Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

Ε Τ Ο Σ 5 ο • Α Ρ . Φ Υ Λ Λ Ο Υ 7 • Τ Η Λ . & F A X : 2 2 3 1 0 6 6 3 7 7 • e m a i l : e k p s l a m @ o t e n e t . g r Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4
OIKOTΡΟΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ «ΓΛΑΥΚΟΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χλμ. Λαμίας Φραντζή
Παγκράτι Λαμίας
ΓΕΦΥΡΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»
Σελ.5
ΣυνέντευξητηςΕπιστημονικής
ΔιευθύντριαςτηςΕ.Κ.Ψ.στοNews247
Σελ.2
Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση
στην περίοδο της κρίσης
Από το αδιανόητο στο αυτονόητο
Σελ.9
Η Ελλάδα στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης και της κα-
τάρρευσηςτου"Ψυχαργώς".ΗΨυχιατρικήΜεταρρύθμισηπου
έμεινεσταχαρτιά,αφήνονταςμετέωρουςασθενείς,κλειστάδη-
μόσια νοσοκομεία και νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς ενημέ-
ρωση. Η Επιστημονική Διευθύντρια της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ αναλύει το
"γκρίζο" μέλλον της ψυχικής μας υγείας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Το Οικοτροφείο «Γλαύκος» ευχαριστεί τον Σύλλογο «Δώσε Ζωή»
για την προσφορά αίματος σε ασθενή μας που είχε ανάγκη.
Τα μέλη & οι θεραπευτές του Οικοτροφείου
Λίγα λόγια για τον Σύλλογο «Δώσε Ζωή»
Ο Σύλλογος «Δώσε Ζωή» είναι ένας σύλλογος αιμοδοτών και
δωρητών μυελού των οστών. Ιδρύθηκε το 2011 και αποτελεί τη
συνέχεια της Τράπεζας Αίματος του πρώην Δήμου Γοργοποτά-
μου. Σκοπός του είναι να καλύψει τις ανάγκες των μελών του,
αλλά και να παράγει κοινωνικό έργο , στο μέτρο που αυτό είναι
επιτρεπτό και σύμφωνο με τις αποφάσεις των αιμοδοτών – μελών
του Συλλόγου. Πραγματοποιεί δύο φορές το χρόνο τακτικές αιμο-
δοσίες στο Πνευματικό Κέντρο στο Μοσχοχώρι .
Ευχαριστήριο
Σελ.8-9
Σελ.8
«ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MANAGΕMENT»
της ΕΚΨ & ΨΥ
∙ Ποδηλατόδρομος
∙ Δενδροφύτευση
∙ Εργαστήρι Μουσικής
∙ Συμμετοχή στην Πανελλήνια
∙ Έκθεση Λαμίας
Σελ.5
2 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Η Ελλάδα στα όρια της ανθρωπιστι-
κής κρίσης και της κατάρρευσης του
"Ψυχαργώς". Η Ψυχιατρική Μεταρ-
ρύθμιση που έμεινε στα χαρτιά, αφή-
νοντας μετέωρους ασθενείς, κλειστά
δημόσιανοσοκομείακαινοσηλευτικό
προσωπικό χωρίς ενημέρωση. Η Επι-
στημονικήΔιευθύντριατηςΕ.Κ.Ψ.&Ψ.Υ
αναλύειτο"γκρίζο"μέλλοντηςψυχικής
μας υγείας
ΜίκαΚοντορούση
Τη στιγμή που η χώρα μας «βουλιάζει»
στην«κρίσητηςαπόγνωσης»καιοιαριθμοί
«ουρλιάζουν» σε βοήθεια, με την κατανά-
λωσηαντικαταθλιπτικώνναμετατρέπεταισε
δεύτερη φύση μας (αύξηση 40% την τε-
λευταία4ετία),τιςαπόπειρεςαυτοκτονίαςνα
χτυπούν την πόρτα του διπλανού μας (αύ-
ξηση185%τατελευταίαχρόνια)καιτιςπε-
ρισσότερο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
(νέοι,άνεργοι,φτωχοίκαιάτομαμεειδικές
ανάγκες) να έχουν χτυπηθεί από τον «σύγ-
χρονο ιό» της κατάθλιψης, το  NEWS
247 ήρθεσεεπαφήμετηνΨυχίατροκαιΕπι-
στημονική Διευθύντρια της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ
(Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυ-
χικής Υγείας), Μαρία Λαζαρίδου, προκει-
μένουνααντιληφθούμεποιαηπραγματική
εικόναστονπολύπαθοκαιευάλωτοαυτότο-
μέα.
Είμαστε ή όχι σε καλό δρόμο; Η απάντη-
σηξεκάθαρηκαιαποστομωτική:«Τρειςδε-
καετίες έχουν περάσει από την ουσιαστική
έναρξη μιας σοβαρής Ψυχιατρικής Μεταρ-
ρύθμισης, η οποία μάλιστα τοποθετείται
χρονολογικά στο 1984, έτος παγκόσμιας
κατακραυγήςγιατιςαπάνθρωπεςσυνθήκες
νοσηλείαςστοΨυχιατρείοτηςΛέρουκαιακό-
μηκαισήμερα,βρίσκεταισταπρόθυρατης
κατάρρευσης.Καμίαουσιαστικήπροσπάθεια
δεν έχει καταβληθεί για την πλήρη ανα-
διάρθρωσηκαιτηνανθρώπινηαντιμετώπι-
ση των ψυχικά ασθενών ως ισότιμων πολι-
τών της κοινωνίας μας».
ΜεαφορμήμάλιστατηνΠανελλήνιαΣυ-
νάντησηγιατηνΨυχιατρικήΜεταρρύθμιση
στοΠανεπιστήμιοΠειραιώς,μεθέμα:«Ψυ-
χιατρική μεταρρύθμιση στην περίοδο της
κρίσης: Από το αδιανόητο στο αυτονόητο»
(διεξάγεται από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρί-
ου 2014), η κα Λαζαρίδου ανέλαβε να πα-
ρουσιάσει στοιχεία, αριθμούς και παρα-
δείγματαπουαποδεικνύουντηνανυπαρξία
ψυχιατρικής κουλτούρας, κυβερνητικής
στασιμότητας και μη έγκαιρης απορρόφη-
σηςκονδυλίωνπροςόφελοςτωνψυχικάνο-
σούντων συνανθρώπων μας.
Η ψυχική υγεία σε αριθμούς
αποκαρδιωτικούς
Τοπρόγραμμα«Ψυχαργώς»εκπονήθηκε
το1999,μεκόστος700εκατομμύριαευρώ
(το 75% καλύπτεται από ευρωπαϊκούς πό-
ρους).Βασικόστόχοείχετοναποϊδρυματι-
σμό των χρόνιων ψυχικά ασθενών που φι-
λοξενούνταν σε οκτώ δημόσια ψυχιατρεία,
τοκλείσιμοτωνίδιωντωνψυχιατρείωνέως
το 2015, την ανάπτυξη κοινοτικών υπηρε-
σιώνψυχικήςυγείαςσεόλητηχώρα,καθώς
καιτηνψυχοκοινωνικήαποκατάστασητων
ασθενών.
Τιέχειεπιτευχθείμέχρισήμερα;Λου-
κέτο έχουν βάλει τα μέχρι στιγμής, τα  Ψυ-
χιατρικά Νοσοκομεία Χανίων, Κατερίνης,
Πέτρας Ολύμπου, Κέρκυρας, Τρίπολης και
Νταού Πεντέλης, ενώ μειώθηκαν οι διαθέ-
σιμεςκλίνεςστοΨυχιατρικόΝοσοκομείοΑτ-
τικής στις 650 και σε περίπου 400 στα Ψυ-
χιατρεία «Δρομοκαΐτειο» και Θεσσαλονί-
κης.
Μέχριπρότινοςκατάφερανναδημιουρ-
γηθούνμόλις452στεγαστικέςδομέςαποα-
συλοποίησης (Οικοτροφεία, Ξενώνες και
ΠροστατευμέναΔιαμερίσματα),όπουμετε-
γκαταστάθηκαν περίπου 3.200 από τους
5.500 έγκλειστους των δημόσιων ψυχια-
τρείων, ενώ ιδρύθηκαν πάνω από 200 κοι-
νοτικές δομές ψυχικής υγείας (Ψυχιατρικά
ΤμήματαΓενικώνΝοσοκομείων,ΚέντραΨυ-
χικής Υγείας, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μο-
νάδες).Ταυτόχρονα,ηυλοποίησημέρουςτης
μεταρρύθμισης ανατέθηκε σε ιδιωτικούς
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΜΚΟ),οιοποίοιτο2012ανέρχοντανσε65
καιδιέθεταν216μονάδες(περίπουτο30%
τουσυνόλουτωνμονάδωνψυχικήςυγείας),
φιλοξενώνταςσχεδόν1.500άτομαστιςστε-
γαστικές τους δομές και εξυπηρετώντας
περίπου 35.000 ασθενείς στις κοινοτικές
τους υπηρεσίες.
Όσον αφορά ωστόσο, στο εύλογο ερώ-
τημα του πού ακριβώς θα μεταφερθούν οι
γιατροί – πρώην εργαζόμενοι σε δημόσια
ψυχιατρεία, αναφέρουμε ότι το αρμόδιο
υπουργείοΥγείαςέχειδεσμευτείότιδενθα
απολύσει και δεν θα μετατάξει κανένα ερ-
γαζόμενο.Αντίθεταυπόσχεταιάμεσηαπορ-
ρόφηση των ίδιων σε νέες δομές ψυχικής
υγείας,«καθώςπρόκειταιγιαπροσωπικόμε
ιδιαίτερηεξειδίκευσηπουδενπρέπειναλεί-
ψει από το σύστημα Υγείας».
Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση
άργησε τρεις δεκαετίες
«Βιαστικάκαιχωρίςσχεδιασμό.Μεαυτόν
τον τρόπο συντελείται η Ψυχιατρική Με-
ταρρύθμισηστηχώραμας,ίσωςησημαντι-
κότερημεταρρύθμισητωντελευταίωνετών.
Δεν έχει αποφασιστεί σε τι θα μετεξελι-
χθούνταψυχιατρεία,ενώοικοινοτικέςδο-
μές, ειδικά στην περιφέρεια, δεν είναι αρ-
κετέςγιατηνκάλυψητουπληθυσμού.Απου-
σιάζουν δομές διάγνωσης και παρακολού-
θησης, δομές αντιμετώπισης οξέων περι-
στατικών και δομές βραχείας νοσηλείας.
Αν δεν αλλάξει κάτι οι βαριά ψυχικά ασθε-
νείς κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς βασική
φροντίδα»,αναφέρειχαρακτηριστικάηκα
Λαζαρίδου στο NEWS 247.
«Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι η
αποασυλοποίησηδενσημαίνειαποκλειστι-
κάκαιμόνοτημεταστέγασησεξενώνεςκαι
διαμερίσματα.Απαιτείταιαλλαγήνοοτροπίας
στον πάσχοντα, στην οικογένεια, στους ει-
δικούςκαιτηνκοινωνία.Ηενεργητικήσυμ-
μετοχή του ίδιου, η έννοια της ανάρρωσης
και της εργασιακής επανένταξης, η έννοια
τωνδικαιωμάτων,είναιμερικέςαπότιςαλ-
λαγέςπουθαέπρεπενασυνοδεύουντηναπο-
ασυλοποίηση και εκεί χρειαζόμαστε πολλή
δουλειά ακόμη».
Τι προτείνει όμως η ΕΚΨ&ΨΥ από την
πλευράτηςγιατηνομαλήμετάβασητηςχώ-
ραςμαςστηεποχήτηςαποασυλοποίησηςστα
πρότυπαάλλωνχωρών;«Δύοπράγματαεί-
ναι απολύτως απαραίτητα και επείγουν
(έχουμε καταθέσει και σχετική πρόταση
στοΥπουργείο):α)Ηδημιουργίαμεταβατι-
κών οικιστικών δομών με προσωπικό των
ψυχιατρείων. Εκεί πρέπει να μεταφερθούν
οι χρόνιοι ασθενείς. Όσοι από αυτούς μπο-
ρούν, θα μεταφέρονται με προετοιμασία
σεδομέςστηνκοινότητα,όσοιδενμπορούν,
θαπαραμείνουνεκείπροστατευμένοιμέχρι
τοθάνατοτους.Σεδιαφορετικέςσυνθήκες,
η μετάβαση αναμένεται τραυματική και β)
Τη δημιουργία μικρών ευέλικτων ομάδων
κατ’οίκονπαρέμβασης(μετομοντέλοτων
ΚινητώνΜονάδωνήτουACT).Δουλειάτους
πρέπει να είναι να εντοπίζουν όσους ασθε-
νείςδενπροσέρχονταισταραντεβούτουςή
Χαιρετισμός της
Επιστημονικής Διευθύντριας
της Ε.Κ.Ψ.
Κας Μαρίας Λαζαρίδου
Αγαπητοί φίλοι
Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές
όλοι μας στρέφουμε τη σκέψη μας
προς τους συνανθρώπους μας που
έχουν πιο πολλή ανάγκη.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια
εξαιτίας της οικονομικής και κοι-
νωνικής κρίσης οι άνθρωποι αυτοί
συνεχώς αυξάνονται στην Ελλάδα.
Ο γείτονας, ο συγγενής μας μπορεί
να υποφέρει.
Η κρίση δεν έχει φέρει μόνο φτώ-
χεια. Αύξησε και την πίεση και μέσω
αυτής τις ψυχολογικές δυσκολίες. Η
σωματική υγεία επίσης όλων μας
έχει γίνει πιο εύθραυστη.
Μέσα σε αυτό το δύσκολο περι-
βάλλον πρέπει όλοι να αναλογι-
στούμε: τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα (όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια
δικαιώματα), την αξία της αλλη-
λεγγύης και της κοινωνικής συνο-
χής,πόσοσημαντικόείναιναζητάμε
βοήθεια.
Αν όλοι εφαρμόσουμε και αξιο-
ποιήσουμε τα δικαιώματα και την
αλληλεγγύη στην πράξη το αίσθη-
μα αδιεξόδου θα μειωθεί και η ελ-
πίδα θα ξαναγεννηθεί.
ΗΕΚΨ&ΨΥ,μετουςεργαζομένους
και τα μέλη της στέκεται πάντα δί-
πλα στην κοινότητα. Έχει την ανά-
γκη από τη συνεργασία της κοινό-
τητας για να κάνει τη δουλειά της.
Τα μέλη της ζουν μέσα στην κοινό-
τητα και προσπαθούν να ενσωμα-
τωθούν, να κάνουν κοινωνικές επα-
φές, να εργαστούν, να προσφέ-
ρουν. Αφουγκράζεται τις ανάγκες
της κοινότητας και προσπαθεί να
απαντήσει. Συνδιοργανώνει δρά-
σεις με φορείς της κοινότητας. Πα-
ράλληλα με όλα αυτά οι συνεργά-
τες της προσπαθούν να προσφέ-
ρουν εξειδικευμένη φροντίδα ή κα-
θοδήγηση σε όσους τη χρειάζο-
νται.
Με τη ευκαιρία λοιπόν των γιορ-
τώνθέλωπρώτααπόόλανασαςευ-
χαριστήσω για τη μακροχρόνια και
αποδοτική συνεργασία μας, για τη
ζεστασιά με την οποία μας περι-
βάλλεται. Να σας πω ότι θα είμαστε
κοντά και θα συνεργαζόμαστε για
την αντιμετώπιση της ανθρώπινης
ανάγκης αλλά και απέναντι στις
δημιουργικές προκλήσεις της επο-
χής.
Έχουμε μπροστά μας πολλά ακό-
μα να πετύχουμε.
Καλές γιορτές και καλή χρονιά σε
όλους, με υγεία, κουράγιο και ελπί-
δα
ΣυνέντευξητηςΕπιστημονικήςΔιευθύντριαςτηςΕ.Κ.Ψ.στοNews247
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 3
Η
Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη είναι η
βασική εκστρατεία σε παγκόσμιο
επίπεδο για την ευαισθητοποίηση
στο πρόβλημα του διαβήτη. Σκοπός είναι η
ενημέρωση για τα αίτια ,τα συμπτώματα ,
τις επιπλοκές και την θεραπεία της πάθη-
σης αυτής. Η Παγκόσμια Ημέρα για τον
διαβήτη χρησιμεύει ως μία σημαντική
υπενθύμισηότιησυχνότηταεμφάνισηςκαι
ο επιπολασμός του διαβήτη αυξάνονται
παγκοσμίως και αυτό θα συνεχιστεί εκτός
αν ληφθεί άμεσα δράση.
ΗΠαγκόσμιαΗμέραΔιαβήτηεορτάζεταικάθεχρόνοστις
14 Νοεμβρίου. Η ημερομηνία επιλέχτηκε καθώς είναι η
ημερομηνία γέννησης του Frederick Banting ο οποίος
μαζί με τον Charles Best συνέλαβαν πρώτοι την ιδέα που
οδήγησε στην ανακάλυψη της ινσουλίνης τον Οκτώβριο
του 1921. Καθιερώθηκε το 1991 με πρωτοβουλία της Διε-
θνούς ομοσπονδίας Διαβήτη και υπό την αιγίδα της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για να ευαισθητοποιήσει
και να ενημερώσει το Παγκόσμιο κοινό για την ύπουλη
αυτή αρρώστια η οποία προκαλεί τον θάνατο σε
3.000.000 ανθρώπους ετησίως.
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια ολοένα αυξανόμενη
παγκόσμια απειλή για την υγεία. Η νόσος αποτελεί βασική
αιτία θανάτου για περίπου 7.000.000 άτομα ετησίως σε
όλο τον κόσμο και συνδέεται με αυξανόμενο κίνδυνο
εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων, νεφρικής ανε-
πάρκειας, μόνιμων βλαβών του αμφιβληστροειδούς και
άλλων σοβαρών επιπλοκών. Στην Ελλάδα από σακχαρώ-
δη διαβήτη πάσχει περίπου το 12% του γενικού πληθυ-
σμού.
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια πάθηση που
εμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσου-
λίνη ή όταν το σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει με
αποτελεσματικό τρόπο την ινσουλίνη που παράγεται.
Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται από το
πάγκρεας και καθιστά τα κύτταρα ικανά να προσλαμβά-
νουν γλυκόζη από το αίμα και να την χρησιμοποιούν για
ενέργεια. Η ανεπάρκεια παραγωγής ινσουλίνης-δράσης
της ινσουλίνης ή και των δύο, οδηγεί σε αυξανόμενα επί-
πεδα γλυκόζης στο αίμα (υπεργλυκαιμία).
Υπάρχουν δύο βασικές μορφές διαβήτη:
Τύπου 1: Τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 παράγουν λίγη ή
καθόλου ινσουλίνη και χρειάζονται ενέσεις ινσουλίνης για
να επιβιώσουν, είναι συχνότερος σε παιδιά και νεαρούς
ενήλικες.
Τύπου 2: Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 δεν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την ινσουλίνη με αποτελεσματικό
τρόπο. Αντιμετωπίζουν την πάθηση με μέτρα που αφο-
ρούν τον τρόπο ζωής. Συχνά απαιτούνται από του στόμα-
τος φάρμακα και σπανιότερα ινσουλίνη. Και οι δύο τύποι
διαβήτη είναι εξίσου σοβαροί. Ένας τρίτος τύπος εμφανί-
ζεται σε ορισμένες περιπτώσεις κατά την διάρκεια της
εγκυμοσύνης αλλά συνήθως υποχωρεί με το πέρας της.
Οι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση διαβήτη τύπου 2
είναι η παχυσαρκία, έλλειψη άσκησης, διαπιστωμένη
ανοχή γλυκόζης, διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε
λιπαρά και χαμηλή σε ίνες, προχωρημένη ηλικία, υψηλή
αρτηριακή πίεση και υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό
ιστορικό διαβήτη, ιστορικό διαβήτη κύησης, εθνικότητα.
Η πρόληψη του διαβήτη αφορά όλη την κοινωνία και η
ευθύνη για την αντιμετώπισή του είναι συλλογική. Επί του
παρόντος ο διαβήτης τύπου 1 δεν μπορεί να προληφθεί.
Ωστόσο ο διαβήτης τύπου 2 μπορεί να προληφθεί σε πολ-
λές περιπτώσεις με την σωματική άσκηση και την διατή-
ρηση του κανονικού βάρους , γεγονός που έχει επιβεβαι-
ωθεί από μελέτες που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ αλλά και την
Φιλανδία και την Κίνα.
Ψυχική Υγεία και Διαβήτης
Ο διαβήτης είναι μια δύσκολη πάθηση που έχει δια βίου
απαιτήσεις από τους ασθενείς αλλά και από τις οικογένει-
ές τους. Τα άτομα με διαβήτη πρέπει να ελέγχουν το σάκ-
χαρό τους, να παίρνουν φάρμακα, να ασκούνται σωματι-
κά σε τακτική βάση και να μπορούν να ρυθμίσουν τις δια-
τροφικέςτουςσυνήθειεςανάλογαμετηνκατάστασήτους.
Πρέπει να αντιμετωπίσουν ζητήματα που σχετίζονται με
τις επιπλοκές της νόσου γεγονός που έχει και ουσιαστικές
ψυχολογικές παραμέτρους: Παθητικότητα, η αδυναμία
αποδοχής της πάθησης καθώς και συναισθήματα θυμού
απελπισίας και φόβου, έχοντας σημαντική επίπτωση στην
αυτοπεποίθηση του ατόμου.
Επαγγελματίες ψυχικής υγείας θεωρούν ότι μεγάλος
αριθμός πασχόντων διακατέχεται από το λεγόμενο «φόβο
της ιδιαιτερότητας». Φόβος ο οποίος προκύπτει τόσο απ’
τον ενδεχόμενο στιγματισμό όσο και από τις πιθανές επι-
πλοκές του διαβήτη, όπως η νεφροπάθεια, η συμφόρηση,
η τύφλωση, η καρδιοπάθεια και τα κυκλοφορικά προβλή-
ματα. Ως νόσος ο διαβήτης έχει συνδεθεί με πολλές ψυχι-
κές διαταραχές όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές,
διαταραχές διατροφής, σχιζοφρένεια- διπολική διαταρα-
χή.
Ηεπιστημονικήκοινότηταεστιάζεισταέντονασυναισθή-
ματα θλίψης και απογοήτευσης που παρουσιάζουν οι
ασθενείς ως απόρροια του πένθους μιας ανέμελης ζωής.
Οι ψυχικές ασθένειες μπορούν να μεταβάλουν την ορμο-
νική ισορροπία ,την λειτουργία του ύπνου και το ανοσο-
ποιητικόσύστημαμεαποτέλεσματασυμπτώματααυτάνα
επιβαρύνουν την σωματική υγεία του ασθενή. Πολλοί
άνθρωποι που πάσχουν από διαβήτη στην αρχική αλλά
και στην μετέπειτα πορεία της ασθένειάς τους επιφορτί-
ζονται με πληροφορίες συμβατές, πλήθος φαρμάκων,
επισκέψεις γιατρών τα οποία συνήθως οδηγούν σε ένα
αίσθημα ανικανότητας και ασταθή ψυχισμού.
Το κλειδί για να ζήσει κάποιος καλά με τον διαβήτη είναι
νααποφευχθούνταπροβλήματαπουπροκύπτουναπ΄την
παρατεταμένηυπεργλυκαιμίαήαπόταεπεισόδιαυπογλυ-
καιμίας. Προκειμένου να γίνει αυτό τα άτομα με διαβήτη
πρέπει να συμμορφωθούν σε ορισμένους συμπεριφορι-
κούς κανόνες Να αλλάξουν συμπεριφορά σε τομείς: Δια-
τροφή, μείωση καπνίσματος, αύξηση αερόβιας άσκησης.
Να μάθουν να διαχειρίζονται τα επίπεδα άγχους και κατά-
θλιψης. Ο συνδυασμός της ιατρικής, ψυχολογικής και δια-
τροφικής υποστήριξης έχουν σαν βασικό στόχο την αντι-
μετώπιση του διαβήτη σφαιρικά.
Ο διαβήτης είναι μια κατάσταση με την οποία μαθαίνεις
να ζεις και να είσαι καλά. Η αποδοχή αυτού που μας συμ-
βαίνει σε οποιοδήποτε επίπεδο στην ζωή μας είναι αυτή
που θα μας οδηγήσει σε μια λειτουργική και δημιουργική
ζωή. Κι αυτό γιατί πάντα υπάρχει η θετική οπτική στις
καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε και οφείλουμε στον
εαυτό μας να τον φροντίζουμε . Ο διαβήτης είναι τρόπος
ζωής.
Ράπτη Πολυξένη
Νοσηλεύτρια Τ.Ε.
δενσυμμορφώνονταιμετηθεραπείακαιθααναλαμβάνουννατους
επισκέπτονταιστοσπίτιήθαφροντίζουνναέχουνυποτυπώδηπα-
ρακολούθηση». 
ΗκαΛαζαρίδουεπιμένειότιηαναγκαστικήνοσηλείαείναιπρό-
νοια του νόμου για την προστασία του ψυχικά ασθενούς, μονάχα
όταναυτόςδενμπορείμόνοςτουναφροντίσειτονεαυτότου.«Δυ-
στυχώς, ο νόμος στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται σωστά, ενώ χρη-
σιμοποιείταικαθ´υπερβολή.Είμαστεχώραμεπολύμεγάλοποσοστό
αναγκαστικών νοσηλειών. Δηλαδή από την μία, ο νόμος δεν
εφαρμόζεται σωστά και από την άλλη, δεν υπάρχουν και οι ομά-
δεςACTήπερίθαλψηςκατ’οίκονπουθαφροντίσουντοάτομοστην
κρίση ή οι υπηρεσίες follow-up που θα φροντίσουν να μειωθεί η
συχνότητα και η ένταση των υποτροπών».
ΈναάλλοσημαντικόπρόβλημαπουσημειώνειηκαΛαζαρίδου
είναιότιστηνΕλλάδαδενυπάρχεικεντρικόςσχεδιασμόςυπηρεσιών
μεβάσητιςανάγκες,κρατούνταιελλιπήστατιστικάστοιχείακαιοι
υπηρεσίεςδενείναιτομεοποιημένες.«Αποτέλεσμαείναιναυπάρ-
χει σε ορισμένες περιοχές μεγάλη αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών,
τηστιγμήπουσεάλλεςπεριοχέςλείπουνκαιοιπιοβασικές.Τοπιο
τρανταχτόπαράδειγμαείναιησυγκέντρωσητηςπλειοψηφίαςτων
ψυχιατρικών κλινών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα,
προβλήματαδημιουργούνηαποσπασματικήενημέρωσητουπλη-
θυσμού,ημηένταξητωνιδιωτώνγιατρώνστοσύστημα,τοιατρό
- κεντρικό σύστημα, κ.α. Αποτέλεσμα είναι ο Έλληνας πολίτης να
πληρώνειπερισσότεραλεφτάαπότουςΕυρωπαίουςαπό"τηντσέ-
πη του" για να απολαμβάνει κακές υπηρεσίες. Από τα πιο προηγ-
μένασυστήματάείναιαυτάτωνΣκανδιναβικώνχωρώνκαιτηςΓαλ-
λίας.Κοινόςπαρανομαστήςόλωντωνπροηγμένωνσυστημάτωνεί-
ναι η τομεοποίηση, η εξασφάλιση πρόσβασης σε βασικές υπηρε-
σίες σε όλους τους πολίτες και η δυνατότητα κατ´ οίκον επισκέ-
ψεων».
Το στοίχημα της εργασιακής επανένταξης
Ηεργασιακήαποκατάστασηψυχικάασθενώνπαραμένειακόμη
τομεγάλοζητούμενο.«Καταρχάς,ηεργασιακήαποκατάστασηπρέ-
πειναεπιχειρείταικατάτηδιάρκειατηςθεραπείας,αφούηθερα-
πείατωνβαρέωςπασχόντωνείναιμακρόπνοηδιαδικασίακαιηδου-
λειάείναιέναςαπότουςπαράγοντεςπουπροάγουντηνεπανένταξη».
Και πώς θα υλοποιηθεί αυτό; «Για να επιτευχθεί κάτι ανάλογο,
θαπρέπειναυπάρξουνπρογράμματαυποστηριζόμενηςεργασίας.
Η απασχόληση σε κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως ΚοιΣΠΕ και
ΚΟΙΝΣΕΠείναιπιοεύκολη,δυστυχώςόμωςυπάρχουνλίγοι(17Κοι-
ΣΠΕ,ενώθαέπρεπε ναυπάρχουν58,έναςγιακάθετομέα)καιεί-
ναι δύσκολο να είναι βιώσιμοι στις μέρες μας. Άλλωστε, έχει πα-
ρατηρηθεί ότι πι περισσότεροι ασθενείς που εργάζονται σήμερα,
είτεδιατηρούντηδουλειάπουείχανπριννοσήσουνμεβοήθειαή
εργάζονταισεοικογενειακέςεπιχειρήσειςήαγροτικέςεργασίες.Και
αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που οι ασθενείς δεν πρέπει να νο-
σηλεύονταιγιαμεγάλεςπεριόδους,προκειμένουναμηνσταματούν
τηνεργασίατουςκαιναμηναποκόπτονταιαπότονκοινωνικότους
περίγυρο.Κοινωνίακαιειδικοίπρέπειναμεταφερθούναπότομο-
ντέλοθεραπείακαιαπασχόλησηγιαλόγουςθεραπευτικούς,στην
έννοιατουδικαιώματοςγιαεργασία,στηνέννοιατουrecoveryκαι
της ισοτιμίας», αναφέρει η κα Λαζαρίδου και ολοκληρώνει, επι-
σημαίνοντας:
«Τατελευταίαχρόνιαστηχώραμαςτοενδιαφέρονκαιηδιαμάχη
στηνψυχικήυγείααφοράτουςπάσχοντεςαπόσχιζοφρένειακαιάλ-
λεςβαριέςδιαταραχές.Μαςδιαφεύγειηπαγκόσμιατάσηαύξησης
τηςκατάθλιψης.Ηκατάθλιψηπροσβάλειστηνπλειοψηφίατουςνέ-
ουςανθρώπους(μέσηηλικίαέναρξηςτα30έτη).Προκαλείψυχι-
κό πόνο, προβλήματα στις σχέσεις και τη δουλειά του ασθενούς,
αναπηρίακαισυχνάτονθάνατοεξαιτίαςαυτοκτονιώνήεπιβάρυνσης
υπαρχόντων σωματικών νοσημάτων. Η κατάθλιψη όμως θερα-
πεύεται.Απλάαυτόπουχρειάζεταιείναιηενημέρωσητηςκοινής
γνώμης,ηπρόσβασηόλωντωνπολιτώνσεδωρεάνυπηρεσίεςψυ-
χικήςυγείας,ηεκπαίδευσητωνγιατρώντηςπρωτοβάθμιαςφρο-
ντίδαςστηνέγκαιρηδιάγνωσηκαιδραστικήαντιμετώπισητουσύγ-
χρονου ιού που μαστίζει νεότερες γενιές».
Σακχαρώδης διαβήτης
4 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
T
ο Ασβέστιο είναι στοιχείο που περιέχεται σε αρκετή ποσότητα στον οργανισμό μας. Απο-
τελεί το 1,5-2%τουβάρουςτουσώματοςενόςμέσουυγιούςατόμου.Το99%απόαυτόβρί-
σκεταιστονσκελετό,δηλαδήσταοστάκαισταδόντια,καιτο1% κυκλοφορείστοαίμακαι
σειστούςτουσώματος.Ηβιολογικήτουαποστολή είναισημαντικήκαιαποτελείτοβασικόστοι-
χείοτου σκελετούμαζίμετονφώσφορο.Ταοστά,πουαρχικάείναιμαλακά(χόνδροι),σκληραίνουν
μετηνεναπόθεσηαλάτωνασβεστίουκαιφωσφόρου.Ηδιαδικασίαανάπτυξηςτωνοστώναρχί-
ζει από την εμβρυϊκή ηλικία -και εξαρτάται απόλυτα από την διατροφή της μητέρας κατά την
εγκυμοσύνη–καισυνεχίζεταιωςτηνενηλικίωση(12ο-16οέτος).Τονπρώτοειδικάχρόνοτοβρέ-
φος παίρνει τόσο ασβέστιο, σε σχέση με το βάρος του , που δεν παίρνει ποτέ άλλοτε σε όλο τον
κύκλο της ζωής.
Εάν τα παιδιά δεν παίρνουν επαρκή ποσότητα από αυτά τα δύο στοιχεία (ασβέστιο και φώ-
σφορο),παρουσιάζουνδιαταραχέςόχιμόνοστηνοστεοποίησηκαιτηνοδοντοφυΐααλλάκαιγε-
νικότεραστονρυθμότηςανάπτυξήςτους. Στηνδιαδικασίατηςοστεοποίησης,εκτόςαπότοασβέ-
στιο και των φώσφορο, η παρουσία των βιταμινών D (που ρυθμίζει την απορρόφηση των δύο
αυτώνμετάλλων)καιΑ(μετηνοποίασυνεργάζονταιστενάγιατονίδιοσκοπό)είναιαπαραίτητη.
Τοασβέστιο,εκτόςαπόδομικόυλικό,συμμετέχεικαιστομηχανισμότηςπήξηςτουαίματος(σε
συνεργασία με την βιταμίνη Κ). Επίσης βοηθά στην κανονική νευρομυϊκή λειτουργία και συμ-
βάλλει στην ομαλή απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό.
ΑΠΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
Οάνθρωποςπροσλαμβάνειτοασβέστιοαπότιςτροφές.Τογάλαείναιαπότιςπιοπλούσιεςτρο-
φές σε ασβέστιο. Το ασβέστιο που περιέχει το γάλα δεν είναι μόνο άφθονο, αλλά και πιο εύκο-
λα χρησιμοποιούμενο από τον οργανισμό. 250 γραμμάρια γάλακτος προμηθεύουν τον οργανι-
σμόσχεδόντο¼τηςημερήσιαςανάγκηςτουσεασβέστιο.Γιατολόγοαυτό,έναμέροςτουασβε-
στίουστηνδιατροφήπρέπειναπροέρχεταιαπότογάλα,καιαυτόισχύειγιαόλεςτιςηλικίες.Τα
προϊόντατου,τυρίκαιγιαούρτι,είναιεξίσουπλούσιεςπηγές.Επίσηςπεριέχεταιστονκρόκοτου
αυγού,σταλαχανικά(μπρόκολο,λάχανο,μαρούλι),στουςξηρούςκαρπούς,σταπορτοκάλιακαι
στα σύκα. Γενικά όλα τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι πλούσια σε ασβέστιο.
ΤΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ
Υπάρχουν όμως και ορισμένοι παράγοντες που παρεμποδίζουν την απορρόφηση του ασβε-
στίου, όπως:
ΗέλλειψηβιταμίνηςD:Στηνπερίπτωσηαυτήδεναπορροφάταιτοασβέστιοέστωκαιανυπάρ-
χει άφθονο στις τροφές.
Τοπεριβάλλον:Ταάλατατουασβεστίουδιασπώνταιτελείωςσεόξινοπεριβάλλονκαιτουδρο-
χλωρικόοξύτουστομάχουδιευκολύνειαυτήτηνδιεργασία. Ανγιακάποιολόγοτοασβέστιοπε-
ράσει στο έντερο χωρίς να έχει γίνει τέλεια διάσπαση, τότε δυσχεραίνεται η απορρόφησή του
από τον οργανισμό.
Τοείδοςτηςτροφήςπαίζειεπίσης ρόλοστηναπορρόφησήτου:Απόορισμένεςτροφέςαπορ-
ροφάταιολοκληρωτικά,διότιηπαρουσίαορισμένωνουσιώνδιευκολύνειαυτήτηνπορεία.Αυτό
συμβαίνειμετηνλακτόζηπουπεριέχειτογάλα,ηοποίαδιευκολύνεινααπορροφηθείτοασβέ-
στιο του γάλακτος. Ενώ αντίθετα το οξαλικό οξύ και οι φυτικές ίνες που βρίσκονται στις φυτι-
κές τροφές(π.χ. το σπανάκι) ενώνονται με το ασβέστιο των τροφών αυτών και σχηματίζουν το
οξαλικό ασβέστιο, που είναι ένωση αδιάλυτη και μη απορροφήσιμη.
Μια δίαιτα η οποία είναι πλούσια σε λίπη, σε πρωτεΐνες , όπως επίσης και η μεγάλη κατανά-
λωση σε αλκοόλ, καφεΐνης καθώς και αναψυκτικών τύπου κόλα, παρεμποδίζουν την απορρό-
φηση του ασβεστίου.
Η
φλεβική ανεπάρκεια είναι από τις πιο συ-
χνές παθήσεις των γυναικών σε ποσοστό
45- 50% και των ανδρών σε ποσοστό 20-
25%. Όπως έλεγαν και στην αρχαιότητα, η φλε-
βικήανεπάρκειαείναιτοτίμηματηςόρθιαςστά-
σηςτουανθρώπουσεαντίθεσημεταόντατουζω-
ικούβασιλείου.Ταπαραπάνωποσοστάαυξάνο-
νται σε μεγάλο ποσοστό μετά την Πέμπτη δεκα-
ετίατηςζωής.Ηενοχλητικήπάθησημπορείναέχει
τις βάσεις της στην κληρονομικότητα, ενώ συν-
δέεταικαιμεορμονικέςδιαταραχές.Καιάλλοιπα-
ράγοντες ωστόσο, όπως η παχυσαρκία, η υπερ-
βολικά καθιστική ζωή και η έντονη ορθοστασία
συμβάλλουν στο πρόβλημα.
Οικιρσοίείναιδιογκωμένεςφλέβεςπουέχουν
πρηστεί, γιατί το αίμα δεν ρέει σωστά μέσα από
αυτές.Μπορούννααναπτυχθούνοπουδήποτεστο
σώμα,αλλάοιφλέβεςσταπόδιαείναιαυτέςπου
επηρεάζονταιπιοσυχνά,δεδομένουότιπρέπεινα
μεταφέρουν το αίμα και ενάντια στη βαρύτητα.
Η αυξημένη πίεση του αίματος και οι ορμονικές
αλλαγέςκατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνηςμπο-
ρεί επίσης να προκαλέσουν το πρόβλημα, το
οποίο εξηγεί και την υψηλότερη συχνότητα εμ-
φάνισηςκιρσώνστιςγυναίκεςπαράστουςάνδρες.
Γιαπολλούςπάσχοντες,οικιρσοίείναιαπλάαι-
σθητική ανησυχία. Άλλοι, ωστόσο, μπορεί να
εμφανίσουνπόνο,ταχυπαλμία,κνησμόήαίσθη-
μακαύσου,ταοποίασυνήθωςεπιδεινώνονταιμε
την παρατεταμένη ορθοστασία. Σπάνια, η φλε-
βίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρά προ-
βλήματα,όπωςημόλυνση,ταέλκηποδιώνκαιη
θρόμβωση.
Θεραπεία των κιρσών
Η συμβατική θεραπεία των κιρσών περιλαμ-
βάνειμιασειράαπόεπιλογές–απόκάλτσεςσυ-
μπίεσης μέχρι χειρουργική επέμβαση και θερα-
πείεςμελέιζερ.Οικάλτσεςσυμπίεσης,οιοποίες
συμπιέζουνσταθεράταπόδιαγιαναβελτιωθείη
ροήτουαίματος,είναισυνήθωςοπρώτοςκύκλος
δράσης, αλλά μελέτες καταλήγουν στο συμπέ-
ρασμαότιδενείναιπιοαποτελεσματικέςαπότην
απλή ανάπαυση.
Ηχειρουργικήεπέμβαση,απότηνάλληπλευ-
ρά,μπορείναμαςαπαλλάξειαποτελεσματικάαπό
αυτέςτιςαντιαισθητικέςφλέβεςκαιναβοηθήσει
στηνανακούφισητωνσυμπτωμάτων.Ωστόσο,οι
κιρσοίμπορείσταδιακάναεπαναληφθούνμέσα
απόμιαδιαδικασία«νεοαγγείωσης»-αναγέννη-
σηςκαιδιεύρυνσηςτωνφλεβών–ακόμακαιμετά
απόεπιτυχήχειρουργικήεπέμβαση,ήμπορείαπλά
να αναπτυχθούν σε άλλα σημεία στα πόδια. Άλ-
λεςπιθανέςεπιπλοκέςπεριλαμβάνουναιμορρα-
γία,μώλωπες,μόλυνση,ουλέςκαιβλάβηνεύρων.
Υπάρχουνεπίσηςστοιχείαπουδείχνουνότιηχει-
ρουργική επέμβαση για τη φλεβίτιδα μπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο θρόμβωσης.
Δύονεότερεςμέθοδοιείναιηθεραπείαμεχρή-
σηραδιοσυχνοτήτωνκαιηθεραπείαμελέιζερ,οι
οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα για να κα-
ταπολεμήσουν τη φλεβίτιδα. Αυτές οι λιγότερο
επεμβατικέςτεχνικέςφαίνεταιναείναιτουλάχι-
στονεξίσουαποτελεσματικέςμετηχειρουργική
επέμβαση, αλλά με λιγότερους κινδύνους. Παρ’
όλααυτά,δενγνωρίζουμεακόμηπόσοασφαλείς
καιαποτελεσματικέςείναιοιθεραπείεςαυτέςμα-
κροπρόθεσμα.
Μιαάλληεπιλογήείναιησκληροθεραπεία,στην
οποίαεγχέονταιχημικέςουσίεςστουςκιρσούςγια
νακάνουντατοιχώματάτουςνακαταρρεύσουν.
Αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό για τις μι-
κρότερες κιρσώδεις φλέβες, αλλά ο κίνδυνος
τηςνεοαγγείωσηςπαραμένειυψηλός.Υπάρχουν
επίσηςανησυχίεςσχετικάμετηνανάπτυξηεντω
βάθειφλεβικήςθρόμβωσης,οπτικώνδιαταραχών
και εγκεφαλικού επεισοδίου.
Ασβέστιο
«ΚΙΡΣΟΙ & ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ»
Tips για πρόληψη
Οι ακόλουθες συμβουλές προσωπικής φροντίδας βοηθούν στην πρόληψη των κιρσών ή
τουλάχιστον, στην αποφυγή επιδείνωσής τους.
Ασκηθείτεσετακτικήβάσηγιαναβοηθήσετετοκυκλοφοριακόσύστημα.Ιδανικήάσκη-
ση αποτελεί το περπάτημα ή οτιδήποτε περιλαμβάνει κίνηση ποδιών.
Μειώστε την καταπόνηση στα πόδια, αποφεύγοντας την πολύωρη ορθοστασία και
την άρση βαριών αντικειμένων.
Ανασηκώστε τα πόδια. Για να βελτιώσετε την κυκλοφορία, κάνετε μερικά μικρά δια-
λείμματα καθημερινά, για ανεβάσετε τα πόδια σας πάνω από το επίπεδο της καρδιάς σας,
όπως, για παράδειγμα, ξαπλώνοντας με τα πόδια σας πάνω σε τρία – τέσσερα μαξιλάρια.
Μηνσταυρώνετεταπόδιαότανκάθεστε,καθώςαυτόμπορείναελαττώσειτηνκυ-
κλοφορίαπροςταπάνωπίσωστηνκαρδιάκαινααυξήσειτηνπίεσηστιςφλέβεςτωνποδιών.
Δοκιμάστε μασάζ και άλλες θεραπείες που αυξάνουν την κυκλοφορία.
Ελέγξτετοβάροςσας,καθώςτουπερβολικόβάροςκαιηπαχυσαρκίασυμβάλλουνστην
ανάπτυξη φλεβίτιδας.
Αποφύγετε τα ψηλά τακούνια. Τα παπούτσια με μικρό τακούνι δουλεύουν περισσό-
τερο τους μύες της γάμπας, που είναι καλύτερο για τη ροή του αίματος στις φλέβες.
Αποφύγετε τα πολύ στενά ρούχα γύρωαπότημέση,ταπόδιακαιτηνκοιλιά,καθώς
μπορεί να μειώσουν τη ροή του αίματος.
Προσέξτετηδιατροφήσας.Τασκληράκόπρανα καιηδυσκοιλιότηταμπορείναοδη-
γήσουν σε φλεβίτιδα καθώς το σφίξιμο αυξάνει την πίεση στην κοιλιά που με τη σειρά της
προκαλεί πίεση στα πόδια. Έτσι, είναι σημαντικό να καταναλώνετε αρκετές ποσότητες φυ-
τικών ινών και υγρών. Οι τροφές που βοηθούν ειδικά σε περιπτώσεις φλεβίτιδας περιλαμ-
βάνουν μούρα, κεράσια, σταφύλια, φαγόπυρο και κρεμμύδια.
ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ:
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ/ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ ΕΙΝΑΙ:
Η ιπποκαστανιά. Τα εκχυλίσματα από τους σπόρους του φυτού έχουν χρησιμοποιηθεί
παραδοσιακά για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και για να ανακου-
φίσουν τα συμπτώματα που σχετίζονται με αυτή.
Gotu kola. Αυτό φαίνεται να έχει ευεργετικό αποτέλεσμα επί των συνδετικών ιστών σε
κιρσώδεις φλέβες.
Butcher’sbroom.Λαμβανόμενοαπότοστόμα,τοβότανοαυτόμπορείναβελτιώσειτο
φλεβικό τόνος και την κακή κυκλοφορία.
Αμαμηλίδα.Αυτότοβότανοείναιγνωστόγιατιςστυπτικέςκαιαντιφλεγμονώδειςιδιό-
τητές του και σε μορφή αλοιφής, συνιστάται από τη Γερμανική Επιτροπή Ε για τη φλεβίτι-
δα.
Εκχύλισμα από κόκκινα φύλλα αμπέλου. Ως πηγή φλαβονοειδών, το βότανο αυτό
μπορεί να μειώσει το πρήξιμο των φλεβών σε ασθενείς με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.
από την Joanna Evans
εφημερίδα Holistic Life
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 5
«ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ»
Τα μέλη του Οικοτροφείου μας συμμετείχαν στο εθελοντικό πρό-
γραμμα του Δήμου Λαμιέων για τον καθαρισμό του γειτονικού
ποδηλατόδρομου.
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ»
Οι ένοικοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα
του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, όπου
εκπαιδεύτρια ερχόταν στο χώρο του
Οικοτροφείου μας και μάθαινε χορούς
και παραδοσιακά τραγούδια στα μέλη.
Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και οι ένοι-
κοι ήταν πολύ ενθουσιασμένοι.
«ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ»
Ένοικοί μας από το Οικοτροφείο και το Π/Δ συμμετείχαν σε
δεντροφύτευση στην Δεσφίνα μαζί με μέλη του Οικοτροφείου και
των Π/Δ της Άμφισσας . Μετά το τέλος της δεντροφύτευσης πήγαν
όλοι μαζί για καφέ στην πλατεία της Δεσφίνας.
Συμμετοχή στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
Συμμετείχαμε και φέτος στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, όπου είχαμε την ευκαιρία μαζί
με τα μέλη μας, να γνωρίσουμε στο κοινό που επισκέφτηκε το περίπτερό μας, τις υπηρεσίες
που προσφέρουμε.
Δραστηριότητες των μελών
6 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Η
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας γιορ-
τάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου,
προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την
κοινή γνώμη για τα ψυχικά νοσήματα και ασθέ-
νειες.
«Ζώντας με τη σχιζοφρένεια» είναι το θέμα
που επιλέχθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχι-
κής Υγείας 2014.
Για τον εορτασμό αυτής της ημέρας η Δομή
Φθιώτιδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρι-
κής & Ψυχικής Υγείας διοργάνωσε μια σειρά
εκδηλώσεων. Από τις 9:30 – 12:30 στήθηκε
stand στην Πλατεία Ελευθερίας όπου θεραπευ-
τές και ένοικοι δίνοντας έντυπο ενημερωτικό
υλικό, ενημερώνανε το κοινό για τον εορτασμό
της Π.Η.Ψ.Υ. Στην συνέχεια στις 12:00 η ψυχο-
λόγος κ. Πρεμέτη Βασιλική και ο ένοικος Νικο-
λάου Δημήτριος μιλήσανε στον ραδιοφωνικό
σταθμό Μελωδία για την Π.Η.Ψ.Υ. και για την
λειτουργία του Οικοτροφείου.
Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο χώρο
του Προστατευμένου Διαμερίσματος εκδήλω-
ση, όπου παρευρέθηκαν πολιτιστικοί και φιλαν-
θρωπικοί σύλλογοι καθώς και φορείς της πόλης
όπως ο Ερυθρός Σταυρός. Επίσης μας τίμησαν
με την παρουσία τους άτομα από την κοινότητα
που έχουμε καθημερινή επαφή.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Στα πλαίσια της Παγκό-
σμιας ημέρας ψυχικής υγεί-
ας πραγματοποιήθηκε στο
Πολιτιστικό καφενείο του
ΚΟΙΣΠΕ «Διαδρομές», η
Καλλιτεχνική εβδομάδα
«Με την ψυχή στο Σώμα».
Περιελάμβανε έκθεση ζω-
γραφικής, ποίηση, λογοτε-
χνία ,παραμύθια. Οργανώ-
θηκε και διαγωνισμός μα-
γειρικής στον οποίο συμμε-
τείχαν και τα μέλη μας
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 7
Χριστούγεννα 2014
Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτι-
κηγιορτήστοχώροτουΟικοτροφείουμας.ΣυμμετείχεοΠολιτιστικός
Σύλλογος «Αριάδνη», όπου χόρεψε και τραγούδησε μαζί με τους
ενοίκους και τους θεραπευτές. Την μουσική επιμέλεια είχε η εκπαι-
δεύτρια του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης που εκπόνησε το πρόγραμμα
«εργαστήρι μουσικής» μαζί με τους ενοίκους. Ο Άγιος Βασίλης (μέλος
του Οικοτροφείου) μοίρασε τα δώρα σε όλους. Ήταν μια γιορτή με
πολύ αγάπη, όπως αρμόζει τις ημέρες των Χριστουγέννων.
Ταμέληκαι
οιθεραπευτέςτου
Οικοτροφείουμας,
γιόρτασαν
τηνΑποκριά
σεταβέρνα
τηςπόλης
μεπολύκέφι.
H Ομάδα Δημιουργικής απασχόλησης
έφτιαξε ημερολόγια και άλλες κατασκευές
και ένα μικρό μέρος από αυτές δόθηκε στο
Φιλανθρωπικό Bazar του Συλλόγου «Συν
στον Άνθρωπο». Ευχαριστούμε τον Δημήτρη
Καρακώστα για την πολύτιμη βοήθειά του.
Απόκριες 2014
8 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Π
ραγματοποιήθηκε Πανελλήνια Συνάντηση
Δικτύωσης και Συνεργασίας στις 21- 23
Νοεμβρίου 2014 στον χώρο του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς, για την Ψυχιατρική Μεταρ-
ρύθμιση στην περίοδο της κρίσης με θέμα: «Από
το αδιανόητο στο αυτονόητο».
Κύριος κορμός της θεματολογίας ήταν τα χα-
ρακτηριστικά και οι ανάγκες των ληπτών υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας, η πρωτοβάθμια περίθαλψη,
η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών
ψυχικής υγείας, τα ποιοτικά κριτήρια λειτουργίας
των δομών, οι συμβάσεις με τα θεσμικά πλαίσια
εντός και εκτός της Ελλάδας, η οικονομική στήρι-
ξη της ψυχικής υγείας, η αναζήτηση εναλλακτικών
πόρων, η προοπτική μετά το 2015. Η Συνάντηση
απευθύνθηκε σε επαγγελματίες και λήπτες υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας και συγγενείς, φοιτητές, εθε-
λοντές και σε όλους τους ενδιαφερόμενους για το
παρόν και το μέλλον της ψυχιατρικής μεταρρύθ-
μισης και των θεσμών που την υπηρετούν. Απευ-
θύνθηκε επίσης και κυρίως, στους υπεύθυνους χά-
ραξης πολιτικής για την ψυχική υγεία.
Η σκέψη όλων είναι ότι πρέπει να λειτουργούμε
προνοητικά και προληπτικά ώστε να είμαστε
μπροστά από τις όποιες εξελίξεις.
Την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 η ομάδα Αγωγής Κοινότη-
τας της Δομής Λαμίας της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. πραγματοποί-
ησε Ημερίδα στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου της Ομο-
σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Φθιώτιδας, στα πλαί-
σια του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης και ενημέρω-
σης του κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας. Σκοπός του
προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση της κοινότητας
για την αλλαγή της στάσης απέναντι στα άτομα με ψυχο-
κοινωνικά προβλήματα. Στόχος της ημερίδας ήταν η
παρουσίαση του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης και
Ενημέρωσης του κοινού σε θέματα Ψυχικής Υγείας (ΕΣΠΑ
2007-2013) – δράσεις και συνεργασίες στα 2 χρόνια υλο-
ποίησης του. Αποτελέσματα και συμπεράσματα. Παρου-
σιάστηκε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι – Παρεχόμε-
νες υπηρεσίες και διυπηρεσιακές συνεργασίες. Η συμβο-
λή της Κοινοτικής Νοσηλευτικής και της κατ’ οίκον νοση-
λείας στην αποτελεσματική κάλυψη αναγκών υγείας του
πληθυσμού στην σύγχρονη εποχή. Επίσης παρουσιάστηκε
ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας του περιφερειακού
τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Οι εντυπώσεις του κοινού που συμμετείχε ήταν αρκετά
θετικές και εξέφρασαν την επιθυμία να πραγματοποιηθεί
κάτι αντίστοιχο και στο μέλλον.
« ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MANAGΕMENT»
Πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο Management της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. στις 20- 21
Νοεμβρίου 2014 στην Αθήνα.
Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν αφενός η εκπαί-
δευση των εργαζομένων της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. στις βασικές αρχές της Διοίκησης
τωνΜονάδωνΥγείαςκαισταΜοντέλαΗγεσίαςκαιαφετέρουηανάδειξηστε-
λεχών που θα μπορούσαν μελλοντικά να αναλάβουν θέση ευθύνης.
Ημερίδα: «Σύγχρονες προκλήσεις στη σχολική κοινότητα.
Η επικοινωνία ως μέσο των διαπροσωπικών
σχέσεων των εφήβων»
Τ
ην Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 η ομάδα Αγωγής Κοινότητας της Δομής Λαμίας
της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. πραγματοποίησε Ημερίδα στην Αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου
Γυμνασίου Λαμίας, στα πλαίσια του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης και ενημέ-
ρωσης του κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαι-
σθητοποίηση της κοινότητας για την αλλαγή της στάσης απέναντι στα άτομα με ψυχο-
κοινωνικά προβλήματα. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση της σχολικής κοινότη-
τας και των εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας, η ανάλυση θεμάτων που αφορούν
τους μαθητές και εφήβους όπως για παράδειγμα η έννοια της φιλίας, η χρήση και ο εθι-
σμός στο διαδίκτυο καθώς και το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της ενδο-
σχολικής βίας. Δόθηκε σημασία στην ανάπτυξη διαλόγου με τους μαθητές έτσι ώστε να
γίνει συζήτηση σχετικά με τη θεματολογία, να ακουστούν οι απόψεις τους και να λυθούν
απορίες και ερωτήματα. Ειδικά για το θέμα της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού
εκφοβισμού η παρουσίαση έγινε διαδραστικά με role playing με τη συμμετοχή ομάδας
μαθητών που ανέλαβε να κάνει τους ρόλους του θύτη, του θύματος και των παρατηρη-
τών. Παρουσιάστηκε μια σκηνή τυπικού σχολικού εκφοβισμού και στη συνέχεια οι
μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 10 ατόμων και απάντησαν σε 3 ερωτήματα που
τους θέσανε οι ομιλητές. Η κάθε ομάδα στο τέλος παρουσίασε τις απαντήσεις και ακο-
λούθησε συζήτηση. Η εντυπώσεις των συμμετεχόντων ήταν αρκετά θετικές και εξέφρα-
σαν την επιθυμία να πραγματοποιηθεί στο μέλλον και άλλη ημερίδα.
Ημερίδα: «Γυναίκα και ψυχική υγεία : διατήρηση
της ποιότητας ζωής στη σύγχρονη εποχή»
Την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014, η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
«Γλαύκος»τηςΔομήςΛαμίας,τηςΕταιρίαςΚοινωνικήςΨυχιατρικήςκαιΨυχι-
κής Υγείας πραγματοποίησε ημερίδα στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Αμφιθέας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση της κοι-
νότητας για την αλλαγή της στάσης απέναντι στα άτομα με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα. Στόχος της ημερίδας η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ήταν η ενημέρωση των
μελών του πολιτιστικού συλλόγου καθώς και του ευρύτερου κοινού σε θέμα-
τα ψυχικής υγείας, για το ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή, ψυχοπιε-
στικούςπαράγοντεςπουεπιβαρύνουνσυναισθηματικάτηγυναίκα,τηνανερ-
γίακαιτηνκατάθλιψη.Ηημερίδαπεριελάμβανεομιλίεςσεσχέσημετοστόχο
με την συμμετοχή ψυχολόγου, κοινωνικής λειτουργού και νοσηλεύτριας και
έγινε συζήτηση και τοποθετήσεις. Οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων ήταν
θετικές όσον αφορά την οργάνωση και την θεματολογία της ημερίδας. Οι
προτάσειςαφορούσανσετρόπουςπαρέμβασης,στοάγχοςτονκαιρότηςκρί-
σης και την κατάθλιψη, πρόληψη και αντιμετώπιση αναπηρίας και προβλη-
μάτων ψυχικής υγείας ειδικά σε νέους. Έγινε ενδιαφέρουσα συζήτηση με
προβληματισμούς και ερωτήματα από το κοινό που ενδιαφέρθηκε να ενη-
μερωθεί για θέματα ψυχικής υγείας, αποκατάστασης των ψυχικά ασθενών,
προγράμματα που υλοποιούνται για την υγεία, τον εθελοντισμό και τις ευά-
λωτες κοινωνικά ομάδες. Σημειώθηκε η σημασία της έννοιας της κοινωνικής
συνοχής, της μείωσης του στίγματος και της προκατάληψης καθώς και της
συνεργασίας μεταξύ των φορέων, συλλόγων και υπηρεσιών.
«ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ»
Ημερίδα: «Η σημασία της συνεργασίας και της συνοχής στην σύγχρονη εποχή
η εμπειρία της υλοποίησης του προγράμματος ευαισθητοποίησης
και ενημέρωσης του κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας».
Ημερίδες - Σεμινάρια - Συνέδρια της Ε.Κ.Ψ. και Ψ.Υ.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 9
Στις 6/11/2014 παρακολουθήσαμε το
εκπαιδευτικό σεμινάριο Best Baddies.
Ενημερωθήκαμε για την φιλοσοφία των
Best Baddies η οποία βασίζεται στον εθελοντι-
σμό και λειτουργεί χωρίς χρηματοδότηση και
κυρίως από χορηγίες. Μας ανέλυσαν τα επιμέ-
ρους προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν
πρόγραμμα πρεσβευτών, πρόγραμμα υποστη-
ρικτών, παρακολουθήσαμε οπτικοακουστικό
υλικό από τις δραστηριότητες του οργανισμού,
τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερι-
κό. Συζητήθηκαν τόσο οι τρόποι υποστήριξης
των Best Baddiesκαι της Τast Hellas προς τα
παραρτήματά τους, π.χ. παροχή υλικού για
εκδηλώσεις, πιθανή χρηματοδότηση σε περίπτωση που βρουν χορηγίες, εκπαίδευση
μια φορά τον μήνα μέσω Webiminars όσο και πιθανούς τρόπους υλοποίησης ανάλογα
με τις δομές των παραρτημάτων.
Σ
τις 14/11/2014 παρακολούθησα το συνέ-
δριο ‘’Ενδυνάμωση των Ατόμων με Ψυχι-
κή Αναπηρία –Αυτό Εκπροσώπηση Αυτό-
Συνηγορία’’ μαζί με τον ένοικο του οικοτροφεί-
ου Κώστα Χαρβαλιά.
Στο συνέδριο αναφέρθηκαν αρχικά στην
ευρύτητα του ορισμού της αναπηρίας δίνοντας
έμφαση ότι τα άτομα με αναπηρία είναι υποκεί-
μενα και φορείς όλων των αστικών δικαιωμά-
των. Οφείλουν και πρέπει να συμμετέχουν τόσο
στην οικονομική, στην κοινωνικοπολιτική όσο
και στην πολιτισμική ζωή του τόπου.
Έγινε επίσης, εκτενής αναφορά στη Σύμβα-
ση για τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχική
αναπηρία και κυρίως στο άρθρο 12 για την ισό-
τητα ενώπιον του νόμου όσο και στο άρθρο 13
για την ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Στην
Ελλάδα η σύμβαση ισχύει από το 2012 και ταυ-
τόχρονα κυρώθηκε και το προαιρετικό πρωτό-
κολλο της Σύμβασης. Μάλιστα στη συγκειμένη
χρονική περίοδο γίνεται η αναθεώρηση του
Διεθνούς Συμφώνου των πολιτικών και ατομι-
κών Δικαιωμάτων και η υπεύθυνη Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων της Διεθνούς Συμμαχίας για την
Αναπηρία παρότρυνε τους κοινωνικούς φορείς
που αναπτύσσουν δράσεις για την ψυχική υγεία
να συμμετέχουν στο διάλογο. Η προθεσμία
υποβολής προτάσεων λήγει το Σεπτέμβριο του
2015.
Επιπρόσθετα οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο
πρόγραμμα Erasmus plus το οποίο δίνει στα
άτομα με ψυχική αναπηρία πρόσθετες διευκο-
λύνσεις και χρηματοδότηση αφού καλύπτει
βασικές ανάγκες για την καθημερινή διευκό-
λυνση των ατόμων με ψυχική αναπηρία όπως
πχ συνοδό για το ταξίδι προς τη χώρα υποδο-
χής και επιστροφή.
Σημαντικό σημείο στο συνέδριο ήταν η ανα-
φορά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανθρώ-
πινου Δυναμικού» από το οποίο αναμένονται
επιχορηγήσεις για ΚΟΙΣΠΕ, παρεμβάσεις για
ευπαθείς ομάδες και τοπικές δράσεις ένταξης
για ευάλωτες ομάδες.
Τέλος στο συνέδριο αναφέρθηκαν εκτενώς
στην Αυτό –Συνηγορία, τη δυνατότητα δηλαδή
να μιλάει το άτομο με ψυχική αναπηρία για
λογαριασμό του, να κάνει κατανοητές τις σκέ-
ψεις του και να διεκδικεί τα δικαιώματα του,
όσο και στο καθεστώς της Δικαστικής Συμπα-
ράστασης το οποία αφορά είτε ανήλικα άτομα-
είτε άτομα που αδυνατούν να διεκπεραιώσουν
τις υποθέσεις μόνα τους. Στην πράξη όμως στη
Ελλάδα λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο,
καθώς υπάρχει κυρίως πλήρη συμπαράσταση
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες των
ατόμων με ψυχική αναπηρία. Αντίθετα στη Σου-
ηδία για παράδειγμα μέσα από έρευνα που
παρουσιάστηκε, υπάρχει προσωπικός διαμεσο-
λαβητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος από
φορείς και λειτουργεί κατεντολή του πελάτη
του - άτομο με ψυχική αναπηρία.
Τζανέτου Βασιλική
‘’Ενδυνάμωση των Ατόμων
με Ψυχική Αναπηρία
Αυτό Εκπροσώπηση
Αυτό-Συνηγορία ‘’
ΣYMMETOXH ΣE BEST BUDDIES
Τιτάνια η προσπάθεια…
Π
άντα με γοήτευε η ευφάνταστη σκέψη των Αρχαίων Ελλήνων να μεταφρά-
ζουν τις όποιες αλλαγές ( οικονομικές, κοινωνικές, γεωφυσικές κ.α.) στις
δυνάμεις και στις ιδιαιτερότητες των Θεών και Θεοτήτων.
Τέτοιες σκέψεις έκανα κι εγώ, όταν βρέθηκα καλεσμένη στη Χριστουγεννιάτικη
Γιορτή των ενοίκων και των στελεχών του «Γλαύκου» ( που άλλωστε σε μυθικό πρό-
σωπο οφείλει το όνομά του).
Τιτάνια η προσπάθεια των ενοίκων να οργανώσουν τη ζωή τους, τις σκέψεις τους,
τις έγνοιες τους, του δαίμονές τους, μέσα σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον,
Τιτάνια η προσπάθεια και των στελεχών του «Γλαύκου», να προσπαθούν γι’
αυτούς τους ανθρώπους.
Να προσπαθούν για την καθημερινότητα και τις τριβές που αυτή δημιουργεί.
Να προσπαθούν για την επανένταξη των ατόμων και την ευαισθητοποίηση της
κοινότητας.
Να προσπαθούν για μία οικογενειακή θαλπωρή και ζεστασιά που να συνάδει με
όλα τα ήθη και τα έθιμα της ελληνικής κοινωνίας.
Μα πάνω απ όλα, να νοιάζονται γι αυτούς τους ανθρώπους 24 ώρες το
24ωρο.
Είχα τη χαρά να παραβρεθώ σε μία χριστουγεννιάτικη γιορτή , τόσο ζεστή και
ανθρώπινη, τόσο ανεπιτήδευτη , σαν αυτές που γινόταν παλιά, πριν κάνει επιδρο-
μή το lifestyle στις ζωές μας.
Είδα τραπέζια να παραμερίζονται για το χορό, είδα ενοίκους και εργαζόμενους
να τραγουδούν και να χορεύουν όλοι μαζί, είδα τραπέζια με φαγητά να περιμένουν
τους καλεσμένους να ξεχειλίσουν τα πιάτα τους, είδα ανθρώπους και συλλογικότη-
τες να συμμετέχουν ενεργά στη ζεστασιά και στο γλέντι.
Αλλά πάνω απ όλα , έβλεπα συνεχώς το βλέμμα των εργαζομένων πάνω στους
ενοίκους, να τους χαϊδεύουν τρυφερά, να τους ενθαρρύνουν στη συμμετοχή, να
τους προσέχουν τόσο όσο, να αστειεύονται μαζί τους, να χαίρονται με τη χαρά
τους.
Τα συναισθήματα ήταν τόσο έντονα, όταν έφυγα από τη γιορτή, που δυσκολεύ-
τηκα να τα διαχειριστώ. Γι αυτό κι εγώ κατέφυγα στους μύθους και σκέφτηκα τους
Τιτάνες.
Έτσι , λοιπόν, θεωρώ ότι είναι τόσο οι ένοικοι όσο και οι εργαζόμενοι και οι επι-
στημονικοί υπεύθυνοι στο «Γλαύκο».
Σύγχρονοι Τιτάνες , που σηκώνουν στις μικρές τους πλάτες , μεγάλα προβλήμα-
τα, μεγάλες δυσκολίες, μεγάλες έννοιες, αλλά και μεγάλες χαρές και ανταπόδοση.
Να ‘στε όλοι καλά και δυνατοί….
Να έχετε μία καλή χρονιά &
Σας ευχαριστούμε για όσα μας διδάσκετε!!!!
Κατερίνα Τσαδήμα
Κοινωνιολόγος
Υπεύθυνη «Βοήθεια στο Σπίτι»
Δ.Ε. Γοργοποτάμου
10 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Άνοιξη - Καλοκαίρι 2014
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 11
TA MEΛΗ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ...
Ήταν ο Νάρκισσος, γιός του ποταμίσιου
θεού Κηφισσού και της Νύφης Λειριώτης.
Νέος όμορφος και δυνατός. Μακριά μαλλιά,
δέρμα κατάλευκο και σώμα σμιλεμένο μα
τρυφερό, καθώς δίχως καθόλου ηρωικός ή
πολεμικός να είναι, κυνηγούσε στα δάση και
λόγω της εξαιρετικής ομορφιάς του, οι νύμ-
φες τον καταδίωκαν ανάμεσα στα πεύκα και
αποζητούσαν τη συντροφιά και ερωτικό σμί-
ξιμο μαζί του. Εκείνος όμως, δεν επέτρεπε σε
καμία νύμφη να τον προσεγγίσει και όλες τις
έδιωχνε μακριά με την άσχημη και εγωιστική
συμπεριφορά του. Ανάμεσα σε αυτές τις νύμ-
φες που ερωτεύθηκαν άκαρπα τον όμορφο
νέο, ήταν και η Ηχώ. Η Ηχώ όμως, είχε
τιμωρηθεί από την Αρχόντισσα του
Ολύμπου, την Ήρα, γιατί με την πολυ-
λογία της την καθυστερούσε και της
αποσπούσε την προσοχή τη στιγμή
που προσπαθούσε να ξετρυπώσει το
Δία που έσμιγε ξανά με κάποια
θνητή. Ήταν τιμωρημένη λοιπόν να
μην μπορεί να μιλά παρά να επανα-
λαμβάνει τα τελευταία λόγια του
συνομιλητή της! 
Έτσι έβλεπε το Νάρκισσο μα δεν μπορού-
σε να του μιλήσει. Τον παρακολουθούσε
κρυμμένη ανάμεσα στα φυλλώματα των δέν-
δρων να κυνηγά. Ώσπου μια μέρα, ο Νάρκισ-
σος, αντίκρισε στα νερά μιας λίμνης το είδω-
λο του. Θαμπώθηκε από την ομορφιά του,
παράτησε το σκοπό του και βάλθηκε να κοι-
τάζει συνέχεια το είδωλο του που καθρεπτι-
ζόταν στα στάσιμα νερά της λίμνης. Ερωτεύ-
τηκε τον εαυτό του! Έπεσε στο έδαφος και δε
χόρταινε να βλέπει το πρόσωπο του! Προ-
σπαθούσε πολλές φορές να αγγίξει το είδωλό
του, να το φιλήσει. Μα, όλες οι προσπάθειές
του, ήσαν μάταιες! Και όσο αναφωνούσε και
αναστέναζε από τον καημό του, αλίμονο,
τιμωρημένος θαρρείς από τις Νύμφες να παι-
δευτεί σε έρωτα δίχως ανταπόκριση, η Ηχώ,
επαναλάμβανε: "Αλίμονο!" 
Μα, μαράζωνε αντικρίζοντας στο είδωλο
του, στάσιμος σαν τα νερά της λίμνης, δίχως
να νοιάζεται πια για τροφή ώσπου βλέποντας
το είδωλο του να ασχημαίνει, και το σώμα
του να χάνει το σφρίγος και τους χυμούς του
φώναξε:
" Είναι κανείς εδώ;"
και τότε η Ηχώ, ανταπάντησε καταδικα-
σμένη να επαναλαμβάνει συνεχώς μα μονά-
χα την τελευταία λέξη του συνομιλητή της:
"Εδώ, εδώ, εδώ". Και ο δύστυχος Νάρκισσος,
έχοντας το μυαλό του ναρκωθεί από τον
έρωτα προς το είδωλο του και τη στασιμότη-
τα, νόμισε πως ήταν το είδωλο που απάντησε
πίσω από τον υδάτινο καθρέπτη και βούτηξε
για να σμίξει με τον έρωτά του, μα με το
Θάνατο αγκαλιάστηκε στα υδάτινα βάθη. 
Και στη θέση όπου καθόταν για να αντι-
κρίζει το είδωλό του στην όχθη της λίμνης, οι
Θεοί για να μη λησμονηθεί ο Μύθος του, έκα-
ναν να φυτρώσει ένα λουλούδι που φέρει το
όνομά του.
Συμμετοχή σε σεμινάριο για τα δικαιώματα και την αυτο-
εκπροσώπηση
Κατεβήκαμε στην Αθήνα και παρακολουθήσαμε το συνέδριο
για τα δικαιώματα μας. Ενημερωθήκαμε για τη σύμβαση που
υπάρχει για τα δικαιώματα μας πχ για το δικαίωμα στην εργασία
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι πολύ καλό ότι ακούστη-
κε η φωνή των ασθενών και έμαθαν πράγματα που θα τους διευ-
κολύνουν στην διεκδίκηση αυτών που οι ίδιοι νομίζουν ότι έχουν
περισσότερο ανάγκη.
Επίσης ότι έχω ίδια δικαιώματα με όλους, Στη πράξη όμως
βλέπω ότι τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά καθώς είναι
δύσκολο να βρω δουλειά. Ενδιαφέρον ήταν και το πρόγραμμα
Erasmus plus όπου μπορούμε να πάμε σε άλλη χώρα για εκπαί-
δευση, έχοντας βοήθεια. πιστεύω ότι είναι καλό να γίνονται τέτοι-
ες ενημερώσεις.
Κ. Χ.
Ένα παραμύθι…
Απ’ την Ομάδα βιβλίου
Στις 10 Οκτωβρίου που ήταν η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας παρα-
βρέθηκα με την ψυχολόγο Κα Πρεμέτη στον ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο
Μελωδία. Εκεί απαντήσαμε σε ερωτήσεις που μας έκαναν για θέματα ψυχι-
κής υγείας. Εγώ μίλησα περισσότερο για την ζωή μου στο Οικοτροφείο, για
την συμμετοχή μου στο σεμινάριο για τα δικαιώματά μας , για τις εξόδους
που κάνουμε για καφέ και φαγητό. Πηγαίνουμε και στον κινηματογράφο και
στο θέατρο. Ακόμη επισκέψεις σε μουσεία και άλλους ιστορικούς χώρους.
Επίσης μίλησα για το πόσο μου άρεσε που συμμετείχα σε διαγωνισμό μαγει-
ρικής στην Αθήνα. Το να μιλήσω στο ραδιόφωνο ήταν κάτι πρωτόγνωρο για
εμένα γιατί είχα την ευκαιρία να με ακούσουν πολλοί άνθρωποι.
Δ. Ν.
Ο μύθος του Νάρκισσου
12 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Η κα Κασσάνδρα προτείνει
Για να μην «μπαίνουν»
τα μάλλινα
Αν κάποιο πουλόβερ σας ατύχησε στο πλύσιμο και μετατράπηκε
σε μινιατούρα, μην στεναχωριέστε και μην ετοιμάζεστε να το χαρί-
σετε στην πεντάχρονη ανηψιά σας. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βρά-
στε νερό, στο οποίο θα έχετε προσθέσει λίγο μαλακτικό για τα
ρούχα. Αφήστε το να κρυώσει και όταν φτάσει σε θερμοκρασία
γύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου, βάλτε μέσα το πουλόβερ και αφή-
στε το να μουλιάσει για 20 περίπου λεπτά. Οι ίνες του θα «αφρατέ-
ψουν» πάλι και θα μπορέσετε με λίγο τράβηγμα να το ξαναφέρετε
στις σωστές του διαστάσεις. Απλώστε το οριζόντια και τεντωμένο
και αφήστε το να στεγνώσει.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
Κ
αλημέρα. Ένας χαιρετισμός. Μια ευχή στους πρόσκαιρους της
ζωής δρόμους. Τύπος τις περισσότερες φορές. Μεγαλύτερο
νόημα και αξία είχε θαρρώ την πρωτόγονη εποχή, γιατί τότε
δήλωνε σεβασμό στην ζωή του συνανθρώπου. Μια καλημέρα στο
σήμερα που γεννιέται και αργοπεθαίνει, πιστεύω πως πρέπει να’ ναι
πιο ειλικρινής πιο στοχαστική, πιο αυθόρμητη.
Υπάρχει βέβαια και το χθες και το αύριο. Σ’ αυτά τα δύο αρκεί ένα
«αντίο» κι ένα «καλώς να ’ρθει» αντίστοιχα. Όμως στο σήμερα πάντα
καλημέρα με πίστη, προγραμματισμό ,κέφι, ενθουσιασμό.
Είναι αλήθεια πως δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στη ζωή που ζήσα-
με ή πρόκειται να ζήσουμε. Όταν είμαστε μικροί λέμε πότε να μεγα-
λώσουμε για να δημιουργήσουμε. Κι όταν ο παγερός βοριάς, αλαφρά
στην αρχή ,δυνατά αργότερα μας χαϊδεύει τα μέτωπά μας, τότε σκε-
πτόμαστε να ζήσουμε. Να ζήσουμε έστω και ένα λεπτό. Έτσι ένα
άγχος , μια στεναχώρια κυριεύει την ψυχή μας για το χτες, πού ‘φυγε
και μια αγωνία για το αύριο , πού ‘ρχεται απειλητικό.
Αλλά δεν σκεπτόμαστε , πως τα λάθη του χθες δεν είναι και τόσο
εύκολο να τα διορθώσει το σήμερα. «Δεν μπορείτε στο ίδιο ποτάμι να
μπείτε δυο φορές» έλεγε ο Ηράκλειτος στους μαθητές του.
Τα λάθη του χθες ας γίνουν ασπίδα του σήμερα. Η μόνη σίγουρη
ζωή είναι αυτό το δευτερόλεπτο, που χτυπά η καρδιά μας αυτή την
στιγμή. Ας λύσουμε λοιπόν τα προβλήματα του σήμερα και σαν έλθει
με το καλό το αύριο, λύνουμε τα προβλήματά του.
Γιατί, φορτωμένοι με το χθες, το σήμερα και το αύριο, να ‘μαστε
σίγουροι πως δεν θα τα αντέξουμε, θα λυγίσουμε στη ζωή.
Ας εκμεταλλευτούμε, λοιπόν το σήμερα. Το αύριο που κι αυτό θα
γίνει σήμερα, θα ‘ρθει με τα δικά του προβλήματα. Με την σειρά του
κι αυτό στο σήμερα.
Μια καλημέρα λοιπόν, στο σήμερα μ’ ένα φαρδύ χαμόγελο, με
πίστη, κι ελπίδα , είναι ο καλύτερος τρόπος να ζήσουμε και να προ-
σθέσουμε όμορφες ώρες ζωής, στην ζωή μας.
Πάνω στο ημερολόγιο της μέρας που ανατέλλει κάθε φορά, ας
είναι δύο λέξεις μόνο γραμμένες: ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ.
ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΖΩΗΣ
(ΤΑΚΗ ΟΡΕΙΝΟΥ)
Συντακτική Ομάδα:
Βεζυροπούλου Κασσανδρα
Μητσοπούλου Βασιλική
Μπέκιου Σταυρούλα
Επίσης συμμετείχαν:
Νικολάου Δημήτρης
Ράπτη Ξένια
Τσανέτου Βάσια
Χαρβαλιάς Κώστας
Ο Χότζας, καβάλα στο γαϊδουράκι του, πάει στην
Πόλη. Από πίσω ακλουθεί πεζός ο μικρός γιος του.
Ένας περαστικός του λέει «Βρε γάιδαρε, εσύ πας
καβαλαρία και έχεις το κακόμοιρο το παιδάκι να πηγαί-
νει με τα πόδια, μέσα στη ζέστη»
Έχει δίκιο, σκέφτεται ο Χότζας, που κατεβαίνει
από το γαϊδουράκι και ανεβάζει το γιο του επάνω.
Άλλος περαστικός σχολιάζει μεγαλόφωνα: Κοίτα
πως είναι τα βρωμόπαιδα σήμερα! Ο πιτσιρικάς καβά-
λα στο γαϊδούρι και ο φουκαράς ο γεράκος να ξεποδα-
ριάζεται μέσα στη σκόνη.
Έχει δίκιο, ξανασκέφτεται ο Χότζας, που ανεβαίνει
και αυτός στο γαϊδουράκι.
Τρίτος περαστικός λέει κουνώντας περίλυπα το
κεφάλι του : "Δύο γάιδαροι πάνω σε ένα τρίτο γάιδαρο!
Θα το πεθάνουν το ζωντανό οι αναίσθητοι.
Έχει δίκιο, ξανασκέφτεται ο Χότζας, που κατεβάζει
το γιο του και κατεβαίνει και αυτός από το γαιδουράκι.
Ο επόμενος περαστικός που τους βλέπει : "Η χαζο-
μάρα των ανθρώπων δεν εχει όρια. Να έχεις το γαιδου-
ρι και να πηγαίνεις με τα πόδια!"
Ο Χότζας αποφασίζει την μόνη λύση που του έχει
μείνει: φορτώνεται το γάιδαρο στην πλάτη του και
συνεχίζει το δρόμο του.
Το καζάνι
Ο Χότζας δεν είχε καζάνι. Πάει και δανείζεται το
καζάνι του γείτονα. Το επιστρέφει εμπρόθεσμα και
μαζί του πάει και ένα μικρό κατσαρολάκι. «Καλορίζικο»
του λέει «το καζάνι σου γέννησε». Ο γειτονας πήρε το
καζάνι μαζί με το «νεογέννητο» καταχαρούμενος.
Στον επόμενο δανεισμό ο Χότζας επιστρέφει το
καζάνι μαζί με δύο μπρίκια. «Καλορίζικα» του λέει «το
καζάνι σου γέννησε δίδυμα». Χαρούμενος ο γείτονας
από την γονιμότητα του καζανιού τα παιρνει κι΄αυτά.
Την τρίτη φορά το καζάνι δεν επιστράφηκε απο το
Χότζα. Πάει ο γείτονας να δει τι γίνεται ελπίζοντας σε
τρίδυμα. Τι έγινε το καζάνι Χότζα μου; Ο Χότζας με
περίλυπο ύφος: «Θεός σχωρέσοι το! Πέθανε! Ζωή σε
σας».

Recomendados

Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5 por
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5Θεόδωρος Γκιώσης
649 vistas12 diapositivas
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6 por
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6Θεόδωρος Γκιώσης
578 vistas12 diapositivas
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4 por
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Θεόδωρος Γκιώσης
1.8K vistas15 diapositivas
Gefyra9 por
Gefyra9Gefyra9
Gefyra9Θεόδωρος Γκιώσης
515 vistas12 diapositivas
ψυχοογκολογία por
ψυχοογκολογία ψυχοογκολογία
ψυχοογκολογία Θεόδωρος Γκιώσης
1.5K vistas2 diapositivas
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019 por
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019Πρακτικά forum 2 -11 - 2019
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019Θεόδωρος Γκιώσης
155 vistas40 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλεία por
Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλείαΔυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλεία
Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλείαΘεόδωρος Γκιώσης
1.9K vistas5 diapositivas
Gefyra8 por
Gefyra8Gefyra8
Gefyra8Θεόδωρος Γκιώσης
504 vistas12 diapositivas
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3 por
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3Θεόδωρος Γκιώσης
597 vistas12 diapositivas
12th_Edition_Bridge por
12th_Edition_Bridge12th_Edition_Bridge
12th_Edition_BridgeIoannis Pompogiatzis
245 vistas12 diapositivas
Απολογιστική έκθεση 2020 por
Απολογιστική έκθεση 2020Απολογιστική έκθεση 2020
Απολογιστική έκθεση 2020Θεόδωρος Γκιώσης
695 vistas56 diapositivas
Πεπραγμένα 2017 por
Πεπραγμένα 2017Πεπραγμένα 2017
Πεπραγμένα 2017Θεόδωρος Γκιώσης
2.3K vistas38 diapositivas

La actualidad más candente(20)

συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ... por Θεόδωρος Γκιώσης
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1 por Elina Miaouli
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1
Elina Miaouli169 vistas
ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ por Elina Miaouli
ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Elina Miaouli113 vistas
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ por ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Γνωριμία με τους ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδας por Veronika Dimitrakopoulou
Γνωριμία με τους ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδαςΓνωριμία με τους ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδας
Γνωριμία με τους ξενώνες ανακουφιστικής φροντίδας
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016 por Θεόδωρος Γκιώσης
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 20163ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016

Destacado

Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 1 por
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 1Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 1
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 1Θεόδωρος Γκιώσης
755 vistas12 diapositivas
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 4 por
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 4Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 4
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 4Θεόδωρος Γκιώσης
628 vistas16 diapositivas
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 5 por
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 5Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 5
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 5Θεόδωρος Γκιώσης
617 vistas30 diapositivas
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 3 por
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 3Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 3
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 3Θεόδωρος Γκιώσης
597 vistas16 diapositivas
Oikotrofeio por
OikotrofeioOikotrofeio
OikotrofeioΘεόδωρος Γκιώσης
1.3K vistas2 diapositivas
Stress k kriseis panikou por
Stress k kriseis panikouStress k kriseis panikou
Stress k kriseis panikouΘεόδωρος Γκιώσης
1.7K vistas16 diapositivas

Destacado(17)

Similar a Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
147 vistas12 diapositivas
Eltk por
EltkEltk
EltkΘεόδωρος Γκιώσης
127 vistas1 diapositiva
Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο της κοινωνικής επιχε... por
Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο της κοινωνικής επιχε...Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο της κοινωνικής επιχε...
Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο της κοινωνικής επιχε...Syros Koskovolis
251 vistas23 diapositivas
εργασία στο μάθημα της αγωγής por
εργασία στο μάθημα της αγωγήςεργασία στο μάθημα της αγωγής
εργασία στο μάθημα της αγωγής1gymveroias
431 vistas19 diapositivas
6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι... por
6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι...6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι...
6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
3K vistas62 diapositivas
τελικό πρόγραμμα 2ου συνεδρίου ποκοισπε sk por
τελικό πρόγραμμα 2ου συνεδρίου ποκοισπε skτελικό πρόγραμμα 2ου συνεδρίου ποκοισπε sk
τελικό πρόγραμμα 2ου συνεδρίου ποκοισπε skΘεόδωρος Γκιώσης
626 vistas5 diapositivas

Similar a Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7(20)

Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο της κοινωνικής επιχε... por Syros Koskovolis
Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο της κοινωνικής επιχε...Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο της κοινωνικής επιχε...
Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο της κοινωνικής επιχε...
Syros Koskovolis251 vistas
εργασία στο μάθημα της αγωγής por 1gymveroias
εργασία στο μάθημα της αγωγήςεργασία στο μάθημα της αγωγής
εργασία στο μάθημα της αγωγής
1gymveroias431 vistas
ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ por vmantzorou
ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
vmantzorou944 vistas
υποσιτισμός por nikosas
υποσιτισμόςυποσιτισμός
υποσιτισμός
nikosas2.5K vistas
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη por Θεόδωρος Γκιώσης
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20... por Paraskevi Koufopoulou
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Youth Problems2 Greek Version por donatsac
Youth Problems2 Greek VersionYouth Problems2 Greek Version
Youth Problems2 Greek Version
donatsac68 vistas
Ενημερωτικό Δελτίο 17/07/2014 por NTUA
Ενημερωτικό Δελτίο 17/07/2014Ενημερωτικό Δελτίο 17/07/2014
Ενημερωτικό Δελτίο 17/07/2014
NTUA230 vistas
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας) por k_simota
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
k_simota9K vistas
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ... por NTUA
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...
NTUA256 vistas
ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ por Syros Koskovolis
ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Syros Koskovolis281 vistas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης

Activity Report 2018 por
Activity Report 2018Activity Report 2018
Activity Report 2018Θεόδωρος Γκιώσης
307 vistas27 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Θεόδωρος Γκιώσης
384 vistas12 diapositivas
I ora tis_fokidas por
I ora tis_fokidasI ora tis_fokidas
I ora tis_fokidasΘεόδωρος Γκιώσης
205 vistas1 diapositiva
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Θεόδωρος Γκιώσης
1.4K vistas24 diapositivas
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ προγραμμα por
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ προγραμμαΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ προγραμμα
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ προγραμμαΘεόδωρος Γκιώσης
161 vistas2 diapositivas
Mhe infographic-other-color por
Mhe infographic-other-colorMhe infographic-other-color
Mhe infographic-other-colorΘεόδωρος Γκιώσης
152 vistas2 diapositivas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης(18)

Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por Θεόδωρος Γκιώσης
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας por Θεόδωρος Γκιώσης
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα ΚαστοριαςΕυχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας

Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7

 • 1. Ε Τ Ο Σ 5 ο • Α Ρ . Φ Υ Λ Λ Ο Υ 7 • Τ Η Λ . & F A X : 2 2 3 1 0 6 6 3 7 7 • e m a i l : e k p s l a m @ o t e n e t . g r Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 OIKOTΡΟΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ «ΓΛΑΥΚΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χλμ. Λαμίας Φραντζή Παγκράτι Λαμίας ΓΕΦΥΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» Σελ.5 ΣυνέντευξητηςΕπιστημονικής ΔιευθύντριαςτηςΕ.Κ.Ψ.στοNews247 Σελ.2 Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην περίοδο της κρίσης Από το αδιανόητο στο αυτονόητο Σελ.9 Η Ελλάδα στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης και της κα- τάρρευσηςτου"Ψυχαργώς".ΗΨυχιατρικήΜεταρρύθμισηπου έμεινεσταχαρτιά,αφήνονταςμετέωρουςασθενείς,κλειστάδη- μόσια νοσοκομεία και νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς ενημέ- ρωση. Η Επιστημονική Διευθύντρια της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ αναλύει το "γκρίζο" μέλλον της ψυχικής μας υγείας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ Το Οικοτροφείο «Γλαύκος» ευχαριστεί τον Σύλλογο «Δώσε Ζωή» για την προσφορά αίματος σε ασθενή μας που είχε ανάγκη. Τα μέλη & οι θεραπευτές του Οικοτροφείου Λίγα λόγια για τον Σύλλογο «Δώσε Ζωή» Ο Σύλλογος «Δώσε Ζωή» είναι ένας σύλλογος αιμοδοτών και δωρητών μυελού των οστών. Ιδρύθηκε το 2011 και αποτελεί τη συνέχεια της Τράπεζας Αίματος του πρώην Δήμου Γοργοποτά- μου. Σκοπός του είναι να καλύψει τις ανάγκες των μελών του, αλλά και να παράγει κοινωνικό έργο , στο μέτρο που αυτό είναι επιτρεπτό και σύμφωνο με τις αποφάσεις των αιμοδοτών – μελών του Συλλόγου. Πραγματοποιεί δύο φορές το χρόνο τακτικές αιμο- δοσίες στο Πνευματικό Κέντρο στο Μοσχοχώρι . Ευχαριστήριο Σελ.8-9 Σελ.8 «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MANAGΕMENT» της ΕΚΨ & ΨΥ ∙ Ποδηλατόδρομος ∙ Δενδροφύτευση ∙ Εργαστήρι Μουσικής ∙ Συμμετοχή στην Πανελλήνια ∙ Έκθεση Λαμίας Σελ.5
 • 2. 2 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Η Ελλάδα στα όρια της ανθρωπιστι- κής κρίσης και της κατάρρευσης του "Ψυχαργώς". Η Ψυχιατρική Μεταρ- ρύθμιση που έμεινε στα χαρτιά, αφή- νοντας μετέωρους ασθενείς, κλειστά δημόσιανοσοκομείακαινοσηλευτικό προσωπικό χωρίς ενημέρωση. Η Επι- στημονικήΔιευθύντριατηςΕ.Κ.Ψ.&Ψ.Υ αναλύειτο"γκρίζο"μέλλοντηςψυχικής μας υγείας ΜίκαΚοντορούση Τη στιγμή που η χώρα μας «βουλιάζει» στην«κρίσητηςαπόγνωσης»καιοιαριθμοί «ουρλιάζουν» σε βοήθεια, με την κατανά- λωσηαντικαταθλιπτικώνναμετατρέπεταισε δεύτερη φύση μας (αύξηση 40% την τε- λευταία4ετία),τιςαπόπειρεςαυτοκτονίαςνα χτυπούν την πόρτα του διπλανού μας (αύ- ξηση185%τατελευταίαχρόνια)καιτιςπε- ρισσότερο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (νέοι,άνεργοι,φτωχοίκαιάτομαμεειδικές ανάγκες) να έχουν χτυπηθεί από τον «σύγ- χρονο ιό» της κατάθλιψης, το  NEWS 247 ήρθεσεεπαφήμετηνΨυχίατροκαιΕπι- στημονική Διευθύντρια της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ (Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυ- χικής Υγείας), Μαρία Λαζαρίδου, προκει- μένουνααντιληφθούμεποιαηπραγματική εικόναστονπολύπαθοκαιευάλωτοαυτότο- μέα. Είμαστε ή όχι σε καλό δρόμο; Η απάντη- σηξεκάθαρηκαιαποστομωτική:«Τρειςδε- καετίες έχουν περάσει από την ουσιαστική έναρξη μιας σοβαρής Ψυχιατρικής Μεταρ- ρύθμισης, η οποία μάλιστα τοποθετείται χρονολογικά στο 1984, έτος παγκόσμιας κατακραυγήςγιατιςαπάνθρωπεςσυνθήκες νοσηλείαςστοΨυχιατρείοτηςΛέρουκαιακό- μηκαισήμερα,βρίσκεταισταπρόθυρατης κατάρρευσης.Καμίαουσιαστικήπροσπάθεια δεν έχει καταβληθεί για την πλήρη ανα- διάρθρωσηκαιτηνανθρώπινηαντιμετώπι- ση των ψυχικά ασθενών ως ισότιμων πολι- τών της κοινωνίας μας». ΜεαφορμήμάλιστατηνΠανελλήνιαΣυ- νάντησηγιατηνΨυχιατρικήΜεταρρύθμιση στοΠανεπιστήμιοΠειραιώς,μεθέμα:«Ψυ- χιατρική μεταρρύθμιση στην περίοδο της κρίσης: Από το αδιανόητο στο αυτονόητο» (διεξάγεται από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρί- ου 2014), η κα Λαζαρίδου ανέλαβε να πα- ρουσιάσει στοιχεία, αριθμούς και παρα- δείγματαπουαποδεικνύουντηνανυπαρξία ψυχιατρικής κουλτούρας, κυβερνητικής στασιμότητας και μη έγκαιρης απορρόφη- σηςκονδυλίωνπροςόφελοςτωνψυχικάνο- σούντων συνανθρώπων μας. Η ψυχική υγεία σε αριθμούς αποκαρδιωτικούς Τοπρόγραμμα«Ψυχαργώς»εκπονήθηκε το1999,μεκόστος700εκατομμύριαευρώ (το 75% καλύπτεται από ευρωπαϊκούς πό- ρους).Βασικόστόχοείχετοναποϊδρυματι- σμό των χρόνιων ψυχικά ασθενών που φι- λοξενούνταν σε οκτώ δημόσια ψυχιατρεία, τοκλείσιμοτωνίδιωντωνψυχιατρείωνέως το 2015, την ανάπτυξη κοινοτικών υπηρε- σιώνψυχικήςυγείαςσεόλητηχώρα,καθώς καιτηνψυχοκοινωνικήαποκατάστασητων ασθενών. Τιέχειεπιτευχθείμέχρισήμερα;Λου- κέτο έχουν βάλει τα μέχρι στιγμής, τα  Ψυ- χιατρικά Νοσοκομεία Χανίων, Κατερίνης, Πέτρας Ολύμπου, Κέρκυρας, Τρίπολης και Νταού Πεντέλης, ενώ μειώθηκαν οι διαθέ- σιμεςκλίνεςστοΨυχιατρικόΝοσοκομείοΑτ- τικής στις 650 και σε περίπου 400 στα Ψυ- χιατρεία «Δρομοκαΐτειο» και Θεσσαλονί- κης. Μέχριπρότινοςκατάφερανναδημιουρ- γηθούνμόλις452στεγαστικέςδομέςαποα- συλοποίησης (Οικοτροφεία, Ξενώνες και ΠροστατευμέναΔιαμερίσματα),όπουμετε- γκαταστάθηκαν περίπου 3.200 από τους 5.500 έγκλειστους των δημόσιων ψυχια- τρείων, ενώ ιδρύθηκαν πάνω από 200 κοι- νοτικές δομές ψυχικής υγείας (Ψυχιατρικά ΤμήματαΓενικώνΝοσοκομείων,ΚέντραΨυ- χικής Υγείας, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μο- νάδες).Ταυτόχρονα,ηυλοποίησημέρουςτης μεταρρύθμισης ανατέθηκε σε ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ),οιοποίοιτο2012ανέρχοντανσε65 καιδιέθεταν216μονάδες(περίπουτο30% τουσυνόλουτωνμονάδωνψυχικήςυγείας), φιλοξενώνταςσχεδόν1.500άτομαστιςστε- γαστικές τους δομές και εξυπηρετώντας περίπου 35.000 ασθενείς στις κοινοτικές τους υπηρεσίες. Όσον αφορά ωστόσο, στο εύλογο ερώ- τημα του πού ακριβώς θα μεταφερθούν οι γιατροί – πρώην εργαζόμενοι σε δημόσια ψυχιατρεία, αναφέρουμε ότι το αρμόδιο υπουργείοΥγείαςέχειδεσμευτείότιδενθα απολύσει και δεν θα μετατάξει κανένα ερ- γαζόμενο.Αντίθεταυπόσχεταιάμεσηαπορ- ρόφηση των ίδιων σε νέες δομές ψυχικής υγείας,«καθώςπρόκειταιγιαπροσωπικόμε ιδιαίτερηεξειδίκευσηπουδενπρέπειναλεί- ψει από το σύστημα Υγείας». Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση άργησε τρεις δεκαετίες «Βιαστικάκαιχωρίςσχεδιασμό.Μεαυτόν τον τρόπο συντελείται η Ψυχιατρική Με- ταρρύθμισηστηχώραμας,ίσωςησημαντι- κότερημεταρρύθμισητωντελευταίωνετών. Δεν έχει αποφασιστεί σε τι θα μετεξελι- χθούνταψυχιατρεία,ενώοικοινοτικέςδο- μές, ειδικά στην περιφέρεια, δεν είναι αρ- κετέςγιατηνκάλυψητουπληθυσμού.Απου- σιάζουν δομές διάγνωσης και παρακολού- θησης, δομές αντιμετώπισης οξέων περι- στατικών και δομές βραχείας νοσηλείας. Αν δεν αλλάξει κάτι οι βαριά ψυχικά ασθε- νείς κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς βασική φροντίδα»,αναφέρειχαρακτηριστικάηκα Λαζαρίδου στο NEWS 247. «Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι η αποασυλοποίησηδενσημαίνειαποκλειστι- κάκαιμόνοτημεταστέγασησεξενώνεςκαι διαμερίσματα.Απαιτείταιαλλαγήνοοτροπίας στον πάσχοντα, στην οικογένεια, στους ει- δικούςκαιτηνκοινωνία.Ηενεργητικήσυμ- μετοχή του ίδιου, η έννοια της ανάρρωσης και της εργασιακής επανένταξης, η έννοια τωνδικαιωμάτων,είναιμερικέςαπότιςαλ- λαγέςπουθαέπρεπενασυνοδεύουντηναπο- ασυλοποίηση και εκεί χρειαζόμαστε πολλή δουλειά ακόμη». Τι προτείνει όμως η ΕΚΨ&ΨΥ από την πλευράτηςγιατηνομαλήμετάβασητηςχώ- ραςμαςστηεποχήτηςαποασυλοποίησηςστα πρότυπαάλλωνχωρών;«Δύοπράγματαεί- ναι απολύτως απαραίτητα και επείγουν (έχουμε καταθέσει και σχετική πρόταση στοΥπουργείο):α)Ηδημιουργίαμεταβατι- κών οικιστικών δομών με προσωπικό των ψυχιατρείων. Εκεί πρέπει να μεταφερθούν οι χρόνιοι ασθενείς. Όσοι από αυτούς μπο- ρούν, θα μεταφέρονται με προετοιμασία σεδομέςστηνκοινότητα,όσοιδενμπορούν, θαπαραμείνουνεκείπροστατευμένοιμέχρι τοθάνατοτους.Σεδιαφορετικέςσυνθήκες, η μετάβαση αναμένεται τραυματική και β) Τη δημιουργία μικρών ευέλικτων ομάδων κατ’οίκονπαρέμβασης(μετομοντέλοτων ΚινητώνΜονάδωνήτουACT).Δουλειάτους πρέπει να είναι να εντοπίζουν όσους ασθε- νείςδενπροσέρχονταισταραντεβούτουςή Χαιρετισμός της Επιστημονικής Διευθύντριας της Ε.Κ.Ψ. Κας Μαρίας Λαζαρίδου Αγαπητοί φίλοι Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές όλοι μας στρέφουμε τη σκέψη μας προς τους συνανθρώπους μας που έχουν πιο πολλή ανάγκη. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής και κοι- νωνικής κρίσης οι άνθρωποι αυτοί συνεχώς αυξάνονται στην Ελλάδα. Ο γείτονας, ο συγγενής μας μπορεί να υποφέρει. Η κρίση δεν έχει φέρει μόνο φτώ- χεια. Αύξησε και την πίεση και μέσω αυτής τις ψυχολογικές δυσκολίες. Η σωματική υγεία επίσης όλων μας έχει γίνει πιο εύθραυστη. Μέσα σε αυτό το δύσκολο περι- βάλλον πρέπει όλοι να αναλογι- στούμε: τα ανθρώπινα δικαιώμα- τα (όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα), την αξία της αλλη- λεγγύης και της κοινωνικής συνο- χής,πόσοσημαντικόείναιναζητάμε βοήθεια. Αν όλοι εφαρμόσουμε και αξιο- ποιήσουμε τα δικαιώματα και την αλληλεγγύη στην πράξη το αίσθη- μα αδιεξόδου θα μειωθεί και η ελ- πίδα θα ξαναγεννηθεί. ΗΕΚΨ&ΨΥ,μετουςεργαζομένους και τα μέλη της στέκεται πάντα δί- πλα στην κοινότητα. Έχει την ανά- γκη από τη συνεργασία της κοινό- τητας για να κάνει τη δουλειά της. Τα μέλη της ζουν μέσα στην κοινό- τητα και προσπαθούν να ενσωμα- τωθούν, να κάνουν κοινωνικές επα- φές, να εργαστούν, να προσφέ- ρουν. Αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινότητας και προσπαθεί να απαντήσει. Συνδιοργανώνει δρά- σεις με φορείς της κοινότητας. Πα- ράλληλα με όλα αυτά οι συνεργά- τες της προσπαθούν να προσφέ- ρουν εξειδικευμένη φροντίδα ή κα- θοδήγηση σε όσους τη χρειάζο- νται. Με τη ευκαιρία λοιπόν των γιορ- τώνθέλωπρώτααπόόλανασαςευ- χαριστήσω για τη μακροχρόνια και αποδοτική συνεργασία μας, για τη ζεστασιά με την οποία μας περι- βάλλεται. Να σας πω ότι θα είμαστε κοντά και θα συνεργαζόμαστε για την αντιμετώπιση της ανθρώπινης ανάγκης αλλά και απέναντι στις δημιουργικές προκλήσεις της επο- χής. Έχουμε μπροστά μας πολλά ακό- μα να πετύχουμε. Καλές γιορτές και καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, κουράγιο και ελπί- δα ΣυνέντευξητηςΕπιστημονικήςΔιευθύντριαςτηςΕ.Κ.Ψ.στοNews247
 • 3. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 3 Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη είναι η βασική εκστρατεία σε παγκόσμιο επίπεδο για την ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα του διαβήτη. Σκοπός είναι η ενημέρωση για τα αίτια ,τα συμπτώματα , τις επιπλοκές και την θεραπεία της πάθη- σης αυτής. Η Παγκόσμια Ημέρα για τον διαβήτη χρησιμεύει ως μία σημαντική υπενθύμισηότιησυχνότηταεμφάνισηςκαι ο επιπολασμός του διαβήτη αυξάνονται παγκοσμίως και αυτό θα συνεχιστεί εκτός αν ληφθεί άμεσα δράση. ΗΠαγκόσμιαΗμέραΔιαβήτηεορτάζεταικάθεχρόνοστις 14 Νοεμβρίου. Η ημερομηνία επιλέχτηκε καθώς είναι η ημερομηνία γέννησης του Frederick Banting ο οποίος μαζί με τον Charles Best συνέλαβαν πρώτοι την ιδέα που οδήγησε στην ανακάλυψη της ινσουλίνης τον Οκτώβριο του 1921. Καθιερώθηκε το 1991 με πρωτοβουλία της Διε- θνούς ομοσπονδίας Διαβήτη και υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το Παγκόσμιο κοινό για την ύπουλη αυτή αρρώστια η οποία προκαλεί τον θάνατο σε 3.000.000 ανθρώπους ετησίως. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια ολοένα αυξανόμενη παγκόσμια απειλή για την υγεία. Η νόσος αποτελεί βασική αιτία θανάτου για περίπου 7.000.000 άτομα ετησίως σε όλο τον κόσμο και συνδέεται με αυξανόμενο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων, νεφρικής ανε- πάρκειας, μόνιμων βλαβών του αμφιβληστροειδούς και άλλων σοβαρών επιπλοκών. Στην Ελλάδα από σακχαρώ- δη διαβήτη πάσχει περίπου το 12% του γενικού πληθυ- σμού. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια πάθηση που εμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσου- λίνη ή όταν το σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο την ινσουλίνη που παράγεται. Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται από το πάγκρεας και καθιστά τα κύτταρα ικανά να προσλαμβά- νουν γλυκόζη από το αίμα και να την χρησιμοποιούν για ενέργεια. Η ανεπάρκεια παραγωγής ινσουλίνης-δράσης της ινσουλίνης ή και των δύο, οδηγεί σε αυξανόμενα επί- πεδα γλυκόζης στο αίμα (υπεργλυκαιμία). Υπάρχουν δύο βασικές μορφές διαβήτη: Τύπου 1: Τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 παράγουν λίγη ή καθόλου ινσουλίνη και χρειάζονται ενέσεις ινσουλίνης για να επιβιώσουν, είναι συχνότερος σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Τύπου 2: Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ινσουλίνη με αποτελεσματικό τρόπο. Αντιμετωπίζουν την πάθηση με μέτρα που αφο- ρούν τον τρόπο ζωής. Συχνά απαιτούνται από του στόμα- τος φάρμακα και σπανιότερα ινσουλίνη. Και οι δύο τύποι διαβήτη είναι εξίσου σοβαροί. Ένας τρίτος τύπος εμφανί- ζεται σε ορισμένες περιπτώσεις κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά συνήθως υποχωρεί με το πέρας της. Οι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 είναι η παχυσαρκία, έλλειψη άσκησης, διαπιστωμένη ανοχή γλυκόζης, διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και χαμηλή σε ίνες, προχωρημένη ηλικία, υψηλή αρτηριακή πίεση και υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό διαβήτη, ιστορικό διαβήτη κύησης, εθνικότητα. Η πρόληψη του διαβήτη αφορά όλη την κοινωνία και η ευθύνη για την αντιμετώπισή του είναι συλλογική. Επί του παρόντος ο διαβήτης τύπου 1 δεν μπορεί να προληφθεί. Ωστόσο ο διαβήτης τύπου 2 μπορεί να προληφθεί σε πολ- λές περιπτώσεις με την σωματική άσκηση και την διατή- ρηση του κανονικού βάρους , γεγονός που έχει επιβεβαι- ωθεί από μελέτες που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ αλλά και την Φιλανδία και την Κίνα. Ψυχική Υγεία και Διαβήτης Ο διαβήτης είναι μια δύσκολη πάθηση που έχει δια βίου απαιτήσεις από τους ασθενείς αλλά και από τις οικογένει- ές τους. Τα άτομα με διαβήτη πρέπει να ελέγχουν το σάκ- χαρό τους, να παίρνουν φάρμακα, να ασκούνται σωματι- κά σε τακτική βάση και να μπορούν να ρυθμίσουν τις δια- τροφικέςτουςσυνήθειεςανάλογαμετηνκατάστασήτους. Πρέπει να αντιμετωπίσουν ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπλοκές της νόσου γεγονός που έχει και ουσιαστικές ψυχολογικές παραμέτρους: Παθητικότητα, η αδυναμία αποδοχής της πάθησης καθώς και συναισθήματα θυμού απελπισίας και φόβου, έχοντας σημαντική επίπτωση στην αυτοπεποίθηση του ατόμου. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας θεωρούν ότι μεγάλος αριθμός πασχόντων διακατέχεται από το λεγόμενο «φόβο της ιδιαιτερότητας». Φόβος ο οποίος προκύπτει τόσο απ’ τον ενδεχόμενο στιγματισμό όσο και από τις πιθανές επι- πλοκές του διαβήτη, όπως η νεφροπάθεια, η συμφόρηση, η τύφλωση, η καρδιοπάθεια και τα κυκλοφορικά προβλή- ματα. Ως νόσος ο διαβήτης έχει συνδεθεί με πολλές ψυχι- κές διαταραχές όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές διατροφής, σχιζοφρένεια- διπολική διαταρα- χή. Ηεπιστημονικήκοινότηταεστιάζεισταέντονασυναισθή- ματα θλίψης και απογοήτευσης που παρουσιάζουν οι ασθενείς ως απόρροια του πένθους μιας ανέμελης ζωής. Οι ψυχικές ασθένειες μπορούν να μεταβάλουν την ορμο- νική ισορροπία ,την λειτουργία του ύπνου και το ανοσο- ποιητικόσύστημαμεαποτέλεσματασυμπτώματααυτάνα επιβαρύνουν την σωματική υγεία του ασθενή. Πολλοί άνθρωποι που πάσχουν από διαβήτη στην αρχική αλλά και στην μετέπειτα πορεία της ασθένειάς τους επιφορτί- ζονται με πληροφορίες συμβατές, πλήθος φαρμάκων, επισκέψεις γιατρών τα οποία συνήθως οδηγούν σε ένα αίσθημα ανικανότητας και ασταθή ψυχισμού. Το κλειδί για να ζήσει κάποιος καλά με τον διαβήτη είναι νααποφευχθούνταπροβλήματαπουπροκύπτουναπ΄την παρατεταμένηυπεργλυκαιμίαήαπόταεπεισόδιαυπογλυ- καιμίας. Προκειμένου να γίνει αυτό τα άτομα με διαβήτη πρέπει να συμμορφωθούν σε ορισμένους συμπεριφορι- κούς κανόνες Να αλλάξουν συμπεριφορά σε τομείς: Δια- τροφή, μείωση καπνίσματος, αύξηση αερόβιας άσκησης. Να μάθουν να διαχειρίζονται τα επίπεδα άγχους και κατά- θλιψης. Ο συνδυασμός της ιατρικής, ψυχολογικής και δια- τροφικής υποστήριξης έχουν σαν βασικό στόχο την αντι- μετώπιση του διαβήτη σφαιρικά. Ο διαβήτης είναι μια κατάσταση με την οποία μαθαίνεις να ζεις και να είσαι καλά. Η αποδοχή αυτού που μας συμ- βαίνει σε οποιοδήποτε επίπεδο στην ζωή μας είναι αυτή που θα μας οδηγήσει σε μια λειτουργική και δημιουργική ζωή. Κι αυτό γιατί πάντα υπάρχει η θετική οπτική στις καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε και οφείλουμε στον εαυτό μας να τον φροντίζουμε . Ο διαβήτης είναι τρόπος ζωής. Ράπτη Πολυξένη Νοσηλεύτρια Τ.Ε. δενσυμμορφώνονταιμετηθεραπείακαιθααναλαμβάνουννατους επισκέπτονταιστοσπίτιήθαφροντίζουνναέχουνυποτυπώδηπα- ρακολούθηση».  ΗκαΛαζαρίδουεπιμένειότιηαναγκαστικήνοσηλείαείναιπρό- νοια του νόμου για την προστασία του ψυχικά ασθενούς, μονάχα όταναυτόςδενμπορείμόνοςτουναφροντίσειτονεαυτότου.«Δυ- στυχώς, ο νόμος στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται σωστά, ενώ χρη- σιμοποιείταικαθ´υπερβολή.Είμαστεχώραμεπολύμεγάλοποσοστό αναγκαστικών νοσηλειών. Δηλαδή από την μία, ο νόμος δεν εφαρμόζεται σωστά και από την άλλη, δεν υπάρχουν και οι ομά- δεςACTήπερίθαλψηςκατ’οίκονπουθαφροντίσουντοάτομοστην κρίση ή οι υπηρεσίες follow-up που θα φροντίσουν να μειωθεί η συχνότητα και η ένταση των υποτροπών». ΈναάλλοσημαντικόπρόβλημαπουσημειώνειηκαΛαζαρίδου είναιότιστηνΕλλάδαδενυπάρχεικεντρικόςσχεδιασμόςυπηρεσιών μεβάσητιςανάγκες,κρατούνταιελλιπήστατιστικάστοιχείακαιοι υπηρεσίεςδενείναιτομεοποιημένες.«Αποτέλεσμαείναιναυπάρ- χει σε ορισμένες περιοχές μεγάλη αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών, τηστιγμήπουσεάλλεςπεριοχέςλείπουνκαιοιπιοβασικές.Τοπιο τρανταχτόπαράδειγμαείναιησυγκέντρωσητηςπλειοψηφίαςτων ψυχιατρικών κλινών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, προβλήματαδημιουργούνηαποσπασματικήενημέρωσητουπλη- θυσμού,ημηένταξητωνιδιωτώνγιατρώνστοσύστημα,τοιατρό - κεντρικό σύστημα, κ.α. Αποτέλεσμα είναι ο Έλληνας πολίτης να πληρώνειπερισσότεραλεφτάαπότουςΕυρωπαίουςαπό"τηντσέ- πη του" για να απολαμβάνει κακές υπηρεσίες. Από τα πιο προηγ- μένασυστήματάείναιαυτάτωνΣκανδιναβικώνχωρώνκαιτηςΓαλ- λίας.Κοινόςπαρανομαστήςόλωντωνπροηγμένωνσυστημάτωνεί- ναι η τομεοποίηση, η εξασφάλιση πρόσβασης σε βασικές υπηρε- σίες σε όλους τους πολίτες και η δυνατότητα κατ´ οίκον επισκέ- ψεων». Το στοίχημα της εργασιακής επανένταξης Ηεργασιακήαποκατάστασηψυχικάασθενώνπαραμένειακόμη τομεγάλοζητούμενο.«Καταρχάς,ηεργασιακήαποκατάστασηπρέ- πειναεπιχειρείταικατάτηδιάρκειατηςθεραπείας,αφούηθερα- πείατωνβαρέωςπασχόντωνείναιμακρόπνοηδιαδικασίακαιηδου- λειάείναιέναςαπότουςπαράγοντεςπουπροάγουντηνεπανένταξη». Και πώς θα υλοποιηθεί αυτό; «Για να επιτευχθεί κάτι ανάλογο, θαπρέπειναυπάρξουνπρογράμματαυποστηριζόμενηςεργασίας. Η απασχόληση σε κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως ΚοιΣΠΕ και ΚΟΙΝΣΕΠείναιπιοεύκολη,δυστυχώςόμωςυπάρχουνλίγοι(17Κοι- ΣΠΕ,ενώθαέπρεπε ναυπάρχουν58,έναςγιακάθετομέα)καιεί- ναι δύσκολο να είναι βιώσιμοι στις μέρες μας. Άλλωστε, έχει πα- ρατηρηθεί ότι πι περισσότεροι ασθενείς που εργάζονται σήμερα, είτεδιατηρούντηδουλειάπουείχανπριννοσήσουνμεβοήθειαή εργάζονταισεοικογενειακέςεπιχειρήσειςήαγροτικέςεργασίες.Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που οι ασθενείς δεν πρέπει να νο- σηλεύονταιγιαμεγάλεςπεριόδους,προκειμένουναμηνσταματούν τηνεργασίατουςκαιναμηναποκόπτονταιαπότονκοινωνικότους περίγυρο.Κοινωνίακαιειδικοίπρέπειναμεταφερθούναπότομο- ντέλοθεραπείακαιαπασχόλησηγιαλόγουςθεραπευτικούς,στην έννοιατουδικαιώματοςγιαεργασία,στηνέννοιατουrecoveryκαι της ισοτιμίας», αναφέρει η κα Λαζαρίδου και ολοκληρώνει, επι- σημαίνοντας: «Τατελευταίαχρόνιαστηχώραμαςτοενδιαφέρονκαιηδιαμάχη στηνψυχικήυγείααφοράτουςπάσχοντεςαπόσχιζοφρένειακαιάλ- λεςβαριέςδιαταραχές.Μαςδιαφεύγειηπαγκόσμιατάσηαύξησης τηςκατάθλιψης.Ηκατάθλιψηπροσβάλειστηνπλειοψηφίατουςνέ- ουςανθρώπους(μέσηηλικίαέναρξηςτα30έτη).Προκαλείψυχι- κό πόνο, προβλήματα στις σχέσεις και τη δουλειά του ασθενούς, αναπηρίακαισυχνάτονθάνατοεξαιτίαςαυτοκτονιώνήεπιβάρυνσης υπαρχόντων σωματικών νοσημάτων. Η κατάθλιψη όμως θερα- πεύεται.Απλάαυτόπουχρειάζεταιείναιηενημέρωσητηςκοινής γνώμης,ηπρόσβασηόλωντωνπολιτώνσεδωρεάνυπηρεσίεςψυ- χικήςυγείας,ηεκπαίδευσητωνγιατρώντηςπρωτοβάθμιαςφρο- ντίδαςστηνέγκαιρηδιάγνωσηκαιδραστικήαντιμετώπισητουσύγ- χρονου ιού που μαστίζει νεότερες γενιές». Σακχαρώδης διαβήτης
 • 4. 4 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 T ο Ασβέστιο είναι στοιχείο που περιέχεται σε αρκετή ποσότητα στον οργανισμό μας. Απο- τελεί το 1,5-2%τουβάρουςτουσώματοςενόςμέσουυγιούςατόμου.Το99%απόαυτόβρί- σκεταιστονσκελετό,δηλαδήσταοστάκαισταδόντια,καιτο1% κυκλοφορείστοαίμακαι σειστούςτουσώματος.Ηβιολογικήτουαποστολή είναισημαντικήκαιαποτελείτοβασικόστοι- χείοτου σκελετούμαζίμετονφώσφορο.Ταοστά,πουαρχικάείναιμαλακά(χόνδροι),σκληραίνουν μετηνεναπόθεσηαλάτωνασβεστίουκαιφωσφόρου.Ηδιαδικασίαανάπτυξηςτωνοστώναρχί- ζει από την εμβρυϊκή ηλικία -και εξαρτάται απόλυτα από την διατροφή της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη–καισυνεχίζεταιωςτηνενηλικίωση(12ο-16οέτος).Τονπρώτοειδικάχρόνοτοβρέ- φος παίρνει τόσο ασβέστιο, σε σχέση με το βάρος του , που δεν παίρνει ποτέ άλλοτε σε όλο τον κύκλο της ζωής. Εάν τα παιδιά δεν παίρνουν επαρκή ποσότητα από αυτά τα δύο στοιχεία (ασβέστιο και φώ- σφορο),παρουσιάζουνδιαταραχέςόχιμόνοστηνοστεοποίησηκαιτηνοδοντοφυΐααλλάκαιγε- νικότεραστονρυθμότηςανάπτυξήςτους. Στηνδιαδικασίατηςοστεοποίησης,εκτόςαπότοασβέ- στιο και των φώσφορο, η παρουσία των βιταμινών D (που ρυθμίζει την απορρόφηση των δύο αυτώνμετάλλων)καιΑ(μετηνοποίασυνεργάζονταιστενάγιατονίδιοσκοπό)είναιαπαραίτητη. Τοασβέστιο,εκτόςαπόδομικόυλικό,συμμετέχεικαιστομηχανισμότηςπήξηςτουαίματος(σε συνεργασία με την βιταμίνη Κ). Επίσης βοηθά στην κανονική νευρομυϊκή λειτουργία και συμ- βάλλει στην ομαλή απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό. ΑΠΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ Οάνθρωποςπροσλαμβάνειτοασβέστιοαπότιςτροφές.Τογάλαείναιαπότιςπιοπλούσιεςτρο- φές σε ασβέστιο. Το ασβέστιο που περιέχει το γάλα δεν είναι μόνο άφθονο, αλλά και πιο εύκο- λα χρησιμοποιούμενο από τον οργανισμό. 250 γραμμάρια γάλακτος προμηθεύουν τον οργανι- σμόσχεδόντο¼τηςημερήσιαςανάγκηςτουσεασβέστιο.Γιατολόγοαυτό,έναμέροςτουασβε- στίουστηνδιατροφήπρέπειναπροέρχεταιαπότογάλα,καιαυτόισχύειγιαόλεςτιςηλικίες.Τα προϊόντατου,τυρίκαιγιαούρτι,είναιεξίσουπλούσιεςπηγές.Επίσηςπεριέχεταιστονκρόκοτου αυγού,σταλαχανικά(μπρόκολο,λάχανο,μαρούλι),στουςξηρούςκαρπούς,σταπορτοκάλιακαι στα σύκα. Γενικά όλα τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι πλούσια σε ασβέστιο. ΤΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ Υπάρχουν όμως και ορισμένοι παράγοντες που παρεμποδίζουν την απορρόφηση του ασβε- στίου, όπως: ΗέλλειψηβιταμίνηςD:Στηνπερίπτωσηαυτήδεναπορροφάταιτοασβέστιοέστωκαιανυπάρ- χει άφθονο στις τροφές. Τοπεριβάλλον:Ταάλατατουασβεστίουδιασπώνταιτελείωςσεόξινοπεριβάλλονκαιτουδρο- χλωρικόοξύτουστομάχουδιευκολύνειαυτήτηνδιεργασία. Ανγιακάποιολόγοτοασβέστιοπε- ράσει στο έντερο χωρίς να έχει γίνει τέλεια διάσπαση, τότε δυσχεραίνεται η απορρόφησή του από τον οργανισμό. Τοείδοςτηςτροφήςπαίζειεπίσης ρόλοστηναπορρόφησήτου:Απόορισμένεςτροφέςαπορ- ροφάταιολοκληρωτικά,διότιηπαρουσίαορισμένωνουσιώνδιευκολύνειαυτήτηνπορεία.Αυτό συμβαίνειμετηνλακτόζηπουπεριέχειτογάλα,ηοποίαδιευκολύνεινααπορροφηθείτοασβέ- στιο του γάλακτος. Ενώ αντίθετα το οξαλικό οξύ και οι φυτικές ίνες που βρίσκονται στις φυτι- κές τροφές(π.χ. το σπανάκι) ενώνονται με το ασβέστιο των τροφών αυτών και σχηματίζουν το οξαλικό ασβέστιο, που είναι ένωση αδιάλυτη και μη απορροφήσιμη. Μια δίαιτα η οποία είναι πλούσια σε λίπη, σε πρωτεΐνες , όπως επίσης και η μεγάλη κατανά- λωση σε αλκοόλ, καφεΐνης καθώς και αναψυκτικών τύπου κόλα, παρεμποδίζουν την απορρό- φηση του ασβεστίου. Η φλεβική ανεπάρκεια είναι από τις πιο συ- χνές παθήσεις των γυναικών σε ποσοστό 45- 50% και των ανδρών σε ποσοστό 20- 25%. Όπως έλεγαν και στην αρχαιότητα, η φλε- βικήανεπάρκειαείναιτοτίμηματηςόρθιαςστά- σηςτουανθρώπουσεαντίθεσημεταόντατουζω- ικούβασιλείου.Ταπαραπάνωποσοστάαυξάνο- νται σε μεγάλο ποσοστό μετά την Πέμπτη δεκα- ετίατηςζωής.Ηενοχλητικήπάθησημπορείναέχει τις βάσεις της στην κληρονομικότητα, ενώ συν- δέεταικαιμεορμονικέςδιαταραχές.Καιάλλοιπα- ράγοντες ωστόσο, όπως η παχυσαρκία, η υπερ- βολικά καθιστική ζωή και η έντονη ορθοστασία συμβάλλουν στο πρόβλημα. Οικιρσοίείναιδιογκωμένεςφλέβεςπουέχουν πρηστεί, γιατί το αίμα δεν ρέει σωστά μέσα από αυτές.Μπορούννααναπτυχθούνοπουδήποτεστο σώμα,αλλάοιφλέβεςσταπόδιαείναιαυτέςπου επηρεάζονταιπιοσυχνά,δεδομένουότιπρέπεινα μεταφέρουν το αίμα και ενάντια στη βαρύτητα. Η αυξημένη πίεση του αίματος και οι ορμονικές αλλαγέςκατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνηςμπο- ρεί επίσης να προκαλέσουν το πρόβλημα, το οποίο εξηγεί και την υψηλότερη συχνότητα εμ- φάνισηςκιρσώνστιςγυναίκεςπαράστουςάνδρες. Γιαπολλούςπάσχοντες,οικιρσοίείναιαπλάαι- σθητική ανησυχία. Άλλοι, ωστόσο, μπορεί να εμφανίσουνπόνο,ταχυπαλμία,κνησμόήαίσθη- μακαύσου,ταοποίασυνήθωςεπιδεινώνονταιμε την παρατεταμένη ορθοστασία. Σπάνια, η φλε- βίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρά προ- βλήματα,όπωςημόλυνση,ταέλκηποδιώνκαιη θρόμβωση. Θεραπεία των κιρσών Η συμβατική θεραπεία των κιρσών περιλαμ- βάνειμιασειράαπόεπιλογές–απόκάλτσεςσυ- μπίεσης μέχρι χειρουργική επέμβαση και θερα- πείεςμελέιζερ.Οικάλτσεςσυμπίεσης,οιοποίες συμπιέζουνσταθεράταπόδιαγιαναβελτιωθείη ροήτουαίματος,είναισυνήθωςοπρώτοςκύκλος δράσης, αλλά μελέτες καταλήγουν στο συμπέ- ρασμαότιδενείναιπιοαποτελεσματικέςαπότην απλή ανάπαυση. Ηχειρουργικήεπέμβαση,απότηνάλληπλευ- ρά,μπορείναμαςαπαλλάξειαποτελεσματικάαπό αυτέςτιςαντιαισθητικέςφλέβεςκαιναβοηθήσει στηνανακούφισητωνσυμπτωμάτων.Ωστόσο,οι κιρσοίμπορείσταδιακάναεπαναληφθούνμέσα απόμιαδιαδικασία«νεοαγγείωσης»-αναγέννη- σηςκαιδιεύρυνσηςτωνφλεβών–ακόμακαιμετά απόεπιτυχήχειρουργικήεπέμβαση,ήμπορείαπλά να αναπτυχθούν σε άλλα σημεία στα πόδια. Άλ- λεςπιθανέςεπιπλοκέςπεριλαμβάνουναιμορρα- γία,μώλωπες,μόλυνση,ουλέςκαιβλάβηνεύρων. Υπάρχουνεπίσηςστοιχείαπουδείχνουνότιηχει- ρουργική επέμβαση για τη φλεβίτιδα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θρόμβωσης. Δύονεότερεςμέθοδοιείναιηθεραπείαμεχρή- σηραδιοσυχνοτήτωνκαιηθεραπείαμελέιζερ,οι οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα για να κα- ταπολεμήσουν τη φλεβίτιδα. Αυτές οι λιγότερο επεμβατικέςτεχνικέςφαίνεταιναείναιτουλάχι- στονεξίσουαποτελεσματικέςμετηχειρουργική επέμβαση, αλλά με λιγότερους κινδύνους. Παρ’ όλααυτά,δενγνωρίζουμεακόμηπόσοασφαλείς καιαποτελεσματικέςείναιοιθεραπείεςαυτέςμα- κροπρόθεσμα. Μιαάλληεπιλογήείναιησκληροθεραπεία,στην οποίαεγχέονταιχημικέςουσίεςστουςκιρσούςγια νακάνουντατοιχώματάτουςνακαταρρεύσουν. Αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό για τις μι- κρότερες κιρσώδεις φλέβες, αλλά ο κίνδυνος τηςνεοαγγείωσηςπαραμένειυψηλός.Υπάρχουν επίσηςανησυχίεςσχετικάμετηνανάπτυξηεντω βάθειφλεβικήςθρόμβωσης,οπτικώνδιαταραχών και εγκεφαλικού επεισοδίου. Ασβέστιο «ΚΙΡΣΟΙ & ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ» Tips για πρόληψη Οι ακόλουθες συμβουλές προσωπικής φροντίδας βοηθούν στην πρόληψη των κιρσών ή τουλάχιστον, στην αποφυγή επιδείνωσής τους. Ασκηθείτεσετακτικήβάσηγιαναβοηθήσετετοκυκλοφοριακόσύστημα.Ιδανικήάσκη- ση αποτελεί το περπάτημα ή οτιδήποτε περιλαμβάνει κίνηση ποδιών. Μειώστε την καταπόνηση στα πόδια, αποφεύγοντας την πολύωρη ορθοστασία και την άρση βαριών αντικειμένων. Ανασηκώστε τα πόδια. Για να βελτιώσετε την κυκλοφορία, κάνετε μερικά μικρά δια- λείμματα καθημερινά, για ανεβάσετε τα πόδια σας πάνω από το επίπεδο της καρδιάς σας, όπως, για παράδειγμα, ξαπλώνοντας με τα πόδια σας πάνω σε τρία – τέσσερα μαξιλάρια. Μηνσταυρώνετεταπόδιαότανκάθεστε,καθώςαυτόμπορείναελαττώσειτηνκυ- κλοφορίαπροςταπάνωπίσωστηνκαρδιάκαινααυξήσειτηνπίεσηστιςφλέβεςτωνποδιών. Δοκιμάστε μασάζ και άλλες θεραπείες που αυξάνουν την κυκλοφορία. Ελέγξτετοβάροςσας,καθώςτουπερβολικόβάροςκαιηπαχυσαρκίασυμβάλλουνστην ανάπτυξη φλεβίτιδας. Αποφύγετε τα ψηλά τακούνια. Τα παπούτσια με μικρό τακούνι δουλεύουν περισσό- τερο τους μύες της γάμπας, που είναι καλύτερο για τη ροή του αίματος στις φλέβες. Αποφύγετε τα πολύ στενά ρούχα γύρωαπότημέση,ταπόδιακαιτηνκοιλιά,καθώς μπορεί να μειώσουν τη ροή του αίματος. Προσέξτετηδιατροφήσας.Τασκληράκόπρανα καιηδυσκοιλιότηταμπορείναοδη- γήσουν σε φλεβίτιδα καθώς το σφίξιμο αυξάνει την πίεση στην κοιλιά που με τη σειρά της προκαλεί πίεση στα πόδια. Έτσι, είναι σημαντικό να καταναλώνετε αρκετές ποσότητες φυ- τικών ινών και υγρών. Οι τροφές που βοηθούν ειδικά σε περιπτώσεις φλεβίτιδας περιλαμ- βάνουν μούρα, κεράσια, σταφύλια, φαγόπυρο και κρεμμύδια. ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ: ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ/ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ ΕΙΝΑΙ: Η ιπποκαστανιά. Τα εκχυλίσματα από τους σπόρους του φυτού έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και για να ανακου- φίσουν τα συμπτώματα που σχετίζονται με αυτή. Gotu kola. Αυτό φαίνεται να έχει ευεργετικό αποτέλεσμα επί των συνδετικών ιστών σε κιρσώδεις φλέβες. Butcher’sbroom.Λαμβανόμενοαπότοστόμα,τοβότανοαυτόμπορείναβελτιώσειτο φλεβικό τόνος και την κακή κυκλοφορία. Αμαμηλίδα.Αυτότοβότανοείναιγνωστόγιατιςστυπτικέςκαιαντιφλεγμονώδειςιδιό- τητές του και σε μορφή αλοιφής, συνιστάται από τη Γερμανική Επιτροπή Ε για τη φλεβίτι- δα. Εκχύλισμα από κόκκινα φύλλα αμπέλου. Ως πηγή φλαβονοειδών, το βότανο αυτό μπορεί να μειώσει το πρήξιμο των φλεβών σε ασθενείς με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. από την Joanna Evans εφημερίδα Holistic Life
 • 5. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 5 «ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ» Τα μέλη του Οικοτροφείου μας συμμετείχαν στο εθελοντικό πρό- γραμμα του Δήμου Λαμιέων για τον καθαρισμό του γειτονικού ποδηλατόδρομου. «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» Οι ένοικοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, όπου εκπαιδεύτρια ερχόταν στο χώρο του Οικοτροφείου μας και μάθαινε χορούς και παραδοσιακά τραγούδια στα μέλη. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και οι ένοι- κοι ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. «ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ» Ένοικοί μας από το Οικοτροφείο και το Π/Δ συμμετείχαν σε δεντροφύτευση στην Δεσφίνα μαζί με μέλη του Οικοτροφείου και των Π/Δ της Άμφισσας . Μετά το τέλος της δεντροφύτευσης πήγαν όλοι μαζί για καφέ στην πλατεία της Δεσφίνας. Συμμετοχή στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας Συμμετείχαμε και φέτος στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, όπου είχαμε την ευκαιρία μαζί με τα μέλη μας, να γνωρίσουμε στο κοινό που επισκέφτηκε το περίπτερό μας, τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Δραστηριότητες των μελών
 • 6. 6 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας γιορ- τάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τα ψυχικά νοσήματα και ασθέ- νειες. «Ζώντας με τη σχιζοφρένεια» είναι το θέμα που επιλέχθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχι- κής Υγείας 2014. Για τον εορτασμό αυτής της ημέρας η Δομή Φθιώτιδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρι- κής & Ψυχικής Υγείας διοργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων. Από τις 9:30 – 12:30 στήθηκε stand στην Πλατεία Ελευθερίας όπου θεραπευ- τές και ένοικοι δίνοντας έντυπο ενημερωτικό υλικό, ενημερώνανε το κοινό για τον εορτασμό της Π.Η.Ψ.Υ. Στην συνέχεια στις 12:00 η ψυχο- λόγος κ. Πρεμέτη Βασιλική και ο ένοικος Νικο- λάου Δημήτριος μιλήσανε στον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία για την Π.Η.Ψ.Υ. και για την λειτουργία του Οικοτροφείου. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Προστατευμένου Διαμερίσματος εκδήλω- ση, όπου παρευρέθηκαν πολιτιστικοί και φιλαν- θρωπικοί σύλλογοι καθώς και φορείς της πόλης όπως ο Ερυθρός Σταυρός. Επίσης μας τίμησαν με την παρουσία τους άτομα από την κοινότητα που έχουμε καθημερινή επαφή. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στα πλαίσια της Παγκό- σμιας ημέρας ψυχικής υγεί- ας πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό καφενείο του ΚΟΙΣΠΕ «Διαδρομές», η Καλλιτεχνική εβδομάδα «Με την ψυχή στο Σώμα». Περιελάμβανε έκθεση ζω- γραφικής, ποίηση, λογοτε- χνία ,παραμύθια. Οργανώ- θηκε και διαγωνισμός μα- γειρικής στον οποίο συμμε- τείχαν και τα μέλη μας
 • 7. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 7 Χριστούγεννα 2014 Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτι- κηγιορτήστοχώροτουΟικοτροφείουμας.ΣυμμετείχεοΠολιτιστικός Σύλλογος «Αριάδνη», όπου χόρεψε και τραγούδησε μαζί με τους ενοίκους και τους θεραπευτές. Την μουσική επιμέλεια είχε η εκπαι- δεύτρια του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης που εκπόνησε το πρόγραμμα «εργαστήρι μουσικής» μαζί με τους ενοίκους. Ο Άγιος Βασίλης (μέλος του Οικοτροφείου) μοίρασε τα δώρα σε όλους. Ήταν μια γιορτή με πολύ αγάπη, όπως αρμόζει τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ταμέληκαι οιθεραπευτέςτου Οικοτροφείουμας, γιόρτασαν τηνΑποκριά σεταβέρνα τηςπόλης μεπολύκέφι. H Ομάδα Δημιουργικής απασχόλησης έφτιαξε ημερολόγια και άλλες κατασκευές και ένα μικρό μέρος από αυτές δόθηκε στο Φιλανθρωπικό Bazar του Συλλόγου «Συν στον Άνθρωπο». Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Καρακώστα για την πολύτιμη βοήθειά του. Απόκριες 2014
 • 8. 8 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Π ραγματοποιήθηκε Πανελλήνια Συνάντηση Δικτύωσης και Συνεργασίας στις 21- 23 Νοεμβρίου 2014 στον χώρο του Πανεπι- στημίου Πειραιώς, για την Ψυχιατρική Μεταρ- ρύθμιση στην περίοδο της κρίσης με θέμα: «Από το αδιανόητο στο αυτονόητο». Κύριος κορμός της θεματολογίας ήταν τα χα- ρακτηριστικά και οι ανάγκες των ληπτών υπηρε- σιών ψυχικής υγείας, η πρωτοβάθμια περίθαλψη, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, τα ποιοτικά κριτήρια λειτουργίας των δομών, οι συμβάσεις με τα θεσμικά πλαίσια εντός και εκτός της Ελλάδας, η οικονομική στήρι- ξη της ψυχικής υγείας, η αναζήτηση εναλλακτικών πόρων, η προοπτική μετά το 2015. Η Συνάντηση απευθύνθηκε σε επαγγελματίες και λήπτες υπη- ρεσιών ψυχικής υγείας και συγγενείς, φοιτητές, εθε- λοντές και σε όλους τους ενδιαφερόμενους για το παρόν και το μέλλον της ψυχιατρικής μεταρρύθ- μισης και των θεσμών που την υπηρετούν. Απευ- θύνθηκε επίσης και κυρίως, στους υπεύθυνους χά- ραξης πολιτικής για την ψυχική υγεία. Η σκέψη όλων είναι ότι πρέπει να λειτουργούμε προνοητικά και προληπτικά ώστε να είμαστε μπροστά από τις όποιες εξελίξεις. Την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 η ομάδα Αγωγής Κοινότη- τας της Δομής Λαμίας της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. πραγματοποί- ησε Ημερίδα στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου της Ομο- σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Φθιώτιδας, στα πλαί- σια του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης και ενημέρω- σης του κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση της κοινότητας για την αλλαγή της στάσης απέναντι στα άτομα με ψυχο- κοινωνικά προβλήματα. Στόχος της ημερίδας ήταν η παρουσίαση του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του κοινού σε θέματα Ψυχικής Υγείας (ΕΣΠΑ 2007-2013) – δράσεις και συνεργασίες στα 2 χρόνια υλο- ποίησης του. Αποτελέσματα και συμπεράσματα. Παρου- σιάστηκε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι – Παρεχόμε- νες υπηρεσίες και διυπηρεσιακές συνεργασίες. Η συμβο- λή της Κοινοτικής Νοσηλευτικής και της κατ’ οίκον νοση- λείας στην αποτελεσματική κάλυψη αναγκών υγείας του πληθυσμού στην σύγχρονη εποχή. Επίσης παρουσιάστηκε ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας του περιφερειακού τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι εντυπώσεις του κοινού που συμμετείχε ήταν αρκετά θετικές και εξέφρασαν την επιθυμία να πραγματοποιηθεί κάτι αντίστοιχο και στο μέλλον. « ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MANAGΕMENT» Πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο Management της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. στις 20- 21 Νοεμβρίου 2014 στην Αθήνα. Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν αφενός η εκπαί- δευση των εργαζομένων της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. στις βασικές αρχές της Διοίκησης τωνΜονάδωνΥγείαςκαισταΜοντέλαΗγεσίαςκαιαφετέρουηανάδειξηστε- λεχών που θα μπορούσαν μελλοντικά να αναλάβουν θέση ευθύνης. Ημερίδα: «Σύγχρονες προκλήσεις στη σχολική κοινότητα. Η επικοινωνία ως μέσο των διαπροσωπικών σχέσεων των εφήβων» Τ ην Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 η ομάδα Αγωγής Κοινότητας της Δομής Λαμίας της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. πραγματοποίησε Ημερίδα στην Αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου Λαμίας, στα πλαίσια του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης και ενημέ- ρωσης του κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαι- σθητοποίηση της κοινότητας για την αλλαγή της στάσης απέναντι στα άτομα με ψυχο- κοινωνικά προβλήματα. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση της σχολικής κοινότη- τας και των εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας, η ανάλυση θεμάτων που αφορούν τους μαθητές και εφήβους όπως για παράδειγμα η έννοια της φιλίας, η χρήση και ο εθι- σμός στο διαδίκτυο καθώς και το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της ενδο- σχολικής βίας. Δόθηκε σημασία στην ανάπτυξη διαλόγου με τους μαθητές έτσι ώστε να γίνει συζήτηση σχετικά με τη θεματολογία, να ακουστούν οι απόψεις τους και να λυθούν απορίες και ερωτήματα. Ειδικά για το θέμα της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού η παρουσίαση έγινε διαδραστικά με role playing με τη συμμετοχή ομάδας μαθητών που ανέλαβε να κάνει τους ρόλους του θύτη, του θύματος και των παρατηρη- τών. Παρουσιάστηκε μια σκηνή τυπικού σχολικού εκφοβισμού και στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 10 ατόμων και απάντησαν σε 3 ερωτήματα που τους θέσανε οι ομιλητές. Η κάθε ομάδα στο τέλος παρουσίασε τις απαντήσεις και ακο- λούθησε συζήτηση. Η εντυπώσεις των συμμετεχόντων ήταν αρκετά θετικές και εξέφρα- σαν την επιθυμία να πραγματοποιηθεί στο μέλλον και άλλη ημερίδα. Ημερίδα: «Γυναίκα και ψυχική υγεία : διατήρηση της ποιότητας ζωής στη σύγχρονη εποχή» Την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014, η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Γλαύκος»τηςΔομήςΛαμίας,τηςΕταιρίαςΚοινωνικήςΨυχιατρικήςκαιΨυχι- κής Υγείας πραγματοποίησε ημερίδα στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλό- γου Αμφιθέας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση της κοι- νότητας για την αλλαγή της στάσης απέναντι στα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Στόχος της ημερίδας η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ήταν η ενημέρωση των μελών του πολιτιστικού συλλόγου καθώς και του ευρύτερου κοινού σε θέμα- τα ψυχικής υγείας, για το ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή, ψυχοπιε- στικούςπαράγοντεςπουεπιβαρύνουνσυναισθηματικάτηγυναίκα,τηνανερ- γίακαιτηνκατάθλιψη.Ηημερίδαπεριελάμβανεομιλίεςσεσχέσημετοστόχο με την συμμετοχή ψυχολόγου, κοινωνικής λειτουργού και νοσηλεύτριας και έγινε συζήτηση και τοποθετήσεις. Οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων ήταν θετικές όσον αφορά την οργάνωση και την θεματολογία της ημερίδας. Οι προτάσειςαφορούσανσετρόπουςπαρέμβασης,στοάγχοςτονκαιρότηςκρί- σης και την κατάθλιψη, πρόληψη και αντιμετώπιση αναπηρίας και προβλη- μάτων ψυχικής υγείας ειδικά σε νέους. Έγινε ενδιαφέρουσα συζήτηση με προβληματισμούς και ερωτήματα από το κοινό που ενδιαφέρθηκε να ενη- μερωθεί για θέματα ψυχικής υγείας, αποκατάστασης των ψυχικά ασθενών, προγράμματα που υλοποιούνται για την υγεία, τον εθελοντισμό και τις ευά- λωτες κοινωνικά ομάδες. Σημειώθηκε η σημασία της έννοιας της κοινωνικής συνοχής, της μείωσης του στίγματος και της προκατάληψης καθώς και της συνεργασίας μεταξύ των φορέων, συλλόγων και υπηρεσιών. «ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ» Ημερίδα: «Η σημασία της συνεργασίας και της συνοχής στην σύγχρονη εποχή η εμπειρία της υλοποίησης του προγράμματος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας». Ημερίδες - Σεμινάρια - Συνέδρια της Ε.Κ.Ψ. και Ψ.Υ.
 • 9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 9 Στις 6/11/2014 παρακολουθήσαμε το εκπαιδευτικό σεμινάριο Best Baddies. Ενημερωθήκαμε για την φιλοσοφία των Best Baddies η οποία βασίζεται στον εθελοντι- σμό και λειτουργεί χωρίς χρηματοδότηση και κυρίως από χορηγίες. Μας ανέλυσαν τα επιμέ- ρους προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν πρόγραμμα πρεσβευτών, πρόγραμμα υποστη- ρικτών, παρακολουθήσαμε οπτικοακουστικό υλικό από τις δραστηριότητες του οργανισμού, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερι- κό. Συζητήθηκαν τόσο οι τρόποι υποστήριξης των Best Baddiesκαι της Τast Hellas προς τα παραρτήματά τους, π.χ. παροχή υλικού για εκδηλώσεις, πιθανή χρηματοδότηση σε περίπτωση που βρουν χορηγίες, εκπαίδευση μια φορά τον μήνα μέσω Webiminars όσο και πιθανούς τρόπους υλοποίησης ανάλογα με τις δομές των παραρτημάτων. Σ τις 14/11/2014 παρακολούθησα το συνέ- δριο ‘’Ενδυνάμωση των Ατόμων με Ψυχι- κή Αναπηρία –Αυτό Εκπροσώπηση Αυτό- Συνηγορία’’ μαζί με τον ένοικο του οικοτροφεί- ου Κώστα Χαρβαλιά. Στο συνέδριο αναφέρθηκαν αρχικά στην ευρύτητα του ορισμού της αναπηρίας δίνοντας έμφαση ότι τα άτομα με αναπηρία είναι υποκεί- μενα και φορείς όλων των αστικών δικαιωμά- των. Οφείλουν και πρέπει να συμμετέχουν τόσο στην οικονομική, στην κοινωνικοπολιτική όσο και στην πολιτισμική ζωή του τόπου. Έγινε επίσης, εκτενής αναφορά στη Σύμβα- ση για τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχική αναπηρία και κυρίως στο άρθρο 12 για την ισό- τητα ενώπιον του νόμου όσο και στο άρθρο 13 για την ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Στην Ελλάδα η σύμβαση ισχύει από το 2012 και ταυ- τόχρονα κυρώθηκε και το προαιρετικό πρωτό- κολλο της Σύμβασης. Μάλιστα στη συγκειμένη χρονική περίοδο γίνεται η αναθεώρηση του Διεθνούς Συμφώνου των πολιτικών και ατομι- κών Δικαιωμάτων και η υπεύθυνη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία παρότρυνε τους κοινωνικούς φορείς που αναπτύσσουν δράσεις για την ψυχική υγεία να συμμετέχουν στο διάλογο. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει το Σεπτέμβριο του 2015. Επιπρόσθετα οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο πρόγραμμα Erasmus plus το οποίο δίνει στα άτομα με ψυχική αναπηρία πρόσθετες διευκο- λύνσεις και χρηματοδότηση αφού καλύπτει βασικές ανάγκες για την καθημερινή διευκό- λυνση των ατόμων με ψυχική αναπηρία όπως πχ συνοδό για το ταξίδι προς τη χώρα υποδο- χής και επιστροφή. Σημαντικό σημείο στο συνέδριο ήταν η ανα- φορά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανθρώ- πινου Δυναμικού» από το οποίο αναμένονται επιχορηγήσεις για ΚΟΙΣΠΕ, παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες και τοπικές δράσεις ένταξης για ευάλωτες ομάδες. Τέλος στο συνέδριο αναφέρθηκαν εκτενώς στην Αυτό –Συνηγορία, τη δυνατότητα δηλαδή να μιλάει το άτομο με ψυχική αναπηρία για λογαριασμό του, να κάνει κατανοητές τις σκέ- ψεις του και να διεκδικεί τα δικαιώματα του, όσο και στο καθεστώς της Δικαστικής Συμπα- ράστασης το οποία αφορά είτε ανήλικα άτομα- είτε άτομα που αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις μόνα τους. Στην πράξη όμως στη Ελλάδα λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, καθώς υπάρχει κυρίως πλήρη συμπαράσταση χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες των ατόμων με ψυχική αναπηρία. Αντίθετα στη Σου- ηδία για παράδειγμα μέσα από έρευνα που παρουσιάστηκε, υπάρχει προσωπικός διαμεσο- λαβητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος από φορείς και λειτουργεί κατεντολή του πελάτη του - άτομο με ψυχική αναπηρία. Τζανέτου Βασιλική ‘’Ενδυνάμωση των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία Αυτό Εκπροσώπηση Αυτό-Συνηγορία ‘’ ΣYMMETOXH ΣE BEST BUDDIES Τιτάνια η προσπάθεια… Π άντα με γοήτευε η ευφάνταστη σκέψη των Αρχαίων Ελλήνων να μεταφρά- ζουν τις όποιες αλλαγές ( οικονομικές, κοινωνικές, γεωφυσικές κ.α.) στις δυνάμεις και στις ιδιαιτερότητες των Θεών και Θεοτήτων. Τέτοιες σκέψεις έκανα κι εγώ, όταν βρέθηκα καλεσμένη στη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των ενοίκων και των στελεχών του «Γλαύκου» ( που άλλωστε σε μυθικό πρό- σωπο οφείλει το όνομά του). Τιτάνια η προσπάθεια των ενοίκων να οργανώσουν τη ζωή τους, τις σκέψεις τους, τις έγνοιες τους, του δαίμονές τους, μέσα σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, Τιτάνια η προσπάθεια και των στελεχών του «Γλαύκου», να προσπαθούν γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Να προσπαθούν για την καθημερινότητα και τις τριβές που αυτή δημιουργεί. Να προσπαθούν για την επανένταξη των ατόμων και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας. Να προσπαθούν για μία οικογενειακή θαλπωρή και ζεστασιά που να συνάδει με όλα τα ήθη και τα έθιμα της ελληνικής κοινωνίας. Μα πάνω απ όλα, να νοιάζονται γι αυτούς τους ανθρώπους 24 ώρες το 24ωρο. Είχα τη χαρά να παραβρεθώ σε μία χριστουγεννιάτικη γιορτή , τόσο ζεστή και ανθρώπινη, τόσο ανεπιτήδευτη , σαν αυτές που γινόταν παλιά, πριν κάνει επιδρο- μή το lifestyle στις ζωές μας. Είδα τραπέζια να παραμερίζονται για το χορό, είδα ενοίκους και εργαζόμενους να τραγουδούν και να χορεύουν όλοι μαζί, είδα τραπέζια με φαγητά να περιμένουν τους καλεσμένους να ξεχειλίσουν τα πιάτα τους, είδα ανθρώπους και συλλογικότη- τες να συμμετέχουν ενεργά στη ζεστασιά και στο γλέντι. Αλλά πάνω απ όλα , έβλεπα συνεχώς το βλέμμα των εργαζομένων πάνω στους ενοίκους, να τους χαϊδεύουν τρυφερά, να τους ενθαρρύνουν στη συμμετοχή, να τους προσέχουν τόσο όσο, να αστειεύονται μαζί τους, να χαίρονται με τη χαρά τους. Τα συναισθήματα ήταν τόσο έντονα, όταν έφυγα από τη γιορτή, που δυσκολεύ- τηκα να τα διαχειριστώ. Γι αυτό κι εγώ κατέφυγα στους μύθους και σκέφτηκα τους Τιτάνες. Έτσι , λοιπόν, θεωρώ ότι είναι τόσο οι ένοικοι όσο και οι εργαζόμενοι και οι επι- στημονικοί υπεύθυνοι στο «Γλαύκο». Σύγχρονοι Τιτάνες , που σηκώνουν στις μικρές τους πλάτες , μεγάλα προβλήμα- τα, μεγάλες δυσκολίες, μεγάλες έννοιες, αλλά και μεγάλες χαρές και ανταπόδοση. Να ‘στε όλοι καλά και δυνατοί…. Να έχετε μία καλή χρονιά & Σας ευχαριστούμε για όσα μας διδάσκετε!!!! Κατερίνα Τσαδήμα Κοινωνιολόγος Υπεύθυνη «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε. Γοργοποτάμου
 • 10. 10 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Άνοιξη - Καλοκαίρι 2014
 • 11. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 «ΓΕΦΥΡΑ» 11 TA MEΛΗ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ... Ήταν ο Νάρκισσος, γιός του ποταμίσιου θεού Κηφισσού και της Νύφης Λειριώτης. Νέος όμορφος και δυνατός. Μακριά μαλλιά, δέρμα κατάλευκο και σώμα σμιλεμένο μα τρυφερό, καθώς δίχως καθόλου ηρωικός ή πολεμικός να είναι, κυνηγούσε στα δάση και λόγω της εξαιρετικής ομορφιάς του, οι νύμ- φες τον καταδίωκαν ανάμεσα στα πεύκα και αποζητούσαν τη συντροφιά και ερωτικό σμί- ξιμο μαζί του. Εκείνος όμως, δεν επέτρεπε σε καμία νύμφη να τον προσεγγίσει και όλες τις έδιωχνε μακριά με την άσχημη και εγωιστική συμπεριφορά του. Ανάμεσα σε αυτές τις νύμ- φες που ερωτεύθηκαν άκαρπα τον όμορφο νέο, ήταν και η Ηχώ. Η Ηχώ όμως, είχε τιμωρηθεί από την Αρχόντισσα του Ολύμπου, την Ήρα, γιατί με την πολυ- λογία της την καθυστερούσε και της αποσπούσε την προσοχή τη στιγμή που προσπαθούσε να ξετρυπώσει το Δία που έσμιγε ξανά με κάποια θνητή. Ήταν τιμωρημένη λοιπόν να μην μπορεί να μιλά παρά να επανα- λαμβάνει τα τελευταία λόγια του συνομιλητή της!  Έτσι έβλεπε το Νάρκισσο μα δεν μπορού- σε να του μιλήσει. Τον παρακολουθούσε κρυμμένη ανάμεσα στα φυλλώματα των δέν- δρων να κυνηγά. Ώσπου μια μέρα, ο Νάρκισ- σος, αντίκρισε στα νερά μιας λίμνης το είδω- λο του. Θαμπώθηκε από την ομορφιά του, παράτησε το σκοπό του και βάλθηκε να κοι- τάζει συνέχεια το είδωλο του που καθρεπτι- ζόταν στα στάσιμα νερά της λίμνης. Ερωτεύ- τηκε τον εαυτό του! Έπεσε στο έδαφος και δε χόρταινε να βλέπει το πρόσωπο του! Προ- σπαθούσε πολλές φορές να αγγίξει το είδωλό του, να το φιλήσει. Μα, όλες οι προσπάθειές του, ήσαν μάταιες! Και όσο αναφωνούσε και αναστέναζε από τον καημό του, αλίμονο, τιμωρημένος θαρρείς από τις Νύμφες να παι- δευτεί σε έρωτα δίχως ανταπόκριση, η Ηχώ, επαναλάμβανε: "Αλίμονο!"  Μα, μαράζωνε αντικρίζοντας στο είδωλο του, στάσιμος σαν τα νερά της λίμνης, δίχως να νοιάζεται πια για τροφή ώσπου βλέποντας το είδωλο του να ασχημαίνει, και το σώμα του να χάνει το σφρίγος και τους χυμούς του φώναξε: " Είναι κανείς εδώ;" και τότε η Ηχώ, ανταπάντησε καταδικα- σμένη να επαναλαμβάνει συνεχώς μα μονά- χα την τελευταία λέξη του συνομιλητή της: "Εδώ, εδώ, εδώ". Και ο δύστυχος Νάρκισσος, έχοντας το μυαλό του ναρκωθεί από τον έρωτα προς το είδωλο του και τη στασιμότη- τα, νόμισε πως ήταν το είδωλο που απάντησε πίσω από τον υδάτινο καθρέπτη και βούτηξε για να σμίξει με τον έρωτά του, μα με το Θάνατο αγκαλιάστηκε στα υδάτινα βάθη.  Και στη θέση όπου καθόταν για να αντι- κρίζει το είδωλό του στην όχθη της λίμνης, οι Θεοί για να μη λησμονηθεί ο Μύθος του, έκα- ναν να φυτρώσει ένα λουλούδι που φέρει το όνομά του. Συμμετοχή σε σεμινάριο για τα δικαιώματα και την αυτο- εκπροσώπηση Κατεβήκαμε στην Αθήνα και παρακολουθήσαμε το συνέδριο για τα δικαιώματα μας. Ενημερωθήκαμε για τη σύμβαση που υπάρχει για τα δικαιώματα μας πχ για το δικαίωμα στην εργασία την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι πολύ καλό ότι ακούστη- κε η φωνή των ασθενών και έμαθαν πράγματα που θα τους διευ- κολύνουν στην διεκδίκηση αυτών που οι ίδιοι νομίζουν ότι έχουν περισσότερο ανάγκη. Επίσης ότι έχω ίδια δικαιώματα με όλους, Στη πράξη όμως βλέπω ότι τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά καθώς είναι δύσκολο να βρω δουλειά. Ενδιαφέρον ήταν και το πρόγραμμα Erasmus plus όπου μπορούμε να πάμε σε άλλη χώρα για εκπαί- δευση, έχοντας βοήθεια. πιστεύω ότι είναι καλό να γίνονται τέτοι- ες ενημερώσεις. Κ. Χ. Ένα παραμύθι… Απ’ την Ομάδα βιβλίου Στις 10 Οκτωβρίου που ήταν η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας παρα- βρέθηκα με την ψυχολόγο Κα Πρεμέτη στον ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Μελωδία. Εκεί απαντήσαμε σε ερωτήσεις που μας έκαναν για θέματα ψυχι- κής υγείας. Εγώ μίλησα περισσότερο για την ζωή μου στο Οικοτροφείο, για την συμμετοχή μου στο σεμινάριο για τα δικαιώματά μας , για τις εξόδους που κάνουμε για καφέ και φαγητό. Πηγαίνουμε και στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Ακόμη επισκέψεις σε μουσεία και άλλους ιστορικούς χώρους. Επίσης μίλησα για το πόσο μου άρεσε που συμμετείχα σε διαγωνισμό μαγει- ρικής στην Αθήνα. Το να μιλήσω στο ραδιόφωνο ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμένα γιατί είχα την ευκαιρία να με ακούσουν πολλοί άνθρωποι. Δ. Ν. Ο μύθος του Νάρκισσου
 • 12. 12 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Η κα Κασσάνδρα προτείνει Για να μην «μπαίνουν» τα μάλλινα Αν κάποιο πουλόβερ σας ατύχησε στο πλύσιμο και μετατράπηκε σε μινιατούρα, μην στεναχωριέστε και μην ετοιμάζεστε να το χαρί- σετε στην πεντάχρονη ανηψιά σας. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βρά- στε νερό, στο οποίο θα έχετε προσθέσει λίγο μαλακτικό για τα ρούχα. Αφήστε το να κρυώσει και όταν φτάσει σε θερμοκρασία γύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου, βάλτε μέσα το πουλόβερ και αφή- στε το να μουλιάσει για 20 περίπου λεπτά. Οι ίνες του θα «αφρατέ- ψουν» πάλι και θα μπορέσετε με λίγο τράβηγμα να το ξαναφέρετε στις σωστές του διαστάσεις. Απλώστε το οριζόντια και τεντωμένο και αφήστε το να στεγνώσει. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Κ αλημέρα. Ένας χαιρετισμός. Μια ευχή στους πρόσκαιρους της ζωής δρόμους. Τύπος τις περισσότερες φορές. Μεγαλύτερο νόημα και αξία είχε θαρρώ την πρωτόγονη εποχή, γιατί τότε δήλωνε σεβασμό στην ζωή του συνανθρώπου. Μια καλημέρα στο σήμερα που γεννιέται και αργοπεθαίνει, πιστεύω πως πρέπει να’ ναι πιο ειλικρινής πιο στοχαστική, πιο αυθόρμητη. Υπάρχει βέβαια και το χθες και το αύριο. Σ’ αυτά τα δύο αρκεί ένα «αντίο» κι ένα «καλώς να ’ρθει» αντίστοιχα. Όμως στο σήμερα πάντα καλημέρα με πίστη, προγραμματισμό ,κέφι, ενθουσιασμό. Είναι αλήθεια πως δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στη ζωή που ζήσα- με ή πρόκειται να ζήσουμε. Όταν είμαστε μικροί λέμε πότε να μεγα- λώσουμε για να δημιουργήσουμε. Κι όταν ο παγερός βοριάς, αλαφρά στην αρχή ,δυνατά αργότερα μας χαϊδεύει τα μέτωπά μας, τότε σκε- πτόμαστε να ζήσουμε. Να ζήσουμε έστω και ένα λεπτό. Έτσι ένα άγχος , μια στεναχώρια κυριεύει την ψυχή μας για το χτες, πού ‘φυγε και μια αγωνία για το αύριο , πού ‘ρχεται απειλητικό. Αλλά δεν σκεπτόμαστε , πως τα λάθη του χθες δεν είναι και τόσο εύκολο να τα διορθώσει το σήμερα. «Δεν μπορείτε στο ίδιο ποτάμι να μπείτε δυο φορές» έλεγε ο Ηράκλειτος στους μαθητές του. Τα λάθη του χθες ας γίνουν ασπίδα του σήμερα. Η μόνη σίγουρη ζωή είναι αυτό το δευτερόλεπτο, που χτυπά η καρδιά μας αυτή την στιγμή. Ας λύσουμε λοιπόν τα προβλήματα του σήμερα και σαν έλθει με το καλό το αύριο, λύνουμε τα προβλήματά του. Γιατί, φορτωμένοι με το χθες, το σήμερα και το αύριο, να ‘μαστε σίγουροι πως δεν θα τα αντέξουμε, θα λυγίσουμε στη ζωή. Ας εκμεταλλευτούμε, λοιπόν το σήμερα. Το αύριο που κι αυτό θα γίνει σήμερα, θα ‘ρθει με τα δικά του προβλήματα. Με την σειρά του κι αυτό στο σήμερα. Μια καλημέρα λοιπόν, στο σήμερα μ’ ένα φαρδύ χαμόγελο, με πίστη, κι ελπίδα , είναι ο καλύτερος τρόπος να ζήσουμε και να προ- σθέσουμε όμορφες ώρες ζωής, στην ζωή μας. Πάνω στο ημερολόγιο της μέρας που ανατέλλει κάθε φορά, ας είναι δύο λέξεις μόνο γραμμένες: ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ. ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΖΩΗΣ (ΤΑΚΗ ΟΡΕΙΝΟΥ) Συντακτική Ομάδα: Βεζυροπούλου Κασσανδρα Μητσοπούλου Βασιλική Μπέκιου Σταυρούλα Επίσης συμμετείχαν: Νικολάου Δημήτρης Ράπτη Ξένια Τσανέτου Βάσια Χαρβαλιάς Κώστας Ο Χότζας, καβάλα στο γαϊδουράκι του, πάει στην Πόλη. Από πίσω ακλουθεί πεζός ο μικρός γιος του. Ένας περαστικός του λέει «Βρε γάιδαρε, εσύ πας καβαλαρία και έχεις το κακόμοιρο το παιδάκι να πηγαί- νει με τα πόδια, μέσα στη ζέστη» Έχει δίκιο, σκέφτεται ο Χότζας, που κατεβαίνει από το γαϊδουράκι και ανεβάζει το γιο του επάνω. Άλλος περαστικός σχολιάζει μεγαλόφωνα: Κοίτα πως είναι τα βρωμόπαιδα σήμερα! Ο πιτσιρικάς καβά- λα στο γαϊδούρι και ο φουκαράς ο γεράκος να ξεποδα- ριάζεται μέσα στη σκόνη. Έχει δίκιο, ξανασκέφτεται ο Χότζας, που ανεβαίνει και αυτός στο γαϊδουράκι. Τρίτος περαστικός λέει κουνώντας περίλυπα το κεφάλι του : "Δύο γάιδαροι πάνω σε ένα τρίτο γάιδαρο! Θα το πεθάνουν το ζωντανό οι αναίσθητοι. Έχει δίκιο, ξανασκέφτεται ο Χότζας, που κατεβάζει το γιο του και κατεβαίνει και αυτός από το γαιδουράκι. Ο επόμενος περαστικός που τους βλέπει : "Η χαζο- μάρα των ανθρώπων δεν εχει όρια. Να έχεις το γαιδου- ρι και να πηγαίνεις με τα πόδια!" Ο Χότζας αποφασίζει την μόνη λύση που του έχει μείνει: φορτώνεται το γάιδαρο στην πλάτη του και συνεχίζει το δρόμο του. Το καζάνι Ο Χότζας δεν είχε καζάνι. Πάει και δανείζεται το καζάνι του γείτονα. Το επιστρέφει εμπρόθεσμα και μαζί του πάει και ένα μικρό κατσαρολάκι. «Καλορίζικο» του λέει «το καζάνι σου γέννησε». Ο γειτονας πήρε το καζάνι μαζί με το «νεογέννητο» καταχαρούμενος. Στον επόμενο δανεισμό ο Χότζας επιστρέφει το καζάνι μαζί με δύο μπρίκια. «Καλορίζικα» του λέει «το καζάνι σου γέννησε δίδυμα». Χαρούμενος ο γείτονας από την γονιμότητα του καζανιού τα παιρνει κι΄αυτά. Την τρίτη φορά το καζάνι δεν επιστράφηκε απο το Χότζα. Πάει ο γείτονας να δει τι γίνεται ελπίζοντας σε τρίδυμα. Τι έγινε το καζάνι Χότζα μου; Ο Χότζας με περίλυπο ύφος: «Θεός σχωρέσοι το! Πέθανε! Ζωή σε σας».