Publicidad
статия за сайта на уч.
статия за сайта на уч.
статия за сайта на уч.
Próximo SlideShare
MatematikaMatematika
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Кремена Ковачева(18)

Publicidad

статия за сайта на уч.

  1. Игрите по национален проект „Сапунение с/мехурчета, като подготовка за НВО в 4 клас През учебната 2016/2017 година, учениците от 4„б“ клас и техният класен ръководител г-жа Кремена Ковачева, отново работихме по национален проект в платформата за учители и ученици eTwinning. Проектът стартира в началото на учебната година като в него се включиха 24 партньори от цяла България. Чрез дейностите по проекта непрекъснато се споделяха добри практики, начини, методи и похвати на работа, интересни и забавни образователни игри в различни области на компетентност. Те имаха за цел: да стимулират развитието на критичното и самокритичното мислене, на творческите способности на учениците; да формират положителна мотивация и положително отношение към ученето и умствения труд; да формират умения за съвместна дейност и работа в екип; да формират умение за контрол и самоконтрол; отговорност, уважение и оценяване успеха на партньорите. да подготвят учениците за НВО, предстоящо им в края на годината. Започнахме работата си с рисунка за лого. Децата се включиха с изключителна отговорност и учителите, участващи в проекта, гласуваха онлайн за неговия избор. От класа участваха три рисунки. Игрите, които подготвих и играхме бяха свързани с най-вече с подготовката за НВО. Четвъртокласниците трябваше да се подготвят по БЕЛ, Математика, ЧО и ЧП за „малки матури“ в края на учебната година. Игрите предимно бяха екипни, но имаше и индивидуални. Ето и част от тях: 1. БЕЛ – „Откриватели“ – играта е екипна или индивидуална– откриванена частите на думата, части на речта и граматическите им категории, главни части на изречението, сродни думи и т.н. Често я играхме като екипна и всеки от екипа имаше точназадача. Екипът работил вярно и бързо получава определен брой точки. 2. Математика - „Стани богат“ – индивидуална игра – решаване на изчислителни или ТЗ по математика. При дадена изчислителна задача, съобщаваме началото на играта и първите трима излизат отпред, а останалите се нареждат встрани. Проверяваме верността на решенията и при грешен отговор един от първите отпада, а на негово място застава следващия. Получават по един бонбон, а за победител се излъчва този, който е „забогатял“ с най-много бонбони. 3. ЧО, ЧП, БЕЛ – „Минута е много“ – екипна игра – отговарят на въпроси от ЧО, ЧП и БЕЛ за време 1 минута, засичана от онлайн таймер. Предварително подготвих карти с по 14 - 15 въпроса в дадената област. Всеки верен отговор носи по 1 т. Сумират се точките и се излъчва победител. Назначава се и едно техническо лице за обслужване на играта.
  2. 4. ЧО – „Познай ме“ – отборна игра – по даден текст с исторически факти и събития трябва да се позне владетеля или обратно. В надути балони поствих кратък текст, описващ определен владетел. Спуквайки балона, ученикът чете текста на отбора си и те разпознават историческата личност. Играта играхме и чрез изработване на постери, съдържащи подробна информация за историческо събитие или владетел. 5. ЧП и ЧО – „На риболов“ и „Да спукаме мехурчето“– отборни игри – отговаряне на въпроси от област ЧП и ЧО. Всеки верен отговор е уловена рибка или „спукано мехурче“ . Накрая броим улова или мехурчетата и се излъчва победител. 6. Игри за обобщаване на знанията, уменията и компетенциите по БЕЛ, ЧО и ЧП в интерактивното приложение Kahoot – учениците си свързват смартфоните и таблетите с kahoot.it и решават подготвените предварително тестове. Важно условие е да имат достъп до интернет, Играта е забавна и емоционална, защото генерира класиране и брой точки. Всеки се стреми бързо и вярно да отговори на въпросите. Децата, които нямат смартфони играят по двойки с дете, което има. В един от часовете използвахме и училищните лаптопи, закупени за обезпечаване на работата в клуб „Моят дигитален свят“ по Проект „Твоят час“.
  3. 7. Използване на интерактивната платформа LearningApps, където създадох виртуална класна стая, където учениците си избираха игра от определена област, която да играят. Всяко дете има име и парола и може да влиза в класната стая по всяко време от всякакво устройство /телефон, таблет, лаптоп/. Приложението провокира Ивета Миленова, ученичка от класа, да създаде няколко интерактивни игри по английски език. Приложението генерира резултати на всяко дете, което учителят вижда. 8. Работни листи по БЕЛ и математика с формата на НВО, с цел запознаване с последователността на учебното съдържание и неговата трудност. Игрите по проект „Сапунени с/мехурчета“ направиха ученето на учениците от 4 „б“ клас лесно, емоционално и забавно. Научиха се да оценяват постиженията на другарите си, да се радват заедно с тях и да ги поздравяват за това. Очакваха с нетърпение всяка игра, която им предлагах. Игрите доведоха до постигане на очакваните резултати и надявам се да доведат до високи резултати на НВО, предстоящо им в края на годината. Приключването на дейностите по проекта завърши с пикник в парк „Къпично“, където децата играха и се веселиха на воля. Пикникът беше осъществен със съдействито на част от родителте ни. Кремена Ковачева
Publicidad