Publicidad
въпросник по чп, минута е много
въпросник по чп, минута е много
въпросник по чп, минута е много
въпросник по чп, минута е много
Publicidad
въпросник по чп, минута е много
въпросник по чп, минута е много
въпросник по чп, минута е много
въпросник по чп, минута е много
въпросник по чп, минута е много
Publicidad
въпросник по чп, минута е много
въпросник по чп, минута е много
въпросник по чп, минута е много
въпросник по чп, минута е много
въпросник по чп, минута е много
Publicidad
въпросник по чп, минута е много
въпросник по чп, минута е много
Próximo SlideShare
Карти за игра по ЧПКарти за игра по ЧП
Cargando en ... 3
1 de 16
Publicidad

Más contenido relacionado

Destacado(20)

Publicidad

Último(20)

въпросник по чп, минута е много

 1. Въпросник по ЧП 1. От какво са направени телата? а) вещества б) материали в) газове 2. Собствена форма и собствен обем имат: а) течностите б) твърдите тела в) газовете 3. Как се нарича мястото, което заемат телата? а) форма б) маса в) обем 4. Как се нарича газообразното състояние на водата? а) лед б) пара в) вода 5. Как наричаме процеса, при който водата се превръща във водни пари? а) втечняване б) изпарение в)замръзване 6. Кое от твърденията за въздуха е вярно? а) прозрачен газ, без цвят и мирис; поддържа горенето б) прозрачен газ, без цвят и мирис; спира горенето в) прозрачен газ, има собствен цвят и мирис; поддържа горенето 7. Организмите се отличават от неживата природа по: а) жизнените процеси б) средата на живот в) условията за живот 8. Организмите, които се хранят несамостойно и са неприкрепени са: а) растения б) животни в) гъби 9. Какво наричаме СРЕДА НА ЖИВОТ на един организъм? а) предпазването от врагове и неблагоприятни условия б) мястото, на което даден организъм се е приспособил да живее в) условията, без които не може да живее организмът 10. В кой ред всички животни живеят на сушата?
 2. а) кълвач, мечка, полска мишка б) лебед, диви кози, шаран в) медузи, катеричка, яребица 11. Кое от изброените растения вирее високо по планинските скали? а) планински божур б) нарцис в) еделвайс 12. От какво се предпазват растенията чрез приспособленията дълги корени и листа, покрити с восъчен слой? а) суша б) влага в) ветрове 13. Кои организми сами произвеждат храната си? а) гъби б) животни в) растения 14. Коя от хранителните вериги е вярна? а) калинка – листни въшки – маргаритка б) котка – пшеница – мишка в) пшеница – лалугер – орел 15. За опора и движение на тялото служи: а) скелетът б) костите на краката в) гръдният кош 16. Кой човешки орган се намира в гръдния кош? а) белите дробове б) мозъкът в) червата 17. Коя част от тялото управлява всички органи и дейността на цялото тяло? а) сърцето б) мозъкът в) белите дробове 18. Броят на ударите на сърцето за 1 минута е: а) пулс б) кръвообращение в) сърдечни удари 19. Чрез какво всички органи се снабдяват с въздух и хранителни вещества? а) чрез червата б) чрез кръвоносните съдове в) чрез трахеята
 3. 20. Коя човешка дейност помага за доброто здраве? а) редуването на физическа с умствена работа б) употребата на пържени и мазни храни в) употребата на алкохол и тютюнопушенето 21. Столът е направен от пластмаса. Тялото в този пример е: а) пластмаса б) стол в) пластмаса и стол 22. Едно вещество се превръща в друго вещество при: а) при рязяне б) при огъване в) при горене 23. Еластичност е свойство на телата: а) да променят завинаги формата си б) при разтягане, свиване или огъване да възстановяват първоначалната си форма в) да могат лесно да се режат 24. Масата на телата измерваме в: а) сантиметри б) литри в) килограми 25. Ако прелеем мляко от бутилка в тенджера, ще се промени: а) масата б) обема в) формата 26. Въздухът има? а) маса и обем б) маса и форма в) маса, обем и форма 27. Кое топче е с по-голяма маса? а) номер 8 б) номер 5 в) двете имат еднаква маса 28. Разтвор наричаме: а) получената смес от разтворител и разтворено вещество б) разтвореното вещество в) разтворителя 29. Трите агрегатни състояния на водата са: а) топене, кипене, замръзване б) вода, изпаряване, втечняване в) вода, лед и водна пара
 4. 30. Непрекъснатото движение на водата в природата се нарича: а) обиколка б) кръговрат в) кръг
 5. 31. Замърсеният въздух е в следствие на: а) наличието на гори б) пречиствателни станции в) газове от автомобили и заводи 32. Валежи са: а) градушка, сняг, вода б) градушка, дъжд, сняг в) лед, пара, мъгла 33. При замърсяване на водата в реките: а) става годна за пиене б) се увеличава броя на рибите в) загиват водните обитатели 34. Процеси, които се отнасят за всички живи организми са: а) хранене, растеж, размножаване б) хранене, растеж, топене в) растеж, размножаване, горене 35. Приспособление за предпазване от врагове е: а) дълга козина б) защитна окраска в) издължено тяло 36. В кой ред са изброени само представители на живата природа: а) слънце, растения, хора б) животни, растения, човек в) книги, дрехи, коли 37. Състави хранителна верига от вида: Растение → растителноядно животно → хищник 38. Постави думите водна пара и лед на мястото им. Водата в твърдо състояние наричаме __________________. Газообразно е, но при охлаждане се втечнява. Това е __________________. 39. Материалът за изработване на облеклото на пожарникаритетрябва да е: А) добър топлоизолатор Б) добър топлопроводник В) топлоизолатор и топлопроводник 40. Обитатели на високите части на планините са: А) катерица, сърна, кълвач Б) яребица, смок мишкар,бръмбар В) скален орел, дива коза, скалолазка 41. В коя група липсва представител на живата природа? А) варовик, дъжд, мрамор Б) глина, въздух, къртица В) бук, сняг, гранит
 6. 42. В кой ред са записани само животни, които имат предупредителна окраска? А) оса, дъждовник, пчела Б) шаран, калкан, миди В) заек, куче, котка 43. Клекът, леската и шипката са: А) дървета Б) храсти В) тревисти растения 44. Животните приличат на гъбите по начина на: А) размножаване Б) хранене В) движение 45. Кой орган служи на растенията сами да произвеждат храната си? А) корен Б) лист В)цвят 46. За да се движи, платноходката получава енергия от: А) водата Б) слънцето В)вятъра 47. В резултат на кой от посочените процеси замръзналото пране на простора през зимата изсъхва? А) изпарение Б) топене В) втечняване 48. Какво движение извършва люлееща се люлка? А) въртене Б) трептене В) криволинейно 49. Смяната на сезоните се дължи на движението на Земята около Слънцето и на: А) наклона на земната ос Б) формата на земната орбита В) площтана земната повърхност 50. Най-добрата почивка за човешкия мозък е: А) гледането на телевизия Б)четенето на книга В)сънят 51. Цигарите, спиртните напитки и наркотиците увреждат най-силно: А) мозъка и нервите Б) зъбите и ноктите В) костите и мускулите 52. Как се нарича периодът от развитието на човека, през който укрепват костите и мускулите, настъпват промени във външния му вид и той съзрява полово? А) зряла възраст Б) пубертет
 7. В) детска възраст 53. В кой ред са изброени само дейности с благоприятно въздействие върху природата? А) билкарство, дърводобив, движение на моторни превозни средства Б) залесяване, създаване на резервати, пречистване на водите В) строителство, ски спорт, рудодобив 54. Праволинейно наричаме движението, при което тялото: а) се движи в една постоянна посока б) се люлее, преминавайки през равновесното си положение в) се върти около оста си 55. При падането си от дървото ябълката извършва: а) въртеливо движение б) праволинейно движение в) трептене 56. Виенското колело извършва? а) праволинейно движение б) трептене в) въртене 57. Коя е причината всяко свободно тяло да пада на Земята? а) въртенето на Земята около Слънцето б) земното притегляне (гравитация) в) наличието на атмосфера 58. Как влияе силата на триене върху движещите се тела? а) ускорява движението б) не влияе по никакъв начин в) телата забавят движението си 59. Когато едно тяло издава звук, то: а) се върти б) се движи в) трепти 60. Звукът НЕ се разпространява в: а) твърди тела б) празно (безвъздушно) пространство в) течности и газове 61. Шумът е: а) неприятен звук б) приятен звук в) понякога приятен звук
 8. 62. Енергията е: а/ причина, която променя състоянието на едно тяло под въздействието на друго тяло б/ способността на едно тяло да извършва работа в/ изменение на положението на едно тяло спрямо друго, прието за неподвижно 63. Природните горива и храните имат: а) енергия на движението б) топлинна енергия в) запасена енергия 64. Кой продукт на горенето трябва да се постави на празното място в схемата? гориво + кислород → вода + + енергия а) светлина б) въглероден диоксид в)кислород 65. Кой от изброените източници на енергия не замърсява въздуха? а) въглища б) вятър в) природен газ 66. През звукоизолаторите звукът: а) преминава лесно б) преминава трудно в) друг отговор 67. Кои тела се привличат от магнитите? а) железни б) дървени в) пластмасови 68. Кое вещество е добър проводник на електричество? а) стъкло б) дърво в) метал 69. Кое свойство притежава чистият въздух? а) цвят б) обем в) мирис 70. При охлаждане водната пара: а) се изпарява б) се втечнява в) замръзва 71. Какво променя силата? а) посоката на движение на телата б) обема на телата в) масата на телата
 9. 72. В резултат на кой процес се получава звук? а) въртене б) развитие в) трептене 73. Горивата са природни вещества които: а) се добиват от растенията б) са по-леки от водата в) се използват за добиване на топлина чрез изгаряне 74. Посочи вярното твърдение. Почвата: а) се състои от скали б) се състои от пясък, глина, хумус, вода, въздух и минерални вещества в) съдържа нефт и земен газ 75. Кое твърдение НЕ се отнася за планетите? а) небесни тела, които се движат по определени орбити б) небесни тела, които светят с отразена светлина в) небесни тела, които излъчват собствена светлина 76. Как се разпространяват слънчевите лъчи? а) криволиненйно б) праволинейно в) кръгово 77. Смяната на деня и нощта се дължи на: а) въртенето на Земята около мислената й ос б) обикалянето на Луната около Земята в) наклона на мислената земна ос към земната орбита 78. С коя от думите се назовава среда на живот за организмите? а) суша б) температура в) храна 79. Какво приспособление притежават растенията по сухите места? а) слабо развити корени б) дебели, месести листа в) гъвкави стъбла 80. Коя хранителна верига НЕ е характерна за равнините? а) пшеница – мишка – смок мишкар б) семена – лалугер – невестулка в) трева – елен – вълк 81. На кой ред има само влечуги а) таралеж, змия, охлюв б) крокодил, гущер, змия в) костенурка, червей, жаба
 10. 82. Каква работа извършва посоченият със стрелка орган? а) управлява всички органи и цялото тяло б) участва в дишането на организма в) осигурява движението на кръвта в тялото 83. Кое твърдение характеризира пубертета? а) период, в който настъпва полово съзряване б) тялото увеличава бързо масата и размера си в) човек е достигнал развитието си и е най-работоспособен 84. Коя от думите означава хранително вещество? а) месо б) моркови в) мазнини 85. Какво НЕ оказва отрицателно влияние върху организма на човека? а) хигиена б) наркотици в) никотин 86. От какво може да бъде нарушено равновесието в природата? а) от дейността на човека б) от земното притегляне в) от дишането на организмит 87. Каква е формата на Земята? 88. В кои точки пресича Земята нейната мислена ос: 89. За колко време Земята прави едно пълно завъртане около своята ос? а) 366 дни б) 365 дни и 6 часа в) 24 дни 90. На какво се дължи смяната на деня и нощта: а) движението на Земята около Слънцето б) въртенето на Земята около нейната ос в) движението на Слънцето около Земята 91. Земята се върти около своята ос: а) от изток към запад б) от запад към изток в) от север към юг 92. По кое време на деня Слънцето достига своята най-висока точка? 93. Как се нарича мислената линия, по която Земята обикаля около Слънцето? 94. За колко време Земята обикаля около Слънцето?
 11. 95. Колко дни има в една година? 96. На какво се дължи смяната на сезоните? 97. У нас е лято, когато към Слънцето е наклонен: а) Южният полюс б) Северният полюс 98. През кой сезон Слънцето се издига най- високо по пладне и през кой най-ниско? 99. Защо през лятото е топло, а през зимата студено? 100. Най-дългият ден е на 21 юни, а най-късият ден е на 21 декември. Кога е най-късата нощ? а) на 21 декември б) на 21 март в) на 21 юни 101. Кои небесни тела излъчват собствена светлина? а) планетите и звездите б) Слънцето и Луната в) само звездите 102. Коя е най-близката до нас звезда? 103. 17. Слънцето е огромно кълбо от горещи: а) течности б) газове в) твърди вещества 104. Защо звездите светят по-слабо от Слънцето? 105. Кой е естественият спътник на Земята? 106. Луната е кълбо, което е съставено от: а) горещи газове б) прах и течности в) студени скали 107. За колко дена Луната прави една пълна обиколка около оста си? - 29 1/2 дни 108. А за колко дена Луната прави една пълна обиколка около Земята? 109. По тези причини от Земята можем да наблюдаваме: а) само едната половина на Луната б) цялата Луна
 12. в) само една четвърт от Луната 110. Защо виждаме Луната? 111. Когато тъмната страна на Луната е обърната към Земята е ............................................... 112. Когато виждаме цялата светла страна на Луната – това е ............................ 113. Коя планета е най-близо до Слънцето? 114. Коя е най-далече? 115. Кои две планети са съседи на Земята? 116. Изброй планетите, които имат твърда скалиста повърхност? 117. Кои са планетите гиганти? 118. Кажи имената на две вътрешни планети. 119. Кажи имената на две външни планети . 120. Коя планета носи името Вечерница? 121. Кое от изброените небесни тела е планета джудже? а) Луната б) Меркурий в) Плутон 122. Коя съм аз? Намирам се най-близо до Земята. Температурата ми е много висока.Нося името на древноримската богиня на любовта и красотата. Само слънцето и Луната са по-ярки от мен. Наричат ме още Зорница или Вечерница. 123. Слънцето представлява: а) огнена планета; б) плоско огнено тяло в) най-близката до Земята звезда 124. Формата на Земята е: а) кълбовидна б) кръгла в) плоска
 13. 125. Звездите са: а) небесни тела, светещи със собствена светлина; б) небесни тела, светещи с отразена светлина. в) планети съставени от горещи газове 126. Планетите са: а) небесни тела с твърда повърхност, които светят с отразена светлина б) небесни тела, които обикалят по орбита около звезда и отразяват нейната светлина в) небесни тела, съставени от газове, които светят със собствена светлина 127. Земята е: а) звезда; б) планета; в) спътник . 128. По отдалеченост от Слънцето Земята е: а) първа планета; б) трета планета; в) пета планета. 129. Съседните планети на Земята са: а) Венера и Марс б) Меркурий и Юпитер в) Меркурий и Марс 130. Луната е: а) планета от Слънчевата система, която свети със собствена светлина б) естествен спътник на Земята, който свети с отразена светлина в) малка звезда, която свети само нощем, когато Слънцето залезе 131. У нас е зима когато: а) Северния полюс е наклонен към Слънцето; б) Южния полюс е наклонен към Слънцето в) Слънцето е по-далеч от Земята. 132. Смяната на деня и нощта се дължи на: а) въртенето на Земята около мислената ос;ѝ б) обикалянето на Земята около Слънцето и наклонът на земната ос; в) обикалянето на Луната около Земята. 133. Смяната на сезоните се дължи на: а) въртенето на Земята около оста ;ѝ б) обикалянето на Земята около Слънцето и наклона на земната ос; в) обикалянето на Луната около земята. 134. Магнитът ще привлече: А)дървото Б) гумата В) кламера
 14. 135. Повърхностният рохкав слой на земната повърхност се нарича: А) пръст Б) почва В) кал 136. Във водата ще се разтвори: А) солта Б) камъкът В)дървото 137. Прозрачен материал е: А) дървото Б) желязото В) стъклото 138. Самостойно се хранят: А) растенията Б) хората В) животните 139. За да измеря температурата на водата се нуждая от: А) термометър за течности Б) термометър за въздух В) медицински термометър 140. Добър проводник на топлина е: А) медта Б) стъклото В) хартията 141. Ще се предпазиш от болестите , като: А) ядеш любимата си храна Б) спазваш лична хигиена В) не излизаш навън 142. Топлоизолатор е : А) оловото Б) хартията В) вълната 143. При нагряване ледът се топи и се превръща в : А) течност Б) водна пара В) лед 144. С хриле дишат: А) влечуги Б) риби, раци, миди В) насекоми 145. Въздух, вода, светлина, почва и топлина за условия за живот на: А) растения Б) животни В) хора 146. Листопадът е начин за оцеляване през зимата на: А) дървета Б) всички растения В) широколистните дървета и храсти 147. Да се храниш здравословно означава: А) да приемаш разнообразна храна Б) да приемаш разнообразна и достатъчно количество храна В) да ядеш само това, което на теб ти харесва
 15. 148. Здравословния начин на живот включва: А) здравословно хранене Б) пушене и пиене на алкохол В) да слушам родителите си 149. При охлаждане водните пари се втечняват и се превръщат: А) във вода Б) в газ В) в лед 150. Добри проводници на топлина са: А) пластмасите Б) дървото В) металите 151. Полезни изкопаеми богати на метали са: А) рудите Б) природните горива В) изкуствените материали 152. Плодорието на почвата зависи от съдържанието на: А) хумус Б) вода В) въздух 153. Температурата се измерва в: А) сантиметър Б) килограм В)градуси Целзий 154. За да остане въздухът чист, трябва: А) да се строят пречиствателни станции Б) да пазим природата В) да използваме само електричество 155. Видовете среда на живот са: А) водна Б) водна и сухоземна В) сухоземна 156. Пирин, Рила и Центарлен Балкан са: А) резервати Б) национални паркове В) защитени местности 157. В хранителните вериги производители са: А) растения Б) животни В) гъби 158. Зрението, вкусът, слухът, обонянието и допирът са: А) нашите сетива Б) сетивни органи В) дразнители 159. Твърди природни горива са: А) природен газ Б) нефт В) въглища
 16. 160. Течни природни горива са: А) природен газ Б) нефт В) въглища 161. Очите, ушите, носът, езикът и кожата са: А) нашите сетива Б) сетивни органи В) дразнители 162. При охлаждане водата замръзва и се превръща: А) в лед Б) в газ В) във водна пара 163. Материалът за изработване на облеклото на пожарникарите трябва да е: А) добър топлоизолатор Б) добър топлопроводник В) топлоизолатор и топлопроводник
Publicidad