Publicidad
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
Publicidad
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
Publicidad
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
Publicidad
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
въпросник по чо, минута е много
Próximo SlideShare
Карти за игра по ЧОКарти за игра по ЧО
Cargando en ... 3
1 de 17
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Кремена Ковачева(18)

Publicidad

въпросник по чо, минута е много

 1. Въроси от ЧО 1. Най-древното население по нашите земи са: а/ славяни б/ траки в/ гърци 2. Българската история признава за свой пръв законодател: а/ хан Аспарух б/ хан Крум в/ хан Тервел 3. Времето на Симеон I е наречено „Златен век”, защото: а/ е построена златна църква б/ са преведени и написани много книги в/ са открити залежи на злато 4. На кой ред правилно са подредени столиците от Първото българско царство? а/ Плиска, Охрид, Преслав б/ Охрид, Търново, София в/ Плиска, Преслав, Охрид 5. Първият народен будител и създател на „История Славянобългарска” е? 6. Авторът на „Рибен буквар” е? 7. „История славянобългарска” е завършена през: а/ 1765 г. б/ 1824 г. в/ 1762 г. 8. Къде е открито първото светско училище в България? а/ в Габрово б/ в Плевен в/ в Търново 9. Мрежа от тайни комитети в цяла България е създал: а/ Георги Раковски б/ Христо Ботев в/ Васил Левски 10. „Баща на българската революция” наричаме: а/ Любен Каравелов б/ Георги Бенковски в/ Георги Раковски 11. През 1876 г. в подкрепа на Априлското въстание с четата, която предвожда, на кораба „Радецки” се качва: а/ Христо Ботев б/ Васил Левски в / Георги Бенковски 12. Освобождението на България от османско иго е обявено на 3-ти ................................. година. 13. Коледа и Великден са: а/ християнски празници, свързани с живота на Иисус Христос
 2. б/ ислямски празници в/ празници на хората от всички религии 14. 24 май е празник на: а/ труда б/ народните будители в/ славянската писменост и култура 15. Кое твърдение НЕ е вярно? а/ Курбан Байрям се празнува от турците и българите християни б/ Най-големият празник на ромите е Василица – ромската Нова година в/ Пасха е един от седемте годишни празника на евреите 16. За кого се отнасят следните твърдения? Те се заселили във Византия в края на 6. век. Разполагали селищата си край реки и езера. Били добри земеделци. Живеели на родове, обединени в племена, начело с князе. Имали много богове. Перун бил бог на гръмотевицата. А) за траките Б) за българите на хан Аспарух В) за славяните 17. За кой български владетел се отнасят следните думи? Той разбрал, че християнската вяра може да обедини славяни и българи в един народ, да направи България равна на другите държави в Европа. А) за хан Кубрат Б) за хан Аспарух В) за княз Борис Първи 18. За кой народ се отнася следващото описание: Отглеждали растения и животни, рози и пчели. Почитали много богове. Погребвали мъртвите си в гробници. От тяхно време са останали много златни съкровища. 19. Славяните а/ почитали Тракийския конник б/ вярвали в бог Тангра в/ вярвали в бог Перун 20. За кой народ се отнася следващото описание: Били известни като отлични войници-конници.Почитали бог Тангра. Живеели в юрти. 21. Коя е столицата по времето на цар Симеон? а/ Охрид б/ Плиска в/ Преслав 22. Цар Симеон покръства българите. /да не/ 23. Богът на християните е Исус Христос /да не/
 3. 24. Славянските книги са донесени в България от братята Кирил и Методий /да не/ 25. Българският владетел Петър е признат от Византия за цар /да не/ 26. Хан Кубрат е създал първите писани закони в Б-я /да не/ 27. Княз Борис преместил столицата в Преслав /да не/ 28. Славяните погребвали мъртвите в гробници /да не/ 29. Старите българи вярвали в бог Тангра /да не/ 30. Краят на Първото българско царство е през .....................година 31. В коя географска област се намира Добруджа? а/ Старопланинска област б/ Горнотракийска низина в/ Дунавска равнина 32. Планината Пирин е разположена: а/ южно от Рила б/ северно от Родопите в/ западно от Витоша 33. За кой град се отнася написаното: "Разположен е на река Янтра и в него е открита първата българска гимназия - Априловската"? а/ Велико Търново б/ Шумен в/ Габрово 34. Небесно тяло светещо със собствена светлина. 35. Студено небесно тяло, което отразява светлината на слънцето. 36. Една от планетите – втора по отдалеченост от Слънцето. 37. Валеж от ледени топчета. 38. Движението на водата в природата се нарича .... 39. Газообразно състояние на водата. 40. За колко време Земята прави една обиколка около Слънцето? 41. За колко време Луната обикаля около Земята? 42. Как наричат опашатите звезди?
 4. 43. Дунавската равнина се намира на юг от: а) Стара планина; б) Река Дунав; в) Родопите. 44. Река Марица преминава през: а) Дунавската равнина б) Карловското поле; в) Горно-тракийската низина 45. Планински курорт е: а) Боровец; б) Слънчев бряг; в) Несебър. 46. Рила планина се намира в: а) Преходната природна област; б) Старопланинската област; в) Рило-Родопската област. 47. На колко природни области се раздела България? а) на 3; б) на 5; в) на 7. 48. В кое поле е разположена столицата на България? а) Карловското поле; б) Софийското поле; в) Казанлъшкото поле. 49. Обучението от 1 до 4 клас в България е: а/ задължително за всички б/ по желание на родителите в/ по желание на учениците 50. Какво включва правилникът за вътрешния ред в училище? а/ правата и задълженията на учениците б/ задълженията на учителите в/ график за родителските срещи 51. Какво НЕ са задължени да носят всеки ден учениците в училище? а/ медицински картон б/ бележник в/ лична карта 52. Какво трябва да направи ученикът при отсъствие от училище? а/ да обясни причините на директора б/ да донесе извинителна бележка в/ да даде бележника си на учителя 53. Как се нарича родината ни днес? а/ Царство България б/ Република България в/ Княжество България
 5. 54. Кой орган на управление на страната се състои от 240 депутати, които се избират за 4 години и гласуват законите на страната? а/ Министерски съвет б/ Народно събрание в/ Президентство 55. Кой орган на управление на страната предлага и гласува законите? а/ Министерски съвет б/ Народно събрание в/ Президентство 56. На сградата на Народното събрание пише: „Съединението прави силата”. Къде на друго място можем да прочетем този надпис? а/ на герба на България б/ на герба на София в/ на Президентството 57. Как са подредени цветовете на българското знаме? а/ бяло, синьо, червено б/ бяло, червено, зелено в/ бяло, зелено, червено 58. Кои са националните символи на България? а/ знаме, химн, конституция б/ знаме, химн, герб в/ знаме, химн, девиз 59. Как започва химнът на нашата родина? а/ Хубава си татковино, име сладко земя рай... б/ Горда Стара планина, до ней Дунава синей... в/ Тих бял Дунав се вълнува, весело шуми... 60. За какво НЕ се използват водите на Черно море? а/ корабоплаване б/ напояване в/ риболов 61. Плодородните почви в нашата страна са най-подходящи за: а/ пасища б/ засаждане на билки в/ отглеждане на житни култури 62. В коя от посочените области почвите са най-плодородни? а/ Дунавска равнина б/ Рило-Родопска област в/ Старопланинска област
 6. 63. Кое е най-голямото природно богатство на Дунавската равнина? а/ обширните планини б/ плодородните почви в/ гъстите гори 64. Къде горите и планинските ливади са основно природно богатство? а/ Рило-Родопска област б/ Черноморско крайбрежие в/ Дунавска равнина 65. Водите на коя река напояват Горнотракийската низина? а/ Марица б/ Янтра в/ Искър 66. За какво се използват водите на река Искър? а/ корабоплаване б/ напояване в/ добив на сол 67. В коя природна област трудът на хората е свързан с пасищно отглеждане на животни? а/ Черноморско крайбрежие б/ Старопланинска област в/ Горнотракийска низина 68. В коя част на България се отглеждат ориз и памук? а/ Добруджа б/ Софийско поле в/ Горнотракийска низина 69. В коя част на България се отглеждат маслодайни рози? а/ долината на река Струма б/ Кюстендилска котловина в/ Задбалкански котловини 70. В коя част на България се отглеждат най-много житни култури? а/ Дунавска равнина б/ Горнотракийска низина в/ Софийско поле 71. В коя част на България се отглежда най-много тютюн? а/ Софийско поле б/ Рило-Родопска област в/ Дунавска равнина 72. В коя природна област се добиват руди и дървен материал? а/ Дунавска равнина б/ Рило-Родопска област в/ Черноморско крайбрежие
 7. 73. . В кой град се добива електроенергия в атомна електроцентрала? а/ Козлодуй б/ Видин в/ Стара Загора 74. Коя от дейностите на хората влияе положително на околната среда? а/ изсичането на горите б/ пречистването на водите в/ прокарването на пътища 75. Какви животни се опазват от изчезване в резервата „Сребърна”? а/ елени и сърни б/ пеликани и чапли в/ делфини и тюлени 76. Какви животни се опазват от изчезване в резервата „Сребърна”? а/ насекоми б/ птици в/ влечуги 77. . Кое най-малко замърсява околната среда? а/ предприятията б/ транспортът в/ почивното дело 78. Кои животни и растения са записани в Червената книга на България? а/ обитаващи Черно море б/ застрашени от изчезване в/ най-разпространените в България 79. От какво най-много се замърсяват водите на Черно море? а/ добива на сол б/ многобройните туристи в/ превоза на нефтени продукти 80. . За да се опазят дивите животни от изчезване се създават: а/ разсадници б/ резервати в/ оранжерии 81. Коя дейност в планините застрашава най-много природата? а/ строежът на почивни станции б/ прокарването на пътища в/ изсичането на горите 82. От коя древна цивилизация са останали великолепни златни и сребърни съкровища по българските земи? а/ римската б/ елинската
 8. в/ тракийската 83. Кой древен народ погребвал мъртвите в богато украсени гробници, покрити с могили? а/ траки б/ славяни в/ българи 84. Кое от твърденията е вярно за българите? а/ вярвали в бог Перун б/ били конен народ в/ били земеделци 85. В кой бог вярвали славяните? а/ Тангра б/ Перун в/ Христос 86. Какви новости настъпват в живота на хората по време на Възраждането? а/ въвежда се християнството б/ разпространява се славянската писменост в/ създават се взаимни училища 87. Какви нови училища се откриват в България по време на Възраждането? а/ взаимни б/ килийни в/ класни 88. . Къде е създадено първото българско взаимно училище? а/ в Търново б/ в Габрово в/ в София 89. Кой издава първия български учебник, наречен „Рибен буквар”? а/ Васил Априлов б/ Д-р Петър Берон в/ Любен Каравелов 90. Кое твърдение е вярно? а/ Д-р Петър Берон създава Априловската гимназия б/ Васил Априлов написва „Рибния буквар” в/ Паисий Хилендарски написва „История славянобългарска” 91. Кой е най-известният строител от Възраждането? а/ Захари Зограф б/ Кольо Фичето
 9. в/ Христо Данов 92. Кой цвят на светофара показва, че може да се премине безопасно? а/ жълт б/ зелен в/ червен 93. Какви са цветовете на пешеходния светофар? а/ само зелен б/ червен и зелен в/ червен, жълт и зелен 94. Кое е най-безопасното място за преминаване на пешеходци? а/ кръстовище без светофар б/ кръстовище със светофар в/ пешеходна пътека 95. Кой е с предимство когато пешеходецът е стъпил на пешеходната пътека? а/ той има предимство пред преминаващите автомобили б/ преминаващите автомобили са с предимство в/ който успее по-бързо да премине 96. Какъв празник е 24 май? а/ на народните будители б/ на славянската писменост в/ на загиналите за свободата 97. Какво празнуваме на 3 март? а/ избухването на Априлското въстание б/ обесването на Васил Левски в/ Освобождението на България 98. Кога празнуваме деня на народните будители? а/ на 1 ноември б/ на 6 декември в/ на 19 февруари 99. Какво празнуваме на 6 май? а/ Великден б/ Никулден в/ Гергьовден 100. Какво празнуваме на 25 декември? а/ Коледа б/ Великден в/ Димитровден
 10. 101. Какъв празник е Цветница? а/ национален б/ официален в/ битов 102. Кое събитие е свързано с датата 6 септември 1885 година? а/ Освобождението на България от османско владичество б/ Съединението на Княжество България и Източна Румелия в/ обявяването на Независимостта на България 103. Какви са Иван Вазов и Йордан Радичков? а/ писатели б/ художници в/ музиканти 104. Кои от посочените имена са на български спортисти? а/ Блага Димитрова, Валери Петров б/ Стефка Костадинова, Христо Стоичков в/ Райна Кабаиванска, Васко Василев 105. С какво е известно управлението на хан Омуртаг? а/ издаването на закони б/ мащабното строителство в/ развитието на книжнината 106. Кой владетел създава българската държава през 681 год. а/ хан Кубрат б/ хан Аспарух в/ хан Крум 107. От времето на кой владетел е скалният релеф „Мадарски конник”? а/ хан Аспарух б/ хан Тервел в/ хан Омуртаг 108. Кой български владетел въвежда християнството? а/ хан Крум б/ княз Борис в/ цар Симеон 109. Кой български владетел приема учениците на Кирил и Методий в България? а/ хан Крум б/ княз Борис в/ цар Симеон 110. При кой владетел границите на България достигат до три морета? а/ хан Крум б/ княз Борис
 11. в/ цар Симеон 111. С кое събитие са свързани имената на братята Асен и Петър? а/ борбата за църковна независимост б/ освобождението от византийска власт в/ разгромяването на Латинската империя 112. Времето на кой български владетел е наречено „Златен век” на българската култура? а/ цар Симеон б/ цар Калоян в/ цар Иван Асен II 113. Кой пръв посочва задачите на Българското възраждане? а/ Паисий Хилендарски б/ Патриарх Евтимий в/ Софроний Врачански 114. Кой е първият народен будител? а/ Д-р Петър Берон б/ Васил Левски в/ Паисий Хилендарски 115. Как завършва Априлското въстание през 1876 год? а/ с поражение за българския народ б/ с подписване на мирен договор в/ с Освобождението на България 116. В кое събитие участва Георги Бенковски? а/ в Априлското въстание б/ в Руско-турската война в/ в борбата за църковна независимост 117. Кой ръководи защитата на Търново от нашествието на османските турци? а/ св. Иван Рилски б/ Патриарх Евтимий в/ цар Иван Шишман 118. Кой е първият държавник, управлявал България сред Освобождението? а/ цар Борис ІІІ б/ цар Фердинанд в/ княз Александър І Батенберг 119. Кой организира чета, която слиза на козлодуйския бряг по време на Априлското въстание? а/ Васил Левски б/ Любен Каравелов в/ Христо Ботев
 12. 120. В кое сражение опълченците геройски защитават свободата на България? а/ при Плевен б/ на Шипка в/ край София 121. В кое събитие участва българското опълчение? а/ Руско-турската война от 1878 година б/ Априлското въстание от 1876 година в/ създаването на българската Екзархия през 1870 г. 122. Къде е обесен Васил Левски? а/ в Карлово б/ край София в/ в Копривщица 123. Как завършва Руско-турската война през 1878 год? а/ с неуспех за Русия б/ с поражение за българския народ в/ с Освобождението на България 124. За какво се бори Васил Левски? а/ за създаване на българска армия б/ за независима българска църква в/ за освобождение на България 125. Кой борец за свобода създава мрежа от тайни революционни комитети в цялата страна? а/ Георги Раковски б/ Васил Левски в/ Христо Ботев 126. Защо княз Борис I приема християнството? а/ за да победи Византия б/ за да сключи мир със съседите си в/ за да обедини славяни и българи 127. Църковното движение по време на Възраждането било за: а/ независима българска църква б/ построяване на църква в Солун в/ откриване на български училища 128. Кой написва „История славянобългарска”? а/ Д-р Петър Берон б/ Софроний Врачански в/ Паисий Хилендарски 129. Кой български владетел създава първите писани закони? а/ хан Крум б/ княз Борис
 13. в/ цар Симеон 130. Защо Паисий Хилендарски написва „История славянобългарска”? а/ за да възроди книжнината б/ за да събуди родолюбие у българите в/ по нареждане на турския султан 131. Кой донася славянската писменост в България? а/ Константин Кирил Философ б/ братята Кирил и Методий в/ учениците на Кирил и Методий 132. Кой от изброените е ученик на Кирил и Методий? а/ Климент Охридски б/ Иван Рилски в/ Патриарх Евтимий 133. Защо княз Борис I приема учениците на Кирил и Методий в България? а/ за да даде писменост на своя народ б/ за да сключи мир с Византия в/ за да се хареса на съседите си 134. Кой град е столица на България? а/ Пловдив б/ Варна в/ София 135. В подножието на коя планина е разположен град София? а/ Рила б/ Витоша в/ Странджа 136. Кога София става столица на България? а/ след въстанието на Асен и Петър през 1187 г. б/ след Освобождението от османско владичество в/ след обявяването на България за република 137. Коя от забележителностите се намира в София? а/ крепостта Царевец б/ крепостта Баба Вида в/ Народният театър „Иван Вазов” 138. Какво пише на герба на София? а/ Съединението прави силата б/ Расте, но не старее в/ Единни в многообразието 139. Коя е най-северната природна област в нашата страна?
 14. а/ Горнотракийска низина б/ Рило-Родопска област в/ Дунавска равнина 140. Коя природна област дели страната на северна и южна? а/ Странджа б/ Горнотракийска низина в/ Стара планина 141. Коя от областите е част от Дунавската равнина? а/ Добруджа б/ Средна гора в/ Шипченски проход 142. Кой е най-високият връх в Стара планина? а/ Вихрен б/ Ботев в/ Мусала 143. Кое твърдение е вярно: а/ най-високият връх в Пирин е Мусала б/ река Искър се влива в река Дунав в/ Странджа е на север от Стара планина 144. Коя е най-дългата планина в България? а/ Рила б/ Витоша в/ Стара планина 145. Кой е най-големият град в Горнотракийската низина? а/ Пловдив б/ София в/ Стара Загора 146. Коя от реките извира от Рила? а/ Марица б/ Струма в/ Янтра 147. Кой град е известен като морската столица на България? а/ Бургас б/ Несебър в/ Варна 148. Кой от курортите се намира на Черно море? а/ Банско б/ Созопол в/ Велинград
 15. 149. Къде е разположен град Плевен? а/ на река Дунав б/ в Стара планина в/ в Дунавската равнина 150. Близо до кой град се намира резерватът „Сребърна”? а/ Русе б/ Свищов в/ Силистра 151. В коя планина в миналото е имало ледникови езера? а/ Странджа б/ Рила в/ Родопи 152. В кой континент се намира България? а/ Азия б/ Европа в/ Америка 153. На кой полуостров се намира България? а/ Апенински б/ Балкански в/ Пиринейски 154. Коя граница на България е предимно водна? а/ източната б/ западната в/ южната 155. В коя част на Европа се намира България? а/ в западната б/ в североизточната в/ в югоизточната 156. С коя от държавите България граничи на запад? а/ Турция б/ Румъния в/ Македония 157. По коя река минава северната граница на Република България? а/ Марица б/ Искър в/ Дунав 158. Коя граница на България е Черно море? а/ северната б/ западната
 16. в/ източната 159. Как се нарича общността от равноправни държави в Европа, към която България се присъедини в началото на 2007 год. а/ НАТО б/ Съвет на Европа в/ Европейски съюз 160. Кой туристически обект е част от световното и културно наследство? а/ Бургаското езеро б/ езерото „Сребърна” в/ седемте рилски езера 161. Кой туристически обект е част от световното и културно наследство? а/ Троянски манастир б/ Рилски манастир в/ курорта „Слънчев бряг” 162. С какво привлича чуждестранни туристи Черноморското ни крайбрежие? а/ чист въздух б/ красиви курорти в/ удобен транспорт 163. В кой български курорт е развит зимният туризъм? а/ Банкя б/ Банско в/ Балчик 164. Кой български курорт привлича туристи с красивите си плажове? а/ Албена б/ Боровец в/ Пампорово 165. Кои предимства на България улесняват развитието на туризма? а/ разположението в Югоизточна Европа б/ находищата на полезни изкопаеми в/ природните и културни забележителности 166. В кой град всяка година се провежда международен пролетен и есенен панаир? а/ Пловдив б/ Плевен в/ София 167. Какво най-много внася България от другите страни?: а/ тютюневи изделия б/ житни култури в/ нефт и природен газ
 17. 168. С кой цвят на географската карта се отбелязват равнините и низините? а/ син б/ кафяв в/ зелен 169. С кой цвят на географската карта се отбелязват реките? а/ зелен б/ кафяв в/ син 170. В коя посока на картата се намира старата столица на България Търново? а/ на юг от Пловдив б/ на север от Пловдив в/ на запад от Пловдив 171. Коя посока е указана на географската карта? а/ север б/ запад в/ юг 172. Коя природна област е отбелязана на географската карта? а/ Старопланинска област б/ Рило-Родопска област в/ Горнотракийска низина 173. Кой град е отбелязан на географската карта? а/ Плевен б/ Пловдив в/ Русе 174. С кой знак на географската карта се отбелязват държавните граници на България? а/ б/ в/
Publicidad