εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015

εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015

Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου
για το έτος 2015
Σεπτέμβριος 2016
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 20152
Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί από την Equal Society
και παρουσιάζει τα ευρήματα μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου
με τη μεθοδολογία Social Return on Investment (SROI)
της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Νομού Φωκίδας
Ομάδα έρευνας και ανάλυσης- Equal Society:
Ταγαράκη Θεανώ Μαρία, Βασιλική Χατζοπούλου
3
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015
Εκτενής περίληψη 5
1. Εισαγωγή 8
2. Συνοπτική παρουσίαση ΚινητήςΜονάδαςΨυχικήςΥγείαςΝομού Φωκίδας 8
2.1 Περιγραφή Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και ψυχικής υγείας 8
2.2 Ιστορία Ίδρυσης Κινητής Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας 9
2.3 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, Παρεχόμενες Υπηρεσίες 14
3. Μεθοδολογία 18
3.1 Περιγραφή SROI 18
4. Σκοπός ανάλυσης 19
4.1 Εμπλεκόμενα μέρη 19
4.2 Συμμετοχή εμπλεκομένων 20
5. Ανάλυση Μέτρησης Κοινωνικού Αντίκτυπου 21
5.1 Εισροές –εκροές 21
5.2 Θετικά και αρνητικά αποτελέσματα για τους εμπλεκόμενους 22
5.3 Δείκτες Απόδοσης 23
5.4 Διάρκεια Αποτελεσμάτων / Αλλαγών 23
5.5 Financial Proxies 23
5.6 SROI Παράμετροι (deadweight, attribution, displacement, drop off) 25
5.7 Μελλοντική Αξία της Αλλαγής 25
6. Υπολογισμός Κοινωνικής Αξίας και Δείκτη SROI 26
6.1 Δείκτης SROI 26
6.2 Ανάλυση ευαισθησίας 27
7. SROI Επίλογος 29
8. Περιορισμοί 30
Βιβλιογραφία 31
Σημειώσεις 32
Παράρτημα 35
Ενότητα Α: Δείκτες Απόδοσης 35
Ενότητα Β: Financial Proxy 37
Ενότητα Γ: Παράμετροι ανάλυσης SROI 40
Ενότητα Δ: Ανάλυση Ευαισθησίας SROI 44
Περιεχόμενα
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 20154
Γράφημα 1 Υπηρεσίες Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας το 2015 21
Γράφημα 2 Κατανομή Παραγόμενης Κοινωνικής Αξίας 26
Εικόνα 1 Φωτογραφία στα πλαίσια της Αγωγής της Κοινότητας από την Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας 6
Εικόνα 2 Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Εταιρίας ( Κοι.Σ.Π.Ε. Ν.Φωκίδας) 8
Εικόνα 3 Περιβόλι που φροντίζουν κάθε πρωί οι ψυχικά ασθενείς
του προγράμματος αποασυλοποίησης της Εταιρίας 9
Εικόνα 4 Διαθέσιμες υπηρεσίες πριν την ίδρυση της ΚΜΨY Νομού Φωκίδας 13
Εικόνα 5 Αφίσα Εκδήλωσης στο πλαίσιο της υπηρεσίας πρόληψης 16
Εικόνα 6 Υπηρεσίες Κ.Μ.Ψ.Υ. Νομού Φωκίδας 17
Εικόνα 7 Ζωγραφιά Παιδιών Στο Πλαίσιο Δράσεων Αγωγής Κοινότητας 20
Εικόνα 8 Σημαντικές εκροές της Κ.Μ.Ψ.Υ. Νομού Φωκίδας 21
Εικόνα 9 Εκδήλωση με σκοπό την αγωγή κοινότητας για ενήλικες 24
Εικόνα 10 Εκδήλωση με σκοπό την αγωγή κοινότητας για παιδιά 24
Εικόνα 11 Παράμετροι SROI 24
Εικόνα 12 Εκδήλωση με σκοπό την αγωγή κοινότητας 25
Εικόνα 13 Υπολογισμός δείκτη SROI 26
Πίνακας 1 Παραγόμενη κοινωνική αξία ανά αποτέλεσμα 7
Πίνακας 2 Εμπλεκόμενα μέρη Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας 19
Πίνακας 3 Ανάλυση Ευαισθησίας, Ευαίσθητα Αποτελέσματα
στις μεταβλητές Deadweight, attribution 27
Πίνακας 4 Ανάλυση Ευαισθησίας, Ευαίσθητα αποτελέσματα στις μεταβλητές
Ποσότητα και Financial Proxy 28
Πίνακας 5 Ανάλυση Ευαισθησίας, Ευαίσθητα αποτελέσματα Στην μεταβλητή Drop Off 28
Πίνακας Παραρτήματος 1 Αποτελέσματα και δείκτες αποδόσεις
που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση 35
Πίνακας Παραρτήματος 2 Αποτελέσματα και financial proxy
που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση 37
Πίνακας Παραρτήματος 3 Αποτελέσματα και παράμετροι ανάλυσης 40
Πίνακας Παραρτήματος 4 Ανάλυση ευαισθησίας του δείκτη SROI
ως προς τις μεταβλητές Ποσότητα και Financial Proxy 44
Πίνακας Παραρτήματος 5 Ανάλυση Ευαισθησίας του δείκτη SROI
ως προς τις μεταβλητές Attribution και Deadweight 46
Πίνακας Παραρτήματος 6 Ανάλυση Ευαισθησίας ως προς την μεταβλητή Drop Off 48
5
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015
Εκτενής περίληψη
Μ
έσω της μεθοδολογίας Social Return On
Investment (SROI) πραγματοποιήθηκε
η αποτίμηση της Κινητής Μονάδας Ψυ-
χικής Υγείας του Νομού Φωκίδας (Κ.Μ.Ψ.Υ. Φω-
κίδας) για την περίοδο Ιανουάριος
2015-Δεκέμβριος 2015. H παρούσα ανάλυση
πραγματοποιήθηκε από την MKO Equal Society.
Η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του
1981 και κύριος σκοπός της ήταν αφ’ ενός η μεί-
ωση των προβλημάτων που δημιουργούνταν από
τις παραδοσιακές ψυχιατρικές μεθόδους και αφ’
ετέρου η εφαρμογή των αρχών της Κοινωνικής-
Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Λειτουργεί στο πλαίσιο
της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχι-
κής Υγείας. Η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας ξεκίνησε ως
υπηρεσία αντιμετώπισης των κρίσεων-υπότρο-
πων. Όμως η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ
Κ.Μ.Ψ.Υ. και Κοινότητας βοήθησε να αναδυθούν
και άλλα αιτήματα του τοπικού πληθυσμού. Αυτή
η συνεργασία διαμόρφωσε το σημερινό πρότυπο
της Κ.Μ.Ψ.Υ.
Η μεθοδολογία SROI χρησιμοποιήθηκε για να
εκτιμηθεί η αξία των αλλαγών που βιώνουν τα εμ-
πλεκόμενα μέρη μέσω της Μονάδας. Οι ομάδες
εμπλεκόμενων που συμπεριλήφθησαν στην ανά-
λυση είναι οι εργαζόμενοι (θεραπευτές και λοι-
ποί), η τοπική κοινωνία, οι ωφελούμενοι και οι
συνεργαζόμενοι φορείς.
Η προσέγγιση των παραπάνω εμπλεκόμενων
πραγματοποιήθηκε μέσα από ημιδομημένες συ-
νεντεύξεις, ομάδες συζήτησης και επιτόπια-συμ-
μετοχική παρατήρηση.
Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενή στοιχεία
παρεχόμενα από της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας. Ο στόχος
της προσέγγισης των εμπλεκομένων ήταν ο εντο-
πισμός των αλλαγών που βιώνουν εξαιτίας της
Μονάδας.
Η έρευνα έδειξε ότι για τους ωφελούμενους οι ση-
μαντικότερες αλλαγές είναι το γεγονός ότι ανε-
ξαρτητοποιούνται, βρίσκουν ή διατηρούν την
εργασία τους, αποκτούν αισιοδοξία και αυτοπε-
ποίθηση, κοινωνικοποιούνται, δραστηριοποιούν-
ται και αποκτούν κίνητρο για να αντιμετωπίσουν
την ασθένειας τους. Για τους εργαζόμενους, με-
ταξύ άλλων, εντοπίστηκε ότι ανέπτυξαν τις προ-
σωπικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. Επι-
πλέον, οι συνεργαζόμενοι φορείς της μονάδας
βοηθιούνται στο έργο τους με τις υπηρεσίες της
Μονάδας και τα μέλη τους αναπτύσσουν τις προ-
σωπικές τους ικανότητες. Αξιοσημείωτο είναι πως
και η τοπική κοινωνία επηρεάζεται από την
δράση της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας καθώς δημιουργεί
το κατάλληλο περιβάλλον για την κατανόηση των
ψυχικών ασθενών, ευαισθητοποίηση των μελών
της σε θέματα σχετικά με την ψυχική υγεία με
αποτέλεσμα την δημιουργία ευνοϊκότερου περι-
βάλλοντος για την αποδοχή της διαφορετικότη-
τας.
Για να εκτιμηθεί η ακριβής παραγόμενη κοινωνι-
κοοικονομική αξία, η μεθοδολογία SROI λαμβά-
νει υπόψη διάφορες παραμέτρους που
επηρεάζουν τα αποτελέσματα όπως deadweight,
drop off, attribution, displacement και η διάρ-
κεια1
. Με αυτό τον τρόπο, εκτιμάται σε τι βαθμό
οι αλλαγές που προέκυψαν, οφείλονται στις δρά-
σεις της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας και όχι σε εξωτερικούς
παράγοντες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης οι
ωφελούμενοι, οι οποίοι αποτελούν την πρωταρ-
χική ομάδα στόχου της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας, έχουν
βιώσει το υψηλότερο ποσοστό της κοινωνικό-οι-
κονομικής αξίας που δημιουργείται σε σχέση με
τους άλλους εμπλεκομένους. Συγκεκριμένα, το
90% της κοινωνικό-οικονομικής αξίας που δημι-
ουργείται αφορά τους ωφελούμενους, ενώ το 6%
αφορά τους εργαζόμενους (πλην των θεραπευ-
τών). Η αξία που δημιουργείται για τους συνερ-
γαζόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία έχει
αρκετά χαμηλότερα ποσοστά στη συνολική τελική
αξία, παίρνοντας τιμές περίπου 1%. Στον πίνακα
1 φαίνονται αναλυτικά οι αλλαγές που βίωσε ο
κάθε εμπλεκόμενος, η νομισματική τους αξία
καθώς και το μερίδιο τους στην συνολική.
1
Οι ορολογίες αναλύονται στην έκθεση κοινωνικού
αντίκτυπου της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 20156
ΕΙΚΟΝΑ 1
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Μ.Ψ.Υ. ΦΩΚΙΔΑΣ
Από την διενέργεια της ανάλυσης υπολογίστηκε
ότι ο δείκτης SROI είναι 2,4:1. Αυτός είναι ο συνή-
θης τρόπος παρουσίασης του δείκτη κοινωνικής
απόδοσης και η σχέση που προέκυψε από την
εφαρμογή της μεθοδολογίας SROI. Αυτό σημαίνει
πως για κάθε 1€ που επενδύθηκε στις δραστηριό-
τητες της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας παρήχθησαν 2,4€
κοινωνικής αξίας . Ο υπολογισμός φαίνεται στο
διπλανό σχήμα.
7
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 20158
1. Εισαγωγή
Η
έκθεση αφορά στην αποτίμηση του κοι-
νωνικού αντίκτυπου της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκί-
δας μέσω της μεθοδολογίας SROI (Social
Return on Investment). Η διάρθρωση της έκθεσης
είναι η ακόλουθη: στη δεύτερη ενότητα γίνεται
μία συνοπτική παρουσίαση της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκί-
δας Αθήνας και των υπηρεσιών που προσφέρει. Η
τρίτη ενότητα αναφέρεται στη μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη ανάλυση,
ενώ στην τέταρτη και πέμπτη ενότητα παρουσιά-
ζεται η ανάλυση και ο υπολογισμός του κοινωνι-
κού αντίκτυπου, παραθέτοντας τον τελικό δείκτη
SROI. Τέλος, στην έκτη και έβδομη ενότητα πα-
ρουσιάζεται ο επίλογος της έκθεσης, καθώς και οι
περιορισμοί που έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά
τη διάρκεια της ανάλυσης.
2. Συνοπτική παρουσίαση Κινητής
Μονάδας Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστεί η Κ.Μ.Ψ.Υ.
Φωκίδας, πως ιδρύθηκε, τι σκοπό εξυπηρετεί και
με ποιο τρόπο πετυχαίνει τους στόχους της.
2.1 Περιγραφή Εταιρίας
Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής
Υγείας είναι επιστημονικό Σωματείο, μη κερδο-
σκοπικό, μη κυβερνητικό. Ιδρύθηκε το 1981 και
από τότε έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο δραστη-
ριοτήτων σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με
την Ψυχική Υγεία και παράλληλα έχει συμβάλλει
ιδιαίτερα στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην
Ελλάδα. Μια ομάδα συνεργατών με τον Π. Σα-
κελλαρόπουλο από το 1964 άρχισε να εργάζεται
για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στη χώρα
μας, εμπνευσμένη από το πνεύμα της Κοινωνικής
– Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Άρχισαν να δου-
λεύουν το μοντέλο της Ψυχιατρικής Περίθαλψης
στο σπίτι του αρρώστου (Ψ.Π.Σ.Α.). Έκτοτε, επε-
κτείνει τις δραστηριότητες της διαρκώς σε διάφο-
ρες υποβαθμισμένες περιοχές της επικράτειας.
Οι παρεχόμενες από την Εταιρία υπηρεσίες καλύ-
πτουν ένα μεγάλο τμήμα των ψυχιατρικών και
παιδοψυχιατρικών αναγκών των κατοίκων των
περιοχών όπου λειτουργούν δομές της και συγκε-
κριμένα, του Νομού Φωκίδας και όμορων νομών,
του Νομού Φθιώτιδας, του Νομού Έβρου και ευ-
ρύτερα της Θράκης, και του Νομού Αττικής.
Η Εταιρία επιδιώκει πρωτίστως την πρόληψη των
ψυχικών διαταραχών, την έγκαιρη αντιμετώπισή
τους και την κοινωνική και επαγγελματική απο-
κατάσταση των ψυχικά ασθενών. Βασικό χαρα-
κτηριστικό των προληπτικών και θεραπευτικών
παρεμβάσεων είναι ότι αυτές παρέχονται στην
κοινότητα και διαπνέονται από το πνεύμα και
την ιδεολογία της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Είναι
πιστεύω τους, ότι η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
(πρωτοβάθμια) θα πρέπει να σηκώνει το ουσιαστι-
κότερο βάρος των υπηρεσιών που έχει ανάγκη
ένας πληθυσμός. Το νοσοκομείο και το ψυχια-
τρείο βοηθούν μόνον όταν συνεργάζονται στενά
και εναρμονίζονται με τις προσπάθειες των εξω-
νοσοκομειακών δομών. Χωρίς αυτές, μοιραία, οι
νοσοκομειακές υπηρεσίες οδηγούν τον πάσχοντα
στην ασυλοποίηση.
Παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής
υγείας η Εταιρία υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα που έχουν ως στόχο τη δημιουργία στελεχών
υψηλής εξειδίκευσης, τα οποία θα συμβάλλουν
στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου παροχής υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας και θα συνδράμουν στην
ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης,
αναπτύσσοντας και αναβαθμίζοντας τις εξωνοσο-
κομειακές δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας
της χώρας.
Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται αποκλειστικά
από επιδοτήσεις, μέσω του κρατικού προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, χορηγίες και δωρεές.
2.2 Ιστορία ίδρυσης Κινητής
Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Η Κινητή Μονάδα Ψυχιατρικής Περίθαλψης
Υπαίθρου (Κ.Μ.Ψ.Υ.) του νομού Φωκίδας δημι-
ουργήθηκε, λειτούργησε και εξακολουθεί να λει-
τουργεί στο πλαίσιο της Εταιρίας Κοινωνικής
Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Φραγκούλη-
Σακελλαροπούλου).
Η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας ξεκίνησε ως υπηρεσία αντι-
μετώπισης των κρίσεων-υπότροπων. Όμως η εμ-
βάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Κ.Μ.Ψ.Υ. και
9
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015
Κοινότητας βοήθησε να αναδυθούν και άλλα αι-
τήματα του τοπικού πληθυσμού. Αυτή η συνεργα-
σία διαμόρφωσε το σημερινό πρότυπο της
Κ.Μ.Ψ.Υ.
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που δέχτηκαν
βοήθεια από την Κ.Μ.Ψ.Υ. στη Φωκίδα, κατά τη
διάρκεια της 20ετούς λειτουργίας της, ανέρχεται
σε 2.465 ενήλικες και 787 παιδιά και εφήβους. Σε
σύγκριση με το έργο που έχει προσφερθεί, αυτοί
οι αριθμοί μπορεί να μικροί. Η εξήγηση είναι ότι
ασχολούνται με χρόνιους, κυρίως, πάσχοντες.
Ένας σχιζοφρενής ή και απλά ψυχωσικός παρα-
κολουθείται επί 10 ή 15 χρόνια. Υπάρχουν περι-
πτώσεις στην Ψυχιατρική που η βοήθεια στον
ασθενή πρέπει να προσφέρεται δια βίου. Από
αυτό το κλινικό υλικό προκύπτουν τα στατιστικά
δεδομένα, ενώ η μεθοδολογία έρευνας αναπτύχ-
θηκε προοδευτικά, παράλληλα με την κλινική μας
παρέμβαση. Σ’ αυτό το υλικό επίσης οφείλεται και
η όλη εμπειρία 150 και πλέον συνεργατών κατά
το ίδιο χρονικό διάστημα.
Η μελέτη του μοντέλου της Κ.Μ.Ψ.Υ. έχει ως
στόχο την επεξεργασία αυτών των στοιχείων που
μπορούν, προσαρμοζόμενα κατάλληλα, να γενι-
κευθούν και να εφαρμοστούν και σε άλλες αγρο-
τικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπως
έχει αναφερθεί κατ επανάληψη.
Το πιο σημαντικό σημείο μελέτης είναι η διαδικα-
σία επικοινωνίας με τον τοπικό πληθυσμό
(Αγωγή Κοινότητας) και ο τρόπος με τον οποίο η
αλληλεπίδραση αυτή καθιστά τις ψυχιατρικές
υπηρεσίες μέρος του ιστού των κοινωνικών-ιατρι-
κών υπηρεσιών της περιοχής, προς όφελος των
πιο αδύνατων ατόμων και με αποτέλεσμα τη μεί-
ωση του κοινωνικού στίγματος του ψυχιατρικού
αρρώστου.
Έτσι δημιουργείται μια επικοινωνιακή προδιά-
θεση όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε ευρύτερο
επίπεδο. Παραδείγματος χάριν, η διευκόλυνση
της ανταλλαγής εμπειριών με άλλες αντίστοιχες
υπηρεσίες της χώρας και του εξωτερικού : επισκέ-
ψεις από άλλες μονάδες ψυχικής υγείας, πρα-
κτική άσκηση μεταπτυχιακών σπουδαστών κ.α. Η
εξέλιξη που δημιουργεί αυτή η επικοινωνία και η
αλληλεπίδραση, γίνεται εμφανής από την ανά-
πτυξη κι άλλων δραστηριοτήτων του φορέα όπως
αυτή των θεραπευτικών συνεταιρισμών.
ΕΙΚΟΝΑ 2
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΠΑΖΑΡΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
( ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ)
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201510
Στόχοι του Πιλοτικού Προγράμματος
Η
Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας ιδρύθηκε το Σεπτέμ-
βριο του 1981 και κύριος σκοπός της
ήταν αφ’ ενός η μείωση των προβλημά-
των που δημιουργούνταν από τις παραδοσιακές
ψυχιατρικές μεθόδους και αφ’ ετέρου η εφαρμογή
των αρχών της Κοινωνικής-Κοινοτικής Ψυχιατρι-
κής. Οι δραστηριότητες της μονάδας ξεκίνησαν
ως πιλοτικό πρόγραμμα στην περιφέρεια της Φω-
κίδας και επιδοτήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας (επί υπουργίας του Καθηγητή Σπύ-
ρου Δοξιάδη).
Κύριος στόχος της εφαρμοσμένης έρευνας ήταν η
δημιουργία υπηρεσιών κατάλληλων για τις αγρο-
τικές περιοχές, με δυνατότητα επέκτασης του
εφαρμοσμένου συστήματος και σε άλλες αγροτι-
κές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.
Άλλοι αντικειμενικοί στόχοι του πιλοτικού προ-
γράμματος ήταν οι ακόλουθοι :
• Η κινητοποίηση και η εμπλοκή στην
«Αγωγή Κοινότητας», μελών της Κοινότητας.
• Η δημιουργία θεραπευτικών ομάδων οι
οποίες θα λειτουργούσαν σε συγκεκριμένες περιο-
χές.
• Η πραγματοποίηση προληπτικής δουλειάς
για ψυχωσικούς, πράγμα που σημαίνει πρόληψη
υποτροπής και αποφυγή εγκλεισμού μέσω της
προσφοράς ψυχιατρικής παρουσίας, κοινωνικής
εργασίας και απασχόλησης σε σταθερή βάση.
• Η παρέμβαση σε φάσεις κρίσης.
• Η εργασία με την οικογένεια του ατόμου
σε κρίση, κατά τη διάρκεια της οποίας το άτομο
αυτό βρίσκεται είτε στο νοσοκομείο είτε στο σπίτι.
• Η εργασία με το άτομο που είναι σε κρίση
και την ψυχιατρική ομάδα του νοσοκομείου,
ενόσω το άτομο νοσηλεύεται. Αυτή η διαδικασία
μειώνει την περίοδο της νοσηλείας.
• Η συνεχής παρακολούθηση ή πιο σωστά η
συνέχεια στη φροντίδα.
• Η συνεργασία με τη γειτονιά, ώστε οι περί-
οικοι να είναι έτοιμοι να αποδεχτούν-υποδεχτούν
τον ψυχωσικό στο εργασιακό και στο κοινωνικό
περιβάλλον.
• Η προσφορά κλινικής άσκησης σε φοιτητές
στα επιστημονικά πεδία που εξυπηρετεί η μο-
νάδα.
• Η επισήμανση των αναγκών για παροχή
ψυχιατρικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές.
• Η επιστημονική θεμελίωση της ιδέας της
ίδρυσης της «Κινητής Μονάδας», ως πρότυπο
(μοντέλο) για αγροτικές περιοχές, όπως αυτή
εφαρμόστηκε στην Κοινότητα, στην οικογένεια
και στο άτομο που βρίσκεται σε ανάγκη.
Ιστορική αναδρομή της Μονάδας
1980-1995
• Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ξεκι-
νάει η μελέτη και η αναζήτηση με την οποία θα
εξυπηρετηθεί η ύπαιθρος από Κ.Μ.Ψ.Υ, επιλέγε-
ται ο νομός Φωκίδας και συγκροτείτε μία ολιγο-
μελής ομάδα. Για 6 μήνες γίνεται εργασία μόνο με
τον πληθυσμό. Συζητήσεις για ευαισθητοποίηση
της Κοινότητας με ομιλίες, επαφές με δημάρχους,
κοινοτάρχες, γιατρούς, ιερείς, δασκάλους, γονείς,
τη Χωροφυλακή και τη Νομαρχία. Εγκαθίστανται
μία μόνιμη επικοινωνία με αυτές τις κοινωνικές
ομάδες.
• Η Κ.Μ.Ψ.Υ. δεν στιγματίστηκε σαν Μο-
νάδα που προσφέρει υπηρεσίες μόνο στους «τρε-
λούς». Ήταν μια Μονάδα η οποία πρόσφερε,
επίσης, υπηρεσίες σε παιδιά με δυσκολίες στο
λόγο, στην ομιλία, στη μάθηση. Τα στοιχεία αυτά
βοήθησαν την Κ.Μ.Ψ.Υ. να γίνει αποδεκτή στην
Κοινότητα.
• Το 1981 ξεκινά τη λειτουργία του το πρώτο
ιατρείο της Κ.Μ.Ψ.Υ. στο Ι.Κ.Α. της Άμφισσας και
στο Αγροτικό Ιατρείο της Δεσφίνας.
• Η ομάδα μελετάει τον τρόπο με τον οποίο
θα λειτουργήσει και θα οργανώσει τις υπηρεσίες
της για τη σταδιακή κάλυψη των αναγκών του
πληθυσμού.
• Τα πρώτα περιστατικά αφορούσαν παιδιά
με προβλήματα λόγου και ομιλίας, καθώς και
οξέα περιστατικά ή και χρόνια. Ακολούθησαν
ηλικιωμένοι με νευρολογικά και ψυχιατρικά προ-
βλήματα και άλλα άτομα με σοβαρές ψυχικές δια-
ταραχές. Οργανώθηκαν συναντήσεις με την
Κοινότητα και με πολλές κοινωνικές ομάδες,
υπήρχαν προσκλήσεις για τις τοπικές εκδηλώσεις,
όπου τους ζητούσαν να συζητήσουν με τους κα-
τοίκους συγκεκριμένα θέματα, παραδείγματος
χάριν «η σχολική αποτυχία των παιδιών», «η
Τρίτη ηλικία και οι ανάγκες της»).
• Αργότερα υπήρξε η ανάγκη ενός τοπικού
11
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015
κρίκου, είτε έναν τοπικό νεοδιορισμένο γιατρό,
είτε έναν κοινωνικό λειτουργό. Επίσης, χρει-
άστηκε να αποφασίσουν ποια χωριά θα επισκέ-
πτονταν, με τι συχνότητα και ποιοι θεραπευτές θα
συμμετείχαν. Αποφασίστηκε λοιπόν η Κ.Μ.Ψ.Υ.
να επισκέπτεται το νομό. Κυκλοφόρησε στην πε-
ριοχή φυλλάδιο, το οποίο ανέφερε την φιλοσοφία
και τις υπηρεσίες που παρείχε η Κ.Μ.Ψ.Υ.
• Με τον καιρό παρατηρήθηκε μείωση του
πληθυσμού προς Αθήνα και Λαμία για παροχή
ψυχιατρικών υπηρεσιών και κυρίως αποφυγή των
εγκλεισμών στα μεγάλα ψυχιατρεία. Αυξήθηκε η
εμπιστοσύνη στις παρεχόμενες υπηρεσίες της
Κ.Μ.Ψ.Υ.
• Κυκλοφορεί το πρώτο φυλλάδιο για ενημέ-
ρωση του πληθυσμού και στέλνεται σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.
• Γυρίζεται ντοκιμαντέρ σχετικά με την
Κ.Μ.Ψ.Υ.
• Το 1983, ξεκινά επίσημα η συνεργασία της
Κ.Μ.Ψ.Υ. με τα σχολεία.
• Οργανώνεται και λειτουργεί ψυχιατρική
περίθαλψη στο σπίτι του αρρώστου με τη συμμε-
τοχή της οικογένειας, των φίλων, αλλά και του
ιδίου. Αντιμετωπίζεται , έτσι η ψυχωσική κρίση
χωρίς να απαιτείται εισαγωγή σε νοσοκομείο ή
εγκλεισμός.
• Γίνονται ψυχοθεραπείες παιδιών και ενη-
λίκων. Καθιερώθηκε ένα ευλύγιστο σχήμα βρα-
χέων ψυχοθεραπειών σε σχετικά αραιά χρονικά
διαστήματα. Είναι περισσότερο ψυχοθεραπείες με
ψυχαναλυτικό πρίσμα, ωστόσο κάποιοι ψυχοθε-
ραπευτές, στα πλαίσια πάντα της Κ.Μ.Ψ.Υ. π.χ.
συστημικής προσέγγισης, ακολούθησαν τις δικές
τους αρχές.
• Το 1983, δημιουργήθηκαν οι πρώτες ομά-
δες γονέων και η πρώτη ομάδα εφήβων.
• Ενημέρωση στα γυμνάσια της περιοχής,
στο πλαίσιο του μαθήματος επαγγελματικού προ-
σανατολισμού.
• Το 1984, αρχίζει να λειτουργεί φροντιστη-
ριακή τάξη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας,
γίνονται ειδικά σεμινάρια για αντιμετώπιση μα-
θησιακών δυσκολιών, για όσους δασκάλους εν-
διαφέρονται.
• Επίσκεψη στελέχους της Κ.Μ.Ψ.Υ. σε νοσο-
κομεία της Ιρλανδίας και της Αμερικής για να με-
λετηθούν δομές που εφαρμόζουν προγράμματα
αποασυλοποίησης, σημαντική η ανταλλαγή εμ-
πειριών.
• Το 1984 σταματά η χρηματοδότηση της
Κ.Μ.Ψ.Υ. από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για γραφειοκρατικούς
λόγους. Οι συνεργάτες της Κ.Μ.Ψ.Υ., ενώ δεν
έχουν πληρωθεί, συνεχίζουν κανονικά την προ-
σφορά υπηρεσιών. Οι περισσότεροι φορείς του
Νομού συμπαραστέκονται στην Κ.Μ.Ψ.Υ. και
διαμαρτύρονται στο Υπουργείο, το οποίο αναθε-
ωρεί την απόφασή του.
• Αρχίζει η χρηματοδότηση από την Ε.Ο.Κ.
• Η Κ.Μ.Ψ.Υ επισημοποιείται και νομιμο-
ποιείται.
• Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέ-
δρια.
• Κυκλοφορεί το Πρόγραμμα Παρουσίας
των Κλιμακίων στις περιοχές-αγροτικά ιατρεία
του Νομού, αναγράφεται η ημέρα και η ώρα. Το
πρόγραμμα δημοσιεύεται και στις τοπικές εφημε-
ρίδες.
• Η παρουσία και η συνεργασία του Ιατρο-
παιδαγωγικού τμήματος με τα σχολεία γίνεται
πιο συστηματική.
• Συντάχθηκε ο εσωτερικός κανονισμός.
• Ο υπεύθυνος της Κ.Μ.Ψ.Υ. εκλέγεται κα-
θηγητής Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Διασυνδετική συνεργασία με το Νοσοκο-
μείο της Λιβαδειάς για δύο περίπου χρόνια.
• Πρόσκληση για συμμετοχή σε διεθνές συ-
νέδριο στην Ιρλανδία.
• Με την συνεργασία Νέας Γενιάς ξεκινάει η
λειτουργία ενός πειραματικού παιδότοπου στην
Ιτέα.
• Συνεργασία με το σύμβουλο επαγγελματι-
κού προσανατολισμού σε Γυμνάσια και Λύκεια.
• Αρχίζει η συνεργασία με αντίστοιχες ευρω-
παϊκές μονάδες.
• Το 1987, δημιουργούνται τα μόνιμα γρα-
φεία-ιατρεία της Κ.Μ.Ψ.Υ. με δική τους εξειδικευ-
μένη γραμματεία.
• Δημιουργία και λειτουργία της Πρακτι-
κής- Βοηθητικής Ομάδας Εφήβων. Πρακτικές και
βοηθητικές Εφαρμογές. Το πρόγραμμα επικεν-
τρώνεται σε εφήβους ηλικίας 12-18 ετών, που
έχουν τελειώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και
δε θέλουν ή δεν μπορούν να συνεχίσουν στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση λόγω των ειδικών δυσκο-
λιών τους.
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201512
• Δημιουργία των εργασιο-θεραπευτικών
συνεταιρισμών για άτομα που πάσχουν από προ-
βλήματα ψυχικής υγείας και στην πλειοψηφία
τους έχουν δυσκολίες στην ανεύρεση εργασίας.
• Αίτηση στη Νομαρχία Φωκίδας για την
ίδρυση Μονάδας οστρακοκαλλιέργειας στο πλαί-
σιο του Συνεταιρισμού.
• Λειτουργία της Κ.Μ.Ψ.Υ. στο Κέντρο
Υγείας της Ναυπάκτου.
• Το υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, παρέχει την δυνατότητα στην
Κ.Μ.Ψ.Υ. να προσφέρει εξάμηνη πρακτική
άσκηση σε ειδικευόμενους ψυχιάτρους.
• Εσωτερική εκπαίδευση των εργαζομένων
της Κ.Μ.Ψ.Υ. με τοπικούς και μετακαλούμενους
συνεργάτες.
• Αρχίζει να λειτουργεί συμβουλευτικός
σταθμός στην Ιτέα, παρέχοντας υπηρεσίες σε
άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα εξάρτησης από φαρμακευτικές ουσίες,
ναρκωτικά ή αλκοόλ.
• Συνεργασία με το Κ.Α.Π.Η. Άμφισσας.
• Δημιουργία και λειτουργία παιδότοπου
στην Πεντάπολη.
• Εγκατάσταση στο οικοτροφείο των πρώ-
των αρρώστων που προέρχονται από το Ψυχια-
τρείο της Λέρου.
• Συνεργασία-διδασκαλία του μαθήματος
της Ψυχιατρικής στη Νοσηλευτική Σχολή Άμφισ-
σας, από τα στελέχη της Κ.Μ.Ψ.Υ.
Τέλος, με την εγκατάσταση και λειτουργία της
Κ.Μ.Ψ.Υ. του νομού Φωκίδας διαπιστώθηκε εξέ-
λιξη δραστηριοτήτων και αναζήτηση νέων, οι
οποίες ολοκληρώνουν ένα σύστημα παροχής υπη-
ρεσιών με την συνεργασία της Κοινότητας.
• Συνεργασία με το Κ.Α.Π.Η. Άμφισσας.
• Δημιουργία και λειτουργία παιδότοπου
στην Πεντάπολη.
ΕΙΚΟΝΑ 3.
ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΟΙ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
13
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015
ΕΙΚΟΝΑ 4.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΜΨY ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
Πριν από την ίδρυση της Κ.Μ.Ψ.Υ., ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που χρει-
αζόταν ψυχιατρική, ψυχολογική ή άλλη ειδική θεραπεία, π.χ. λογοθεραπεία,
στην περιφέρεια Φωκίδας, θα έπρεπε να επισκεφτεί ή το Ι.Κ.Α. ή κάποιον
ιδιωτικό ιατρό ή έναν νεοδιορισμένο αγροτικό ιατρό. Αν η κατάσταση απαι-
τούσε πιο εξειδικευμένη παρέμβαση, το άτομο θα έπρεπε να παραπεμφθεί
στο τοπικό νοσοκομείο. Οι πιθανότητες να ήταν επαρκείς οι υπηρεσίες οι
οποίες θα του προσφέρονταν ήταν 50%. Έτσι το άτομο οδηγείτο είτε σε
ιδιώτη ψυχίατρο στην Αθήνα ή στη Λαμία, είτε σε ιδιωτική κλινική είτε σε δη-
μόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Αν δεν το επισκεπτόταν η οικογένειά του, με-
ταφερόταν στο άσυλο της Λέρου με μηδαμινές πιθανότητες επιστροφής.
Κανείς δεν παρακολουθούσε το άτομο που βρισκόταν σε ανάγκη.
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201514
2.3 Κινητή Μονάδα
Ψυχικής Υγείας Φωκίδας,
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Σ
το πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών
της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και
ψυχικής υγείας λειτουργεί και η Κινητή
Μονάδας Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας. Σκο-
πός της Κινητής Μονάδας είναι η κάλυψη των
αναγκών του πληθυσμού του Νομού Φωκίδας με
την παροχή των εξής υπηρεσιών
Υπηρεσίες Πρόληψης
Α
ναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς της
Κ.Μ.Ψ.Υ. Ν. Φωκίδας της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.
και βασικό εργαλείο για την επιτυχία
του επιστημονικού έργου της είναι η Αγωγή Κοι-
νότητας. Η Αγωγή Κοινότητας αφορά σε πρακτι-
κές ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και
εκπαίδευσης του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής
υγείας. Επιτυγχάνεται μέσα από δράσεις όπως
ομιλίες, ημερίδες, συχνές επαφές με πρόσωπα κύ-
ρους (όπως δήμαρχοι, περιφερειακοί ιατροί,
αστυνομικοί, εκπαιδευτικοί κ.α.) που έρχονται σε
επαφή με τις ανάγκες του πληθυσμού, καθώς και
μέσα από τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της κοι-
νότητας. Αφορά επίσης στη μελέτη των αιτημά-
των της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας και
των πιθανών τρόπων απάντησης στα αιτήματα
αυτά. Πιο ειδικός σκοπός της Αγωγής Κοινότητας
είναι η αποδοχή των ψυχικά πασχόντων που
ζουν μέσα σε αυτή, μέσα από την συνεχή ευαισθη-
τοποίηση της κοινωνικής ομάδας. Επιχειρείται
έτσι ο αποστιγματισμός και η αλλαγή της πεποί-
θησης ότι ο ψυχικά ασθενής είναι ανίατος, επικίν-
δυνος για το περιβάλλον και ανεύθυνος για τις
πράξεις του. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί η
κοινότητα να «κρατάει» και να μην αποβάλλει ή
και να αποκλείει τους ψυχιατρικούς ασθενείς και
εξίσου να τους ενσωματώνει, να τους στηρίζει και
να τους αντιμετωπίζει ως ισότιμα μέλη στα δι-
καιώματα και τους πόρους της κοινότητας.
Για να μπορέσει να πάρει μέρος η κοινότητα χρει-
άζεται αποδοχή και θέληση, τα οποία θα προκύ-
ψουν μέσα από την «εκπαίδευση» της στα θέματα
της ψυχικής νόσου, των συμπτωμάτων της, καθώς
και του τρόπου παρέμβασης μέσα στην κοινό-
τητα, αλλά και της έννοιας της ψυχικής υγείας
και της προαγωγής της. Βασικό συστατικό μιας
επιτυχούς παρέμβασης αποτελεί η σταθερή και
συνεχής εργασία με την κοινότητα. Η καλή γνώση
του πληθυσμού, των κοινωνικών και οικονομικών
χαρακτηριστικών του, των στοιχείων της ιστορίας
και της κουλτούρας του, της σύστασης και της
διάρθρωσης του και σίγουρα των αναγκών και
των προβλημάτων του, καθώς και των αλλαγών
στα παραπάνω δεδομένα και των σύγχρονων εξε-
λίξεων, βοηθάει στην πλαισίωση και στοχοθέτηση
των κοινωνικών ομάδων και των προσώπων
στους οποίους θα απευθυνθεί η αγωγή κοινότη-
τας.
Η διεπιστημονική ομάδα δουλεύει πιο αποτελε-
σματικά αν εντοπίσει την πληθυσμιακή μονάδα και
δημιουργήσει στενούς δεσμούς προσφέροντας τις
υπηρεσίες τους με συνέπεια και συνέχεια. Η συνεχής
δυναμική συνεργασία με άτομα κύρους της κοινό-
τητας βοηθάει το έργο των θεραπευτών. Είναι ση-
μαντική η διατήρηση μιας ειλικρινούς
συναισθηματικής σχέσης και η τροφοδότηση αυτής
της σχέσης με τον πληθυσμό αλλά κυρίως με ομάδες
και ανθρώπους με ρόλους-κλειδιά. Οι δισταγμοί και
οι αντιστάσεις του πληθυσμού θα πρέπει να είναι
αποδεκτές.
Οι δοξασίες και το στίγμα που συνοδεύει την ψυ-
χική νόσο δε μεταβάλλονται με μια λαμπρή διά-
λεξη. Χρειάζεται κάποια εξοικείωση μεταξύ των
θεραπευτών και του πληθυσμού. Μόνο με τον
χρόνο θα αποκτηθούν όλο και περισσότερα κοινά
σημεία και θα αναπτυχθεί ένας συναισθηματικός
δεσμός πάνω στον οποίο θα οικοδομηθεί η εμπιστο-
σύνη του πληθυσμού.
Κάθε εκδήλωση αγωγής κοινότητας είναι ξεχωριστή
τόσο για τα μέλη που την οργανώνουν, όσο και για
τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί σε συ-
νεργάτες στο έργο της διεπιστημονικής ομάδας. Οι
δραστηριότητες είναι απεριόριστες όσον αφορά
στους τρόπους και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων
και αυτές δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε ό, τι
15
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015
αφορά άμεσα στην ψυχική υγεία. Οι διάφορες δρά-
σεις βοηθούν στην προετοιμασία της κοινότητας στο
να δεχτεί και να απορροφήσει τον ψυχικά ασθενή,
ωστόσο, οι ίδιοι οι ασθενείς και οι οικογένειες τους
είναι αυτοί που παίζουν τον καταλυτικό ρόλο.
Ακόμα, στις υπηρεσίες πρόληψης πέρα από τη λο-
γοθεραπεία, την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκο-
λιών, συμπεριφοράς και προσαρμογής
περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργία παιδότοπων.
Πρόκειται για δραστηριότητα που απευθύνεται σε
παιδιά, κυρίως της σχολικής ηλικίας, και αποσκοπεί
στην ελεύθερη δραστηριότητα αυτών, στην προ-
αγωγή του αυτοσχεδιασμού και της ελεύθερης έκ-
φρασης, στην δημιουργική απασχόληση και κυρίως
στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, της αλ-
ληλοϋποστήριξης και της συνεργατικότητας. Η λει-
τουργία παιδότοπων δημιουργεί άριστες συνθήκες
πρόληψης διαταραχών και έγκαιρης παρέμβασης
με τη συνεργασία της οικογένειας και των σχο-
λείων. Τέλος, και οι ομάδες εφήβων, γονέων και
εξειδικευμένων ομάδων της κοινότητας εμπί-
πτουν στις υπηρεσίες πρόληψης.
Υπηρεσίες Περίθαλψης
Σ
τις υπηρεσίες περίθαλψης περιλαμβάνεται
η έγκαιρη ανίχνευση-διάγνωση και αντι-
μετώπιση της ψυχικής νόσου ιδιαίτερα
στις οξείες φάσεις της έτσι ώστε να αποφεύγεται η
βαριά υποτροπή και να αποσοβείται η εκδήλωση
βίαιων καταστροφικών και αυτοκαταστροφικών
συμπεριφορών.
Περιλαμβάνεται επίσης η αντιμετώπιση της ψυχι-
κής διαταραχής στο περιβάλλον του ασθενούς με
τη βοήθεια της οικογένειας και της κοινότητας,
ώστε να αίρεται ο στιγματισμός και η κοινωνική
περιθωριοποίηση και ταυτόχρονα να εξασφαλίζε-
ται η συνέχιση της θεραπευτικής φροντίδας.
Στις υπηρεσίες περίθαλψης περιλαμβάνονται και
οι ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραί-
τητη η συστηματική και οργανωμένη παρουσία
κλιμακίων θεραπευτικών ομάδων σε τακτική
βάση σε όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες του
Νομού (Αγροτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Νοσο-
κομείο Άμφισσας) και η στενή συνεργασία με
τους Υγειονομικούς φορείς, τις Δημόσιες Αρχές
και άλλους δημοτικούς και ευρύτερους κρατικούς
παράγοντες.
Υπηρεσίες αποκατάστασης των χρόνιων ασθενών
και των αποθεραπευόντων
Οι υπηρεσίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν
την ενθάρρυνση για ενεργό κοινωνική ζωή καθώς
και τη θεραπευτική και συμβουλευτική στήριξη
για αυτόνομη, κατά το δυνατόν, διαβίωση των
ψυχικά ασθενών, επαγγελματική διερεύνηση και
υποστήριξη για την ενίσχυση τόσο της αυτοαπα-
σχόλησης όσο και της απορρόφησής τους στην
ελεύθερη αγορά εργασίας. Απευθύνονται στους
ψυχικά ασθενείς των κλιμακίων της Κινητής Μο-
νάδας αλλά και στους αποθεραπευόμενους ασθε-
νείς που εξήλθαν πρόσφατα από Ψυχιατρικά
Νοσοκομεία, Ψυχιατρικούς τομείς Γενικών Νοσο-
κομείων και ιδιωτικές κλινικές και βοηθούν στην
αποφυγή της υποτροπής και κατά συνέπεια στην
αποφυγή επανεισαγωγών.
Σημειώνεται ότι στο σύνολο της ιατρικής φροντί-
δας των ψυχικά ασθενών οι τομείς της πρόληψης,
της θεραπείας και της αποκατάστασης εμπλέκον-
ται και αλληλοκαλύπτονται επηρεάζοντας ουσια-
στικά ο ένας την εξέλιξη του άλλου.
Από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Φω-
κίδας λειτουργούν τα ακόλουθα κλιμάκια:
• Άμφισσας
• Ιτέας (Κέντρο Υγείας Ιτέας)
• Δελφών – Χρισσού (Αγροτικό Ιατρείο Δελφών
και Χρισσού)
• Γαλαξιδίου / Ερατεινής (Αγροτικό Ιατρείο Γα-
λαξιδίου / Ερατεινής)
• Δεσφίνας (Αγροτικό Ιατρείο Δεσφίνας)
• Λιδορικίου (Κέντρο Υγείας Λιδορικίου)
• Γραβιάς–Πολύδροσου–Αμφίκλειας (Αγροτικά
Ιατρεία Γραβιάς, Πολύδροσου, Αμφίκλειας)
Παρέμβαση στην Κρίση
Σε περιόδους μεταναστευτικού κύματος, κρίσεων
και καταστροφών, οι υπηρεσίες της Κινητής Μο-
νάδας προσφέρονται με τη συνεργασία των σχο-
λείων, της τοπικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης.
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201516
ΕΙΚΟΝΑ 5.
ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
17
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015
ΕΙΚΟΝΑ 6.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Μ.Ψ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201518
3. Μεθοδολογία
Η
μεθοδολογία Social Return on Inve-
stment (SROI) παρέχει ένα πλαίσιο για
τη μέτρηση και τον υπολογισμό της ευρύ-
τερης κοινωνικό-οικονομικής παραγόμενης
αξίας. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία μετρά τα
αποτελέσματα μιας δράσης βάση της εμπειρίας
που βιώνουν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι (άτομα ή
οργανισμοί). Αφηγείται την ιστορία της αλλαγής
που έχει επιφέρει η δραστηριότητα σε κάθε εμπλε-
κόμενο μέσα από τη μέτρηση κοινωνικών, περι-
βαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων
και χρησιμοποιεί νομισματικές αξίες για την απο-
τίμησή τους. Αυτό επιτρέπει τον υπολογισμό μιας
αναλογίας παροχών/δαπανών.
3.1 Περιγραφή SROI
Η μέθοδος μέτρησης κοινωνικής απόδοσης επενδύ-
σεων (Social Return on Investment: SROI) αποτελεί
μία μέθοδο μέτρησης της κοινωνικής, περιβαλλοντι-
κής και οικονομικής αξίας ενός έργου/προγράμμα-
τος, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των άμεσα
εμπλεκόμενων στη δράση αυτή. Στο παρελθόν, οι εμ-
πειρίες των εμπλεκομένων και τα αποτελέσματα
τους, όπως η ευημερία, καλύτερες διαπροσωπικές
σχέσεις κτλ. δεν λαμβάνονταν υπόψη από χορηγούς
ή συντελεστές ενός προγράμματος, γιατί τα αποτελέ-
σματα αυτά δεν είχαν άμεση χρηματική αξία και
ήταν δύσκολο να αποτιμηθούν σε χρηματικές μονά-
δες. Η διαφορά της μεθοδολογίας SROI με άλλες με-
θόδους αξιολόγησης, είναι ότι η ανάλυση SROI
παρέχει το πλαίσιο για να μπορέσουν να αποτιμη-
θούν αποτελέσματα, για τα οποία, όμως, υπάρχει
μία σχετική δυσκολία στον τρόπο αποτίμησης τους
με λογιστικούς όρους. Στην ουσία, η μεθοδολογία
SROI αφηγείται την ιστορία της αλλαγής, «Theory of
Change», που βιώνουν οι εμπλεκόμενοι, λαμβάνον-
τας υπόψη ποιοτικά, ποσοτικά και λογιστικά στοι-
χεία. Η μεθοδολογία SROI δίνει χρηματική αξία σε
αποτελέσματα όπως η αισιοδοξία, η ευημερία κτλ.
βοηθώντας έτσι να δοθεί μία ολοκληρωμένη εικόνα
για την κοινωνική αξία που έχει παράγει η δράση.
Η μεθοδολογία SROI βασίζεται σε 7 αρχές οι οποίες
είναι: η άμεση εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων
μελών, η κατανόηση της θεωρίας της αλλαγής, η
απόδοση λογιστικής αξίας σε ότι έχει αξία, η επιλογή
αποτελεσμάτων που είναι σημαντικά, η αποφυγή
υπερβολικής αξίωσης αποτελεσμάτων, η διαφάνεια
και η επαλήθευση αποτελεσμάτων. Ακολουθώντας
τις βασικές αρχές υπολογίζεται ο τελικός δείκτης κοι-
νωνικού αντίκτυπου, ο οποίος αποτελεί την αναλο-
γία παροχών/δαπανών της δράσης ή του
οργανισμού που μελετάμε. Θα πρέπει να τονιστεί ότι
ο δείκτης SROI δεν εστιάζει στις χρηματικές μονάδες,
αλλά επειδή τα χρήματα αποτελούν μια κοινή μο-
νάδα μέτρησης, αποτελούν ένα χρήσιμο και αποδε-
κτό τρόπο μετατροπής και μέτρησης της αξίας που
δημιουργείται. Στην ουσία, ο δείκτης SROI δείχνει
την κοινωνική αξία που δημιουργείται ή καταστρέ-
φεται ως συνέπεια μιας δραστηριότητας, λαμβάνον-
τας υπόψη τα αποτελέσματα/αλλαγές που βιώνουν
οι εμπλεκόμενοι μετατρέποντας τα όμως, σε λογιστι-
κούς όρους. Για παράδειγμα, ένας δείκτης SROI που
είναι ίσος με την αναλογία 2:1, σημαίνει ότι μια
επένδυση ύψους 1 ευρώ παράγει 2 ευρώ κοινωνική
αξία.
Μια ανάλυση SROI μπορεί να πάρει πολλές διαφο-
ρετικές μορφές. Μπορεί να περιλαμβάνει την κοινω-
νική αξία που δημιουργείται από μια ολόκληρη
οργάνωση, ή να επικεντρωθεί σε μία μόνο συγκεκρι-
μένη πτυχή του έργου του οργανισμού. Μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ως μια εσωτε-
ρική (in-House) άσκηση ή, εναλλακτικά, μπορεί να
καθοδηγείται από ένα εξωτερικό ερευνητή. Παρά το
γεγονός ότι ο απολογισμός των ήδη πραγματοποι-
ηθέντων δράσεων είναι πολύ σημαντικός, το πιο ση-
μαντικό πλεονέκτημα του SROI είναι οι
δυνατότητες που προσφέρει για τον στρατηγικό
σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων του εκάστοτε
οργανισμού μέσα από συμμετοχή των τελικών
ωφελούμενων στη πραγματοποίηση της μελέτης
και τον ορισμό των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
4. Σκοπός ανάλυσης
Η
συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί μία αξιο-
λογική SROI ανάλυση των αλλαγών που
βίωσαν τα εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία
επηρεάστηκαν από την Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας. Η
ανάλυση περιλαμβάνει όλες τις δράσεις της μονά-
δας που πραγματοποιηθήκαν από τον Ιανουάριο
19
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015
του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2015. Η παρούσα
ανάλυση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρό-
τυπα του επίσημου φορέα SROI του Ηνωμένου
Βασιλείου.
4.1 Εμπλεκόμενα μέρη
Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε ποιοι είναι οι
εμπλεκόμενοι των δράσεων της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκί-
δας. Γενικά στη μεθοδολογία SROI, ως εμπλεκό-
μενος θεωρείται ένα άτομο, μία ομάδα ή ένας
οργανισμός ο οποίος/α μπορεί να επηρεάσει ή να
επηρεάζεται σημαντικά από τη δράση που μελε-
τάμε. Επειδή ο αριθμός των εμπλεκομένων σε μια
δράση μπορεί να είναι μεγάλος, στις αναλύσεις
συμπεριλαμβάνονται οι εμπλεκόμενοι που θεω-
ρούνται σημαντικοί, δηλαδή τα άτομα ή οι φορείς
που επηρεάζονται ή επηρεάζουν περισσότερο την
υπό εξέταση δραστηριότητα. Επίσης, οι εμπλεκό-
μενοι επιλέγονται με βάση δύο κριτήρια: τη ση-
μαντικότητα των αποτελεσμάτων τους και τη
δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων. Η μέθοδος
ανάλυσης της σημαντικότητας (materiality as-
sessment), μας βοηθάει να δούμε ποιοι εμπλεκό-
μενοι και ποια αποτελέσματα είναι σημαντικά,
έτσι ώστε να τα συμπεριλάβουμε στην ανάλυση.1
Σε αυτό το στάδιο, αφού προηγήθηκε η ανάλυση
σημαντικότητας, έγινε καταγραφή των αποτελε-
σμάτων για κάθε κατηγορία εμπλεκομένων και
στη συνέχεια αυτά ιεραρχήθηκαν βάση της σημα-
σίας τους και της επίδρασής τους. Οι εμπλεκόμε-
νοι που συμπεριλήφθησαν στην ανάλυση
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 .
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201520
4.2 Συμμετοχή εμπλεκομένων
Η
συμμετοχή των εμπλεκομένων πραγμα-
τοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις,
ομάδες συζήτησης, επιτόπια και συμμετο-
χική παρατήρηση. Για την ομάδα των εργαζομέ-
νων πραγματοποιήθηκαν προσωπικές
συνεντεύξεις και επιτόπια παρατήρηση ομαδικών
συνεδριών. Στην συνέχεια, η ομάδα των συνεργα-
ζόμενων φορέων προσεγγίστηκε με προσωπικές
συνεντεύξεις. Επιπλέον, για τους ωφελούμενους
πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με
ένα δείγμα εξ αυτών και η ομάδα της Equal So-
ciety αποφάσισε για τον βέλτιστο εντοπισμό των
αλλαγών που βιώνουν λόγω των συνεδριών τους
με την Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας, εξαιτίας της πνευματι-
κής τους κατάστασης, να πραγματοποιηθεί ένας
δεύτερος γύρος προσωπικών συνεντεύξεων με
τους θεραπευτές τους.
Δευτερογενή στοιχεία καθώς επίσης και τα στατι-
στικά στοιχεία που είχε διαθέσιμα η Κ.Μ.Ψ.Υ.
Φωκίδας χρησιμοποιήθηκαν επίσης.
ΕΙΚΟΝΑ 7.
ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
«Πριν δε μπορούσα να μιλήσω
καθόλου, ήμουν χάλια. Έκανα
τρία χρόνια λογοθεραπεία και
με παρέπεμψαν να κάνω συνε-
δρίες. Από τότε μιλάω πιο κα-
θαρά και η διάθεση μου είναι
πολύ καλή.»
Ωφελούμενη Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας
‘‘
«Είδα πολύ μεγάλη διαφορά.
Πριν, δεν είχα αυτοπεποίθηση
αλλά μέσα από τις συνεδρίες
απόκτησα δύναμη!
Λέω μπράβο στον εαυτό μου,
δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Οι
σχέσεις με τους ανθρώπους
είναι καλύτερες!»
Ωφελούμενη Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας
‘‘
21
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015
5. Ανάλυση Μέτρησης
Κοινωνικού Αντίκτυπου
Η
ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα στάδια
της ανάλυσης μέτρησης κοινωνικού αν-
τίκτυπου. Αρχικά περιγράφονται οι
εισροές και εκροές του προγράμματος. Στη συνέ-
χεια, δίνεται μια συνοπτική περιγραφή των απο-
τελεσμάτων για κάθε εμπλεκόμενο, καθώς επίσης
γίνεται αναφορά στους δείκτες απόδοσης, στη
διάρκεια της αλλαγής, στα financial proxies και
τις παραμέτρους που λήφθηκαν υπόψη (Dead-
weight, Attribution, Drop off, Displacement).
5.1 Εισροές –εκροές
Οι εισροές είναι οι επενδύσεις και οι χρηματοδο-
τήσεις, καθώς επίσης και οι συνεισφορές σε είδος,
που χρησιμοποιούνται για να πραγματοποιηθεί
μία δράση, δηλαδή τι ξόδεψε ο καθένας από
τους εμπλεκόμενους για να πραγματοποιηθεί η
συγκεκριμένη δράση. Αυτά τα στοιχεία αφο-
ρούν κυρίως το οικονομικό κόστος όλων των εμ-
πλεκομένων που συμμετέχουν στην ανάλυση. Ο
χρόνος και η προσπάθεια μπορούν επίσης να
ενσωματωθούν στην ανάλυση (με μηδενική
αξία) για να δώσουν μια πλήρη εικόνα των εισ-
ροών. Οι συνολικές δαπάνες σύμφωνα με τα αρ-
χεία της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας για την περίοδο
Ιανουάριος 2015-Δεκέμβριος 2015 ήταν
311.204,74 €.
Οι εκροές αποτελούν την ποσοτική περίληψη
της δράσης. Οι εκροές της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας
για την ίδια περίοδο ήταν:
• 1900 ώρες εβδομαδιαίων συναντήσεων
θεραπευτικής ομάδας,
• 1 συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο,
• 270 ώρες εποπτείας,
• 9 ετήσια προγράμματα εκπαιδευτικού
προσωπικού,
• 46 ώρες σεμιναρίου management,
• απασχόληση 20 εργαζομένων,
• 21 παραπομπές προς την Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκί-
δας από συνεργαζόμενους φορείς,
• 9 ομιλίες/ημερίδες,
• 124 δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης της τοπικής κοινωνίας,
• 369 ώρες αγωγής κοινότητας και
• 611 ωφελούμενοι.
ΓΡΑΦΗΜΑ 1.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Μ.Ψ.Υ.
ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΟ 2015
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201522
5.2 Θετικά και
αρνητικά αποτελέσματα
για τους εμπλεκόμενους
Σ
την υποενότητα αυτή παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα, τα οποία συγκεντρώθηκαν
από τις απαντήσεις των εμπλεκομένων στις
συνεντεύξεις και στα ερωτηματολόγια, καθώς επί-
σης και από την παράλληλη έρευνα στο διαδί-
κτυο, καθώς και σε άλλες ανάλογες μελέτες.
Επιπροσθέτως, στην ανάλυση συμπεριελήφθησαν
μόνο τα αποτελέσματα που βρέθηκαν σημαντικά
(material), μέσω της μεθόδου ανάλυσης σημαντι-
κότητας.
5.2.1 Εργαζόμενοι (πλην θεραπευτών)
Κατά την διάρκεια της ανάλυσης διαπιστώθηκε
ότι οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να διαχωριστούν σε
δύο διακριτές ενότητες καθότι οι αλλαγές δεν
ήταν ομοιόμορφες μεταξύ του συνόλου των εργα-
ζομένων. Για αυτό το λόγο οι εργαζόμενοι χωρί-
στηκαν στους θεραπευτές και όλους τους
υπόλοιπους όπως οι διοικητικοί υπάλληλοι και η
γραμματειακή υποστήριξη.
Στην υπό εξέταση κατηγορία οι εργαζόμενοι είναι
οικονομικά ανεξάρτητοι και ανέπτυξαν επαγγελ-
ματικές δεξιότητες όπως αυτές της συνεργασίας
και της οργάνωσης. Επίσης οι εργαζόμενοι απέ-
κτησαν γνώσεις γύρω από την ψυχική νόσο. Σχε-
τικά με τους ίδιους σαν προσωπικότητες,
εντοπίστηκε ότι εξαιτίας της φύσης του επαγγελ-
ματικού χώρου εξελίχθηκαν, μπορούν να κατανο-
ούν περισσότερο τους ανθρώπους και να
μπαίνουν στην θέση του συνομιλητή τους ανα-
πτύσσοντας έτσι την ενσυναίσθηση τους. Τέλος, οι
εργαζόμενοι ανέφεραν ότι η ψυχολογία τους
είναι θετικότερη.
5.2.2 Συνεργαζόμενοι Φορείς
Οι συνεργαζόμενοι φορείς της μονάδας βιώνουν
αλλαγές εξαιτίας αυτής της συνεργασίας. Πιο
συγκεκριμένα, εξαιτίας των υπηρεσιών της μονά-
δας βοηθιέται το έργο τους και επίσης τα
μέλη/εργαζόμενοι των φορέων αυτών αναπτύσ-
σουν τις προσωπικές τους ικανότητες
5.2.3 Εργαζόμενοι θεραπευτές
Οι θεραπευτές της μονάδας απέκτησαν σημαντική
ΕΙΚΟΝΑ 8.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΤΗΣ Κ.Μ.Ψ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
23
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015
επαγγελματική εμπειρία και ανέπτυξαν επαγγελ-
ματικές δεξιότητες όπως αυτές της επικοινωνίας,
της συνεργασίας, της διαπραγμάτευσης και της
διοίκησης. Επιπλέον, έχουν αυτονομηθεί οικονο-
μικά και κοινωνικοποιήθηκαν εξαιτίας της εργα-
σίας αυτής καθώς έχουν αναπτύξει φιλίες. Άλλες
αλλαγές που βίωσαν οι εργαζόμενοι θεραπευτές
είναι ότι έχουν αναπτυχθεί και ενδυναμωθεί ως
προσωπικότητες και έχουν μεγαλύτερη αυτοπε-
ποίθηση που γίνεται εμφανής από την σιγουριά
που αισθάνονται και από τη μεγαλύτερη ανά-
ληψη πρωτοβουλιών.
Σε αυτή την κατηγορία εντοπίστηκαν και κάποιες
αρνητικές αλλαγές. Ειδικότερα οι θεραπευτές δή-
λωσαν ότι υπάρχει μεγάλη σωματική κόπωση και
εξαιτίας της αυξημένης πίεσης τους δημιουργείται
άγχος. Επίσης, αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέ-
ρεια εξαιτίας των μειωμένων αποδοχών τους.
Τέλος, εξαιτίας της έλλειψης χρόνου λόγω επαγ-
γελματικών υποχρεώσεων επιβαρύνεται η προσω-
πική τους ζωή.
5.2.4 Τοπική Κοινωνία
Μέσα από τις συνεντεύξεις και την επιτόπια πα-
ρατήρηση προέκυψε ότι τα μέλη της τοπικής κοι-
νωνίας αναπτύσσουν την κατανόηση των
ψυχικών ασθενών, ευαισθητοποιούνται με αποτέ-
λεσμα την μεγαλύτερη αποδοχή της διαφορετικό-
τητας.
5.2.5 Ωφελούμενοι
Ίσως η πέμπτη κατηγορία εμπλεκομένων να είναι
και η πιο σημαντική από την άποψη ότι είναι και
η ομάδα στόχου της Μονάδας. Εξαιτίας των συνε-
δριών και των λοιπών δράσεων στα πλαίσια της
Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας οι ωφελούμενοι υφίστανται
μία σειρά από αλλαγές.
Αρχικά οι ασθενείς αποκτούν μεγαλύτερο κίνη-
τρο για να αντιμετωπίσουν την ασθένεια τους.
Αυτό γίνεται αντιληπτό από τους θεραπευτές
εξαιτίας του ότι είναι πιο συνεπείς στις συνεδρίες
και φέρνουν θέματα προς συζήτηση σε αυτές. Επι-
πλέον, οι ωφελούμενοι αποκτούν περισσότερη θε-
τική σκέψη, αισιοδοξία, είναι πιο χαρούμενοι και
αποκτούν αυτοπεποίθηση, είναι πιο σίγουροι για
τον εαυτό τους και πιο αποφασιστικοί καθότι γί-
νονται πιο δυναμικοί, διεκδικούν περισσότερα
πράγματα και δεν φοβούνται να πάρουν αποφά-
σεις
Σταδιακά οι ωφελούμενοι αποκτούν επίγνωση
των συναισθημάτων τους και βελτιώνονται δη-
λαδή είναι σε θέση να συνδέουν τα συναισθήματα
τους με την συμπεριφορά τους. Επιπροσθέτως,
υπάρχει αυξημένη κοινωνικοποίηση καθώς οι
ασθενείς εντάσσονται σε ομάδες και κάνουν φί-
λους.
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ασθενείς γίνονται πε-
ρισσότερο ανεξάρτητοι, ανταπεξέρχονται και
ελέγχουν περισσότερο την καθημερινότητα τους.
Εκ παραλλήλου, οι ωφελούμενοι κινητοποιούνται
περισσότερο, είναι πιο δραστήριοι αναζητούν ερ-
γασία και ξεκινούν χόμπι. Έτσι, μπόρεσαν να
βρουν ή να διατηρήσουν την εργασίας τους.
5.3 Δείκτες Απόδοσης
Όταν ολοκληρωθεί ο καθορισμός των αποτελε-
σμάτων, επιλέγονται οι κατάλληλοι δείκτες από-
δοσης για να αποδειχθούν ότι τα παραπάνω
αποτελέσματα/αλλαγές έλαβαν χώρα. Συγκεκρι-
μένα, ένας δείκτης αποτελεί μία πληροφορία που
μας επιτρέπει να μετρήσουμε την αλλαγή και να
δούμε κατά πόσο η συγκεκριμένη αλλαγή έχει
πραγματοποιηθεί. Επομένως, για κάθε αποτέλε-
σμα, έχει εντοπιστεί ο κατάλληλος δείκτης απόδο-
σης, ο οποίος καθορίζεται από τις απαντήσεις των
εμπλεκόμενων και τα στατιστικά αρχεία του κέν-
τρου, ενώ αν δεν είναι εφικτό, καθορίζεται με
βάση την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία ή ανάλο-
γες μελέτες οι οποίες μετράνε ανάλογα αποτελέ-
σματα. Αναλυτικά οι δείκτες και οι πηγές τους
αναφέρονται στο Παράρτημα.
5.4 Διάρκεια Αποτελεσμάτων / Αλλαγών
Η καταγραφή της διάρκειας των αποτελεσμάτων
μιας δραστηριότητας είναι σημαντική για την
αξιολόγησή της. Παρόλο που μια αλλαγή μπορεί
να ακολουθεί τον εμπλεκόμενο για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της δραστη-
ριότητας, είναι πιθανό να μην υπάρχουν επαρκή
στοιχεία για τον ακριβή προσδιορισμό του χρονι-
κού διαστήματος. Στην συγκεκριμένη ανάλυση, η
διάρκεια των αποτελεσμάτων προέκυψε ως μέσος
όρος από την αντίστοιχη ερώτηση που κλήθηκαν
να απαντήσουν οι εμπλεκόμενοι.
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201524
5.5 Financial Proxies
Τα «Financial Proxies» είναι τα νομισματικά ισο-
δύναμα που χρησιμοποιούνται για να αντικατο-
πτρίσουν μεταβλητές που είναι δύσκολα
μετρήσιμες κατά την διεξαγωγή της έρευνας, αντι-
κατοπτρίζοντας έτσι την πραγματική τους αξία
για κάθε εμπλεκόμενο. Υπάρχουν πολλές τεχνικές
υπολογισμού ενός «financial proxy» που αναφέ-
ρονται αναλυτικά στον οδηγό (The SROI Net-
work, 2012). Συνήθως, επειδή τα περισσότερα
αποτελέσματα που αναφέρονται από τους εμπλε-
κόμενους δεν είναι εμπορεύσιμα, δηλαδή δεν
έχουν χρηματική τιμή, βρίσκουμε την πλησιέ-
στερη τιμή αγοράς προϊόντος/υπηρεσίας ή χρησι-
μοποιήσαμε τη χρηματική αξία αγαθών, που προ-
κύπτει από σχετικά αρχεία. Επίσης, σε κάποιες
περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την πιθανή αξία κό-
στους που εξοικονομήθηκε. Τέλος, ως αξίες των
proxies ορίστηκαν οι χαμηλότερες τιμές, για την
αποφυγή υπερτίμησης αυτών. Θα πρέπει να τονι-
στεί ότι με τα «financial proxies» δεν εξετάζουμε
κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι μπορούν να αγορά-
σουν τα αντίστοιχα προϊόντα ή τις αντίστοιχες
υπηρεσίες, αλλά τα χρησιμοποιούμε γιατί αποτε-
λούν έναν απλό τρόπο απόδοσης χρηματικής
αξίας σε αποτελέσματα που δεν είναι εμπορεύ-
σιμα. Αναλυτικά τα proxies και οι πηγές τους,
αναφέρονται στο Παράρτημα.
ΕΙΚΟΝΑ 10.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΙΚΟΝΑ 9.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
25
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015
5.6 SROI Παράμετροι (deadweight, attribu-
tion, displacement, drop off)
Αρκετές φορές οι αλλαγές που έρχονται ως αποτέ-
λεσμα μίας δραστηριότητας μπορεί να πραγματο-
ποιούνταν έτσι και αλλιώς, λόγω των κατάλληλων
συνθηκών ή ακόμα χωρίς την συνεισφορά κά-
ποιου τρίτου αυτή η αλλαγή να μην υλοποιούν-
ταν. Για αυτό το λόγο, για κάθε
αποτέλεσμα/αλλαγή που καταγράφηκε κατά την
διάρκεια της ανάλυσης συνυπολογίστηκαν ως πο-
σοστό επί της αλλαγής τρεις σημαντικοί παράμε-
τροι που συμβάλλουν στην καθαρή αποτίμηση
του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων (Σχήμα 2).
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη πως η επίδραση
ενός αποτελέσματος μειώνεται με το πέρασμα του
χρόνου (drop off) και λόγω έλλειψης στοιχείων,
ορίζουμε το 10% ως ποσοστό μείωσης της επίδρα-
σης των αποτελεσμάτων στους εμπλεκόμενους.
5.7 Μελλοντική Αξία της Αλλαγής
Κατά την ανάλυση SROI λαμβάνεται υπόψη ένας
χρονικός ορίζοντας πενταετίας καθότι, με το
πέρας των χρόνων, όλο και περισσότεροι παρά-
γοντες επηρεάζουν τον εμπλεκόμενο και όχι μόνο
η αλλαγή καθαυτή. Συνεπώς η μελλοντική αξία
των αποτελεσμάτων υπολογίζεται σε βάθος πεν-
ταετίας με ποσοστό έκπτωσης για κάθε έτος 3,5%
(The SROI Network, 2012).
ΕΙΚΟΝΑ 11.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ SROI
ΕΙΚΟΝΑ 12.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201526
6. Υπολογισμός Κοινωνικής
αξίας και Δείκτη SROI
Ο
τελικός υπολογισμός της αξίας κάθε αλ-
λαγής όπως την βίωσαν οι εμπλεκόμενοι,
γίνεται πολλαπλασιάζοντας την αξία του
«Financial Proxy» με την ποσότητα της αλλαγής
(αριθμός ατόμων που την βιώσαν, συχνότητα εμ-
φάνισης κλπ.) και αφαιρώντας τα ποσοστά dead-
weight, attribution και displacement
πολλαπλασιασμένα με τον όγκο της αλλαγής.
Στην συνέχεια, για κάθε επιπλέον χρονιά, εκτός
της πρώτης, που η αλλαγή συνεχίζει να δίνει αξία,
αφαιρείται το Drop off του αποτελέσματος.
6.1 Δείκτης SROI
Ο δείκτης SROI εκφράζει αναλογία των αποδό-
σεων από ένα έργο ή πρόγραμμα με το κόστος
υλοποίησης του. Στην περίπτωσή μας η αναλογία
είναι 2,4:1. Αυτός είναι ο συνήθης τρόπος παρου-
σίασης του δείκτη κοινωνικής απόδοσης και η
σχέση που προέκυψε από την εφαρμογή της μεθο-
δολογίας SROI. Αυτό σημαίνει πως για κάθε 1€
που επενδύθηκε στις δραστηριότητες της
Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας 2,4€ κοινωνικής αξίας που πα-
ρήχθησαν. Ο υπολογισμός φαίνεται στην επόμενη
εικόνα.
Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται αναλυτικά
η κατανομή της κοινωνικής αξίας που δημιουρ-
γείται για τους εμπλεκόμενους. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της ανάλυσης, το μεγαλύτερο πο-
σοστό της κοινωνικής αξίας (90%) δημιουργείται
για τους ωφελούμενους, το 6% δημιουργείται από
τους από τους λοιπούς εργαζόμενους (πλην των
θεραπευτών), 1% εξίσου για τους συνεργαζόμε-
νους φορείς και τους θεραπευτές και τέλος 2% για
την τοπική κοινωνία. Εδώ συνιστάται προσοχή
στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθότι το 90%
της αξίας των ωφελούμενων δημιουργείται σε με-
γάλο ποσοστό από την παρέμβαση των θεραπευ-
τών.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΕΙΚΟΝΑ 13.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ SROI
27
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015
6.2 Ανάλυση ευαισθησίας
Ό
ταν ολοκληρωθεί η ανάλυση είναι απα-
ραίτητο να εξετάσουμε πόσο ευαίσθητος
είναι ο δείκτης, διότι εάν είναι ευμετά-
βλητος, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις
παραδοχές της έρευνας. Για να εξετάσουμε την
μεταβλητότητα του δείκτη τροποποιούμε τα «De-
adweight», «Attribution», «Drop off», «Financial
Proxy», την ποσότητα του αποτελέσματος και τις
μη χρηματικές τιμές των εισροών.
Στην ανάλυση ευαισθησίας η χαμηλότερη τιμή
του δείκτη σε όλα τα τεστ ήταν 1€ και η μεγαλύ-
τερη 2,4€. Συνεπώς, ο θετικός και μεγαλύτερος
ίσος του 1 κοινωνικός αντίκτυπος της Κ.Μ.Ψ.Υ.
Φωκίδας για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα
είναι αποδεκτός.
Στην διαμόρφωση του τελικού δείκτη το πιο ση-
μαντικό ρόλο έπαιξε η αλλαγή του ότι οι ασθενείς
γίνονται περισσότερο ανεξάρτητοι. Σε περίπτωση
που αυτή η αλλαγή «εξαφανιστεί» ο δείκτης κατε-
βαίνει στο 1. Δηλαδή η επένδυση στην Κ.Μ.Ψ.Υ.
Φωκίδας δεν παράγει επιπλέον κοινωνική αξία
από την χρηματοδότηση που έχει. Εξαιρουμένης
αυτής της αλλαγής ο δείκτης παρουσίασε σχετική
σταθερότητα καθώς κυμάνθηκε από 2,07-2,4.
Άλλες σημαντικές αλλαγές ήταν ότι οι εργαζόμε-
νοι γίνονται οικονομικά ανεξάρτητοι, οι ασθενείς
βρήκαν/διατήρησαν την εργασία τους, ότι απέ-
κτησαν αισιοδοξία, θετική σκέψη και ότι είναι πιο
δραστήριοι.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα
τεστ όπως πραγματοποιηθήκαν για τις πιο σημαν-
τικές μεταβλητές σε αυτή την ανάλυση Αναλυτικά
τα τεστ και η ανάλυση ευαισθησίας βρίσκονται
στο παράρτημα.
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201528
29
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας
Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015
7. SROI Επίλογος
Ο
σκοπός της συγκεκριμένης ανάλυσης
ήταν η εκτίμηση του κοινωνικού αντί-
κτυπου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής
υγείας τους Νομού Φωκίδας για το έτος 2015.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που βιώσαν και
περιέγραψαν οι εμπλεκόμενοι της Μονάδας, υπο-
λογίστηκε πως η κοινωνική συνολική παρούσα
αξία που παρήχθη για την περίοδο που μελετάμε,
είναι 747.805,15 €. Ο τελικός δείκτης SROI είναι
ίσος με 2,4€. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1€ που
επενδύθηκε στις δράσεις της μονάδας κατά το υπό
εξέταση διάστημα παρήχθησαν 2,4€ κοινωνικής
αξίας . Επομένως η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας δημιούρ-
γησε θετικό κοινωνικό αντίκτυπο παρέχοντας τις
υπηρεσίες του σε πολίτες, να εξασφαλίσουν την
πρόσβαση τους σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Η ανάλυση αποτύπωσε ότι η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας
έχει θετικό δείκτη και μεγαλύτερο της μονάδας
που σημαίνει ότι η απόδοση επενδύσεων στη Μο-
νάδα ήταν μεγαλύτερη από το κόστος λειτουργίας
της. Ο εμπλεκόμενος που δίνει την μεγαλύτερη
σχετικά απόδοση είναι οι ωφελούμενοι και αυτό
οφείλεται κυρίως στην καλή δουλειά των θερα-
πευτών, αλλά και στην προσωπικότητα και την
οικογένεια των ωφελούμενων, που δημιουργεί
βαθιές και ευρείες αλλαγές. Η πιο σημαντική αλ-
λαγή είναι αυτή της ανάπτυξης σχετικής αυτονο-
μίας στους εμπλεκόμενους και προσδίδει το 2,4.
Στην περίπτωση που δεν υπολογιστεί αυτή η αλ-
λαγή τότε ο δείκτης γίνεται 1:1.
Σύμφωνα με την γνώμη των εμπλεκομένων, ένα
από τα θετικά της Μονάδας είναι το γεγονός ότι
είναι ανοιχτή σε προτάσεις προς βελτίωση και
όταν παρουσιάζεται ανάγκη ανταποκρίνεται
κατά το δυνατό. Ταυτόχρονα όμως τα τελευταία
δύο με τρία χρόνια ο όγκος των ωφελουμένων
έχει αυξηθεί κατά πολύ πράγμα που επιβαρύνει
αρκετά τους εργαζομένους.
Οι εμπλεκόμενοι συστήνουν την πρόσληψη ενός
ακόμα ατόμου στην γραμματεία και τον επανα-
προσδιορισμό του ωραρίου. Επιπροσθέτως, ειπώ-
θηκε ότι θα ήταν πιο βέλτιστο εάν οι συμβάσεις
των εργαζομένων ήταν μεγαλύτερες, οι θεραπευ-
τές να κάνουν πιο συχνές ομαδικές συζητήσεις
και οι εκπαιδεύσεις να είναι περισσότερο στο-
χευόμενες καθώς και να μπορούν να παίρνουν το
υλικό αυτών. Επιπλέον, η Μονάδα θα λειτουρ-
γούσε πιο αποδοτικά εάν στελεχωνόταν με ντόπι-
ους θεραπευτές καθώς οι μετακινήσεις
επιβαρύνουν και αυτήν και τους θεραπευτές.
Εν συνεχεία, θα ήταν σημαντικό, με βάση τα λε-
γόμενα των εμπλεκομένων, να εξελιχθεί η Μο-
νάδα ως προς την χρήση των σύγχρονων μέσων
τεχνολογίας και των βάσεων δεδομένων. Στην συ-
νέχεια οι εμπλεκόμενοι θα ήθελαν πιο μεγάλη
διάχυση της ενημέρωσης καθώς δεν έχουν μεγάλη
ανταπόκριση. Προτείνετε η Μονάδα να προσπα-
θήσει να αυξήσει τον όγκο των συμμετεχόντων
στις ενημερωτικές δράσεις με βελτίωση των τρό-
πων προσέγγισης του κοινού.
Ακόμα αναφέρθηκε ότι πρέπει η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκί-
δας να αξιοποιήσει περισσότερο την Κοινωνική
Υπηρεσία, να της αφήνουν λίγο χώρο, καθώς θα
μπορούσαν να κάνουν περισσότερα πράγματα,
αν δεν ήταν στο περιθώριο.
Η πιο σημαντική, από την άποψη παραγόμενης
κοινωνικής αξίας, ομάδα εμπλεκομένων, οι ωφε-
λούμενοι, ζήτησαν την αύξηση της συχνότητας
των ραντεβού, την κάλυψη περισσότερων αναγ-
κών τους όπως η υποστήριξη της εύρεσης εργα-
σίας, της ανάπτυξης επαγγελματικών ικανοτήτων,
η νομική υποστήριξη και την καλύτερη οργάνωση
των διοικητικών υπαλλήλων. Τέλος, θα ήταν για
αυτούς ωφέλιμο εάν η Μονάδα επισκεπτόταν και
πιο απομακρυσμένα μέρη.
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015

Recomendados

Απολογιστική έκθεση 2020 por
Απολογιστική έκθεση 2020Απολογιστική έκθεση 2020
Απολογιστική έκθεση 2020Θεόδωρος Γκιώσης
695 vistas56 diapositivas
Αναφορά δράσης Εκψυ por
Αναφορά δράσης ΕκψυΑναφορά δράσης Εκψυ
Αναφορά δράσης ΕκψυΘεόδωρος Γκιώσης
1.9K vistas37 diapositivas
Πεπραγμένα 2017 por
Πεπραγμένα 2017Πεπραγμένα 2017
Πεπραγμένα 2017Θεόδωρος Γκιώσης
2.3K vistas38 diapositivas
εκθεση απολογισμου 2016 por
εκθεση απολογισμου 2016 εκθεση απολογισμου 2016
εκθεση απολογισμου 2016 Θεόδωρος Γκιώσης
2.7K vistas248 diapositivas
Activity report 2019 website por
Activity report 2019 websiteActivity report 2019 website
Activity report 2019 websiteIoannis Pompogiatzis
1.2K vistas40 diapositivas
24ο παν. συν. ν.τοπάλη por
24ο παν. συν. ν.τοπάλη24ο παν. συν. ν.τοπάλη
24ο παν. συν. ν.τοπάληΘεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ... por
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...Θεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas30 diapositivas
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019 por
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019Πρακτικά forum 2 -11 - 2019
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019Θεόδωρος Γκιώσης
155 vistas40 diapositivas
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 por
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 Θεόδωρος Γκιώσης
2K vistas27 diapositivas
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4 por
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Θεόδωρος Γκιώσης
1.8K vistas15 diapositivas
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016 por
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 20163ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016Θεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas15 diapositivas
ανοδος2 por
ανοδος2ανοδος2
ανοδος2Kanenas NOone
471 vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(20)

συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ... por Θεόδωρος Γκιώσης
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016 por Θεόδωρος Γκιώσης
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 20163ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ por ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20... por Paraskevi Koufopoulou
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ por Gavriil Kouris
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Gavriil Kouris377 vistas
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη por Θεόδωρος Γκιώσης
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη

Destacado

εκθεση απολογισμου 2015 por
εκθεση απολογισμου 2015εκθεση απολογισμου 2015
εκθεση απολογισμου 2015Θεόδωρος Γκιώσης
2.6K vistas80 diapositivas
Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλεία por
Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλείαΔυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλεία
Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλείαΘεόδωρος Γκιώσης
1.9K vistas5 diapositivas
Eλληνική Oικονομία por
Eλληνική OικονομίαEλληνική Oικονομία
Eλληνική OικονομίαFotis Routsis
6.8K vistas34 diapositivas
24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζη por
24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζη24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζη
24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζηΘεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas39 diapositivas
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου por
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδουΘεόδωρος Γκιώσης
2.2K vistas16 diapositivas
Fitsiou easteuropean psych.congress 2015 por
Fitsiou easteuropean psych.congress 2015Fitsiou easteuropean psych.congress 2015
Fitsiou easteuropean psych.congress 2015Θεόδωρος Γκιώσης
2.6K vistas18 diapositivas

Destacado(11)

Eλληνική Oικονομία por Fotis Routsis
Eλληνική OικονομίαEλληνική Oικονομία
Eλληνική Oικονομία
Fotis Routsis6.8K vistas

Similar a εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015

Αναφορά Δράσης 2017 por
Αναφορά Δράσης 2017Αναφορά Δράσης 2017
Αναφορά Δράσης 2017Θεόδωρος Γκιώσης
66 vistas38 diapositivas
Social Entrepreneurship Forum - Social Impact Assessment & Reporting por
Social Entrepreneurship Forum - Social Impact Assessment & ReportingSocial Entrepreneurship Forum - Social Impact Assessment & Reporting
Social Entrepreneurship Forum - Social Impact Assessment & ReportingKonstantina Zoehrer
1.1K vistas9 diapositivas
Sed letter 03_13 a por
Sed letter 03_13 aSed letter 03_13 a
Sed letter 03_13 aTriantafyllos Katsarelis
195 vistas6 diapositivas
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα por
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότηταEata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότηταSyros Koskovolis
405 vistas14 diapositivas
Sed letter 02_12 a por
Sed letter 02_12 aSed letter 02_12 a
Sed letter 02_12 aTriantafyllos Katsarelis
214 vistas3 diapositivas
Parousiash Epixeirisiakou Ioulios05 por
Parousiash Epixeirisiakou Ioulios05Parousiash Epixeirisiakou Ioulios05
Parousiash Epixeirisiakou Ioulios05nikol_junior
291 vistas36 diapositivas

Similar a εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015(20)

Social Entrepreneurship Forum - Social Impact Assessment & Reporting por Konstantina Zoehrer
Social Entrepreneurship Forum - Social Impact Assessment & ReportingSocial Entrepreneurship Forum - Social Impact Assessment & Reporting
Social Entrepreneurship Forum - Social Impact Assessment & Reporting
Konstantina Zoehrer1.1K vistas
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα por Syros Koskovolis
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότηταEata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα
Syros Koskovolis405 vistas
Parousiash Epixeirisiakou Ioulios05 por nikol_junior
Parousiash Epixeirisiakou Ioulios05Parousiash Epixeirisiakou Ioulios05
Parousiash Epixeirisiakou Ioulios05
nikol_junior291 vistas
Κοι.Σ.Π.Ε. "Αθηνά - Ελπίς" por Syros Koskovolis
Κοι.Σ.Π.Ε. "Αθηνά - Ελπίς" Κοι.Σ.Π.Ε. "Αθηνά - Ελπίς"
Κοι.Σ.Π.Ε. "Αθηνά - Ελπίς"
Syros Koskovolis509 vistas
Απολογισμός ΕΚΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ por Giorgos Iliopoulos
Απολογισμός ΕΚΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥΑπολογισμός ΕΚΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Απολογισμός ΕΚΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Giorgos Iliopoulos587 vistas
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015 por Ethos Media S.A.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015
Ethos Media S.A.530 vistas
Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια" por Agelos Fiskilis
Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"
Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"
Agelos Fiskilis290 vistas
Csr και παράδειγμα philip morris por Rania Papadopoulou
Csr και παράδειγμα philip morrisCsr και παράδειγμα philip morris
Csr και παράδειγμα philip morris
Rania Papadopoulou850 vistas
κοινωνική επιχειρηματικότητα, μύθος ή πραγματικότητα por Ypsilantis Tzouros
κοινωνική επιχειρηματικότητα, μύθος ή πραγματικότητακοινωνική επιχειρηματικότητα, μύθος ή πραγματικότητα
κοινωνική επιχειρηματικότητα, μύθος ή πραγματικότητα
Ypsilantis Tzouros465 vistas
Αγρουριστικοί Συνεταιρισμοί Γυναικών ΔΔ Καλλονής Λέσβου por ARISTOTELIS MAVIDIS
Αγρουριστικοί Συνεταιρισμοί Γυναικών ΔΔ Καλλονής ΛέσβουΑγρουριστικοί Συνεταιρισμοί Γυναικών ΔΔ Καλλονής Λέσβου
Αγρουριστικοί Συνεταιρισμοί Γυναικών ΔΔ Καλλονής Λέσβου
InterMediaKT Newsletter #5 por InterMediaKT
InterMediaKT Newsletter #5 InterMediaKT Newsletter #5
InterMediaKT Newsletter #5
InterMediaKT112 vistas
Δ.Μπίρμπας por Leonidion
Δ.ΜπίρμπαςΔ.Μπίρμπας
Δ.Μπίρμπας
Leonidion645 vistas
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα : ο μύθος, η πραγματικότητα και οι ευκαιρίες απα... por Sousana Kalfa
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα : ο μύθος, η πραγματικότητα και οι ευκαιρίες απα...Κοινωνική Επιχειρηματικότητα : ο μύθος, η πραγματικότητα και οι ευκαιρίες απα...
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα : ο μύθος, η πραγματικότητα και οι ευκαιρίες απα...
Sousana Kalfa784 vistas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης

Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
147 vistas12 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
219 vistas12 diapositivas
Activity Report 2018 por
Activity Report 2018Activity Report 2018
Activity Report 2018Θεόδωρος Γκιώσης
307 vistas27 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Θεόδωρος Γκιώσης
384 vistas12 diapositivas
I ora tis_fokidas por
I ora tis_fokidasI ora tis_fokidas
I ora tis_fokidasΘεόδωρος Γκιώσης
205 vistas1 diapositiva
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Θεόδωρος Γκιώσης
1.4K vistas24 diapositivas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης(19)

Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por Θεόδωρος Γκιώσης
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας por Θεόδωρος Γκιώσης
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα ΚαστοριαςΕυχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας

εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015

 • 1. Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 Σεπτέμβριος 2016
 • 2. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 20152 Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί από την Equal Society και παρουσιάζει τα ευρήματα μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου με τη μεθοδολογία Social Return on Investment (SROI) της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Νομού Φωκίδας Ομάδα έρευνας και ανάλυσης- Equal Society: Ταγαράκη Θεανώ Μαρία, Βασιλική Χατζοπούλου
 • 3. 3 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 Εκτενής περίληψη 5 1. Εισαγωγή 8 2. Συνοπτική παρουσίαση ΚινητήςΜονάδαςΨυχικήςΥγείαςΝομού Φωκίδας 8 2.1 Περιγραφή Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και ψυχικής υγείας 8 2.2 Ιστορία Ίδρυσης Κινητής Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας 9 2.3 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, Παρεχόμενες Υπηρεσίες 14 3. Μεθοδολογία 18 3.1 Περιγραφή SROI 18 4. Σκοπός ανάλυσης 19 4.1 Εμπλεκόμενα μέρη 19 4.2 Συμμετοχή εμπλεκομένων 20 5. Ανάλυση Μέτρησης Κοινωνικού Αντίκτυπου 21 5.1 Εισροές –εκροές 21 5.2 Θετικά και αρνητικά αποτελέσματα για τους εμπλεκόμενους 22 5.3 Δείκτες Απόδοσης 23 5.4 Διάρκεια Αποτελεσμάτων / Αλλαγών 23 5.5 Financial Proxies 23 5.6 SROI Παράμετροι (deadweight, attribution, displacement, drop off) 25 5.7 Μελλοντική Αξία της Αλλαγής 25 6. Υπολογισμός Κοινωνικής Αξίας και Δείκτη SROI 26 6.1 Δείκτης SROI 26 6.2 Ανάλυση ευαισθησίας 27 7. SROI Επίλογος 29 8. Περιορισμοί 30 Βιβλιογραφία 31 Σημειώσεις 32 Παράρτημα 35 Ενότητα Α: Δείκτες Απόδοσης 35 Ενότητα Β: Financial Proxy 37 Ενότητα Γ: Παράμετροι ανάλυσης SROI 40 Ενότητα Δ: Ανάλυση Ευαισθησίας SROI 44 Περιεχόμενα
 • 4. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 20154 Γράφημα 1 Υπηρεσίες Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας το 2015 21 Γράφημα 2 Κατανομή Παραγόμενης Κοινωνικής Αξίας 26 Εικόνα 1 Φωτογραφία στα πλαίσια της Αγωγής της Κοινότητας από την Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας 6 Εικόνα 2 Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Εταιρίας ( Κοι.Σ.Π.Ε. Ν.Φωκίδας) 8 Εικόνα 3 Περιβόλι που φροντίζουν κάθε πρωί οι ψυχικά ασθενείς του προγράμματος αποασυλοποίησης της Εταιρίας 9 Εικόνα 4 Διαθέσιμες υπηρεσίες πριν την ίδρυση της ΚΜΨY Νομού Φωκίδας 13 Εικόνα 5 Αφίσα Εκδήλωσης στο πλαίσιο της υπηρεσίας πρόληψης 16 Εικόνα 6 Υπηρεσίες Κ.Μ.Ψ.Υ. Νομού Φωκίδας 17 Εικόνα 7 Ζωγραφιά Παιδιών Στο Πλαίσιο Δράσεων Αγωγής Κοινότητας 20 Εικόνα 8 Σημαντικές εκροές της Κ.Μ.Ψ.Υ. Νομού Φωκίδας 21 Εικόνα 9 Εκδήλωση με σκοπό την αγωγή κοινότητας για ενήλικες 24 Εικόνα 10 Εκδήλωση με σκοπό την αγωγή κοινότητας για παιδιά 24 Εικόνα 11 Παράμετροι SROI 24 Εικόνα 12 Εκδήλωση με σκοπό την αγωγή κοινότητας 25 Εικόνα 13 Υπολογισμός δείκτη SROI 26 Πίνακας 1 Παραγόμενη κοινωνική αξία ανά αποτέλεσμα 7 Πίνακας 2 Εμπλεκόμενα μέρη Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας 19 Πίνακας 3 Ανάλυση Ευαισθησίας, Ευαίσθητα Αποτελέσματα στις μεταβλητές Deadweight, attribution 27 Πίνακας 4 Ανάλυση Ευαισθησίας, Ευαίσθητα αποτελέσματα στις μεταβλητές Ποσότητα και Financial Proxy 28 Πίνακας 5 Ανάλυση Ευαισθησίας, Ευαίσθητα αποτελέσματα Στην μεταβλητή Drop Off 28 Πίνακας Παραρτήματος 1 Αποτελέσματα και δείκτες αποδόσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση 35 Πίνακας Παραρτήματος 2 Αποτελέσματα και financial proxy που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση 37 Πίνακας Παραρτήματος 3 Αποτελέσματα και παράμετροι ανάλυσης 40 Πίνακας Παραρτήματος 4 Ανάλυση ευαισθησίας του δείκτη SROI ως προς τις μεταβλητές Ποσότητα και Financial Proxy 44 Πίνακας Παραρτήματος 5 Ανάλυση Ευαισθησίας του δείκτη SROI ως προς τις μεταβλητές Attribution και Deadweight 46 Πίνακας Παραρτήματος 6 Ανάλυση Ευαισθησίας ως προς την μεταβλητή Drop Off 48
 • 5. 5 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 Εκτενής περίληψη Μ έσω της μεθοδολογίας Social Return On Investment (SROI) πραγματοποιήθηκε η αποτίμηση της Κινητής Μονάδας Ψυ- χικής Υγείας του Νομού Φωκίδας (Κ.Μ.Ψ.Υ. Φω- κίδας) για την περίοδο Ιανουάριος 2015-Δεκέμβριος 2015. H παρούσα ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την MKO Equal Society. Η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1981 και κύριος σκοπός της ήταν αφ’ ενός η μεί- ωση των προβλημάτων που δημιουργούνταν από τις παραδοσιακές ψυχιατρικές μεθόδους και αφ’ ετέρου η εφαρμογή των αρχών της Κοινωνικής- Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Λειτουργεί στο πλαίσιο της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχι- κής Υγείας. Η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας ξεκίνησε ως υπηρεσία αντιμετώπισης των κρίσεων-υπότρο- πων. Όμως η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Κ.Μ.Ψ.Υ. και Κοινότητας βοήθησε να αναδυθούν και άλλα αιτήματα του τοπικού πληθυσμού. Αυτή η συνεργασία διαμόρφωσε το σημερινό πρότυπο της Κ.Μ.Ψ.Υ. Η μεθοδολογία SROI χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η αξία των αλλαγών που βιώνουν τα εμ- πλεκόμενα μέρη μέσω της Μονάδας. Οι ομάδες εμπλεκόμενων που συμπεριλήφθησαν στην ανά- λυση είναι οι εργαζόμενοι (θεραπευτές και λοι- ποί), η τοπική κοινωνία, οι ωφελούμενοι και οι συνεργαζόμενοι φορείς. Η προσέγγιση των παραπάνω εμπλεκόμενων πραγματοποιήθηκε μέσα από ημιδομημένες συ- νεντεύξεις, ομάδες συζήτησης και επιτόπια-συμ- μετοχική παρατήρηση. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενή στοιχεία παρεχόμενα από της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας. Ο στόχος της προσέγγισης των εμπλεκομένων ήταν ο εντο- πισμός των αλλαγών που βιώνουν εξαιτίας της Μονάδας. Η έρευνα έδειξε ότι για τους ωφελούμενους οι ση- μαντικότερες αλλαγές είναι το γεγονός ότι ανε- ξαρτητοποιούνται, βρίσκουν ή διατηρούν την εργασία τους, αποκτούν αισιοδοξία και αυτοπε- ποίθηση, κοινωνικοποιούνται, δραστηριοποιούν- ται και αποκτούν κίνητρο για να αντιμετωπίσουν την ασθένειας τους. Για τους εργαζόμενους, με- ταξύ άλλων, εντοπίστηκε ότι ανέπτυξαν τις προ- σωπικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. Επι- πλέον, οι συνεργαζόμενοι φορείς της μονάδας βοηθιούνται στο έργο τους με τις υπηρεσίες της Μονάδας και τα μέλη τους αναπτύσσουν τις προ- σωπικές τους ικανότητες. Αξιοσημείωτο είναι πως και η τοπική κοινωνία επηρεάζεται από την δράση της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας καθώς δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για την κατανόηση των ψυχικών ασθενών, ευαισθητοποίηση των μελών της σε θέματα σχετικά με την ψυχική υγεία με αποτέλεσμα την δημιουργία ευνοϊκότερου περι- βάλλοντος για την αποδοχή της διαφορετικότη- τας. Για να εκτιμηθεί η ακριβής παραγόμενη κοινωνι- κοοικονομική αξία, η μεθοδολογία SROI λαμβά- νει υπόψη διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν τα αποτελέσματα όπως deadweight, drop off, attribution, displacement και η διάρ- κεια1 . Με αυτό τον τρόπο, εκτιμάται σε τι βαθμό οι αλλαγές που προέκυψαν, οφείλονται στις δρά- σεις της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας και όχι σε εξωτερικούς παράγοντες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης οι ωφελούμενοι, οι οποίοι αποτελούν την πρωταρ- χική ομάδα στόχου της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας, έχουν βιώσει το υψηλότερο ποσοστό της κοινωνικό-οι- κονομικής αξίας που δημιουργείται σε σχέση με τους άλλους εμπλεκομένους. Συγκεκριμένα, το 90% της κοινωνικό-οικονομικής αξίας που δημι- ουργείται αφορά τους ωφελούμενους, ενώ το 6% αφορά τους εργαζόμενους (πλην των θεραπευ- τών). Η αξία που δημιουργείται για τους συνερ- γαζόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία έχει αρκετά χαμηλότερα ποσοστά στη συνολική τελική αξία, παίρνοντας τιμές περίπου 1%. Στον πίνακα 1 φαίνονται αναλυτικά οι αλλαγές που βίωσε ο κάθε εμπλεκόμενος, η νομισματική τους αξία καθώς και το μερίδιο τους στην συνολική. 1 Οι ορολογίες αναλύονται στην έκθεση κοινωνικού αντίκτυπου της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας
 • 6. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 20156 ΕΙΚΟΝΑ 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Μ.Ψ.Υ. ΦΩΚΙΔΑΣ Από την διενέργεια της ανάλυσης υπολογίστηκε ότι ο δείκτης SROI είναι 2,4:1. Αυτός είναι ο συνή- θης τρόπος παρουσίασης του δείκτη κοινωνικής απόδοσης και η σχέση που προέκυψε από την εφαρμογή της μεθοδολογίας SROI. Αυτό σημαίνει πως για κάθε 1€ που επενδύθηκε στις δραστηριό- τητες της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας παρήχθησαν 2,4€ κοινωνικής αξίας . Ο υπολογισμός φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
 • 7. 7 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
 • 8. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 20158 1. Εισαγωγή Η έκθεση αφορά στην αποτίμηση του κοι- νωνικού αντίκτυπου της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκί- δας μέσω της μεθοδολογίας SROI (Social Return on Investment). Η διάρθρωση της έκθεσης είναι η ακόλουθη: στη δεύτερη ενότητα γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκί- δας Αθήνας και των υπηρεσιών που προσφέρει. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη ανάλυση, ενώ στην τέταρτη και πέμπτη ενότητα παρουσιά- ζεται η ανάλυση και ο υπολογισμός του κοινωνι- κού αντίκτυπου, παραθέτοντας τον τελικό δείκτη SROI. Τέλος, στην έκτη και έβδομη ενότητα πα- ρουσιάζεται ο επίλογος της έκθεσης, καθώς και οι περιορισμοί που έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. 2. Συνοπτική παρουσίαση Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστεί η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας, πως ιδρύθηκε, τι σκοπό εξυπηρετεί και με ποιο τρόπο πετυχαίνει τους στόχους της. 2.1 Περιγραφή Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας είναι επιστημονικό Σωματείο, μη κερδο- σκοπικό, μη κυβερνητικό. Ιδρύθηκε το 1981 και από τότε έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο δραστη- ριοτήτων σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Ψυχική Υγεία και παράλληλα έχει συμβάλλει ιδιαίτερα στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Μια ομάδα συνεργατών με τον Π. Σα- κελλαρόπουλο από το 1964 άρχισε να εργάζεται για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στη χώρα μας, εμπνευσμένη από το πνεύμα της Κοινωνικής – Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Άρχισαν να δου- λεύουν το μοντέλο της Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο σπίτι του αρρώστου (Ψ.Π.Σ.Α.). Έκτοτε, επε- κτείνει τις δραστηριότητες της διαρκώς σε διάφο- ρες υποβαθμισμένες περιοχές της επικράτειας. Οι παρεχόμενες από την Εταιρία υπηρεσίες καλύ- πτουν ένα μεγάλο τμήμα των ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών αναγκών των κατοίκων των περιοχών όπου λειτουργούν δομές της και συγκε- κριμένα, του Νομού Φωκίδας και όμορων νομών, του Νομού Φθιώτιδας, του Νομού Έβρου και ευ- ρύτερα της Θράκης, και του Νομού Αττικής. Η Εταιρία επιδιώκει πρωτίστως την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, την έγκαιρη αντιμετώπισή τους και την κοινωνική και επαγγελματική απο- κατάσταση των ψυχικά ασθενών. Βασικό χαρα- κτηριστικό των προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων είναι ότι αυτές παρέχονται στην κοινότητα και διαπνέονται από το πνεύμα και την ιδεολογία της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Είναι πιστεύω τους, ότι η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (πρωτοβάθμια) θα πρέπει να σηκώνει το ουσιαστι- κότερο βάρος των υπηρεσιών που έχει ανάγκη ένας πληθυσμός. Το νοσοκομείο και το ψυχια- τρείο βοηθούν μόνον όταν συνεργάζονται στενά και εναρμονίζονται με τις προσπάθειες των εξω- νοσοκομειακών δομών. Χωρίς αυτές, μοιραία, οι νοσοκομειακές υπηρεσίες οδηγούν τον πάσχοντα στην ασυλοποίηση. Παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας η Εταιρία υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμ- ματα που έχουν ως στόχο τη δημιουργία στελεχών υψηλής εξειδίκευσης, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου παροχής υπη- ρεσιών ψυχικής υγείας και θα συνδράμουν στην ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, αναπτύσσοντας και αναβαθμίζοντας τις εξωνοσο- κομειακές δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας της χώρας. Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται αποκλειστικά από επιδοτήσεις, μέσω του κρατικού προϋπολογι- σμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ- ληλεγγύης, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγίες και δωρεές. 2.2 Ιστορία ίδρυσης Κινητής Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Η Κινητή Μονάδα Ψυχιατρικής Περίθαλψης Υπαίθρου (Κ.Μ.Ψ.Υ.) του νομού Φωκίδας δημι- ουργήθηκε, λειτούργησε και εξακολουθεί να λει- τουργεί στο πλαίσιο της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Φραγκούλη- Σακελλαροπούλου). Η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας ξεκίνησε ως υπηρεσία αντι- μετώπισης των κρίσεων-υπότροπων. Όμως η εμ- βάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Κ.Μ.Ψ.Υ. και
 • 9. 9 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 Κοινότητας βοήθησε να αναδυθούν και άλλα αι- τήματα του τοπικού πληθυσμού. Αυτή η συνεργα- σία διαμόρφωσε το σημερινό πρότυπο της Κ.Μ.Ψ.Υ. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που δέχτηκαν βοήθεια από την Κ.Μ.Ψ.Υ. στη Φωκίδα, κατά τη διάρκεια της 20ετούς λειτουργίας της, ανέρχεται σε 2.465 ενήλικες και 787 παιδιά και εφήβους. Σε σύγκριση με το έργο που έχει προσφερθεί, αυτοί οι αριθμοί μπορεί να μικροί. Η εξήγηση είναι ότι ασχολούνται με χρόνιους, κυρίως, πάσχοντες. Ένας σχιζοφρενής ή και απλά ψυχωσικός παρα- κολουθείται επί 10 ή 15 χρόνια. Υπάρχουν περι- πτώσεις στην Ψυχιατρική που η βοήθεια στον ασθενή πρέπει να προσφέρεται δια βίου. Από αυτό το κλινικό υλικό προκύπτουν τα στατιστικά δεδομένα, ενώ η μεθοδολογία έρευνας αναπτύχ- θηκε προοδευτικά, παράλληλα με την κλινική μας παρέμβαση. Σ’ αυτό το υλικό επίσης οφείλεται και η όλη εμπειρία 150 και πλέον συνεργατών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Η μελέτη του μοντέλου της Κ.Μ.Ψ.Υ. έχει ως στόχο την επεξεργασία αυτών των στοιχείων που μπορούν, προσαρμοζόμενα κατάλληλα, να γενι- κευθούν και να εφαρμοστούν και σε άλλες αγρο- τικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπως έχει αναφερθεί κατ επανάληψη. Το πιο σημαντικό σημείο μελέτης είναι η διαδικα- σία επικοινωνίας με τον τοπικό πληθυσμό (Αγωγή Κοινότητας) και ο τρόπος με τον οποίο η αλληλεπίδραση αυτή καθιστά τις ψυχιατρικές υπηρεσίες μέρος του ιστού των κοινωνικών-ιατρι- κών υπηρεσιών της περιοχής, προς όφελος των πιο αδύνατων ατόμων και με αποτέλεσμα τη μεί- ωση του κοινωνικού στίγματος του ψυχιατρικού αρρώστου. Έτσι δημιουργείται μια επικοινωνιακή προδιά- θεση όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο. Παραδείγματος χάριν, η διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών με άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες της χώρας και του εξωτερικού : επισκέ- ψεις από άλλες μονάδες ψυχικής υγείας, πρα- κτική άσκηση μεταπτυχιακών σπουδαστών κ.α. Η εξέλιξη που δημιουργεί αυτή η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση, γίνεται εμφανής από την ανά- πτυξη κι άλλων δραστηριοτήτων του φορέα όπως αυτή των θεραπευτικών συνεταιρισμών. ΕΙΚΟΝΑ 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ)
 • 10. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201510 Στόχοι του Πιλοτικού Προγράμματος Η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας ιδρύθηκε το Σεπτέμ- βριο του 1981 και κύριος σκοπός της ήταν αφ’ ενός η μείωση των προβλημά- των που δημιουργούνταν από τις παραδοσιακές ψυχιατρικές μεθόδους και αφ’ ετέρου η εφαρμογή των αρχών της Κοινωνικής-Κοινοτικής Ψυχιατρι- κής. Οι δραστηριότητες της μονάδας ξεκίνησαν ως πιλοτικό πρόγραμμα στην περιφέρεια της Φω- κίδας και επιδοτήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (επί υπουργίας του Καθηγητή Σπύ- ρου Δοξιάδη). Κύριος στόχος της εφαρμοσμένης έρευνας ήταν η δημιουργία υπηρεσιών κατάλληλων για τις αγρο- τικές περιοχές, με δυνατότητα επέκτασης του εφαρμοσμένου συστήματος και σε άλλες αγροτι- κές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Άλλοι αντικειμενικοί στόχοι του πιλοτικού προ- γράμματος ήταν οι ακόλουθοι : • Η κινητοποίηση και η εμπλοκή στην «Αγωγή Κοινότητας», μελών της Κοινότητας. • Η δημιουργία θεραπευτικών ομάδων οι οποίες θα λειτουργούσαν σε συγκεκριμένες περιο- χές. • Η πραγματοποίηση προληπτικής δουλειάς για ψυχωσικούς, πράγμα που σημαίνει πρόληψη υποτροπής και αποφυγή εγκλεισμού μέσω της προσφοράς ψυχιατρικής παρουσίας, κοινωνικής εργασίας και απασχόλησης σε σταθερή βάση. • Η παρέμβαση σε φάσεις κρίσης. • Η εργασία με την οικογένεια του ατόμου σε κρίση, κατά τη διάρκεια της οποίας το άτομο αυτό βρίσκεται είτε στο νοσοκομείο είτε στο σπίτι. • Η εργασία με το άτομο που είναι σε κρίση και την ψυχιατρική ομάδα του νοσοκομείου, ενόσω το άτομο νοσηλεύεται. Αυτή η διαδικασία μειώνει την περίοδο της νοσηλείας. • Η συνεχής παρακολούθηση ή πιο σωστά η συνέχεια στη φροντίδα. • Η συνεργασία με τη γειτονιά, ώστε οι περί- οικοι να είναι έτοιμοι να αποδεχτούν-υποδεχτούν τον ψυχωσικό στο εργασιακό και στο κοινωνικό περιβάλλον. • Η προσφορά κλινικής άσκησης σε φοιτητές στα επιστημονικά πεδία που εξυπηρετεί η μο- νάδα. • Η επισήμανση των αναγκών για παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές. • Η επιστημονική θεμελίωση της ιδέας της ίδρυσης της «Κινητής Μονάδας», ως πρότυπο (μοντέλο) για αγροτικές περιοχές, όπως αυτή εφαρμόστηκε στην Κοινότητα, στην οικογένεια και στο άτομο που βρίσκεται σε ανάγκη. Ιστορική αναδρομή της Μονάδας 1980-1995 • Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ξεκι- νάει η μελέτη και η αναζήτηση με την οποία θα εξυπηρετηθεί η ύπαιθρος από Κ.Μ.Ψ.Υ, επιλέγε- ται ο νομός Φωκίδας και συγκροτείτε μία ολιγο- μελής ομάδα. Για 6 μήνες γίνεται εργασία μόνο με τον πληθυσμό. Συζητήσεις για ευαισθητοποίηση της Κοινότητας με ομιλίες, επαφές με δημάρχους, κοινοτάρχες, γιατρούς, ιερείς, δασκάλους, γονείς, τη Χωροφυλακή και τη Νομαρχία. Εγκαθίστανται μία μόνιμη επικοινωνία με αυτές τις κοινωνικές ομάδες. • Η Κ.Μ.Ψ.Υ. δεν στιγματίστηκε σαν Μο- νάδα που προσφέρει υπηρεσίες μόνο στους «τρε- λούς». Ήταν μια Μονάδα η οποία πρόσφερε, επίσης, υπηρεσίες σε παιδιά με δυσκολίες στο λόγο, στην ομιλία, στη μάθηση. Τα στοιχεία αυτά βοήθησαν την Κ.Μ.Ψ.Υ. να γίνει αποδεκτή στην Κοινότητα. • Το 1981 ξεκινά τη λειτουργία του το πρώτο ιατρείο της Κ.Μ.Ψ.Υ. στο Ι.Κ.Α. της Άμφισσας και στο Αγροτικό Ιατρείο της Δεσφίνας. • Η ομάδα μελετάει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει και θα οργανώσει τις υπηρεσίες της για τη σταδιακή κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. • Τα πρώτα περιστατικά αφορούσαν παιδιά με προβλήματα λόγου και ομιλίας, καθώς και οξέα περιστατικά ή και χρόνια. Ακολούθησαν ηλικιωμένοι με νευρολογικά και ψυχιατρικά προ- βλήματα και άλλα άτομα με σοβαρές ψυχικές δια- ταραχές. Οργανώθηκαν συναντήσεις με την Κοινότητα και με πολλές κοινωνικές ομάδες, υπήρχαν προσκλήσεις για τις τοπικές εκδηλώσεις, όπου τους ζητούσαν να συζητήσουν με τους κα- τοίκους συγκεκριμένα θέματα, παραδείγματος χάριν «η σχολική αποτυχία των παιδιών», «η Τρίτη ηλικία και οι ανάγκες της»). • Αργότερα υπήρξε η ανάγκη ενός τοπικού
 • 11. 11 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 κρίκου, είτε έναν τοπικό νεοδιορισμένο γιατρό, είτε έναν κοινωνικό λειτουργό. Επίσης, χρει- άστηκε να αποφασίσουν ποια χωριά θα επισκέ- πτονταν, με τι συχνότητα και ποιοι θεραπευτές θα συμμετείχαν. Αποφασίστηκε λοιπόν η Κ.Μ.Ψ.Υ. να επισκέπτεται το νομό. Κυκλοφόρησε στην πε- ριοχή φυλλάδιο, το οποίο ανέφερε την φιλοσοφία και τις υπηρεσίες που παρείχε η Κ.Μ.Ψ.Υ. • Με τον καιρό παρατηρήθηκε μείωση του πληθυσμού προς Αθήνα και Λαμία για παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών και κυρίως αποφυγή των εγκλεισμών στα μεγάλα ψυχιατρεία. Αυξήθηκε η εμπιστοσύνη στις παρεχόμενες υπηρεσίες της Κ.Μ.Ψ.Υ. • Κυκλοφορεί το πρώτο φυλλάδιο για ενημέ- ρωση του πληθυσμού και στέλνεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. • Γυρίζεται ντοκιμαντέρ σχετικά με την Κ.Μ.Ψ.Υ. • Το 1983, ξεκινά επίσημα η συνεργασία της Κ.Μ.Ψ.Υ. με τα σχολεία. • Οργανώνεται και λειτουργεί ψυχιατρική περίθαλψη στο σπίτι του αρρώστου με τη συμμε- τοχή της οικογένειας, των φίλων, αλλά και του ιδίου. Αντιμετωπίζεται , έτσι η ψυχωσική κρίση χωρίς να απαιτείται εισαγωγή σε νοσοκομείο ή εγκλεισμός. • Γίνονται ψυχοθεραπείες παιδιών και ενη- λίκων. Καθιερώθηκε ένα ευλύγιστο σχήμα βρα- χέων ψυχοθεραπειών σε σχετικά αραιά χρονικά διαστήματα. Είναι περισσότερο ψυχοθεραπείες με ψυχαναλυτικό πρίσμα, ωστόσο κάποιοι ψυχοθε- ραπευτές, στα πλαίσια πάντα της Κ.Μ.Ψ.Υ. π.χ. συστημικής προσέγγισης, ακολούθησαν τις δικές τους αρχές. • Το 1983, δημιουργήθηκαν οι πρώτες ομά- δες γονέων και η πρώτη ομάδα εφήβων. • Ενημέρωση στα γυμνάσια της περιοχής, στο πλαίσιο του μαθήματος επαγγελματικού προ- σανατολισμού. • Το 1984, αρχίζει να λειτουργεί φροντιστη- ριακή τάξη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας, γίνονται ειδικά σεμινάρια για αντιμετώπιση μα- θησιακών δυσκολιών, για όσους δασκάλους εν- διαφέρονται. • Επίσκεψη στελέχους της Κ.Μ.Ψ.Υ. σε νοσο- κομεία της Ιρλανδίας και της Αμερικής για να με- λετηθούν δομές που εφαρμόζουν προγράμματα αποασυλοποίησης, σημαντική η ανταλλαγή εμ- πειριών. • Το 1984 σταματά η χρηματοδότηση της Κ.Μ.Ψ.Υ. από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για γραφειοκρατικούς λόγους. Οι συνεργάτες της Κ.Μ.Ψ.Υ., ενώ δεν έχουν πληρωθεί, συνεχίζουν κανονικά την προ- σφορά υπηρεσιών. Οι περισσότεροι φορείς του Νομού συμπαραστέκονται στην Κ.Μ.Ψ.Υ. και διαμαρτύρονται στο Υπουργείο, το οποίο αναθε- ωρεί την απόφασή του. • Αρχίζει η χρηματοδότηση από την Ε.Ο.Κ. • Η Κ.Μ.Ψ.Υ επισημοποιείται και νομιμο- ποιείται. • Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέ- δρια. • Κυκλοφορεί το Πρόγραμμα Παρουσίας των Κλιμακίων στις περιοχές-αγροτικά ιατρεία του Νομού, αναγράφεται η ημέρα και η ώρα. Το πρόγραμμα δημοσιεύεται και στις τοπικές εφημε- ρίδες. • Η παρουσία και η συνεργασία του Ιατρο- παιδαγωγικού τμήματος με τα σχολεία γίνεται πιο συστηματική. • Συντάχθηκε ο εσωτερικός κανονισμός. • Ο υπεύθυνος της Κ.Μ.Ψ.Υ. εκλέγεται κα- θηγητής Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Δη- μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. • Διασυνδετική συνεργασία με το Νοσοκο- μείο της Λιβαδειάς για δύο περίπου χρόνια. • Πρόσκληση για συμμετοχή σε διεθνές συ- νέδριο στην Ιρλανδία. • Με την συνεργασία Νέας Γενιάς ξεκινάει η λειτουργία ενός πειραματικού παιδότοπου στην Ιτέα. • Συνεργασία με το σύμβουλο επαγγελματι- κού προσανατολισμού σε Γυμνάσια και Λύκεια. • Αρχίζει η συνεργασία με αντίστοιχες ευρω- παϊκές μονάδες. • Το 1987, δημιουργούνται τα μόνιμα γρα- φεία-ιατρεία της Κ.Μ.Ψ.Υ. με δική τους εξειδικευ- μένη γραμματεία. • Δημιουργία και λειτουργία της Πρακτι- κής- Βοηθητικής Ομάδας Εφήβων. Πρακτικές και βοηθητικές Εφαρμογές. Το πρόγραμμα επικεν- τρώνεται σε εφήβους ηλικίας 12-18 ετών, που έχουν τελειώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δε θέλουν ή δεν μπορούν να συνεχίσουν στη δευ- τεροβάθμια εκπαίδευση λόγω των ειδικών δυσκο- λιών τους.
 • 12. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201512 • Δημιουργία των εργασιο-θεραπευτικών συνεταιρισμών για άτομα που πάσχουν από προ- βλήματα ψυχικής υγείας και στην πλειοψηφία τους έχουν δυσκολίες στην ανεύρεση εργασίας. • Αίτηση στη Νομαρχία Φωκίδας για την ίδρυση Μονάδας οστρακοκαλλιέργειας στο πλαί- σιο του Συνεταιρισμού. • Λειτουργία της Κ.Μ.Ψ.Υ. στο Κέντρο Υγείας της Ναυπάκτου. • Το υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας και Κοινω- νικών Ασφαλίσεων, παρέχει την δυνατότητα στην Κ.Μ.Ψ.Υ. να προσφέρει εξάμηνη πρακτική άσκηση σε ειδικευόμενους ψυχιάτρους. • Εσωτερική εκπαίδευση των εργαζομένων της Κ.Μ.Ψ.Υ. με τοπικούς και μετακαλούμενους συνεργάτες. • Αρχίζει να λειτουργεί συμβουλευτικός σταθμός στην Ιτέα, παρέχοντας υπηρεσίες σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν προ- βλήματα εξάρτησης από φαρμακευτικές ουσίες, ναρκωτικά ή αλκοόλ. • Συνεργασία με το Κ.Α.Π.Η. Άμφισσας. • Δημιουργία και λειτουργία παιδότοπου στην Πεντάπολη. • Εγκατάσταση στο οικοτροφείο των πρώ- των αρρώστων που προέρχονται από το Ψυχια- τρείο της Λέρου. • Συνεργασία-διδασκαλία του μαθήματος της Ψυχιατρικής στη Νοσηλευτική Σχολή Άμφισ- σας, από τα στελέχη της Κ.Μ.Ψ.Υ. Τέλος, με την εγκατάσταση και λειτουργία της Κ.Μ.Ψ.Υ. του νομού Φωκίδας διαπιστώθηκε εξέ- λιξη δραστηριοτήτων και αναζήτηση νέων, οι οποίες ολοκληρώνουν ένα σύστημα παροχής υπη- ρεσιών με την συνεργασία της Κοινότητας. • Συνεργασία με το Κ.Α.Π.Η. Άμφισσας. • Δημιουργία και λειτουργία παιδότοπου στην Πεντάπολη. ΕΙΚΟΝΑ 3. ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΟΙ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 • 13. 13 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 ΕΙΚΟΝΑ 4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΜΨY ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Πριν από την ίδρυση της Κ.Μ.Ψ.Υ., ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που χρει- αζόταν ψυχιατρική, ψυχολογική ή άλλη ειδική θεραπεία, π.χ. λογοθεραπεία, στην περιφέρεια Φωκίδας, θα έπρεπε να επισκεφτεί ή το Ι.Κ.Α. ή κάποιον ιδιωτικό ιατρό ή έναν νεοδιορισμένο αγροτικό ιατρό. Αν η κατάσταση απαι- τούσε πιο εξειδικευμένη παρέμβαση, το άτομο θα έπρεπε να παραπεμφθεί στο τοπικό νοσοκομείο. Οι πιθανότητες να ήταν επαρκείς οι υπηρεσίες οι οποίες θα του προσφέρονταν ήταν 50%. Έτσι το άτομο οδηγείτο είτε σε ιδιώτη ψυχίατρο στην Αθήνα ή στη Λαμία, είτε σε ιδιωτική κλινική είτε σε δη- μόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Αν δεν το επισκεπτόταν η οικογένειά του, με- ταφερόταν στο άσυλο της Λέρου με μηδαμινές πιθανότητες επιστροφής. Κανείς δεν παρακολουθούσε το άτομο που βρισκόταν σε ανάγκη.
 • 14. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201514 2.3 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, Παρεχόμενες Υπηρεσίες Σ το πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και ψυχικής υγείας λειτουργεί και η Κινητή Μονάδας Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας. Σκο- πός της Κινητής Μονάδας είναι η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού του Νομού Φωκίδας με την παροχή των εξής υπηρεσιών Υπηρεσίες Πρόληψης Α ναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς της Κ.Μ.Ψ.Υ. Ν. Φωκίδας της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. και βασικό εργαλείο για την επιτυχία του επιστημονικού έργου της είναι η Αγωγή Κοι- νότητας. Η Αγωγή Κοινότητας αφορά σε πρακτι- κές ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας. Επιτυγχάνεται μέσα από δράσεις όπως ομιλίες, ημερίδες, συχνές επαφές με πρόσωπα κύ- ρους (όπως δήμαρχοι, περιφερειακοί ιατροί, αστυνομικοί, εκπαιδευτικοί κ.α.) που έρχονται σε επαφή με τις ανάγκες του πληθυσμού, καθώς και μέσα από τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της κοι- νότητας. Αφορά επίσης στη μελέτη των αιτημά- των της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας και των πιθανών τρόπων απάντησης στα αιτήματα αυτά. Πιο ειδικός σκοπός της Αγωγής Κοινότητας είναι η αποδοχή των ψυχικά πασχόντων που ζουν μέσα σε αυτή, μέσα από την συνεχή ευαισθη- τοποίηση της κοινωνικής ομάδας. Επιχειρείται έτσι ο αποστιγματισμός και η αλλαγή της πεποί- θησης ότι ο ψυχικά ασθενής είναι ανίατος, επικίν- δυνος για το περιβάλλον και ανεύθυνος για τις πράξεις του. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί η κοινότητα να «κρατάει» και να μην αποβάλλει ή και να αποκλείει τους ψυχιατρικούς ασθενείς και εξίσου να τους ενσωματώνει, να τους στηρίζει και να τους αντιμετωπίζει ως ισότιμα μέλη στα δι- καιώματα και τους πόρους της κοινότητας. Για να μπορέσει να πάρει μέρος η κοινότητα χρει- άζεται αποδοχή και θέληση, τα οποία θα προκύ- ψουν μέσα από την «εκπαίδευση» της στα θέματα της ψυχικής νόσου, των συμπτωμάτων της, καθώς και του τρόπου παρέμβασης μέσα στην κοινό- τητα, αλλά και της έννοιας της ψυχικής υγείας και της προαγωγής της. Βασικό συστατικό μιας επιτυχούς παρέμβασης αποτελεί η σταθερή και συνεχής εργασία με την κοινότητα. Η καλή γνώση του πληθυσμού, των κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών του, των στοιχείων της ιστορίας και της κουλτούρας του, της σύστασης και της διάρθρωσης του και σίγουρα των αναγκών και των προβλημάτων του, καθώς και των αλλαγών στα παραπάνω δεδομένα και των σύγχρονων εξε- λίξεων, βοηθάει στην πλαισίωση και στοχοθέτηση των κοινωνικών ομάδων και των προσώπων στους οποίους θα απευθυνθεί η αγωγή κοινότη- τας. Η διεπιστημονική ομάδα δουλεύει πιο αποτελε- σματικά αν εντοπίσει την πληθυσμιακή μονάδα και δημιουργήσει στενούς δεσμούς προσφέροντας τις υπηρεσίες τους με συνέπεια και συνέχεια. Η συνεχής δυναμική συνεργασία με άτομα κύρους της κοινό- τητας βοηθάει το έργο των θεραπευτών. Είναι ση- μαντική η διατήρηση μιας ειλικρινούς συναισθηματικής σχέσης και η τροφοδότηση αυτής της σχέσης με τον πληθυσμό αλλά κυρίως με ομάδες και ανθρώπους με ρόλους-κλειδιά. Οι δισταγμοί και οι αντιστάσεις του πληθυσμού θα πρέπει να είναι αποδεκτές. Οι δοξασίες και το στίγμα που συνοδεύει την ψυ- χική νόσο δε μεταβάλλονται με μια λαμπρή διά- λεξη. Χρειάζεται κάποια εξοικείωση μεταξύ των θεραπευτών και του πληθυσμού. Μόνο με τον χρόνο θα αποκτηθούν όλο και περισσότερα κοινά σημεία και θα αναπτυχθεί ένας συναισθηματικός δεσμός πάνω στον οποίο θα οικοδομηθεί η εμπιστο- σύνη του πληθυσμού. Κάθε εκδήλωση αγωγής κοινότητας είναι ξεχωριστή τόσο για τα μέλη που την οργανώνουν, όσο και για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί σε συ- νεργάτες στο έργο της διεπιστημονικής ομάδας. Οι δραστηριότητες είναι απεριόριστες όσον αφορά στους τρόπους και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων και αυτές δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε ό, τι
 • 15. 15 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 αφορά άμεσα στην ψυχική υγεία. Οι διάφορες δρά- σεις βοηθούν στην προετοιμασία της κοινότητας στο να δεχτεί και να απορροφήσει τον ψυχικά ασθενή, ωστόσο, οι ίδιοι οι ασθενείς και οι οικογένειες τους είναι αυτοί που παίζουν τον καταλυτικό ρόλο. Ακόμα, στις υπηρεσίες πρόληψης πέρα από τη λο- γοθεραπεία, την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκο- λιών, συμπεριφοράς και προσαρμογής περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργία παιδότοπων. Πρόκειται για δραστηριότητα που απευθύνεται σε παιδιά, κυρίως της σχολικής ηλικίας, και αποσκοπεί στην ελεύθερη δραστηριότητα αυτών, στην προ- αγωγή του αυτοσχεδιασμού και της ελεύθερης έκ- φρασης, στην δημιουργική απασχόληση και κυρίως στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, της αλ- ληλοϋποστήριξης και της συνεργατικότητας. Η λει- τουργία παιδότοπων δημιουργεί άριστες συνθήκες πρόληψης διαταραχών και έγκαιρης παρέμβασης με τη συνεργασία της οικογένειας και των σχο- λείων. Τέλος, και οι ομάδες εφήβων, γονέων και εξειδικευμένων ομάδων της κοινότητας εμπί- πτουν στις υπηρεσίες πρόληψης. Υπηρεσίες Περίθαλψης Σ τις υπηρεσίες περίθαλψης περιλαμβάνεται η έγκαιρη ανίχνευση-διάγνωση και αντι- μετώπιση της ψυχικής νόσου ιδιαίτερα στις οξείες φάσεις της έτσι ώστε να αποφεύγεται η βαριά υποτροπή και να αποσοβείται η εκδήλωση βίαιων καταστροφικών και αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών. Περιλαμβάνεται επίσης η αντιμετώπιση της ψυχι- κής διαταραχής στο περιβάλλον του ασθενούς με τη βοήθεια της οικογένειας και της κοινότητας, ώστε να αίρεται ο στιγματισμός και η κοινωνική περιθωριοποίηση και ταυτόχρονα να εξασφαλίζε- ται η συνέχιση της θεραπευτικής φροντίδας. Στις υπηρεσίες περίθαλψης περιλαμβάνονται και οι ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραί- τητη η συστηματική και οργανωμένη παρουσία κλιμακίων θεραπευτικών ομάδων σε τακτική βάση σε όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες του Νομού (Αγροτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Νοσο- κομείο Άμφισσας) και η στενή συνεργασία με τους Υγειονομικούς φορείς, τις Δημόσιες Αρχές και άλλους δημοτικούς και ευρύτερους κρατικούς παράγοντες. Υπηρεσίες αποκατάστασης των χρόνιων ασθενών και των αποθεραπευόντων Οι υπηρεσίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση για ενεργό κοινωνική ζωή καθώς και τη θεραπευτική και συμβουλευτική στήριξη για αυτόνομη, κατά το δυνατόν, διαβίωση των ψυχικά ασθενών, επαγγελματική διερεύνηση και υποστήριξη για την ενίσχυση τόσο της αυτοαπα- σχόλησης όσο και της απορρόφησής τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Απευθύνονται στους ψυχικά ασθενείς των κλιμακίων της Κινητής Μο- νάδας αλλά και στους αποθεραπευόμενους ασθε- νείς που εξήλθαν πρόσφατα από Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Ψυχιατρικούς τομείς Γενικών Νοσο- κομείων και ιδιωτικές κλινικές και βοηθούν στην αποφυγή της υποτροπής και κατά συνέπεια στην αποφυγή επανεισαγωγών. Σημειώνεται ότι στο σύνολο της ιατρικής φροντί- δας των ψυχικά ασθενών οι τομείς της πρόληψης, της θεραπείας και της αποκατάστασης εμπλέκον- ται και αλληλοκαλύπτονται επηρεάζοντας ουσια- στικά ο ένας την εξέλιξη του άλλου. Από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Φω- κίδας λειτουργούν τα ακόλουθα κλιμάκια: • Άμφισσας • Ιτέας (Κέντρο Υγείας Ιτέας) • Δελφών – Χρισσού (Αγροτικό Ιατρείο Δελφών και Χρισσού) • Γαλαξιδίου / Ερατεινής (Αγροτικό Ιατρείο Γα- λαξιδίου / Ερατεινής) • Δεσφίνας (Αγροτικό Ιατρείο Δεσφίνας) • Λιδορικίου (Κέντρο Υγείας Λιδορικίου) • Γραβιάς–Πολύδροσου–Αμφίκλειας (Αγροτικά Ιατρεία Γραβιάς, Πολύδροσου, Αμφίκλειας) Παρέμβαση στην Κρίση Σε περιόδους μεταναστευτικού κύματος, κρίσεων και καταστροφών, οι υπηρεσίες της Κινητής Μο- νάδας προσφέρονται με τη συνεργασία των σχο- λείων, της τοπικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης.
 • 16. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201516 ΕΙΚΟΝΑ 5. ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
 • 17. 17 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 ΕΙΚΟΝΑ 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Μ.Ψ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
 • 18. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201518 3. Μεθοδολογία Η μεθοδολογία Social Return on Inve- stment (SROI) παρέχει ένα πλαίσιο για τη μέτρηση και τον υπολογισμό της ευρύ- τερης κοινωνικό-οικονομικής παραγόμενης αξίας. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία μετρά τα αποτελέσματα μιας δράσης βάση της εμπειρίας που βιώνουν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι (άτομα ή οργανισμοί). Αφηγείται την ιστορία της αλλαγής που έχει επιφέρει η δραστηριότητα σε κάθε εμπλε- κόμενο μέσα από τη μέτρηση κοινωνικών, περι- βαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων και χρησιμοποιεί νομισματικές αξίες για την απο- τίμησή τους. Αυτό επιτρέπει τον υπολογισμό μιας αναλογίας παροχών/δαπανών. 3.1 Περιγραφή SROI Η μέθοδος μέτρησης κοινωνικής απόδοσης επενδύ- σεων (Social Return on Investment: SROI) αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης της κοινωνικής, περιβαλλοντι- κής και οικονομικής αξίας ενός έργου/προγράμμα- τος, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των άμεσα εμπλεκόμενων στη δράση αυτή. Στο παρελθόν, οι εμ- πειρίες των εμπλεκομένων και τα αποτελέσματα τους, όπως η ευημερία, καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις κτλ. δεν λαμβάνονταν υπόψη από χορηγούς ή συντελεστές ενός προγράμματος, γιατί τα αποτελέ- σματα αυτά δεν είχαν άμεση χρηματική αξία και ήταν δύσκολο να αποτιμηθούν σε χρηματικές μονά- δες. Η διαφορά της μεθοδολογίας SROI με άλλες με- θόδους αξιολόγησης, είναι ότι η ανάλυση SROI παρέχει το πλαίσιο για να μπορέσουν να αποτιμη- θούν αποτελέσματα, για τα οποία, όμως, υπάρχει μία σχετική δυσκολία στον τρόπο αποτίμησης τους με λογιστικούς όρους. Στην ουσία, η μεθοδολογία SROI αφηγείται την ιστορία της αλλαγής, «Theory of Change», που βιώνουν οι εμπλεκόμενοι, λαμβάνον- τας υπόψη ποιοτικά, ποσοτικά και λογιστικά στοι- χεία. Η μεθοδολογία SROI δίνει χρηματική αξία σε αποτελέσματα όπως η αισιοδοξία, η ευημερία κτλ. βοηθώντας έτσι να δοθεί μία ολοκληρωμένη εικόνα για την κοινωνική αξία που έχει παράγει η δράση. Η μεθοδολογία SROI βασίζεται σε 7 αρχές οι οποίες είναι: η άμεση εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μελών, η κατανόηση της θεωρίας της αλλαγής, η απόδοση λογιστικής αξίας σε ότι έχει αξία, η επιλογή αποτελεσμάτων που είναι σημαντικά, η αποφυγή υπερβολικής αξίωσης αποτελεσμάτων, η διαφάνεια και η επαλήθευση αποτελεσμάτων. Ακολουθώντας τις βασικές αρχές υπολογίζεται ο τελικός δείκτης κοι- νωνικού αντίκτυπου, ο οποίος αποτελεί την αναλο- γία παροχών/δαπανών της δράσης ή του οργανισμού που μελετάμε. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο δείκτης SROI δεν εστιάζει στις χρηματικές μονάδες, αλλά επειδή τα χρήματα αποτελούν μια κοινή μο- νάδα μέτρησης, αποτελούν ένα χρήσιμο και αποδε- κτό τρόπο μετατροπής και μέτρησης της αξίας που δημιουργείται. Στην ουσία, ο δείκτης SROI δείχνει την κοινωνική αξία που δημιουργείται ή καταστρέ- φεται ως συνέπεια μιας δραστηριότητας, λαμβάνον- τας υπόψη τα αποτελέσματα/αλλαγές που βιώνουν οι εμπλεκόμενοι μετατρέποντας τα όμως, σε λογιστι- κούς όρους. Για παράδειγμα, ένας δείκτης SROI που είναι ίσος με την αναλογία 2:1, σημαίνει ότι μια επένδυση ύψους 1 ευρώ παράγει 2 ευρώ κοινωνική αξία. Μια ανάλυση SROI μπορεί να πάρει πολλές διαφο- ρετικές μορφές. Μπορεί να περιλαμβάνει την κοινω- νική αξία που δημιουργείται από μια ολόκληρη οργάνωση, ή να επικεντρωθεί σε μία μόνο συγκεκρι- μένη πτυχή του έργου του οργανισμού. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ως μια εσωτε- ρική (in-House) άσκηση ή, εναλλακτικά, μπορεί να καθοδηγείται από ένα εξωτερικό ερευνητή. Παρά το γεγονός ότι ο απολογισμός των ήδη πραγματοποι- ηθέντων δράσεων είναι πολύ σημαντικός, το πιο ση- μαντικό πλεονέκτημα του SROI είναι οι δυνατότητες που προσφέρει για τον στρατηγικό σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων του εκάστοτε οργανισμού μέσα από συμμετοχή των τελικών ωφελούμενων στη πραγματοποίηση της μελέτης και τον ορισμό των επιθυμητών αποτελεσμάτων. 4. Σκοπός ανάλυσης Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί μία αξιο- λογική SROI ανάλυση των αλλαγών που βίωσαν τα εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία επηρεάστηκαν από την Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας. Η ανάλυση περιλαμβάνει όλες τις δράσεις της μονά- δας που πραγματοποιηθήκαν από τον Ιανουάριο
 • 19. 19 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2015. Η παρούσα ανάλυση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρό- τυπα του επίσημου φορέα SROI του Ηνωμένου Βασιλείου. 4.1 Εμπλεκόμενα μέρη Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι των δράσεων της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκί- δας. Γενικά στη μεθοδολογία SROI, ως εμπλεκό- μενος θεωρείται ένα άτομο, μία ομάδα ή ένας οργανισμός ο οποίος/α μπορεί να επηρεάσει ή να επηρεάζεται σημαντικά από τη δράση που μελε- τάμε. Επειδή ο αριθμός των εμπλεκομένων σε μια δράση μπορεί να είναι μεγάλος, στις αναλύσεις συμπεριλαμβάνονται οι εμπλεκόμενοι που θεω- ρούνται σημαντικοί, δηλαδή τα άτομα ή οι φορείς που επηρεάζονται ή επηρεάζουν περισσότερο την υπό εξέταση δραστηριότητα. Επίσης, οι εμπλεκό- μενοι επιλέγονται με βάση δύο κριτήρια: τη ση- μαντικότητα των αποτελεσμάτων τους και τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων. Η μέθοδος ανάλυσης της σημαντικότητας (materiality as- sessment), μας βοηθάει να δούμε ποιοι εμπλεκό- μενοι και ποια αποτελέσματα είναι σημαντικά, έτσι ώστε να τα συμπεριλάβουμε στην ανάλυση.1 Σε αυτό το στάδιο, αφού προηγήθηκε η ανάλυση σημαντικότητας, έγινε καταγραφή των αποτελε- σμάτων για κάθε κατηγορία εμπλεκομένων και στη συνέχεια αυτά ιεραρχήθηκαν βάση της σημα- σίας τους και της επίδρασής τους. Οι εμπλεκόμε- νοι που συμπεριλήφθησαν στην ανάλυση παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 .
 • 20. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201520 4.2 Συμμετοχή εμπλεκομένων Η συμμετοχή των εμπλεκομένων πραγμα- τοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις, ομάδες συζήτησης, επιτόπια και συμμετο- χική παρατήρηση. Για την ομάδα των εργαζομέ- νων πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις και επιτόπια παρατήρηση ομαδικών συνεδριών. Στην συνέχεια, η ομάδα των συνεργα- ζόμενων φορέων προσεγγίστηκε με προσωπικές συνεντεύξεις. Επιπλέον, για τους ωφελούμενους πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με ένα δείγμα εξ αυτών και η ομάδα της Equal So- ciety αποφάσισε για τον βέλτιστο εντοπισμό των αλλαγών που βιώνουν λόγω των συνεδριών τους με την Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας, εξαιτίας της πνευματι- κής τους κατάστασης, να πραγματοποιηθεί ένας δεύτερος γύρος προσωπικών συνεντεύξεων με τους θεραπευτές τους. Δευτερογενή στοιχεία καθώς επίσης και τα στατι- στικά στοιχεία που είχε διαθέσιμα η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας χρησιμοποιήθηκαν επίσης. ΕΙΚΟΝΑ 7. ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ «Πριν δε μπορούσα να μιλήσω καθόλου, ήμουν χάλια. Έκανα τρία χρόνια λογοθεραπεία και με παρέπεμψαν να κάνω συνε- δρίες. Από τότε μιλάω πιο κα- θαρά και η διάθεση μου είναι πολύ καλή.» Ωφελούμενη Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας ‘‘ «Είδα πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν, δεν είχα αυτοπεποίθηση αλλά μέσα από τις συνεδρίες απόκτησα δύναμη! Λέω μπράβο στον εαυτό μου, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Οι σχέσεις με τους ανθρώπους είναι καλύτερες!» Ωφελούμενη Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας ‘‘
 • 21. 21 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 5. Ανάλυση Μέτρησης Κοινωνικού Αντίκτυπου Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα στάδια της ανάλυσης μέτρησης κοινωνικού αν- τίκτυπου. Αρχικά περιγράφονται οι εισροές και εκροές του προγράμματος. Στη συνέ- χεια, δίνεται μια συνοπτική περιγραφή των απο- τελεσμάτων για κάθε εμπλεκόμενο, καθώς επίσης γίνεται αναφορά στους δείκτες απόδοσης, στη διάρκεια της αλλαγής, στα financial proxies και τις παραμέτρους που λήφθηκαν υπόψη (Dead- weight, Attribution, Drop off, Displacement). 5.1 Εισροές –εκροές Οι εισροές είναι οι επενδύσεις και οι χρηματοδο- τήσεις, καθώς επίσης και οι συνεισφορές σε είδος, που χρησιμοποιούνται για να πραγματοποιηθεί μία δράση, δηλαδή τι ξόδεψε ο καθένας από τους εμπλεκόμενους για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δράση. Αυτά τα στοιχεία αφο- ρούν κυρίως το οικονομικό κόστος όλων των εμ- πλεκομένων που συμμετέχουν στην ανάλυση. Ο χρόνος και η προσπάθεια μπορούν επίσης να ενσωματωθούν στην ανάλυση (με μηδενική αξία) για να δώσουν μια πλήρη εικόνα των εισ- ροών. Οι συνολικές δαπάνες σύμφωνα με τα αρ- χεία της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας για την περίοδο Ιανουάριος 2015-Δεκέμβριος 2015 ήταν 311.204,74 €. Οι εκροές αποτελούν την ποσοτική περίληψη της δράσης. Οι εκροές της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας για την ίδια περίοδο ήταν: • 1900 ώρες εβδομαδιαίων συναντήσεων θεραπευτικής ομάδας, • 1 συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο, • 270 ώρες εποπτείας, • 9 ετήσια προγράμματα εκπαιδευτικού προσωπικού, • 46 ώρες σεμιναρίου management, • απασχόληση 20 εργαζομένων, • 21 παραπομπές προς την Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκί- δας από συνεργαζόμενους φορείς, • 9 ομιλίες/ημερίδες, • 124 δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητο- ποίησης της τοπικής κοινωνίας, • 369 ώρες αγωγής κοινότητας και • 611 ωφελούμενοι. ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Μ.Ψ.Υ. ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΟ 2015
 • 22. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201522 5.2 Θετικά και αρνητικά αποτελέσματα για τους εμπλεκόμενους Σ την υποενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, τα οποία συγκεντρώθηκαν από τις απαντήσεις των εμπλεκομένων στις συνεντεύξεις και στα ερωτηματολόγια, καθώς επί- σης και από την παράλληλη έρευνα στο διαδί- κτυο, καθώς και σε άλλες ανάλογες μελέτες. Επιπροσθέτως, στην ανάλυση συμπεριελήφθησαν μόνο τα αποτελέσματα που βρέθηκαν σημαντικά (material), μέσω της μεθόδου ανάλυσης σημαντι- κότητας. 5.2.1 Εργαζόμενοι (πλην θεραπευτών) Κατά την διάρκεια της ανάλυσης διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να διαχωριστούν σε δύο διακριτές ενότητες καθότι οι αλλαγές δεν ήταν ομοιόμορφες μεταξύ του συνόλου των εργα- ζομένων. Για αυτό το λόγο οι εργαζόμενοι χωρί- στηκαν στους θεραπευτές και όλους τους υπόλοιπους όπως οι διοικητικοί υπάλληλοι και η γραμματειακή υποστήριξη. Στην υπό εξέταση κατηγορία οι εργαζόμενοι είναι οικονομικά ανεξάρτητοι και ανέπτυξαν επαγγελ- ματικές δεξιότητες όπως αυτές της συνεργασίας και της οργάνωσης. Επίσης οι εργαζόμενοι απέ- κτησαν γνώσεις γύρω από την ψυχική νόσο. Σχε- τικά με τους ίδιους σαν προσωπικότητες, εντοπίστηκε ότι εξαιτίας της φύσης του επαγγελ- ματικού χώρου εξελίχθηκαν, μπορούν να κατανο- ούν περισσότερο τους ανθρώπους και να μπαίνουν στην θέση του συνομιλητή τους ανα- πτύσσοντας έτσι την ενσυναίσθηση τους. Τέλος, οι εργαζόμενοι ανέφεραν ότι η ψυχολογία τους είναι θετικότερη. 5.2.2 Συνεργαζόμενοι Φορείς Οι συνεργαζόμενοι φορείς της μονάδας βιώνουν αλλαγές εξαιτίας αυτής της συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας των υπηρεσιών της μονά- δας βοηθιέται το έργο τους και επίσης τα μέλη/εργαζόμενοι των φορέων αυτών αναπτύσ- σουν τις προσωπικές τους ικανότητες 5.2.3 Εργαζόμενοι θεραπευτές Οι θεραπευτές της μονάδας απέκτησαν σημαντική ΕΙΚΟΝΑ 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΤΗΣ Κ.Μ.Ψ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
 • 23. 23 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 επαγγελματική εμπειρία και ανέπτυξαν επαγγελ- ματικές δεξιότητες όπως αυτές της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της διαπραγμάτευσης και της διοίκησης. Επιπλέον, έχουν αυτονομηθεί οικονο- μικά και κοινωνικοποιήθηκαν εξαιτίας της εργα- σίας αυτής καθώς έχουν αναπτύξει φιλίες. Άλλες αλλαγές που βίωσαν οι εργαζόμενοι θεραπευτές είναι ότι έχουν αναπτυχθεί και ενδυναμωθεί ως προσωπικότητες και έχουν μεγαλύτερη αυτοπε- ποίθηση που γίνεται εμφανής από την σιγουριά που αισθάνονται και από τη μεγαλύτερη ανά- ληψη πρωτοβουλιών. Σε αυτή την κατηγορία εντοπίστηκαν και κάποιες αρνητικές αλλαγές. Ειδικότερα οι θεραπευτές δή- λωσαν ότι υπάρχει μεγάλη σωματική κόπωση και εξαιτίας της αυξημένης πίεσης τους δημιουργείται άγχος. Επίσης, αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέ- ρεια εξαιτίας των μειωμένων αποδοχών τους. Τέλος, εξαιτίας της έλλειψης χρόνου λόγω επαγ- γελματικών υποχρεώσεων επιβαρύνεται η προσω- πική τους ζωή. 5.2.4 Τοπική Κοινωνία Μέσα από τις συνεντεύξεις και την επιτόπια πα- ρατήρηση προέκυψε ότι τα μέλη της τοπικής κοι- νωνίας αναπτύσσουν την κατανόηση των ψυχικών ασθενών, ευαισθητοποιούνται με αποτέ- λεσμα την μεγαλύτερη αποδοχή της διαφορετικό- τητας. 5.2.5 Ωφελούμενοι Ίσως η πέμπτη κατηγορία εμπλεκομένων να είναι και η πιο σημαντική από την άποψη ότι είναι και η ομάδα στόχου της Μονάδας. Εξαιτίας των συνε- δριών και των λοιπών δράσεων στα πλαίσια της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας οι ωφελούμενοι υφίστανται μία σειρά από αλλαγές. Αρχικά οι ασθενείς αποκτούν μεγαλύτερο κίνη- τρο για να αντιμετωπίσουν την ασθένεια τους. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τους θεραπευτές εξαιτίας του ότι είναι πιο συνεπείς στις συνεδρίες και φέρνουν θέματα προς συζήτηση σε αυτές. Επι- πλέον, οι ωφελούμενοι αποκτούν περισσότερη θε- τική σκέψη, αισιοδοξία, είναι πιο χαρούμενοι και αποκτούν αυτοπεποίθηση, είναι πιο σίγουροι για τον εαυτό τους και πιο αποφασιστικοί καθότι γί- νονται πιο δυναμικοί, διεκδικούν περισσότερα πράγματα και δεν φοβούνται να πάρουν αποφά- σεις Σταδιακά οι ωφελούμενοι αποκτούν επίγνωση των συναισθημάτων τους και βελτιώνονται δη- λαδή είναι σε θέση να συνδέουν τα συναισθήματα τους με την συμπεριφορά τους. Επιπροσθέτως, υπάρχει αυξημένη κοινωνικοποίηση καθώς οι ασθενείς εντάσσονται σε ομάδες και κάνουν φί- λους. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ασθενείς γίνονται πε- ρισσότερο ανεξάρτητοι, ανταπεξέρχονται και ελέγχουν περισσότερο την καθημερινότητα τους. Εκ παραλλήλου, οι ωφελούμενοι κινητοποιούνται περισσότερο, είναι πιο δραστήριοι αναζητούν ερ- γασία και ξεκινούν χόμπι. Έτσι, μπόρεσαν να βρουν ή να διατηρήσουν την εργασίας τους. 5.3 Δείκτες Απόδοσης Όταν ολοκληρωθεί ο καθορισμός των αποτελε- σμάτων, επιλέγονται οι κατάλληλοι δείκτες από- δοσης για να αποδειχθούν ότι τα παραπάνω αποτελέσματα/αλλαγές έλαβαν χώρα. Συγκεκρι- μένα, ένας δείκτης αποτελεί μία πληροφορία που μας επιτρέπει να μετρήσουμε την αλλαγή και να δούμε κατά πόσο η συγκεκριμένη αλλαγή έχει πραγματοποιηθεί. Επομένως, για κάθε αποτέλε- σμα, έχει εντοπιστεί ο κατάλληλος δείκτης απόδο- σης, ο οποίος καθορίζεται από τις απαντήσεις των εμπλεκόμενων και τα στατιστικά αρχεία του κέν- τρου, ενώ αν δεν είναι εφικτό, καθορίζεται με βάση την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία ή ανάλο- γες μελέτες οι οποίες μετράνε ανάλογα αποτελέ- σματα. Αναλυτικά οι δείκτες και οι πηγές τους αναφέρονται στο Παράρτημα. 5.4 Διάρκεια Αποτελεσμάτων / Αλλαγών Η καταγραφή της διάρκειας των αποτελεσμάτων μιας δραστηριότητας είναι σημαντική για την αξιολόγησή της. Παρόλο που μια αλλαγή μπορεί να ακολουθεί τον εμπλεκόμενο για μεγάλο χρο- νικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της δραστη- ριότητας, είναι πιθανό να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον ακριβή προσδιορισμό του χρονι- κού διαστήματος. Στην συγκεκριμένη ανάλυση, η διάρκεια των αποτελεσμάτων προέκυψε ως μέσος όρος από την αντίστοιχη ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν οι εμπλεκόμενοι.
 • 24. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201524 5.5 Financial Proxies Τα «Financial Proxies» είναι τα νομισματικά ισο- δύναμα που χρησιμοποιούνται για να αντικατο- πτρίσουν μεταβλητές που είναι δύσκολα μετρήσιμες κατά την διεξαγωγή της έρευνας, αντι- κατοπτρίζοντας έτσι την πραγματική τους αξία για κάθε εμπλεκόμενο. Υπάρχουν πολλές τεχνικές υπολογισμού ενός «financial proxy» που αναφέ- ρονται αναλυτικά στον οδηγό (The SROI Net- work, 2012). Συνήθως, επειδή τα περισσότερα αποτελέσματα που αναφέρονται από τους εμπλε- κόμενους δεν είναι εμπορεύσιμα, δηλαδή δεν έχουν χρηματική τιμή, βρίσκουμε την πλησιέ- στερη τιμή αγοράς προϊόντος/υπηρεσίας ή χρησι- μοποιήσαμε τη χρηματική αξία αγαθών, που προ- κύπτει από σχετικά αρχεία. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την πιθανή αξία κό- στους που εξοικονομήθηκε. Τέλος, ως αξίες των proxies ορίστηκαν οι χαμηλότερες τιμές, για την αποφυγή υπερτίμησης αυτών. Θα πρέπει να τονι- στεί ότι με τα «financial proxies» δεν εξετάζουμε κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι μπορούν να αγορά- σουν τα αντίστοιχα προϊόντα ή τις αντίστοιχες υπηρεσίες, αλλά τα χρησιμοποιούμε γιατί αποτε- λούν έναν απλό τρόπο απόδοσης χρηματικής αξίας σε αποτελέσματα που δεν είναι εμπορεύ- σιμα. Αναλυτικά τα proxies και οι πηγές τους, αναφέρονται στο Παράρτημα. ΕΙΚΟΝΑ 10. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 9. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
 • 25. 25 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 5.6 SROI Παράμετροι (deadweight, attribu- tion, displacement, drop off) Αρκετές φορές οι αλλαγές που έρχονται ως αποτέ- λεσμα μίας δραστηριότητας μπορεί να πραγματο- ποιούνταν έτσι και αλλιώς, λόγω των κατάλληλων συνθηκών ή ακόμα χωρίς την συνεισφορά κά- ποιου τρίτου αυτή η αλλαγή να μην υλοποιούν- ταν. Για αυτό το λόγο, για κάθε αποτέλεσμα/αλλαγή που καταγράφηκε κατά την διάρκεια της ανάλυσης συνυπολογίστηκαν ως πο- σοστό επί της αλλαγής τρεις σημαντικοί παράμε- τροι που συμβάλλουν στην καθαρή αποτίμηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων (Σχήμα 2). Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη πως η επίδραση ενός αποτελέσματος μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου (drop off) και λόγω έλλειψης στοιχείων, ορίζουμε το 10% ως ποσοστό μείωσης της επίδρα- σης των αποτελεσμάτων στους εμπλεκόμενους. 5.7 Μελλοντική Αξία της Αλλαγής Κατά την ανάλυση SROI λαμβάνεται υπόψη ένας χρονικός ορίζοντας πενταετίας καθότι, με το πέρας των χρόνων, όλο και περισσότεροι παρά- γοντες επηρεάζουν τον εμπλεκόμενο και όχι μόνο η αλλαγή καθαυτή. Συνεπώς η μελλοντική αξία των αποτελεσμάτων υπολογίζεται σε βάθος πεν- ταετίας με ποσοστό έκπτωσης για κάθε έτος 3,5% (The SROI Network, 2012). ΕΙΚΟΝΑ 11. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ SROI ΕΙΚΟΝΑ 12. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 • 26. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201526 6. Υπολογισμός Κοινωνικής αξίας και Δείκτη SROI Ο τελικός υπολογισμός της αξίας κάθε αλ- λαγής όπως την βίωσαν οι εμπλεκόμενοι, γίνεται πολλαπλασιάζοντας την αξία του «Financial Proxy» με την ποσότητα της αλλαγής (αριθμός ατόμων που την βιώσαν, συχνότητα εμ- φάνισης κλπ.) και αφαιρώντας τα ποσοστά dead- weight, attribution και displacement πολλαπλασιασμένα με τον όγκο της αλλαγής. Στην συνέχεια, για κάθε επιπλέον χρονιά, εκτός της πρώτης, που η αλλαγή συνεχίζει να δίνει αξία, αφαιρείται το Drop off του αποτελέσματος. 6.1 Δείκτης SROI Ο δείκτης SROI εκφράζει αναλογία των αποδό- σεων από ένα έργο ή πρόγραμμα με το κόστος υλοποίησης του. Στην περίπτωσή μας η αναλογία είναι 2,4:1. Αυτός είναι ο συνήθης τρόπος παρου- σίασης του δείκτη κοινωνικής απόδοσης και η σχέση που προέκυψε από την εφαρμογή της μεθο- δολογίας SROI. Αυτό σημαίνει πως για κάθε 1€ που επενδύθηκε στις δραστηριότητες της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας 2,4€ κοινωνικής αξίας που πα- ρήχθησαν. Ο υπολογισμός φαίνεται στην επόμενη εικόνα. Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή της κοινωνικής αξίας που δημιουρ- γείται για τους εμπλεκόμενους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, το μεγαλύτερο πο- σοστό της κοινωνικής αξίας (90%) δημιουργείται για τους ωφελούμενους, το 6% δημιουργείται από τους από τους λοιπούς εργαζόμενους (πλην των θεραπευτών), 1% εξίσου για τους συνεργαζόμε- νους φορείς και τους θεραπευτές και τέλος 2% για την τοπική κοινωνία. Εδώ συνιστάται προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθότι το 90% της αξίας των ωφελούμενων δημιουργείται σε με- γάλο ποσοστό από την παρέμβαση των θεραπευ- τών. ΓΡΑΦΗΜΑ 2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑ 13. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ SROI
 • 27. 27 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 6.2 Ανάλυση ευαισθησίας Ό ταν ολοκληρωθεί η ανάλυση είναι απα- ραίτητο να εξετάσουμε πόσο ευαίσθητος είναι ο δείκτης, διότι εάν είναι ευμετά- βλητος, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις παραδοχές της έρευνας. Για να εξετάσουμε την μεταβλητότητα του δείκτη τροποποιούμε τα «De- adweight», «Attribution», «Drop off», «Financial Proxy», την ποσότητα του αποτελέσματος και τις μη χρηματικές τιμές των εισροών. Στην ανάλυση ευαισθησίας η χαμηλότερη τιμή του δείκτη σε όλα τα τεστ ήταν 1€ και η μεγαλύ- τερη 2,4€. Συνεπώς, ο θετικός και μεγαλύτερος ίσος του 1 κοινωνικός αντίκτυπος της Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα είναι αποδεκτός. Στην διαμόρφωση του τελικού δείκτη το πιο ση- μαντικό ρόλο έπαιξε η αλλαγή του ότι οι ασθενείς γίνονται περισσότερο ανεξάρτητοι. Σε περίπτωση που αυτή η αλλαγή «εξαφανιστεί» ο δείκτης κατε- βαίνει στο 1. Δηλαδή η επένδυση στην Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας δεν παράγει επιπλέον κοινωνική αξία από την χρηματοδότηση που έχει. Εξαιρουμένης αυτής της αλλαγής ο δείκτης παρουσίασε σχετική σταθερότητα καθώς κυμάνθηκε από 2,07-2,4. Άλλες σημαντικές αλλαγές ήταν ότι οι εργαζόμε- νοι γίνονται οικονομικά ανεξάρτητοι, οι ασθενείς βρήκαν/διατήρησαν την εργασία τους, ότι απέ- κτησαν αισιοδοξία, θετική σκέψη και ότι είναι πιο δραστήριοι. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα τεστ όπως πραγματοποιηθήκαν για τις πιο σημαν- τικές μεταβλητές σε αυτή την ανάλυση Αναλυτικά τα τεστ και η ανάλυση ευαισθησίας βρίσκονται στο παράρτημα.
 • 28. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 201528
 • 29. 29 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας Έκθεση Κοινωνικού Αντίκτυπου για το έτος 2015 7. SROI Επίλογος Ο σκοπός της συγκεκριμένης ανάλυσης ήταν η εκτίμηση του κοινωνικού αντί- κτυπου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής υγείας τους Νομού Φωκίδας για το έτος 2015. Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που βιώσαν και περιέγραψαν οι εμπλεκόμενοι της Μονάδας, υπο- λογίστηκε πως η κοινωνική συνολική παρούσα αξία που παρήχθη για την περίοδο που μελετάμε, είναι 747.805,15 €. Ο τελικός δείκτης SROI είναι ίσος με 2,4€. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1€ που επενδύθηκε στις δράσεις της μονάδας κατά το υπό εξέταση διάστημα παρήχθησαν 2,4€ κοινωνικής αξίας . Επομένως η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας δημιούρ- γησε θετικό κοινωνικό αντίκτυπο παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε πολίτες, να εξασφαλίσουν την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η ανάλυση αποτύπωσε ότι η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκίδας έχει θετικό δείκτη και μεγαλύτερο της μονάδας που σημαίνει ότι η απόδοση επενδύσεων στη Μο- νάδα ήταν μεγαλύτερη από το κόστος λειτουργίας της. Ο εμπλεκόμενος που δίνει την μεγαλύτερη σχετικά απόδοση είναι οι ωφελούμενοι και αυτό οφείλεται κυρίως στην καλή δουλειά των θερα- πευτών, αλλά και στην προσωπικότητα και την οικογένεια των ωφελούμενων, που δημιουργεί βαθιές και ευρείες αλλαγές. Η πιο σημαντική αλ- λαγή είναι αυτή της ανάπτυξης σχετικής αυτονο- μίας στους εμπλεκόμενους και προσδίδει το 2,4. Στην περίπτωση που δεν υπολογιστεί αυτή η αλ- λαγή τότε ο δείκτης γίνεται 1:1. Σύμφωνα με την γνώμη των εμπλεκομένων, ένα από τα θετικά της Μονάδας είναι το γεγονός ότι είναι ανοιχτή σε προτάσεις προς βελτίωση και όταν παρουσιάζεται ανάγκη ανταποκρίνεται κατά το δυνατό. Ταυτόχρονα όμως τα τελευταία δύο με τρία χρόνια ο όγκος των ωφελουμένων έχει αυξηθεί κατά πολύ πράγμα που επιβαρύνει αρκετά τους εργαζομένους. Οι εμπλεκόμενοι συστήνουν την πρόσληψη ενός ακόμα ατόμου στην γραμματεία και τον επανα- προσδιορισμό του ωραρίου. Επιπροσθέτως, ειπώ- θηκε ότι θα ήταν πιο βέλτιστο εάν οι συμβάσεις των εργαζομένων ήταν μεγαλύτερες, οι θεραπευ- τές να κάνουν πιο συχνές ομαδικές συζητήσεις και οι εκπαιδεύσεις να είναι περισσότερο στο- χευόμενες καθώς και να μπορούν να παίρνουν το υλικό αυτών. Επιπλέον, η Μονάδα θα λειτουρ- γούσε πιο αποδοτικά εάν στελεχωνόταν με ντόπι- ους θεραπευτές καθώς οι μετακινήσεις επιβαρύνουν και αυτήν και τους θεραπευτές. Εν συνεχεία, θα ήταν σημαντικό, με βάση τα λε- γόμενα των εμπλεκομένων, να εξελιχθεί η Μο- νάδα ως προς την χρήση των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας και των βάσεων δεδομένων. Στην συ- νέχεια οι εμπλεκόμενοι θα ήθελαν πιο μεγάλη διάχυση της ενημέρωσης καθώς δεν έχουν μεγάλη ανταπόκριση. Προτείνετε η Μονάδα να προσπα- θήσει να αυξήσει τον όγκο των συμμετεχόντων στις ενημερωτικές δράσεις με βελτίωση των τρό- πων προσέγγισης του κοινού. Ακόμα αναφέρθηκε ότι πρέπει η Κ.Μ.Ψ.Υ. Φωκί- δας να αξιοποιήσει περισσότερο την Κοινωνική Υπηρεσία, να της αφήνουν λίγο χώρο, καθώς θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα πράγματα, αν δεν ήταν στο περιθώριο. Η πιο σημαντική, από την άποψη παραγόμενης κοινωνικής αξίας, ομάδα εμπλεκομένων, οι ωφε- λούμενοι, ζήτησαν την αύξηση της συχνότητας των ραντεβού, την κάλυψη περισσότερων αναγ- κών τους όπως η υποστήριξη της εύρεσης εργα- σίας, της ανάπτυξης επαγγελματικών ικανοτήτων, η νομική υποστήριξη και την καλύτερη οργάνωση των διοικητικών υπαλλήλων. Τέλος, θα ήταν για αυτούς ωφέλιμο εάν η Μονάδα επισκεπτόταν και πιο απομακρυσμένα μέρη.