25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017

Οι Τοπικές Ομάδες Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας ως θεσμικός τρόπος
οργάνωσης της διασύνδεσης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
φροντίδας: Το παράδειγμα της συνεργασίας του Κέντρου Ημέρας για το follow
up των ψυχικά ασθενών που διαβιούν στην κοινότητας της Εταιρείας
Κοινωνικής Ψυχιατρικής με το Δήμο της Νέας Σμύρνης.
Αντώνης Κατσαμάγκος1, Νίκη Παπανικολάου2, Βαγγέλης Κωνσταντίνου3, Γιώργος Ιωακειμίδης4
1.Κέντρο Ημέρας για την παρακολούθηση των Ψυχικά Ασθενών που Διαβιούν Στην Κοινότητα της Εταιρείας
Κοινωνικής Ψυχιατρικής Και Ψυχικής Υγείας, 2.Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Νέας Σμύρνης, 3.Κέντρο Πρόληψης
Εξαρτήσεων Και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας «Ήλιος», 4.Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Νέας Σμύρνης
Το αίτημα της κοινότητας και η λειτουργία των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 Ατομικό
 Συλλογικό, όπως αυτό μπορεί να εκφράζεται από τους
θεσμούς της κοινότητας
Ο ρόλος των κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας
Διπλός ρόλος:
 Αναφέρεται στην αντιμετώπιση των ψυχικών προβλημάτων στο χώρο που
συμβαίνουν, την κοινότητα.
 Αναφέρεται επίσης στην ανάδειξη της ψυχολογικής σημασίας προβλημάτων
που φαίνονται καταρχήν κοινωνικά.
Ανάδειξη των ψυχικών διαστάσεων του
αιτήματος
 Δεν συνίσταται μόνο στην αναγνώριση και την νομιμοποίηση του στοιχείου
του ψυχικού πόνου μέσα σε αυτό που φαινόταν «κραυγαλέα» κοινωνικό,
προνοιακό, ή οικονομικό αλλά,
 Αφορά και στην αναγκαιότητα για κινητοποίηση μιας συλλογικής ψυχικής
λειτουργίας, ενός συλλογικού σκέπτεσθαι που θα μπορούσε να περιέξει και
να νοηματοδοτήσει τον ψυχικό πόνο.
Διασύνδεση και συλλογική λειτουργία
Με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας της κοινότητας να αναγνωρίζει τον
ψυχικό πόνο ως πρόβλημα με το οποίο πρέπει να συνυπάρξει και το οποίο είναι
ανάγκη να κατανοήσει
Η έννοια του «Τομέα»
 Αντικαθιστά την έννοια της νοσοκομειακής κλίνης με την έννοια μιας «θέσης» μέσα σε
μια ενδο- ή έξω νοσοκομειακή δομή.
 Επιτρέπει να διασφαλιστεί η ενότητα και το αδιαχώριστο της πρόληψης, της
θεραπείας και της μετά- θεραπευτικής παρακολούθησης
Η έννοια του «Τομέα»
 H τομεοποίηση αποτελεί την καρδιά ενός δημόσιου κοινοτικού συστήματος υπηρεσιών
ψυχικής υγείας.
 Σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας πρωταρχικό μέλημα είναι η υγεία του πληθυσμού και όχι
του ατόμου.
 Μόνο σε ένα σαφώς προσδιορισμένο τομέα είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι ανάγκες
του πληθυσμού, να σχεδιαστούν και να λειτουργήσουν οι απαραίτητες υπηρεσίες για την
κάλυψη των αναγκών αυτών, αλλά και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα τους.
 Ωστόσο η έννοια της τομεοποίησης είναι σχετικά απλή στην σύλληψη της είναι αλλά είναι
αρκετά σύνθετη στην εφαρμογή της. Απαιτεί μια ευρεία συναίνεση όλων των
εμπλεκόμενων φορέων, θεσμική κάλυψη και κεντρικό συντονισμό.
Το Κέντρο Ημέρας της ΕΚΨ&ΨΥ
 Βρίσκεται στην περιοχή της Καλλιθέας με τομέα ευθύνης τους Δήμους της Καλλιθέας ,
της Νέας Σμύρνης, και του Μοσχάτου Ταύρου
 Δημιουργήθηκε από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας τον
Ιούλιο του 2012, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος « ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013». Τον Ιούλιο του 2014 εντάχθηκε στο δίκτυο
υπηρεσιών που απαρτίζουν το σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας της χώρας μας και
χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι υπηρεσίες του Κέντρου
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια αυτής της λειτουργίας είναι:
 Ψυχιατρική διάγνωση και θεραπεία
 Ψυχιατρική παρακολούθηση (follow-up)
 Ψυχολογική υποστήριξη
 Βραχεία ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία
 Κοινωνική υπηρεσία (ενημέρωση & επαφή με κοινωνικές υπηρεσίες του τομέα)
 Ψυχιατρική Νοσηλευτική φροντίδα
 Συμβουλευτική οικογένειας
 Λειτουργία «Κοινωνικής Λέσχης» με στόχο την κοινωνική αποκατάσταση των χρόνιων
ψυχικά πασχόντων.
 Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης
 Υποδέχεται τα αιτήματα από την τοπική κοινότητα και τις ευάλωτες πληθυσμιακές
ομάδες.
 Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο διασυνδέσεων με τους τοπικούς φορείς και μεγάλο βαθμό
διείσδυσης στην τοπική κοινωνία.
 Μέσα από το πρόγραμμα «βοήθειας στο σπίτι» διαθέτει ένα έτοιμο δίκτυο κατ’ οίκον
φροντίδας.
Η συνεργασία του Κέντρου Ημέρας της ΕΚΨ &ΨΥ με το Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης
 Η υπηρεσίες του Κέντρου εντάχθηκαν μέσα στα υπάρχοντα δίκτυα κοινωνικής
φροντίδας και φροντίδας υγείας που o Δήμος διέθετε, εμπλουτίζοντας τα με
εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Η συνεργασία του Κέντρου Ημέρας της ΕΚΨ &ΨΥ με το Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης
Η συνεργασία του Κέντρου Ημέρας της ΕΚΨ &ΨΥ με το Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης
Η συνεργασία του Κέντρου Ημέρας της ΕΚΨ &ΨΥ με το Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης
Η Τοπική Ομάδα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας στο Δήμο Νέας
Σμύρνης
 Αποτελεί μια προσπάθεια θεσμοθέτησης της συν- λειτουργίας των φορέων σε μια
σταθερή βάση.
 Βασίζονται στο σχετικό νόμο 2713/99, άρθρο 16, ΦΕΚ 89Α, σύμφωνα με τον οποίο
είχε αποφασισθεί η σύσταση παραπλήσιων ομάδων πρόληψης, μέσα στις οποίες θα
μπορούσαν να ενταχθούν και οι ομάδες προαγωγής ψυχικής υγείας.
Η τοπική Ομάδα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας στο Δήμο Νέας
Σμύρνης
Η τοπική Ομάδα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας στο Δήμο Νέας
Σμύρνης
Η Τοπική Ομάδα Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Δήμο Νέας
Σμύρνης
 Λειτουργεί ουσιαστικά σαν ομάδα ενημέρωσης, αλληλοκάλυψης, πρόληψης, έγκαιρης,
άρτιας και συνολικής αντιμετώπισης επειγόντων και μη περιστατικών.
 Μέσα από τις συναντήσεις δομείται πρωτόκολλο επικοινωνίας π.χ. με ποιόν
επικοινωνούμε σε κάθε περίπτωση και γιατί, πως γίνεται η ταυτόχρονη ενημέρωση και
τέλος πως το κάθε μέλος εκπαιδεύει-ενημερώνει το άλλο για τον τομέα ευθύνης του.
 Οι ομάδες αυτές ουσιαστικά αλληλοκαλύπτουν τα «κενά» όλων των υπηρεσιών που
λειτουργώντας ατομικά είναι μεγάλα, λειτουργώντας όμως σε ένα τέτοιο πλαίσιο
συνεργασίας σχεδόν εξαλείφονται.
Ποιοι συμμετέχουν:
 Θεραπευτές των Μονάδων της ΕΚΨΨΥ
 Γιατρούς που συνεργάζονται με το Δήμο
 Διοικητή του Αστυνομικού τμήματος του Δήμου, ο οποίος θα είναι το πρόσωπο
αναφοράς της Αστυνομίας.
 Υπεύθυνος/η για θέματα υγείας του εκάστοτε Δήμου, ο/η οποία θα είναι πρόσωπο
αναφοράς της Δημοτικής Αρχής.
 Κοινωνική υπηρεσία –Δομές Κοινωνικής Φροντίδας
 Εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 Εκπρόσωπο της εκκλησίας.
Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα (βήματα):
1. Συνεργασία του ΚΗ με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης για την από
κοινού αντιμετώπιση των αναγκών την τοπικής κοινωνίας και την διασύνδεση των
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
2. Θεσμοθέτηση της συνεργασίας του Δήμου με την ΕΚΨ με την υπογραφή συμφώνου.
Απόφαση για την υλοποίηση της Τοπικής Ομάδας.
3. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Συγκρότηση της Τοπικής Ομάδας
Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας.
4. Πραγματοποίηση ημερίδας όπου ανακοινώθηκε η σύσταση της Τοπικής Ομάδας και
παρουσιάσθηκε το όλο εγχείρημα στους πολίτες και στους εμπλεκόμενους φορείς.
Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα (βήματα):
5. Πραγματοποίηση δύο συναντήσεων με τους εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την καταγραφή των προβλημάτων των σχολείων και
την εμπλοκή τους στην Τοπική Ομάδα.
6. Σύσταση, με απόφαση του Δήμου, της Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας ως φορέα
διασύνδεσης της Τοπικής Ομάδας με την εκπαίδευση και τα σχολεία.
7. Πραγματοποίηση ενημερωτικών διερευνητικών συναντήσεων με την αστυνομία και
την εκκλησία.
8. Παραχώρηση από το Δήμο γραφείου εντός της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Κέντρο
Ημέρας. Έδρα της Τοπικής Ομάδας.
9. Έναρξη της λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας και καθιέρωση μηνιαίων τακτικών
συναντήσεων.
Ο πρώτος «πυρήνας»
 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
 Κοινωνική Υπηρεσία
 Γραφείο Πρόληψης και Κοινωνικής Φροντίδας
 Κέντρο Ημέρας της ΕΚΨ&ΨΥ
 Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία
 Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων «Ήλιος»
 Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νοτίου τομέα με έδρα τη Νέα Σμύρνη
Συμπεράσματα
 Η διασύνδεση συχνά αποτελεί μια «φαντασίωση» που λειτουργεί αμυντικά έναντι των
ματαιώσεων της πραγματικότητας και λιγότερο ένα ζητούμενο. Όταν η έννοια της
διασύνδεσης συνδέεται με την φαντασίωση ενός εξιδανικευμένου «συστήματος
υπηρεσιών» ικανού να απαντά πλήρως σε όλα τα προβλήματα λειτουργεί ανασταλτικά στην
συνάντηση των υπηρεσιών.
 Η πραγματική συνάντηση και συνεργασία αναδεικνύει τις ελλείψεις και το μέγεθος των
προβλημάτων λειτουργώντας διαλυτικά στις φαντασιώσεις «ιδανικής» λειτουργίας,
οδηγώντας, έστω και παροδικά, στην εμφάνιση διωκτικού, παρανοϊκού άγχος.
 Τα φαινόμενα αυτά είναι ιδιαίτερα εμφανή όταν οι απόπειρες διασύνδεσης και
συνεργασίας γίνονται ευκαιριακά, στην βάση κρίσεων και συνδέονται με προσπάθειες
απόδοσης ευθυνών.
Συμπεράσματα
 Οργανωτικά, ο συντονισμός των υπηρεσιών υγείας μεταξύ τους και με τις υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας και διασύνδεση τους διευκολύνεται από μια προσέγγιση που
έχει ως επίκεντρο τον ασθενή και τα προβλήματα από μια προσέγγιση που
προσανατολίζεται στους στόχους.
 Η απουσία μιας κοινής αντίληψης για την έννοια της «διασύνδεσης»: τι περιλαμβάνει;
Ποιοι μετέχουν σε αυτή;
 Θεσμική πολυδιάσπαση και απουσία κεντρικού σχεδιασμού.
 Σε επίπεδο διαπροσωπικής επικοινωνίας, οι επαγγελματίες μπορεί να μη διαθέτουν
την απαραίτητη εκπαίδευση ή και εμπειρία για να δημιουργούν και να διατηρούν τη
διασύνδεση.
Συμπεράσματα
Οι Τοπικές Ομάδες Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας:
 Προσφέρουν ένα σταθερό και ασφαλές πλαίσιο για την συνάντηση και την συνεργασία των
υπηρεσιών. Πέρα από την αντιμετώπιση των κρίσεων, δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού
στη βάση μιας κοινής- μοιρασμένης αντίληψης των προβλημάτων.
 Προάγουν την έννοια της «διασύνδεσης» από την απλή «παραπομπή», στο επίπεδο της
συν- λειτουργίας και της συν-διαμόρφωσης του αντικειμένου της συνεργασίας.
 Ευνοούν την απαρτίωση σε τοπικό επίπεδο της θεσμικής πολυδιάσπασης.
 Συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων, καθώς αντιμετωπίζουν το φαινόμενο των
αλληλοεπικαλύψεων και επιτρέπουν τον καλύτερο επιμερισμό της εργασίας
Συμπεράσματα
Οι Τοπικές Ομάδες Ψυχικής Υγείας:
 Συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων, καθώς αντιμετωπίζουν το φαινόμενο των
αλληλοεπικαλύψεων και επιτρέπουν τον καλύτερο επιμερισμό της εργασίας.
 Αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και την καθιστούν περισσότερο ορατή.
 Συμβάλλουν στην αύξηση του αισθήματος ικανοποίησης των εργαζομένων.
 Καλλιεργούν το αίσθημα της ευθύνης για τα προβλήματα που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο
σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς.
 Η υλοποίηση τους απαιτεί σταθερή επένδυση και δέσμευση από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.
Ευχαριστώ πολύ!!!!!!!
1 de 27

Recomendados

24ο παν. συν. ν.τοπάλη por
24ο παν. συν. ν.τοπάλη24ο παν. συν. ν.τοπάλη
24ο παν. συν. ν.τοπάληΘεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas19 diapositivas
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ... por
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...Θεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas30 diapositivas
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016 por
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 20163ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016Θεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas15 diapositivas
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου por
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδουΘεόδωρος Γκιώσης
2.2K vistas16 diapositivas
Activity report 2019 website por
Activity report 2019 websiteActivity report 2019 website
Activity report 2019 websiteIoannis Pompogiatzis
1.2K vistas40 diapositivas
24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζ por
24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζ24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζ
24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζΘεόδωρος Γκιώσης
2.2K vistas33 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4 por
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Θεόδωρος Γκιώσης
1.8K vistas15 diapositivas
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015 por
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015Θεόδωρος Γκιώσης
2.7K vistas50 diapositivas
Απολογιστική έκθεση 2020 por
Απολογιστική έκθεση 2020Απολογιστική έκθεση 2020
Απολογιστική έκθεση 2020Θεόδωρος Γκιώσης
695 vistas56 diapositivas
εκθεση απολογισμου 2016 por
εκθεση απολογισμου 2016 εκθεση απολογισμου 2016
εκθεση απολογισμου 2016 Θεόδωρος Γκιώσης
2.7K vistas248 diapositivas
ανοδος2 por
ανοδος2ανοδος2
ανοδος2Kanenas NOone
471 vistas17 diapositivas
Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλεία por
Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλείαΔυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλεία
Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλείαΘεόδωρος Γκιώσης
1.9K vistas5 diapositivas

La actualidad más candente(14)

εθελοντισμός ομάδα 3 por geormak
εθελοντισμός ομάδα 3εθελοντισμός ομάδα 3
εθελοντισμός ομάδα 3
geormak580 vistas
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20... por Paraskevi Koufopoulou
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ por ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Similar a 25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ por
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Gavriil Kouris
377 vistas54 diapositivas
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη por
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηΘεόδωρος Γκιώσης
324 vistas4 diapositivas
Πεπραγμένα 2017 por
Πεπραγμένα 2017Πεπραγμένα 2017
Πεπραγμένα 2017Θεόδωρος Γκιώσης
2.3K vistas38 diapositivas
Αναφορά Δράσης 2017 por
Αναφορά Δράσης 2017Αναφορά Δράσης 2017
Αναφορά Δράσης 2017Θεόδωρος Γκιώσης
66 vistas38 diapositivas
ATOM por
ATOMATOM
ATOMAtomistes
90 vistas7 diapositivas
εκθεση απολογισμου 2015 por
εκθεση απολογισμου 2015εκθεση απολογισμου 2015
εκθεση απολογισμου 2015Θεόδωρος Γκιώσης
2.6K vistas80 diapositivas

Similar a 25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 (20)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ por Gavriil Kouris
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Gavriil Kouris377 vistas
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη por Θεόδωρος Γκιώσης
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ... por NTUA
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...
NTUA256 vistas
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ... por Lamprini Magaliou
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...
Ενεργός πολίτης - εργασία στην Κ.Π.Α. Γ΄ Γυμν._Τιμαμόπουλος, Πλιάμη, Σεραφειμ...
Lamprini Magaliou4K vistas
Δ.Μπίρμπας por Leonidion
Δ.ΜπίρμπαςΔ.Μπίρμπας
Δ.Μπίρμπας
Leonidion645 vistas
“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ... por Gavriil Kouris
“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ...“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ...
“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ...
Gavriil Kouris416 vistas
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ por Syros Koskovolis
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Syros Koskovolis302 vistas
Παρουσίαση συνεδρίου στα Χανιά por domdib1
Παρουσίαση συνεδρίου στα ΧανιάΠαρουσίαση συνεδρίου στα Χανιά
Παρουσίαση συνεδρίου στα Χανιά
domdib1133 vistas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης

Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
147 vistas12 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
219 vistas12 diapositivas
Activity Report 2018 por
Activity Report 2018Activity Report 2018
Activity Report 2018Θεόδωρος Γκιώσης
307 vistas27 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Θεόδωρος Γκιώσης
384 vistas12 diapositivas
I ora tis_fokidas por
I ora tis_fokidasI ora tis_fokidas
I ora tis_fokidasΘεόδωρος Γκιώσης
205 vistas1 diapositiva
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Θεόδωρος Γκιώσης
1.4K vistas24 diapositivas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης(19)

Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por Θεόδωρος Γκιώσης
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας por Θεόδωρος Γκιώσης
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα ΚαστοριαςΕυχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας

25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017

 • 1. Οι Τοπικές Ομάδες Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας ως θεσμικός τρόπος οργάνωσης της διασύνδεσης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας: Το παράδειγμα της συνεργασίας του Κέντρου Ημέρας για το follow up των ψυχικά ασθενών που διαβιούν στην κοινότητας της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής με το Δήμο της Νέας Σμύρνης. Αντώνης Κατσαμάγκος1, Νίκη Παπανικολάου2, Βαγγέλης Κωνσταντίνου3, Γιώργος Ιωακειμίδης4 1.Κέντρο Ημέρας για την παρακολούθηση των Ψυχικά Ασθενών που Διαβιούν Στην Κοινότητα της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Και Ψυχικής Υγείας, 2.Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Νέας Σμύρνης, 3.Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων Και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας «Ήλιος», 4.Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Νέας Σμύρνης
 • 2. Το αίτημα της κοινότητας και η λειτουργία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας  Ατομικό  Συλλογικό, όπως αυτό μπορεί να εκφράζεται από τους θεσμούς της κοινότητας
 • 3. Ο ρόλος των κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας Διπλός ρόλος:  Αναφέρεται στην αντιμετώπιση των ψυχικών προβλημάτων στο χώρο που συμβαίνουν, την κοινότητα.  Αναφέρεται επίσης στην ανάδειξη της ψυχολογικής σημασίας προβλημάτων που φαίνονται καταρχήν κοινωνικά.
 • 4. Ανάδειξη των ψυχικών διαστάσεων του αιτήματος  Δεν συνίσταται μόνο στην αναγνώριση και την νομιμοποίηση του στοιχείου του ψυχικού πόνου μέσα σε αυτό που φαινόταν «κραυγαλέα» κοινωνικό, προνοιακό, ή οικονομικό αλλά,  Αφορά και στην αναγκαιότητα για κινητοποίηση μιας συλλογικής ψυχικής λειτουργίας, ενός συλλογικού σκέπτεσθαι που θα μπορούσε να περιέξει και να νοηματοδοτήσει τον ψυχικό πόνο.
 • 5. Διασύνδεση και συλλογική λειτουργία Με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας της κοινότητας να αναγνωρίζει τον ψυχικό πόνο ως πρόβλημα με το οποίο πρέπει να συνυπάρξει και το οποίο είναι ανάγκη να κατανοήσει
 • 6. Η έννοια του «Τομέα»  Αντικαθιστά την έννοια της νοσοκομειακής κλίνης με την έννοια μιας «θέσης» μέσα σε μια ενδο- ή έξω νοσοκομειακή δομή.  Επιτρέπει να διασφαλιστεί η ενότητα και το αδιαχώριστο της πρόληψης, της θεραπείας και της μετά- θεραπευτικής παρακολούθησης
 • 7. Η έννοια του «Τομέα»  H τομεοποίηση αποτελεί την καρδιά ενός δημόσιου κοινοτικού συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας.  Σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας πρωταρχικό μέλημα είναι η υγεία του πληθυσμού και όχι του ατόμου.  Μόνο σε ένα σαφώς προσδιορισμένο τομέα είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι ανάγκες του πληθυσμού, να σχεδιαστούν και να λειτουργήσουν οι απαραίτητες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών αυτών, αλλά και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα τους.  Ωστόσο η έννοια της τομεοποίησης είναι σχετικά απλή στην σύλληψη της είναι αλλά είναι αρκετά σύνθετη στην εφαρμογή της. Απαιτεί μια ευρεία συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θεσμική κάλυψη και κεντρικό συντονισμό.
 • 8. Το Κέντρο Ημέρας της ΕΚΨ&ΨΥ  Βρίσκεται στην περιοχή της Καλλιθέας με τομέα ευθύνης τους Δήμους της Καλλιθέας , της Νέας Σμύρνης, και του Μοσχάτου Ταύρου  Δημιουργήθηκε από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας τον Ιούλιο του 2012, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013». Τον Ιούλιο του 2014 εντάχθηκε στο δίκτυο υπηρεσιών που απαρτίζουν το σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας της χώρας μας και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • 9. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια αυτής της λειτουργίας είναι:  Ψυχιατρική διάγνωση και θεραπεία  Ψυχιατρική παρακολούθηση (follow-up)  Ψυχολογική υποστήριξη  Βραχεία ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία  Κοινωνική υπηρεσία (ενημέρωση & επαφή με κοινωνικές υπηρεσίες του τομέα)  Ψυχιατρική Νοσηλευτική φροντίδα  Συμβουλευτική οικογένειας  Λειτουργία «Κοινωνικής Λέσχης» με στόχο την κοινωνική αποκατάσταση των χρόνιων ψυχικά πασχόντων.  Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.
 • 10. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης  Υποδέχεται τα αιτήματα από την τοπική κοινότητα και τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.  Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο διασυνδέσεων με τους τοπικούς φορείς και μεγάλο βαθμό διείσδυσης στην τοπική κοινωνία.  Μέσα από το πρόγραμμα «βοήθειας στο σπίτι» διαθέτει ένα έτοιμο δίκτυο κατ’ οίκον φροντίδας.
 • 11. Η συνεργασία του Κέντρου Ημέρας της ΕΚΨ &ΨΥ με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης  Η υπηρεσίες του Κέντρου εντάχθηκαν μέσα στα υπάρχοντα δίκτυα κοινωνικής φροντίδας και φροντίδας υγείας που o Δήμος διέθετε, εμπλουτίζοντας τα με εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
 • 12. Η συνεργασία του Κέντρου Ημέρας της ΕΚΨ &ΨΥ με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης
 • 13. Η συνεργασία του Κέντρου Ημέρας της ΕΚΨ &ΨΥ με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης
 • 14. Η συνεργασία του Κέντρου Ημέρας της ΕΚΨ &ΨΥ με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης
 • 15. Η Τοπική Ομάδα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας στο Δήμο Νέας Σμύρνης  Αποτελεί μια προσπάθεια θεσμοθέτησης της συν- λειτουργίας των φορέων σε μια σταθερή βάση.  Βασίζονται στο σχετικό νόμο 2713/99, άρθρο 16, ΦΕΚ 89Α, σύμφωνα με τον οποίο είχε αποφασισθεί η σύσταση παραπλήσιων ομάδων πρόληψης, μέσα στις οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν και οι ομάδες προαγωγής ψυχικής υγείας.
 • 16. Η τοπική Ομάδα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας στο Δήμο Νέας Σμύρνης
 • 17. Η τοπική Ομάδα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας στο Δήμο Νέας Σμύρνης
 • 18. Η Τοπική Ομάδα Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Δήμο Νέας Σμύρνης  Λειτουργεί ουσιαστικά σαν ομάδα ενημέρωσης, αλληλοκάλυψης, πρόληψης, έγκαιρης, άρτιας και συνολικής αντιμετώπισης επειγόντων και μη περιστατικών.  Μέσα από τις συναντήσεις δομείται πρωτόκολλο επικοινωνίας π.χ. με ποιόν επικοινωνούμε σε κάθε περίπτωση και γιατί, πως γίνεται η ταυτόχρονη ενημέρωση και τέλος πως το κάθε μέλος εκπαιδεύει-ενημερώνει το άλλο για τον τομέα ευθύνης του.  Οι ομάδες αυτές ουσιαστικά αλληλοκαλύπτουν τα «κενά» όλων των υπηρεσιών που λειτουργώντας ατομικά είναι μεγάλα, λειτουργώντας όμως σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας σχεδόν εξαλείφονται.
 • 19. Ποιοι συμμετέχουν:  Θεραπευτές των Μονάδων της ΕΚΨΨΥ  Γιατρούς που συνεργάζονται με το Δήμο  Διοικητή του Αστυνομικού τμήματος του Δήμου, ο οποίος θα είναι το πρόσωπο αναφοράς της Αστυνομίας.  Υπεύθυνος/η για θέματα υγείας του εκάστοτε Δήμου, ο/η οποία θα είναι πρόσωπο αναφοράς της Δημοτικής Αρχής.  Κοινωνική υπηρεσία –Δομές Κοινωνικής Φροντίδας  Εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Εκπρόσωπο της εκκλησίας.
 • 20. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα (βήματα): 1. Συνεργασία του ΚΗ με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης για την από κοινού αντιμετώπιση των αναγκών την τοπικής κοινωνίας και την διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. 2. Θεσμοθέτηση της συνεργασίας του Δήμου με την ΕΚΨ με την υπογραφή συμφώνου. Απόφαση για την υλοποίηση της Τοπικής Ομάδας. 3. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Συγκρότηση της Τοπικής Ομάδας Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας. 4. Πραγματοποίηση ημερίδας όπου ανακοινώθηκε η σύσταση της Τοπικής Ομάδας και παρουσιάσθηκε το όλο εγχείρημα στους πολίτες και στους εμπλεκόμενους φορείς.
 • 21. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα (βήματα): 5. Πραγματοποίηση δύο συναντήσεων με τους εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την καταγραφή των προβλημάτων των σχολείων και την εμπλοκή τους στην Τοπική Ομάδα. 6. Σύσταση, με απόφαση του Δήμου, της Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας ως φορέα διασύνδεσης της Τοπικής Ομάδας με την εκπαίδευση και τα σχολεία. 7. Πραγματοποίηση ενημερωτικών διερευνητικών συναντήσεων με την αστυνομία και την εκκλησία. 8. Παραχώρηση από το Δήμο γραφείου εντός της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Κέντρο Ημέρας. Έδρα της Τοπικής Ομάδας. 9. Έναρξη της λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας και καθιέρωση μηνιαίων τακτικών συναντήσεων.
 • 22. Ο πρώτος «πυρήνας»  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  Κοινωνική Υπηρεσία  Γραφείο Πρόληψης και Κοινωνικής Φροντίδας  Κέντρο Ημέρας της ΕΚΨ&ΨΥ  Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία  Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων «Ήλιος»  Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νοτίου τομέα με έδρα τη Νέα Σμύρνη
 • 23. Συμπεράσματα  Η διασύνδεση συχνά αποτελεί μια «φαντασίωση» που λειτουργεί αμυντικά έναντι των ματαιώσεων της πραγματικότητας και λιγότερο ένα ζητούμενο. Όταν η έννοια της διασύνδεσης συνδέεται με την φαντασίωση ενός εξιδανικευμένου «συστήματος υπηρεσιών» ικανού να απαντά πλήρως σε όλα τα προβλήματα λειτουργεί ανασταλτικά στην συνάντηση των υπηρεσιών.  Η πραγματική συνάντηση και συνεργασία αναδεικνύει τις ελλείψεις και το μέγεθος των προβλημάτων λειτουργώντας διαλυτικά στις φαντασιώσεις «ιδανικής» λειτουργίας, οδηγώντας, έστω και παροδικά, στην εμφάνιση διωκτικού, παρανοϊκού άγχος.  Τα φαινόμενα αυτά είναι ιδιαίτερα εμφανή όταν οι απόπειρες διασύνδεσης και συνεργασίας γίνονται ευκαιριακά, στην βάση κρίσεων και συνδέονται με προσπάθειες απόδοσης ευθυνών.
 • 24. Συμπεράσματα  Οργανωτικά, ο συντονισμός των υπηρεσιών υγείας μεταξύ τους και με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και διασύνδεση τους διευκολύνεται από μια προσέγγιση που έχει ως επίκεντρο τον ασθενή και τα προβλήματα από μια προσέγγιση που προσανατολίζεται στους στόχους.  Η απουσία μιας κοινής αντίληψης για την έννοια της «διασύνδεσης»: τι περιλαμβάνει; Ποιοι μετέχουν σε αυτή;  Θεσμική πολυδιάσπαση και απουσία κεντρικού σχεδιασμού.  Σε επίπεδο διαπροσωπικής επικοινωνίας, οι επαγγελματίες μπορεί να μη διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση ή και εμπειρία για να δημιουργούν και να διατηρούν τη διασύνδεση.
 • 25. Συμπεράσματα Οι Τοπικές Ομάδες Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας:  Προσφέρουν ένα σταθερό και ασφαλές πλαίσιο για την συνάντηση και την συνεργασία των υπηρεσιών. Πέρα από την αντιμετώπιση των κρίσεων, δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού στη βάση μιας κοινής- μοιρασμένης αντίληψης των προβλημάτων.  Προάγουν την έννοια της «διασύνδεσης» από την απλή «παραπομπή», στο επίπεδο της συν- λειτουργίας και της συν-διαμόρφωσης του αντικειμένου της συνεργασίας.  Ευνοούν την απαρτίωση σε τοπικό επίπεδο της θεσμικής πολυδιάσπασης.  Συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων, καθώς αντιμετωπίζουν το φαινόμενο των αλληλοεπικαλύψεων και επιτρέπουν τον καλύτερο επιμερισμό της εργασίας
 • 26. Συμπεράσματα Οι Τοπικές Ομάδες Ψυχικής Υγείας:  Συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων, καθώς αντιμετωπίζουν το φαινόμενο των αλληλοεπικαλύψεων και επιτρέπουν τον καλύτερο επιμερισμό της εργασίας.  Αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και την καθιστούν περισσότερο ορατή.  Συμβάλλουν στην αύξηση του αισθήματος ικανοποίησης των εργαζομένων.  Καλλιεργούν το αίσθημα της ευθύνης για τα προβλήματα που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς.  Η υλοποίηση τους απαιτεί σταθερή επένδυση και δέσμευση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.