способом захисту слоганів є захист від недобросовісної конкуренції
 41. 41. Дякую за увагу! Катерина Сопова Тел: 0677706277 E-mail: sopova.kateryna@gmail.com http://sopova.com.ua
 • ssuser63a90f

  Aug. 2, 2017
 • igorshevchenko75

  Jul. 28, 2017
 • prokopenkoserhii

  Jul. 27, 2017

Vistas

Total de vistas

628

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

0

Acciones

Descargas

12

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

3

×