Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3

Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3

Ε Τ Ο Σ 2 ο • Α Ρ . Φ Υ Λ Λ Ο Υ 3 • Τ Η Λ . & F A X : 2 2 3 1 0 6 6 3 7 7 • e m a i l : e k p s l a m @ o t e n e t . g r Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 1
OIKOTΡΟΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ «ΓΛΑΥΚΟΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χλμ. Λαμίας Φραντζή
Παγκράτι Λαμίας
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΗΕΝΝΟΙΑΤΟΥΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΝΕΛΛΗΝΙΚΟΕΡΥΘΡΟΣΤΑΥΡΟ
ΓΕΦΥΡΑ
ΨΥΧΙΚΗΥΓΕΙΑΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΚΡΙΣΗ
ΗΕταιρίαΚοινωνικήςΨυχιατρικής&ΨυχικήςΥγείαςσυμμετέχει στο
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης GRUNDTVIG: “Social Competen-
ciesfortheCommunityParticipationofPeopleWithDisabilities/SocPart”.
ΤοΠρόγραμμαστοχεύειστηνεκπαίδευσηευάλωτωνκοινωνικώνομάδων
μεσκοπότηδημιουργίατουκατάλληλουπλαισίουγιατηνκοινωνικήτουςεν-
σωμάτωση,τηναυτόνομηδιαβίωση,τηνεργασίακαιτηνκοινωνικοποίησήτους.
ΤοΠρόγραμμαστοχεύειεπίσηςστηνευαισθητοποίησητηςκοινότηταςγιατην
αλλαγή της στάσης απέναντι στην ψυχική νόσο και την αποφυγή του στίγμα-
τος. Αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων θα είναι η δημιουργία ενός σχεδί-
ου«άτυπης»εκπαίδευσης,τοοποίοθαφέρεισεεπαφήτοπροσωπικόδιαφό-
ρωνφορέων,μέλητηςκοινότηταςκαιεκπρόσωπουςδημόσιωνοργανισμών,
μετιςευάλωτεςκοινωνικέςομάδες.ΣτοΠρόγραμμασυμμετέχουνοργανισμοί
που παρέχουν εκπαίδευση και υπηρεσίες ψυχικής υγείας από την Αγγλία, τη
Γερμανία, τη Δανία, την Ελλάδα και την Τσεχία.
ΟρόλοςτηςΕ.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.στοΠρόγραμμαείναιηευαισθητοποίησητηςκοι-
νότηταςμεστόχοτηστήριξητωνατόμωνμεπροβλήματαψυχικήςυγείας,κα-
θώς και η δημοσιοποίηση των δράσεων του Προγράμματος.
ΤοΠρόγραμμαέχειδιετήδιάρκειακαιχρηματοδοτείταιμετηνυποστήρι-
ξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση
Grundtvig
Τα μέλη και οι θεραπευτές διασκέδασαν σε γειτονικό ταβερνά-
κι της περιοχής με ζωντανή μουσική κόβοντας την πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα τους και δίνοντας ευχές για μια χρονιά γεμάτη υγεία , δημι-
ουργία και την ευχή να είμαστε και τη επομένη χρονιά όλοι μαζί να
γιορτάσουμε και πάλι. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη όταν άτομα της
κοινότητας που διασκέδαζαν στο ταβερνάκι χόρεψαν μαζί με τα
μέλη μας και με μεγάλη ευαισθησία είπαν πώς αυτοί οι άνθρωποι
αξίζουν τα καλύτερα για την ζωή τους.
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΓΛΑΥΚΟΣ»
Τα μέλη μας στολίζοντας απο-
κριάτικα τον χώρο του Οικοτρο-
φείου κάλεσαν άτομα της κοινό-
τητας για να διασκεδάσουν μαζί
και να γιορτάσουν την εορτή της αποκριάς. Μέλη τoυ Οικοτροφείου
Ε. Π. Α. Ψ. Υ., ο ιερέας της κοινότητας, μέλη των συλλόγων της πόλης,
μέλη των Α. Μ. Ε. Α. καθώς και άτομα της γειτονιάς μεταμφιεσμένοι
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και διασκέδασαν όλοι μαζί με χορό και
τραγούδι. Η υποδοχή έγινε από την υπεύθυνη και ένα μέλος του
Οικοτροφείου μας που ευχαρίστησαν τους καλεσμένους μας για την
υποστήριξη και συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις μας.
AΠΟΚΡΙΑΓΙΟΡΤΗΧΑΡΑΣ
ΚΑΙΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
σελ 2
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 σελ5
σελ11
σελ 8
Π
ροσδοκίατωνανθρώπωνόλωντωνεποχώνήτανηαποκατάστασητωνφθαρ-
μένων οργάνων τους με νέα υγιή, για την εξασφάλιση όχι μόνο της μακροζω-
ίας αλλά κυρίως καλύτερης ποιότητας ζωής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ
Σ
τις 25 Μαΐου 2011, το
Οικοτροφείο Λαμίας
«Γλαύκος» της Εταιρίας
Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυ-
χικής Υγείας σε συνεργασία
με τους άλλους δύο φορείς
Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και
Φ.Ε.Ψ.Υ., πραγματοποίησαν
ημερίδα με θέμα «Η Κρίση και
η Ψυχική Υγεία Σήμερα», στην
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου του Δήμου Λαμιέων.
2 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ
ΚΛΕΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ
ΕΝΑ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ;
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
Π
ροσδοκία των ανθρώπων όλων των εποχών ήταν η αποκατάσταση
των φθαρμένων οργάνων τους με νέα υγιή, για την εξασφάλιση όχι
μόνο της μακροζωίας αλλά κυρίως καλύτερης ποιότητας ζωής.
Το όραμα του παρελθόντος έχει γίνει πραγματικότητα στην εποχή μας με
την μεγαλύτερη κατάκτηση της ιατρικής του 20 ου αιώνα την μεταμό-
σχευση , που έχει καθιερωθεί πλέον σήμερα ως μια θεραπευτική πρα-
κτική για την αποκατάσταση των λειτουργιών του σώματος που μέχρι
εκείνη την στιγμή είχαν χαθεί και σε μερικές περιπτώσεις είχαν μερικώς
υποκατασταθεί από μια μηχανικού τύπου μέθοδο και θεωρείται ως μια
νίκη του ανθρώπου στην πάλη με την αρρώστια και το θάνατο. Η πατρί-
δα μας είναι η πρώτη χώρα της οποίας οι κάτοικοι συνέλαβαν την ιδέα
της μεταμόσχευσης και την εξέφρασαν μέσα από την μυθολογία και την
αρχαιότητα.
Είναι η χώρα στην οποία πρωτοπεριγράφτηκε η αναγεννητική ικανό-
τητα του ήπατος μέσο του μύθου του Προμηθέα Δεσμώτη, περίπου 3000
χρόνια προτού η επιστήμη αντιληφθεί και αρχίσει να μελετά αυτό το
εκπληκτικό φαινόμενο.
Στην ορθόδοξη εκκλησία η πρώτη αναφορά χρονολογείται όταν ο ίδιος
ο Ιησούς Χριστός παρενέβη και συγκόλλησε το δεξί αυτί ενός υπηρέτη. Η
εκκλησιαστική ιστορία μας διδάσκει το θαύμα των Αγίων Πατέρων και
προστατών της ιατρικής Κοσμά και Δαμιανού. Οι άγιοι που ήταν και για-
τροί,μετάαπόκατανυκτικήπροσευχήακρωτηρίασανένακάτωάκροπου
είχεπροσβληθείαπόκακοήθηόγκοκαιμεταμόσχευσανστηθέσητουένα
υγιές που πήραν από έναν Αιθίοπα που είχε πεθάνει πρόσφατα.
Οι δότες νεφρικών μοσχευμάτων διακρίνονται σε ζωντανούς και πτω-
ματικούς . Διεθνώς η μεγαλύτερη πηγή είναι οι πτωματικοί δότες. Οι συγ-
γενείς ζωντανοί δότες θεωρούνται η καλύτερη πηγή οργάνων για νεφρι-
κήμεταμόσχευση,ακολουθούνοιμησυγγενείςζωντανοίδότεςκαιτελευ-
ταίοι έρχονται οι πτωματικοί.
Ομεγάλοςχρόνοςαναμονήςσεσυνδυασμόμετοαυστηρόνομικόπλαίσιο
οδηγούν πολλούς ασθενείς σε αναζήτηση λύσης στο εξωτερικό. Στην
Ινδία και μερικές χώρες της Ν. Αμερικής δεν υπάρχει νομοθεσία που να
απαγορεύει την μεταμόσχευση οργάνων από μη συγγενείς δότες με απο-
τέλεσμα ορισμένοι να προσφέρονται να πουλήσουν τον ένα νεφρό ή έναν
κερατοειδή τους χιτώνα για να λύσουν το πρόβλημα της επιβίωσης τους.
Δυστυχώς, ενώ τα μηνύματα από το διεθνές περιβάλλον είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά και οι επιτυχίες των Ελλήνων ιατρών μας υπόσχονται
πολλά και δίνουν ελπίδα για το μέλλον, η Ελλάδα καταλαμβάνει την
τελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον
αφορά τον αριθμό των πραγματοποιούμενων μεταμοσχεύσεων από πτω-
ματικούςδότες.Καιαυτόοφείλεταιστογεγονόςότιημεγάληπλειοψηφία
των πολιτών νιώθει έντονη ανασφάλεια, κυριαρχείται από χρόνιες προ-
καταλήψεις και ηθικές αναστολές, αντιμετωπίζει με απροθυμία και αρνη-
τισμό την ιδέα της δωρεάς οργάνων σώματος. Υπόστρωμα της φοβισμέ-
νης ελληνικής κοινωνίας είναι το έλλειμμα σωστής, επαρκούς και υπεύ-
θυνης ενημέρωσης των πολιτών.
Οι βασικοί παράγοντες που θα βοηθούσαν να φτάσει η χώρα μας σε
υψηλά επίπεδα είναι δυο, ο άνθρωπος και η πολιτεία. Εάν δεν πεισθεί ο
ίδιος ο πολίτης για την αναγκαιότητα της δωρεάς και δεν συνειδητοποιή-
σει ο ίδιος πόσο το δώρο ζωής που προσφέρει μπορεί να ωφελήσει πολ-
λούς άλλους, όσα μέτρα να πάρει η πολιτεία, όσες μονάδες όσα κέντρα
και να δημιουργήσει το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.
Και αντίστροφα εάν η πολιτεία δεν οργανώσει, δεν καταγράψει, δεν ενι-
σχύσει και δεν συντονίσει την μεταμοσχευτική προσπάθεια, κάθε καλο-
προαίρετη βούληση, κάθε διάθεση προσφοράς θα πάει χαμένη.
Υπάρχει κάτι πολύτιμο που μόνο εσύ μπορείς να προσφέρεις,
γίνεδωρητήςαίματοςκαιοργάνωνγιατίμπορείναείσαιεσύπου
θα το χρειαστείς κάποια στιγμή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ
Εκπρόσωπος της ΠΟΝ για την Στερεά Ελλάδα και αντιπρόεδος
του Συλλόγου Νεφροπαθών Ν. Φθιώτιδας.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΝΑΝΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑ
Αναρωτηθήκατε ποτέ που έχετε βάλει τα
κλειδιά σας, έχετε προσπαθήσει να μάθετε μία
νέα γλώσσα ή έχετε προσπαθήσει να ανακα-
λέσετε ονόματα σε ένα πάρτυ; Η νέα έρευνα του
Εργαστηρίου του J.Lisman από το Πανεπιστή-
μιο Brandeis έχει επισημάνει ένα μόριο το
οποίο είναι κεντρικής σημασίας κατά την δια-
δικασία με την οποία η μνήμη αποθηκεύεται
στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου στο Jour-
nal of Neuroscience περιγράφονται καινούρια ευρήματα. Ο εγκέφαλος αποτελείται
από νευρώνες που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από δομές που ονομάζονται συ-
νάψεις, και αποτελούν το σημείο επαφής μεταξύ των νευρώνων. Οι συνάψεις με-
ταφέρουν ηλεκτρικά σήματα από τον "αποστολέα" νευρώνα στο "δέκτη" νευρώνα.
Είναι σημαντικό, ότι μία σύναψη μπορεί να διαφέρει σε δύναμη. Μία ισχυρή σύνα-
ψη έχει μεγαλύτερη επίδραση στο κύτταρο-στόχο, ενώ μια αδύναμη σύναψη έχει
μικρότερη επίδραση.
Η νέα έρευνα της ομάδας του J. Lisman, εξηγεί πώς η μνήμη αποθηκεύεται στις
συνάψεις. Η έρευνα βασίστηκε σε προηγούμενες μελέτες που δείχνουν ότι οι με-
ταβολές στη δύναμη των συνάψεων αυτών, είναι καθοριστική κατά την διαδικασία
της μάθησης και της μνήμης. "Είναι πλέον σαφές ότι η μνήμη δεν είναι κωδικοποι-
ημένη από την μεταβολή του αριθμού των εγκεφαλικών κυττάρων, αλλά από τις με-
ταβολές στη δύναμη των συνάψεων," λέει ο Lisman «Μπορείτε πραγματικά να δεί-
τε τώρα ότι όταν συντελείται η μάθηση, κάποιες συνάψεις γίνονται ισχυρότερες και
κάποιες άλλες εξασθενούν."
Αλλά τι είναι αυτό που ελέγχει τη δύναμη μίας σύναψης;
Ο Lisman και άλλοι έχουν ήδη δείξει ότι ένα συγκεκριμένο μόριο που ονομάζεται
Ca/calmodulin – εξαρτώμενη από την πρωτεϊνική κινάση ΙΙ (CaMKII), απαιτείται από
τις συνάψεις για να αλλάξει την ισχύ τους. Η ερευνητική ομάδα αποδεικνύει ότι η
συναπτική ισχύς ελέγχεται από το σύμπλεγμα CaMKII με ένα άλλο μόριο που ονο-
μάζεται NMDAR - τύπος γλουταμινικών υποδοχέων. Ανακαλύφθηκε ότι η ποσότη-
τα αυτού του μοριακού πρωτεϊνικού συμπλέγματος (που καλείται CaMKII / NMDAR
σύμπλεγμα) καθορίζει, στην πράξη πόσο ισχυρή είναι μία σύναψη, και, κατά πάσα
πιθανότητα, το πόσο καλά η μνήμη μπορεί να αποθηκευθεί.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σε μία αδύναμη σύναψη εμφανίζεται ένας μικρός
αριθμός αυτών των πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων, ενώ σε μία ισχυρότερη σύναψη ανευ-
ρίσκεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός αυτών. Σημείο κλειδί του πειράματος ήταν ότι
χρησιμοποιήθηκε μία διαδικασία που μείωσε το ποσό του πρωτεϊνικού συμπλέγ-
ματος. Όταν το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα μειώθηκε η σύναψη έγινε πιο αδύναμη. Αυτή
η αποδυνάμωση ήταν επίμονη, δείχνοντας ότι η μνήμη που αποθηκεύθηκε σε αυ-
τές τις συνάψεις διαγράφηκε.
Η ερευνητική ομάδα για να αποδείξει την υπόθεσή της, αρχικά ενδυνάμωσε την
σύναψη σταδιακά φθάνοντας το σημείο κορεσμού όπου δεν μπορεί να επιτευχθεί
περισσότερη μάθηση και να αποθηκευθεί περισσότερη μνήμη. Στην συνέχεια προ-
στέθηκε, μια χημική ουσία που ονομάζεται CN-19 στην σύναψη, για την οποία υπήρ-
χαν υποθέσεις ότι διαλύει το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα CaMKII / NMDAR. Όπως είχε
προβλεφθεί, η ουσία αποδυνάμωσε την σύναψη, γεγονός που υποδηλώνει την απώ-
λεια μνήμης.
Το τελευταίο πείραμα της ομάδας ήταν το πιο συναρπαστικό. Ξεκίνησε ισχυ-
ροποιώντας τόσο πολύ την σύναψη ώστε έφθασε σε σημείο ¨κορεσμού¨, όπως υπο-
δεικνύεται από το γεγονός ότι καμία περαιτέρω ενίσχυση θα μπορούσε να προκληθεί.
Στη συνέχεια, "διαγράφηκε" η μνήμη με τη χημική ουσία CN-19. Αν η «μνήμη» είχε
πραγματικά σβηστεί, η σύναψη δεν θα έπρεπε πλέον να είναι κορεσμένη. Για να ελέγ-
ξει την υπόθεση αυτή, η ερευνητική ομάδα τόνωσε πάλι την σύναψη και διαπιστώθηκε
ότι θα μπορούσε και πάλι «να μάθει». Αυτά τα ευρήματα στο σύνολο τους αποδει-
κνύουν την ικανότητα του CN19 να σβήσει τη μνήμη μίας σύναψης - ένα κρίσιμο
κριτήριο για την καθιέρωση ότι το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα CaMKII / NMDAR απο-
τελεί το μακρύ μόριο αποθήκευσης μνήμης στον εγκέφαλο.
Εάν η μνήμη γίνει κατανοητή σε βιοχημικό επίπεδο, οι επιπτώσεις θα είναι τε-
ράστιες καθώς πρέπει να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της μνήμης για να
κατανοήσουμε και τις ασθένειες αυτής.
Πηγή: M. Sanhueza, G. Fernandez-Villalobos, I. S. Stein, G. Kasumova, P. Zhang,
K. U. Bayer, N. Otmakhov, J. W. Hell, J. Lisman. Role of the CaMKII/NMDA Receptor
Complex in the Maintenance of Synaptic Strength. Journal of Neuroscience, 2011;
31 (25): 9170 DOI: 10.1523/JNEUROSCI.1250-11.2011
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ «ΓΕΦΥΡΑ» 3
H ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ANTΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
T
ο παιχνίδι αποτελεί ένα από τα αδιαμ-
φισβήτητα δικαιώματα των παιδιών ,
αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους ήδη
από την στιγμή της γέννησής τους . Είναι μέσο ευ-
χαρίστησης και έκφρασης της δημιουργικότητας
τους ,είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους άλ-
λους και με τον εαυτό τους και αποτελεί κατά συ-
νέπεια γόνιμο τρόπο ανάπτυξης των γνωστικών
συναισθηματικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
τους.
Μέσααπότοπαιχνίδιτοπαιδίμαθαίνειτοσώμα
και τον εαυτό του, τις ικανότητες του, εξερευνεί το
περιβάλλον του και δημιουργεί επαφή με τους αν-
θρώπους γύρω του. Το παιχνίδι είναι η δίοδος που
μας επιτρέπουν τα παιδιά να χρησιμοποιούμε
για να προσεγγίσουμε τον κόσμο τους.
Εφόσον οι αναπτυξιακές πτυχές του παιδιού
ξετυλίγονται μέσα από το παιχνίδι αυτό μπορεί
να προσφερθεί και ως αποτελεσματικό μέσο
παρέμβασης σε παιδιά και σε ενήλικες που αντι-
μετωπίζουν ποικίλα κινητικά, ψυχολογικά και
νοητικά προβλήματα.
Η παιγνιοθεραπεία έχει ως στόχο να κάνει ευ-
χάριστη την καθημερινότητα και να ενισχύει
την θεραπευτική προσπάθεια με τρόπο αρεστό
στο παιδί.
Τέσσερα χαρακτηριστικά
της παιγνιοθεραπείας και του
παιχνιδιού γενικά είναι:
• Η επικέντρωση του παι-
χνιδιού στην κατανόηση του
περιβάλλοντος από το παιδί
• Το γεγονός ότι το παιδί
προχωρά στην ανάπτυξη αλλά
παλινδρομεί κιόλας για να ανα-
καλύψει την ταυτότητα του
• Η θεώρηση του παιχνιδιού σαν συμβολική
διαδικασία και
• Το γεγονός ότι το παιχνίδι συμβαίνει και λαμ-
βάνει χώρα σε δικό του χώρο και χρόνο.
Δύο είδη παιχνιδιού υπάρχουν που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στην παιγνιοθεραπεία:
Α) Το φανταστικό παιχνίδι χωρίς εξάρτηση σε
αντικείμενα στο οποίο τα παιδιά υιοθετούν φα-
νταστικούς ρόλους και
Β) Το παιχνίδι με αντικείμενα στο οποίο τα παι-
διά δίνουν διάφορες ιδιότητες στα αντικείμενα
Η παιγνιοθεραπεία είναι μορφή θεραπείας που
χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως θεραπευτικό μέσο.
Υπάρχουν ποικίλες διαδικασίες που εμπεριέχο-
νται σε αυτή τη μορφή θεραπείας και μπορούμε
να τις συνοψίσουμε σε δύο κατηγορίες:
Α) ΔΙΑΓΝΩΣΗ: η συμπεριφορά του παιδιού
κατά το παιχνίδι αποκαλύπτει ενδεικτικά στοιχεία
που αντανακλούν τόσο τις συ-
ναισθηματικές διαταραχές όσο
και δυσκολίες που σχετίζονται με
την κοινωνική αλληλεπίδραση
Β) ΘΕΡΑΠΕΙΑ: το παιχνίδι
αποτελεί αναπαράσταση του κό-
σμου του παιδιού και έτσι είναι
δυνατό το παιδί να εκφράσει
ελεύθερα τα συναισθήματά του.
Για τους ενήλικες με ψυχικές
διαταραχές εφαρμόζεται η δραστηριότητα της κι-
νησιοθεραπείας που συμβάλλει στην διατήρηση
της κινητικότητας και φυσικής κατάστασης των
ασθενών, επανεκπαίδευση και λειτουργική απο-
κατάσταση των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα
και εκμάθηση τρόπων χαλάρωσης σε υπερτονι-
κά άτομα. Επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση σώ-
ματος – πνεύματος η ψυχική ευεξία και χαλάρωση,
η λειτουργία του ατόμου μέσα σε μια ομάδα με
κανόνες (ομαδικό πνεύμα) και η σταδιακή εκ-
δήλωση των συναισθημάτων. Επίσης μέσω της κι-
νησιοθεραπείας βελτιώνεται η λεπτή κινητικό-
τητα, μνήμη – συγκέντρωση, κοινωνικές δεξιό-
τητες.
Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ψυχο-
θεραπευτικού πλαισίου διότι η αρμονικότητα
τηςζωήςτουανθρώπουπερνάειδιαμέσωόχιμόνο
της κατανόησης της ψυχής αλλά και του σώματος.
ART THERAPY
Η
τέχνη στην αγνή της μορφή δεν είναι κάτι που περιορίζεται
σε καλούπια και συγκεκριμένες προσδοκίες είναι η έκφραση
της ψυχής μας με εικόνες , σχέδια , αντικείμενα. Πράγματα
που ίσως κάποιες φορές να μιλάνε για εμάς περισσότερο και από τις
ίδιεςτιςλέξειςκαιτιςεγγεγραμμένεςστομυαλόμαςσυνειδητέςσκέψεις.
Μπορεί να είναι μέχρι και απλές μουντζούρες .
Η εικαστική ψυχοθεραπεία είναι ένα μονοπάτι που κατά κάποιο
τρόποδιευκολύνειτηνδιαδικασίατηςψυχοθεραπείαςκαιανοίγεινέους
δρόμους προσέγγισης δεν έχει ηλικία και προϋποθέσεις και κυρίως δεν
απαιτείκανέναείδοςταλέντου.Αφοράτόσοταπαιδιάόσοκαιτουςενή-
λικες.
Η art therapy ανήκει στα ψυχοκοινωνικά επαγγέλματα προσφέρει
υπηρεσίες στον άνθρωπο , δίνοντας του την ευκαιρία να εξερευνήσει
προσωπικά προβλήματα διαμέσου εξωλεκτικής έκφρασης. Συγκεκρι-
μένα βασίζεται στην δύναμη της εικαστικής έκφρασης (ζωγραφικής ,
πηλού, κολλάζ, φωτογραφίας , άμμου ) ως μέσω επικοινωνίας του ατό-
μου με τον εαυτό του και το περιβάλλον ώστε να αναπτύξει σωματικές
και συναισθηματικές ικανότητες.
Η θεραπευτική προσέγγιση μέσα από την τέχνη αναγνωρίζει τις
καλλιτεχνικές διεργασίες , τις δομές, το περιεχόμενο και τους συνειρ-
μούς.Παράλληλαηθεραπείαμέσωτηςτέχνηςπροσφέρεταικαιωςδια-
γνωστικό εργαλείο ψυχολογικής αξιολόγησης για άτομα ζευγάρια ,
οικογένειες.
Οι εικαστικοί θεραπευτές ενσωματώνουν την προσωπική τους
εκπαίδευση στην τέχνη και την θεραπεία με τις γνώσεις τους πάνω
στους κανόνες που διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά μαζί με γνώ-
σεις στο συμβολισμό της έκφρασης.
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η
Μουσικοθεραπεία είναι μια
μορφή δημιουργικής ψυχοθερα-
πείας μέσω τέχνης κατά την
οποία η προσοχή του θεραπευτή εστιάζε-
ται στην δημιουργία και αξιολόγηση της εξελισ-
σόμενης θεραπευτικής σχέσης με την βοήθεια της
μουσικής και των ήχων. Η σχέση αυτή δημιουργείται
κυρίως μέσω του μουσικού αυτοσχεδιασμού ή της μουσικής ακρόασης,
χωρίς βέβαια να αποκλείει την δυνατότητα λεκτικής επικοινωνίας.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο θεραπευτής και οι συμμετέχοντες
είτε ακούγοντας μουσική, είτε χρησιμοποιώντας απλά μουσικά όργανα που
δεν απαιτούν μουσική γνώση, δημιουργούν ένα μοναδικό μουσικό δρώμε-
νο. Κατά τη μουσικοθεραπευτική διαδικασία, τα άτομα μπορούν να εκφρά-
σουν και να επεξεργαστούν συναισθήματα μέσω της μουσικής, να διευρύ-
νουν τις εμπειρίες και την αυτογνωσία τους, να βελτιώσουν την κοινωνικό-
τητά τους και να αξιοποιήσουν την δημιουργικότητά τους.
O μουσικοθεραπευτής είναι ειδικά εκπαιδευμένος, με άριστες γνώσεις
μουσικής και ψυχολογίας ώστε να οδηγεί και να στηρίζει τη θεραπευτική
διαδικασία με ευαισθησία, δημιουργικότητα και ευελιξία. Έτσι, το μουσικό
δρώμενο γίνεται αντικείμενο συζήτησης, επεξεργασίας και εμβάθυνσης,
εστιάζοντας στην επαναφορά, διατήρηση και προαγωγή της ψυχικής,
σωματικής και πνευματικής υγείας.Η Μουσικοθεραπεία απευθύνεται σε
ενήλικες, εφήβους και παιδιά, εφαρμόζεται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο,
και σε οποιαδήποτε ψυχοσωματική κατάσταση, όπως και άλλες μορφές
ψυχοθεραπείας. Ενδεικτικά, οι μουσικοθεραπευτές αναλαμβάνουν περι-
πτώσεις όπως:
● Ανάπτυξη προσωπικότητας
● Συναισθηματικές/αγχώδεις διαταραχές
● Κατάθλιψη
● Ψυχοσωματικές διαταραχές
● Ψυχιατρικές παθήσεις
● Αναπτυξιακές Διαταραχές (νοητική στέρηση, αυτισμός κλπ)
● Μαθησιακές δυσκολίες
● Ογκολογία
● Νευρολογικές παθήσεις
● Αποκατάσταση-Κοινωνική επανένταξη (ιατρική-ψυχιατρική)
● Γυναικολογία (εγκυμοσύνη, κλπ)
● Απεξάρτηση
● Γεροντολογία
● Παιδιατρική
4 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ
Ο ρόλος της συμβουλευτικής γονέων
στη σωστή αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με δυσκολίες
H
οικογένεια παίζει καθορι-
στικό ρόλο στη ζωή και
την εξέλιξη του ατόμου.
Απόταπρώτακιόλαςδευτερόλεπτα
τη ζωής του το άτομο, λόγω της
αδυναμίας του να αναλάβει πρω-
τοβουλίες και δράσεις, οδηγείται
στη δημιουργία ενός ψυχοσυναι-
σθηματικούδεσμούμετουςγονείς
του.Ηλειτουργίατηςοικογένειαςεί-
ναι πολύ σημαντική για τα μέλη
της, αφού προσφέρει προστασία
και εξασφαλίζει την επιβίωση του
παιδιού,βοηθάστηνανάπτυξήτου
μέσω της ταύτισης προς τους ενή-
λικες, αποτελεί παράδειγμα για τη
σχέσητωνδύοφύλων,δίνειστοπαι-
δί την έννοια της ομάδας, του συ-
νόλουκαιτηςαλληλοβοήθειας.Στα
πλαίσιατηςοικογένειαςτοάτομοδο-
μεί και διαμορφώνει την προσωπι-
κότητά του. Το είδος των σχέσεων
και κατ’ επέκταση των ταυτίσεων
πουθααναπτύξειμετουςπρώτους
σημαντικούς άλλους της ζωής του,
τους γονείς του, αποτελεί το υπό-
βαθρο όλων των άλλων σχέσεων
που θ’ αναπτύξει το άτομο κατά τις
επόμενες φάσεις της κοινωνικής
του εξέλιξης.
Το παιδί αναπτύσσεται καθη-
μερινά, συμμετέχοντας στις επιτυ-
χίες,τιςαποτυχίες,τιςστενοχώριες,
τις χαρές και τις λύπες της οικογέ-
νειαςΟιενισχύσειςκαιοέπαινοςτων
γονιών,οιεπιπλήξειςκαιοιτιμωρίες
που του επιβάλλουν και γενικά ο
τρόπος με τον οποίο το αντιμετω-
πίζουνδιαμορφώνειτοπλαίσιοτης
αυτό-αντίληψής του.
Κατά τη διαδικασία της κοινω-
νικοποίησης του παιδιού, η επί-
δραση των γονιών είναι πολύ με-
γάλη. Για το μικρό παιδί οι γονείς,
όπως ήδη ειπώθηκε, αποτελούν
αντικείμεναταυτίσεων.Οιταυτίσεις
γίνονται ανεξάρτητα, αλλά και σε
σχέσημετοφύλοτωνγονιών.Ημη-
τέρα συμβάλει στη μετάβαση του
παιδιού από τον εγωκεντρικό παι-
δικόκόσμοστονκοινωνικό,χρησι-
μεύει στη γέννηση και ανάπτυξη
της θετικής στάσης απέναντι στην
κοινωνία, ενώ ο πατέρας συντελεί
στηνεκμάθησήτης,μιακαιείναιφο-
ρέας της έξω-οικογενειακής πραγ-
ματικότητας.Ταπαιδιάκαιτωνδύο
φύλων χρειάζονται και τους δύο
γονείςγιατηδόμησητουχαρακτή-
ρακαιτηςπροσωπικότητάςτους.Το
παιδίμέσααπότηνμητέραρίχνειτο
πρώτο βλέμμα στην ολότητά του,
στον εαυτό του.
Το παιδί δεν λειτουργεί αυτό-
νομα και ανεξάρτητα από τα υπό-
λοιπα μέλη της οικογένειάς του.
Επηρεάζεται από αυτά και προσ-
διορίζεται με βάση αυτά. Οποια-
δήποτεαλλαγήστηδομήκαιτηλει-
τουργίατηςοικογένειαςέχειάμεση
επίδρασηκαιστηζωήτουπαιδιού.
Τοπαιδί,ωςτοπιοευαίσθητομέλος
της οικογένειας, εκφράζει με τη
συμπεριφορά του το κλίμα που
επικρατείμέσασεαυτή καισυγκε-
κριμένα στη σχέση των γονιών.
Ότανηαλλαγήστηδομήτηςοικο-
γένειαςείναιαρνητική,αυτήσυνή-
θως αποτυπώνεται με την εκδή-
λωση κάποιου συμπτώματος από
την πλευρά του παιδιού. Το σύ-
μπτωμα που μπορεί να εκδηλώσει
το παιδί ίσως να είναι κάτι απλό,
μπορείόμωςνασυνιστάκαιμιασο-
βαρήδιαταραχήπουναχρειάζεται
εξειδικευμένηπαρέμβασηαπόκά-
ποιον ειδικό ή από μια ομάδα ειδι-
κών (όπως π.χ. μια ενκόπρηση) .
Οι γονείς συνήθως οδηγού-
νταιστοχώροκάποιουειδικούζη-
τώνταςαπόαυτόνναθεραπεύσειτη
διαταραχή ή τη δυσκολία του παι-
διούτους.Πολλέςφορέςτουςπρο-
καλεί μεγάλη έκπληξη όταν ο ειδι-
κόςτουςαναφέρειότιθαπρέπεικαι
οι ίδιοι να λάβουν βοήθεια, δεί-
χνονταςέτσιότιδεναναγνωρίζουν
τη συμβολή τους στη δημιουργία
και την εκδήλωση των δυσκολιών
τουπαιδιούτης.Απότηνάλλη,βέ-
βαια,μπορείνααναγνωρίζουντην
ευθύνη που έχουν για τη διαταρα-
χήτουπαιδιούτους,αλλάναμηνεί-
ναι έτοιμοι να την αναλάβουν ή να
την αντιμετωπίσουν. Φοβούνται
ότιστόχοςτουειδικούείναινατους
ενοχοποιήσει και όχι να τους βοη-
θήσει για να ξεπεραστεί το σύ-
μπτωμα ή η διαταραχή
πουεκδηλώνειτοπαιδί
τους. Παρά τις αντι-
στάσειςκαιτιςαντι-
δράσεις των γο-
νιών, η αντιμετώ-
πισητηςδιαταρα-
χής του παιδιού
δεν μπορεί να
είναι μονομε-
ρής. Η συμ-
βουλευτική
γ ο ν έ ω ν
ίσως και η
ψυχοθε-
ραπείαείναιαναπό-
σπαστο κομμάτι της
θεραπείας.
Γιαναυπάρξεισω-
στή και αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση, η
παρέμβασηθαπρέπει
ναγίνεισεδύοάξονες,
ένας του παιδιού και
ένας των γονιών που μπορεί με
την στάση τους να συντελούν στη
δημιουργία του προβλήματος, ή
νασυμβάλουνστησυντήρησητου.
Ηδουλειάμετουςγονείς,είτεαυτή
είναισυμβουλευτική-υποστηρικτι-
κή είτε είναι ψυχοθεραπευτική,
προσφέρειπλούσιουλικόπουμπο-
ρείναβοηθήσειστηνερμηνείακαι
τηναποκωδικοποίησητωνδυσκο-
λιώντουπαιδιού.Παράλληλα,μέσα
από την παρέμβαση στους γονείς
επιτυγχάνεται σταδιακά η αλλαγή
τηςστάσηςτουςαπέναντιστοπαι-
δί. Η αλλαγή στο τρόπο αντιμετώ-
πισης του παιδιού και των δυσκο-
λιώνπουαυτόαντιμετωπίζει,μπο-
ρεί να συμβάλει στην βελτίωση ή
τηναποκατάστασητωνδυσκολιών
τουπαιδιού.Συχνάέναμεγάλομέ-
ρος της κλινικής αποκατάστασης
οφείλεταιστουςγονείς.Πολλέςφο-
ρές εκείνοι έκαναν καλά το παιδί
τους!
Ότανηπαρέμβασηείναιμονό-
πλευρη και αφορά μόνο το παιδί,
συνήθως είναι ατελέσφορη και
αυτό είτε γιατί οι γονείς δεν γνωρί-
ζουνπώςναχειριστούντοπαιδί,είτε
για δικούς τους λόγους, συνήθως
ασυνείδητους,συντελούνστηδια-
τήρηση των δυσκολιών, προκει-
μένουναδιατηρηθείηομοιόσταση
του οικογενειακού συστήματος.
Πολλές φορές όταν οι γονείς βλέ-
πουν ότι οι δυσκολίες του παιδιού
βελτιώνονται ή τείνουν να αποκα-
τασταθούν, επειδή δεν γνωρίζουν
πώςναχειριστούντιςνέεςισορρο-
πίεςπουπροκύπτουνστονοικογε-
νειακόαστερισμό,πανικόβλητοιή
αυτάρκειςεγκαταλείπουντηθερα-
πεία.
Στηθεραπευτικήπαρέμβαση
μετουςγονείςοειδικόςέχειπρω-
τεύοντα στόχο να αντιμετωπίσει
προοδευτικάκαιχωρίςβιασύνητις
διαφορές και συγκρούσεις μετα-
ξύ των γονιών, έμμεσα και με
στοργή γι’ αυ-
τούς. Να τους
εξηγήσει
ότιηδιαταραχήτουπαιδιούτουςεί-
ναιένασύμπτωμα,μέσωτουοποί-
ουτοπαιδίεκφράζειτηναγωνίατου
για ό,τι συμβαίνει μέσα στην οικο-
γένειαήγενικότεραστοπεριβάλλον.
Στησυνέχειαστόχοςτουειδικούεί-
ναι να στρέψει την προσοχή τους
μακριάαπότοσύμπτωμακαιτησυ-
νακόλουθησυμπεριφοράτουαπο-
διοπομπαίου τράγου και να την
εστιάσει στην υποβόσκουσα αιτία
των προβλημάτων, όπως αυτά εμ-
φανίζονται στη συζυγική σχέση,
κυρίως όταν το σύμπτωμα εμπλέ-
κεται άμεσα με τη σύγκρουση.
Μέσα από τη διερεύνηση της συ-
ζυγικής σχέσης δίνεται η ευκαιρία
στουςγονείςναεπεξεργαστούντα
συναισθήματα τους και να ανακα-
λύψουντιςαιτίεςπουπροκαλούντη
διαταραχήτουπαιδιούτους.Μέσω
τηςψυχοθεραπευτικήςσχέσηςκαι
της μεταβίβασης, έχουν τη δυνα-
τότητα να δουν μέρη του εαυτού
τους που τους ήταν ασυνείδητα
έως τότε, να βρεθεί ο ένας πιο κο-
ντάστονάλλο,αφούισότιμαέχουν
και οι δύο την ευθύνη και τη φρο-
ντίδα του παιδιού τους. Απώτερος
στόχοςτηςθεραπείαςτωνγονιώνεί-
ναι να αποκατασταθεί η επικοινω-
νία και η στοργή μέσα στην οικο-
γένειακαινααποσαφηνιστείορό-
λοςτουκάθεμέλουςμέσασ’αυτήν.
ΠαναγιώταΙακωβάκη,
Ψυχολόγος,
ΕπιστημονικάΥπευθυνη
τουΤμήματοςγιατοΠαιδί,
τονΈφηβοκαιτηνΟικογέ-
νειατουτης
Κ.Μ.Ψ.Υ.Ν.
Φωκίδας
Η
επαφή με την φύση και γε-
νικότερα με την ενασχόληση
με τις καλλιέργειες επανα-
φέρει την ψυχική σωματική και συ-
ναισθηματική υγεία του ατόμου που
περιλαμβάνει την απαλλαγή από το
άγχος και την δυνατότητα ενός χώ-
ρου να ηρεμεί , να ανανεώνει , να
αναζωογονεί , να παρέχει καταφύγιο
ή να προτρέπει στην περίσκεψη.
Έρευνες που έχουν ολοκληρωθεί
αλλά και νέες που διεξάγονται σή-
μερα έχουν δείξει ότι η ενασχόληση
με τη φύση , μια όμορφη θέα από το
παράθυρο , το περ-
πάτημα , η χαλάρωση
, η επαφή με το περι-
βάλλον , το άρωμα
των λουλουδιών , οι
ήχοι της φύσης βελ-
τιώνουν την υγεία
μειώνουν το άγχος
και επιταχύνουν την
ανάρρωση .
Ο χώρος που θα
εργαστούν οι άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα θα πρέπει
να προκαλεί το ενδιαφέρον ,
να ενισχύει την γνώση , την επα-
φή με το φυσικό περιβάλλον ,
ένα τοπίο που θα ανακουφίζει ,
θα ηρεμεί θα προσφέρει το συ-
ναίσθημα της δημιουργίας.
Έτσι λοιπόν στο χώρο του Οι-
κοτροφείου τα μέλη μας με την
υποστήριξη των θεραπευτών
δημιούργησαν έναν κήπο ξεκι-
νώντας τον από την αρχή με με-
γάλη αφοσίωση και ενθουσια-
σμό. Η υπευθυνοποίηση των
μελών μας αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους, ήταν το μεγα-
λύτερο κέρδος της όλης ενέργειας. Το σκάψιμο της γης, το φύ-
τεμα, το πότισμα , η περιποίηση των φυτών ήταν οι καθημερι-
νές τους δραστηριότητες. Το κάθε μέλος είχε να κάνει μια συ-
γκεκριμένη εργασία και αυτό ήταν που τους παρότρυνε πε-
ρισσότερο. Αυτή την στιγμή στο κήπο του Οικοτροφείου μας
υπάρχουν κηπευτικά εποχής, αμπέλι , και θερμοκήπιο με λου-
λούδια.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ «ΓΕΦΥΡΑ» 5
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011
Το περιβάλλον δεν κάνει διακρίσεις. Εσείς;
Η
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί την πιο διαδεδομέ-
νη παγκόσμια γιορ-
τή που ως στόχο
έχει την ανάπτυξη φιλικών και
θετικών προς το περιβάλλον
δράσεων. Ο εορτασμός της
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλ-
λοντος ξεκίνησε το 1972 από
Ηνωμένα Έθνη κι έχει εξελι-
χθεί σε ένα από τα κύρια μέσα
που χρησιμοποιεί η UNEP
(United Nation Environment
Program) για την ανάπτυξη πε-
ριβαλλοντικής συνείδησης και
τον σχεδιασμό στρατηγικών
δράσης. Η UNEP καλεί κάθε
χρόνο όλα τα άτομα της πα-
γκόσμιας κοινότητας με κορύ-
φωση τις εκδηλώσεις της 5ης
Ιουνίου να ενωθούν για να
διεκδικήσουν την ανάπτυξη
περιβαλλοντικής συνείδησης.
Η WED αποτελεί την ημέρα
που όλοι οι άνθρωποι της πα-
γκόσμιας κοινότητας ανεξαρτήτως βιοτικού, εργασιακού ή πολιτισμικού επι-
πέδου ενώνονται για να διεκδικήσουν ένα καθαρότερο, πιο πράσινο και πιο
λαμπρό μέλλον για τους ίδιους και τις μελλοντικές γενιές.
Στα πλαίσια εορτασμού της WED 2011 που ως θέμα είχε “Δάση: Η Φύση
στην Υπηρεσία σας”, καθώς φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ήταν
αφιερωμένη στα δάση, τις υπηρεσίες και τα οφέλη που προσφέρουν, το οι-
κοτροφείο ¨Γλαύκος¨ της Ε.Κ.Ψ κ΄Ψ.Υ ανέπτυξε μία θετική περιβαλλοντική
δράση με την συμμετοχή θεραπευτών, μελών, εθελοντών και χορηγών.
Συγκεκριμένα θέλοντας να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε
το ευρύτερο κοινό του δήμου Λαμιέων για την WED 2011 αλλά και το πώς
οι περιβαλλοντικές μεταβολές έχουν βαθύτερες επιπτώσεις σε όλο το εύρος
της οργανικής και ψυχικής υγείας του σύγχρονου ανθρώπου, την Κυριακή
5 Ιουνίου λειτουργήσαμε ενημερωτικό περίπτερο σε κεντρική πλατεία της
Λαμίας, όπου θεραπευτές, μέλη και εθελοντές μοιράσαμε προς το κοινό άνθη
που ήταν χορηγίες ανθοπωλών της πόλης μας, αναμνηστικά του εορτασμού
της WED 2011 καθώς κι ενημερωτικά έντυπα. Σημαντική βοήθεια σε αυτήν
την προσπάθεια μας, προσέφεραν οι εθελόντριες του Πολιτιστικού Συλλόγου
Μοσχοχωρίου (που ήταν και συμμέτοχοι χορηγοί της εκδήλωσης). Η προ-
σέλευση του κοινού ήταν μεγάλη, δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθούν για
την Ε.Κ.Ψ κ΄Ψ.Υ και το σύνολο των δράσεων της, αναπτύχθηκαν ενδιαφέ-
ρουσες συζητήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ψυχική υγεία
μεταξύ θεραπευτών, μελών και κοινού.
Η δράση αυτή ολο-
κληρώθηκε με μεγάλη επι-
τυχία δημιουργώντας θε-
τικά συναισθήματα σε συμ-
μετέχοντες (θεραπευτές-
μέλη και κοινό), καθώς
βρήκαμε την ευκαιρία να
συναντήσουμε παλιούς φί-
λους και υποστηρικτές της
ΕΚΨ κ΄ ΨΥ και να δημι-
ουργήσουμε νέους, ανα-
νεώνοντας το ραντεβού
μας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2012 και την ανάπτυξη πε-
ρισσότερων θετικών δράσεων.
ΚΟΥΝΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΣΤΟΝΚΗΠΟ
6 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ
Σ
το ερώτημα «τι νόημα έχει
η ημέρα της γυναίκας σή-
μερα η απάντηση είναι
απλή .Πράγματα που σήμερα είναι
αυτονόητα για τις γυναίκες στο δυ-
τικό κόσμο τουλάχιστον όπως το δι-
καίωμα στην ψήφο , στην παιδεία,
στην ελευθερία να ορίζουν οι ίδιες
τη ζωή τους , την επιλογή πάνω
στην μητρότητα , στα εργασιακά δι-
καιώματα και τόσα άλλα δεν ήταν
πάντα αυτονόητα.
Το 2011 γιορτάζουμε τα 100
χρόνια της Ημέρας της Γυναίκας και
την ιδέα πίσω από αυτή τη γιορτή!
Η Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται
παγκοσμίως κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου . Μια ημέ-
ρα αφιερωμένη μόνο στις γυναίκες. Σε κάθε
χώρα το επίκεντρο του εορτασμού είναι ο σε-
βασμός , η εκτίμηση και η αγάπη προς τη φύση
της γυναίκας αλλά και τα οικονομικά , πολιτικά και
κοινωνικά επιτεύγματα της.
Σήμερα αρκετά από τα αι-
τήματα των γυναικών έχουν
ικανοποιηθεί τουλάχιστον στις
αναπτυγμένες χώρες και για
αυτό η Ημέρα της Γυναίκας
έχει χάσει το μεγάλο της νόη-
μα. Ο εορτασμός όμως της
ημέρας της γυναίκας παρα-
μένει επίκαιρος και αναγκαίος.
Σε πολλές χώρες καταπατού-
νται ακόμη τα ανθρώπινα δι-
καιώματα των γυναικών ενώ
το αίτημα για πλήρη ισότητα
των δύο φύλων σε όλο τον κό-
σμο παραμένει ανικανοποίητο
.
Σταπλαίσιατουεορτασμούτηςημέραςτηςγυ-
ναίκας οι τρείς γυναίκες του Οικοτροφείου μας πα-
ραβρέθηκαν στον ετήσιο χορό του «Συλλόγου γυ-
ναικών Μοσχωχορίου».
Η υπεύθυνη του Οικοτροφείου μας απεύθυ-
νε χαιρετισμό και ενημέρωσε τους προσκεκλη-
μένους για την σημασία της «Ημέρας της γυναί-
κας» και ακολούθησε ο εορτασμός με τραγούδι
και χορό. Τα μέλη μας διασκέδασαν και χάρηκαν
για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που τους δόθηκε από
τα μέλη του συλλόγου και για τα καινούργια άτο-
μα που ήρθαν σε επαφή.
8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Σ
τα πλαίσια της εκπαίδευσης και της αγωγής κοινότητας πραγ-
ματοποιήθηκε στο χώρο του Οικοτροφείου ενημέρωση
στους εθελοντές του τμήματος πρόνοιας του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού. Οι εκπαιδευόμενοι ενημερωθήκαν πάνω σε θέματα ψυ-
χικής υγείας , αποκατάστασης , πρόληψης και τρόπους χειρισμού ψυ-
χικά πασχόντων. Στην συνέχεια ακολούθησε συζήτηση όπου οι εθελοντές
είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις στους ενοίκους συγκρί-
νοντας την ζωή τους
στο Ψυχιατρείο και την
ζωή τους σήμερα.
Στο τέλος της συ-
ζήτησης προτάθηκε
από τους εθελοντές
να πραγματοποιηθεί
εκ νέου συνάντηση
έτσι ώστε να εμπλα-
κούν οι ίδιοι στις δρά-
σεις κοινωνικοποίη-
σης των μελών μας.
ΨΥΧΙΚΗ & ΣΩΜΑΤΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ
Στο Οικοτροφείο «Γλαύκος» τους μήνες
Φεβρουάριο - Μάρτιο 2011 , πραγματο-
ποιήθηκε στα πλαίσια των επιμορφωτικών προ-
γραμμάτων των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλί-
κων, (Κ.Ε.Ε.) το πρόγραμμα με θέμα Ψυχική &
Σωματική Υγεία. Στόχος του προγράμματος δεν
ήταν άλλος από το να ενημερωθούν τα μέλη
μας από την ειδική εκπαιδεύτρια πάνω σε θέμα-
τα πρώτων βοηθειών, τρόποι αντιμετώπισης
καθημερινών μικροατυχημάτων, καθώς και
θέματα που αφορούν την σωστή διατροφή και
τρόποι ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία μας
μέσω της πρόληψης.
Η εκπαίδευση των μελών εμπεριείχε και
πρακτική εξάσκηση πάνω στα ίδια τα μέλη με
αποτέλεσμα να κεντρίσει ιδιαίτερα το ενδιαφέ-
ρον τους παρακολουθώντας το πρόγραμμα
μέσω της βιωματικής μεθόδου.
• Για πρώτη χρονιά το Οι-
κοτροφείο αποτέλεσε εκπαι-
δευτικό κέντρο για την εργα-
στηριακή άσκηση των φοιτη-
τών Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λα-
μίας για το μάθημα της Κοι-
νοτικής Νοσηλευτικής. Οι φοι-
τητές πραγματοποιούν την
εργαστηριακή τους άσκηση
μία φορά την εβδομάδα στο
χώρο μας και συμμετέχουν
ενεργά στις ομαδικές δρα-
στηριότητες των ενοίκων. Η
επαφή με νέα άτομα ανατρο-
φοδοτεί τα μέλη μας
τα κάνει πιο δραστή-
ρια καταβάλλοντας
προσπάθεια να επι-
δείξουν τις ικανότη-
τες τους. Ο ενθου-
σιασμός και οι νέες
ιδέες των φοιτητών
τους παρακινεί και
τους αυξάνει το αί-
σθημα της δημιουρ-
γικότητας.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Mάθημα
της Κοινοτικής
Νοσηλευτικής
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ «ΓΕΦΥΡΑ» 7
Η ενημέρωση για θέματα ψυχικής υγείας ευαισθητοποιούν τον
πληθυσμό και τον κάνουν να έρθει πιο κοντά και να κατανοήσει τις
ανάγκες ενός ψυχικά ασθενούς. Οι ομιλίες , τα συνέδρια, είναι ένας
τρόπος ενημέρωσης αλλά δεν αρκεί. Ο πληθυσμός πείθεται και
αποβάλλει τις προκαταλήψεις και τα ταμπού για την ψυχική ασθέ-
νεια μόνο όταν έρθει σε επαφή με τον ψυχικά ασθενή , μιλήσει μαζί
του, παρατηρώντας τον στις καθημερινές του δράσεις στην κοι-
νότητα και στην ενεργή του συμμετοχή στα κοινά.
Στόχος λοιπόν είναι η κοινότητα να συμβάλλει στο έργο μας, και
να συμπεριλάβει τους ανθρώπους αυτούς στους κόλπους της ώστε
και οι ίδιοι οι ασθενείς να καταλάβουν ότι η ζωή τους ανήκει και
είναι ισότιμα μέλη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς το αίσθημα της απόρρι-
ψης.
• Τρία μέλη μας παραβρε-
θήκαν σε χοροσπερίδα της
ενορίας του Αγίου Νεκταρίου
σε κοσμικό κέντρο της πόλης.
• Τρείς από τις γυναίκες του Οικοτροφείου μας συμμετείχαν
σε αποκριάτικο γλέντι του
Συλλόγου Γυναικών Λαμίας
όπου διασκέδασαν, ερχό-
μενοι σε επαφή με άτομα
που τους ήταν ήδη γνώρι-
μα αλλά κάνοντας και νέες
επαφές με τους προσκε-
κλημένους της εκδήλωσης.
Γ
ια 2η χρονιά φέτος τα μέλη μας είχαν την χαρά να συμ-
μετέχουν με τις κατασκευές τους και τις δημιουργίες
τους σε περίπτερο της Π. Ε. Λ. Ήρθαν σε επαφή με πολύ
κόσμο της κοινότητας και η χαρά των μελών ήταν
μεγάλη βλέποντας γνώριμα πρόσω-
πα να τους συγχαίρουν για
τα δημιουργήματα τους.
Η μεγάλη απήχηση του
κοινού μας χαροποίησε
όλους καθώς ζητούσαν
όλοι από τα μέλη μας να
τους ενημερώσουν, ευχαρι-
στούσαν τον κόσμο δίνο-
ντας τους την εφημερίδα του
Οικοτροφείου μας στην
οποία συμμετέχουν και τα ίδια τα μέλη καθώς και άλλο έντυπο
υλικό. Επίσης τα μέλη συμμετείχαν σε ψυχαγωγικές δραστηριό-
τητες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της 45ης Π. Ε. Λ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΣΤΗΝ 45Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
Κέντρο Περιβαλλοντολογικής
Εκπαίδευσης Υπάτης
Αστεροσχολείο Υπάτης
• Στα πλαίσια της
επιμόρφωσης των με-
λών μας πραγματο-
ποιήθηκε ενημερωτι-
κό-επιμορφωτικό
πρόγραμμα του Κέ-
ντρου Περιβαλλο-
ντολογικής Εκπαί-
δευσης Υπάτης από
ειδικούς εκπαιδευτές.
Τα μέλη μας είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν
και να περιηγηθούν σε
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
του Δρυμού Οίτης , στο
Μοναστήρι (Ιερά Μονή
Αγάθωνος) όπου έγινε ξε-
νάγηση από τους εκπαι-
δευτές των Κ.Π.Ε. οι οποί-
οι ανταποκρίθηκαν στις
προσδοκίες των μελών- θε-
ραπευτών. Η επαφή των μελών μας με την φύση , ο περίπατος στο χιο-
νισμένο τοπίο και οι γνώσεις που αποκομίσαμε ήταν πραγματικά μια κα-
ταπληκτική εμπειρία και τα μέλη μας ζήτησαν να επαναληφθεί.
• Το δεύτερο σκέλος
του προγράμματος των
Κ. Π. Ε. περιελάμβανε
την περιήγηση στις Ια-
ματικές Πηγές Λουτρών
Υπάτης καθώς και περί-
πατος στο πάρκο όπου
υπάρχει η πηγή. Έγινε
επίσκεψη στο χώρο του
υδροθεραπευτηρίου
όπου τα μέλη μας ζήτησαν να δοκιμάσουν την εμπειρία της λουτροθε-
ραπείας τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
• Τέσσερα μέλη του Οικοτροφείου μας επισκέφτηκαν το Αστερο-
σχολείο Υπάτης όπου παρακολούθησαν παρουσίαση με σλάιτς για την
λειτουργία του πλανητικού μας συστήματος. Επίσης έμαθαν πληροφο-
ρίες για τους πλανήτες και το αστρικό μας σύστημα και τέλος παρακο-
λούθησαν την θέση των πλανητών σε πραγματικό χρόνο σε αίθουσα
«Πλανητάριο». Αξιοπρόσεκτο ήταν το ότι τα μέλη μας είχαν καλό προ-
σανατολισμό κατά την προβολή με αποτέλεσμα να μπορούν να αντα-
ποκριθούν σε ερωτήσεις των εκπαιδευτικών.
Οιγυναίκες
τουοικοτροφείου
διασκεδάζουν
H
Στις 25 Μαΐου 2011, το Οικοτροφείο Λαμίας
«Γλαύκος» της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυ-
χιατρικής & Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία
με τους άλλους δύο φορείς Ψυχικής Υγείας
Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και Φ.Ε.Ψ.Υ., πραγματοποίησαν ημερί-
δα με θέμα «Η Κρίση και η Ψυχική Υγεία Σήμερα»,
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δή-
μου Λαμιέων.
Η ημερίδα διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία καθώς
η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου γέμισε με εκ-
προσώπους από Συλλόγους και τη Μητρόπολη,
φορείς της πόλης, τοπικούς άρχοντες, εκπαιδευ-
τικούς, γονείς και κυρίως νέους. Χαιρετισμούς απη-
ύθυναν ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κο-
τρωνιάς, ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης κ.
Πάνος Παρχαρίδης και ο απερχόμενος Πρόε-
δρος του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας κ. Κώστας
Χαντζής. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να γίνουν
αντιληπτοί οι τρόποι και οι μηχανισμοί για να αντι-
μετωπιστούν τα προβλήματα από μια περίοδο
έντονων κρίσεων. Ζητήματα όπως η ανεργία , η
κατάθλιψη ο κοινωνικός αποκλεισμός ατόμων ή
και ομάδων , οι επιπτώσεις της κρίσης στο οικο-
γενειακό περιβάλλον , η απόσυρση και απόρριψη
από την κοινωνία ζητήματα που απορρέουν από
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης . Ο άν-
θρωπος στην ζωή του για να επιβιώσει ζητά την
κάλυψη των αναγκών του. Η αγάπη η ασφάλεια,
η εκτίμηση , η αυτοπραγμάτωση , είναι ανάγκες
του ανθρώπου που σε περιόδους οικονομικής κρί-
σης όλα τα παραπάνω τίθενται σε αμφισβήτηση.
Η ανεργία αυξάνει το κάπνισμα , το αλκοόλ, την
παχυσαρκία και την θνησιμότητα ενώ η κατάθλιψη
και οι διαταραχές της ψυχικής υγείας εξελίσσονται
στον υπ΄αριθμόν ένα κίνδυνο για τον σημερινό ερ-
γαζόμενο. Ο κοινωνικός αποκλεισμός επηρεάζει
όλα τα άτομα ,ενώ ο φόβος , η μοναξιά , ο θυμός
που είναι αιτία πολλές φορές εγκληματικότητας
, είναι επιπτώσεις της κρίσης στο κοινωνικό σύ-
νολο. Αν κάποιος κάνει το λάθος και αφεθεί στην
ατμόσφαιρα που δημιουργεί η οικονομική κρίση
κινδυνεύει άμεσα η ψυχική του υγεία. Υπάρχουν
όμως στοιχεία και χαρακτηριστικά με τα οποία
μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση . Οι απαι-
τήσεις της ζωής σε ένα περιβάλλον που ολοένα γί-
νεται απρόβλεπτο , απαιτούν συνεχή προσπάθεια.
Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό όπου αναλύ-
θηκαν διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους
πολίτες και δόθηκαν απαντήσεις από τους τρείς
εισηγητές της ημερίδας.
Η ημερίδα διεξήχθη υπό την αιγίδα της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέ-
ων.
8 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ
O
θεραπευτής δεν είναι τυχαίο
πρόσωπο για τον θεραπευό-
μενο. Στην ψυχοθεραπεία η
κοινωνικήθέσητουθεραπευτή,ηεμ-
φάνισητου(ύψος,βάρος,ενδυμασία,
έκφραση προσώπου), η επίπλωση
του γραφείου (καναπές, πίνακες ζω-
γραφικής, φυτά κλπ) και λειτουργικά
στοιχεία του χώρου επηρεάζουν θε-
τικάήαρνητικάτηθεραπευτικήσυμ-
μαχία. Η θεραπευτική σχέση ρυθμί-
ζεται και από τις ιδιότητες του θερα-
πευτήκαιτουασθενήπχ.ευφυΐα,ευ-
φράδειακαισυνθήκεςτηςζωήςτους.
Οτιδήποτε αυξάνει ρεαλιστικά τις
προσδοκίεςτουθεραπευόμενου,ότι
θαβοηθηθείαπότονθεραπευτήπρέ-
πειναευοδώνεται.Οθεραπευόμενος
βελτιώνεταιλόγωκαιμέσωτηςσχέσης
που δημιουργεί με τον θεραπευτή
του. Μεγάλο ρόλο στη θεραπευτική
σχέσηπαίζουνκαιοιιδιότητεςπουδη-
μιουργούνται στη φαντασία του θε-
ραπευομένουκαιτουθεραπευτήκαι
έχουνσχέσημεταφαινόμενατηςμε-
ταβίβασηςκαιαντιμεταβίβασης.Ημε-
ταβίβασηείναιτασυναισθήματαπου
δημιουργούνται στο θεραπευόμενο
για το θεραπευτή του. Χαρακτηρίζε-
ταιωςθετικήήαρνητικήανάλογαμε
τη στάση του αρρώστου προς το θε-
ραπευτή.Βασίζεταιστιςμακροχρόνιες
εμπειρίες που είχε ο ασθενής με ση-
μαντικάπρόσωπατηςζωήςτουκαιόχι
με το ποιος είναι και πως δρα στην
πραγματικότηταοθεραπευτής.Ημε-
ταβίβαση που κάνει ο κάθε ασθενής
και το κάθε άτομο έχει πάντα ένα
δικότηςπροσωπικόχαρακτήρα.Ημε-
ταβίβαση είναι ο κύριος μοχλός στα-
θεροποίησηςτουασθενή.Μέσααπό
αυτή τη λειτουργία ο ασθενής ταυτί-
ζεται με το θεραπευτή και διαδοχικά
οι ταυτίσεις γίνονται όλο και πιο ώρι-
μες. Αντίστοιχα η αντιμεταβίβαση εί-
ναι το σύνολο των σκέψεων και συ-
ναισθημάτων που δημιουργούνται
στο θεραπευτή από το θεραπευόμε-
νο και που οφείλονται στις εμπειρίες
τουμεσημαντικάπρόσωπαστηζωή
του.Οψυχωσικόςασθενήςμετις«κε-
ραίες» του διαπιστώνει τα βαθύτερα
συναισθήματα του θεραπευτή. Αν ο
θεραπευτήςδενμπορείναελέγξειτο
υλικό της αντιμεταβίβασης , αυτό
μπορεί να δημιουργήσει προβλήμα-
ταστηνψυχοθεραπευτικήδιαδικασία.
Όταν ο ασθενής αισθάνεται ενδια-
φέρον,ενθουσιασμόκαικαλήθέληση
εκ μέρους του θεραπευτή, είναι έτοι-
μος να ανεχθεί ακόμα και την όποια
απειρία του. Η αποτυχία του θερα-
πευτή να αναπτύξει καλή επαφή και
σχέσημετονασθενήευθύνεταισεμε-
γάλοβαθμόγιατηνανα-
ποτελεσματικότητα της
θεραπείας. Καλή επαφή
και σχέση σημαίνει οτι
ανάμεσαστοθεραπευτή
και τον θεραπευόμενο
υπάρχει κατανόηση και
εμπιστοσύνη. Τα λόγια
και οι πράξεις του θερα-
πευτήέχουνμεγαλύτερη
δύναμη απ’ ότι φαίνεται
και αυτό γιατί ο θερα-
πευτήςέχειμιαιδιότυπη
«εξουσία» και γιατί ο θε-
ραπευόμενος είναι «εξαρτημένος»
απόαυτόν.Τοπώςοθεραπευτήςσυ-
μπεριφέρεταικαιαντιδράέχειάμεσες
συνέπειεςστιςψυχικέςκαισωματικές
αντιδράσειςτουασθενή.Πλησιάζου-
μετονασθενήμεισοτιμίακαιόχιμεαί-
σθημα υπεροχής, για να μην ενισχύ-
σουμετηνανασφάλειαήτοφόβοπου
μπορεί να έχει. Όταν η θεραπευτική
σχέσηδιακατέχεταιαπόισοτιμίααπο-
φεύγουμετηναπαξίωσητουασθενή
και τη μη συμμόρφωσή του στη θε-
ραπεία.
Οθεραπευτήςπρέπειναέχειυπο-
μονή και επιμονή και να είναι διατε-
θειμένος να δώσει χρόνο στη δημι-
ουργία της σχέσης με τον άρρωστο.
Διαβεβαιώνειτονασθενήότιβρίσκε-
ται εκεί για να τον ακούσει και να τον
βοηθήσειναβρεθείλύσηστηνκατά-
στασήτου.Δεναμφισβητείαυτάπου
τουλέειοασθενήςκαιπουμπορείνα
είναι στα πλαίσια των παραληρημα-
τικών του ιδεών αλλά προσπαθεί να
του δείξει ότι αντιλαμβάνεται και κα-
τανοείτιςδυσκολίεςτου.Οθεραπευ-
τήςδενπρέπειναείναιδιαχυτικόςπέρα
του δέοντος, ούτε οικείος σε βαθμό
πουμπορείναπαρεξηγήσειοασθενής
ήνατοεκλάβειωςαπειλή.Σημαντικό
επίσηςείναιναείναισυνεπήςσεαυτό
πουκαλείται νακάνειαπέναντιστοθε-
ραπευόμενοκαιφυσικάναμεριμνάγια
τησυνέχειατηςφροντίδαςτουκαιτην
έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων
προβλημάτων του.
Βοηθητικήπροςτονθεραπευτήεί-
ναι η ύπαρξη εποπτείας ατομικής ή
ομαδικής. Σκοπός της εποπτείας δεν
είναι ο έλεγχος ή η μομφή για έναν
άσχημοήκακόχειρισμό.Οεποπτευ-
όμενος πρέπει να ενισχύεται για να
αντέξειτην«επιθετικότητα»τουασθε-
νή και να ενισχύεται η αυτοπεποίθη-
σή του. Παράλληλα πρέπει να διορ-
θώνεται μια λάθος πορεία στην αντι-
μεταβίβαση . Η εποπτεία έχει εκπαι-
δευτικό χαρακτήρα και θεωρητικό
προσανατολισμό. Βοηθά στην ανα-
γνώρισηκαιτηναιτιολόγησητηςσυ-
μπεριφοράς σε σχέση με τα βαθύτε-
ρα κίνητρα του ατόμου, συνήθως
ασυνείδητα.Οεπόπτηςβοηθάτοθε-
ραπευτή στο πώς να χειριστεί θερα-
πευτικάτονασθενήκαισυζητάγιατις
συναισθηματικέςαντιδράσεις καιδυ-
σκολίεςτου,πουμπορείναεμποδίζουν
τηνπρόοδοτηςθεραπείας.Ηεποπτεία
δίνειτηνευκαιρίαγιααύξησητηςκλι-
νικής εμπειρίας και για διαχείριση,
αναγνώριση και επεξεργασία συναι-
σθημάτων.
ΠΡΕΜΕΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ- ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ…
K
λείστηκα στο Νοσοκομείο
γιατί οι γονείς μου δεν μπο-
ρούσαν να με φροντίσουν.
Μεγάλοι άνθρωποι ήταν και εγώ βοη-
θούσα όσο μπορούσα αλλά αρρώ-
στησα ξαφνικά. Η ζωή μου ήταν ξέ-
γνοιαστη μέχρι τότε. Όταν μπήκα στο
Ψυχιατρείο δεν ήξερα τι έκανα. Γύρι-
ζα από την μία άκρη στην άλλη, πότε
στην εκκλησία το πρωί , πότε στο κυ-
λικείο, πότε πέρναγα την μέρα μου
στα παγκάκια του Νοσοκομείου όταν
είχε καλό καιρό. Το ευχάριστο ήταν ότι
μετά από λίγο καιρό δούλεψα εκεί και
πέρναγε η ώρα μου.
Στο κυλικείο έφτιαχνα καφέδες
και με ήξεραν όλοι εκεί. Έπαιρνα χρή-
ματα και μπορούσα να ζω πιο άνετα.
Δηλαδή όχι σπουδαία πράγματα, απλά
μπορούσα να παραγγείλω και ένα
φαγητό από έξω.
ΜΑΝΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
Στο σπίτι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου άκουγα πα-
ραμύθια και ιστορίες… Ιστορίες για νεράιδες που έδιναν
το αμίλητο νερό στους ανθρώπους, ιστορίες για τον πόλεμο, για
τον εμφύλιο, ιστορίες για αγγέλους που κάθε νύχτα έρχονταν στο
προσκεφάλι μας, ιστορίες που πάντα τιμωρούνταν οι κακοί ,ιστο-
ρίες που στο τέλος όλοι ζούσαν καλά και εμείς καλύτερα… Η
φαντασία μου έκανε τους ήρωες να ζωντανεύουν και να περ-
νούν μπροστά απ’ τα μάτια μου. Μεγαλώνοντας τους έκρυψα
σε κάποιο κομμάτι του μυαλού μου και όταν έκανα τα δικά μου
παιδιά τους ξέθαψα για να ακολουθήσω κι εγώ το παράδειγμα
αυτών που μου τα είχαν διηγηθεί.
Η αγάπη μου για τα παραμύθια και τις ιστορίες μου έδω-
σαν την ιδέα να κάνω την Ομάδα Βιβλίου με τους ασθενείς στο
Οικοτροφείο. Στην αρχή ήμουν διστακτική γιατί δεν ήξερα πως
θα την δεχτούν. Όμως με μεγάλη μου χαρά είδα ότι όλοι σχε-
δόν συμμερίζονταν αυτή την αγάπη μου για τα παραμύθια. Διά-
λεγαν τι θα ήθελαν να ακούσουν την επόμενη φορά. Ο Γιάννης
και ο Ανδρέας ιστορίες για μάγους , νεράιδες και γοργόνες, ο Λευ-
τέρης κωμικές ιστορίες του Ναστραδίν Χόντζα, ο Τάκης ιστορίες
απ΄την ελληνική μυθολογία, ο Γρηγόρης και η Κούλα απ’ την Μι-
κρασιατική καταστροφή και ο Δημήτρης με την Κική παραμύ-
θια. Τις γιορτές ιστορίες απ΄ την Βίβλο για την γέννηση του Χρι-
στού , για την Σταύρωση και την Ανάσταση που πάντα άρεσαν
σε όλους.
Το πιο σημαντικό ήταν ότι κάθε φορά που διαβάζαμε μια
ιστορία ο καθένας έλεγε τι είχε ακούσει γι’ αυτή. Πολλές φορές
ό,τι είχαν ακούσει το συνέδεαν με την προσωπική τους ιστο-
ρία και μιλούσαν γι’ αυτή. Για τις χαρές, τις λύπες , τη ζωή, το θά-
νατο , τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τους άκουγα και ήμουν χα-
ρούμενη γιατί κατά ένα μεγάλο μέρος είχαμε πετύχει τον Στό-
χο αυτής της Ομάδας που ήταν να έρθουμε ο ένας κοντά στον
άλλο, να γελάσουμε…να θυμηθούμε…να συγκινηθούμε …να
ονειρευτούμε.
Σύμφωνα με τον Jacques Salome γνωστό Γάλλο ψυχοθε-
ραπευτή οι ιστορίες προξενούν σε αυτόν που τις ακούει ένα «ξύ-
πνημα», μια συνειδητοποίηση, γιατί απευθύνονται κατευθείαν
στο ασυνείδητο. Κάποιος μπορεί να συνδέσει τα γεγονότα και
τις καταστάσεις της ιστορίας που ακούει με τον εαυτό του και
να εισπράξει το νόημα ή το μήνυμα που περιέχει και αντιστοι-
χεί στην συγκεκριμένη στιγμή της ζωής του ή σε κάτι που θέλει
να πετύχει. Αυτές οι συνδέσεις επιτρέπουν να ενωθούν τα κομ-
μάτια του πάζλ της ζωής του και να πάρει ένα νόημα η ύπαρξή
του. Οι ιστορίες έχουν την δύναμη να κινητοποιήσουν το ασυ-
νείδητο και τις αντιστάσεις του ατόμου , να δώσουν ερεθίσμα-
τα στη μνήμη και σε αυτά που ξεχάστηκαν και να προ-
σφέρουν μια άλλη οπτική, ώστε να απο-
κτήσει δημιουργική ενέργεια.
Πολύ θα ήθελα να γί-
νουν αυτά πραγματι-
κότητα και για
τους δικούς μας
ασθενείς να μπορέ-
σουν να αναγνωρί-
σουν και να αναπτύξουν
συναισθήματα και δεξιό-
τητες επικοινωνίας, να κατα-
λάβουν ότι υπάρχει μια εξωτερική
και μια εσωτερική πραγματικότητα κι ότι η εξωτερική δεν αντι-
στοιχεί πάντα στην ουσία των πραγμάτων και ότι πάντα μέσα σε
μια κάμπια υπάρχει μια πεταλούδα.
ΜΠΕΚΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ «ΓΕΦΥΡΑ» 9
Τα παιδικά μου χρόνια
στην Μυτιλήνη
Τ
έτοια εποχή ο Παναγιώ-
της θυμάται πως κατέ-
βαινε στον κάμπο Γέρας
της Μυτιλήνης με όλη την οικογέ-
νεια για τους καλοκαιρινούς μήνες.
Όλες οι οικογένειες του χωριού με-
τακόμιζαν στα θερινά σπιτάκια
(κατούνες) που ήταν μικρά πέ-
τρινα σπιτάκια με σκεπή από κε-
ραμίδι και μικρά παραθυράκια.
Ήμουν δεν ήμουν 7 χρονών που με έβαζαν στο άλογο καβάλα μαζί και όλο το
νοικοκυριό που θα μας χρησίμευε για τους 3-4 μήνες που θα μέναμε στο κάμπο.
Όλοι και όλα ήταν χρήσιμα. Ακόμη και τα ζώα τα παίρναμε μαζί μας , τις κατσίκες
για το γάλα, το γαϊδουράκι και το άλογο για το κουβάλημα και τις μεταφορές. Η
βασική μας καλλιέργεια ήταν το καλαμπόκι. Το καλαμπόκι το χρησιμοποιούσαμε
τροφή για τα ζώα μας , αλλά και για μας. Βγάζαμε αλεύρι από αυτό γιατί δεν υπήρ-
χαν σιτάρια. Η αγαπημένη μας δουλειά με τον αδερφό μου ήταν να οδηγούμε τα
γαϊδουράκια φορτωμένα με τα τσουβάλια από καλαμπόκια στους πέτρινους μύ-
λους όπου θα βγάζαμε το αλεύρι . Ακόμη και σήμερα θυμάμαι με νοσταλγία τις ει-
κόνες αυτές. Επίσης καλλιεργούσαμε χωράφια με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτες
, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, αγγούρια , πεπόνια, καρπούζια κ.α. Δουλεύαμε όλοι σκλη-
ρά μικροί μεγάλοι. Σηκωνόμασταν μικρά παιδάκια μαύρη νύχτα, νυστάζαμε
αλλά έπρεπε να ακολουθήσουμε τους γονείς μας . Τρώγαμε λίγο ψωμάκι ζυμωτό
, πίναμε το γάλα από την κατσίκα και ξεκινούσαμε την δουλειά. Η περιποίηση και
συγκομιδή θα μας επέφερε τα κέρδη για να ζήσουμε.
Τα παιδικά μου χρόνια δεν ήταν ξέγνοιαστα. Δεν παίζαμε, ήμασταν κουρασμένα
από τις δουλειές και λίγες ήταν οι φορές που θα πηγαίναμε στην θάλασσα με τα
άλλα παιδιά. Δύσκολα χρόνια . Το καλοκαίρι στον κάμπο και τον χειμώνα στο χω-
ριό για το μάζεμα της ελιάς.
ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η ζωή μου άλλαξε έστω και αργά…
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η
οικογένεια πριν από ολίγα χρόνια ήταν αλλιώς. Στο σύστημα της
δηλαδή την κυριαρχία την είχε ο πατέρας ενώ συν τον χρόνο ανέ-
λαβε και η μητέρα μαζί με το μεγαλύτερο και με τον λογικότερο γιό
και κατόπιν τα υπόλοιπα κορίτσια της οικογένειας τα οποία είχαν δευτερεύ-
ουσα θέση στην οικογένεια. Ως αναλογία η οικογένεια έδινε μεγαλύτερη
προίκα και μερίδιο κληρονομιάς στα αγόρια ενώ σήμερα τα πράγματα έχουν
αλλάξει. Η προίκα είναι κάπως πιο μικρή λόγω χρεών και ασφαλειών που πλη-
ρώνουμε στο κράτος, για φόρους κληρονομιάς ή άλλων ειδικών λογαρια-
σμών. Τα παιδιά της οικογένειας θα πρέπει να μοιράζονται ισάξια μεταξύ τους
την περιουσία για να μην υπάρχουν αδικίες. Πάντως όπως σκέφτομαι την
σημερινή οικογένεια είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη ζωή για επιβίωση
πολύ περισσότερο από ότι η παλιά οικογένεια και να προηγηθεί με σταθερό-
τητα. Στην δική μου οικογένεια ο πατέρας μου είχε τον κύριο λόγο . Γινόταν
πάντα αυτό που έλεγε. Η μητέρα μου, εγώ και ο αδερφός μου τον ακούγαμε
με προσοχή και δεν φέρναμε αντιρρήσεις στα λεγόμενά του. Υπήρχε σεβα-
σμός στην παλιά οικογένεια στο πρόσωπο του πατέρα.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ «ΓΛΑΥΚΟ»
10 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3

Recomendados

Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4 por
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4Θεόδωρος Γκιώσης
551 vistas12 diapositivas
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 2 por
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 2Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 2
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 2Θεόδωρος Γκιώσης
527 vistas12 diapositivas
Gefyra8 por
Gefyra8Gefyra8
Gefyra8Θεόδωρος Γκιώσης
504 vistas12 diapositivas
12th_Edition_Bridge por
12th_Edition_Bridge12th_Edition_Bridge
12th_Edition_BridgeIoannis Pompogiatzis
243 vistas12 diapositivas
Gefyra9 por
Gefyra9Gefyra9
Gefyra9Θεόδωρος Γκιώσης
515 vistas12 diapositivas
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5 por
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5Θεόδωρος Γκιώσης
649 vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7 por
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7Θεόδωρος Γκιώσης
629 vistas12 diapositivas
Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10 por
Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10
Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10Θεόδωρος Γκιώσης
414 vistas12 diapositivas
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6 por
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6Θεόδωρος Γκιώσης
578 vistas12 diapositivas
ψυχοογκολογία por
ψυχοογκολογία ψυχοογκολογία
ψυχοογκολογία Θεόδωρος Γκιώσης
1.4K vistas2 diapositivas
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4 por
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Θεόδωρος Γκιώσης
1.8K vistas15 diapositivas
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1 por
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1Elina Miaouli
169 vistas8 diapositivas

La actualidad más candente(14)

ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1 por Elina Miaouli
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1
Elina Miaouli169 vistas
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ por ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ por Elina Miaouli
ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Elina Miaouli113 vistas
εθελοντισμός ομάδα 2 por geormak
εθελοντισμός ομάδα 2εθελοντισμός ομάδα 2
εθελοντισμός ομάδα 2
geormak542 vistas
προγραμμα εθελοντισμος por sgroudos
προγραμμα εθελοντισμοςπρογραμμα εθελοντισμος
προγραμμα εθελοντισμος
sgroudos1.7K vistas
ποιοι εκλεγονται στη σαμο εκλογες 2014 por samostimes
ποιοι εκλεγονται στη σαμο εκλογες 2014ποιοι εκλεγονται στη σαμο εκλογες 2014
ποιοι εκλεγονται στη σαμο εκλογες 2014
samostimes1.6K vistas
Aλμα ζωης παρουσιαση por sontelio
Aλμα ζωης παρουσιασηAλμα ζωης παρουσιαση
Aλμα ζωης παρουσιαση
sontelio223 vistas

Destacado

Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 5 por
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 5Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 5
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 5Θεόδωρος Γκιώσης
617 vistas30 diapositivas
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 1 por
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 1Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 1
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 1Θεόδωρος Γκιώσης
755 vistas12 diapositivas
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 4 por
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 4Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 4
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 4Θεόδωρος Γκιώσης
628 vistas16 diapositivas
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 3 por
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 3Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 3
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 3Θεόδωρος Γκιώσης
597 vistas16 diapositivas
Ekpse por
EkpseEkpse
EkpseΘεόδωρος Γκιώσης
1.5K vistas4 diapositivas
Stress k kriseis panikou por
Stress k kriseis panikouStress k kriseis panikou
Stress k kriseis panikouΘεόδωρος Γκιώσης
1.7K vistas16 diapositivas

Destacado(17)

Similar a Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3

ΜΚΟ por
ΜΚΟΜΚΟ
ΜΚΟTsirba Georgia
498 vistas26 diapositivas
¨ΕΡΩ¨ - 16ο ΤΕΥΧΟΣ - (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013) por
¨ΕΡΩ¨ - 16ο ΤΕΥΧΟΣ - (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013) ¨ΕΡΩ¨ - 16ο ΤΕΥΧΟΣ - (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013)
¨ΕΡΩ¨ - 16ο ΤΕΥΧΟΣ - (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.ΡΩ.
951 vistas114 diapositivas
πρόγραμμα αγωγής υγείας por
πρόγραμμα αγωγής υγείαςπρόγραμμα αγωγής υγείας
πρόγραμμα αγωγής υγείαςRodia Mixailidou
1.6K vistas26 diapositivas
Project B(2012-2013) A2_1w por
Project B(2012-2013) A2_1wProject B(2012-2013) A2_1w
Project B(2012-2013) A2_1w5epalpatras
233 vistas14 diapositivas
bioethics & survival but for whom? por
bioethics & survival but for whom?bioethics & survival but for whom?
bioethics & survival but for whom?Panagiotis D. Kalantzis
124 vistas13 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
147 vistas12 diapositivas

Similar a Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3(20)

πρόγραμμα αγωγής υγείας por Rodia Mixailidou
πρόγραμμα αγωγής υγείαςπρόγραμμα αγωγής υγείας
πρόγραμμα αγωγής υγείας
Rodia Mixailidou1.6K vistas
Project B(2012-2013) A2_1w por 5epalpatras
Project B(2012-2013) A2_1wProject B(2012-2013) A2_1w
Project B(2012-2013) A2_1w
5epalpatras233 vistas
Το Περιοδικάκι των Επιστημών: Η αλυσίδα ζωής και πνοής por George Arlapanos
Το Περιοδικάκι των Επιστημών: Η αλυσίδα ζωής και πνοής Το Περιοδικάκι των Επιστημών: Η αλυσίδα ζωής και πνοής
Το Περιοδικάκι των Επιστημών: Η αλυσίδα ζωής και πνοής
George Arlapanos329 vistas
Δωρεά οργάνων σώματος por akapaniaris
Δωρεά οργάνων σώματοςΔωρεά οργάνων σώματος
Δωρεά οργάνων σώματος
akapaniaris3.2K vistas
Εφημερίδα:Μέσα στην είδηση 1 por varalig
Εφημερίδα:Μέσα στην είδηση 1Εφημερίδα:Μέσα στην είδηση 1
Εφημερίδα:Μέσα στην είδηση 1
varalig143 vistas
¨ΕΡΩ¨ - 22ο & 23οΤΕΥΧΟΣ - (ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015) por ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.ΡΩ.
¨ΕΡΩ¨ - 22ο & 23οΤΕΥΧΟΣ - (ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015) ¨ΕΡΩ¨ - 22ο & 23οΤΕΥΧΟΣ - (ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015)
¨ΕΡΩ¨ - 22ο & 23οΤΕΥΧΟΣ - (ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015)
1.5β ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ (ΕΥΘΑΝΑΣΊΑ) por Ελενη Ζαχου
1.5β ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ (ΕΥΘΑΝΑΣΊΑ)1.5β ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ (ΕΥΘΑΝΑΣΊΑ)
1.5β ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ (ΕΥΘΑΝΑΣΊΑ)
Ελενη Ζαχου2.6K vistas
αγιος λουκας por ssuser5d74a6
αγιος λουκαςαγιος λουκας
αγιος λουκας
ssuser5d74a6111 vistas
οικιακη οικονομια εργ. β4 por Eva Krokidi
οικιακη οικονομια εργ. β4οικιακη οικονομια εργ. β4
οικιακη οικονομια εργ. β4
Eva Krokidi915 vistas
ΤΕΥΧΟΣ 1_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ por Elina Miaouli
ΤΕΥΧΟΣ 1_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΤΕΥΧΟΣ 1_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 1_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Elina Miaouli73 vistas
εργασια σταυρογιαννοπουλος β4 por Eva Krokidi
εργασια σταυρογιαννοπουλος β4εργασια σταυρογιαννοπουλος β4
εργασια σταυρογιαννοπουλος β4
Eva Krokidi1.4K vistas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης

Απολογιστική έκθεση 2020 por
Απολογιστική έκθεση 2020Απολογιστική έκθεση 2020
Απολογιστική έκθεση 2020Θεόδωρος Γκιώσης
686 vistas56 diapositivas
Activity Report 2018 por
Activity Report 2018Activity Report 2018
Activity Report 2018Θεόδωρος Γκιώσης
307 vistas27 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Θεόδωρος Γκιώσης
384 vistas12 diapositivas
Αναφορά δράσης Εκψυ por
Αναφορά δράσης ΕκψυΑναφορά δράσης Εκψυ
Αναφορά δράσης ΕκψυΘεόδωρος Γκιώσης
1.9K vistas37 diapositivas
I ora tis_fokidas por
I ora tis_fokidasI ora tis_fokidas
I ora tis_fokidasΘεόδωρος Γκιώσης
205 vistas1 diapositiva
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Θεόδωρος Γκιώσης
1.4K vistas24 diapositivas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης(20)

Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por Θεόδωρος Γκιώσης
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας por Θεόδωρος Γκιώσης
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα ΚαστοριαςΕυχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη por Θεόδωρος Γκιώσης
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη

Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3

 • 1. Ε Τ Ο Σ 2 ο • Α Ρ . Φ Υ Λ Λ Ο Υ 3 • Τ Η Λ . & F A X : 2 2 3 1 0 6 6 3 7 7 • e m a i l : e k p s l a m @ o t e n e t . g r Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 1 OIKOTΡΟΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ «ΓΛΑΥΚΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χλμ. Λαμίας Φραντζή Παγκράτι Λαμίας ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΗΕΝΝΟΙΑΤΟΥΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝΕΛΛΗΝΙΚΟΕΡΥΘΡΟΣΤΑΥΡΟ ΓΕΦΥΡΑ ΨΥΧΙΚΗΥΓΕΙΑΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΚΡΙΣΗ ΗΕταιρίαΚοινωνικήςΨυχιατρικής&ΨυχικήςΥγείαςσυμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης GRUNDTVIG: “Social Competen- ciesfortheCommunityParticipationofPeopleWithDisabilities/SocPart”. ΤοΠρόγραμμαστοχεύειστηνεκπαίδευσηευάλωτωνκοινωνικώνομάδων μεσκοπότηδημιουργίατουκατάλληλουπλαισίουγιατηνκοινωνικήτουςεν- σωμάτωση,τηναυτόνομηδιαβίωση,τηνεργασίακαιτηνκοινωνικοποίησήτους. ΤοΠρόγραμμαστοχεύειεπίσηςστηνευαισθητοποίησητηςκοινότηταςγιατην αλλαγή της στάσης απέναντι στην ψυχική νόσο και την αποφυγή του στίγμα- τος. Αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων θα είναι η δημιουργία ενός σχεδί- ου«άτυπης»εκπαίδευσης,τοοποίοθαφέρεισεεπαφήτοπροσωπικόδιαφό- ρωνφορέων,μέλητηςκοινότηταςκαιεκπρόσωπουςδημόσιωνοργανισμών, μετιςευάλωτεςκοινωνικέςομάδες.ΣτοΠρόγραμμασυμμετέχουνοργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση και υπηρεσίες ψυχικής υγείας από την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελλάδα και την Τσεχία. ΟρόλοςτηςΕ.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.στοΠρόγραμμαείναιηευαισθητοποίησητηςκοι- νότηταςμεστόχοτηστήριξητωνατόμωνμεπροβλήματαψυχικήςυγείας,κα- θώς και η δημοσιοποίηση των δράσεων του Προγράμματος. ΤοΠρόγραμμαέχειδιετήδιάρκειακαιχρηματοδοτείταιμετηνυποστήρι- ξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Grundtvig Τα μέλη και οι θεραπευτές διασκέδασαν σε γειτονικό ταβερνά- κι της περιοχής με ζωντανή μουσική κόβοντας την πρωτοχρονιάτι- κη πίτα τους και δίνοντας ευχές για μια χρονιά γεμάτη υγεία , δημι- ουργία και την ευχή να είμαστε και τη επομένη χρονιά όλοι μαζί να γιορτάσουμε και πάλι. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη όταν άτομα της κοινότητας που διασκέδαζαν στο ταβερνάκι χόρεψαν μαζί με τα μέλη μας και με μεγάλη ευαισθησία είπαν πώς αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν τα καλύτερα για την ζωή τους. ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΓΛΑΥΚΟΣ» Τα μέλη μας στολίζοντας απο- κριάτικα τον χώρο του Οικοτρο- φείου κάλεσαν άτομα της κοινό- τητας για να διασκεδάσουν μαζί και να γιορτάσουν την εορτή της αποκριάς. Μέλη τoυ Οικοτροφείου Ε. Π. Α. Ψ. Υ., ο ιερέας της κοινότητας, μέλη των συλλόγων της πόλης, μέλη των Α. Μ. Ε. Α. καθώς και άτομα της γειτονιάς μεταμφιεσμένοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και διασκέδασαν όλοι μαζί με χορό και τραγούδι. Η υποδοχή έγινε από την υπεύθυνη και ένα μέλος του Οικοτροφείου μας που ευχαρίστησαν τους καλεσμένους μας για την υποστήριξη και συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις μας. AΠΟΚΡΙΑΓΙΟΡΤΗΧΑΡΑΣ ΚΑΙΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ σελ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 σελ5 σελ11 σελ 8 Π ροσδοκίατωνανθρώπωνόλωντωνεποχώνήτανηαποκατάστασητωνφθαρ- μένων οργάνων τους με νέα υγιή, για την εξασφάλιση όχι μόνο της μακροζω- ίας αλλά κυρίως καλύτερης ποιότητας ζωής. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ Σ τις 25 Μαΐου 2011, το Οικοτροφείο Λαμίας «Γλαύκος» της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυ- χικής Υγείας σε συνεργασία με τους άλλους δύο φορείς Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και Φ.Ε.Ψ.Υ., πραγματοποίησαν ημερίδα με θέμα «Η Κρίση και η Ψυχική Υγεία Σήμερα», στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέ- ντρου του Δήμου Λαμιέων.
 • 2. 2 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΛΕΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΑ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ; ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ Π ροσδοκία των ανθρώπων όλων των εποχών ήταν η αποκατάσταση των φθαρμένων οργάνων τους με νέα υγιή, για την εξασφάλιση όχι μόνο της μακροζωίας αλλά κυρίως καλύτερης ποιότητας ζωής. Το όραμα του παρελθόντος έχει γίνει πραγματικότητα στην εποχή μας με την μεγαλύτερη κατάκτηση της ιατρικής του 20 ου αιώνα την μεταμό- σχευση , που έχει καθιερωθεί πλέον σήμερα ως μια θεραπευτική πρα- κτική για την αποκατάσταση των λειτουργιών του σώματος που μέχρι εκείνη την στιγμή είχαν χαθεί και σε μερικές περιπτώσεις είχαν μερικώς υποκατασταθεί από μια μηχανικού τύπου μέθοδο και θεωρείται ως μια νίκη του ανθρώπου στην πάλη με την αρρώστια και το θάνατο. Η πατρί- δα μας είναι η πρώτη χώρα της οποίας οι κάτοικοι συνέλαβαν την ιδέα της μεταμόσχευσης και την εξέφρασαν μέσα από την μυθολογία και την αρχαιότητα. Είναι η χώρα στην οποία πρωτοπεριγράφτηκε η αναγεννητική ικανό- τητα του ήπατος μέσο του μύθου του Προμηθέα Δεσμώτη, περίπου 3000 χρόνια προτού η επιστήμη αντιληφθεί και αρχίσει να μελετά αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο. Στην ορθόδοξη εκκλησία η πρώτη αναφορά χρονολογείται όταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός παρενέβη και συγκόλλησε το δεξί αυτί ενός υπηρέτη. Η εκκλησιαστική ιστορία μας διδάσκει το θαύμα των Αγίων Πατέρων και προστατών της ιατρικής Κοσμά και Δαμιανού. Οι άγιοι που ήταν και για- τροί,μετάαπόκατανυκτικήπροσευχήακρωτηρίασανένακάτωάκροπου είχεπροσβληθείαπόκακοήθηόγκοκαιμεταμόσχευσανστηθέσητουένα υγιές που πήραν από έναν Αιθίοπα που είχε πεθάνει πρόσφατα. Οι δότες νεφρικών μοσχευμάτων διακρίνονται σε ζωντανούς και πτω- ματικούς . Διεθνώς η μεγαλύτερη πηγή είναι οι πτωματικοί δότες. Οι συγ- γενείς ζωντανοί δότες θεωρούνται η καλύτερη πηγή οργάνων για νεφρι- κήμεταμόσχευση,ακολουθούνοιμησυγγενείςζωντανοίδότεςκαιτελευ- ταίοι έρχονται οι πτωματικοί. Ομεγάλοςχρόνοςαναμονήςσεσυνδυασμόμετοαυστηρόνομικόπλαίσιο οδηγούν πολλούς ασθενείς σε αναζήτηση λύσης στο εξωτερικό. Στην Ινδία και μερικές χώρες της Ν. Αμερικής δεν υπάρχει νομοθεσία που να απαγορεύει την μεταμόσχευση οργάνων από μη συγγενείς δότες με απο- τέλεσμα ορισμένοι να προσφέρονται να πουλήσουν τον ένα νεφρό ή έναν κερατοειδή τους χιτώνα για να λύσουν το πρόβλημα της επιβίωσης τους. Δυστυχώς, ενώ τα μηνύματα από το διεθνές περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και οι επιτυχίες των Ελλήνων ιατρών μας υπόσχονται πολλά και δίνουν ελπίδα για το μέλλον, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τον αριθμό των πραγματοποιούμενων μεταμοσχεύσεων από πτω- ματικούςδότες.Καιαυτόοφείλεταιστογεγονόςότιημεγάληπλειοψηφία των πολιτών νιώθει έντονη ανασφάλεια, κυριαρχείται από χρόνιες προ- καταλήψεις και ηθικές αναστολές, αντιμετωπίζει με απροθυμία και αρνη- τισμό την ιδέα της δωρεάς οργάνων σώματος. Υπόστρωμα της φοβισμέ- νης ελληνικής κοινωνίας είναι το έλλειμμα σωστής, επαρκούς και υπεύ- θυνης ενημέρωσης των πολιτών. Οι βασικοί παράγοντες που θα βοηθούσαν να φτάσει η χώρα μας σε υψηλά επίπεδα είναι δυο, ο άνθρωπος και η πολιτεία. Εάν δεν πεισθεί ο ίδιος ο πολίτης για την αναγκαιότητα της δωρεάς και δεν συνειδητοποιή- σει ο ίδιος πόσο το δώρο ζωής που προσφέρει μπορεί να ωφελήσει πολ- λούς άλλους, όσα μέτρα να πάρει η πολιτεία, όσες μονάδες όσα κέντρα και να δημιουργήσει το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Και αντίστροφα εάν η πολιτεία δεν οργανώσει, δεν καταγράψει, δεν ενι- σχύσει και δεν συντονίσει την μεταμοσχευτική προσπάθεια, κάθε καλο- προαίρετη βούληση, κάθε διάθεση προσφοράς θα πάει χαμένη. Υπάρχει κάτι πολύτιμο που μόνο εσύ μπορείς να προσφέρεις, γίνεδωρητήςαίματοςκαιοργάνωνγιατίμπορείναείσαιεσύπου θα το χρειαστείς κάποια στιγμή. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ Εκπρόσωπος της ΠΟΝ για την Στερεά Ελλάδα και αντιπρόεδος του Συλλόγου Νεφροπαθών Ν. Φθιώτιδας. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΝΑΝΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑ Αναρωτηθήκατε ποτέ που έχετε βάλει τα κλειδιά σας, έχετε προσπαθήσει να μάθετε μία νέα γλώσσα ή έχετε προσπαθήσει να ανακα- λέσετε ονόματα σε ένα πάρτυ; Η νέα έρευνα του Εργαστηρίου του J.Lisman από το Πανεπιστή- μιο Brandeis έχει επισημάνει ένα μόριο το οποίο είναι κεντρικής σημασίας κατά την δια- δικασία με την οποία η μνήμη αποθηκεύεται στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου στο Jour- nal of Neuroscience περιγράφονται καινούρια ευρήματα. Ο εγκέφαλος αποτελείται από νευρώνες που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από δομές που ονομάζονται συ- νάψεις, και αποτελούν το σημείο επαφής μεταξύ των νευρώνων. Οι συνάψεις με- ταφέρουν ηλεκτρικά σήματα από τον "αποστολέα" νευρώνα στο "δέκτη" νευρώνα. Είναι σημαντικό, ότι μία σύναψη μπορεί να διαφέρει σε δύναμη. Μία ισχυρή σύνα- ψη έχει μεγαλύτερη επίδραση στο κύτταρο-στόχο, ενώ μια αδύναμη σύναψη έχει μικρότερη επίδραση. Η νέα έρευνα της ομάδας του J. Lisman, εξηγεί πώς η μνήμη αποθηκεύεται στις συνάψεις. Η έρευνα βασίστηκε σε προηγούμενες μελέτες που δείχνουν ότι οι με- ταβολές στη δύναμη των συνάψεων αυτών, είναι καθοριστική κατά την διαδικασία της μάθησης και της μνήμης. "Είναι πλέον σαφές ότι η μνήμη δεν είναι κωδικοποι- ημένη από την μεταβολή του αριθμού των εγκεφαλικών κυττάρων, αλλά από τις με- ταβολές στη δύναμη των συνάψεων," λέει ο Lisman «Μπορείτε πραγματικά να δεί- τε τώρα ότι όταν συντελείται η μάθηση, κάποιες συνάψεις γίνονται ισχυρότερες και κάποιες άλλες εξασθενούν." Αλλά τι είναι αυτό που ελέγχει τη δύναμη μίας σύναψης; Ο Lisman και άλλοι έχουν ήδη δείξει ότι ένα συγκεκριμένο μόριο που ονομάζεται Ca/calmodulin – εξαρτώμενη από την πρωτεϊνική κινάση ΙΙ (CaMKII), απαιτείται από τις συνάψεις για να αλλάξει την ισχύ τους. Η ερευνητική ομάδα αποδεικνύει ότι η συναπτική ισχύς ελέγχεται από το σύμπλεγμα CaMKII με ένα άλλο μόριο που ονο- μάζεται NMDAR - τύπος γλουταμινικών υποδοχέων. Ανακαλύφθηκε ότι η ποσότη- τα αυτού του μοριακού πρωτεϊνικού συμπλέγματος (που καλείται CaMKII / NMDAR σύμπλεγμα) καθορίζει, στην πράξη πόσο ισχυρή είναι μία σύναψη, και, κατά πάσα πιθανότητα, το πόσο καλά η μνήμη μπορεί να αποθηκευθεί. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σε μία αδύναμη σύναψη εμφανίζεται ένας μικρός αριθμός αυτών των πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων, ενώ σε μία ισχυρότερη σύναψη ανευ- ρίσκεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός αυτών. Σημείο κλειδί του πειράματος ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε μία διαδικασία που μείωσε το ποσό του πρωτεϊνικού συμπλέγ- ματος. Όταν το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα μειώθηκε η σύναψη έγινε πιο αδύναμη. Αυτή η αποδυνάμωση ήταν επίμονη, δείχνοντας ότι η μνήμη που αποθηκεύθηκε σε αυ- τές τις συνάψεις διαγράφηκε. Η ερευνητική ομάδα για να αποδείξει την υπόθεσή της, αρχικά ενδυνάμωσε την σύναψη σταδιακά φθάνοντας το σημείο κορεσμού όπου δεν μπορεί να επιτευχθεί περισσότερη μάθηση και να αποθηκευθεί περισσότερη μνήμη. Στην συνέχεια προ- στέθηκε, μια χημική ουσία που ονομάζεται CN-19 στην σύναψη, για την οποία υπήρ- χαν υποθέσεις ότι διαλύει το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα CaMKII / NMDAR. Όπως είχε προβλεφθεί, η ουσία αποδυνάμωσε την σύναψη, γεγονός που υποδηλώνει την απώ- λεια μνήμης. Το τελευταίο πείραμα της ομάδας ήταν το πιο συναρπαστικό. Ξεκίνησε ισχυ- ροποιώντας τόσο πολύ την σύναψη ώστε έφθασε σε σημείο ¨κορεσμού¨, όπως υπο- δεικνύεται από το γεγονός ότι καμία περαιτέρω ενίσχυση θα μπορούσε να προκληθεί. Στη συνέχεια, "διαγράφηκε" η μνήμη με τη χημική ουσία CN-19. Αν η «μνήμη» είχε πραγματικά σβηστεί, η σύναψη δεν θα έπρεπε πλέον να είναι κορεσμένη. Για να ελέγ- ξει την υπόθεση αυτή, η ερευνητική ομάδα τόνωσε πάλι την σύναψη και διαπιστώθηκε ότι θα μπορούσε και πάλι «να μάθει». Αυτά τα ευρήματα στο σύνολο τους αποδει- κνύουν την ικανότητα του CN19 να σβήσει τη μνήμη μίας σύναψης - ένα κρίσιμο κριτήριο για την καθιέρωση ότι το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα CaMKII / NMDAR απο- τελεί το μακρύ μόριο αποθήκευσης μνήμης στον εγκέφαλο. Εάν η μνήμη γίνει κατανοητή σε βιοχημικό επίπεδο, οι επιπτώσεις θα είναι τε- ράστιες καθώς πρέπει να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της μνήμης για να κατανοήσουμε και τις ασθένειες αυτής. Πηγή: M. Sanhueza, G. Fernandez-Villalobos, I. S. Stein, G. Kasumova, P. Zhang, K. U. Bayer, N. Otmakhov, J. W. Hell, J. Lisman. Role of the CaMKII/NMDA Receptor Complex in the Maintenance of Synaptic Strength. Journal of Neuroscience, 2011; 31 (25): 9170 DOI: 10.1523/JNEUROSCI.1250-11.2011
 • 3. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ «ΓΕΦΥΡΑ» 3 H ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ANTΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ T ο παιχνίδι αποτελεί ένα από τα αδιαμ- φισβήτητα δικαιώματα των παιδιών , αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους ήδη από την στιγμή της γέννησής τους . Είναι μέσο ευ- χαρίστησης και έκφρασης της δημιουργικότητας τους ,είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους άλ- λους και με τον εαυτό τους και αποτελεί κατά συ- νέπεια γόνιμο τρόπο ανάπτυξης των γνωστικών συναισθηματικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Μέσααπότοπαιχνίδιτοπαιδίμαθαίνειτοσώμα και τον εαυτό του, τις ικανότητες του, εξερευνεί το περιβάλλον του και δημιουργεί επαφή με τους αν- θρώπους γύρω του. Το παιχνίδι είναι η δίοδος που μας επιτρέπουν τα παιδιά να χρησιμοποιούμε για να προσεγγίσουμε τον κόσμο τους. Εφόσον οι αναπτυξιακές πτυχές του παιδιού ξετυλίγονται μέσα από το παιχνίδι αυτό μπορεί να προσφερθεί και ως αποτελεσματικό μέσο παρέμβασης σε παιδιά και σε ενήλικες που αντι- μετωπίζουν ποικίλα κινητικά, ψυχολογικά και νοητικά προβλήματα. Η παιγνιοθεραπεία έχει ως στόχο να κάνει ευ- χάριστη την καθημερινότητα και να ενισχύει την θεραπευτική προσπάθεια με τρόπο αρεστό στο παιδί. Τέσσερα χαρακτηριστικά της παιγνιοθεραπείας και του παιχνιδιού γενικά είναι: • Η επικέντρωση του παι- χνιδιού στην κατανόηση του περιβάλλοντος από το παιδί • Το γεγονός ότι το παιδί προχωρά στην ανάπτυξη αλλά παλινδρομεί κιόλας για να ανα- καλύψει την ταυτότητα του • Η θεώρηση του παιχνιδιού σαν συμβολική διαδικασία και • Το γεγονός ότι το παιχνίδι συμβαίνει και λαμ- βάνει χώρα σε δικό του χώρο και χρόνο. Δύο είδη παιχνιδιού υπάρχουν που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παιγνιοθεραπεία: Α) Το φανταστικό παιχνίδι χωρίς εξάρτηση σε αντικείμενα στο οποίο τα παιδιά υιοθετούν φα- νταστικούς ρόλους και Β) Το παιχνίδι με αντικείμενα στο οποίο τα παι- διά δίνουν διάφορες ιδιότητες στα αντικείμενα Η παιγνιοθεραπεία είναι μορφή θεραπείας που χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως θεραπευτικό μέσο. Υπάρχουν ποικίλες διαδικασίες που εμπεριέχο- νται σε αυτή τη μορφή θεραπείας και μπορούμε να τις συνοψίσουμε σε δύο κατηγορίες: Α) ΔΙΑΓΝΩΣΗ: η συμπεριφορά του παιδιού κατά το παιχνίδι αποκαλύπτει ενδεικτικά στοιχεία που αντανακλούν τόσο τις συ- ναισθηματικές διαταραχές όσο και δυσκολίες που σχετίζονται με την κοινωνική αλληλεπίδραση Β) ΘΕΡΑΠΕΙΑ: το παιχνίδι αποτελεί αναπαράσταση του κό- σμου του παιδιού και έτσι είναι δυνατό το παιδί να εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματά του. Για τους ενήλικες με ψυχικές διαταραχές εφαρμόζεται η δραστηριότητα της κι- νησιοθεραπείας που συμβάλλει στην διατήρηση της κινητικότητας και φυσικής κατάστασης των ασθενών, επανεκπαίδευση και λειτουργική απο- κατάσταση των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και εκμάθηση τρόπων χαλάρωσης σε υπερτονι- κά άτομα. Επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση σώ- ματος – πνεύματος η ψυχική ευεξία και χαλάρωση, η λειτουργία του ατόμου μέσα σε μια ομάδα με κανόνες (ομαδικό πνεύμα) και η σταδιακή εκ- δήλωση των συναισθημάτων. Επίσης μέσω της κι- νησιοθεραπείας βελτιώνεται η λεπτή κινητικό- τητα, μνήμη – συγκέντρωση, κοινωνικές δεξιό- τητες. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ψυχο- θεραπευτικού πλαισίου διότι η αρμονικότητα τηςζωήςτουανθρώπουπερνάειδιαμέσωόχιμόνο της κατανόησης της ψυχής αλλά και του σώματος. ART THERAPY Η τέχνη στην αγνή της μορφή δεν είναι κάτι που περιορίζεται σε καλούπια και συγκεκριμένες προσδοκίες είναι η έκφραση της ψυχής μας με εικόνες , σχέδια , αντικείμενα. Πράγματα που ίσως κάποιες φορές να μιλάνε για εμάς περισσότερο και από τις ίδιεςτιςλέξειςκαιτιςεγγεγραμμένεςστομυαλόμαςσυνειδητέςσκέψεις. Μπορεί να είναι μέχρι και απλές μουντζούρες . Η εικαστική ψυχοθεραπεία είναι ένα μονοπάτι που κατά κάποιο τρόποδιευκολύνειτηνδιαδικασίατηςψυχοθεραπείαςκαιανοίγεινέους δρόμους προσέγγισης δεν έχει ηλικία και προϋποθέσεις και κυρίως δεν απαιτείκανέναείδοςταλέντου.Αφοράτόσοταπαιδιάόσοκαιτουςενή- λικες. Η art therapy ανήκει στα ψυχοκοινωνικά επαγγέλματα προσφέρει υπηρεσίες στον άνθρωπο , δίνοντας του την ευκαιρία να εξερευνήσει προσωπικά προβλήματα διαμέσου εξωλεκτικής έκφρασης. Συγκεκρι- μένα βασίζεται στην δύναμη της εικαστικής έκφρασης (ζωγραφικής , πηλού, κολλάζ, φωτογραφίας , άμμου ) ως μέσω επικοινωνίας του ατό- μου με τον εαυτό του και το περιβάλλον ώστε να αναπτύξει σωματικές και συναισθηματικές ικανότητες. Η θεραπευτική προσέγγιση μέσα από την τέχνη αναγνωρίζει τις καλλιτεχνικές διεργασίες , τις δομές, το περιεχόμενο και τους συνειρ- μούς.Παράλληλαηθεραπείαμέσωτηςτέχνηςπροσφέρεταικαιωςδια- γνωστικό εργαλείο ψυχολογικής αξιολόγησης για άτομα ζευγάρια , οικογένειες. Οι εικαστικοί θεραπευτές ενσωματώνουν την προσωπική τους εκπαίδευση στην τέχνη και την θεραπεία με τις γνώσεις τους πάνω στους κανόνες που διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά μαζί με γνώ- σεις στο συμβολισμό της έκφρασης. ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η Μουσικοθεραπεία είναι μια μορφή δημιουργικής ψυχοθερα- πείας μέσω τέχνης κατά την οποία η προσοχή του θεραπευτή εστιάζε- ται στην δημιουργία και αξιολόγηση της εξελισ- σόμενης θεραπευτικής σχέσης με την βοήθεια της μουσικής και των ήχων. Η σχέση αυτή δημιουργείται κυρίως μέσω του μουσικού αυτοσχεδιασμού ή της μουσικής ακρόασης, χωρίς βέβαια να αποκλείει την δυνατότητα λεκτικής επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο θεραπευτής και οι συμμετέχοντες είτε ακούγοντας μουσική, είτε χρησιμοποιώντας απλά μουσικά όργανα που δεν απαιτούν μουσική γνώση, δημιουργούν ένα μοναδικό μουσικό δρώμε- νο. Κατά τη μουσικοθεραπευτική διαδικασία, τα άτομα μπορούν να εκφρά- σουν και να επεξεργαστούν συναισθήματα μέσω της μουσικής, να διευρύ- νουν τις εμπειρίες και την αυτογνωσία τους, να βελτιώσουν την κοινωνικό- τητά τους και να αξιοποιήσουν την δημιουργικότητά τους. O μουσικοθεραπευτής είναι ειδικά εκπαιδευμένος, με άριστες γνώσεις μουσικής και ψυχολογίας ώστε να οδηγεί και να στηρίζει τη θεραπευτική διαδικασία με ευαισθησία, δημιουργικότητα και ευελιξία. Έτσι, το μουσικό δρώμενο γίνεται αντικείμενο συζήτησης, επεξεργασίας και εμβάθυνσης, εστιάζοντας στην επαναφορά, διατήρηση και προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και πνευματικής υγείας.Η Μουσικοθεραπεία απευθύνεται σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά, εφαρμόζεται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, και σε οποιαδήποτε ψυχοσωματική κατάσταση, όπως και άλλες μορφές ψυχοθεραπείας. Ενδεικτικά, οι μουσικοθεραπευτές αναλαμβάνουν περι- πτώσεις όπως: ● Ανάπτυξη προσωπικότητας ● Συναισθηματικές/αγχώδεις διαταραχές ● Κατάθλιψη ● Ψυχοσωματικές διαταραχές ● Ψυχιατρικές παθήσεις ● Αναπτυξιακές Διαταραχές (νοητική στέρηση, αυτισμός κλπ) ● Μαθησιακές δυσκολίες ● Ογκολογία ● Νευρολογικές παθήσεις ● Αποκατάσταση-Κοινωνική επανένταξη (ιατρική-ψυχιατρική) ● Γυναικολογία (εγκυμοσύνη, κλπ) ● Απεξάρτηση ● Γεροντολογία ● Παιδιατρική
 • 4. 4 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ρόλος της συμβουλευτικής γονέων στη σωστή αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με δυσκολίες H οικογένεια παίζει καθορι- στικό ρόλο στη ζωή και την εξέλιξη του ατόμου. Απόταπρώτακιόλαςδευτερόλεπτα τη ζωής του το άτομο, λόγω της αδυναμίας του να αναλάβει πρω- τοβουλίες και δράσεις, οδηγείται στη δημιουργία ενός ψυχοσυναι- σθηματικούδεσμούμετουςγονείς του.Ηλειτουργίατηςοικογένειαςεί- ναι πολύ σημαντική για τα μέλη της, αφού προσφέρει προστασία και εξασφαλίζει την επιβίωση του παιδιού,βοηθάστηνανάπτυξήτου μέσω της ταύτισης προς τους ενή- λικες, αποτελεί παράδειγμα για τη σχέσητωνδύοφύλων,δίνειστοπαι- δί την έννοια της ομάδας, του συ- νόλουκαιτηςαλληλοβοήθειας.Στα πλαίσιατηςοικογένειαςτοάτομοδο- μεί και διαμορφώνει την προσωπι- κότητά του. Το είδος των σχέσεων και κατ’ επέκταση των ταυτίσεων πουθααναπτύξειμετουςπρώτους σημαντικούς άλλους της ζωής του, τους γονείς του, αποτελεί το υπό- βαθρο όλων των άλλων σχέσεων που θ’ αναπτύξει το άτομο κατά τις επόμενες φάσεις της κοινωνικής του εξέλιξης. Το παιδί αναπτύσσεται καθη- μερινά, συμμετέχοντας στις επιτυ- χίες,τιςαποτυχίες,τιςστενοχώριες, τις χαρές και τις λύπες της οικογέ- νειαςΟιενισχύσειςκαιοέπαινοςτων γονιών,οιεπιπλήξειςκαιοιτιμωρίες που του επιβάλλουν και γενικά ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετω- πίζουνδιαμορφώνειτοπλαίσιοτης αυτό-αντίληψής του. Κατά τη διαδικασία της κοινω- νικοποίησης του παιδιού, η επί- δραση των γονιών είναι πολύ με- γάλη. Για το μικρό παιδί οι γονείς, όπως ήδη ειπώθηκε, αποτελούν αντικείμεναταυτίσεων.Οιταυτίσεις γίνονται ανεξάρτητα, αλλά και σε σχέσημετοφύλοτωνγονιών.Ημη- τέρα συμβάλει στη μετάβαση του παιδιού από τον εγωκεντρικό παι- δικόκόσμοστονκοινωνικό,χρησι- μεύει στη γέννηση και ανάπτυξη της θετικής στάσης απέναντι στην κοινωνία, ενώ ο πατέρας συντελεί στηνεκμάθησήτης,μιακαιείναιφο- ρέας της έξω-οικογενειακής πραγ- ματικότητας.Ταπαιδιάκαιτωνδύο φύλων χρειάζονται και τους δύο γονείςγιατηδόμησητουχαρακτή- ρακαιτηςπροσωπικότητάςτους.Το παιδίμέσααπότηνμητέραρίχνειτο πρώτο βλέμμα στην ολότητά του, στον εαυτό του. Το παιδί δεν λειτουργεί αυτό- νομα και ανεξάρτητα από τα υπό- λοιπα μέλη της οικογένειάς του. Επηρεάζεται από αυτά και προσ- διορίζεται με βάση αυτά. Οποια- δήποτεαλλαγήστηδομήκαιτηλει- τουργίατηςοικογένειαςέχειάμεση επίδρασηκαιστηζωήτουπαιδιού. Τοπαιδί,ωςτοπιοευαίσθητομέλος της οικογένειας, εκφράζει με τη συμπεριφορά του το κλίμα που επικρατείμέσασεαυτή καισυγκε- κριμένα στη σχέση των γονιών. Ότανηαλλαγήστηδομήτηςοικο- γένειαςείναιαρνητική,αυτήσυνή- θως αποτυπώνεται με την εκδή- λωση κάποιου συμπτώματος από την πλευρά του παιδιού. Το σύ- μπτωμα που μπορεί να εκδηλώσει το παιδί ίσως να είναι κάτι απλό, μπορείόμωςνασυνιστάκαιμιασο- βαρήδιαταραχήπουναχρειάζεται εξειδικευμένηπαρέμβασηαπόκά- ποιον ειδικό ή από μια ομάδα ειδι- κών (όπως π.χ. μια ενκόπρηση) . Οι γονείς συνήθως οδηγού- νταιστοχώροκάποιουειδικούζη- τώνταςαπόαυτόνναθεραπεύσειτη διαταραχή ή τη δυσκολία του παι- διούτους.Πολλέςφορέςτουςπρο- καλεί μεγάλη έκπληξη όταν ο ειδι- κόςτουςαναφέρειότιθαπρέπεικαι οι ίδιοι να λάβουν βοήθεια, δεί- χνονταςέτσιότιδεναναγνωρίζουν τη συμβολή τους στη δημιουργία και την εκδήλωση των δυσκολιών τουπαιδιούτης.Απότηνάλλη,βέ- βαια,μπορείνααναγνωρίζουντην ευθύνη που έχουν για τη διαταρα- χήτουπαιδιούτους,αλλάναμηνεί- ναι έτοιμοι να την αναλάβουν ή να την αντιμετωπίσουν. Φοβούνται ότιστόχοςτουειδικούείναινατους ενοχοποιήσει και όχι να τους βοη- θήσει για να ξεπεραστεί το σύ- μπτωμα ή η διαταραχή πουεκδηλώνειτοπαιδί τους. Παρά τις αντι- στάσειςκαιτιςαντι- δράσεις των γο- νιών, η αντιμετώ- πισητηςδιαταρα- χής του παιδιού δεν μπορεί να είναι μονομε- ρής. Η συμ- βουλευτική γ ο ν έ ω ν ίσως και η ψυχοθε- ραπείαείναιαναπό- σπαστο κομμάτι της θεραπείας. Γιαναυπάρξεισω- στή και αποτελεσμα- τική αντιμετώπιση, η παρέμβασηθαπρέπει ναγίνεισεδύοάξονες, ένας του παιδιού και ένας των γονιών που μπορεί με την στάση τους να συντελούν στη δημιουργία του προβλήματος, ή νασυμβάλουνστησυντήρησητου. Ηδουλειάμετουςγονείς,είτεαυτή είναισυμβουλευτική-υποστηρικτι- κή είτε είναι ψυχοθεραπευτική, προσφέρειπλούσιουλικόπουμπο- ρείναβοηθήσειστηνερμηνείακαι τηναποκωδικοποίησητωνδυσκο- λιώντουπαιδιού.Παράλληλα,μέσα από την παρέμβαση στους γονείς επιτυγχάνεται σταδιακά η αλλαγή τηςστάσηςτουςαπέναντιστοπαι- δί. Η αλλαγή στο τρόπο αντιμετώ- πισης του παιδιού και των δυσκο- λιώνπουαυτόαντιμετωπίζει,μπο- ρεί να συμβάλει στην βελτίωση ή τηναποκατάστασητωνδυσκολιών τουπαιδιού.Συχνάέναμεγάλομέ- ρος της κλινικής αποκατάστασης οφείλεταιστουςγονείς.Πολλέςφο- ρές εκείνοι έκαναν καλά το παιδί τους! Ότανηπαρέμβασηείναιμονό- πλευρη και αφορά μόνο το παιδί, συνήθως είναι ατελέσφορη και αυτό είτε γιατί οι γονείς δεν γνωρί- ζουνπώςναχειριστούντοπαιδί,είτε για δικούς τους λόγους, συνήθως ασυνείδητους,συντελούνστηδια- τήρηση των δυσκολιών, προκει- μένουναδιατηρηθείηομοιόσταση του οικογενειακού συστήματος. Πολλές φορές όταν οι γονείς βλέ- πουν ότι οι δυσκολίες του παιδιού βελτιώνονται ή τείνουν να αποκα- τασταθούν, επειδή δεν γνωρίζουν πώςναχειριστούντιςνέεςισορρο- πίεςπουπροκύπτουνστονοικογε- νειακόαστερισμό,πανικόβλητοιή αυτάρκειςεγκαταλείπουντηθερα- πεία. Στηθεραπευτικήπαρέμβαση μετουςγονείςοειδικόςέχειπρω- τεύοντα στόχο να αντιμετωπίσει προοδευτικάκαιχωρίςβιασύνητις διαφορές και συγκρούσεις μετα- ξύ των γονιών, έμμεσα και με στοργή γι’ αυ- τούς. Να τους εξηγήσει ότιηδιαταραχήτουπαιδιούτουςεί- ναιένασύμπτωμα,μέσωτουοποί- ουτοπαιδίεκφράζειτηναγωνίατου για ό,τι συμβαίνει μέσα στην οικο- γένειαήγενικότεραστοπεριβάλλον. Στησυνέχειαστόχοςτουειδικούεί- ναι να στρέψει την προσοχή τους μακριάαπότοσύμπτωμακαιτησυ- νακόλουθησυμπεριφοράτουαπο- διοπομπαίου τράγου και να την εστιάσει στην υποβόσκουσα αιτία των προβλημάτων, όπως αυτά εμ- φανίζονται στη συζυγική σχέση, κυρίως όταν το σύμπτωμα εμπλέ- κεται άμεσα με τη σύγκρουση. Μέσα από τη διερεύνηση της συ- ζυγικής σχέσης δίνεται η ευκαιρία στουςγονείςναεπεξεργαστούντα συναισθήματα τους και να ανακα- λύψουντιςαιτίεςπουπροκαλούντη διαταραχήτουπαιδιούτους.Μέσω τηςψυχοθεραπευτικήςσχέσηςκαι της μεταβίβασης, έχουν τη δυνα- τότητα να δουν μέρη του εαυτού τους που τους ήταν ασυνείδητα έως τότε, να βρεθεί ο ένας πιο κο- ντάστονάλλο,αφούισότιμαέχουν και οι δύο την ευθύνη και τη φρο- ντίδα του παιδιού τους. Απώτερος στόχοςτηςθεραπείαςτωνγονιώνεί- ναι να αποκατασταθεί η επικοινω- νία και η στοργή μέσα στην οικο- γένειακαινααποσαφηνιστείορό- λοςτουκάθεμέλουςμέσασ’αυτήν. ΠαναγιώταΙακωβάκη, Ψυχολόγος, ΕπιστημονικάΥπευθυνη τουΤμήματοςγιατοΠαιδί, τονΈφηβοκαιτηνΟικογέ- νειατουτης Κ.Μ.Ψ.Υ.Ν. Φωκίδας
 • 5. Η επαφή με την φύση και γε- νικότερα με την ενασχόληση με τις καλλιέργειες επανα- φέρει την ψυχική σωματική και συ- ναισθηματική υγεία του ατόμου που περιλαμβάνει την απαλλαγή από το άγχος και την δυνατότητα ενός χώ- ρου να ηρεμεί , να ανανεώνει , να αναζωογονεί , να παρέχει καταφύγιο ή να προτρέπει στην περίσκεψη. Έρευνες που έχουν ολοκληρωθεί αλλά και νέες που διεξάγονται σή- μερα έχουν δείξει ότι η ενασχόληση με τη φύση , μια όμορφη θέα από το παράθυρο , το περ- πάτημα , η χαλάρωση , η επαφή με το περι- βάλλον , το άρωμα των λουλουδιών , οι ήχοι της φύσης βελ- τιώνουν την υγεία μειώνουν το άγχος και επιταχύνουν την ανάρρωση . Ο χώρος που θα εργαστούν οι άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα θα πρέπει να προκαλεί το ενδιαφέρον , να ενισχύει την γνώση , την επα- φή με το φυσικό περιβάλλον , ένα τοπίο που θα ανακουφίζει , θα ηρεμεί θα προσφέρει το συ- ναίσθημα της δημιουργίας. Έτσι λοιπόν στο χώρο του Οι- κοτροφείου τα μέλη μας με την υποστήριξη των θεραπευτών δημιούργησαν έναν κήπο ξεκι- νώντας τον από την αρχή με με- γάλη αφοσίωση και ενθουσια- σμό. Η υπευθυνοποίηση των μελών μας αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους, ήταν το μεγα- λύτερο κέρδος της όλης ενέργειας. Το σκάψιμο της γης, το φύ- τεμα, το πότισμα , η περιποίηση των φυτών ήταν οι καθημερι- νές τους δραστηριότητες. Το κάθε μέλος είχε να κάνει μια συ- γκεκριμένη εργασία και αυτό ήταν που τους παρότρυνε πε- ρισσότερο. Αυτή την στιγμή στο κήπο του Οικοτροφείου μας υπάρχουν κηπευτικά εποχής, αμπέλι , και θερμοκήπιο με λου- λούδια. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ «ΓΕΦΥΡΑ» 5 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 Το περιβάλλον δεν κάνει διακρίσεις. Εσείς; Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί την πιο διαδεδομέ- νη παγκόσμια γιορ- τή που ως στόχο έχει την ανάπτυξη φιλικών και θετικών προς το περιβάλλον δράσεων. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλ- λοντος ξεκίνησε το 1972 από Ηνωμένα Έθνη κι έχει εξελι- χθεί σε ένα από τα κύρια μέσα που χρησιμοποιεί η UNEP (United Nation Environment Program) για την ανάπτυξη πε- ριβαλλοντικής συνείδησης και τον σχεδιασμό στρατηγικών δράσης. Η UNEP καλεί κάθε χρόνο όλα τα άτομα της πα- γκόσμιας κοινότητας με κορύ- φωση τις εκδηλώσεις της 5ης Ιουνίου να ενωθούν για να διεκδικήσουν την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης. Η WED αποτελεί την ημέρα που όλοι οι άνθρωποι της πα- γκόσμιας κοινότητας ανεξαρτήτως βιοτικού, εργασιακού ή πολιτισμικού επι- πέδου ενώνονται για να διεκδικήσουν ένα καθαρότερο, πιο πράσινο και πιο λαμπρό μέλλον για τους ίδιους και τις μελλοντικές γενιές. Στα πλαίσια εορτασμού της WED 2011 που ως θέμα είχε “Δάση: Η Φύση στην Υπηρεσία σας”, καθώς φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ήταν αφιερωμένη στα δάση, τις υπηρεσίες και τα οφέλη που προσφέρουν, το οι- κοτροφείο ¨Γλαύκος¨ της Ε.Κ.Ψ κ΄Ψ.Υ ανέπτυξε μία θετική περιβαλλοντική δράση με την συμμετοχή θεραπευτών, μελών, εθελοντών και χορηγών. Συγκεκριμένα θέλοντας να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε το ευρύτερο κοινό του δήμου Λαμιέων για την WED 2011 αλλά και το πώς οι περιβαλλοντικές μεταβολές έχουν βαθύτερες επιπτώσεις σε όλο το εύρος της οργανικής και ψυχικής υγείας του σύγχρονου ανθρώπου, την Κυριακή 5 Ιουνίου λειτουργήσαμε ενημερωτικό περίπτερο σε κεντρική πλατεία της Λαμίας, όπου θεραπευτές, μέλη και εθελοντές μοιράσαμε προς το κοινό άνθη που ήταν χορηγίες ανθοπωλών της πόλης μας, αναμνηστικά του εορτασμού της WED 2011 καθώς κι ενημερωτικά έντυπα. Σημαντική βοήθεια σε αυτήν την προσπάθεια μας, προσέφεραν οι εθελόντριες του Πολιτιστικού Συλλόγου Μοσχοχωρίου (που ήταν και συμμέτοχοι χορηγοί της εκδήλωσης). Η προ- σέλευση του κοινού ήταν μεγάλη, δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθούν για την Ε.Κ.Ψ κ΄Ψ.Υ και το σύνολο των δράσεων της, αναπτύχθηκαν ενδιαφέ- ρουσες συζητήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ψυχική υγεία μεταξύ θεραπευτών, μελών και κοινού. Η δράση αυτή ολο- κληρώθηκε με μεγάλη επι- τυχία δημιουργώντας θε- τικά συναισθήματα σε συμ- μετέχοντες (θεραπευτές- μέλη και κοινό), καθώς βρήκαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε παλιούς φί- λους και υποστηρικτές της ΕΚΨ κ΄ ΨΥ και να δημι- ουργήσουμε νέους, ανα- νεώνοντας το ραντεβού μας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2012 και την ανάπτυξη πε- ρισσότερων θετικών δράσεων. ΚΟΥΝΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΣΤΟΝΚΗΠΟ
 • 6. 6 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ Σ το ερώτημα «τι νόημα έχει η ημέρα της γυναίκας σή- μερα η απάντηση είναι απλή .Πράγματα που σήμερα είναι αυτονόητα για τις γυναίκες στο δυ- τικό κόσμο τουλάχιστον όπως το δι- καίωμα στην ψήφο , στην παιδεία, στην ελευθερία να ορίζουν οι ίδιες τη ζωή τους , την επιλογή πάνω στην μητρότητα , στα εργασιακά δι- καιώματα και τόσα άλλα δεν ήταν πάντα αυτονόητα. Το 2011 γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της Ημέρας της Γυναίκας και την ιδέα πίσω από αυτή τη γιορτή! Η Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται παγκοσμίως κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου . Μια ημέ- ρα αφιερωμένη μόνο στις γυναίκες. Σε κάθε χώρα το επίκεντρο του εορτασμού είναι ο σε- βασμός , η εκτίμηση και η αγάπη προς τη φύση της γυναίκας αλλά και τα οικονομικά , πολιτικά και κοινωνικά επιτεύγματα της. Σήμερα αρκετά από τα αι- τήματα των γυναικών έχουν ικανοποιηθεί τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες και για αυτό η Ημέρα της Γυναίκας έχει χάσει το μεγάλο της νόη- μα. Ο εορτασμός όμως της ημέρας της γυναίκας παρα- μένει επίκαιρος και αναγκαίος. Σε πολλές χώρες καταπατού- νται ακόμη τα ανθρώπινα δι- καιώματα των γυναικών ενώ το αίτημα για πλήρη ισότητα των δύο φύλων σε όλο τον κό- σμο παραμένει ανικανοποίητο . Σταπλαίσιατουεορτασμούτηςημέραςτηςγυ- ναίκας οι τρείς γυναίκες του Οικοτροφείου μας πα- ραβρέθηκαν στον ετήσιο χορό του «Συλλόγου γυ- ναικών Μοσχωχορίου». Η υπεύθυνη του Οικοτροφείου μας απεύθυ- νε χαιρετισμό και ενημέρωσε τους προσκεκλη- μένους για την σημασία της «Ημέρας της γυναί- κας» και ακολούθησε ο εορτασμός με τραγούδι και χορό. Τα μέλη μας διασκέδασαν και χάρηκαν για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που τους δόθηκε από τα μέλη του συλλόγου και για τα καινούργια άτο- μα που ήρθαν σε επαφή. 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Σ τα πλαίσια της εκπαίδευσης και της αγωγής κοινότητας πραγ- ματοποιήθηκε στο χώρο του Οικοτροφείου ενημέρωση στους εθελοντές του τμήματος πρόνοιας του Ελληνικού Ερυ- θρού Σταυρού. Οι εκπαιδευόμενοι ενημερωθήκαν πάνω σε θέματα ψυ- χικής υγείας , αποκατάστασης , πρόληψης και τρόπους χειρισμού ψυ- χικά πασχόντων. Στην συνέχεια ακολούθησε συζήτηση όπου οι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις στους ενοίκους συγκρί- νοντας την ζωή τους στο Ψυχιατρείο και την ζωή τους σήμερα. Στο τέλος της συ- ζήτησης προτάθηκε από τους εθελοντές να πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση έτσι ώστε να εμπλα- κούν οι ίδιοι στις δρά- σεις κοινωνικοποίη- σης των μελών μας. ΨΥΧΙΚΗ & ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Στο Οικοτροφείο «Γλαύκος» τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο 2011 , πραγματο- ποιήθηκε στα πλαίσια των επιμορφωτικών προ- γραμμάτων των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλί- κων, (Κ.Ε.Ε.) το πρόγραμμα με θέμα Ψυχική & Σωματική Υγεία. Στόχος του προγράμματος δεν ήταν άλλος από το να ενημερωθούν τα μέλη μας από την ειδική εκπαιδεύτρια πάνω σε θέμα- τα πρώτων βοηθειών, τρόποι αντιμετώπισης καθημερινών μικροατυχημάτων, καθώς και θέματα που αφορούν την σωστή διατροφή και τρόποι ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία μας μέσω της πρόληψης. Η εκπαίδευση των μελών εμπεριείχε και πρακτική εξάσκηση πάνω στα ίδια τα μέλη με αποτέλεσμα να κεντρίσει ιδιαίτερα το ενδιαφέ- ρον τους παρακολουθώντας το πρόγραμμα μέσω της βιωματικής μεθόδου. • Για πρώτη χρονιά το Οι- κοτροφείο αποτέλεσε εκπαι- δευτικό κέντρο για την εργα- στηριακή άσκηση των φοιτη- τών Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λα- μίας για το μάθημα της Κοι- νοτικής Νοσηλευτικής. Οι φοι- τητές πραγματοποιούν την εργαστηριακή τους άσκηση μία φορά την εβδομάδα στο χώρο μας και συμμετέχουν ενεργά στις ομαδικές δρα- στηριότητες των ενοίκων. Η επαφή με νέα άτομα ανατρο- φοδοτεί τα μέλη μας τα κάνει πιο δραστή- ρια καταβάλλοντας προσπάθεια να επι- δείξουν τις ικανότη- τες τους. Ο ενθου- σιασμός και οι νέες ιδέες των φοιτητών τους παρακινεί και τους αυξάνει το αί- σθημα της δημιουρ- γικότητας. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Mάθημα της Κοινοτικής Νοσηλευτικής
 • 7. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ «ΓΕΦΥΡΑ» 7 Η ενημέρωση για θέματα ψυχικής υγείας ευαισθητοποιούν τον πληθυσμό και τον κάνουν να έρθει πιο κοντά και να κατανοήσει τις ανάγκες ενός ψυχικά ασθενούς. Οι ομιλίες , τα συνέδρια, είναι ένας τρόπος ενημέρωσης αλλά δεν αρκεί. Ο πληθυσμός πείθεται και αποβάλλει τις προκαταλήψεις και τα ταμπού για την ψυχική ασθέ- νεια μόνο όταν έρθει σε επαφή με τον ψυχικά ασθενή , μιλήσει μαζί του, παρατηρώντας τον στις καθημερινές του δράσεις στην κοι- νότητα και στην ενεργή του συμμετοχή στα κοινά. Στόχος λοιπόν είναι η κοινότητα να συμβάλλει στο έργο μας, και να συμπεριλάβει τους ανθρώπους αυτούς στους κόλπους της ώστε και οι ίδιοι οι ασθενείς να καταλάβουν ότι η ζωή τους ανήκει και είναι ισότιμα μέλη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς το αίσθημα της απόρρι- ψης. • Τρία μέλη μας παραβρε- θήκαν σε χοροσπερίδα της ενορίας του Αγίου Νεκταρίου σε κοσμικό κέντρο της πόλης. • Τρείς από τις γυναίκες του Οικοτροφείου μας συμμετείχαν σε αποκριάτικο γλέντι του Συλλόγου Γυναικών Λαμίας όπου διασκέδασαν, ερχό- μενοι σε επαφή με άτομα που τους ήταν ήδη γνώρι- μα αλλά κάνοντας και νέες επαφές με τους προσκε- κλημένους της εκδήλωσης. Γ ια 2η χρονιά φέτος τα μέλη μας είχαν την χαρά να συμ- μετέχουν με τις κατασκευές τους και τις δημιουργίες τους σε περίπτερο της Π. Ε. Λ. Ήρθαν σε επαφή με πολύ κόσμο της κοινότητας και η χαρά των μελών ήταν μεγάλη βλέποντας γνώριμα πρόσω- πα να τους συγχαίρουν για τα δημιουργήματα τους. Η μεγάλη απήχηση του κοινού μας χαροποίησε όλους καθώς ζητούσαν όλοι από τα μέλη μας να τους ενημερώσουν, ευχαρι- στούσαν τον κόσμο δίνο- ντας τους την εφημερίδα του Οικοτροφείου μας στην οποία συμμετέχουν και τα ίδια τα μέλη καθώς και άλλο έντυπο υλικό. Επίσης τα μέλη συμμετείχαν σε ψυχαγωγικές δραστηριό- τητες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της 45ης Π. Ε. Λ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ 45Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης Υπάτης Αστεροσχολείο Υπάτης • Στα πλαίσια της επιμόρφωσης των με- λών μας πραγματο- ποιήθηκε ενημερωτι- κό-επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέ- ντρου Περιβαλλο- ντολογικής Εκπαί- δευσης Υπάτης από ειδικούς εκπαιδευτές. Τα μέλη μας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να περιηγηθούν σε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δρυμού Οίτης , στο Μοναστήρι (Ιερά Μονή Αγάθωνος) όπου έγινε ξε- νάγηση από τους εκπαι- δευτές των Κ.Π.Ε. οι οποί- οι ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των μελών- θε- ραπευτών. Η επαφή των μελών μας με την φύση , ο περίπατος στο χιο- νισμένο τοπίο και οι γνώσεις που αποκομίσαμε ήταν πραγματικά μια κα- ταπληκτική εμπειρία και τα μέλη μας ζήτησαν να επαναληφθεί. • Το δεύτερο σκέλος του προγράμματος των Κ. Π. Ε. περιελάμβανε την περιήγηση στις Ια- ματικές Πηγές Λουτρών Υπάτης καθώς και περί- πατος στο πάρκο όπου υπάρχει η πηγή. Έγινε επίσκεψη στο χώρο του υδροθεραπευτηρίου όπου τα μέλη μας ζήτησαν να δοκιμάσουν την εμπειρία της λουτροθε- ραπείας τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί. • Τέσσερα μέλη του Οικοτροφείου μας επισκέφτηκαν το Αστερο- σχολείο Υπάτης όπου παρακολούθησαν παρουσίαση με σλάιτς για την λειτουργία του πλανητικού μας συστήματος. Επίσης έμαθαν πληροφο- ρίες για τους πλανήτες και το αστρικό μας σύστημα και τέλος παρακο- λούθησαν την θέση των πλανητών σε πραγματικό χρόνο σε αίθουσα «Πλανητάριο». Αξιοπρόσεκτο ήταν το ότι τα μέλη μας είχαν καλό προ- σανατολισμό κατά την προβολή με αποτέλεσμα να μπορούν να αντα- ποκριθούν σε ερωτήσεις των εκπαιδευτικών. Οιγυναίκες τουοικοτροφείου διασκεδάζουν
 • 8. H Στις 25 Μαΐου 2011, το Οικοτροφείο Λαμίας «Γλαύκος» της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυ- χιατρικής & Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τους άλλους δύο φορείς Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και Φ.Ε.Ψ.Υ., πραγματοποίησαν ημερί- δα με θέμα «Η Κρίση και η Ψυχική Υγεία Σήμερα», στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δή- μου Λαμιέων. Η ημερίδα διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία καθώς η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου γέμισε με εκ- προσώπους από Συλλόγους και τη Μητρόπολη, φορείς της πόλης, τοπικούς άρχοντες, εκπαιδευ- τικούς, γονείς και κυρίως νέους. Χαιρετισμούς απη- ύθυναν ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κο- τρωνιάς, ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης κ. Πάνος Παρχαρίδης και ο απερχόμενος Πρόε- δρος του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας κ. Κώστας Χαντζής. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να γίνουν αντιληπτοί οι τρόποι και οι μηχανισμοί για να αντι- μετωπιστούν τα προβλήματα από μια περίοδο έντονων κρίσεων. Ζητήματα όπως η ανεργία , η κατάθλιψη ο κοινωνικός αποκλεισμός ατόμων ή και ομάδων , οι επιπτώσεις της κρίσης στο οικο- γενειακό περιβάλλον , η απόσυρση και απόρριψη από την κοινωνία ζητήματα που απορρέουν από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης . Ο άν- θρωπος στην ζωή του για να επιβιώσει ζητά την κάλυψη των αναγκών του. Η αγάπη η ασφάλεια, η εκτίμηση , η αυτοπραγμάτωση , είναι ανάγκες του ανθρώπου που σε περιόδους οικονομικής κρί- σης όλα τα παραπάνω τίθενται σε αμφισβήτηση. Η ανεργία αυξάνει το κάπνισμα , το αλκοόλ, την παχυσαρκία και την θνησιμότητα ενώ η κατάθλιψη και οι διαταραχές της ψυχικής υγείας εξελίσσονται στον υπ΄αριθμόν ένα κίνδυνο για τον σημερινό ερ- γαζόμενο. Ο κοινωνικός αποκλεισμός επηρεάζει όλα τα άτομα ,ενώ ο φόβος , η μοναξιά , ο θυμός που είναι αιτία πολλές φορές εγκληματικότητας , είναι επιπτώσεις της κρίσης στο κοινωνικό σύ- νολο. Αν κάποιος κάνει το λάθος και αφεθεί στην ατμόσφαιρα που δημιουργεί η οικονομική κρίση κινδυνεύει άμεσα η ψυχική του υγεία. Υπάρχουν όμως στοιχεία και χαρακτηριστικά με τα οποία μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση . Οι απαι- τήσεις της ζωής σε ένα περιβάλλον που ολοένα γί- νεται απρόβλεπτο , απαιτούν συνεχή προσπάθεια. Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό όπου αναλύ- θηκαν διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και δόθηκαν απαντήσεις από τους τρείς εισηγητές της ημερίδας. Η ημερίδα διεξήχθη υπό την αιγίδα της Περι- φέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέ- ων. 8 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ O θεραπευτής δεν είναι τυχαίο πρόσωπο για τον θεραπευό- μενο. Στην ψυχοθεραπεία η κοινωνικήθέσητουθεραπευτή,ηεμ- φάνισητου(ύψος,βάρος,ενδυμασία, έκφραση προσώπου), η επίπλωση του γραφείου (καναπές, πίνακες ζω- γραφικής, φυτά κλπ) και λειτουργικά στοιχεία του χώρου επηρεάζουν θε- τικάήαρνητικάτηθεραπευτικήσυμ- μαχία. Η θεραπευτική σχέση ρυθμί- ζεται και από τις ιδιότητες του θερα- πευτήκαιτουασθενήπχ.ευφυΐα,ευ- φράδειακαισυνθήκεςτηςζωήςτους. Οτιδήποτε αυξάνει ρεαλιστικά τις προσδοκίεςτουθεραπευόμενου,ότι θαβοηθηθείαπότονθεραπευτήπρέ- πειναευοδώνεται.Οθεραπευόμενος βελτιώνεταιλόγωκαιμέσωτηςσχέσης που δημιουργεί με τον θεραπευτή του. Μεγάλο ρόλο στη θεραπευτική σχέσηπαίζουνκαιοιιδιότητεςπουδη- μιουργούνται στη φαντασία του θε- ραπευομένουκαιτουθεραπευτήκαι έχουνσχέσημεταφαινόμενατηςμε- ταβίβασηςκαιαντιμεταβίβασης.Ημε- ταβίβασηείναιτασυναισθήματαπου δημιουργούνται στο θεραπευόμενο για το θεραπευτή του. Χαρακτηρίζε- ταιωςθετικήήαρνητικήανάλογαμε τη στάση του αρρώστου προς το θε- ραπευτή.Βασίζεταιστιςμακροχρόνιες εμπειρίες που είχε ο ασθενής με ση- μαντικάπρόσωπατηςζωήςτουκαιόχι με το ποιος είναι και πως δρα στην πραγματικότηταοθεραπευτής.Ημε- ταβίβαση που κάνει ο κάθε ασθενής και το κάθε άτομο έχει πάντα ένα δικότηςπροσωπικόχαρακτήρα.Ημε- ταβίβαση είναι ο κύριος μοχλός στα- θεροποίησηςτουασθενή.Μέσααπό αυτή τη λειτουργία ο ασθενής ταυτί- ζεται με το θεραπευτή και διαδοχικά οι ταυτίσεις γίνονται όλο και πιο ώρι- μες. Αντίστοιχα η αντιμεταβίβαση εί- ναι το σύνολο των σκέψεων και συ- ναισθημάτων που δημιουργούνται στο θεραπευτή από το θεραπευόμε- νο και που οφείλονται στις εμπειρίες τουμεσημαντικάπρόσωπαστηζωή του.Οψυχωσικόςασθενήςμετις«κε- ραίες» του διαπιστώνει τα βαθύτερα συναισθήματα του θεραπευτή. Αν ο θεραπευτήςδενμπορείναελέγξειτο υλικό της αντιμεταβίβασης , αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήμα- ταστηνψυχοθεραπευτικήδιαδικασία. Όταν ο ασθενής αισθάνεται ενδια- φέρον,ενθουσιασμόκαικαλήθέληση εκ μέρους του θεραπευτή, είναι έτοι- μος να ανεχθεί ακόμα και την όποια απειρία του. Η αποτυχία του θερα- πευτή να αναπτύξει καλή επαφή και σχέσημετονασθενήευθύνεταισεμε- γάλοβαθμόγιατηνανα- ποτελεσματικότητα της θεραπείας. Καλή επαφή και σχέση σημαίνει οτι ανάμεσαστοθεραπευτή και τον θεραπευόμενο υπάρχει κατανόηση και εμπιστοσύνη. Τα λόγια και οι πράξεις του θερα- πευτήέχουνμεγαλύτερη δύναμη απ’ ότι φαίνεται και αυτό γιατί ο θερα- πευτήςέχειμιαιδιότυπη «εξουσία» και γιατί ο θε- ραπευόμενος είναι «εξαρτημένος» απόαυτόν.Τοπώςοθεραπευτήςσυ- μπεριφέρεταικαιαντιδράέχειάμεσες συνέπειεςστιςψυχικέςκαισωματικές αντιδράσειςτουασθενή.Πλησιάζου- μετονασθενήμεισοτιμίακαιόχιμεαί- σθημα υπεροχής, για να μην ενισχύ- σουμετηνανασφάλειαήτοφόβοπου μπορεί να έχει. Όταν η θεραπευτική σχέσηδιακατέχεταιαπόισοτιμίααπο- φεύγουμετηναπαξίωσητουασθενή και τη μη συμμόρφωσή του στη θε- ραπεία. Οθεραπευτήςπρέπειναέχειυπο- μονή και επιμονή και να είναι διατε- θειμένος να δώσει χρόνο στη δημι- ουργία της σχέσης με τον άρρωστο. Διαβεβαιώνειτονασθενήότιβρίσκε- ται εκεί για να τον ακούσει και να τον βοηθήσειναβρεθείλύσηστηνκατά- στασήτου.Δεναμφισβητείαυτάπου τουλέειοασθενήςκαιπουμπορείνα είναι στα πλαίσια των παραληρημα- τικών του ιδεών αλλά προσπαθεί να του δείξει ότι αντιλαμβάνεται και κα- τανοείτιςδυσκολίεςτου.Οθεραπευ- τήςδενπρέπειναείναιδιαχυτικόςπέρα του δέοντος, ούτε οικείος σε βαθμό πουμπορείναπαρεξηγήσειοασθενής ήνατοεκλάβειωςαπειλή.Σημαντικό επίσηςείναιναείναισυνεπήςσεαυτό πουκαλείται νακάνειαπέναντιστοθε- ραπευόμενοκαιφυσικάναμεριμνάγια τησυνέχειατηςφροντίδαςτουκαιτην έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων του. Βοηθητικήπροςτονθεραπευτήεί- ναι η ύπαρξη εποπτείας ατομικής ή ομαδικής. Σκοπός της εποπτείας δεν είναι ο έλεγχος ή η μομφή για έναν άσχημοήκακόχειρισμό.Οεποπτευ- όμενος πρέπει να ενισχύεται για να αντέξειτην«επιθετικότητα»τουασθε- νή και να ενισχύεται η αυτοπεποίθη- σή του. Παράλληλα πρέπει να διορ- θώνεται μια λάθος πορεία στην αντι- μεταβίβαση . Η εποπτεία έχει εκπαι- δευτικό χαρακτήρα και θεωρητικό προσανατολισμό. Βοηθά στην ανα- γνώρισηκαιτηναιτιολόγησητηςσυ- μπεριφοράς σε σχέση με τα βαθύτε- ρα κίνητρα του ατόμου, συνήθως ασυνείδητα.Οεπόπτηςβοηθάτοθε- ραπευτή στο πώς να χειριστεί θερα- πευτικάτονασθενήκαισυζητάγιατις συναισθηματικέςαντιδράσεις καιδυ- σκολίεςτου,πουμπορείναεμποδίζουν τηνπρόοδοτηςθεραπείας.Ηεποπτεία δίνειτηνευκαιρίαγιααύξησητηςκλι- νικής εμπειρίας και για διαχείριση, αναγνώριση και επεξεργασία συναι- σθημάτων. ΠΡΕΜΕΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ- ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
 • 9. ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ… K λείστηκα στο Νοσοκομείο γιατί οι γονείς μου δεν μπο- ρούσαν να με φροντίσουν. Μεγάλοι άνθρωποι ήταν και εγώ βοη- θούσα όσο μπορούσα αλλά αρρώ- στησα ξαφνικά. Η ζωή μου ήταν ξέ- γνοιαστη μέχρι τότε. Όταν μπήκα στο Ψυχιατρείο δεν ήξερα τι έκανα. Γύρι- ζα από την μία άκρη στην άλλη, πότε στην εκκλησία το πρωί , πότε στο κυ- λικείο, πότε πέρναγα την μέρα μου στα παγκάκια του Νοσοκομείου όταν είχε καλό καιρό. Το ευχάριστο ήταν ότι μετά από λίγο καιρό δούλεψα εκεί και πέρναγε η ώρα μου. Στο κυλικείο έφτιαχνα καφέδες και με ήξεραν όλοι εκεί. Έπαιρνα χρή- ματα και μπορούσα να ζω πιο άνετα. Δηλαδή όχι σπουδαία πράγματα, απλά μπορούσα να παραγγείλω και ένα φαγητό από έξω. ΜΑΝΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ Στο σπίτι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου άκουγα πα- ραμύθια και ιστορίες… Ιστορίες για νεράιδες που έδιναν το αμίλητο νερό στους ανθρώπους, ιστορίες για τον πόλεμο, για τον εμφύλιο, ιστορίες για αγγέλους που κάθε νύχτα έρχονταν στο προσκεφάλι μας, ιστορίες που πάντα τιμωρούνταν οι κακοί ,ιστο- ρίες που στο τέλος όλοι ζούσαν καλά και εμείς καλύτερα… Η φαντασία μου έκανε τους ήρωες να ζωντανεύουν και να περ- νούν μπροστά απ’ τα μάτια μου. Μεγαλώνοντας τους έκρυψα σε κάποιο κομμάτι του μυαλού μου και όταν έκανα τα δικά μου παιδιά τους ξέθαψα για να ακολουθήσω κι εγώ το παράδειγμα αυτών που μου τα είχαν διηγηθεί. Η αγάπη μου για τα παραμύθια και τις ιστορίες μου έδω- σαν την ιδέα να κάνω την Ομάδα Βιβλίου με τους ασθενείς στο Οικοτροφείο. Στην αρχή ήμουν διστακτική γιατί δεν ήξερα πως θα την δεχτούν. Όμως με μεγάλη μου χαρά είδα ότι όλοι σχε- δόν συμμερίζονταν αυτή την αγάπη μου για τα παραμύθια. Διά- λεγαν τι θα ήθελαν να ακούσουν την επόμενη φορά. Ο Γιάννης και ο Ανδρέας ιστορίες για μάγους , νεράιδες και γοργόνες, ο Λευ- τέρης κωμικές ιστορίες του Ναστραδίν Χόντζα, ο Τάκης ιστορίες απ΄την ελληνική μυθολογία, ο Γρηγόρης και η Κούλα απ’ την Μι- κρασιατική καταστροφή και ο Δημήτρης με την Κική παραμύ- θια. Τις γιορτές ιστορίες απ΄ την Βίβλο για την γέννηση του Χρι- στού , για την Σταύρωση και την Ανάσταση που πάντα άρεσαν σε όλους. Το πιο σημαντικό ήταν ότι κάθε φορά που διαβάζαμε μια ιστορία ο καθένας έλεγε τι είχε ακούσει γι’ αυτή. Πολλές φορές ό,τι είχαν ακούσει το συνέδεαν με την προσωπική τους ιστο- ρία και μιλούσαν γι’ αυτή. Για τις χαρές, τις λύπες , τη ζωή, το θά- νατο , τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τους άκουγα και ήμουν χα- ρούμενη γιατί κατά ένα μεγάλο μέρος είχαμε πετύχει τον Στό- χο αυτής της Ομάδας που ήταν να έρθουμε ο ένας κοντά στον άλλο, να γελάσουμε…να θυμηθούμε…να συγκινηθούμε …να ονειρευτούμε. Σύμφωνα με τον Jacques Salome γνωστό Γάλλο ψυχοθε- ραπευτή οι ιστορίες προξενούν σε αυτόν που τις ακούει ένα «ξύ- πνημα», μια συνειδητοποίηση, γιατί απευθύνονται κατευθείαν στο ασυνείδητο. Κάποιος μπορεί να συνδέσει τα γεγονότα και τις καταστάσεις της ιστορίας που ακούει με τον εαυτό του και να εισπράξει το νόημα ή το μήνυμα που περιέχει και αντιστοι- χεί στην συγκεκριμένη στιγμή της ζωής του ή σε κάτι που θέλει να πετύχει. Αυτές οι συνδέσεις επιτρέπουν να ενωθούν τα κομ- μάτια του πάζλ της ζωής του και να πάρει ένα νόημα η ύπαρξή του. Οι ιστορίες έχουν την δύναμη να κινητοποιήσουν το ασυ- νείδητο και τις αντιστάσεις του ατόμου , να δώσουν ερεθίσμα- τα στη μνήμη και σε αυτά που ξεχάστηκαν και να προ- σφέρουν μια άλλη οπτική, ώστε να απο- κτήσει δημιουργική ενέργεια. Πολύ θα ήθελα να γί- νουν αυτά πραγματι- κότητα και για τους δικούς μας ασθενείς να μπορέ- σουν να αναγνωρί- σουν και να αναπτύξουν συναισθήματα και δεξιό- τητες επικοινωνίας, να κατα- λάβουν ότι υπάρχει μια εξωτερική και μια εσωτερική πραγματικότητα κι ότι η εξωτερική δεν αντι- στοιχεί πάντα στην ουσία των πραγμάτων και ότι πάντα μέσα σε μια κάμπια υπάρχει μια πεταλούδα. ΜΠΕΚΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ «ΓΕΦΥΡΑ» 9 Τα παιδικά μου χρόνια στην Μυτιλήνη Τ έτοια εποχή ο Παναγιώ- της θυμάται πως κατέ- βαινε στον κάμπο Γέρας της Μυτιλήνης με όλη την οικογέ- νεια για τους καλοκαιρινούς μήνες. Όλες οι οικογένειες του χωριού με- τακόμιζαν στα θερινά σπιτάκια (κατούνες) που ήταν μικρά πέ- τρινα σπιτάκια με σκεπή από κε- ραμίδι και μικρά παραθυράκια. Ήμουν δεν ήμουν 7 χρονών που με έβαζαν στο άλογο καβάλα μαζί και όλο το νοικοκυριό που θα μας χρησίμευε για τους 3-4 μήνες που θα μέναμε στο κάμπο. Όλοι και όλα ήταν χρήσιμα. Ακόμη και τα ζώα τα παίρναμε μαζί μας , τις κατσίκες για το γάλα, το γαϊδουράκι και το άλογο για το κουβάλημα και τις μεταφορές. Η βασική μας καλλιέργεια ήταν το καλαμπόκι. Το καλαμπόκι το χρησιμοποιούσαμε τροφή για τα ζώα μας , αλλά και για μας. Βγάζαμε αλεύρι από αυτό γιατί δεν υπήρ- χαν σιτάρια. Η αγαπημένη μας δουλειά με τον αδερφό μου ήταν να οδηγούμε τα γαϊδουράκια φορτωμένα με τα τσουβάλια από καλαμπόκια στους πέτρινους μύ- λους όπου θα βγάζαμε το αλεύρι . Ακόμη και σήμερα θυμάμαι με νοσταλγία τις ει- κόνες αυτές. Επίσης καλλιεργούσαμε χωράφια με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτες , μελιτζάνες, κολοκυθάκια, αγγούρια , πεπόνια, καρπούζια κ.α. Δουλεύαμε όλοι σκλη- ρά μικροί μεγάλοι. Σηκωνόμασταν μικρά παιδάκια μαύρη νύχτα, νυστάζαμε αλλά έπρεπε να ακολουθήσουμε τους γονείς μας . Τρώγαμε λίγο ψωμάκι ζυμωτό , πίναμε το γάλα από την κατσίκα και ξεκινούσαμε την δουλειά. Η περιποίηση και συγκομιδή θα μας επέφερε τα κέρδη για να ζήσουμε. Τα παιδικά μου χρόνια δεν ήταν ξέγνοιαστα. Δεν παίζαμε, ήμασταν κουρασμένα από τις δουλειές και λίγες ήταν οι φορές που θα πηγαίναμε στην θάλασσα με τα άλλα παιδιά. Δύσκολα χρόνια . Το καλοκαίρι στον κάμπο και τον χειμώνα στο χω- ριό για το μάζεμα της ελιάς. ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η ζωή μου άλλαξε έστω και αργά… ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η οικογένεια πριν από ολίγα χρόνια ήταν αλλιώς. Στο σύστημα της δηλαδή την κυριαρχία την είχε ο πατέρας ενώ συν τον χρόνο ανέ- λαβε και η μητέρα μαζί με το μεγαλύτερο και με τον λογικότερο γιό και κατόπιν τα υπόλοιπα κορίτσια της οικογένειας τα οποία είχαν δευτερεύ- ουσα θέση στην οικογένεια. Ως αναλογία η οικογένεια έδινε μεγαλύτερη προίκα και μερίδιο κληρονομιάς στα αγόρια ενώ σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η προίκα είναι κάπως πιο μικρή λόγω χρεών και ασφαλειών που πλη- ρώνουμε στο κράτος, για φόρους κληρονομιάς ή άλλων ειδικών λογαρια- σμών. Τα παιδιά της οικογένειας θα πρέπει να μοιράζονται ισάξια μεταξύ τους την περιουσία για να μην υπάρχουν αδικίες. Πάντως όπως σκέφτομαι την σημερινή οικογένεια είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη ζωή για επιβίωση πολύ περισσότερο από ότι η παλιά οικογένεια και να προηγηθεί με σταθερό- τητα. Στην δική μου οικογένεια ο πατέρας μου είχε τον κύριο λόγο . Γινόταν πάντα αυτό που έλεγε. Η μητέρα μου, εγώ και ο αδερφός μου τον ακούγαμε με προσοχή και δεν φέρναμε αντιρρήσεις στα λεγόμενά του. Υπήρχε σεβα- σμός στην παλιά οικογένεια στο πρόσωπο του πατέρα. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • 10. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ «ΓΛΑΥΚΟ» 10 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ