Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

AP curriculum guide (as of may 2011)

2.216 visualizaciones

Publicado el

AP

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

AP curriculum guide (as of may 2011)

 1. 1. 0 Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City May 21, 2011 K to 12 CURRICULUM GUIDE ARALING PANLIPUNAN
 2. 2. 1 MAKAHUBOG NG MAMAMAYANG MAPANURI, MAPAGMUNI, MAPANAGUTAN, PRODUKTIBO, MAKAKALIKASAN, MAKABANSA AT MAKATAO NA MAY PAMBANSA AT PANDAIGDIGANG PANANAW AT PAGPAPAHALAGA SA MGA USAPING PANGKASAYSAYAN AT PANLIPUNAN PamaraangTematiko- Kronolohikal/Paksain/Konseptwal Pamaraang Pasiyasat Integrasyon/Interdisiplinari/ Multidisiplinari Konstruktibismo Magkatuwang na Pagkatuto Pagkatutong Pangkaranasan at Pangkonteksto Pakikipagpangkat at Pakikipagkapwa (Group and Interpersonal Skills) Pagkamalikhain Mapanuring Pag-iisip at Matalinong Pagpapasya Kasanayang Pangkasaysayan at ng Iba Pang Disiplinang Panlipunan Pakikipagtalastasan at Pagpapalawak ng Pandaigdigang Pananaw Pagsasaliksik/ Pagsisiyasat Kaalaman, Kasanayan at Pagpapahalagang Pangkasaysayan at Disiplinang Panlipunan Makaalam Makagawa Maging ganap Makapamuhay Tao, Heograpiya at Likas Kayang Pag-unlad Kultura, Pagkakakilanlan at Pagkabansa Kapangyarihan, Awtoridad at Pamamahala Karapatan,Pananagutan at Pagkamamamayan I. Balangkas Konseptuwal ng Araling Panlipunan
 3. 3. 2 BALANGKAS- KONSEPTUWAL NG Araling Panlipunan (Deskripsyon) Naging batayan ng K-12 Kurikulum sa Araling Panlipunan ang mithiin ng Edukasyon para sa Lahat 2015 (Education For All 2015) - ang magkaroon ng Kapaki-pakinabang na Literasi ang Lahat (Functional Literacy For All). Tiniyak na ang mga binuong nilalaman, pamantayang pangnilalalam at pamantayan sa pagganap sa bawat baitang ay makapag-aambag sa pagtatamo ng nasabing mithiin. Sa pag-abot ng nasabing mithiin, tunguhin (goal) ng K- 12 Kurikulum ng Araling Panlipunan ang makahubog ng mamamayang mapanuri, mapagmuni, mapanagutan, produktibo, makakalikasan, makabansa at makatao na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usaping pangkasaysayan at panlipunan. Sa pagkamit ng nasabing adhikain, mithi ng kurikulum na mahubog ang pag-iisip (thinking), perpekstibo at pagpapahalagang pangkasaysayan at sa iba pang disiplina ng araling panlipunan ng mag-aaral sa pamamagitan ng magkasabay na paglinang sa kanilang kaalaman at kasanayang pang-disiplina na nakapaloob sa limang pangunahing learning domains ng kurikulum. Mula sa unang baitang hanggang ika-labindalawang baitang, ang apat na pangunahing learning domains ang nagsilbing tema o malaking kaisipan (big ideas) sa bawat markahan kung saan naka-angkla (anchor) ang mga paksain at pamantayang pang-nilalaman at pamantayan sa pagganap ng bawat yunit. Samantala, sa apat na markahan sa lahat ng baitang, ang kasanayan sa iba’t-ibang disiplina ng araling panlipunan ay kasabay na nalilinang ayon sa kinakailangang pag-unawa at pagkatuto ng mag-aaral. Sa ibang salita, layunin ng pagtuturo ng K-12 Araling Panlipunan na malinang sa mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at isyung pangkasaysayan, pangheograpiya, pampulitika, ekonomiks at kaugnay na disiplinang panlipunan upang siya ay makaalam, makagawa, maging ganap at makipamuhay (Pillars of Learning). Binibigyang diin sa kurikulum ang PAG-UNAWA (understanding) at HINDI ANG PAGSASAULO ng mga konsepto at terminolohiya. Bilang pagpapatunay ng malalim na pag-unawa, ang mag-aaral ay kinakailangang makabuo ng sariling kahulugan at pagpapakahulugan (meaning-making/making meaning) sa bawat paksang pinag-aaralan at ang pagsasalin nito (transfer) sa ibang konteksto lalo na ang aplikasyon nito sa tunay na buhay (real-life) na may kabuluhan mismo sa kanya at sa lipunang kanyang ginagalawan. Sa pagtamo nito, kasabay na nillilinang ang iba’t-ibang kasanayan ng mag-aaral sa araling panlipunan tulad ng pagtingin at paghanap sa mga pattern at trend sa mga pangyayari at iba pang mga kasanayan tulad ng pagsasaliksik, pagsisiyasat, mapanuring pag-iisip, matalinong pagpapapasya, pagkamalikhain, likas-kayang paggamit ng pinagkukunang-yaman, pakikipagtalastasan at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw sa tulong ng iba’t ibang dulog at pamamaraan tungo sa pagiging isang mapanagutan at produktibong mamamayan ng bansa at daigdig.
 4. 4. 3 II. Pamantayan sa Programa (Core learning Area Standard): III. Pangunahing Pamantayan ng Bawat Yugto (Key Stage Standards): K – 3 4 – 6 7 – 10 11 – 12 Naipamamalas ang panimulang pag- unawa at pagpapahalaga sa sarili, pamayanan at bansa bilang isang batang Pilipino tungo sa paghubog ng isang mamamayang mapanagutan, may pagmamahal sa bansa at pagmamalasakit sa kapaligiran at kapwa. Naipamamalas ang panimulang pag- unawa sa mga pangunahing konsepto, kaisipan, pamamaraan, at ugnayan ng iba’t-ibang disiplinang panlipunan at ang pagkalinang ng kaalaman, kasanayan at pagpapahalagang pangkasaysayan, pangkultura, pangheograpiya at pampulitika ng Pilipinas tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri, mapagmuni, mapanagutan, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa. . Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyung pangkasaysayan, pangheograpiya, pang-ekonomiya, pampulitika, pampamahalaan, pangkultura, at panlipunan ng Pilipinas, mga bansang Asyano at ng daigdig gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga ng iba’t-ibang displinang panlipunan tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri , mapagmuni, mapanagutan, makakalikasan, produktibo, makatarungan, at makataong mamamayan ng bansa at daigdig. Naipamamalas ang malawak at integratibong pag-unawa sa mga isyu at kontrobersiya sa kasalukuyang lipunang Pilipino at sa mga pangunahing kaisipan at napapanahong usaping pangkasaysayan, pampulitika, pampamahalaan, pang-ekonomiya, pangkultura at panlipunan sa pagharap ng bansa sa hamon ng globalisasyon gamit ang perspektibo, kasanayan at pagpapahalagang multi-disiplinaryo at inter-disiplinaryo sa pananaliksik at sa pagbuo ng alternatibong solusyon sa paglutas ng mga kasalukuyang suliranin tungo sa isang makatarungan (just), mapayapa, makakalikasan, masagana, makabansa at makataong lipunan. Naipamamalas ang pag-unawa sa mga konsepto at isyung pangkasaysayan, pangheograpiya, pampulitika, pang-ekonomiya, pangkultura, at panlipunan gamit ang mga kasanayang nalinang sa pag-aaral ng iba’t-ibang disiplinang panlipunan kabilang ang pananaliksik, pagsisiyasat, mapanuring pag-iisip, matalinong pagpapasya, pagkamalikhain, pakikipagkapwa, likas-kayang paggamit ng pinagkukunang-yaman, pakikipagtalastasan at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw tungo sa isang mapanuri, mapagmuni, mapanagutan, produktibo, makakalikasan, makabansa at makataong mamamayan ng bansa at daigdig.
 5. 5. 4 IV. Pamantayan sa Bawat Baitang/ Antas (Grade Level Standards): Grade Level Grade Level Standards K Naipamamalas ang kamalayan bilang batang Pilipino sa katangian at bahaging ginagampanan ng tahanan at paaralan tungo sa paghubog ng isang mamamayang mapanagutan, may pagmamahal sa bansa at pagmamalasakit sa kapaligiran at kapwa. Grade 1 Naipamamalas ang pagkilala at pag-unawa sa sarili at pamilya na may pagpapahalaga sa mga karapatan, tungkulin at pananagutan bilang batang Pilipino tungo sa paghubog ng isang mamamayang mapanagutan, may pagmamahal sa bansa at pagmamalasakit sa kapaligiran at kapwa. Grade 2 Naipamamalas ang pagkilala, pag-unawa at pagpapahalaga sa sariling pamayanan tungo sa paghubog ng isang mamamayang mapanagutan, may pagmamahal sa bansa at pagmamalasakit sa kapaligiran at kapwa Grade 3 Naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa likas na kagandahan at kabuhayan, yaman, pamahalaan at kultura ng bansa tungo sa paghubog ng isang mamamayang mapanagutan, may pagmamahal sa bansa at pagmamalasakit sa kapaligiran at kapwa. Grade 4 Naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa pagbuo at pag-unlad ng bansang Pilipinas gamit ang mga kaalaman at kasanayan ng heograpiya at ng mga kaugnay na disiplina tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri, mapagmuni, mapanagutan, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa. Grade 5 Naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa paghubog at pag-unlad ng bansang Pilipino at ang nagging pagpupunyagi ng mga Pilipino na makamit at mapangalagaan ang kalayaan at kasarinlan ng bansa sa iba’t ibang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas gamit ang kasanayan ng iba’t ibang disiplinang panlipunan tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri, mapagmuni, mapanagutan, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa. Grade 6 Naipamamalas ang pag-unawa sa mga simulain, at pagpapahalaga ng estadong demokratiko at republikano gamit ang kasanayan ng iba’t ibang disiplinang panlipunan, tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri, mapagmuni, mapanagutan, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa Grade 7 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at napapanahong isyung pangkasaysayan, pampamahalaan, pangkultura at panlipunan ng Pilipinas gamit ang mga kasanayan at pagpapahalagang pangkasaysayan at mga kaugnay na disiplina tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri , mapagmuni, mapanagutan, makakalikasan, produktibo, makatarungan, at makataong mamamayan ng bansa at daigdig. Grade 8 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyu sa pag-aaral ng kasaysayan, pamahalaan, kultura, at lipunan ng mga rehiyong Asyano gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga ng mga disiplinang panlipunan tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri, mapagmuni, mapanagutan, makakalikasan, produktibo, makatarungan, at makataong mamamayan ng bansa at daigdig. Grade 9 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan sa kasaysayan ng daigdig at napapanahong isyu gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga ng mga disiplinang panlipunan tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri , mapagmuni, mapanagutan, makakalikasan, produktibo, makatarungan, at makataong mamamayan ng bansa at daigdig. Grade10 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at napapanahong isyu sa ekonomiks gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga ng mga disiplinang panlipunan tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri , mapagmuni, mapanagutan, makakalikasan, produktibo, makatarungan, at makataong mamamayan ng bansa at daigdig. Grade11 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga napapanahong isyung pampulitika at pamamahala ng Pilipinas gamit ang mga teorya, lapit at metodolohiya ng agham panlipunan at mga kaugnay disiplina tungo sa isang makatarungan (just), mapayapa, makakalikasan, masagana,
 6. 6. 5 Grade Level Grade Level Standards makabansa at makataong lipunan. Grade12 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga napapanahong isyung kinakaharap ng bansa at ng daigdig sa kasalukuyan mula sa pananaw at lapit ng iba’t-ibang disiplinang panlipunan na makatutulong tungo sa isang makatarungan (just), mapayapa, makakalikasan, masagana, makabansa at makataong lipunan. V. Grade Level Conceptual (Big Ideas) Matrix TEMA K Pagkilala sa Paaralan ARALING PANLIPUNAN I Pagkilala sa Sarili at Pamilya ARALING PANLIPUNAN II Pagkilala sa Sariling Pamayanan ARALING PANLIPUNAN III Pagkilala sa Bansa ARALING PANLIPUNAN IV Ang Heograpiya ng Pilipinas ARALING PANLIPUNAN V Paghubog at Pag-unlad ng Lahing Pilipino ARALING PANLIPUNAN VI Pamahalaan, Saligang Batas at Pagkamama mayan ARALING PANLIPUNAN VII Kasaysayan ng bansang Pilipino ARALING PANLIPUNAN VIII Pagkabuo at Pag-unlad ng Kabihasnang Asyano ARALING PANLIPUNAN IX Pagkabuo at Pag-unlad ng Kabihasnan ng Daigdig ARALING PANLIPUNAN X Pagbuo at Pag-unlad ng Ekonomiya ng Pilipinas ARALING PANLIPUNAN XI Politika at Pamamahala ng Pilipinas (Philippine Politics and Governance) ARALING PANLIPUNAN XII Kontemporar yong Lipunang Pilipino (Philippine Contempo- rary Society) Unang Marka han Tao, Heo- grapi- ya at Likas Kayan g Pag- unlad Mga Tao sa Paara- lan Mga Lugar sa Paara- lan Mga Pagdiri wang sa Paara- Lan Pagkilala sa Sarili Bilang Mamamayan ng Bansang Pilipinas Heograpiya at Kabuhayan ng Pamayanan Likas na Kagandahan at Kabuhayan ng Bansang Pilipinas Heograpi- yang Pisikal ng Pilipinas Ang Heograpiya at Pagkabuo ng Sinaunang Lahing Pilipino Ang Pundasyon at Saligan ng Pilipinas Bilang Estadong Demokratiko at Republikano Heograpiya at Sinaunang Kabihasnang Pilipino Heograpiya at sinaunang kabihasnang Asyano Heograpiya at Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig Impluwen- siya ng Heograpiya sa Ekonomiya ng Bansa
 7. 7. 6 Ikala wang Marka- han Kultu- ra, Pagka kaki- lanlan at Pagka bansa Pagkilala sa Sarili Bilang Kabahagi ng Pamilyang Pilipino Ang Kultura ng Sariling Pamayanan Mayamang Sining at Kultura ng Bansa Ang Impluwen- siya ng Heograpiya sa Paghubog at Pagbuo ng Katangiang Kultural ng Bansa Pagbuo at Pag-unlad ng Bansang Pilipino (ika- 16 hanggang ika-19 na dantaon) Mga Institusyon ng Pilipinas Bilang Pamahalaan g Demokratiko (Institutions of Philippine Democracy) Pagbuo at Pag-unlad ng Bansang Pilipino (Spanish Era- Revolution First Phase 1521-1899) Kontribusyon ng Kasaysayan sa Pagbuo ng Pagkakakilanl ang Asyano Kontribusyon ng Kasaysayan sa Pagbuo ng Pagkakakilan lan ng Iba’t Ibang rehiyon sa Daigdig Pagkabuo at Pag-unlad ng Ekonomiya sa Iba’t- Ibang Yugto ng Kasaysayan Ikat- long Marka- han Ka- Pang- yari- han, Awtori dad at Pama maha- la Ang Pamilya Bilang Pinakapayak na Yunit ng Lipunan Mga Pinuno at Iba Pang Naglilingkod ng Sariling Pamayanan Pamahalaan ng Pilipinas Pagbuo ng mga Pamayanan at Rehiyon Pagpupunya gi ng mga Pilipinong Makamtan ang Ganap na Kalayaan at Kasarinlan Bilang Isang Bansa- Estado (1898- kasalukuyan) Mga Proseso Bilang Pamaha- laang Demokratiko at Republikano ng Pilipinas (Processes of Philippine Democracy) Pagbuo at Pag-unlad ng Nasyon/ Estado (1889-1946) Pagkakamit ng Kasarinlan ng mga Bansa sa Asya Kasarinlan at Kalayaan ng Iba’t Ibang rehiyon sa Daigdig Pagbuo ng Polisiya (Policy- Making) at ang Pakikilahok ng Mamamayan sa Pamamahala ng Demokratiko Ikaapa t na Marka han Kara- patan, Panan aguta n at Pagka mama mayan Karapatan, Tungkulin at Panana- gutan ng Batang Pilipino Pagpapa- halaga sa Heograpiya at Kultura ng Sariling Pamaya-nan Karapatan, Tungkulin at Pananagutan Bilang Mamamayan ng Bansang Pilipinas Kapangya- rihan, Tungkulin at Pananagutan ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pangangalag a ng Kapaligi-ran at Yaman ng Bansa Mga Bayani at Natatanging Pilipino na Nagtanggol sa Kalayaan at Kasarinlan Pagkamama mayan sa Isang Demok-rasya Pilipinas sa Kasaluku- yang Panahon (1946- kasaluku- yan) Asya sa Kasalukuyang Panahon Daigdig sa Kasalukuyan g Panahon Kaugnayan ng Ekonomiya sa Pang- araw-araw na Buhay
 8. 8. 7 VI. Pamantayang Nilalaman at Pamantayang Kasanayan (Content/ Performance Standards): ARALING PANLIPUNAN I PAGKILALA SA SARILI AT PAMILYA  Lebel ng Pang-Unawa: PN – Panimula PL- Pagpapalalim KH – Kahusayan TEMA PANGUNAHING KAISIPAN NG UNIT Lebelng Pang- Unawa NILALAMAN Lebelng Pang- Unawa PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Lebelng Pang- Unawa PAMANTAYAN SA PAGGANAP Unang Markahan Tao, Heograpiya at Likas Kayang Pag-unlad Pagkilala sa Sarili Bilang Mamamayan ng Bansang Pilipinas PN PN PN PN PN  Pagkilala sa sarili bilang Pilipino at Mamamayan ng Bansang Pilipinas  Pagkilala sa sarili bilang mamamayan ng Pilipinas batay sa pagkamamamayan ng magulang  Pagkilala sa sarili bilang mamamayan ng Pilipinas batay sa lugar ng kapanganakan  Pagkilala sa sarili bilang Pilipino batay sa pagkakakilanlang etniko at cultural  Panimulang pagpapakilala sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga Pilipino (iba’t- ibang pangkat etnolinggwistiko at PN PN PN PN  Nagkakaroon ng Kamalayan sa sarili bilang mamamayan ng bansang Pilipinas  Nagkakaroon ng kamalayan sa kahulugan ng isang Pilipino  Nagkakaroon ng kaalaman sa kahulugan ng mamamayan  Nagkakaroon ng panimulang pagkilala sa sarili bilang Pilipino batay sa pagkakakilanlang etniko at kultural PN PN PN PN PN  Nakikilala nang lubos ang sarili bilang Pilipino na may mataas na antas ng pagmamalaki sa kanyang pagka-Pilipino  Naipapahayag ang panimulang pag-unawa sa kahulugan ng Pilipino  Napapahalagahan ang pagiging Pilipino at Mamamayan ng Bansang Pilipinas  Napapahalagahan ang pagiging Pilipino batay sa pagkakakilanlang etniko at cultural  Napapahalagahan ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa kabila ng kanilang pagkakaiba
 9. 9. 8 PN PN PN PN PN PN kultural)  Pagkilala sa isang Pilipino  Kahulugan ng Mamamayan  Panimulang Pagkilala sa Bansang Pilipinas (kapuluan, tatlong pangunahing pulo, likas na kagandahan)  Mga Sagisag ng Bansa  Kahalagahan ng mga Sagisag ng Bansa  Kabuluhan ng Pagiging Isang Pilipino at Mamamayan ng Bansang Pilipinas PN PN PN PN PN PN  Nagkakaroon ng panimulang pagkilala sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga Pilipino  Nagkakaroon ng kamalayan sa kahulugan ng mamamayan  Nagkakaroon ng panimulang pagkilala sa bansang Pilipinas  Nagkakaroon ng panimulang kamalayan sa mga sagisag na nagpapakilala sa bansa  Nagkakaroon ng panimulang pang- unawa sa kahalagahan ng mga sagisag ng bansa  Nagkakaroon ng panimulang pangunawa sa kabuluhan ng pagiging isang Pilipino PN PN PN PN  Naipapahayag ang panimulang pagunawa sa kahulugan ng mamamayan  Nailalarawan nang tiyak ang bansang Pilipinas  Nakikilala nang lubos at may mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga sagisag na nagpapakilala sa bansa  Nagpapakita nang may mataas na antas ng pagpapahaga sa kabuluhan ng pagiging Pilipino
 10. 10. 9 Ikalawang Markahan Kultura, Pagkakakilanlan at Pagkabansa Pagkilala sa Sarili Bilang Kabahagi ng Pamilyang Pilipino PN PN PN PN PN PN PN PN  Pagkilala sa Sarili Bilang kasapi ng Pamilyang Pilipino  Kahulugan ng Mag- Anak o Pamilyang Pilipino  Kahulugan ng kamag-anak o kapamilya at pagkakamag-anak  Mga Kasapi ng Pamilyang Pilipino (kasama ang extended family )  Pagkakakilanlan ng pamilya batay sa apelyido at pangalan  Ang Aking Sariling Pamilya  Ang Aming Family Tree  Pagkakaiba-iba o uri ng pamilya (malaki at maliit) PN PN PN PN PN PN  Nagkakaroon ng panimulang kamalayan at pagkilala sa sarili bilang kasapi ng pamilyang Pilipino  Nagkakaroon ng panimulang kamalayan sa kahulugan ng mag- anak at kamag-anak  Nagkakaroon ng panimulang pagkilala sa mga kasapi ng pamilyang Pilipino  Nagkakaroon ng panimulang kamalayan sa pagkakakilanlan ng pamilya batay sa apelyido at pangalan  Nagkakaroon ng sapat na pagkilala sa sariling pamilya  Nagkakaroon ng panimulang kamalayan sa pagkakaiba-iba o uri ng pamilya PN PN PN PN PN PN  Nagpapamamalas nang may mataas na pagpapahalaga sa mag- anak na Pilipino at sa ginawang pagtugon nito sa mga pangunahing pangangailangan  Nagpapahayag nang may panimulang pang- unawa sa kahulugan ng mag-anak at kamag- anak  Nagpapamalas nang pagpapahalaga sa mga kasapi ng ng pamilyang Pilipino  Nagpamamalas nang pagpapahalaga sa pagkakakilanlan ng pamilya batay sa apelyido at pangalan  Nakikilala at napahahalagahan nang lubos ang sariling pamilya at nakagagawa ng family tree  Natutukoy nang may katiyakan ang pagkakaiba-iba o uri ng pamilya
 11. 11. 10 PN PN  Bahaging ginagampanan at pananagutan ng bawat kasapi ng pamilya  Kahalagahan ng pamilya sa isang bata PN PN  Nagkakaroon ng panimulang kaalaman sa bahaging ginagampanan at pananagutan ng bawat kasapi ng pamilya  Nagkakaroon ng panimulang kamalayan sa kahalagahan ng pamilya sa isang bata PN PN  Natutukoy nang may katiyakan ang mga bahaging ginagampanan at pananagutan ng bawat kasapi ng pamilya at naisasagawa ng may kasiyahan ang mga ito.  Naipakikita nang may mataas na antas ng pagpapahalaga sa pamilya Ikatlong Markahan Kapangyarihan, Awtoridad at Pamamahala Ang Pamilya Bilang Pinakapayak na Yunit ng Lipunan PN  Mga kaugalian at tradisyong Pilipino ukol sa pamilya bilang pundasyon sa katatagan ng pamilya -Paggalang sa nakatatanda -Pangangalaga sa matatandang kasapi ng pamilya -Pagsagot ng po at opo -Pagmamano sa nakatatanda -Madikit na ugnayan ng pamilya (close family ties) -Pagtutulungan sa panahon ng kagipitan ng mga kasapi ng pamilya at iba pang PN PN PN  Nagkakaroon nang panimulang pagkilala sa mga tradisyong Pilipino ukol sa pamilya bilang pundasyon sa katatagan ng pamilya  Nagkakaroon ng panimulang kamalayan sa mga pinahahalagahan ng pamilya, mga aktibidad at mahahalagang okasyong nagkakasama-sama ang pamilya  Nagkakaroon ng panimulang kaalaman sa mga katangian ng natatanging pamilyang Pilipino PN PN PN  Nakikilala nang lubos ang mga kaugalian at tradisyong Pilipino ukol sa pamilya at may mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga ito bilang pundasyon sa katatagan ng pamilya  Natutukoy nang may katiyakan at nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa mga pinahahalagahan ng pamilya, mga aktibidad at mahalagang okasyong nagkakasama-sama ang pamilya  Natutukoy nang may katiyakan ang mga katangian ng natatanging pamilyang Pilipino
 12. 12. 11 PN PN PN PN PN PN kamag-anak  Mga Pinapahalagahan ng Pamilya  Mga Aktibidad at Mahalagang Okasyon na Nagkakasama- sama ang Pamilya  Katangian ng natatanging pamilyang Pilipino  Bahaging ginagampanan ng pamilya sa pag- unlad ng bansa at pamayanan  Kapangyarihan, tungkulin at pananagutan ng pamilya o mga kasapi nito ayon sa batas  Mga batas, patakaran at programa na PN PN PN PN PN  Nagkakaroon ng panimulang pang- unawa sa bahaging ginagampanan ng pamilya sa pag-unlad ng bansa at pamayanan  Nagkakaroon ng panimulang pang- unawa sa mga tungkulin at pananagutan ng pamilya o mga kasapi nito ayon sa batas  Nagkakaroon ng panimulang pang- unawa sa mga batas, patakaran at programa na nangangalaga at nagbibigay halaga sa pamilya  Nagkakaroon ng panimulang pang- unawa at pagpapahahalaga sa pamilyang Pilipino bilang pinakapayak na yunit panlipunan ng bansa  Nagkakaroon ng panimulang pang- unawa sa mga tungkulin at pananagutan ng PN PN PN PN PN  Nagpapamalas nang may mataas na antas ng pagpapahalaga sa bahaging ginagampanan ng pamilya sa pag-unlad ng bansa  Nagpapamalas nang mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga tungkulin at pananagutan ng pamilya o mga kasapi nito ayon sa batas  Natutukoy nang may katiyakan ang mga batas, patakaran at programa na nangangalaga at nagbibigay halaga sa pamilya  Nagpapamalas nang may mataas na antas ng pagpapahalaga sa pamilyang Pilipino bilang pinakapayak na yunit panlipunan ng bansa  Nagpapamalas nang mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga tungkulin at
 13. 13. 12 PN nangangalaga at nagbibigay halaga sa pamilya  Pagpapahalaga sa pamilyang Pilipino bilang pinakapayak na yunit panlipunan sa bansa PN PN pamilya o mga kasapi nito ayon sa batas  Nagkakaroon ng panimulang pang- unawa sa mga batas, patakaran at programa na nangangalaga at nagbibigay halaga sa pamilya  Nagkakaroon ng panimulang pang- unawa at pagpapahalaga sa pamilyang Pilipino bilang pinakapayak nay unit panlipunan ng bansa PN PN pananagutan ng pamilya o mga kasapi nito ayon sa batas  Natutukoy nang may katiyakan ang mga batas, patakaran at programa na nangangalaga at nagbibigay halaga sa pamilya  Nagpapamalas nang may mataas na antas ng pagpapahalaga sa pamilyang Pilipino bilang pinakapayak na yunit panlipunan ng bansa Ikaapat na Markahan Karapatan,Pananagutan at Pagkamamamayan Karapatan, Tungkulin at Pananagutan ng Batang Pilipino PN PN PN PN  Mga karapatan, tungkulin at pananagutan ng batang Pilipino sa kanyang sarili  Mga karapatan, tungkulin at pananagutan ng batang Pilipino sa kanyang pamilya  Mga karapatan, tungkulin at pananagutan ng batang Pilipino sa pamayanan  Mga karapatan, PN  Nagkakaroon ng panimulang pang- unawa sa mga karapatan, tungkulin at pananagutan ng batang Pilipino sa kanyang sarili, pamilya, pamayanan at bansa PN PN  Natutukoy nang may katiyakan at nagpapamalas nang may mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga karapatan, tungkulin at pananagutan ng batang Pilipino sa kanyang sarili, pamilya, pamayanan at bansa  Natutukoy nang may katiyakan ang mga
 14. 14. 13 PN PN PN tungkulin at pananagutan ng batang Pilipino bilang mamamayan ng bansa  Mga karapatan ng batang Pilipino na itinatakda ng batas  Mga pamamaraan na maaring gawin ng bata sa paglabag sa kanyang mga karapatan  Pagpapahalaga sa karapatan ng bata PN PN  Nagkakaroon ng panimulang kaalaman sa mga karatapan ng batang Pilipino na itinakda ng batas  Nagkakaroon ng panimulang kamalayan sa mga pamamaraan na maaring gawin ng mga bata sa paglabag sa kanyang mga karapatan PN PN karapatan ng batang Pilipino na itinakda ng batas  Natutukoy nang may katiyakan ang mga pamamaraan na maaring gawin ng mga bata sa paglabag sa kanyang karapatan  Nagkakaroon nang mataas na antas ng pagpapahalaga sa pagtatamasa ng mga karapatan
 15. 15. 14 ARALING PANLIPUNAN II PAGKILALA SA SARILING PAMAYANAN  Lebel ng Pang-Unawa: PN – Panimula PL- Pagpapalalim KH – Kahusayan TEMA PANGUNAHING KAISIPAN NG UNIT Lebelng Pang- Unawa NILALAMAN Lebelng Pang- Unawa PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Lebelng Pang- Unawa PAMANTAYAN SA PAGGANAP Unang Markahan Tao, Heograpiya at Likas Kayang Pag-unlad Heograpiya at Kabuhayan ng Pamayanan PN PN PN PN  Ang kinaroroonan ng sariling tahanan (numero, kalye, barangay, lungsod/bayan, lalawigan  Mga bagay na nakikita o palatandaan sa aming tahanan  Mga direksiyon: itaas, ibaba, silangan, kanluran, hilaga, timog, ibaba  Pagtaya sa distansiya ng tahanan sa pamilihang bayan, paaralan, simbahan, bahay- pamahalaan, estasyon ng pampublikong sasakyan at iba pang palatandaan (landmarks) PN PN  Nagpapamalas ng sapat na kaalaman sa kinaroroonan, sa mga bagay na nagpapakita o mga palatandaan ng sariling tahanan  Nagpapakita ng pang- unawa sa mga direksyon at distansya ng tahanan sa pamilihang bayan, paaralan, simbahan, bahay- pamahalaan, estasyon ng pampublikong sasakyan at iba pang palatandaan (landmarks) PN PN  Natutukoy at nasusuri ang kinaroroonan, ang mga bagay na nagpapakita o mga palatandaan ng sariling tahanan  Natutukoy nang may katiyakan ang mga direksyon at distansya ng tahanan sa pamilihang bayan, paaralan, simbahan, bahay- pamahalaan, estasyon ng pampublikong sasakyan at iba pang palatandaan (landmarks)
 16. 16. 15 PL PL PN PN PN PN  Heograpiyang pisikal ng pamayanan :anyon g lupa, anyong tubig, yamang likas  Magagandang tanawin at pook pasyalan sa sariling pamayanan  Pangunahing pagkakakilanlang pang-heograpiya o pisikal ng pamayanan  Pangunahing kabuhayan ng pamayanan  Mga pangunahing produkto at kalakal sa pamayanan  Ang mapa ng sariling pamayanan PL PN PN  Nagpapakita ng pagmamalaki sa heograpiyang pisikal ng pamayanan, magagandang tanawin at pook pasyalan sa sariling pamayanan  Nagpapamalas ng sapat na kaalaman at pang- unawa sa mga pangunahing pagkakakilanlang pangheograpiyang pisikal ng pamayanan  Nagpapamalas ng pang- unawa sa pangunahing kabuhayan, produkto at kalakal ng pamayanan PL PN PN PN  Nailalarawan nang may katiyakan ang heograpiyang pisikal ng pamayanan at ang mga magagandang tanawin at pook pasyalan sa pamayanan  Natutukoy nang may katiyakan at nagpapakita ng pagmamalaki sa mga pangunahing pagkakakilanlang pangheograpiyang pisikal ng pamayanan  Naiuugnay nang may katiyakan ang mga pangunahing kabuhayan, produkto at kalakal ng pamayanan sa heograpiya nito  Nakaguguhit nang may detalye ang mapa ng sariling pamayanan
 17. 17. 16 Ikalawang Markahan Kultura, Pagkakakilanlan at Pagkabansa Ang Kultura ng Sariling Pamayanan PL PN PN PN PN PN PN PN PN  Mga pangkat kultural, pangkat etnolinggwistiko at iba pangkat- panlipunan na bumubuo sa pamayanan  Mga pangkat katutubo na unang nanirahan sa pamayanan  Mga wika at diyalekto sa pamayanan  Mga kaugalian at tradisyon sa pamayanan  Mga pagdiriwang at mahahalagang okasyon sa pamayanan  Mga kilalang pagkain at lutuin (delicacy) sa pamayanan  Mga makasaysayan at natatanging pook sa pamayanan  Mga pagpapahalaga ng pamayanan  Mga PL PN PN PN  Nagpapakita ng pagmamalaki sa mga pangkat kultural, pangkat etnolinggwistiko at iba pang pangkat panlipunan na bumubuo sa pamayanan  Nagpapamalas ng pagpapahalaga sa mga pangkat katutubo na unang naninirahan sa pamayanan  Nagpapakita ng pagmamalaki sa mga wika, diyalekto, kaugalian, tradisyon, pagdiriwang, mahahalagang okasyon, kilalang pagkai, lutuin, makasaysayan at natatanging pook sa pamayanan  Nagpapamalas ng pang- unawa sa mga pagpapahalaga at pagkakakilanlang pang- kultura ng sariling PL PN PN PN  Nakikilala nang lubos at nagpapamalas nang may mataas na antas ng pagmamalaki ang mga pangkat kultural, pangkat etnolinggwistiko at iba pang pangkat panlipunan na bumubuo sa pamayanan  Natutukoy nang may katiyakan at may mataas na antas ng pagmamalaki sa mga pangkat katutubong unang nanirahan sa pamayanan  Natutukoy nang may katiyakan at may mataas na antas ng pagmamalaki sa mga wika, diyalekto, kaugalian,tradisyon, pagdiriwang, mahahalagang okasyon, kilalang pagkai, lutuin, makasaysayan at natatanging pook sa pamayanan  Nauunawaan at natatanggap nang may kasiyahan ang mga pagpapahalaga at pagkakakilanlang
 18. 18. 17 pagkakakilanlang pang-kultura ng sariling pamayanan pamayanan pangkultura ng sariling pamayanan Ikatlong Markahan Kapangyarihan, Awtoridad at Pamamahala Mga Pinuno at Iba Pang Naglilingkod ng Sariling Pamayanan PL PL PN PN PN PN PN  Ang pamilya bilang bahagi ng pamayanan  Mga bumubuo ng pamayanan: pamilya, paaralan, simbahan, pamilihang bayan  Ang barangay bilang pinakamababang yunit ng pamahalaang pampamayanan  Ang pamahalaan: mga opisyal, barangay hall  Ang paaralan: pinuno, mga guro at mag-aaral  Ang simbahan: iba’t-ibang uri ng simbahan, mga pinuno, paniniwala  Mga iba pang naglilingkod sa pamayanan: doktor, nars, barangay health workers, pulis o tanod, bumbero, mga PL PN PN  Nagpapamalas ng pang- unawa na ang pamilya ay bahagi ng pamayanan  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa na ang barangay ay ang pinakamababang yunit ng pamahalaang pampamayanan  Nagpapamalas ng pang- unawa sa mga tungkuling ginagampanan ng mga opisyal ng pamahalaan, paaralan, simbahan at iba pang mga naglilingkod sa pamayanan PL PN PN  Nauunawaan nang may mataas na antas ng pagpapahalaga na ang pamilya ay bahagi ng pamayanan  Nasusuri nang lubos na ang barangay ay ang pinakamababang yunit ng pamahalaang pampamayanan  Natatalakay nang lubos ang mga tungkuling ginagampanan ng mga opisyal ng pamahalaan, paaralan, simbahan at iba pang mga naglilingkod sa pamayanan
 19. 19. 18 PN alagad ng sining, at iba pang kilalang manggagawa sa pamayanan  Pagtutulungan at pagkakaisa ng pamayanan PN  Nagpapamalas ng pang- unawa at pagpapahalaga sa pagtutulungan at pagkakaisa ng pamayanan PN  Nasusuri nang may mataas na antas ng pang-unawa ang pagtutulungan at pagkakaisa ng pamayanan Ikaapat na Markahan Karapatan,Pananagutan at Pagkamamamayan Pagpapahalaga sa Heograpiya at Kultura ng Sariling Pamayanan PN PN PN PN PN PN PN  Kahalagahan ng heograpiya sa pamayanan  Iba’t-ibang paraan ng pagsira sa kapaligiran at likas na yaman  Epekto o bunga ng pagsira sa kapaligiran  Mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran at likas na yaman  Panimulang kahulugan ng kultura  Epekto ng pagkawala ng kultura ng pamayanan  Mga paraan ng pangangalaga sa kultura ng PN PN  Nagpapamalas ng pang- unawa sa kahalagahan ng heograpiya sa pamayanan  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa iba’t ibang paraan ng pagsira sa kapaligiran at likas na yaman, ang epekto o bunga ng pagkasira ng kapaligiran at mga paraan ng pangangalaga sa mga ito PN PN  Natatalakay nang lubos ang kahalagahan ng heograpiya sa pamayanan  Nasusuri nang lubos ang iba’t ibang paraan ng pagsira sa kapaligiran at likas na yaman at may mataas na antas ng pagpapahalaga sa epekto o bunga ng pagkasira ng kapaligiran at mga paraan ng pangangalaga sa mga ito
 20. 20. 19 PN PN pamayanan  Kahalagahan ng kultura sa pamayanan  Kahalagahan ng kultura sa mamamayan ng isang bansa o pamayanan PN  Nagpapamalas ng masusing pang-unawa sa kahalagahan ng kultura ng pamayanan sa isang mamamayan ng pamayanan at bansa PN  Nasusuri at natatalakay nang lubos ang kahalagahan ng kultura ng pamayanan sa isang mamamayan ng pamayanan at bansa
 21. 21. 20 ARALING PANLIPUNAN III PAGKILALA SA BANSA  Lebel ng Pang-Unawa: PN – Panimula PL- Pagpapalalim KH – Kahusayan TEMA PANGUNAHING KAISIPAN NG UNIT Lebelng Pang- Unawa NILALAMAN Lebelng Pang- Unawa PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Lebelng Pang- Unawa PAMANTAYAN SA PAGGANAP Unang Markahan Tao, Heograpiya at Likas Kayang Pag-unlad Likas na Kagandahan at Kabuhayan ng Bansang Pilipinas  Magagandang Tanawin at Lugar ng Bansa - Kabuhayan ng Iba’t-ibang Lugar sa Bansa PL PL PL PL PL PL PL PL  Katangiang heograpikal ng Pilipinas: kapuluan, kabundukan, klima, lokasyon  Pagkakaiba-iba ng kapaligiran ng iba’t- ibang pamayanan sa bansa  Mga pangunahing pulo  Mga pangunahing anyong lupa  Mga pangunahing anyong tubig  Mga pangunahing likas na yaman ng bansa  Mga magagandang tanawin at lugar- pasyalan sa bansa  Impluwensiya ng heograpiya sa paglinang ng kabuhayan ng iba’t- PL PL  Nagpapamalas ng pang- unawa sa katangiang heograpikal ng Pilipinas at sapat na batayang kasanayang pangheograpiya sa paglalarawan ng katangiang pisikal ng bansa  Nagpapamalas ng masusing pang-unawa at mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga impluwensya ng heograpiya sa paglinang ng kabuhayan, PL PL PL PL PL  Nailalarawan nang tiyak ang katangiang heograpikal ng Pilipinas gamit ang mapang pisikal ng bansa  Nasusuri nang lubos ang pagkakaiba-iba ng kapaligiran sa iba’t ibang pamayanan sa bansa  Natutukoy nang may lubos katiyakan ang mga pangunahing pulo, anyong lupa, anyong tubig at likas na yaman ng bansa  Nailalarawan nang may katiyakan ang mga magagandang tanawin at lugar pasyalan ng bansa  Naiuugnay nang tuwiran ang impluwensya ng
 22. 22. 21 PL PL PL PL ibang pamayanan sa bansa  Mga pangunahing kabuhayan, industriya, produkto at kalakal ng bansa  Mga pangunahing kabuhayan, industriya, produkto at kalakal sa iba’t- ibang pamayanan sa bansa  Natatanging kapaligirang pisikal ng bansa  Ang mapang pisikal ng Pilipinas PL produkto, industriya, at kalakal sa iba’t ibang pamayanan sa bansa  Nagpapamalas ng sapat na batayang kasanayang pangheograpiya sa paglalarawan ng katangiang pisikal ng bansa gamit ang mapang pisikal ng Pilipinas PL heograpiya sa paglinang ng kabuhayan, produkto, industriya, at kalakal sa iba’t ibang pamayanan ng bansa  Natutukoy nang may katiyakan ang mga natatanging kapaligirang pisikal ng bansa gamit ang mapang pisikal ng Pilipinas Ikalawang Markahan Kultura, Pagkakakilanlan at Pagkabansa Mayamang Sining at Kultura ng Bansa Kultura at Sining ng Iba’t-ibang Lugar at Pangkat sa Bansa Mga Makasaysayang PN PN  Impluwensiya ng heograpiya sa pagkabuo ng sining at kultura  Ang mapang kultural ng Pilipinas PN PN  Nagpapamalas ng pang- unawa sa impluwensya ng heograpiya sa pagkabuo ng sining at kultura  Nagpapamalas ng kasanayan sa paggamit ng mapang kulturan ng PN PN  Nasusuri nang lubos ang impluwensya ng heograpiya sa pagkabuo ng sining at kultura  Nagagamit nang may kahusayan ang mapang kultural ng Pilipinas
 23. 23. 22 Lugar sa Bansa - Mga Pagdiriwang at Kapistahan sa Iba’t-ibang Lugar sa Bansa PN PL PL PN PN PN PL  Ang katutubong kultura at sining ng mga Pilipino  Mga pangunahing pangkat etnolinggwistiko at etniko sa bansa  Mga pangunahing wika at diyalekto sa bansa  Kultura at sining ng iba’t-ibang pangkat- etniko sa bansa  Mga kultura, sining at kaugalian na natutuhan sa mga dayuhan  Mga pagdiriwang at kapistahan sa iba’t- ibang lugar sa bansa  Mga pagdiriwang at PN PL PN PN PN PL Pilipinas  Nagpapamalas ng pang- unawa at pagpapahalaga sa katutubong kultura at sining ng mga Pilipino  Nagpapamalas ng pang- unawa at pagpapahalaga sa mga pangunahing pangkat etnolinggwistiko at etniko ng bansa, wika, diyalekto, kultura at sining sa bansa  Nagpapamalas ng may mapanuring pang- unawa sa iba’t ibang kultura at sining ng iba’t ibang pangkat-etniko ng bansa  Nagpapamalas ng may sapat na pang-unawa sa kultura, sining at kaugalian na natutuhan sa mga dayuhan  Nagpapamalas ng pang- unawa at pagpapahalaga sa pagdiriwang at kapistahan sa iba’t ibang lugar sa bansa  Nagpapamalas ng pang- PN PL PN PN PN PL  Napapahalagahan nang may kasiyahan ang mga katutubong kutura at sining ng mga Pilipino  Nakikilala nang may mataas na antas ng pang-unawa at pagpapahalaga ang mga pangunahing pangkat etnolingwistiko at etniko ng bansa, wika, diyalekto, kultura at sining sa bansa  Nasusuri nang lubos ang iba’t ibang kultura at sining ng iba’t ibang pangkat etniko  Natutukoy nang may katiyakan ang kultura, sining at kaugalian na natutunan sa mga dayuhan  Nauunawaan nang may mataas na antas na pagpapahalaga ang mga pagdiriwang at kapistahan sa iba’t ibang lugar sa bansa  Nauunawaan nang may
 24. 24. 23 PL kapistahan batay sa pangunahing produkto ng iba’t- ibang pamayanan  Kultura, sining at kaugalian na nagpapakilala sa pagka-Pilipino PL unawa at pagpapahalaga sa pagdiriwang at kapistahan batay sa pangunahing produkto ng iba’t ibang pamayanan  Nagpapamalas ng mapanuring pag-unawa at pagpapahalaga sa kultura, sining at kaugalian na nagpapakilala sa pagka- Pilipino PL mataas na antas na pagpapahalaga ang mga pagdiriwang at kapistahan batay sa pangunahing produkto ng iba’t ibang pamayanan  Nauunawaan nang may mataas na antas na pagpapahalaga sa kultura, sining at kaugalian na nagpapakilala sa pagka- Pilipino Ikatlong Markahan Kapangyarihan, Awtoridad at Pamamahala Pamahalaan ng Pilipinas PL PN PL PL  Kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan  Pangkalahatang istruktura ng pamahalaan sa bansa  Pangkalahatang istruktura, kapangyarihan at tungkulin ng pamahalaang pambansa  Pangkalahatang istruktura, kapangyarihan at tungkulin ng pamahalaang local PL PN PL  Nagpapamalas ng pang- unawa sa kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa istruktura ng pamahalaan ng bansa  Nagpapamalas nang masusing pang-unawa sa pangkalahatang istruktura, kapangyarihan at tungkulin ng pamahalaang pambansa at pamahalaang lokal PL PN PL  Natatalakay nang lubos ang kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan  Nailalarawan nang tuwiran ang pangkalahatang istraktura ng pamahalaang pambansa  Naipaliliwanag nang lubos ang pangkalahatang istraktura, kapangyarihan at tungkulin ng pamahalaang pambansa at pamahalaang lokal
 25. 25. 24 PL PL PL PL PN  Pagkilala sa mga panguahing opisyal ng pamahalaang pambansa at kanilang tungkulin  Pagkilala sa mga pangunahing opisyal ng pamahalaang lokal at kanilang tungkulin  Katangian ng isang mabuting pamahalaan  Katangian ng isang mabuting pinuno ng pamahalaan  Kahalagahan sa pagkakaroon ng isang mabuting pamahalaan at pinuno nito PL PL PL PN  Nagpapamalas nang masusing pang-unawa sa tungkulin ng mga opisyal ng pamahalaang pambansa at pamahalaang local  Nagpapamalas ng masusing pang-unawa sa katangian ng isang mabuting pamahalaan  Nagpapamalas ng pang- unawa sa katangian ng mabuting pinuno  Nagpapamalas ng pang- unawa at pagpapahalaga sa pagkakaroon ng mabuting pamahalaan at pinuno nito PL PL PL PN  Nailalarawan nang may katiyakan ang mga tungkulin ng mga opisyal ng pamahalaang pambansa at pamahalaang local  Nailalarawan nang may katiyakan ang mga katangian ng isang mabuting pamahalaan  Nasusuri nang lubos ang mga katangian ng isang mabuting pinuno  Nauunawaan nang may mataas na antas ng pagpapahalaga sa pagkakaroon ng mabuting pamahalaan at pinuno nito Ikaapat na Markahan Karapatan,Pananagutan at Pagkamamamayan Karapatan, Tungkulin at Pananagutan Bilang Mamamayan ng Bansang Pilipinas PL PL PN  Kahulugan ng mamamayan at pagkamamamayan  Mga kwalipikasyon upang maging mamamayan ng bansa  Mga uri ng PL PL PN  Nagpapamalas ng pang- unawa sa kahulugan ng mamamayan at pagkamamamayan  Nagpapamalas ng pang- unawa sa mga kwalipikasyon upang maging mamamayan ng bansa  Nagpapamalas ng pang- PL PL PN  Napaghahambing at naipaliliwanag nang lubos ang kahulugan ng mamamayan at pagkamamamayan  Nasusuri nang lubos ang mga kwalipikasyon upang maging mamamayan ng bansa  Napaghahambing at
 26. 26. 25 PL PL PL PL PL PN Mamamayan  Kahulugan at pagkakaiba ng karapatan, tungkulin at pananagutan ng mamamayan  Mga pangunahing karapatan ng mamamayan ng Pilipinas  Mga panguhing tungkulin ng mamamayan ng Pilipinas  Mga pangunahing pananagutan ng mamamayan ng Pilipinas  Mga karapatan, tungkulin at pananagutan ng isang batang mamamayan ng Pilipinas  Mga katangian ng isang mabuti at mapanagutang PL PL PL PN unawa sa mga uri ng mamamayan  Nagpapamalas ng masusing pang-unawa sa kahulugan at pagkakaiba ng karapatan, tungkulin at pananagutan ng mamamayan  Nagpapamalas ng masusing pang-unawa at mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga pangunahing karapatan, tungkulin at pananagutan ng mamamayan ng Pilipinas  Nagpapamalas ng masusing pang-unawa at mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga pangunahing karapatan, tungkulin at pananagutan ng mamamayan ng Pilipinas  Nagpapamalas ng masusing pang-unawa at mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga PL PL PL PN nailalarawan nang lubos ang mga uri ng mamamayan  Naipaliliwanag at napaghahambing nang lubos ang kahulugan ng karapatan, tungkulin at pananagutan ng mamamayan  Naipaliliwanag nang lubos at may mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga pangunahing karapatan, tungkulin at pananagutan ng mamamayan ng Pilipinas  Naipaliliwanag nang lubos at may mataas na antas ng pagpapahalaga ang mga pangunahing karapatan, tungkulin at pananagutan ng mamamayan ng Pilipinas  Nasusuri nang lubos at nagpapahayag ng mataas na antas pagpapahalaga sa mga
 27. 27. 26 PN mamamayan ng Pilipinas  Kahalagahan ng mabuti at mapanagutang mamamayan sa isang bansa katangian ng isang mabuti at mapanagutang mamamayan ng Pilipinas katangian ng isang mabuti at mapanagutang mamamayan ng Pilipinas
 28. 28. 27 ARALING PANLIPUNAN IV ANG HEOGRAPIYA AT KULTURA NG PILIPINAS  Lebel ng Pang-Unawa: PN – Panimula PL- Pagpapalalim KH – Kahusayan TEMA PANGUNAHING KAISIPAN NG UNIT Lebelng Pang- Unawa NILALAMAN Lebelng Pang- Unawa PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Lebelng Pang- Unawa PAMANTAYAN SA PAGGANAP Unang Markahan Tao, Heograpiya at Likas Kayang Pag-unlad Heograpiyang Pisikal ng Pilipinas PN PN PN  Ang kahulugan at kahalagahan ng globo at mapa bilang instrumento ng pagbatid sa kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo  Mga kaalaman at kasanayan sa paggamit ng globo at mapa  Mga kaalaman at kasanayan sa paggamit ng globo: grid, equator, international date line, prime meridian, hemisphere, lines of longitude (meridians), lines of latitude, degrees, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle at iba pa PN PN  Nagpapamalas ng pang-unawa sa kahulugan at kahalagahan ng globo at mapa bilang instrumento ng pagbatid sa kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo  Nagpapamalas ng sapat na batayang pangkasanayang sa paggamit ng globo at mapa PN PN PN  Naipaliliwanag nang may katiyakan ang kahulugan at kahalagahan ng globo at mapa bilang instrumento ng pagbatid sa kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo  Nagagamit nang may sapat na kasanayan ang globo at mapa sa pagtukoy sa lokasyon ng Pilipinas sa mundo  Natutukoy nang may katiyakan at nagagamit ng may sapat na kasanayan ang grid, equador, international date line, prime meridian, hemisphere, lines of longitude (meridians), lines of latitude, degrees, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle at iba pa sa globo
 29. 29. 28 PN PL PL PL PL  Mga kaalaman at kasanayan sa paggamit ng mapa: scale, keys/legends  Mga uri ng mapa  Paggamit ng North Arrow/ Compass Rose at Global Positioning System (GPS)  Pangkalahatang katangiang heograpikal ng Pilipinas  Lokasyong Absolute at Relative ng Pilipinas at ang epekto at kahalagahan nito sa bansa at mga pamayanan nito PN PL PL PL PL PL  Nagpapamalas nang sapat na pang-unawa at at batayang kasanayan sa paggamit ng mapa  Nagpapamalas nang sapat na pang-unawa at batayang kasanayan sa paggamit ng mapa  Nagpapamalas nang sapat na pang-unawa at batayang kasanayan sa paggamit ng iba’t ibang uri ng mapa  Nagpapamalas nang sapat na pang-unawa at batayang kasanayan sa paggamit ng North Arrow/Compass Rose at Global Positioning System (GPS)  Nagpapamalas ng sapat na pang-unawa sa pangkalahatang katangiang heograpikal ng Pilipinas  Nagpapamalas ang mapanuring pang- unawa sa lokasyong absolute at relative ng Pilipinas at ang epekto ng kahalagahan nito sa bansa at mga pamayanan nito PN PL PL PL PL  Natutukoy nang may katiyakan at nagagamit ng may sapat na kasanayan ang scale, keys/legends sa mapa  Nailalarawan nang tiyak at nagagamit ng may sapat na kasanayan ang iba’t ibang uri ng mapa  Natutukoy nang may katiyakan at nagagamit ng may sapat na kasanayan ang North Arrow/ Compass Rose at Global Positioning System (GPS)  Nailalarawan nang may katiyakan ang pangkalahatang katangiang pangheograpiya ng Pilipinas  Nasusuri nang may pang- unawa ang lokasyong absolute at relative ng Pilipinas at ang epekto ng kinalalagyan nito sa bansa at mga pamayanan nito
 30. 30. 29 PN PL PL PN PL PL  Implikasyon at epekto sa bansa ng pagiging bahagi ng Pilipinas ng Pacific Ring of Fire, typhoon belt at daanan ng monsoon winds  Ang ugnayan ng lokasyon at klima ng bansa  Ang Mapang pisikal, Topographic at pang-klima (climate map) ng Pilipinas  Kahulugan at pagtukoy sa klima ng isang lugar  Iba’t-ibang uri ng klima sa Pilipinas  Epekto ng lokasyon, klima at iba pang salik heograpikal sa mga pananim, hayop at kabuhayan ng bansa PN PL PL PN PL PL  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa implikasyon at epekto sa bansa ng pagiging bahagi ng Pilipinas ng Pacific Ring of Fire, typhoon belt at daanan ng monsoon winds  Nagpapamalas nang masusing pang-unawa sa ugnayan ng lokasyon at klima ng bansa  Nagpapamalas ng pang-unawa at may batayang kasanayan sa paggamit ng mapang pisikal, topograpik at pang-klima ng Pilipinas  Nagpapamalas ng sapat na kaalaman sa kahulugan at pagtukoy sa klima ng isang lugar  Nagpapamalas ng pang-unawa sa iba’t ibang uri ng klima sa Pilipinas  Nagpapamalas ng pang-unawa sa epekto ng lokasyon, klima at iba pang salik hegrapikal sa mga pananim, hayop at kabuhayan ng bansa PN PL PL PN PL PL  Nasusuri nang lubos ang implikasyon at epekto sa bansa ng pagiging bahagi ng Pilipinas ng Pacific Ring of Fire, typhoon belt at daanan ng monsoon winds  Nasususuri nang may mataas na antas ang ugnayan ng lokasyon at klima ng bansa  Natutukoy nang may katiyakan at nagagamit ng may sapat na kasanayan ang mapang pisikal, topograpik at pang-klima ng Pilipinas  Naipaliliwanag nang may katiyakan ang kahulugan at pagtukoy sa klima ng isang lugar  Natutukoy at napaghahambing nang tuwiran ang iba’t ibang uri ng klima sa Pilipinas  Naiuugnay nang tuwiran ang epekto ng lokasyon, klima at iba pang salik heograpikal sa pananim, hayop at kabuhayan ng bansa
 31. 31. 30 Ikalawang Markahan Kultura, Pagkakakilanlan at Pagkabansa Impluwensiya ng Heograpiya sa Paghubog at Pagbuo ng Katangiang Kultural ng Bansa PL PL PL PL PL  Kahulugan at uri ng kultura  Ang impluwensiya ng heograpiya sa paghubog at paglinang ng kultura ng bansa  Ang impluwensiya ng heograpiya sa pag-uugali ng mga tao  Ang impluwensiya ng heograpiya sa pagbuo ng mga pamayanan at paninirahan: pamayanan sa itaas (upland) at ibaba (lowland)  Ang impluwensiya ng heograpiya sa pagkakahati ng bansa sa iba’t- ibang pangkat etnolinggwistiko PL PL PL PL PL  Nagpapamalas ng mataas na kaalaman sa kahulugan at uri ng kultura  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa impluwensiya ng heograpiya sa paghubog at paglinang ng kultura ng bansa  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa impluwensiya ng heograpiya sa pag- uugali ng mga tao  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa impluwensiya ng heograpiya sa pagbuo ng mga pamayanan at paninirahan: pamayanan sa itaas (upland) at ibaba (lowland)  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa impluwensiya ng heograpiya sa pagkakahati ng bansa sa iba’t-ibang pangkat etnolinggwistiko PL PL PL PL PL  Naipaliliwanag nang may katiyakan ang kahulugan at uri ng kultura  Nasusuri nang lubos ang impluwensiya ng heograpiya sa paghubog at paglinang ng kultura ng bansa  Nasusuri nang lubos ang impluwensiya ng heograpiya sa pag-uugali ng mga tao  Nasusuri nang lubos ang impluwensiya ng heograpiya sa sa pagbuo ng mga pamayanan at paninirahan: pamayanan sa itaas (upland) at ibaba (lowland)  Nasusuri nang lubos ang impluwensiya ng heograpiya sa pagkakahati ng bansa sa iba’t-ibang pangkat etnolinggwistiko
 32. 32. 31 PL PL PN PL KH  Ang mapang etniko ng Pilipinas  Katangian at pagkakakilanlan ng iba’t-ibang pangkat etnolinggwistiko sa Luzon, Visayas at Mindanao  Pagkakaiba at katangian ng moro at lumad  Ang papel ng heograpiya sa paglinang ng iba’t- ibang sining at kultura ng mga pamayanan sa bansa (hal: arkitektura, sayaw, literatura, at iba pa)  Mga pagdiriwang at kapistahan batay sa pangunahing produkto at kabuhayan ng iba’t- ibang pamayanan at lugar sa bansa PL PL PN PL KH  Nagpapamalas ng pang-unawa at may batayang kasanayan sa paggamit ng mapang etniko ng Pilipinas  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa pagkakakilanlan ng iba’t ibang pangkat etnolinggwistiko sa Luzon, Visayas at Mindanao  Nagpapamalas ng pang-unawa sa pagkakaiba at katangian ng moro at lumad  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa papel ng heograpiya sa paglinang ng iba’t ibang sining at kultura ng pamayanan sa bansa  Nagpapamalas ng pang-unawa sa mga pagdiriwang at kapistahan batay sa produkto at kabuhayan ng iba’t-ibang pamayanan at lugar sa bansa PL PL PN PL KH  Natutukoy nang may katiyakan at nagagamit ng may sapat na kasanayan ang mapang etniko ng Pilipinas  Nasusuri nang lubos ang mga pagkakakilanlan ng iba’t ibang pangkat etnolinggwistiko sa Luzon, Visayas at Mindanao  Napaghahambing nang may katiyakan ang pagkakaiba ng katangiang moro sa lumad  Nasusuri nang lubos at may mataas na antas ng pagpapahalaga ang papel ng heograpiya sa paglinang ng iba’t ibang sining at kultura ng pamayanan sa bansa  Nauunawaan nang may mataas na antas ng pagpapahalaga ang mga pagdiriwang at kapistahan batay sa produkto at kabuhayan ng iba’t-ibang pamayanan at lugar sa bansa
 33. 33. 32 PL PL  Pangunahing katangian at pagkakakilanlan ng Kulturang Pilipino  Kahalagahan ng kultura sa pambansang pagkakakilanlan at pagkabansa PL PL  Nagpapamalas ng pang- unawa sa pangunahing katangian at pagkakakilanlan ng Kulturang Pilipino  Nagpapamalas ng pang-unawa at may mataas na antas ng pagpapahalaga sa kultura sa pambansang pagkakakilanlan at pagkabansa PL PL  Nauunawaan nang may mataas na antas ng pagpapahalaga ang mga pangunahing katangian at pagkakakilanlan ng Kulturang Pilipino  Nauunawaan nang may mataas na antas ng pagpapahalaga ang mga kultura sa pambansang pagkakakilanlan at pagkabansa Ikatlong Markahan Kapangyarihan, Awtoridad at Pamamahala Mga Pamayanan at Rehiyon ng Bansa PL PL PL PL PL  Pagbubuo at mga uri ng pamayanan  Katangian at pagkakaiba ng pamayanang urban at rural  Pamantayan o kraytirya sa paglikha ng mga pamayanan  Paghahambing ng mga lungsod o siyudad sa Pilipinas  Paghahambing ng PL PL PL PL PL  Nagpapamalas ng pang-unawa sa pagbubuo at uri ng pamayanan  Nagpapamalas nang mapanuring pang- unawa sa katangian at pagkakaiba ng pamayanang urban at rural  Nagpapamalas ng pang-unawa sa mga pamantayan o kraytirya sa paglikha ng mga pamayanan  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa paghahambing ng mga lunsod o siyudad ng Pilipinas  Nagpapamalas ng PL PL PL PL PL  Natatalakay nang lubos ang pagbubuo at uri ng pamayanan  Nasusuri nang tuwiran ang mga katangian at pagkakaiba ng pamayanang urban at rural  Nasusuri nang lubos ang mga pamantayan o kraytirya sa paglikha ng mga pamayanan  Nasusuri nang tuwiran ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga lungsod o siyudad ng Pilipinas  Nasusuri nang tuwiran
 34. 34. 33 PL PL PN PL PL PL mga lungsod sa Pilipinas sa ibang bansa  Kahulugan at salik sa pagbubo ng rehiyon  Mga iba’t-ibang rehiyon sa bansa  Mga rehiyon sa Luzon, Visayas at Mindanao  Istruktura, lawak at pamahalaan ng rehiyon  Katangiang pisikal at likas na yaman ng mga rehiyon  Mga pangunahing kabuhayan, industriya at PL PL PN PL PL PL mapanuring pang- unawa sa paghahambing ng mga lunsod sa Pilipinas sa ibang bansa  Nagpapamalas ng pang-unawa sa kahulugan at salik sa pagbuo ng rehiyon  Nagpapamalas nang mapanuring pang- unawa sa iba’t ibang rehiyon sa bansa  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa istraktura, lawak at pamahalaan ng rehiyon  Nagpapamalas ng mapanuring pang-unawa sa katangiang pisikal at likas na yaman ng mga rehiyon  Nagpapamalas ng mapanuring pang-unawa sa mga pangunahing kabuhayan, industriya at produkto ng iba’t-ibang rehiyon  Nagpapamalas ng mapanuring pang-unawa sa mga yamang tao ng PL PL PN PL PL PL ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga lungsod ng Pilipinas sa ibang bansa  Nauunawaan nang lubos ang kahulugan at salik sa pagbuo ng rehiyon  Nasusuri nang tuwiran ang pagkakatulad at pagkakaiba ng iba’t ibang rehiyon sa bansa  Natatalakay nang lubos ang istraktura, lawak at pamahalaan ng rehiyon  Natatalakay nang lubos ang katangiang pisikal at likas na yaman ng mga rehiyon  Natatalakay nang lubos an mga pangunahing kabuhayan, industriya at produkto ng iba’t-ibang rehiyon  Napahahalagahan nang may pagmamalaki ang mga yamang tao ng mga
 35. 35. 34 PL KH PL PL produkto ng iba’t- ibang rehiyon  Yamang tao ng mga rehiyon  Katangian at pagkakakilanlang kultural ng iba’t- ibang rehiyon  Magagandang tanawin at makasaysayang lugar sa rehiyon  Kaugalian, tradisyon at pagdiriwang na nagpapakilala sa rehiyon PL KH PL mga rehiyon  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga katangian at pagkakakilanlang kultural ng iba’t-ibang rehiyon  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga magagandang tanawin at makasaysayang lugar sa rehiyon  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga kaugalian, tradisyon at pagdiriwang na nagpapakilala sa rehiyon PL KH PL rehiyon  Natatalakay nang lubos at may mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga katangian at pagkakakilanlang kultural ng iba’t-ibang rehiyon  Naipagmamalaki nang may kasiyahan ang mga magagandang tanawin at makasaysayang lugar sa rehiyon  Natatalakay nang lubos at may mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga kaugalian, tradisyon at pagdiriwang na nagpapakilala sa rehiyon Ikaapat na Markahan Karapatan,Pananagutan at Pagkamamamayan Kapangyarihan, Tungkulin at Pananagutan ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pangangalaga ng Kapaligiran at Yaman ng Bansa PN PN  Mga sanhi ng pagkasira ng kapaligiran at likas na yaman  Mga sanhi at bunga ng polusyon sa hangin, lupa at tubig PN PN  Nagpapamalas ng mapanuring pang-unawa sa mga sanhi ng pagkasira ng kapaligiran at likas na yaman  Nagpapamalas ng mapanuring pang-unawa sa mga sanhi at bunga ng polusyon sa hangin, PN PN  Nasusuri nang lubos ang mga sanhi ng pagkasira ng kapaligiran at likas na yaman  Nasusuri nang lubos ang mga sanhi at bunga ng polusyon sa hangin, lupa at tubig
 36. 36. 35 PL PL PL KH PL KH  Mga bunga ng pagsira sa kapaligiran at likas na yaman  Ang ugnayan ng pagsira ng kapaligiran sa global warming  Epekto ng global warming sa kapaligiran at sa mundo  Kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran at yaman ng bansa  Mga batas sa pangangalaga ng kapaligiran at likas na yaman  Mga pamamaraan sa pangangalaga ng kapaligiran at likas na yaman PL PL PL KH PL KH lupa at tubig  Nagpapamalas ng mapanuring pang-unawa sa mga bunga ng pagsira sa kapaligiran at likas na yaman  Nagpapamalas ng mapanuring pang-unawa sa ugnayan ng pagsira ng kapaligiran sa global warming  Nagapapamalas ng mapanuring pang-unawa sa epekto ng global warming sa kapaligiran at sa mundo  Nagpapamalas ng pang- unawa at pagpapahalaga sa pangangalaga ng kapaligiran at yaman ng bansa  Nagpapamalas nang mapanuring pang-unawa sa mga batas sa pangangalaga ng kapaligiran at likas na yaman  Nagpapamalas ng mapanuring pang-unawa sa mga pamamaraan sa pangangalaga ng kapaligiran at likas na PL PL PL KH PL KH  Nasusuri nang lubos ang mga bunga ng pagsira sa kapaligiran at likas na yaman  Naiuugnay nang tuwiran ang pagsira ng kapaligiran sa global warming  Nasusuri nang lubos ang epekto ng global warming sa kapaligiran at sa mundo  Nauunawaan nang may mataas na antas ng pagpapahalaga ang pangangalaga ng kapaligiran at yaman ng bansa  Nauunawaan nang may mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga batas sa pangangalaga ng kapaligiran at likas na yaman  Nasusuri nang may mataas na antas ng pagpapahalaga ang mga pamamaraan sa pangangalaga ng
 37. 37. 36 KH KH  Tungkulin at pananagutan ng mamamayan sa pangangangalaga ng kapaligiran at yaman ng bansa  Tungkulin at pananagutan ng kabataan sa pangangalaga ng kapaligiran at yaman ng bansa KH KH yaman  Nagpapamalas ng pang- unawa at pagpapahalaga sa mga tungkulin at pananagutan ng mamamayan sa pangangalaga ng kapaligiran at yaman ng bansa  Nagpapamalas ng pang- unawa at pagpapahalaga sa mga tungkulin at pananagutan ng kabataan sa pangangalaga ng kapaligiran at yaman ng bansa KH KH kapaligiran at likas na yaman  Natatalakay nang lubusan at may mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga tungkulin at pananagutan ng mamamayan sa pangangalaga ng kapaligiran at yaman ng bansa  Natatalakay nang lubusan at may mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga tungkulin at pananagutan ng kabataan sa pangangalaga ng kapaligiran at yaman ng bansa
 38. 38. 37 ARALING PANLIPUNAN V PAGHUBOG AT PAG-UNLAD NG BANSANG PILIPINO  Lebel ng Pang-Unawa: PN – Panimula PL- Pagpapalalim KH – Kahusayan TEMA PANGUNAHING KAISIPAN NG UNIT Lebelng Pang- Unawa NILALAMAN Lebelng Pang- Unawa PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Lebelng Pang- Unawa PAMANTAYAN SA PAGGANAP Unang Markahan Tao, Heograpiya at Likas Kayang Pag-unlad Ang Heograpiya at Pagkabuo ng Sinaunang Lahing Pilipino PL PL PL PL PL PL  Ang impluwensiya ng heograpiya sa pagkabuo ng bansang Pilipinas  Mga teorya sa pinagmulan ng lahing Pilipino  Ang impluwensiya ng heograpiya sa pagkabuo ng sinaunang pamayanang Pilipino  Ang pamahalaang barangay at sultanato  Ang kabuhayan ng sinaunang Pilipino  Ang kultura ng sinaunang Pilipino PL PL PL PL  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa impluwensiya ng heograpiya sa pagkabuo ng bansang Pilipinas  Nagpapamalas ng pang-unawa sa mga teorya sa pinagmulan ng lahing Pilipino  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa impluwensiya ng heograpiya sa pagkabuo ng sinaunang pamayanang Pilipino  Nagpapamalas ng mapanuring pag-unawa sa pamahalaang barangay at sultanato PL PL PL PL PL  Nasusuri nang lubusan ang impluwensiya ng heograpiya sa pagkabuo ng bansang Pilipinas  Natatalakay nang lubusan ang mga teorya sa pinagmulan ng lahing Pilipino  Nasusuri nang lubusan ang mga impluwensiya ng heograpiya sa pagkabuo ng sinaunang pamayanang Pilipino  Nasusuri nang tuwiran ang pagkakaiba at pagkakatulad ng pamahalaang barangay at sultanato  Nauunawaan nang may mataas na pagpapahalaga ang kabuhayan, kultura, lipunan, relihiyon, at
 39. 39. 38 PL PL PL PL PL  Ang lipunan ng sinaunang Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao  Relihiyon ng mga sinaunang Pilipino  Ang siyensiya at teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino  Ang pakikipag- ugnayan ng mga sinaunang Pilipino sa ibang bansa  Pangkalahatang katangian ng sinaunang pamayanan at lipunan ng mga Pilipino PL PL PL  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa kabuhayan, kultura, lipunan, relihiyon, at teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa pakikipag- ugnayan ng mga sinaunang Pilipino sa ibang bansa  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa pangkalahatang katangian ng sinaunang pamayanan at lipunan ng mga Pilipino PL PL teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino  Nauunawaan nang may mataas na pagpapahalaga ang pakikipag-ugnayan ng mga sinaunang Pilipino sa ibang bansa  Natatalakay nang lubos ang mga pangkalahatang katangian ng sinaunang pamayanan at lipunan ng mga Pilipino Ikalawang Markahan Kultura, Pagkakakilanlan at Pagkabansa Pagbuo at Pag- unlad ng Bansang Pilipino (ika-16 hanggang ika-19 PN  Pagbabago sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga PN  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa pagbabago sa Pilipinas sa panahon ng PN  Nasusuri nang lubos ang mga pagbabago sa Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga
 40. 40. 39 na dantaon) PL PL PL PL PL Español (pamahalaan, ekonomiya, kultura, relihiyon, lipunan)  Mga sanhi at bunga ng kolonyalismong Español  Ang papel ng kolonyalismong Español sa pagkabuo at pag- unlad ng bansang Pilipino  Mga patakaran ng mga Español na nakasagabal at nakapag-ambag sa pagbuo ng bansang Pilipino  Reaksiyon at pagtanggap ng mga Pilipino sa kolonyalismong Español (rebelyon, akulturasyon at asimilasyon)  Mga salik na nakasagabal sa pag-usbong ng kamalayang pambansa noong PL PL PL PL PL pananakop ng mga Espanol  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga sanhi at bunga ng kolonyalismong Español  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa papel ng kolonyalismong Español sa pagkabuo at pag- unlad ng bansang Pilipino  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga patakaran ng mga Español na nakasagabal at nakapag-ambag sa pagbuo ng bansang Pilipino  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa reaksiyon at pagtanggap ng mga Pilipino sa kolonyalismong Español  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga salik na nakasagabal sa pag- usbong ng kamalayang PL PL PL PL PL Espanol  Nasusuri nang lubos ang mga sanhi at bunga ng kolonyalismong Español  Natatalakay nang lubos ang papel ng kolonyalismong Español sa pagkabuo at pag- unlad ng bansang Pilipino  Nasusuri nang tuwiran ang mga patakaran ng mga Español na nakasagabal at nakapag-ambag sa pagbuo ng bansang Pilipino  Nasusuri nang may mataas na antas ng pang-unawa ang mga reaksiyon at pagtanggap ng mga Pilipino sa kolonyalismong Español  Nasusuri nang lubos ang mga salik na nakasasagabal sa pag- usbong ng kamalayang pambansa noong ika-19
 41. 41. 40 PL PN PL KH ika-19 na dantaon  Mga mahahalagang pangyayari na nagbigay daan sa pagkakabuklod ng mga Pilipino bilang isang bansa  Ang nasyonalimo ng Kilusang Sekularisasyon, Kilusang Propaganda at Katipunan  Mga estratehiya at iba pang pamamaraan ng pagpapahayag ng mga Pilipino ng nasyonalismo sa ilalim ng kolonyalismong Español  Mga bayaning Pilipino na nagpamalas ng kabayanihan at pagkamakabansa sa ilalim ng kolonyalismong Español PL PN PL KH pambansa noong ika-19 na dantaon  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga mahahalagang pangyayari na nagbigay daan sa pagkakabuklod ng mga Pilipino bilang isang bansa  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa nasyonalimo ng Kilusang Sekularisasyon, Kilusang Propaganda at Katipunan  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga estratehiya at iba pang pamamaraan ng pagpapahayag ng mga Pilipino ng nasyonalismo sa ilalim ng kolonyalismong Español  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga bayaning Pilipino na nagpamalas ng kabayanihan at pagkamakabansa sa ilalim ng kolonyalismong Español PL PN PL KH na dantaon  Natutukoy nang may pinakamataas na antas ng pag-unawa ang mga mahahalagang pangyayari na nagbigay daan sa pagkakabuklod ng mga Pilipino bilang isang bansa  Nailalarawan nang may mataas na antas ng pang-unawa ang nasyonalimo ng Kilusang Sekularisasyon, Kilusang Propaganda at Katipunan  Nailalarawan nang may mataas na antas ng pang-unawa ang mga estratehiya at iba pang pamamaraan ng pagpapahayag ng mga Pilipino ng nasyonalismo sa ilalim ng kolonyalismong Español  Nakikilala nang lubos at may mataas na antas ng pagpapahalaga sa mga bayaning Pilipino na nagpamalas ng kabayanihan at pagkamakabansa sa ilalim ng kolonyalismong Español
 42. 42. 41 PN PL KH KH  Mga mahahalagang pangyayari sa Rebolusyong Pilipino ng 1896 na nakatulong o nakasagabal sa pagbubuo ng bansa  Ang kabayanihan at pagpapamalas ng mga Pilipino ng pagmamahal sa bansa sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano  Ang kahalagahan ng Rebolusyong Pilipino sa pagbubuo ng bansang Pilipino  Ang nasyonalismong nalinang ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Español at Digmaang Pilipino- Amerikano PN PL KH KH  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga mahahalagang pangyayari sa Rebolusyong Pilipino ng 1896 na nakatulong o nakasagabal sa pagbubuo ng bansa  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa kabayanihan at pagpapamalas ng mga Pilipino ng pagmamahal sa bansa sa panahon ng Digmaang Pilipino- Amerikano  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa kahalagahan ng Rebolusyong Pilipino sa pagbubuo ng bansang Pilipino  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa nasyonalismong nalinang ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Español at Digmaang Pilipino- Amerikano PN PL KH KH  Nasusuri nang may mataas na antas ng pag-unawa sa mga mahahalagang pangyayari sa Rebolusyong Pilipino ng 1896 na nakatulong o nakasagabal sa pagbubuo ng bansa  Napapahalagahan nang may kasiyahan ang kabayanihan at pagpapamalas ng mga Pilipino ng pagmamahal sa bansa sa panahon ng Digmaang Pilipino- Amerikano  Nauunawaan nang may mataas na pagpapahalaga ang Rebolusyong Pilipino sa pagbubuo ng bansang Pilipino  Nakabubuo nang konklusyon nang may mataas na antas ng pag-unawa tungkol sa nasyonalismong nalinang ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Español at Digmaang Pilipino- Amerikano 
 43. 43. 42 Ikatlong Markahan Kapangyarihan, Awtoridad at Pamamahala Pagpupunyagi ng mga Pilipinong Makamtan ang Ganap na Kalayaan at Kasarinlan Bilang Isang Bansa- Estado (1898- kasalukuyan) PN PL PL PL PL  Mga layunin sa pananakop ng mga Amerikano at Hapon sa Pilipinas  Mga patakarang pampulitika, pang- ekonomiya, pangkultura at panlipunan na ipinatupad ng mga kolonyalistang Amerikano at Hapon  Epekto at bunga ng pananakop ng Amerikano at Hapon sa Pilipinas  Mga mahahalagang pangyayari sa pakikibaka ng mga Pilipino sa kalayaan at kasarinlan sa panahon ng kolonyalismong Amerikano at Hapon  Iba’t-ibang reaksiyon at pagtanggap ng mga PN PL PL PL PL  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga layunin sa pananakop ng mga Amerikano at Hapon sa Pilipinas  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga patakarang pampulitika, pang-ekonomiya, pangkultura at panlipunan na ipinatupad ng mga kolonyalistang Amerikano at Hapon  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga epekto at bunga ng pananakop ng Amerikano at Hapon sa Pilipinas  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga mahahalagang pangyayari sa pakikibaka ng mga Pilipino sa kalayaan at kasarinlan sa panahon ng kolonyalismong Amerikano at Hapon  Nagpapamalas ng mapanuring pang- PN PL PL PL PL  Natutukoy nang may mataas na antas ng pag- unawa ang mga layunin sa pananakop ng mga Amerikano at Hapon sa Pilipinas  Nasusuri nang may mataas na antas ng pang-unawa ang mga mga patakarang pampulitika, pang- ekonomiya, pangkultura at panlipunan na ipinatupad ng mga kolonyalistang Amerikano at Hapon  Nasusuri nang may mataas na antas ng pag- unawa ang mga epekto at bunga ng pananakop ng Amerikano at Hapon sa Pilipinas  Napahahalagahan at naipagmamalaki nang may mataas na antas na kasiyahan sa mga mahahalagang pangyayari sa pakikibaka ng mga Pilipino sa kalayaan at kasarinlan sa panahon ng kolonyalismong Amerikano at Hapon  Nasusuri nang may mataas na antas ng pag- unawa ang iba’t ibang
 44. 44. 43 KH PL PL PL Pilipino sa pananakop ng Amerikano at Hapon  Ang pagpapamalas ng mga Pilipino ng pagmamahal sa kalayaan at kasarinlan sa ilalim ng kolonyalismong Amerikano at Hapon  Mga suliranin at hamon sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng Ikatlong Republika  Mga suliranin at hamon sa kalayaan at kasarinlan sa panahon ng Batas Militar  Mga suliranin at hamon sa kalayaan mula sa panahon ng People Power I sa Edsa ng 1986 sa kasalukuyan KH PL PL PL unawa sa Iba’t-ibang reaksiyon at pagtanggap ng mga Pilipino sa pananakop ng Amerikano at Hapon  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga pagpapamalas ng mga Pilipino ng pagmamahal sa kalayaan at kasarinlan sa ilalim ng kolonyalismong Amerikano at Hapon  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga suliranin at hamon sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng Ikatlong Republika  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga suliranin at hamon sa kalayaan at kasarinlan sa panahon ng Batas Militar  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga suliranin at hamon sa kalayaan mula sa panahon ng People Power I sa Edsa ng 1986 sa kasalukuyan KH PL PL PL reaksiyon at pagtanggap ng mga Pilipino sa pananakop ng Amerikano at Hapon  Napapahalagahan at naipagmamalaki nang may mataas na antas ng kasiyahan ang mga pagpapamalas ng mga Pilipino ng pagmamahal sa kalayaan at kasarinlan sa ilalim ng kolonyalismong Amerikano at Hapon  Nasusuri nang may mataas na antas ng pag- unawa ang mga suliranin at hamon sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng Ikatlong Republika  Nasusuri nang may mataas na antas ng pag- unawa ang mga suliranin at hamon sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng Batas Militar  Nasusuri nang may mataas na antas ng pag- unawa ang mga suliranin at hamon sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng People Power I sa Edsa ng 1986 sa kasalukuyan
 45. 45. 44 PL PL KH  Mga patakaran at programa ng mga pangulo ng Pilipinas mula 1946 hanggang sa kasalukuyan na nangangalaga at nagsusulong ng kalayaan at kasarinlan ng bansang Pilipino  Kalakasan at kahinaan ng patakaran at programa ng iba’t- ibang pangasiwaan sa pangangalaga at pagsusulong ng kalayaan at kasarinlan ng bansa  Mga paraan ng pagpapamalas ng pagmamahal sa kalayaan at kasarinlan mula 1898 hanggang sa kasalukuyan PL PL KH  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga patakaran at programa ng mga pangulo ng Pilipinas mula 1946 hanggang sa kasalukuyan na nangangalaga at nagsusulong ng kalayaan at kasarinlan ng bansang Pilipino  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa kalakasan at kahinaan ng patakaran at programa ng iba’t- ibang pangasiwaan sa pangangalaga at pagsusulong ng kalayaan at kasarinlan ng bansa  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga paraan ng pagpapamalas ng pagmamahal sa kalayaan at kasarinlan mula 1898 hanggang sa kasalukuyan PL PL KH  Natutukoy nang may mataas na antas ng pang-unawa ang mga patakaran at programa ng mga pangulo ng Pilipinas mula 1946 hanggang sa kasalukuyan na nangangalaga at nagsusulong ng kalayaan at kasarinlan ng bansang Pilipino  Nasusuri nang may mataas na antas ng pang-unawa sa kalakasan at kahinaan ng patakaran at programa ng iba’t-ibang pangasiwaan sa pangangalaga at pagsusulong ng kalayaan at kasarinlan ng bansa  Napapahalagahan at naipagmamalaki nang may pinakamataas na antas ng kasiyahan ang mga paraan ng pagpapamalas ng pagmamahal sa kalayaan at kasarinlan mula 1898 hanggang sa kasalukuyan Ikaapat na Markahan Karapatan,Pananagutan at Pagkamamamayan Mga Bayani at Natatanging Pilipino na Nagtanggol sa Kalayaan at PL  Kahulugan ng bayani at makabansang Pilipino PL  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa kahulugan ng bayani at makabansang Pilipino PL  Natatalakay nang may mataas na antas ng pang-unawa sa kahulugan ng bayani at makabansang Pilipino
 46. 46. 45 Kasarinlan KH KH KH KH  Mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa ilalim ng kolonyalismong Español  Mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng Rebolusyong 1896 at Digmaang Pilipino-Amerikano  Mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng kolonyalismong Amerikano  Mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng kolonyalismong KH KH KH KH  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa ilalim ng kolonyalismong Español  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng Rebolusyong 1896 at Digmaang Pilipino- Amerikano  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng kolonyalismong Amerikano  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng KH KH KH KH  Napapahalagahan at naipagmamalaki nang may mataas na antas ng kasiyahan ang mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa ilalim ng kolonyalismong Español  Napapahalagahan at naipagmamalaki nang may mataas na antas ng kasiyahan ang mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng Rebolusyong 1896 at Digmaang Pilipino- Amerikano  Napapahalagahan at naipagmamalaki nang may mataas na antas ng kasiyahan ang mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng kolonyalismong Amerikano  Napapahalagahan at naipagmamalaki nang may mataas na antas ng kasiyahan ang mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan
 47. 47. 46 KH KH KH PL Hapon  Mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng Ikatlong Republika  Mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng Batas Militar at Diktadurang Marcos  Mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa simula EDSA People Power ng 1986 hanggang sa kasalukuyan  Mga iba’t-ibang paraan at mukha ng kabayanihan sa kasalukuyan KH KH KH PL kolonyalismong Hapon  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng Ikatlong Republika  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng Batas Militar at Diktadurang Marcos  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa simula EDSA People Power ng 1986 hanggang sa kasalukuyan  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga iba’t- ibang paraan at mukha ng kabayanihan sa KH KH KH PL ng bansa sa panahon ng kolonyalismong Hapon  Napapahalagahan at naipagmamalaki nang may mataas na antas ng kasiyahan ang mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng Ikatlong Republika  Napapahalagahan at naipagmamalaki nang may mataas na antas ng kasiyahan ang mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa sa panahon ng Batas Militar at Diktadurang Marcos  Napapahalagahan at naipagmamalaki nang may mataas na antas ng kasiyahan ang mga bayani at natatanging Pilipino na nagtanggol sa kalayaan at kasarinlan ng bansa simula EDSA People Power ng 1986 hanggang sa kasalukuyan  Nasusuri nang may mataas na antas ng pag- unawa sa mga iba’t ibang paraan at mukha ng kabayanihan sa
 48. 48. 47 KH  Kahalagahan ng pagkilala sa mga nagawa at ambag ng mga bayani at dakilang Pilipino sa kasalukuyan KH kasalukuyan  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa kahalagahan ng pagkilala sa mga nagawa at ambag ng mga bayani at dakilang Pilipino sa kasalukuyan KH kasalukuyan  Napapahalagahan at naipagmamalaki nang may mataas na antas ng kasiyahan ang kahalagahan ng pagkilala sa mga nagawa at ambag ng mga bayani at dakilang Pilipino sa kasalukuyan
 49. 49. 48 ARALING PANLIPUNAN VI PAMAHALAAN, SALIGANG BATAS AT PAGKAMAMAMAYAN  Lebel ng Pang-Unawa: PN – Panimula PL- Pagpapalalim KH – Kahusayan TEMA PANGUNAHING KAISIPAN NG UNIT Lebelng Pang- Unawa NILALAMAN Lebelng Pang- Unawa PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Lebelng Pang- Unawa PAMANTAYAN SA PAGGANAP Unang Markahan Tao, Heograpiya at Likas Kayang Pag-unlad Ang Pundasyon at Saligan ng Pilipinas Bilang Estadong Demokratiko at Republikano PL PL  Ang Pilipinas Bilang Estado - Kahulugan ng estado - Mga Elemento ng Estado - Kahalagahan ng bawat elemento sa Isang Estado - Pagkakatulad at pagkakaiba ng nasyon at estado  Ang Pambansang Teritoryo - Ang pambansang teritoryo ayon sa Saligang-Batas - Lawak at hangganan ng pambansang teritoryo - Doktrinang Pangkapuluan (Archipelagic Doctrine) at Exclusive Economic Zone: kahulugan, batayan at kahalagahan - Kahalagahan ng pambansang teriroryo sa estado PL PL  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa pundasyon at saligan ng Pilipinas bilang estadong demokratiko  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa tungkol sa pambansang teritoryo batay sa mga kasunduan, kasulatan, mga batas at doktrinang pangkapuluan PL PL  Nasusuri nang may pinakamataas na antas ng pang-unawa tungkol sa pundasyon at saligan ng Pilipinas bilang estadong demokratiko  Nasusuri nang may pinakamataas na antas tungkol sa pambansang teritoryo batay sa mga kasunduan, kasulatan, mga batas at doktrinang pangkapuluan
 50. 50. 49 PL  Ang Populasyon ng Bansa - Kahulugan at Kahalagahan ng Populasyon o Mamamayan sa Estado - Pangkalahatang Katangian ng Populasyon ng Bansa - Kabuuang populasyon ng Pilipinas - Balangkas ng populasyon ayon sa gulang at kasarian ng mga bumubuo nito - Mga salik na may kinalaman sa paglaki ng populasyon - Kahalagahan ng malulusog at matatalinong mamamayan sa pagpapaunlad ng isang bansa - Pagkakaiba ng populasyon sa mga pook urban at pook rural - Pagkakaiba ng distribusyon at dami o kapal ng populasyon sa bawat rehiyon - Sanhi at bunga ng pandarayuhan sa PL  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa tungkol sa populasyon ng bansa at ang kahalagahan ng mamamayan bilang mahalagang elemento ng estado PL  Nasusuri nang may pinakamataas na antas ng pang-unawa tungkol sa populasyon ng bansa at kahalagahan ng mamamayan bilang mahalagang elemento ng estado
 51. 51. 50 PL PL Bansa  Ang Pilipinas Bilang Pamahalaang Demokratiko - Kahulugan at Kahalagahan ng Pamahalaan - Mga Uri ng Pamahalaan - Mga Uri ng Pamahalaang Demokratiko - Ang Pilipinas Bilang Isang Pamahalaang Demokratiko at Republikano - Ang Uri ng Pamahalaan ng Pilipinas Batay sa 1987 Saligang- Batas  Mga Pangunahing Simulain at Pundasyong Demokratiko at Republikano - Mga Simulain at Pagpapahalaga ng Pilipinas Bilang Pamahalaang Demokratiko - Mga Simulain at Pagpapahalaga ng Pilipinas Bilang Pamahalaang Republika at Pamahalaang PL PL  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa na ang Pilipinas bilang pamahalaang demokratiko  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga pangunahing simulain at pundasyong demokratiko at republikanong bansa PL PL  Nasusuri nang may pinakamataas na antas ng pang-unawa na ang Pilipinas ay isang bansang demokratiko  Nasusuri nang may pinakamataas na antas ng pang-unawa sa mga pangunahing simulain at pundasyong demokratiko at republikanong bansa
 52. 52. 51 KH Konstitusyonal - Pangangalaga sa mga Simulain at Pagpapahalaga ng Demokrasya - Pangangalaga sa mga Simulain at Pagpapahalaga ng Republika at Pamahalaang Konstitusyonal  Konstitusyon Bilang Instrumento at Simbolo ng Estado at Pamahalaan - Kahulugan at Kahalagahan ng Saligang-Batas - Mga Uri ng Saligang-Batas - Pagbabalangkas at Paraan ng Pagbabago sa Saligang-Batas - Ang Pagbabalangkas ng 1987 Saligang- Batas - Ang 1987 Saligang- Batas Bilang Produkto ng Kanyang Panahon KH  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa Konstitusyon bilang instrumento at simbolo ng estado at pamahalaan KH  Nasusuri nang may pinakamataas na antas ng pang-unawa sa Konstitusyon bilang instrumento at simbolo ng estado at pamahalaan Ikalawang Markahan Kultura, Pagkakakilanlan at Pagkabansa Mga Institusyon ng Pilipinas Bilang Pamahalaang Demokratiko PL  Ang Pambansang Pamahalaan - Kahulugan at Kahalagahan ng PL  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga institusyon ng Pilipinas bilang pamahalaang PL  Nasusuri nang may pinakamataas na antas ng pang-unawa sa mga institusyon ng Pilipinas bilang pamahalaang
 53. 53. 52 (Institutions of Philippine Democracy) Pambansang Pamahalaan - Ang Prinsipyo ng Paghihiwalay ng Kapangyarihan (Separation of Powers) at “Checks and Balances”: - Kahulugan at Kahalagahan Bilang Demokratikong Republika (Democratic Republic) ng Pilipinas - Ang Sangay Pambatasan o Lehislatibo: Istruktuka, Kapangyarihan, Tungkulin at Limitasyon ng Pananagutan - Ang Sangay Tagapagpaganap o Ehekutibo: Istruktura, Kapangyarihan, Tungkulin, at Hanggangan ng Pananagutan - Ang Sangay Pangkuhuman o Hudisyal: Istruktura, Kapangyarihan, Tungkulin, at Hanggangan ng Pananagutan - Mga Komisyong demokratiko at ang ugnayan ng pamahalaang pambansa at pamahalaang lokal tungo sa iisang mithiin sa kaayusan, kaunlaran at pambansang pagkakaisa demokratiko at ang ugnayan ng pamahalaang lokal tungo sa iisang mithiin sa kaayusan, kaunlaran at pambansang pagkakaisa
 54. 54. 53 KH Konstitusyonal: Istruktura, Kapangyarihan, Tungkulin, at Hanggangan ng Pananagutan (COA, COMELEC, CSC, CHR, OMBUDSMAN) - Ang Ugnayang Panlabas ng Bansa - Ang Pambansang Badyet: Pagbabalangkas at Kahalagahan  Ang Pamahalaang Lokal - Kahulugan, Saligan at Istruktura ng Pamahalaang Lokal Ayon sa Saligang- Batas - Ugnayan ng Pamahalaang Lokal sa Pambansang Pamahalaan Bilang Pamahalaang Unitaryo - Kahalagahan ng Pamahalaang Lokal sa Sistemang Demokratiko - Istruktura, Kapangyarihan, Tungkulin at Pananagutan ng Bawat Yunit ng Pamahalaang Lokal Ayon sa Local Government Code KH  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa tungkol sa pamahalang lokal at ang ugnayan nito sa mga mamamayan tungo sa pagkamit ng mithiin ng pamahalaang pambansa KH  Nasusuri nang may pinakamataas na antas ng pang-unawa tungkol sa pamahalang lokal at ang ugnayan nito sa mga mamamayan tungo sa pagkamit ng mithiin ng pamahalaang pambansa
 55. 55. 54 (Rehiyong Awtonomus, Probinsiya, Munisipalidad, Siyudad, Barangay) - Ang Katipunan ng Kabataan at Sangguniang Kabataan Ikatlong Markahan Kapangyarihan, Awtoridad at Pamamahala Mga Proseso ng Pamahalaang Demokratiko at Republikano sa Pilipinas (Processes of Philippine Democracy) PL  Ugnayan ng Pamahalaan at Mamamayan sa Prosesong Demokratiko - Batayang Simulain at Pagpapahalaga ng Ugnayan at Pananagutan ng Mamamayan sa Isang Demokrasya Ayon sa Saligang- Batas - Direktang Pakikilahok ng Mamamayan sa Prosesong Demokratiko Ayon sa Saligang Batas at Iba Pang Mga Batas - Papel ng Partido Politikal sa Prosesong Demokratiko - Mga Paraan ng Pakikilahok ng Mamamayan sa Prosesong Demokratiko PL  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga proseso ng pamahalaang demokratiko at republikano ng bansang Pilipinas at ang ugnayan ng pamahalaan at mamamayan tungo sa kaayusan, kaunlaran at pambansang pagkakaisa PL  Nasusuri nang may pinakamataas na antas ng pang-unawa tungkol sa proseso ng pamahalaang demokratiko at republikano ng bansang Pilipinas at ang ugnayan ng pamahalaan at mamamayan tungo sa kaayusan, kaunlaran at pambansang pagkakaisa
 56. 56. 55 PN (NGO’s, PO’s, civil society, interest group, concerned citizen, taxpayer) - Ang Papel at Kahalagahan ng Burukrasya (Burreaucracy) sa Prosesong Demokratiko - Kapangyarihan, Tungkulin at Pananagutan ng mga Halan na Opisyal sa Bilang Pamahalaang Republikano - Kapangyarihan, Tungkulin at Pananagutan ng Iba Pang Opisyal at Kawani ng Pamahalaan - Mga Paraan ng Pagkakamit ng Isang Matapat, Malinis, Episyente at Epektibong Pamahalaan - Kahalagahan ng Pakikilahok ng Mamamayan sa Prosesong Demokratiko  Proseso sa Pagbuo ng Pampublikong Polisiya (Public Policy) - Kahulugan ng PN  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa proseso ng pagbuo ng pampublikong ng polisiya PN  Nasusuri nang may mataas na antas ng pang-unawa ang proseso ng pagbuo ng pampublikong polisiya
 57. 57. 56 Pampublikong Polisiya - Mga Uri at Halimbawa ng Pampublikong Polisiya - Proseso sa Pagbuo ng Pampublikong Polisiya - Pakikilahok ng Mamamayan sa Pagbuo ng Pampublikong Polisiya - Papel ng Opinyon publiko, partido political, interest groups, peoples organization, non- government organization at media sa pagbuo ng pampublikong polisiya - Limitasyon ng Pakikilahok ng Simbahan at Grupong Relihiyoso sa Prosesong Demokratiko at Pagbuo ng Pampublikong Polisiya - Mga Pamamaraan at Estratehiya ng Pakikilahok sa Pagbuo ng Pampublikong Polisiya - PN  Nakagagawa nang polisiya para sa paaralan gamit ang proseso sa pagbuo ng pampublikong polisiya
 58. 58. 57 Ikaapat na Markahan Karapatan,Pananagutan at Pagkamamamayan Pagkamamamaya n sa Isang Demokrasya PL KH  Ang Pagkakamamayan ng Pilipinas - Kahulugan at Kahalagahan ng Pagkamamamayan - Mga Prinsipyo at Pamamaraan ng Pagkakamit ng Pagkamamamayan - Mga Proseo sa Pagtatamo at Pagsasawalang- bisa ng Pagkamamamayan g Pilipino - Ang Mamamayang Pilipino Ayon sa Saligang-Batas - Mga Uri ng Mamamayan (natural-born, naturalisado)  Mga Karapatan at Pananagutan ng Mamamayan - Kahulugan at Kahalagahan ng Karapatan at Karapatang Pantao - Mga Uri ng Karapatan - Kalipunan ng Karapatan ng Mamamayan Ayon sa Saligang-Batas - Mga Karapatan ng PL KH  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga prinsipyo ng pagkamit, proseso ng pagtatamo at pagsasawalang-bisa ng pagkamamamayan batay sa Saligang Batas  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga karapatan at pananagutan ng mamamayan sa isang demokratikong bansa tungo sa pagiging isang produktibo at mapanagutang mamamayan ng bansa PL KH  Nasusuri nang may pinakamataas na pang- unawa sa mga prinsipyo ng pagkamit, proseso ng pagtatamo at pagsasawalang-bisa ng pagkamamamayan batay sa Saligang Batas  Nasusuri nang may pinakamataas na pang- unawa sa mga karapatan at pananagutan ng mamamayan sa isang demokratikong bansa tungo sa pagiging isang produktibo at mapanagutang mamamayan ng bansa
 59. 59. 58 KH mga Kababaihan at Bata - Katarungang Panlipunan at Karapatang Pantao - Limitasyon ng Karapatan - Pangangalaga ng mga Karapatan  Mga Tungkulin at Pananagutan ng Mamamayan sa Isang Demokrasya - Kahulugan at Kahalagahan ng Tungkulin (duty) at Pananagutan (Responsibility) sa Isang Demokrasya - Mga Tungkulin ng Mamamayan - Mga Pananagutan ng Mamamayan - Tuwiran at Iba Paraan ng Pakikilahok ng Mamamayan sa Pamahalaan at Pamamahala ng Bansa - Tungkulin at Pananagutan ng Batang Mamamyan sa Pamayanan - Tungkulin at Pananagutan ng Batang Mamamayan sa KH  Nagpapamalas ng mapanuring pang- unawa sa mga tungkulin at pananagutan ng mamamayan sa isang demokratikong bansa tungo sa pagiging isang produktibo at mapanagutang mamamayan ng bansa KH  Nasusuri nang may pinakamataas na pang- unawa ang mga tungkulin at pananagutan ng mamamayan sa isang demokratikong bansa tungo sa pagiging isang produktibo at mapanagutang mamamayan ng bansa
 60. 60. 59 Paaralan - Tungkulin at Pananagutan ng Batang Mamamayan sa Pamilya at Tahanan - Tungkulin at Pananagutan ng Batang Mamamayn sa Sarili
 61. 61. 60 ARALING PANLIPUNAN VII KASAYSAYAN NG BANSANG PILIPINO  Lebel ng Pang-Unawa: PN – Panimula PL- Pagpapalalim KH – Kahusayan TEMA PANGUNAHING KAISIPAN NG UNIT Lebelng Pang- Unawa NILALAMAN Lebelng Pang- Unawa PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Lebelng Pang- Unawa PAMANTAYAN SA PAGGANAP Unang Markahan Tao, Heograpiya at Likas Kayang Pag-unlad Heograpiya at Sinaunang Kabihasnang Pilipino PL KH  Kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan - Kahulugan ng kasaysayan - Kahalagahan ng kasaysayan - Kaugnayan ng kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan  Mga kasanayang nalilinang sa pag- aaral ng kasaysayan - Pagtukoy sa Primarya at sekondaryang Pinagkunan - Pagtukoy sa katotohan at opinyon - Pagtukoy sa pagkiling (bias) - Pagbuo ng paghihinuha (inferences), generalization, at PL  Naipamamalas ng mag- aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasaysayan at ang bahaging ginampanan ng heograpiya at ng tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino PL KH  Ang mag-aaral ay nakapaguugnay-ugnay ng bahaging ginampanan ng kasaysayan, heograpiya at tao sa pagbuo at pag- unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino.  Naipapaliwanag ang ugnayan nang heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino.
 62. 62. 61 KH konglusiyon  Bahaging ginampanan ng tao at heograpiya sa pagbuo at pag- unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino - Katangiang heograpikal ng sinaunang pamayanang Pilipino - Epekto ng mga salik heograpikal ng bansa tulad ng pagiging kapuluan, lokasyon, laki, hugis, klima, anyong tubig, anyong lupa at likas na yaman sa paghubog at pag- unlad ng sinaunang pamayanan at kabihasnan - Epekto ng heograpiya sa hanapbuhay, paraan ng pamumuhay at kultura ng mga sinaunang Pilipino - Ang impluwensiya ng heograpiya sa pagkakahati ng bansa sa iba’t- ibang pangkat etnolinggwistiko KH PL PL KH KH  Nabibigyang-kahulugan ang naging tugon nang sinaunang tao sa kanilang kapaligiran sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino  Nakapagmumungkahi nang mga gawaing pangkapaligiran na tutugon sa pagpapanatili at patuloy na pagpapaunlad ng kabihasnang Pilipino.  Nabibigyang-katwiran ang pananaw na ang sinaunang kabihasnang Pilipino ay nabuo at umunlad sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa heograpiya.  Nailalagay ang sarili sa katayuan ng sinaunang Pilipino. Ipahayag ang naging damdamin nila sa kanilang nabuong kabihasnan  Nakapagninilay sa kahalagahang pangkasaysayan ng pagkabuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino
 63. 63. 62 KH KH - Mga pagbabago na isinagawa ng mga sinaunang Pilipino sa heograpiya na nagbigay daan sa pagbuo at pag- unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino  Katangian at pagkakakilanlan ng Sinaunang kabihasnang Pilipino (aspektong pampulitika, pang- ekonomiya, panlipunan, at pang kultura kabilang ang pagdating at paglaganap ng Islam  Mga ebidenisya ng mataas na antas ng sibilisasyon ng mga sinaunang Pilipino Ikalawang Markahan Kultura, Pagkakakilanlan at Pagkabansa Pagbuo at Pag- unlad ng Bansang Pilipino (Spanish Era- Revolution First Phase 1521-1899) KH  Ang bahaging ginampanan ng kolonyalismong Español sa pagbuo at pag-unlad ng bansang Pilipino - Mga panimulang patakaran ng mga Español na nakaapekto at nagdulot ng transpormasyon sa mga sinaunang KH  Naipamamalas ng mag- aaral ang pag-unawa sa pagkabuo ng Pilipinas bilang isang bansa mula sa pagkakaisa ng adhikain at pagpupunyagi ng mga Pilipino na makalaya sa kolonyalismo. KH KH  Ang mga mag-aaral ay nakapagpapahayag at nakapanghihikayat sa patuloy na pagsasasagawa ng iba’t ibang anyo ng nasyonalismong Pilipino  Napapatunayan na ang pagkabuo ng Pilipino bilang isang bansa ay dahil pagpupunyagi ng mga Pilipino na wakasan ang
 64. 64. 63 KH pamayanang Pilipino. - Sanhi at bunga ng kolonyalismo sa pagbuo ng Pilipinas bilang isang bansa - Ang papel kolonisasyon at kristiyanisasyon sa pagbubuo ng Pilipinas bilang isang bansa - Mga patakaran at estratehiya sa pananakop ng mga Español nakapag- ambag at nakahadlang sa pagkabuo ng kamalayang pambansa ng mga Pilipino - Mga rebelyon at iba pang reaksiyon ng mga Pilipino sa kolonyalismo - Kawalan ng diwang makabansa bilang pangunahing sanhi sa kabiguan ng mga pag-aalsa - Epekto ng kolonyalismo sa pagkabansa at pagkakakilanlan ng mga Pilipino  Pag-usbong ng kamalayang Pilipino - Pagbabago sa PL KH KH KH KH kolonyalismong Español.  Nabibigyang-puna ang iba’t ibang paraan ng pagpupunyagi ng mga Pilipino na wakasan ang kolonyalismong Español at mabuo bilang isang bansa.  Natutukoy ang mga banta at oportunidad sa pagkabansa ng mga Pilipino sa gitna ng mga hamon ng globalisasyon.  Natitimbang at kritikal na nasusuri ang mga layunin ng mga pagpupunyagi ng mga Pilipino na wakasan ang kolonyalismong Español at mabuo bilang isang bansa.  Nailalagay ang sarili sa katauhan ng mga Pilipinong nagpunyagi at pahalagahan ang kanilang ginawa na wakasan ang kolonyalismong Español at mabuo bilang isang bansa.  Nakapagninilay-nilay sa kahalagahang pangkasaysayan sa pagpupunyagi ng mga
 65. 65. 64 PL ekonomiya at lipunan noong ika- 19 na siglo na nakapag-ambag sa pag-usbong ng kamalayang Pilipino - Mga pangyayari at salik na nagbigay- daan sa pag- usbong ng nasyonalismo ng mga Pilipino - Kahalagahan ng pagbitay sa GomBurZa sa paggising ng damdaming makabansa ng mga Pilipino - Ang nasyonalismo ng Kilusang Sekularisasyon, Kilusang Propaganda at Katipunan - Ang uri at katangian ng nasyonalismong nalinang ng mga Pilipino  Ang Rebolusyong Pilipino bilang pinakamataas na pagpapahayag ng nasyonalismo ng mga Pilipino - Mga mahahalagang pangyayari sa Rebolusyong Pilipino na Pilipino na wakasan ang kolonyalismong Español at mabuo bilang isang bansa.
 66. 66. 65 PL nakatulong sa pagkabuo ng Pilipinas bilang bansa (Sigaw sa Pugadlawin, Deklarasyon ng Kalayaan sa Kawit, Pagpapasinaya ng Saligang Batas at Republika ng Malolos) - Mga pangyayari sa Rebolusyong Pilipino na nakasagabal sa pagkabuo ng mga Pilipino bilang isang bansa (Pagkakahati sa paksiyong Magdiwang at Magdalo, Kumbensiyong Tejeros, Kasunduan sa Biak-na-Bato, Pagpatay kay Andres Bonifacio at Antonio Luna) - Mga aral ng Rebolusyong Pilipino ng 1896 sa pagkabansa ng mga Pilipino  Mga Ambag ng Rebolusyong Pilipino ng 1896 sa pagkabansa ng mga Pilipino - Mga mahahalagang
 67. 67. 66 nagawa ng Rebolusyong Pilipino ng 1896 - Ang Deklarasyon ng Kalayaan sa Kawit - Ang Lupang Hinirang - Ang Pambansang Bandila - Ang Pambansang Bayaning Jose Rizal - Ang Republika ng Malolos - Ang Saligang Batas ng Malolos - Ang Simbahang Iglesia Filipina Independiente Ikatlong Markahan Kapangyarihan, Awtoridad at Pamamahala Pagbuo at Pag- unlad ng Nasyon/Estado (1889-1946) PL  Pagpupunyagi ng mga Pilipinong makamtan ang kalayaan/kasarinlan sa ilalim ng kolonyalismong Amerikano - Mga motibo sa pananakop ng Amerikano sa bansa at ang implikasyon nito sa kalayaan ng mga Pilipino - Pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan sa panahon ng Digmaang Pilipino- PL  Naipamamalas ng mag- aaral ang pag-unawa sa pagpunpunyagi ng mga Pilipinong makamtan ang kalayaan at ang kanilang mga naging tugon sa mga hamon ng pagsasarili sa panahon ng kolonyalismong Amerikano at Hapon PL PL PL  Ang mag-aaral ay kritikal na nakapagsusuri sa mga tugon ng mga Pilipino na sumasang-ayon o sumasalungat sa pagsupil ng kanilang kalayaan  Napapatunayan na nagpunyagi ang mga Pilipinong makamtan ang kalayaan at matugunan ang mga hamon ng pagsasarili.  Nabibigyang-puna ang mga pagpupunyagi ng mga Pilipino na
 68. 68. 67 Amerikano - Mga Patakaran at batas na sumupil sa nasyonalismong Pilipino - Pagtatanggol ng mga Pilipino sa kalayaan sa harap ng pagsupil sa Nasyonalismong Pilipino - Mga patakaran at batas na humadlang at nakasagabal sa pagbubuo ng Pilipinas bilang isang malayang bansa (pampulitika, pang-ekonomiya, pangkultura at panlipunan) - Mga patakaran at batas na may kinalaman sa pagsasarili ng mga Pilipino (Philippine Bill of 1902, Jones Law, Tydings- McDuffie Law) - Ang Pagkakatag ng Philippine Commonwealth bilang paghahanda sa pamamahala sa sarili (self-rule) Pagkabalam ng Kalayaan - Mga pagbabago sa ekonomiya, edukasyon, KH KH KH KH makamtan ang kalayaan at ang kanilang mga naging tugon sa mga hamon sa pagsasarili.  Naisusulong ang mga naaangkop na gawaing nagpapamalas ng pangangalaga sa tinatamasang kalayaan sa kasalukuyan.  Nabibigyang-katwiran ang ginawang pagpupunyagi ng mga Pilipinong makamtan ang kalayaan at ang kanilang mga naging tugon sa mga hamon ng pagsasarili  Nailalagay ang sarili bilang isa sa mga Pilipinong nagpunyaging makamtan ang kalayaan at isaalang-alang ang mga naging tugon sa mga hamon sa pagasasarili  Nakapagninilay-nilay sa kahalagahang pangkasaysayan sa pagpupunyagi ng mga Pilipinong makamtan ang kalayaan at ang kanilang mga naging tugon sa mga hamon ng pagsasarili.
 69. 69. 68 KH kalusugan, lipunan, impraesraktura na bumago sa pagkatao at lipunang Pilipino - Iba’t-ibang pagpapamalas ng pagmamahal sa kalayaan at bansa ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Amerikano - Bunga sa kalayaan/kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino ng kolonyalismong Amerikano - Mga Pilipinong nagtanggol at nagtaksil sa kalayaan at bansa  Pagpupunyagi ng mga Pilipinong makamtan ang kalayaan/kasarinlan sa ilalim ng kolonyalismong Hapon - Mga Layunin ng Hapon sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig, partikular sa pananakop sa Pilipinas - Mga patakaran na
 70. 70. 69 ipinatupad sa panahon ng mga Hapones - Mabuti at di- mabuting epekto ng patakaran at pananakop ng Hapon sa kalayaan at pagkabansa ng mga Pilipino - Mga pangyayaring nagpamalas ng kagitingan ng mga Pilipino upang mapalaya ang Pilipinas - Mga Pilipinong nagtanggol at nagtaksil sa kalayaan at bansa Ikaapat na Markahan Karapatan,Pananagutan at Pagkamamamayan Pilipinas sa Kasalukuyang Panahon (1946- kasalukuyan) PL  Mga Hamon sa kalayaan mula 1946 hanggang sa kasalukuyan - Mga mahahalagang pangyayari na humubog sa kasaysayan ng bansa mula 1946 hanggang sa kasalukuyan - Mga suliranin sa pagkabansa ng mga Pilipino simula 1946 hanggang sa kasalukuyan (neokolonyalismo, colonial mentality, mga di pantay na kasunduan at PL  Naipamamalas ng mag- aaral ang pag-unawa sa pagpunpunyagi ng mga Pilipinong makamtan ang kalayaan at ang kanilang mga naging tugon sa mga hamon ng pagsasarili sa ilalim ng Malayang Republika mula 1946 hanggang sa kasalukuyan PL KH KH  Ang mag-aaral ay kritikal na nakapagsusuri sa naging mga pagpupunyagi ng mga Pilipino upang mapangalagaan at maisulong ang kalayaan at kasarinlan ng bansa  Napapatunayan na nagpunyagi ang mga Pilipinong maipagtanggol at mapangalagaan ang kalayaan at matugunan ang mga hamon ng pagsasarili ng bansang Pilipinas  Nabibigyang-puna ang
 71. 71. 70 KH KH pagsandal sa Estados Unidos) - Mga balakid sa pagkakamit ng tunay na kalayaan/kasarinlan - Kasagutan ng mga Pilipino sa hamon ng kalayaan at kasarinlan  Pangyayari, suliranin, isyu at pamamahala mula kay Pangulong Roxas hanggang sa Deklarasyon ng Batas-Militar - Mga hamon sa kalayaan at kasarinlan sa pamamahala ng bansa - Mga patakaran at programa sa pangangalaga at pagsusulong ng kapakanan ng bansa at mamamayan  Ang Pilipinas sa ilalim ng Batas- Militar - Mga motibo at dahilan sa deklarasyon ng Batas Militar - Mga mahahalagang KH KH KH KH mga pagpupunyagi ng mga Pilipino na maipagtanggol ang kalayaan at ang kanilang mga naging tugon sa mga hamon sa pagsasarili.  Naisusulong ang mga naaangkop na gawaing nagpapamalas ng pangangalaga sa tinatamasang kalayaan sa kasalukuyan.  Nabibigyang-katwiran ang ginawang pagpupunyagi ng mga Pilipinong mapangalagaan ang kalayaan at ang kanilang mga naging tugon sa mga hamon ng pagsasarili  Nailalagay ang sarili bilang isa sa mga Pilipinong nagpunyaging maipagtanggol ang kalayaan at isaalang- alang ang mga naging tugon sa mga hamon sa pagasasarili  Nakapagninilay-nilay sa kahalagahang pangkasaysayan sa pagpupunyagi ng mga Pilipinong

×