24ο παν. συν. ν.τοπάλη

Η συμβολή των ομαδικών δραστηριοτήτων
αυτοβοήθειας στην ενδυνάμωση
των ατόμων με προβλήματα ψυχικής
υγείας
Ντίνα Τοπάλη, Κοινωνική Λειτουργός
Γιώτα Κούκου, Κοινωνικός Επιστήμονας
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Αλεξανδρούπολη, 2016
Στρογγυλό Τραπέζι 6:
Η εποχή της αυτονομίας και οι προ(σ)κλήσεις της για τα άτομα με
ψυχικές διαταραχές και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Αυτοβοήθεια και Ομάδες Αυτοβοήθειας
 Η αυτοβοήθεια σχετίζεται με την κινητοποίηση του
προσωπικού δυναμικού του ατόμου για την επίλυση κάποιου
προβλήματος και οι ομάδες αυτοβοήθειας αποτελούν
συσπειρώσεις ατόμων, που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινό
πρόβλημα, το οποίο προσπαθούν να ξεπεράσουν μέσω
αλληλοϋποστήριξης και ενδυνάμωσης (Herrman, 2010· Segal,
Silverman, & Temkin, 2010· Slade, 2009).
 Πρόκειται για ομάδες, στις οποίες δίνεται προτεραιότητα
στην προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων. Στηριζόμενες
στην υπόθεση ότι όλοι μπορούν να συμβάλλουν με την
προσωπική τους εμπειρία στους στόχους της ομάδας,
οργανώνονται και λειτουργούν ως χώρος αμοιβαίας
υποστήριξης (Slade, 2009).
Ενδυνάμωση
 Πρόκειται για διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα αποκτούν
μεγαλύτερο έλεγχο και επιρροή πάνω στις αποφάσεις και τις
δράσεις που επηρεάζουν την υγεία τους (WHO, 1998).
 Η ενδυνάμωση συνδέεται α) με εσωτερικές διεργασίες και το
προσωπικό δυναμικό του ατόμου, ως κινητήρια δύναμη για την
ανάρρωσή του, β) με τους στόχους και τα αποτελέσματα μιας
διαδικασίας, γ) με πρακτικές εφαρμογές και προγράμματα
υπηρεσιών προσανατολισμένων προς την ανάρρωση
(Corrigan, 2002· Warner, 2009).
 Ερευνητικά αποτελέσματα κατατάσσουν την ενδυνάμωση
στους πιο ισχυρούς υποκειμενικούς δείκτες που αλληλεπιδρούν
με αντικειμενικούς δείκτες ανάρρωσης.
Αυτοβοήθεια και ενδυνάμωση
 Σημείο εκκίνησης της αυτοβοήθειας είναι η θεμελιώδης πίστη
στις εσωτερικές δυνάμεις του ατόμου και η (επαν)ενεργοποίησή
τους. Ένα από τα χαρακτηριστικά των ομάδων αυτοβοήθειας
είναι η διαδικασία ενδυνάμωσης, που αποτελεί και στόχο της
αυτοβοήθειας.
 Η διαδικασία ενδυνάμωσης ενισχύει την ικανότητα του ατόμου
να μεταβολίζει τις δυσχέρειες, να τις επεξεργάζεται, ώστε να
φτάνει σε μια «νέα αντίληψη» που τον καθιστά ικανότερο και
ανθεκτικότερο.
Οι διαστάσεις της Ενδυνάμωσης
 Σε ατομικό επίπεδο:
 αυτοπεποίθηση
 συμμετοχή στη λήψης αποφάσεων
 αξιοπρέπεια και σεβασμός
 αίσθηση συμμετοχής
 Σε συλλογικό επίπεδο:
 τη συλλογική αίσθηση της κοινότητας
 την ανάπτυξη της συμμετοχής σε πολιτικές δράσεις
 την ηγεσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Στοιχεία Ομάδων
 Αλεξανδρούπολη
 Έναρξη: 2015
 Μεθοδολογία
 Χαρακτηριστικά
 Άμφισσα
• Έναρξη: 2014
• Μεθοδολογία
• Χαρακτηριστικά
Κοινός στόχος
ενδυνάμωση, αυτοδιαχείριση,
έλεγχος της διαταραχής και της ζωής
Αρχικό περιεχόμενο
ομάδες πληροφόρησης, ενημέρωσης και κοινωνικοποίησης
Αποτελέσματα
κοινά σε μεγάλο βαθμό
Έναρξη
 Η αρχική σκέψη για την έναρξη της
ομάδας στην Αλεξανδρούπολη
γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη
γνωριμίας των ληπτών των
υπηρεσιών της ΕΚΨ&ΨΥ, που
διαμένουν στις ΜΨΑ, με τη λειτουργία,
του οργανισμού, τη φιλοσοφία και τους
στόχους του. Επίσης με τη
συμπερίληψή τους στις εκπαιδευτικές
διαδικασίες, στις οποίες, κατά την ίδια
περίοδο, συμμετείχε το προσωπικό
(ενδυνάμωση, συνηγορία, ανάρρωση
κ.α.). Επιπλέον, εκτιμήθηκε η, από
καιρό, έκφραση επιθυμίας των
ληπτών να βρίσκονται μεταξύ τους και
να συζητούν θέματα κοινού
ενδιαφέροντος.
 Στην Άμφισσα, αφορμή για τη
δημιουργία της ομάδας αποτέλεσε η
διεξαγωγή σεμιναρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ
με τίτλο: «Ενδυνάμωση της
Συλλογικής Έκφρασης και της
Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική
Αναπηρία». Λήπτες υπηρεσιών
ψυχικής υγείας από την Κινητή
Μονάδα Ν. Φωκίδας της ΕΚΨ&ΨΥ
παρακολούθησαν το σεμινάριο με
επιτυχία, με εκπαιδεύτρια
επαγγελματία ψυχικής υγείας της
ΕΚΨ&ΨΥ
Χαρακτηριστικά/ Μεθοδολογία
Άμφισσα, Ομάδα Στήριξης «Έλα κι Εσύ»
 Έναρξη: Απρίλιος 2014, Συχνότητα: μια φορά την εβδομάδα,
Διάρκεια: 1 ώρα, Συντονισμός: επαγγελματίας ψυχικής υγείας.
 Σύνθεση: 7 μέλη
 Χαρακτηριστικά: στην πλειονότητα γυναίκες (αναλογία 5:2),
ηλικίες από 37 έως 60 έτη, ανομοιογένεια ως προς την
ψυχοπαθολογία και το επίπεδο λειτουργικότητας.
Εξέλιξη της ομάδας
1η περίοδος λειτουργίας (2014): συγκεκριμένος ρόλος σε
κάθε μέλος:
 ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας, σεμινάρια επαγγελματικής
κατάρτισης
 ενημέρωση για τοπικές εκδηλώσεις, ημερίδες, πολιτιστικά δρώμενα
 έρευνα-μελέτη της επικαιρότητας, ανάγνωση επιστημονικών
άρθρων από διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος των μελών (πχ.
άρθρα σχετικά με την πληροφορική)
 δικτύωση και εκπροσώπηση της ομάδας στην τοπική κοινότητα
Σταδιακά:
o Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν πιο ενεργά στις δράσεις της
κοινότητας ως μέλη μιας ομάδας με κοινά χαρακτηριστικά
o Εκφράζουν την επιθυμία για μεγαλύτερο άνοιγμα στην
κοινότητα και για τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της ομάδας
(ομάδα δημιουργικής απασχόλησης για προσέλκυση νέων
μελών)
Εξέλιξη της ομάδας
2η περίοδος λειτουργίας (1ο εξ. 2015):
o αναζήτηση νέων μελών
o κρίση, ανασκόπηση, αναθεώρηση, νέα διαμόρφωση της
ομάδας
3η περίοδος λειτουργίας (2ο εξ. 2015):
Από τη θεωρία και τη δημιουργική απασχόληση στη
βιωματική συμμετοχή (συμπτώματα, υποτροπές, εμπειρίες,
δυσκολίες, ανταλλαγή και αλληλοϋποστήριξη)
o Σήμερα, τα μέλη φέρνουν στην ομάδα προβλήματα και
δυσκολίες προς συζήτηση και το κάθε μέλος συμβάλλει στην
επίλυση, ανακούφιση μέσα από τη δική του εμπειρία.
o Επαγγελματίας: πέρασμα από το ρόλο του «συντονιστή -
εκπαιδευτή» στο ρόλο «διευκολυντή».
Χαρακτηριστικά/ Μεθοδολογία
Αλεξανδρούπολη
 Έναρξη: Μάρτιος 2015, Συχνότητα: μία φορά την εβδομάδα,
Διάρκεια: 1 ώρα, Συντονισμός: επαγγελματίες ψυχικής υγείας
 Σύνθεση: 12 μέλη
 Χαρακτηριστικά: στην πλειονότητα άντρες (αναλογία 8:4) και το
ηλικιακό φάσμα κυμαίνεται από 36 έως 64 έτη. Στην ομάδα υπάρχει
ανομοιογένεια ως προς την ψυχοπαθολογία των μελών και ως
προς το επίπεδο λειτουργικότητας.
Εξέλιξη της ομάδας
Η ομάδα πέρασε από διάφορα στάδια εξέλιξης:
 1η περίοδος λειτουργίας (1ο εξ. 2015):
 Προπαρασκευαστική συνάντηση όλων των μελών της ομάδας
 Θεματολογία : γενικότερα στο τρόπο λειτουργίας της ΕΚΨ&ΨΥ
 Σταδιακά
 Σε αυτή τη φάση τα μέλη της ομάδα ορίζουν τους κανόνες της και
θέτουν τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες τους
 Εκφράζουν την επιθυμία για μεγαλύτερο άνοιγμα στην κοινότητα
Εξέλιξη της ομάδας
 2η περίοδος λειτουργίας (2ο εξ. 2015):
 Διαφοροποίηση της ομάδας (ανοιχτή)
 Θεματολογία: Δικαιώματα ατόμων με ψυχική διαταραχή και στις
έννοιες της συνηγορίας και της ανάρρωσης
 3η περίοδος λειτουργίας (1ο εξ. 2016):
 Τα μέλη φέρνουν στην ομάδα προβλήματα και δυσκολίες, που
συζητούνται στην ομάδα και το κάθε μέλος συμβάλλει στην επίλυση,
ανακούφιση μέσα από τη δική του εμπειρία.
 Τα χαρακτηριστικά της ομάδας δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά
εκτός των συναντήσεων της ομάδας, οι οποίες ορίστηκαν ανά 15
ημέρες.
 Η ομάδα συνεχίζει τη λειτουργία της και παραμένει ανοιχτή σε μέλη
που θέλουν να προστεθούν σε αυτή.
Στόχοι ομάδων
 Η παροχή γνώσεων και πληροφόρησης στους νέους σε παραμονή
ενοίκους για τη λειτουργία των ΜΨΑκαι του Οργανισμού.
 Εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση της χρονιότητας της διαταραχής και των
συνεπειών της στη συνολική υγεία, την υποστήριξη στις κρίσεις και τις
δυσκολίες.
 Στη καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και της αισιοδοξίας μέσα από την
επικέντρωση στις δυνατότητες και όχι στα ελλείμματα.
 Στην ενεργητική συμπερίληψη στον κοινωνικό ιστό με έμφαση στην
ανάκτηση κοινωνικών ρόλων.
 Η ενδυνάμωση των μελών τους, ώστε να κερδίσουν την αυτοδιαχείριση
και τον έλεγχο της καθημερινότητάς τους.
 Να αποκτήσουν ισχυρότερο λόγο στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.
Αποτελέσματα Ομάδων
 Ενίσχυση της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών και των
σχέσεων τους και έξω από το πλαίσιο της ομάδας
 Ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των μελών μέσα από την
διεκδίκηση των δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή και της
ισοτιμίας στην κοινότητα
 Βελτίωση στην κοινωνική ζωή, συμμετοχή σε δράσεις της
τοπικής κοινωνίας, γνωριμία με την κοινότητα και ενεργή
συμμετοχή σε δράσεις της
 Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις δυνάμεις των μελών, στα
θετικά τους σημεία
 Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και στρατηγικών (επαφή
με υπηρεσίες, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, διαχείριση
σωματικής υγείας, διαπραγμάτευση με θεραπευτές)
Επομένως
 Οι δύο ομάδες που παρουσιάστηκαν έχουν ως στόχο την
ενδυνάμωση των μελών τους μέσα από την
αλληλεπίδραση και αλληλοϋποστήριξη ατόμων με κοινές
εμπειρίες που τις ανταλλάσσουν.
 Υπό μια ευρεία έννοια αποτελούν ομάδες αυτοβοήθειας
(αντίστοιχες ομάδες με επαγγελματικό συντονισμό
αναφέρονται και στη βιβλιογραφία ως ομάδες
αυτοβοήθειας).
 Στην ουσία πρόκειται για ομάδες υποστήριξης, ομάδες
ενδυνάμωσης με στόχο τη μελλοντική τους λειτουργία
χωρίς καθοδήγηση από επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
 Αντίφαση: αυτοβοήθεια – ετεροβοήθεια, όμως:
Σχόλια / Επισημάνσεις
 Αναγκαιότητα επαγγελματικής υποστήριξης σε δύο
επίπεδα:
 Διεξαγωγή των συναντήσεων και προετοιμασία τους
 Υποστήριξη της συνολικής προσπάθειας - συναντήσεις με
θεραπευτές, οικογένειες, διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων
(μετακίνηση, απελευθέρωση χρόνου κ.α.)
 Η υποστήριξη των κλινικών απαραίτητη, αν και αρχικά
φαίνεται πατερναλιστική.
 Υποστηρίζουμε, δίνοντας σταδιακά όλο και μεγαλύτερο
ρόλο
 Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από τους λήπτες να
«πάρουν τη ζωή στα χέρια τους», μέσα από μια ομάδα,
όταν το μήνυμα είναι διαφορετικό σε όλες τις υπόλοιπες
υπηρεσίες που τους παρέχουμε (σταθερότητα, κοινή
στάση).
Σχόλια / Επισημάνσεις
 Μεγάλη διαδρομή μέχρι την ουσιαστική ενδυνάμωση και
ανάληψη ευθύνης ζωής
 Δεν αρκεί η γνώση, απαιτείται το βίωμα
 Απαιτούνται:
 περαιτέρω οργανωμένες και συστηματικές δράσεις
ενδυνάμωσης
 η συνεργασία των θεραπευτών σε όλα τα επίπεδα και η
συνειδητοποίηση ότι δεν πρόκειται για απλές
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, που συνήθως
οργανώνονται στις παρυφές της κλινικής καθημερινής
πρακτικής
 κοινή στάση απέναντι στο ρόλο που πρέπει να έχουν οι
επαγγελματίες ψυχικής υγείας και τους στόχους των
παρεχόμενων υπηρεσιών
 εργασία με την οικογένεια
Σας ευχαριστούμε πολύ
1 de 19

Recomendados

25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 por
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 Θεόδωρος Γκιώσης
2K vistas27 diapositivas
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ... por
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...Θεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas30 diapositivas
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου por
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδουΘεόδωρος Γκιώσης
2.2K vistas16 diapositivas
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016 por
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 20163ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016Θεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas15 diapositivas
Αναφορά δράσης Εκψυ por
Αναφορά δράσης ΕκψυΑναφορά δράσης Εκψυ
Αναφορά δράσης ΕκψυΘεόδωρος Γκιώσης
1.9K vistas37 diapositivas
Activity report 2019 website por
Activity report 2019 websiteActivity report 2019 website
Activity report 2019 websiteIoannis Pompogiatzis
1.1K vistas40 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4 por
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Θεόδωρος Γκιώσης
1.8K vistas15 diapositivas
εκθεση απολογισμου 2016 por
εκθεση απολογισμου 2016 εκθεση απολογισμου 2016
εκθεση απολογισμου 2016 Θεόδωρος Γκιώσης
2.7K vistas248 diapositivas
24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζη por
24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζη24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζη
24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζηΘεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas39 diapositivas
24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζ por
24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζ24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζ
24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζΘεόδωρος Γκιώσης
2.2K vistas33 diapositivas
ψυχοογκολογία por
ψυχοογκολογία ψυχοογκολογία
ψυχοογκολογία Θεόδωρος Γκιώσης
1.5K vistas2 diapositivas
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019 por
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019Πρακτικά forum 2 -11 - 2019
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019Θεόδωρος Γκιώσης
155 vistas40 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ por ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
εθελοντισμός ομάδα 3 por geormak
εθελοντισμός ομάδα 3εθελοντισμός ομάδα 3
εθελοντισμός ομάδα 3
geormak580 vistas
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20... por Paraskevi Koufopoulou
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...

Destacado

Edf malta18.02.2017 por
Edf malta18.02.2017Edf malta18.02.2017
Edf malta18.02.2017Θεόδωρος Γκιώσης
2K vistas33 diapositivas
Fitsiou easteuropean psych.congress 2015 por
Fitsiou easteuropean psych.congress 2015Fitsiou easteuropean psych.congress 2015
Fitsiou easteuropean psych.congress 2015Θεόδωρος Γκιώσης
2.6K vistas18 diapositivas
Fitsiou panagiota mobile psychiatric unit 2012 por
Fitsiou panagiota mobile psychiatric unit 2012Fitsiou panagiota mobile psychiatric unit 2012
Fitsiou panagiota mobile psychiatric unit 2012Θεόδωρος Γκιώσης
2.3K vistas32 diapositivas
Frangouli social psychiatric services 2012 por
Frangouli social psychiatric services 2012Frangouli social psychiatric services 2012
Frangouli social psychiatric services 2012Θεόδωρος Γκιώσης
2.3K vistas20 diapositivas
εκθεση απολογισμου 2015 por
εκθεση απολογισμου 2015εκθεση απολογισμου 2015
εκθεση απολογισμου 2015Θεόδωρος Γκιώσης
2.6K vistas80 diapositivas
Ypiresies psychikis ygeias stin koinotita por
Ypiresies psychikis ygeias stin koinotitaYpiresies psychikis ygeias stin koinotita
Ypiresies psychikis ygeias stin koinotitaΘεόδωρος Γκιώσης
1.8K vistas16 diapositivas

Destacado(17)

Similar a 24ο παν. συν. ν.τοπάλη

Ομάδες αυτοβοήθειας por
Ομάδες αυτοβοήθειας  Ομάδες αυτοβοήθειας
Ομάδες αυτοβοήθειας citizensagainstdepression
2.8K vistas36 diapositivas
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών από Απόσταση, 2η Διδακτική Ενότητα por
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών από Απόσταση, 2η Διδακτική ΕνότηταΠρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών από Απόσταση, 2η Διδακτική Ενότητα
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών από Απόσταση, 2η Διδακτική Ενότηταhristope
3.3K vistas60 diapositivas
Βιωματικό Σεμινάριο ΄΄Στηριζομαι στα ποδια μου'' por
Βιωματικό Σεμινάριο ΄΄Στηριζομαι στα ποδια μου''Βιωματικό Σεμινάριο ΄΄Στηριζομαι στα ποδια μου''
Βιωματικό Σεμινάριο ΄΄Στηριζομαι στα ποδια μου''Nikiforos Farkonas
4.1K vistas31 diapositivas
1 a. diamorfosi omadas vimata kai arxes por
1 a. diamorfosi omadas vimata kai arxes1 a. diamorfosi omadas vimata kai arxes
1 a. diamorfosi omadas vimata kai arxesΓιώργος Παπανικολάου
720 vistas18 diapositivas
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων Ενηλικων por
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων ΕνηλικωνΠιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων Ενηλικων
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων ΕνηλικωνZoi Salta
53 vistas29 diapositivas
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ... por
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...Constantinos8
322 vistas31 diapositivas

Similar a 24ο παν. συν. ν.τοπάλη(20)

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών από Απόσταση, 2η Διδακτική Ενότητα por hristope
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών από Απόσταση, 2η Διδακτική ΕνότηταΠρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών από Απόσταση, 2η Διδακτική Ενότητα
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών από Απόσταση, 2η Διδακτική Ενότητα
hristope3.3K vistas
Βιωματικό Σεμινάριο ΄΄Στηριζομαι στα ποδια μου'' por Nikiforos Farkonas
Βιωματικό Σεμινάριο ΄΄Στηριζομαι στα ποδια μου''Βιωματικό Σεμινάριο ΄΄Στηριζομαι στα ποδια μου''
Βιωματικό Σεμινάριο ΄΄Στηριζομαι στα ποδια μου''
Nikiforos Farkonas4.1K vistas
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων Ενηλικων por Zoi Salta
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων ΕνηλικωνΠιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων Ενηλικων
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων Ενηλικων
Zoi Salta53 vistas
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ... por Constantinos8
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...
Constantinos8322 vistas
Κοινωνικό- Δυναμική Συμβουλευτική por Xristina Drosou
 Κοινωνικό- Δυναμική Συμβουλευτική Κοινωνικό- Δυναμική Συμβουλευτική
Κοινωνικό- Δυναμική Συμβουλευτική
Xristina Drosou983 vistas
To ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ και ο ρόλος του Club Εργασίας για την ισότιμη εργασιακή έντα... por Skywalker.gr
To ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ και ο ρόλος του Club Εργασίας για την ισότιμη εργασιακή έντα...To ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ και ο ρόλος του Club Εργασίας για την ισότιμη εργασιακή έντα...
To ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ και ο ρόλος του Club Εργασίας για την ισότιμη εργασιακή έντα...
Skywalker.gr566 vistas
H DYNAMIKH THS OMADAS por edu4u
H DYNAMIKH THS OMADASH DYNAMIKH THS OMADAS
H DYNAMIKH THS OMADAS
edu4u 1.5K vistas
ΓΑΙΤΑΝΗΣ-ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΥ-ΚυπροΕλλαδικό 2023.pdf por EvaSofokleous1
ΓΑΙΤΑΝΗΣ-ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΥ-ΚυπροΕλλαδικό 2023.pdfΓΑΙΤΑΝΗΣ-ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΥ-ΚυπροΕλλαδικό 2023.pdf
ΓΑΙΤΑΝΗΣ-ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΥ-ΚυπροΕλλαδικό 2023.pdf
EvaSofokleous1215 vistas
Συμβουλευτική για εκπαιδευτικούς por Constantinos Bletsos
Συμβουλευτική για εκπαιδευτικούςΣυμβουλευτική για εκπαιδευτικούς
Συμβουλευτική για εκπαιδευτικούς
Constantinos Bletsos2.6K vistas
ΔΕΣ¨βηματα για τη ζωη por Deschool
ΔΕΣ¨βηματα για τη ζωηΔΕΣ¨βηματα για τη ζωη
ΔΕΣ¨βηματα για τη ζωη
Deschool697 vistas
Psy 652 symboyleytikh_omhlikon por Melina Gogou
Psy 652 symboyleytikh_omhlikonPsy 652 symboyleytikh_omhlikon
Psy 652 symboyleytikh_omhlikon
Melina Gogou314 vistas
αγωγή υγείας και βιωματική μάθηση por diatrofi
αγωγή υγείας και βιωματική μάθησηαγωγή υγείας και βιωματική μάθηση
αγωγή υγείας και βιωματική μάθηση
diatrofi609 vistas
οργανωσιακή κουλτούρα por Naoum Liotas
οργανωσιακή κουλτούραοργανωσιακή κουλτούρα
οργανωσιακή κουλτούρα
Naoum Liotas3.8K vistas
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf por ssuser2f8893
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf
ssuser2f88939 vistas
Agogi igias b gymn por Eva Krokidi
Agogi igias b gymnAgogi igias b gymn
Agogi igias b gymn
Eva Krokidi1.7K vistas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης

Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
147 vistas12 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
219 vistas12 diapositivas
Activity Report 2018 por
Activity Report 2018Activity Report 2018
Activity Report 2018Θεόδωρος Γκιώσης
307 vistas27 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Θεόδωρος Γκιώσης
384 vistas12 diapositivas
I ora tis_fokidas por
I ora tis_fokidasI ora tis_fokidas
I ora tis_fokidasΘεόδωρος Γκιώσης
205 vistas1 diapositiva
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Θεόδωρος Γκιώσης
1.4K vistas24 diapositivas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης(20)

Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por Θεόδωρος Γκιώσης
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας por Θεόδωρος Γκιώσης
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα ΚαστοριαςΕυχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη por Θεόδωρος Γκιώσης
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη

24ο παν. συν. ν.τοπάλη

 • 1. Η συμβολή των ομαδικών δραστηριοτήτων αυτοβοήθειας στην ενδυνάμωση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας Ντίνα Τοπάλη, Κοινωνική Λειτουργός Γιώτα Κούκου, Κοινωνικός Επιστήμονας Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Αλεξανδρούπολη, 2016 Στρογγυλό Τραπέζι 6: Η εποχή της αυτονομίας και οι προ(σ)κλήσεις της για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας
 • 2. Αυτοβοήθεια και Ομάδες Αυτοβοήθειας  Η αυτοβοήθεια σχετίζεται με την κινητοποίηση του προσωπικού δυναμικού του ατόμου για την επίλυση κάποιου προβλήματος και οι ομάδες αυτοβοήθειας αποτελούν συσπειρώσεις ατόμων, που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινό πρόβλημα, το οποίο προσπαθούν να ξεπεράσουν μέσω αλληλοϋποστήριξης και ενδυνάμωσης (Herrman, 2010· Segal, Silverman, & Temkin, 2010· Slade, 2009).  Πρόκειται για ομάδες, στις οποίες δίνεται προτεραιότητα στην προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων. Στηριζόμενες στην υπόθεση ότι όλοι μπορούν να συμβάλλουν με την προσωπική τους εμπειρία στους στόχους της ομάδας, οργανώνονται και λειτουργούν ως χώρος αμοιβαίας υποστήριξης (Slade, 2009).
 • 3. Ενδυνάμωση  Πρόκειται για διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο και επιρροή πάνω στις αποφάσεις και τις δράσεις που επηρεάζουν την υγεία τους (WHO, 1998).  Η ενδυνάμωση συνδέεται α) με εσωτερικές διεργασίες και το προσωπικό δυναμικό του ατόμου, ως κινητήρια δύναμη για την ανάρρωσή του, β) με τους στόχους και τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας, γ) με πρακτικές εφαρμογές και προγράμματα υπηρεσιών προσανατολισμένων προς την ανάρρωση (Corrigan, 2002· Warner, 2009).  Ερευνητικά αποτελέσματα κατατάσσουν την ενδυνάμωση στους πιο ισχυρούς υποκειμενικούς δείκτες που αλληλεπιδρούν με αντικειμενικούς δείκτες ανάρρωσης.
 • 4. Αυτοβοήθεια και ενδυνάμωση  Σημείο εκκίνησης της αυτοβοήθειας είναι η θεμελιώδης πίστη στις εσωτερικές δυνάμεις του ατόμου και η (επαν)ενεργοποίησή τους. Ένα από τα χαρακτηριστικά των ομάδων αυτοβοήθειας είναι η διαδικασία ενδυνάμωσης, που αποτελεί και στόχο της αυτοβοήθειας.  Η διαδικασία ενδυνάμωσης ενισχύει την ικανότητα του ατόμου να μεταβολίζει τις δυσχέρειες, να τις επεξεργάζεται, ώστε να φτάνει σε μια «νέα αντίληψη» που τον καθιστά ικανότερο και ανθεκτικότερο.
 • 5. Οι διαστάσεις της Ενδυνάμωσης  Σε ατομικό επίπεδο:  αυτοπεποίθηση  συμμετοχή στη λήψης αποφάσεων  αξιοπρέπεια και σεβασμός  αίσθηση συμμετοχής  Σε συλλογικό επίπεδο:  τη συλλογική αίσθηση της κοινότητας  την ανάπτυξη της συμμετοχής σε πολιτικές δράσεις  την ηγεσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • 6. Στοιχεία Ομάδων  Αλεξανδρούπολη  Έναρξη: 2015  Μεθοδολογία  Χαρακτηριστικά  Άμφισσα • Έναρξη: 2014 • Μεθοδολογία • Χαρακτηριστικά Κοινός στόχος ενδυνάμωση, αυτοδιαχείριση, έλεγχος της διαταραχής και της ζωής Αρχικό περιεχόμενο ομάδες πληροφόρησης, ενημέρωσης και κοινωνικοποίησης Αποτελέσματα κοινά σε μεγάλο βαθμό
 • 7. Έναρξη  Η αρχική σκέψη για την έναρξη της ομάδας στην Αλεξανδρούπολη γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη γνωριμίας των ληπτών των υπηρεσιών της ΕΚΨ&ΨΥ, που διαμένουν στις ΜΨΑ, με τη λειτουργία, του οργανισμού, τη φιλοσοφία και τους στόχους του. Επίσης με τη συμπερίληψή τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, στις οποίες, κατά την ίδια περίοδο, συμμετείχε το προσωπικό (ενδυνάμωση, συνηγορία, ανάρρωση κ.α.). Επιπλέον, εκτιμήθηκε η, από καιρό, έκφραση επιθυμίας των ληπτών να βρίσκονται μεταξύ τους και να συζητούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.  Στην Άμφισσα, αφορμή για τη δημιουργία της ομάδας αποτέλεσε η διεξαγωγή σεμιναρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ με τίτλο: «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία». Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας από την Κινητή Μονάδα Ν. Φωκίδας της ΕΚΨ&ΨΥ παρακολούθησαν το σεμινάριο με επιτυχία, με εκπαιδεύτρια επαγγελματία ψυχικής υγείας της ΕΚΨ&ΨΥ
 • 8. Χαρακτηριστικά/ Μεθοδολογία Άμφισσα, Ομάδα Στήριξης «Έλα κι Εσύ»  Έναρξη: Απρίλιος 2014, Συχνότητα: μια φορά την εβδομάδα, Διάρκεια: 1 ώρα, Συντονισμός: επαγγελματίας ψυχικής υγείας.  Σύνθεση: 7 μέλη  Χαρακτηριστικά: στην πλειονότητα γυναίκες (αναλογία 5:2), ηλικίες από 37 έως 60 έτη, ανομοιογένεια ως προς την ψυχοπαθολογία και το επίπεδο λειτουργικότητας.
 • 9. Εξέλιξη της ομάδας 1η περίοδος λειτουργίας (2014): συγκεκριμένος ρόλος σε κάθε μέλος:  ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας, σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης  ενημέρωση για τοπικές εκδηλώσεις, ημερίδες, πολιτιστικά δρώμενα  έρευνα-μελέτη της επικαιρότητας, ανάγνωση επιστημονικών άρθρων από διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος των μελών (πχ. άρθρα σχετικά με την πληροφορική)  δικτύωση και εκπροσώπηση της ομάδας στην τοπική κοινότητα Σταδιακά: o Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν πιο ενεργά στις δράσεις της κοινότητας ως μέλη μιας ομάδας με κοινά χαρακτηριστικά o Εκφράζουν την επιθυμία για μεγαλύτερο άνοιγμα στην κοινότητα και για τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της ομάδας (ομάδα δημιουργικής απασχόλησης για προσέλκυση νέων μελών)
 • 10. Εξέλιξη της ομάδας 2η περίοδος λειτουργίας (1ο εξ. 2015): o αναζήτηση νέων μελών o κρίση, ανασκόπηση, αναθεώρηση, νέα διαμόρφωση της ομάδας 3η περίοδος λειτουργίας (2ο εξ. 2015): Από τη θεωρία και τη δημιουργική απασχόληση στη βιωματική συμμετοχή (συμπτώματα, υποτροπές, εμπειρίες, δυσκολίες, ανταλλαγή και αλληλοϋποστήριξη) o Σήμερα, τα μέλη φέρνουν στην ομάδα προβλήματα και δυσκολίες προς συζήτηση και το κάθε μέλος συμβάλλει στην επίλυση, ανακούφιση μέσα από τη δική του εμπειρία. o Επαγγελματίας: πέρασμα από το ρόλο του «συντονιστή - εκπαιδευτή» στο ρόλο «διευκολυντή».
 • 11. Χαρακτηριστικά/ Μεθοδολογία Αλεξανδρούπολη  Έναρξη: Μάρτιος 2015, Συχνότητα: μία φορά την εβδομάδα, Διάρκεια: 1 ώρα, Συντονισμός: επαγγελματίες ψυχικής υγείας  Σύνθεση: 12 μέλη  Χαρακτηριστικά: στην πλειονότητα άντρες (αναλογία 8:4) και το ηλικιακό φάσμα κυμαίνεται από 36 έως 64 έτη. Στην ομάδα υπάρχει ανομοιογένεια ως προς την ψυχοπαθολογία των μελών και ως προς το επίπεδο λειτουργικότητας.
 • 12. Εξέλιξη της ομάδας Η ομάδα πέρασε από διάφορα στάδια εξέλιξης:  1η περίοδος λειτουργίας (1ο εξ. 2015):  Προπαρασκευαστική συνάντηση όλων των μελών της ομάδας  Θεματολογία : γενικότερα στο τρόπο λειτουργίας της ΕΚΨ&ΨΥ  Σταδιακά  Σε αυτή τη φάση τα μέλη της ομάδα ορίζουν τους κανόνες της και θέτουν τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες τους  Εκφράζουν την επιθυμία για μεγαλύτερο άνοιγμα στην κοινότητα
 • 13. Εξέλιξη της ομάδας  2η περίοδος λειτουργίας (2ο εξ. 2015):  Διαφοροποίηση της ομάδας (ανοιχτή)  Θεματολογία: Δικαιώματα ατόμων με ψυχική διαταραχή και στις έννοιες της συνηγορίας και της ανάρρωσης  3η περίοδος λειτουργίας (1ο εξ. 2016):  Τα μέλη φέρνουν στην ομάδα προβλήματα και δυσκολίες, που συζητούνται στην ομάδα και το κάθε μέλος συμβάλλει στην επίλυση, ανακούφιση μέσα από τη δική του εμπειρία.  Τα χαρακτηριστικά της ομάδας δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά εκτός των συναντήσεων της ομάδας, οι οποίες ορίστηκαν ανά 15 ημέρες.  Η ομάδα συνεχίζει τη λειτουργία της και παραμένει ανοιχτή σε μέλη που θέλουν να προστεθούν σε αυτή.
 • 14. Στόχοι ομάδων  Η παροχή γνώσεων και πληροφόρησης στους νέους σε παραμονή ενοίκους για τη λειτουργία των ΜΨΑκαι του Οργανισμού.  Εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση της χρονιότητας της διαταραχής και των συνεπειών της στη συνολική υγεία, την υποστήριξη στις κρίσεις και τις δυσκολίες.  Στη καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και της αισιοδοξίας μέσα από την επικέντρωση στις δυνατότητες και όχι στα ελλείμματα.  Στην ενεργητική συμπερίληψη στον κοινωνικό ιστό με έμφαση στην ανάκτηση κοινωνικών ρόλων.  Η ενδυνάμωση των μελών τους, ώστε να κερδίσουν την αυτοδιαχείριση και τον έλεγχο της καθημερινότητάς τους.  Να αποκτήσουν ισχυρότερο λόγο στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.
 • 15. Αποτελέσματα Ομάδων  Ενίσχυση της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών και των σχέσεων τους και έξω από το πλαίσιο της ομάδας  Ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των μελών μέσα από την διεκδίκηση των δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή και της ισοτιμίας στην κοινότητα  Βελτίωση στην κοινωνική ζωή, συμμετοχή σε δράσεις της τοπικής κοινωνίας, γνωριμία με την κοινότητα και ενεργή συμμετοχή σε δράσεις της  Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις δυνάμεις των μελών, στα θετικά τους σημεία  Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και στρατηγικών (επαφή με υπηρεσίες, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, διαχείριση σωματικής υγείας, διαπραγμάτευση με θεραπευτές)
 • 16. Επομένως  Οι δύο ομάδες που παρουσιάστηκαν έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση των μελών τους μέσα από την αλληλεπίδραση και αλληλοϋποστήριξη ατόμων με κοινές εμπειρίες που τις ανταλλάσσουν.  Υπό μια ευρεία έννοια αποτελούν ομάδες αυτοβοήθειας (αντίστοιχες ομάδες με επαγγελματικό συντονισμό αναφέρονται και στη βιβλιογραφία ως ομάδες αυτοβοήθειας).  Στην ουσία πρόκειται για ομάδες υποστήριξης, ομάδες ενδυνάμωσης με στόχο τη μελλοντική τους λειτουργία χωρίς καθοδήγηση από επαγγελματίες ψυχικής υγείας.  Αντίφαση: αυτοβοήθεια – ετεροβοήθεια, όμως:
 • 17. Σχόλια / Επισημάνσεις  Αναγκαιότητα επαγγελματικής υποστήριξης σε δύο επίπεδα:  Διεξαγωγή των συναντήσεων και προετοιμασία τους  Υποστήριξη της συνολικής προσπάθειας - συναντήσεις με θεραπευτές, οικογένειες, διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων (μετακίνηση, απελευθέρωση χρόνου κ.α.)  Η υποστήριξη των κλινικών απαραίτητη, αν και αρχικά φαίνεται πατερναλιστική.  Υποστηρίζουμε, δίνοντας σταδιακά όλο και μεγαλύτερο ρόλο  Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από τους λήπτες να «πάρουν τη ζωή στα χέρια τους», μέσα από μια ομάδα, όταν το μήνυμα είναι διαφορετικό σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που τους παρέχουμε (σταθερότητα, κοινή στάση).
 • 18. Σχόλια / Επισημάνσεις  Μεγάλη διαδρομή μέχρι την ουσιαστική ενδυνάμωση και ανάληψη ευθύνης ζωής  Δεν αρκεί η γνώση, απαιτείται το βίωμα  Απαιτούνται:  περαιτέρω οργανωμένες και συστηματικές δράσεις ενδυνάμωσης  η συνεργασία των θεραπευτών σε όλα τα επίπεδα και η συνειδητοποίηση ότι δεν πρόκειται για απλές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, που συνήθως οργανώνονται στις παρυφές της κλινικής καθημερινής πρακτικής  κοινή στάση απέναντι στο ρόλο που πρέπει να έχουν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας και τους στόχους των παρεχόμενων υπηρεσιών  εργασία με την οικογένεια

Notas del editor

 1. (προσέχουμε να μην «μπερδεύουμε» τους δικούς μας στόχους, δεν «οδηγούμε» την ομάδα – η αξιολόγηση είναι απαραίτητη)