Gefyra9

Εφημερίδα Γέφυρα

Ε Τ Ο Σ 7 ο • Α Ρ . Φ Υ Λ Λ Ο Υ 9 • Τ Η Λ . & F A X : 2 2 3 1 0 6 6 3 7 7 • e m a i l : e k p s l a m @ o t e n e t . g r Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 6
OIKOTΡΟΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ «ΓΛΑΥΚΟΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χλμ. Λαμίας Φραντζή, Παγκράτι Λαμίας
ΓΕΦΥΡΑ
Σελ.7 Σελ.6
Σελ.5
Σελ.6
Σελ.6
Weeling to help
3.147 Αγκαλιές… Συναισθήματα…
Συγκίνηση… Εθελοντισμός… Αγάπη…
Αμέτρητα χαμόγελα ευτυχίας
Αρωματοθεραπεία
BEST BUDDIES
Εργαστήρι Ζωγραφικής
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΚΨ & ΨΥ
Βράβευση των μονάδων
Παγκόσμια Ημέρα ΕθελοντισμούΧοροθεραπεία
Σελ.5
2 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
H Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής &
Ψυχικής Υγείας ως φορέας έχει υιοθετή-
σει τις παρακάτω βασικές αρχές για την ολοκλη-
ρωμένη περίθαλψη του πληθυσμού στον οποίο
απευθύνεται:
Τη τομεοποίηση, τη δημιουργία δηλαδή
δικτύου ψυχιατρικών υπηρεσιών (ενδο και εξω-
νοσοκομειακών) στους Νομούς που έχει αναπτύ-
ξει δραστηριότητες.
Την πρόληψη, η οποία αποτελεί βασικό
άξονα του συνόλου της θεωρητικής και πρακτι-
κής γνώσης που χρησιμοποιούμε, και η οποία
έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Μείωση –στις νέες περιπτώσεις- της βαρύτη-
τας των διαταραχών ή και συχνά αποτροπή της
εμφάνισής τους (πρωτογενής πρόληψη).
Μείωση της διάρκειας της επικράτησης των
ψυχικών διαταραχών (δευτερογενής πρόληψη)
με την ανίχνευση περιπτώσεων, την έγκαιρη
παραπομπή, τη διάγνωση, και τη θεραπεία.
Άμβλυνση της έκπτωσης της λειτουργικότη-
τας που προέρχεται από την χρονιότητα της
νόσου (τριτογενής πρόληψη) μέσω: α) του περιο-
ρισμού χρόνου νοσηλείας , β) της δυνατότητας
συστηματικής μετανοσοκομειακής παρακολού-
θησης και γ) της επαγγελματικής αποκατάστασης
των ψυχωτικών αρρώστων, όπου είναι δυνατόν.
Την έγκαιρη παρέμβαση η οποία είναι ιδιαί-
τερο μέλημά μας και μεθοδεύεται με υψηλό
αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού, είτε πρό-
κειται για τις πρώτες εκδηλώσεις μιας δυσλεξίας
στο παιδί είτε, σε βαρύτερες περιπτώσεις, για τα
εντελώς αρχικά συμπτώματα μιας ψύχωσης στον
έφηβο ή στο νεαρό ενήλικα.
Τη δημιουργία σταθερού συναισθηματικού
δεσμού μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.
Τη διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα.
Τη συστηματική συνέχεια στη φροντίδα σε κάθε
μορφή ψυχοπαθολογίας, ώστε να αποφεύγεται
η υποτροπή. Η αξία της είναι μεγαλύτερη για
τους πάσχοντες από βαριές ψυχώσεις (π.χ. σχιζο-
φρένεια). Εκεί η συνέχεια και η συνέπεια στην
ψυχιατρική φροντίδα, εξασφαλίζει μια καλύτερη
ποιότητα ζωής στον άρρωστο και παράλληλα
προστατεύει το άτομο και την κοινωνική ομάδα
από την επικινδυνότητα που εγκλείει κάθε υπο-
τροπή. Κατά συνέπεια αποφεύγονται μορφές
βίας και καταστολής που χαρακτηρίζουν τον
εκούσιο εγκλεισμό ή τον επανεγκλεισμό στο
ίδρυμα, όπως εφαρμόζεται συνήθως από την
παραδοσιακή ψυχιατρική ακόμη και σήμερα.
Την σταθερότητα προσώπων στις υποομάδες.
Την αγωγή κοινότητας ώστε να αλλάξει η στάση
του πληθυσμού προς τον ψυχικά άρρωστο και
την θεραπευτική ομάδα και να επιτευχθεί η ενερ-
γή συμμετοχή του στη θεραπευτική προσπάθεια.
Η αγωγή κοινότητας πιστεύουμε ότι είναι
βασική προϋπόθεση της Κοινωνικής Ψυχιατρι-
κής. Η Εταιρία, πριν την έναρξη λειτουργίας μιας
δομής σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και
στη συνέχεια, εργάζεται με την ευαισθητοποίηση
της κοινότητας με στόχο την αλλαγή της στάσης
της απέναντι στην ψυχική νόσο. Η αγωγή κοινό-
τητας δίνει, παράλληλα, το μήνυμα για σεβασμό
στην ανθρώπινη υπόσταση και την ισοτιμία του
ψυχικά πάσχοντα με οποιονδήποτε άλλο άρρω-
στο και κατ΄επέκταση με κάθε πολίτη.
Την αρχή της δημιουργίας κατάλληλων
δομών στην κοινότητα όπως κινητές μονάδες
ψυχικής υγείας, μονάδες αντιμετώπισης κρίσης,
Κ.Ψ.Υ. Ιατροπαιδαγωγικά, Κέντρα Ημέρας, προ-
στατευμένα διαμερίσματα, ξενώνες, οικοτροφεία
για την αποσυλοποίηση χρόνιων ασθενών, μονά-
δες επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης.
Την παράλληλη εναρμονισμένη λειτουργία
των υπηρεσιών.
Το συντονισμό και ενιαίο προγραμματισμό
όλων των μονάδων.
Τέλος ίσως το ουσιαστικότερο, τη δημιουρ-
γία νέων στελεχών ψυχικής υγείας με υψηλή
εξειδίκευση και κατάρτιση.
Οι βασικές αρχές λειτουργίας έχουν πάντα
έναν ψυχοδυναμικό χαρακτήρα, αλλάζουν και
προσαρμόζονται. Διατηρούν, όπου είναι δυνα-
τόν, ένα ψυχαναλυτικό πρίσμα στην προσφορά
υπηρεσιών.
Μια ακόμη βασική αρχή που σχετίζεται με το
επιστημονικό έργο της παροχής υπηρεσιών
ψυχικής υγείας και με την διοικητική οργανωτική
λειτουργία, είναι η πρόληψη και έγκαιρη παρέμ-
βαση. Βασικά στοιχεία της διοικητικής και
οργανωτικής λειτουργίας είναι η θεσμοθέτηση
διαδικασιών. Οι διαδικασίες αποτυπώνουν την
οργανωτική συνοχή του φορέα και προσδιορί-
ζουν τις σχέσεις των μερών μεταξύ τους και το
σύνολο των σταδίων που συμβάλλουν στην επί-
τευξη των στόχου.
Οι διαδικασίες πρέπει να είναι σαφείς, γνω-
στές και αποδεκτές από όλο το ανθρώπινο
δυναμικό και βέβαια να ακολουθούνται. Δεν
αποτελούν «κανόνες» χωρίς νόημα, αλλά έναν
«οδηγό» για να γνωρίζουμε ποια ανάγκη εξυπη-
ρετούμε κάθε φορά και τι θέλουμε να πετύχουμε.
Έτσι λοιπόν, για ένα νέο ασθενή λαμβάνουμε
πρώτα ιστορικό, συνεχίζουμε τη διερεύνηση και
διαμορφώνουμε μια διαγνωστική υπόθεση
εργασίας. Στη συνέχεια συζητάμε το περιστατικό
και αυτές τις υποθέσεις στην θεραπευτική ομάδα
(case conference) και εκεί το μέλος της ομάδας
που έκανε το intake (συνήθως ο ψυχίατρος) ανα-
θέτει τον ασθενή σε κάποιον θεραπευτή. Η case
conference πραγματοποιείται σταθερά και συμ-
μετέχουν όλοι, ώστε είναι ενήμεροι για τα περι-
στατικά και την εξέλιξή τους. Αυτό είναι μια δια-
δικασία ένα πρότυπο που ακολουθείται. Δεν
σκεφτόμαστε να κάνουμε βήματα με άλλη σειρά
ή να παραλείψουμε κάποιο. Η ορθή εφαρμογή
της διαδικασίας διασφαλίζει κατά το δυνατόν το
αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι αν
παραλείψουμε ή αλλάξουμε κάτι, δεν θα φτά-
σουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, άρα μπορού-
με να προβλέψουμε –να προλάβουμε- να κάνου-
με πρόληψη.
Αντίστοιχα για όλα τα διοικητικά/ οργανωτι-
κά θέματα υπάρχει μια «σειρά» και οι διαδικα-
σίες διασφαλίζουν τις ενέργειές μας και την απο-
τελεσματικότητά τους. Όταν διαπιστώνουμε ότι
μια ενέργεια δεν εξελίσσεται όπως σχεδιάστηκε ή
οι διαδικασίες δεν ακολουθούνται τότε μπορού-
με να παρέμβουμε προληπτικά. Αυτό μπορεί να
συμβεί μόνο όταν υπάρχουν οι διαδικασίες και
άρα γνωρίζουμε όλα τα «βήματα», εντοπίζοντας
σε ποιο βήμα δημιουργήθηκε η δυσλειτουργία,
και να εξηγήσουμε γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι
το αναμενόμενο. Κατ΄επέκταση και συνέχεια των
παραπάνω μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις
διαδικασίες για την πρόληψη κρίσεων , αλλά και
για την αντιμετώπισή τους, χωρίς να χρειάζεται
την ώρα της κρίσης να βρούμε τις διαδικασίες.
Προς το τέλος της δεκαετίας του ΄90, η Ε.Κ.Ψ.
& Ψ.Υ. υιοθέτησε τη διαδικασία της σχεδόν ετή-
σιας αξιολόγησης του έργου της με την μέθοδο
του Swot Analysis. Eίναι μια συστηματική αξιο-
λόγηση του Φορέα, των τμημάτων του και του
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί. Η επι-
τυχία της μεθόδου έγκειται στο ότι η αξιολόγη-
ση γίνεται από το σύνολο του προσωπικού, με
συγκεκριμένη μεθοδολογία ανάλυσης, σχεδια-
σμού, δράσης, αποτελέσματος. Οι νέες προτάσεις
που θα εμφανιστούν θα προκαλέσουν όπου
είναι αναγκαίο, μια ψυχοδυναμική λειτουργία
αλλαγών.
Από το βιβλίο «ΘΕΜΕΛΙΟ
ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ»
Δημήτρης Ταταρίδης - Αθηνά Φραγκούλη-
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 «ΓΕΦΥΡΑ» 3
Στην σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία μέσα στην
οποία ζούμε ένα βασικό ζήτημα που καλούνται να
αντιμετωπίσουν οι θεραπευτές είναι θεραπευόμενους που
προέρχονται από μία διαφορετική κουλτούρα. Μια ματιά
στο γεωπολιτικό χάρτη του σύγχρονου κόσμου δείχνει μαζι-
κές εισροές πληθυσμών από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική
και την Κεντρική Ασία που μετακινούνται με ή χωρίς τη θέλη-
ση τους για να βρουν στέγη, τροφή και ασφάλεια για τους
ίδιους. Η μαζική εισροή προσφύγων και μεταναστών που
διασχίζουν τη μεσόγειο με όνειρο μια καλύτερη ζωή στην
Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, έχει εκτιμηθεί ως η μεγαλύτερη
μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Η εξαναγκαστική μετανάστευση απαιτεί πολλαπλές προ-
σαρμογές μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Διαβρώνει τα
προστατευτικά στηρίγματα των μετακινούμενων πληθυσμών
που είναι ενεργά προ της μετανάστευσης και τους κάνει πιο ευά-
λωτους στην έκθεση διάφορων ψυχοπιεστικών παραγόντων
που επηρεάζουν την ψυχική ευεξία τους. Συνεπώς η αξιοποίηση
τηςδιαπολιτισμικήςθεραπείαςστηνπαροχήυπηρεσιώνψυχικής
υγείας σε μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά και γενικότερα σε
κουλτούρες διαφορετικές από αυτήν στην οποία «ανήκει» ο
επαγγελματίας ψυχικής υγείας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.
Τι εννοούμε όμως με τον όρο κουλτούρα; Κουλτούρα
είναι το σύνολο της πνευματικής παράδοσης και δημιουργίας
ενός λαού. Παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα άτομα συν-
δέονται μεταξύ τους και συνυπάρχουν. Είναι το μέσο για την
αέναη μεταβίβαση ιδεών ,αξιών και εθίμων ενός κοινωνικού
συνόλου. Η κουλτούρα είναι ένα μαθημένο σύστημα εννοι-
ών το οποίο παρέχει στα άτομα μια ξεχωριστή αίσθηση και
απεικόνιση της πραγματικότητας και επηρεάζει τον τρόπο με
τον οποίο τα άτομα κατανοούν και ερμηνεύουν τον εαυτό
τους και τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν(5)
Η πολιτισμική κουλτούρα επηρεάζει κάθε διάσταση της
ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του πώς τα άτομα
μίας συγκεκριμένης πολιτισμικής ταυτότητας εκδηλώνουν και
διαχειρίζονται τα συμπτώματά τους, την αυτοδιάθεσή τους
στη θεραπεία, πως εκφράζουν τα συναισθήματα τους αλλά
και τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο οικογενειακό και κοι-
νοτικό τους υποστηρικτικό δίκτυο (3)
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι παρόλη
την ισχυρή επιρροή της κουλτούρας στο κοινωνικό σύνολο,
το άτομο δεν είναι παθητικός δέκτης, Υπάρχει διαντίδραση
μεταξύ της κουλτούρας και του ατόμου και ως απόρροια
αυτού, το κάθε άτομο διαφοροποιείται σημαντικά μέσα σε
μία κουλτούρα. Παρομοίως, η πολιτισμική ταυτότητα του
θεραπευτή και του γενικότερου συστήματος υπηρεσιών
ψυχικής υγείας επηρεάζουν τη διάγνωση, τη θεραπεία και
την παροχή υπηρεσιών.
Συνεπώς ο θεραπευτής στα πλαίσια της διαπολιτισμικής
συνάντησης, καλείται να προσεγγίσει το θεραπευόμενο όχι
μόνο ως ψυχολογική οντότητα, αλλά και ως ενεργό μέλος
μιας συγκεκριμένης κουλτούρας. Έχει διαπιστωθεί ότι η κλι-
νική πραγματικότητα επηρεάζεται από το εκάστοτε πολιτισμι-
κό πλαίσιο στους εξής τομείς: στην έκφραση των υποκειμενι-
κών συμπτωμάτων, στη διάγνωση, στην επιλογή θεραπείας
και στην προσδοκία για το αποτέλεσμα. Οι θεραπευτές που
αναλαμβάνουν ‘’διαφορετικούς πληθυσμούς’’ είναι σημαντι-
κό να λαμβάνουν υπόψη τους τρείς βασικές μεταβλητές, τον
εθνοκεντρισμό, την διαπολιτισμική αντίληψη σε θέματα υγεί-
ας και την ενημέρωση που έχει ο θεραπευόμενος σε θέματα
ψυχικής υγείας.
Ένα βασικό εμπόδιο στο χτίσιμο της θεραπευτικής σχέ-
σης είναι ο εθνοκεντρισμός, όχι μόνο ως αξιακό σύστημα
συμπεριφορών, αλλά και ως επιστημονικός εθνοκεντρισμός,
όπου βιοιάτρικες πεποιθήσεις και αντιλήψεις που αφορούν
την ψυχική και σωματική υγεία κυριαρχούν και αποκλείουν
τις πεποιθήσεις του θεραπευόμενου.
Το φαινόμενο του εθνοκεντρισμού εμφανίζεται όταν
όλες οι ανθρώπινες συμπεριφορές και πράξεις κρίνονται
σύμφωνα με τα κριτήρια μίας κουλτούρας. Η κουλτούρα και
η γλώσσα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα
προσδιορίζουν και ερμηνεύουν την έννοια της ασθένειας είτε
ψυχική, είτε σωματική , αντιλαμβάνονται και εκφράζουν τα
συμπτώματα που έχουν, αποφασίζουν αν κάποιος θεωρείτε
φυσιολογικός -ή μη φυσιολογικός, θέτουν προσδοκίες για
την θεραπεία, τον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο σε μια
θεραπευτική σχέση(4)
Για παράδειγμα ένα σημαντικό εμπόδιο για να προσδιο-
ριστεί η δυτική διάγνωση της κατάθλιψης διαπολιτισμικά,
είναι ότι συχνά δεν υπάρχει ισοδύναμη διαγνωστική έννοια
σε άλλες μη ευρωπαϊκές γλώσσες. Στην Λατινική Αμερική η
κατάθλιψη ερμηνεύεται ως susto, στην Κίνα ως neurasthenia
και στην Ζιμπάμπουε ως kufungisisa (2)
. Έτσι ένας θεραπευτής
για να έχει μία πιο πλήρη εικόνα για την διάγνωση αυτής της
διαταραχής σε ένα θεραπευόμενο που προέρχεται από δια-
φορετική κουλτούρα, χρειάζεται να την εξετάσει μέσα από
μια ολιστική προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη το πολιτισμι-
κό, κοινωνικό, οικονομικό- πολιτικό πλαίσιο καθώς επίσης
και την αντίστοιχη εμφάνιση και την ερμηνεία που δίνουν
στη διαταραχή αυτή τα μέλη της δικής του κουλτούρα. Επί-
σης σε άλλες κουλτούρες τα άτομα χρησιμοποιούν τις έννοι-
ες “νεύρα”, “κρύο”, ή “ζέστη” για να εξηγήσουν ή να περι-
γράψουν συμπτώματα που τους συμβαίνουν.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που θα πρέπει ο θεραπευτής
να λάβει υπόψη του σε μια διαπολιτισμική συνάντηση, είναι
ότι οι μέθοδοι θεραπείας ψυχικών παθήσεων ή η παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άλλες κοινωνίες μπορεί να
διαφέρουν. Σε πολλές κοινωνίες δεν υπάρχει θεραπεία βασι-
σμένη στο προσωπικό λόγο, συνεπώς ένας θεραπευόμενος
που δεν έχει προηγούμενη ενημέρωση για το είδος αυτής της
θεραπείας μπορεί να αντιμετωπίσει την διαδικασία αυτή με
καχυποψία.
Στα πλαίσια της βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης
θεραπείας σε άτομα που προέρχονται από διαφορετική
κουλτούρα προτείνονται βασικά σημεία που θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη από το θεραπευτή κατά τη διάρκεια της
θεραπευτικής διαδικασίας(1)
. Ενδεικτικά ορισμένα από τα
στοιχεία αυτά είναι:
• Η μητρική γλώσσα του πελάτη και οι δευτερεύουσες
γλώσσες που πιθανόν χρησιμοποιεί καθώς επίσης και οι ικανό-
τητες που έχει στην γραφή και ανάγνωση στις γλώσσες αυτές.
• Το στυλ της μη λεκτικής επικοινωνίας.
• Η έκφραση των συναισθημάτων. Σε κάποιες κουλτού-
ρες η έκφραση συναισθημάτων ενθαρρύνεται ενώ σε κάποι-
ες άλλες η καταπίεση των συναισθημάτων είναι ο κανόνας.
• Οι θεραπείες που χρησιμοποιούν οι θεραπευόμενοι.
Ορισμένοι μπορεί να χρησιμοποιούν αυτούσιες παραδοσια-
κές θεραπευτικές μεθόδους, είτε να τις συνδυάζουν με δυτι-
κές μεθόδους θεραπείας.
• Η σημασία του θεσμού της οικογένειας. Για ορισμέ-
νους θεραπευόμενους που ζουν μέσα σε εκτεταμένες ή
πατριαρχικές οικογένειες μπορεί να είναι σημαντικό να
συμπεριληφθεί η οικογένεια ως ένα βαθμό στη θεραπευτική
διαδικασία.
• Τα θρησκευτικά πιστεύω του πελάτη και το ρόλο που
παίζουν στην καθημερινότητα του.
• Θέματα φύλου που προκύπτουν σε μια κουλτούρα και
μπορεί να είναι ουσιώδη για τον τρόπο έκφρασης του προ-
βλήματος τους από τον θεραπευόμενο.
• Η συνειδητοποίηση του ιδιαίτερου πλαισίου στο οποίο
καλούνται να επιβιώσουν οι θεραπευόμενοι που είναι είτε
μετανάστες, πρόσφυγες, έγκλειστοι των φυλακών είτε Τσιγγά-
νοι, καθώς και η κατανόηση των προβλημάτων και των ανα-
γκών τους . Για παράδειγμα οι συμβατικές ψυχοθεραπευτικές
παρεμβάσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν το πρό-
σωπο βρίσκεται σε μια σταθερή κατάσταση και όχι εν κινήσει.
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ενθαρρύνουμε το άτομο να
μιλήσει για τα δύσκολα βιώματά τα οποία στη συνέχεια χωρίς
θεραπευτική κάλυψη να μην μπορεί να τα διαχειριστεί.
• Ειδικότερα για την περίπτωση των προσφύγων, μπορεί
να είναι επιζώντες από βασανιστήρια ή από άλλες τραυματι-
κές καταστάσεις όπως πόλεμο, είτε να έχουν πέσει θύματα
ενδοοικογενειακής βίας, ή σεξουαλικής κακοποίησης, είτε να
είναι επιζώντες από φυσικές καταστροφές είτε ακόμα μάρτυ-
ρες σε αντίστοιχες καταστάσεις. Τα συγκεκριμένα άτομα μπο-
ρεί να αισθάνονται ντροπή να μιλήσουν ανοιχτά για την
τραυματική τους εμπειρία και οι πολιτισμικές τους προσδο-
κίες και προτεραιότητες τους να διαφέρουν από αυτές του
θεραπευτή.
Τέλος όλοι όσοι συμμετέχουν στην υποστήριξη ‘’διαφο-
ρετικών πληθυσμών’’ θα πρέπει αρχικά να έχουν διερευνή-
σει τις δικές του αξίες μέσα από την διαπολιτισμική εκπαί-
δευση και να έχουν αποκτήσει διαπολιτισμική ενσυναίσθη-
ση. Πολλές φορές μπορεί να ζουν και να εργάζονται υπό
σωματικά και ψυχικά επίπονες και δυσάρεστες εργασιακές
συνθήκες και να βιώνουν ηθικά διλήμματα σχετικά με τις επι-
λογές που πρέπει να κάνουν. Είναι συνεπώς απαραίτητο να
πλαισιώνονται από εποπτεία προκειμένου να διαχειριστούν
δικά τους αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να προκύ-
ψουν αλλά και τυχόν δυσκολίες. Μόνο έτσι μπορεί να αφου-
γραστούν τις ανάγκες των ‘’διαφορετικών πληθυσμών’’ και
να εγκαθιδρύσουν μια ισότιμη σχέση βασισμένη στο σεβα-
σμό και την εμπιστοσύνη η οποία είναι απαραίτητη για την
επιτυχή έκβαση της ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Βιβλιογραφία
1. Allotey, P., Nikles, J., Manderson, L. et al. (1998). Guidelines to
Practice.Providing care to patients from culturally and linguistically diverse
backgrounds. Brisbane, Australian Centre for International and Tropical
Health and Nutrition, University of Queensland.
2.Helman, C .G (2007). Culture, Health and Illness 5th edition.
Oxford: Oxford University Press
3.Kirmayer, L.J., Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A.G.,
Guzder, J., Hassan, G., Rousseau, C., Pottie, K., “Common mental health
problems in immigrants and refugees: general approach in primary care,”
Canadian Medical Association Journal (2011) Vol. 183 No.12, p.E959-E967
4.Ridley, C.R., Li, L.C. and Hill, C.L. (1998). Multicultural assessment:
Reexamination, reconceptualisation, and practical application.Counselling
Psychologist 26, 827-910.
5.Thakker, J. & Ward, T. (1998). Culture and classification: The cross-cul-
tural application of the DSM-IV. Clinical Psychology Review, 18(5), 501-529.
Η διάστασης της κουλτούρας στην παροχή ψυχοκοινωνικής
στήριξης στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο κόσμο
της Βάσιας Τζανέτου
Κοινωνική ανθρωπολόγος
4 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΗΑιμοδοσία είναι η κορυφαία και πιο
γνωστή μορφή εθελοντισμού. Το αίμα
είναι ζωή και δεν βρίσκεται από άλλη πηγή πέ-
ραν της αιμοδοσίας. Πρόκειται για μια διαδι-
κασία ανώδυνη και ασφαλή, η οποία κρατά μό-
λις 10 λεπτά. Η μετάγγιση αίματος αποτελεί την
πρώτη μεταμόσχευση οργάνου. Είναι ένας ιδι-
αίτερος κλάδος της Αιματολογίας που διαρκώς
εξελίσσεται. Το αίμα ελέγχεται για τυχόν μο-
λυσματικούς παράγοντες: Ηπατίτιδα Β και C ,
σύφιλη και για HIV. Σε περίπτωση θετικού
αποτελέσματος το αίμα αχρηστεύεται και ο δό-
της ενημερώνεται από τον γιατρό της Αιμο-
δοσίας κάτω από άκρα μυστικότητα. Κατά την
αιμοδοσία λαμβάνεται λιγότερο από το 1/10
του αίματος περίπου 450 ml από τα 5 litra που
έχει ο άνθρωπος. Ο όγκος αίματος που δίνει
ο αιμοδότης αντικαθίσταται αμέσως, το πλά-
σμα σε μία ημέρα και τα ερυθρά αιμοσφαίρια
σε ένα μήνα. Παρότι η προσφορά αίματος εί-
ναι ανεκτίμητη βοήθεια για το συνάνθρωπο,
πράξη αγάπης αλλά και απόδειξη κοινωνικής
ευαισθησίας , η εθελοντική αιμοδοσία δεν εί-
ναι επαρκής στη χώρα μας. Έρευνες μαρτυρούν
πως το 75% του πληθυσμού κάποια στιγμή της
ζωής του θα χρειαστεί μετάγγιση αίματος, και
μόνο το 1,5 % είναι αιμοδότες. Πρέπει να γί-
νει συνείδηση σε όλους! Η προσωρινή προ-
σφορά αίματος σε περιπτώσεις έκτακτης ανά-
γκης δεν λύνει το πρόβλημα. Ασφάλεια προ-
σφέρει μόνο η συστηματική εθελοντική προ-
σφορά αίματος. Παρά το γεγονός ότι πολλοί
συνάνθρωποί μας χρειάζονται αίμα καθημε-
ρινά, το ξεχνάμε και εκ των υστέρων αντι-
λαμβανόμαστε την αξία της εθελοντικής αι-
μοδοσίας, όταν κάποιος δικός μας ή ακόμη κι
εμείς οι ίδιοι χρειαστούμε άμεσα αίμα. Δίνο-
ντας αίμα δεν βοηθάμε μόνο κάποιον συνάν-
θρωπό μας αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό,
αφού η δωρεά αίματος βοηθά στην απελευ-
θέρωση του σώματος από την περίσσεια σι-
δήρου αλλά και στην καλύτερη ροή του αίματος
μειώνοντας έτσι τους κινδύνους εκδήλωσης
καρδιακών, εγκεφαλικών επεισοδίων κλπ. Το
βασικό κίνητρο του αιμοδότη είναι να βοη-
θήσει άλλους ανθρώπους και να αποκομίσει
, όχι κάποιο προσωπικό όφελος, αλλά την ικα-
νοποίηση πως έχει βοηθήσει συνάνθρωπο. Οι
εθελοντές αιμοδότες αποτελούν ένα φάρο αν-
θρωπιάς και παράδειγμα αλληλεγγύης σε έναν
κόσμο που κυριαρχεί ο ατομισμός.
Τα αίμα δεν παράγεται, δεν αντικαθί-
σταται, δεν πουλιέται, δεν αγοράζεται
ΜΟΝΟ προσφέρεται.
Ξηρομερίτη Αγγελική
(Νοσηλεύτρια)
Ηομαδική ψυχοθεραπεία δεν είναι
τόσο διαδεδομένη, όσο η ατομική
στην Ελλάδα, παρ’ όλα αυτά, τα ποσοστά
συμμετοχής των ατόμων σε θεραπευτικές
ομάδες σημειώνονται αυξητικά χρόνο με
τον χρόνο.
Τα μέλη που απαρτίζουν μια θεραπευτι-
κή ομάδα, χαρακτηρίζονται από πολλές ατο-
μικές διαφορές, αλλά αντιμετωπίζουν
παράλληλα κοινά προβλήματα, σκέψεις,
έννοιες, άγχη. Όντας μέλη μιας θεραπευτι-
κής ομάδας οι άνθρωποι, αισθάνονται την
ασφάλεια που χρειάζονται στη συγκεκριμέ-
νη περίοδο της ζωής τους, διότι διαπιστώ-
νουν πως δεν είναι μόνοι! Καλούνται να
μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα
τους όλοι μαζί μέσα σε αυτή την μικρή κοι-
νότητα. Το γεγονός αυτό, δηλαδή η καθολι-
κότητα, (η αίσθηση ομοιογένειας μεταξύ
των μελών), αποτελεί εναν από τους σημα-
ντικούς παράγοντες της ομάδας.
Πολλές ομάδες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση
στην μετάδοση πληροφοριών μεταξύ των
μελών, στη συζήτηση γύρω από τις εμπει-
ρίες και τα βιώματα του κάθε μέλους. Η δια-
δικασία γίνεται σε κλίμα συνεργατικότητας
και συντροφικότητας και όχι με τη μορφή
επιτακτικής μάθησης. Δίδονται πληροφορίες
για θέματα ψυχικής υγείας καθώς και συγκε-
κριμένες πληροφορίες σε συγκεκριμένα
καθημερινά προβλήματα.
Συνηθίζεται στην ομαδική θεραπεία, ένας
θεραπευόμενος να ωφεληθεί παρατηρώντας
τη θεραπεία ενός άλλου μέλους. Η μιμιτική
συμπεριφορά αποτελεί έναν ακόμα παράγο-
ντα επιτυχούς έκβασης της ομαδικής θερα-
πείας. Πρόκειται για δραστική διαδικασία σε
ομοιογενείς ομάδες. Μπορεί όμως ένα
μέλος να απορρίψει τη συμπεριφορά κάποι-
ου άλλου μέλους, να νιώσει ότι δεν ταιριάζει
στο δικό του χαρακτήρα. Αυτή η αποδοχή
και άρνηση άλλων συμπεριφορών, βοηθά
το άτομο να ανακαλύψει αυτό που πραγμα-
τικά είναι. Άλλωστε η αναζήτηση της αυτο-
γνωσίας είναι ένας από τους βασικούς
λόγους που επιλέγεται η ομαδική ψυχοθε-
ραπεία.
Μεγάλο μέρος του πληθυσμού αναρω-
τιέται για την εντύπωση που δημιουργεί
στους γύρω του και αναζητά συχνά την επι-
βεβαίωση. Μέσα από την ομαδική ψυχοθε-
ραπευτική διαδικασία, το άτομο μπορεί να
δει τις κοινωνικές του συνήθειες που ίσως
κάποτε να ήταν ανάρμοστες και να αναλάβει
την ευθύνη του εαυτού του για τα γεγονότα
που βιώνει σήμερα. Με την ανταλλαγή
εμπειριών και βιωμάτων, το άτομο επιδιώ-
κει την αποδοχή από τα άλλα μέλη με απο-
τέλεσμα την κάθαρση.
Ο Ι. Yalom, παραλλήλισε την θεραπευτι-
κή ομάδα, με έναν «κοινωνικό μικρόκο-
σμο», όπου εκδήλώνεται ξεκάθαρα η
δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά του κάθε
μέλους, όπως είναι και στην καθημερινότη-
τα του έξω από αυτήν. Η ιδέα αυτή του κοι-
νωνικού μικρόκοσμου, είναι αμφίδρομη,
αφού τα μέλη μεταφέρουν στην ομάδα την
κοινωνική συμπεριφορά που έχουν έξω από
την ομάδα, έπειτα όμως μεταφέρουν την νέα
συμπεριφορά που μαθαίνουν από την
ομάδα έξω στο κοινωνικό περιβάλλον.
Εν κατακλείδι, η ομαδική ψυχοθεραπεία
μπορεί να προσφέρει θεαματικά αποτελέ-
σματα, όσο και η ατομική. Σε αρκετές περι-
πτώσεις μπορεί να φανεί πιο αποτελεσματι-
κή ακόμα, χωρίς να αποκλείει την παράλλη-
λη συμμετοχή σε ατομική θεραπεία.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Yalom, I.,(2006). Θεωρία και πράξη της ομα-
δικής ψυχοθεραπείας. Εκδόσεις ΑΓΡΑ
Aργυροπούλου Ευαγγελία
Κοινωνική Λειτουργός
Εθελοντική Αιμοδοσία
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 «ΓΕΦΥΡΑ» 5
«Let΄s Do It Lamia 2016»
Στο πλαίσιο των εθελοντι-
κών δράσεων «Let΄s Do It
Greece 2016» που πραγματο-
ποιήθηκαν από τον Δήμο
Λαμιέων σε συνεργασία με το
κέντρο ευρωπαϊκής πληροφό-
ρησης Λαμίας Europe Direct,
τα μέλη της Δομής Λαμίας συμ-
μετείχαν στις 12 Απριλίου, στον
καθαρισμό γειτονικού ποδηλα-
τόδρομου.
Εικαστικά
Πραγματοποιείται ομάδα εικαστικών
από τον κ. Ανδρούτσο Αθανάσιο, αρχιτέ-
κτονα-ζωγράφο, ο οποίος προσφέρει τις
υπηρεσίες του εθελοντικά στο πλαίσιο του
προγράμματος Best Baddies. Τα μέλη της
Δομής μας
έχουν ασχολη-
θεί ως τώρα
με ζωγραφική
σε ακουαρέλα,
προσωπογρα-
φίες τους, κατα-
σκευές με πηλό.
Ποδοσφαιρικός Αγώνας
Μέλος της Δομής μας παρακολούθησε ποδο-
σφαιρικό αγώνα στο Δ.Α.Κ.Α. Λαμίας, στον
οποίο το αντίτιμο του εισιτηρίου ήταν τρόφιμα
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Πόλης.
Εικαστική έκθεση στη Αθήνα
Τον Μάιο τα μέλη μας συμμετείχαν με έργα ζωγραφικής
τους στην «εικαστική έκθεση ατόμων με ψυχιατρική εμπει-
ρία» στα πλαίσια της εκδήλωσης Art Brut – Outsider Art «Η
ετερότητα ως καθρέφτης της ταυτότητας» της Εταιρίας Μελέ-
της Πολιτιστικής Ετερότητας (Ε.Μ.Π.Ε.) και του Δήμου της
Αθήνας (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)
Σ.Κ.Ε.Τ.Κ.Ε.
Στις 15 Ιουνίου συμμετείχαμε στην υπαίθρια καλλιτεχνι-
κή συνάντηση ΣΚΕΤΚΕ με έργα τέχνης ενοίκων της Δομής
που διοργάνωσε ο Δήμος Λαμιέων.
Αρωματοθεραπεία
Υλοποιήθηκε από το Κέντρο «Δια
Βίου Μάθησης» επιμορφωτικό πρό-
γραμμα με θέμα την Αρωματοθερα-
πεία. Τα μέλη μας είχαν την ευκαιρία
με την καθοδήγηση της υπεύθυνης
του προγράμματος να γνωρίσουν με
ποιο τρόπο τα αρωματικά φυτά επι-
δρούν στον ανθρώπινο οργανισμό και
δημιούργησαν δικά τους μοναδικά προϊόντα.
Στο πλαίσιο διεξαγωγής του προγράμματος
τα μέλη της δομής μας επισκέφτηκαν κατά-
στημα βιολογικών προϊόντων.
Αεροπρόσκοποι
Επίσκεψη σε Μουσεία
Στις 8 Απριλίου έγινε επίσκεψη
των μελών και των θεραπευτών της
Δομής στο μουσείο Θερμοπυλών
και έγινε προβολή ιστορικών ται-
νιών και ξενάγηση από το προσωπι-
κό του μουσείου. Επίσης 18 Μαΐου
έγινε επίσκεψη στο μουσείο φυσικής
ιστορίας στον Βόλο με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα μουσείων όπου τα
μέλη μας είχαν την δυνατότητα να
ξεναγηθούν στον χώρο και στην πόλη.
Δραστηριότητες των μελών του Οικοτροφείου
και του Προστατευμένου Διαμερίσματος της ΕΚΨ & ΨΥ
Ιππικός όμιλος Λαμίας
Τα μέλη της Δομής είχαν την ευχαρίστηση να επι-
σκεφτούν τον Ιππικό όμιλο Λαμίας, όπου ξεναγήθηκαν
στις εγκαταστάσεις και τους δόθηκε η ευκαιρία να
έρθουν σε επαφή με τα άλογα να τα αγγίξουν και να τα
ταΐσουν.
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στο κατασκηνωτικό κέντρο των
προσκόπων στη Περδικόβρυση
Παρνασσού μετά από πρόσκληση
του αρχηγού του σώματος.
6 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου Παγκό-
σμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας εκδήλωση στην
Πλατεία Ελευθερίας της πόλης μας στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής καμπάνιας ΕachofUs. Μέλη και θερα-
πευτές της Δομής Λαμίας στα πλαίσια ενός ανοιχτού
διαλόγου με τον κόσμο διέδωσαν το μήνυμα «Ο
καθένας από εμάς είναι μέρος της λύσης». Ήταν ένα
κάλεσμα στην κοινότητα για να δώσουμε τέλος
στο στίγμα για την
Ψυχική Υγεία. Ευχαρι-
στούμε τους συμπολίτες
μας για την θετική στάση
και το ενδιαφέρον που
έδειξαν με το να αποτυ-
πώσουν το μήνυμά τους
σε καμβά και να φωτο-
γραφηθούν με το μήνυμα
της καμπάνιας MENTAL
HEALTH EUROPE (Μ.Η.Ε.).
ΗΔομή Λαμίας και το Europe Direct
Λαμίας πραγματοποίησαν στην αίθου-
σα του Πολιτιστικού Κέντρου Καρδιτσιωτών
Ν. Φθιώτιδας «Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», εκδήλωση
την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και
την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντισμού. Στο
πλαίσιο εκδήλωσης μουσικοπαραγωγός και
πρόεδρος του Συλλόγου Χρύσα Μάστορα, με
όχημα τη μουσική και αφορμή το βιβλίο
«Τρελό μου αμαξίδιο» έκανε μια «ευχή» μαζί με
τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 4ου
Δημοτικού Σχολείου Λαμίας και του Ειδικού
Σχολείου, μέσα από δράσεις γεμάτες κέφι, φαντασία και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Αυτή η προσπά-
θεια είχε στόχο τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να έρθουν σε επαφή με την έννοια
της ιδιαιτερότητας και της διαφοροποίησης ώστε να αντιληφθούν ότι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί
μεταξύ τους αλλά ίσοι απέναντι στα δικαιώματα. Οι Χριστουγεννιάτικες κατασκευές που δημιούργη-
σαν τα παιδιά διατέθηκαν στο Ειδικό Σχολείο Λαμίας.
Παγκόσμια Ημέρα
Ψυχικής Υγείας
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 «ΓΕΦΥΡΑ» 7
Τα Χριστούγεννα γιορτάστηκαν
και φέτος με χαρά, ανταλλαγή ευχών
και συναισθημάτων αγάπης, με την
παρουσία των μελών του χορευτικού
Συλλόγου Εργατικών Κατοικιών Γαλα-
νέϊκων Λαμίας, μονάδων ψυχοκοινω-
νικής Αποκατάστασης, συλλόγων και
φορέων της πόλης και ατόμων από
την γειτονιά.
ΜΠΑΖΑΡΔεσμοί Ενδυνάμωση & Δικτύωση Φορέων Ψυχικής
Υγείας για Βελτίωση Υπηρεσιών στην Κοινότητα
Weeling to help
Στις 13/10/2016 τα μέλη και οι θεραπευτές της Δομής Φθιώτιδος βρέθηκαν στην
πλατεία Πάρκου στη Λαμία και συμμετείχαν στην μεγαλύτερη αγκαλιά της πόλης
στέλνοντας το μήνυμα «Αγκαλιάζουμε την πόλη μας, αγκαλιάζουμε την αναπη-
ρία, την ιδιαιτερότητα, τη διαφορετικότητα… τη μοναδικότητα». Στόχος της δρά-
σης ήταν η συμβολή όλων των φορέων έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν ανάγκες ατό-
μων με αναπηρία και εξασφαλιστεί η αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. Εμείς στα πλαί-
σια της διοργάνωσης παρουσιάσαμε την δράση «Ο Μίτος της Συνεργασίας» που
είχε σαν στόχο να βιώσουμε όλοι μαζί την αξία της δικτύωσης και της επικοινω-
νίας «πλέκοντας τα νήματα της συνεργασίας».
Ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
«Δεσμοί Ενδυνάμωση και Δικτύωση Φορέων Ψυχικής
Υγείας για Βελτίωση Υπηρεσιών στην Κοινότητα» με
την συμμετοχή των φορέων ΕΚΨ&ΨΥ,ΠΕΨΑΕΕ,ΕΔΡΑ,
ΑΚΤΑΙΑ, Π.Ο.ΚοιΣ.Π.Ε. Στην
τελετή λήξης του προγράμ-
ματος παρουσιάστηκαν οι
ιδιαιτερότητες - δυσκολίες -
προκλήσεις, το εγχειρίδιο
Δικτύωσης και τα σεμινάρια
Επιμόρφωσης Στελεχών
ΜΚΟ.
Η ομάδα δημιουργικής απασχόλησης της
Δομής μας συμμετείχε στο φιλανθρωπικό
bazzar «Συν στον άνθρωπο» προσφέροντας
χριστουγεννιάτικες κατασκευές που δημι-
ούργησαν τα μέλη μας. Επίσης συμμετείχαμε
στην εκδήλωση του Δήμου Λαμιέων όπου οι
παρευρισκόμενοι αγόρασαν χριστουγεν-
νιάτικες κατασκευές με ανταλλαγή την προ-
σφορά τροφίμων τα οποία δόθηκαν σε
άπορες οικογένειες της περιοχής μας.
8 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Θεραπευτείτε με τη δύναμη
της… μουσικής!
Ημουσική δεν αποτελεί
πλέον μόνο μια μορφή
ψυχαγωγίας και χαλάρωσης, αλλά κι έναν από
τους πιο σύγχρονους τρόπους θεραπείας. Η
δύναμή της καταφέρνει να επηρεάσει και να «για-
τρέψει» ψυχικές και σωματικές πληγές. Μήπως,
λοιπόν, ήρθε η ώρα να γνωρίσετε τις ευεργετικές
επιδράσεις της μουσικής στο πνεύμα και στo
σώμα;
Η μουσική αποτελεί έναν από τους πιο άμε-
σους, κατανοητούς και δημιουργικούς τρόπους
επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Έχει την
δυνατότητα να επηρεάζει την ψυχολογική μας
κατάσταση, να μας εμπνέει και να μας χαλαρώνει.
Μας «ταξιδεύει» σε κόσμους μακρινούς, εξάπτει
τη φαντασία μας και διεγείρει τα συναισθήματά
μας. Όμως, οι ιδιότητές της δεν τελειώνουν εδώ!
Οι αρχαίοι μας πρόγονοι μελέτησαν την επίδραση
της μουσικής στον άνθρωπο και ανακάλυψαν τις
θεραπευτικές της δυνάμεις, μέσα από ένα πνεύμα
επιστημονικό, θέτοντας τις βάσεις της σύγχρονης
μουσικοθεραπείας. Οι Έλληνες φιλόσοφοι πίστευ-
αν πως η μουσικοθεραπεία βοηθάει την αποκα-
τάσταση της διαταραγμένης αρμονίας του σώμα-
τος και της ψυχής («νους υγιής εν σώματι υγιή»).
Οι Πυθαγόρειοι χρησιμοποιούσαν τη μουσική
άλλοτε για να αποκαθιστούν τα πάθη, τις απελπι-
σίες και τους δυνατούς πόνους, και άλλοτε για την
οργή, τους θυμούς και για κάθε παρέκκλιση της
ψυχής που πονά. Ο Δημόκριτος, πάλι, πίστευε
πως τα ηχητικά κύματα του αυλού επιδρούν θετι-
κά στο πάσχον σημείο, λόγω της δόνησης στους
πάσχοντες μυς.
Γνωρίζετε ότι…
• υπάρχει ένας ξεχωριστός μηχανισμός στον
εγκέφαλο ο οποίος διαχωρίζει τη μουσική από
τους άλλους ήχους;
• ότι, παρόλο που το δεξί είναι το κυρίαρχο
ημισφαίριο της μουσικής, η επεξεργασία των δια-
φόρων μουσικών στοιχείων πραγματοποιούνται
ξεχωριστά στον εγκέφαλο;
• ότι ο άνθρωπος διατηρεί την ικανότητά του
να αισθάνεται και να απολαμβάνει τη μουσική
πέρα από τις όποιες εγκεφαλικές βλάβες;
Τι εννοούμε όμως με τον όρο μουσικοθερα-
πεία;
Με τη μέθοδο της μουσικοθεραπείας γίνεται
χρήση της μουσικής, αλλά και των μουσικών
οργάνων για την επαναφορά, τη διατήρηση και τη
βελτίωση της ψυχικής κατάστασης του ατόμου.
Χρησιμοποιείται, κυρίως, για να βοηθήσει στη
θεραπεία διαφόρων παθήσεων ή και συχνά ως
εναλλακτική ψυχοθεραπεία, καθότι η μουσική
επηρεάζει με μοναδικό τρόπο ολιστικά τον
άνθρωπο (νου και σώμα). Σκοπός της είναι η χρη-
σιμοποίηση οποιασδήποτε μουσικής δραστηριό-
τητας προκειμένου να ενισχύσει τη θεραπεία και
να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Με τον όρο
μουσική δραστηριότητα εννοούμε τη συνοδεία με
όργανα, τη δημιουργία στίχων πάνω σε ένα ήδη
υπάρχον μουσικό θέμα, τον αυτοσχεδιασμό με
μικρά κρουστά, την ακρόαση μουσικής σε συν-
δυασμό με χαλαρωτικές ασκήσεις, την ανταλλαγή
απόψεων πάνω σε συγκεκριμένους στίχους ή και
την εκμάθηση ενός οργάνου. Η μουσική, λοιπόν,
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει τόσο
τα μεμονωμένα μουσικά στοιχεία όσο και τις περί-
πλοκες συνθέσεις, από την απόλυτη σιωπή ως και
τους εσωτερικούς ήχους του ανθρώπινου σώμα-
τος.
Ποιοι μηχανισμοί εμπλέκονται στη θεραπευ-
τική διαδικασία της μουσικής;
Το μεταιχμιακό σύστημα, που σχετίζεται με τις
συναισθηματικές αντιδράσεις του ανθρώπου
πάνω στη μουσική.
Ο εγκεφαλικός φλοιός που έχει σχέση με την
ικανότητα της μουσικής να προκαλεί φαντασία,
σκέψεις, συνειρμούς και εικόνες.
Ο θάλαμος που έχει σχέση με την ιδιότητα του
ρυθμού της μουσικής να συντονίζει τους εσωτερι-
κούς ρυθμούς στο σώμα.
Ο ήχος ως αυτόματο ερέθισμα στα περιφερει-
ακά και επιδερμικά νεύρα.
Η πνευματικότητα και οι ψυχοκοινωνικοί
παράγοντες που παρουσιάζονται στο ομαδικό
τραγούδι συμβάλλουν, επίσης, στη διασφάλιση
της υγείας.
Η μουσικοθεραπεία δεν σχετίζεται με τη
διδασκαλία της μουσικής, από την στιγμή που
δεν στοχεύει στην ανάπτυξη μουσικών αποτελε-
σμάτων.
Εφαρμογές της μουσικοθεραπείας
Η μουσικοθεραπεία έχει απεριόριστες δυνα-
τότητες εφαρμογής γύρω από το πεδίο της αγω-
γής και της υγείας. Οι εφαρμογές της πραγματο-
ποιούνται από ειδικούς γιατρούς ύστερα από διε-
ξοδική μελέτη της προσωπικότητας του ατόμου
σε σχέση με τις μουσικές και ηχητικές δυνατότη-
τες που παρουσιάζονται.
Χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλων των ειδών
τις ψυχικές και σωματικές παθήσεις, σαν μέσο
που υποβοηθά την έκφραση, την επικοινωνία, τη
δημιουργία και την ψυχική κατάσταση του ατό-
μου. Οι τεχνικές της χρησιμοποιούνται και για την
προληπτική αλλά και για τη θεραπευτική διαδικα-
σία.
Η προληπτική μουσικοθεραπεία κάνει χρήση
της μουσικής για την πρόληψη της εκδήλωσης
σωματικών, ψυχικών, νοητικών και κοινωνικών
προβλημάτων.
Είναι κατάλληλη κυρίως για τις ομάδες του
μαθητικού πληθυσμού αφού δημιουργεί ένα
χωροπλαίσιο μέσα στο οποίο ο μαθητής νιώθει
ασφάλεια, έμπνευση, αποδοχή, αγάπη και ενθάρ-
ρυνση, ώστε μέσα από τους μουσικο-ηχητικούς
συμβολισμούς να κάνει συσχετισμούς με τις εσώ-
τερες του εμπειρίες για να τις συνειδητοποιήσει
και να τις εκφράσει.
Ακόμη, η θεραπευτική μουσικοθεραπεία χρη-
σιμοποιεί τη μουσική για να θεραπεύσει κάποιες
παθήσεις ύστερα από προσεκτική διαδικασία ανί-
χνευσης, διάγνωσης και προετοιμασία του θερα-
πευτικού προγράμματος.
Μουσική & αισιόδοξη σκέψη
Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να σημειώ-
σουμε ότι η μουσικοθεραπεία δεν σχετίζεται με τη
διδασκαλία της μουσικής, από την στιγμή που δεν
στοχεύει στην ανάπτυξη μουσικών αποτελεσμάτων.
Στόχοι της μουσικοθεραπείας στην ιατρική είναι η
αντιμετώπιση του πόνου, η αντιμετώπιση του ψυχο-
σωματικού στρες, η βοήθεια της μητέρας πριν αλλά
και κατά τη διάρκεια του τοκετού, η χρήση στις
μονάδες πρόωρων νεογνών, η βοήθεια στη μετεγ-
χειρητική ανάρρωση, η ανακουφιστική θεραπεία
καρκινοπαθών, οι εφαρμογές σε μονάδες εντατικής
θεραπείας καρδιοπαθών, οι εφαρμογές στη νόσο
Αλτσχάιμερ, η αντιμετώπιση της κατάθλιψης και η
βελτίωση της επικοινωνίας ψυχιατρικών ασθενών.
Οπωσδήποτε, γενικός στόχος της μουσικοθεραπείας
είναι η αύξηση της αισιόδοξης σκέψης στα προβλή-
ματα της ζωής, στοιχεία που συμβάλλουν στην ενί-
σχυση του ανοσοβιολογικού συστήματος.
Στη μουσικοθεραπεία η μουσική δεν αποτελεί
αυτοσκοπό, αλλά το μέσο της επικοινωνίας. Γι’ αυτό
το λόγο, η μουσική είναι απλή κι απέριττη, με ζεστό
και θαλπερό χαρακτήρα, αλλά ανοιχτή σε αλλαγές και
μετατροπές. Ο μουσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί το
μουσικό αυτοσχεδιασμό για να συνυπάρξει με το
θεραπευόμενο και φροντίζει ώστε η μουσική του να
συμπληρώνει αλλά και να σχολιάζει αυτή του ασθενή.
Τεχνικές μουσικοθεραπείας
«Δεκτικές» μέθοδοι: βασίζονται στη μουσική
ακρόαση. «Ενεργητικές» μέθοδοι: βασίζονται στη
μουσική ή ηχητική δημιουργία.
Οι τεχνικές αυτές συνδυάζονται τις περισσότερες
φορές με κίνηση, χορό, εικαστικές τέχνες και θεατρι-
κό παιχνίδι.
Πηγή: Natura nrg
Της Λίλης Γράψα, ψυχολόγου
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 «ΓΕΦΥΡΑ» 9
Τα παραμύθια είναι κάτι περισ-
σότερο από αληθινά. Όχι επει-
δή μας λένε πως οι δράκοι υπάρχουν,
μα επειδή μας λένε πως οι δράκοι
μπορούν να νικηθούν…
Το παραμύθι όπως το ακούσαμε
όλοι από μαμά, γιαγιά, θεία, δασκάλα
δεν είναι μόνο μια φτιαχτή ιστορία που
δημιουργήθηκε για σκοπούς ψυχαγω-
γίας. Αποτελεί μια τεχνητά καμωμένη
διήγηση που στόχο έχει τη μετάδοση
κάποιων μηνυμάτων, την καλλιέργεια
στάσεων, την ανάπτυξη τρόπων σκέ-
ψης και την οριοθέτηση συμπεριφο-
ρών.
Το παραμύθι είναι μια πανανθρώ-
πινη ανάγκη του ανθρώπου να εκφρά-
σει με έναν λόγο συμβολικό τις επιθυ-
μίες του, τους φόβους, τις ελπίδες, τα
πάθη, τα όνειρα, τα άγχη του για τη
ζωή του. Είναι μια προσπάθεια να δια-
πραγματευτεί όλα αυτά που τον απα-
σχολούν και να τα μοιραστεί με την
κοινότητα. Βοηθάει τον άνθρωπο να
ωριμάσει, να προετοιμαστεί για τις
μικρές και μεγάλες αλλαγές στη ζωή
του, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να τον
διασκεδάσει.
Ανέκαθεν οι λαοί μετέδιδαν τους
κανόνες, την ηθική και τις αξίες της κοι-
νωνίας τους με τη βοήθεια των παρα-
μυθιών, τα οποία ήταν αρχικά μια
αφήγηση για μεγάλους (και μάλιστα
για τη διασκέδαση των μεγάλων) και
αργότερα, ουσιαστικά κρατώντας το
ίδιο περιεχόμενο, έγιναν διήγηση και
ιστορία για παιδιά.
Τα παραμύθια πάντα επηρέαζαν
τους ανθρώπους. Εκτός, όμως από τη
θέση τους στα ήθη, τα έθιμα και στις
μνήμες μικρών και μεγάλων, τα παρα-
μύθια έχουν σημαντική θέση και στη
σύγχρονη ψυχοθεραπεία, η οποία τα
χρησιμοποιεί με εύστοχο τρόπο, προ-
κειμένου να πετύχει μείωση των προ-
βλημάτων μέσα σε λίγες συνεδρίες.
Και δεν είναι τυχαίο, τελικά, ότι το
«παραμύθι» ετυμολογικά προέρχεται
από το ρήμα «παραμυθούμαι» που
σημαίνει δίνω θάρρος, καταπραΰνω το
σωματικό ή ψυχικό πόνο κάποιου με
λόγια ή με πράξεις.
Ζωή σαν παραμύθι
Και αν σου μιλώ με παραμύθια και
παραβολές είναι γιατί τα’ ακούς γλυκό-
τερα, και η φρίκη δεν κουβεντιάζεται
γιατί είναι ζωντανή, γιατί είναι αμίλητη
και προχωράει (Γιώργος Σεφέρης)
Γιατί αγαπάμε τα παραμύθια ακόμη
και ως ενήλικες; Ένας λόγος είναι ότι
βαθιά μέσα μας γνωρίζουμε ότι τα
παραμύθια έχουν συνδέσεις με την
πραγματική ζωή. Συχνά μέσα σε παρα-
μύθια αισθανόμαστε ότι υπάρχει
σύγκρουση και δυσκολία που πρέπει
να ξεπεραστεί. Γνωρίζουμε ότι απαιτεί-
ται μεγαλείο από τον ήρωα. Έτσι συμ-
βαίνει και στη ζωή: είναι γεμάτη από
ένταση που ζητάει επίλυση. Υπάρχει
σύγκρουση, πόνος, ταλαιπωρία, αδι-
κία. Επίσης η ζωή είναι γεμάτη εκπλή-
ξεις. Έτσι και στα παραμύθια, η πλοκή
περιλαμβάνει αγώνα, ήττα, αποτυχία.
Αφορά στην εκμάθηση της επιμονής
μέσω της δοκιμασίας.
Στα παραμύθια υπάρχουν οι ξεκά-
θαροι καλοί, οι ξεκάθαρα κακοί, ζώα
με μαγικές ικανότητες, ραδιούργοι
μάγοι, γίγαντες που τρώνε παιδιά,
μαγικά φυτά και μαντζούνια, άνθρω-
ποι μεταμορφωμένοι σε τέρατα ή ζώα,
δίνοντας την ευκαιρία να ταυτιστεί
κανείς ή να κάνει τις προβολές του σε
διάφορους ήρωες ή καταστάσεις.
Μέσα από τα παραμύθια μπορούν να
εξερευνηθούν και να έρθουν στην επι-
φάνεια, εξαιρετικά τραυματικά γεγονό-
τα, όπως για παράδειγμα στον «Κοντο-
ρεβυθούλη» που το μικρό παιδί φέρ-
νει τη λύτρωση γλιτώνοντας από το
γίγαντα που έτρωγε παιδιά, δίνοντας
ξεκάθαρα στοιχεία παιδικής κακοποίη-
σης ή στο παραμύθι «Χάνσελ και Γκρέ-
τελ» η σχέση των παιδιών με δυο
κακοποιητικούς γονείς που αφήνουν
τα παιδιά τους μόνα στο δάσος ή
ακόμη και η φιγούρα της «Κοκκινο-
σκουφίτσας» που την κυνηγά ο κακός
λύκος.
Μέσα στον παραμυθένιο κόσμο
που είναι γεμάτος με μεταφορικές
έννοιες, μπορεί κανείς να δώσει άλλο
νόημα σε κάθε χαρακτήρα βιώνοντας
εξαιρετικά τραυματικές καταστάσεις,
κρατώντας όμως μια ασφαλή συναι-
σθηματική απόσταση από το γεγονός
αυτό. Δεν είναι τυχαίο που στα παρα-
μύθια υπάρχουν τόσοι κακοί. Το καλό
και το κακό είναι σύμβολα που υπάρ-
χουν μέσα μας και στον κόσμο που
ζούμε κι είναι ευκαιρία για ταύτιση,
λήψη αποφάσεων κι εσωτερική εξέλι-
ξη… Τι κάνει έναν άνθρωπο να μεταλ-
λαχθεί σε άκαρδο τέρας; Ίσως ο πόνος;
Ποιος μπορεί να τον μεταμορφώσει και
πάλι σε άνθρωπο; Ένα φιλί ίσως κι η
γαλήνη μαζί με την επούλωση που
φέρνει η αγάπη. Σε κάθε παραμυθένιο
τέλος κυριαρχεί η αγάπη κι ο στόχος
είναι πάντα αυτός…
Γιατί τελικά, όσο σκληρό κι αν είναι
το παραμύθι, δεν είναι τυχαίο το ότι
στο τέλος, οι ήρωες πάντα τα καταφέρ-
νουν κι ότι κι αν γίνει όλοι ξέρουμε
πως… «Ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς
καλύτερα!»
Παιδί και Θεραπευτικό παραμύθι
Όπως ξέρουμε όλοι, τα λόγια μας
συνήθως δεν επαρκούν για να καταφέ-
ρουμε αλλαγές στην συμπεριφορά των
άλλων ανθρώπων και ιδιαίτερα των
παιδιών. Όταν για παράδειγμα ένα
παιδί δεν συμπεριφέρεται καλά, συνή-
θως με τις υποδείξεις μας το προτρέ-
πουμε να αλλάξει. Βλέπουμε διαφορά
στη συμπεριφορά του; Μάλλον όχι. Τα
μικρά παιδιά που δαγκώνουν ή που
τσακώνονται με άλλα παιδιά ακούνε
όλη την ώρα ότι αυτό που κάνουν δεν
είναι σωστό. Το πρόβλημα είναι όμως
ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτό
που τους λέμε κι έτσι είναι συνήθως
άδικος κόπος το να προσπαθούμε να
τα πείσουμε με τα επιχειρήματά μας.
Αντίστοιχα, το παιδί που ζηλεύει το
αδελφάκι του, ακούει ότι δεν πρέπει να
ζηλεύει, αλλά να αγαπάει το μωρό και
ότι η μαμά αγαπάει και τα δύο. Με
πόσα επιχειρήματα προσπαθούμε επί-
σης να καθησυχάσουμε το φοβισμένο
παιδί, λέγοντας: «Δεν υπάρχει τίποτα
για να φοβάσαι εδώ». Άλλες φορές
πάλι, μπορεί και να το μαλώσουμε, για
να το καταφέρουμε να κάνει αυτό που
θέλουμε, νομίζοντας ότι θα το βοηθή-
σουμε να δυναμώσει, αλλά εις μάτην…
Ακόμη, υπάρχουν πολλές καταστά-
σεις για τις οποίες δεν μπορεί να μιλή-
σει ένα παιδί. Ίσως είναι οδυνηρές,
ίσως ντρέπεται, ίσως νομίζει ότι δεν
πρόκειται να το καταλάβουμε έτσι και
αλλιώς, όπως για παράδειγμα όταν το
κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά στο σχο-
λείο ή όταν κακοποιείται.
Πολύ σημαντικό είναι ότι σε ένα
παραμύθι μπορούμε να αφήσουμε τη
δικαιοσύνη να νικήσει! Ό,τι βιώνει ένα
παιδί στη φαντασία είναι σχεδόν αλη-
θινό! Μέσα στο παραμύθι μπορεί να
εκδικηθεί τα κακά παιδιά, απελευθε-
ρώνοντας τα τέρατα από το ντουλάπι
για να τους κάνουν ό,τι θέλει. Αυτό
ανακουφίζει πολύ, και δημιουργεί
χώρο για διαφορετική, εποικοδομητι-
κή συμπεριφορά, καθώς στη φαντασία
όλα επιτρέπονται!
Έτσι μπορεί ένα παιδί να ολοκλη-
ρώσει μόνο του το παραμύθι, να σκε-
φτεί το ίδιο την κατάληξη, να φαντα-
στεί τι θα του κάνουν τα τέρατα… Δεν
χρειάζεται πάντα να περιέχει έτοιμες
συμβουλές ή λύσεις. Το παιδί ασυνεί-
δητα γνωρίζει τι ανάγκη έχει, τι είναι
καλό για τον εαυτό του τη δεδομένη
στιγμή και ο εσωτερικός θεραπευτής
που βρίσκεται μέσα του θα πάρει ό,τι
χρειαστεί για να κάνει τη δουλειά του.
Τι προσφέρουν τα θεραπευτικά
παραμύθια
Το παραμύθι βοηθάει το παιδί να
αποκτά πρόσβαση στη δική του ανεκ-
μετάλλευτη γνώση, στα δικά του ασυ-
νείδητα υποστηρικτικά μέσα, ώστε να
γίνει η συμπεριφορά του πιο εποικο-
δομητική και αυτο-δυναμωτική.
Οι θεραπευτικές ιστορίες προσφέ-
ρουν καινούρια δεδομένα, καινούρια
συναισθήματα και εμπειρίες. Μπορεί
το παιδί έτσι να βιώνει μια καινούρια
πραγματικότητα, όπου υπάρχει κατα-
νόηση και αναγνώριση για τα συναι-
σθήματά του και που είναι ασφαλής
και ελκυστική.
Πολλές φορές ένα παραμύθι περιέ-
χει τη θετική συμβουλή ότι το παιδί
ξέρει να βρει μόνο του τη λύση: «Το
πανθηράκι ήταν τόσο έξυπνο, ώστε
βρήκε μια λύση».
Επίσης, τα παραμύθια είναι το μέσο
αυτό που βοηθάει στο να αναπτυχθεί η
φαντασία του παιδιού και να βάλει
χρώμα και ζωή σε αυτά που ακούει. Το
παραμύθι δεν περιορίζει, αλλά ενθαρ-
ρύνει τη δημιουργία εικόνων κι ενός
κόσμου που πολλές φορές ένα παιδί,
όταν είναι συναισθηματικά πιεσμένο,
αναζητά να καταφύγει για να χαλαρώ-
σει και να πάρει δυνάμεις.
Χρησιμοποιούμε, λοιπόν, τα παρα-
μύθια για το βάθος και το αποτέλεσμά
τους και δεν υπάρχει καλύτερο μέσο
να μας μεταφέρει με ασφάλεια εκεί που
θέλουμε … όσο ένα ωραίο, ίσως τρο-
μακτικό, μα σίγουρα χαλαρωτικό
παραμύθι, που ως στόχο έχει την εσω-
τερική κάθαρση του πρωταγωνιστή…
Πηγή: Natura Nrg
Τα παραμύθια… θεραπεύουν! Της Λίλης Γράψα, ψυχολόγου
10 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Στιγμές 2016...
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 «ΓΕΦΥΡΑ» 11
Ζούσε κάποτε μια θνητή, κόρη μιας συνη-
θισμένης οικογένειας με τρία παιδιά, που
την έλεγαν Ψυχή. ΄Ηταν τόσο πολύ όμορφη, που
απόόλαταμέρητουκόσμουέρχοντανγιανατην
επισκεφτούν και να θαυμάσουν την ομορφιά
της. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο, να την
τιμούν περισσότερο και από τη Θεά Αφροδίτη.
Η Αφροδίτη όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, διέ-
ταξε τον Έρωτα να δηλητηριάσει τις ψυχές των
ανδρών, ώστε να μην επιθυμούν την Ψυχή.
Ωστόσο όμως, στρέφοντας κατά λάθος το βέλος
προς τον εαυτό του, την ερωτεύτηκε και ο ίδιος.
Καθώς τα χρόνια περνούσαν, οι γονείς της
Ψυχής άρχισαν να ανησυχούν από την έλλειψη μνη-
στήρων και υποψιαζόμενοι ότι κάποιος θεός είχε
αναμιχθεί, αποφάσισαν να ζητήσουν χρησμό. Στους
Δελφούς, ο Απόλλων με την καθοδήγηση του
Έρωτα έδωσε το χρησμό.
«Η Ψυχή δεν προορίζεται να γίνει γυναίκα κανε-
νός θνητού. Ο σύζυγός της την περιμένει στην κορυ-
φή ενός βουνού και είναι ένα αποκρουστικό τέρας,
που κανείς, ούτε θνητός ούτε αθάνατος δεν μπορεί
να του αντισταθεί».
Αν και η θλίψη έπεσε βαριά μέσα στην οικογέ-
νεια, ωστόσο αποφάσισαν να προχωρήσουν στις
διαδικασίες του γάμου με το τέρας.
Ο γάμος έγινε αλλά η Ψυχή δεν μπορούσε να δει
το σύζυγό της, αφού εκείνος εμφανιζόταν μόνο
βράδυ και πάντα μέσα στο σκοτάδι. ΄Όμως ήταν
τόσο τρυφερός και καλόκαρδος που η Ψυχή κατά-
λαβε πως δεν ήταν δυνατόν να είναι ένα αποκρου-
στικό τέρας, αλλά αυτός που επιθυμούσε για σύζυγο
σε όλη της τη ζωή.
Αν και περνούσαν πολύ όμορφα μαζί, εξακο-
λουθούσε να προβληματίζεται, που δεν τον είχε δει
ακόμη.
Κάποτε, η Ψυχή αποφάσισε να επισκεφτεί το
πατρικό της. Οι αδελφές της ζηλεύοντας την ευτυχία
της Ψυχής, την έπεισαν πως όχι μόνο θα ήταν ένα
τέρας αλλά και ότι στο τέλος θα την σκότωνε επίσης
και ότι το καλλίτερο που είχε να κάνει ήταν να τον
σκοτώσει εκείνη πρώτη.
‘Όταν η Ψυχή γύρισε στο παλάτι της, το ίδιο
βράδυ και καθώς ο σύζυγός της είχε αποκοιμηθεί,
πήρε ένα λυχνάρι και ένα μαχαίρι, αποφασισμένη να
τον σκοτώσει.
‘Όταν το λυχνάρι φώτισε το πρόσωπο του πανέ-
μορφου θεού Έρωτα, η Ψυχή σάστισε τόσο πολύ
που το λυχνάρι έγειρε και το καυτό λάδι έπεσε πάνω
στον Έρωτα, που ξυπνώντας από τον πόνο, πέταξε
μακριά από την Ψυχή λέγοντάς της πως η καχυπο-
ψία της σκότωσε την αγάπη τους και πως δεν θα
μπορούσαν πλέον να είναι μαζί, αφού αυτή που
ήταν μια θνητή, είδε το πρόσωπο ενός θεού.
Μάταια η Ψυχή περιπλανιόταν και αναζητούσε
τον Έρωτα . Η καρδιά της ήταν γεμάτη θλίψη. Κάπο-
τε βρέθηκε στο ναό της θεάς Δήμητρας που συγκι-
νημένη από την ιστορία της, της πρότεινε να παρα-
καλέσει τη θεά Αφροδίτη, να της επιτρέψει να δει
τον αγαπημένο της.
Η Αφροδίτη είχε φυλακίσει τον Έρωτα μέχρι να
ξεχάσει την Ψυχή και να επουλωθούν τα τραύματά
του από το λάδι. Είπε στην Ψυχή ότι θα της επέτρε-
πε να τον δει, αν περνούσε με επιτυχία τρεις δοκιμα-
σίες.
Στις δύο πρώτες δοκιμασίες, η Ψυχή τα κατάφε-
ρε, η τρίτη όμως απαιτούσε να κατέβει στον Άδη και
να της φέρει το κουτί της Περσεφόνης. Το κουτί
αυτό περιείχε το μαγικό ελιξήριο της ομορφιάς και η
Ψυχή απαγορευόταν να το ανοίξει.
Η Ψυχή πήρε το κουτί αλλά δεν άντεξε στον πει-
ρασμό να ανοίξει το κουτί και να πάρει λίγο από το
ελιξήριο για τον εαυτό της. Το κουτί όμως δεν περι-
είχε κανένα ελιξήριο αλλά το Μορφέα, που την έριξε
αμέσως σε βαθύ ύπνο.
‘Όταν ο΄Έρωτας έμαθε τι έπαθε η αγαπημένη
του, δραπέτευσε από το παλάτι της θεάς Αφροδίτης
και πετώντας στον Όλυμπο, παρακάλεσε τον Δία να
σώσει την Ψυχή.
Ο Δίας συγκινημένος από τη βαθιά αγάπη
του θεού Έρωτα, έκανε αθάνατη την Ψυχή, επι-
τρέποντας στο ερωτευμένο ζευγάρι να ενωθεί
μαζί για πάντα.
Ένα παραμύθι… Ο μύθος του Έρωτα
και της Ψυχής
Ταξίδι στις Βρυξέλες
Μέλος του Οικοτροφείου με συνοδεία θεραπευτή
ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην εκδή-
λωση του Ευρωπαϊκού Forum Αναπηρίας για την
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, όπου γι αυτή
την χρονιά ήταν αφιερωμένη στο να προβάλει και να
προωθήσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Ακούστηκαν παραδείγματα για το πώς εφαρμόζεται η
Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών.
Έγινε ανταλλαγή απόψεων από πολλές χώρες και
βραβεύτηκε η πόλη που είναι περισσότερο προσβάσιμη
στα άτομα με αναπηρία για το 2016 (Chester in North-
west).
Τα μέλη μας γράφουν
για το ταξίδι...
Από την Ομάδα βιβλίου
Ηεμπειρία μου ήταν πολύ μεγάλη και ωραία
στις Βρυξέλλες αεροπορικώς. Ταξιδέψαμε με
το τρένο και μετά από λίγες ώρες φτάσαμε στο αερο-
δρόμιο. Εκεί μείναμε λίγες ώρες ώσπου ανεβήκαμε στο
αεροπλάνο και πετάξαμε αεροπορικώς για τις Βρυξέλ-
λες. Στο αεροπλάνο πήγαμε πολύ ωραία. Πρώτα μας
δώσανε φαγητό, γλυκό, πορτοκαλάδα και καφέ πολύ
ωραία. Από ψηλά βλέπαμε την Αθήνα και άλλες
πόλεις, και την Γερμανία και τις Βρυξέλλες. Όταν φτά-
σαμε ήταν πολύ ωραία εντυπωσιαστήκαμε πολύ μέσα
στο αεροδρόμιο. Πήγαμε με ταξί στο ξενοδοχείο όπου
μείναμε και το πρωί αφού πήραμε πρωινό με πολλά
αιδέσματα πήγαμε στην Κομισιόν , σαν εκπρόσωποι
της Ε.Κ.Ψ. στην εκδήλωση του Ευρωπαικού Φόρουμ
Αναπηρίας για την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με ανα-
πηρία. Ακούσαμε πολλά ωραία πράγματα, πήγαμε το
βράδυ στο δείπνο που έδωσαν σε ωραίο ξενοδοχείο,
με πολύ ωραία φαγητά, περάσαμε πολύ ωραία. Όταν
τελείωσα η εκδήλωση πήγαμε μια βόλτα στο κέντρο
της πόλης είδαμε πολλά όμορφα κτίρια στολισμένα με
πολλά φώτα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο , τη φάτνη,
ψωνίσαμε. Πήγαμε στο αεροδρόμιο και επιστρέψαμε
στην Αθήνα και από εκεί στη Λαμία κατενθουσιασμέ-
νοι. Αυτό το ταξίδι θα μείνει γραμμένο στη μνήμη μου
για όλη μου τη ζωή. Ήταν μια ωραία και ευχάριστη
εμπειρία. Ξ.Λ.
12 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Συντακτική Ομάδα:
Μητσοπούλου Βασιλική
Μπέκιου Σταυρούλα
Επίσης συμμετείχαν:
Αργυροπούλου Ευαγγελία
Λιάντζα Ξανθή
Ξηρομερίτη Αγγελική
Τζανέτου Βάσια
Λένε ότι τα παιδιά που βιώ-
νουν έντονα τα συναισθή-
ματα αγάπης και αποδοχής στο
οικογενειακό περιβάλλον διαμορ-
φώνουν έναν υγιή χαρακτήρα που
θα πλημμυρίζεται από όμορφες
αναμνήσεις κατά την ενηλικίωσή
τους. Παρόλο που από προσωπική
εμπειρία είναι λίγα αυτά που θυμό-
μαστε από τα χρόνια που υπήρξαμε
οι ίδιοι παιδιά, σαν γονείς / αδέρφια
/ φίλοι θέλουμε το μικρό αθώο πλά-
σμα που μεγαλώνει μαζί μας να έχει
όσο το περισσότερο ευτυχισμένες
στιγμές χαραγμένες στη μνήμη του.
Την ιδέα αυτή μπορούμε να
κάνουμε πράξη στο πλαίσιο μίας
σχέσης εμπιστοσύνης με το παιδί
όπου πρωταρχικό μέλημά μας είναι
να του παρέχουμε καθημερινά και
έμπρακτα την ασφάλεια και σημασία
που χρειάζεται αφιερώνοντάς του
χρόνο για παιχνίδια και συζητήσεις.
Σημασία δεν έχουν για τα παιδιά τα
υλικά αγαθά που τους προσφέρεις
μέσα από τη δουλειά σου, αλλά ο
χρόνος που τους στερείς από τη
μεταξύ σας ώρα για σκανταλιές.
Οι αγκαλιές και τα χάδια ακόμη
δεν πρέπει να λείπουν από το πλάνο
της ευτυχισμένης τους ζωής. Πέρα
από σύμβολο αγάπης που αποτε-
λούν, προσφέρουν τρυφερότητα,
προστασία και επιβεβαίωση με το
λόγο να μπαίνει σε δεύτερη θέση.
Μόνο λόγια ενθάρρυνσης κι αγάπης
άλλωστε θέλουν να ακούν ώστε να
αποκτήσουν την αίσθηση της αυτα-
ξίας τους και να προσπαθούν να
γίνονται ολοένα καλύτερα για να σε
εντυπωσιάζουν.
Ακόμη, πολλοί γονείς σήμερα
ξεχνάνε -άθελά τους- να σκεφτούν
την εικόνα που δημιουργούν στα
παιδιά τους για το γάμο και την
οικογένεια. Το να πλάσουμε ένα
όμορφο πρότυπο οικογενειακής
κατάστασης με σεβασμό και αγάπη
που θα έχουν πάντα στο νου και
πρόκειται να βασιστούν σε αυτό
κατά την ενήλικη ζωή τους, θα έπρε-
πε να αποτελεί στόχο για όλους τους
σύγχρονους γονείς. Ακόμη και οι
«αναγκαστικές» κυριακάτικες συγκε-
ντρώσεις ή τα χριστουγεννιάτικα
τραπέζια με θείους και παππούδες
αφήνουν ένα πολύ γλυκό άρωμα
στις παιδικές τους αναμνήσεις – και
πολλές στιγμές γκρίνιας βέβαια
στους γονείς.
Ας διατηρήσουμε όμως και λίγο
τις παραδόσεις. Ποτέ δεν έβλαψε
κανέναν η πολλή αγάπη (και οι πολ-
λοί κουραμπιέδες) της γιαγιάς, ούτε
όμως οι τσιρίδες του ξαδέρφου μας
όταν του κρύψαμε το δώρο που του
έφερε ο Άη Βασίλης επειδή ήταν
καλύτερο από το δικό μας. Ας γεμί-
σουμε την επόμενη χρονιά με
όμορφες αναμνήσεις!
Γλυκό άρωμα στις παιδικές τους αναμνήσεις
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ,
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΙΟ,
ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ, ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ...
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Οικοτροφείο
«Γλαύκος» ευχαριστεί το
τμήμα Αιμοδοσίας του
Νοσοκομείου Λαμίας,
καθώς και τον Σύλλογο
«Δώσε Ζωή» για την
προσφορά αίματος σε
ασθενή μας.
***
Επίσης ευχαριστεί
τους γιατρούς και το
νοσηλευτικό προσωπικό
της Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας για την φρο-
ντίδα που παρείχαν σε
ασθενή μας.
Τα μέλη
και οι θεραπευτές
του Οικοτροφείου
Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου.
Είναι οι γιοι και οι κόρες
της λαχτάρας της ζωής για τη ζωή.
Δημιουργούνται διαμέσου εσένα,
αλλά όχι από σένα
κι αν και βρίσκονται μαζί σου
δεν σου ανήκουν.
Μπορείς να τους δώσεις την αγάπη
σου, αλλά όχι τις σκέψεις σου.
Αφού ιδέες έχουν δικές τους.
Χαλίλ Γκιμπράν
Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τοπικά μέσα
πληροφόρησης συνεργάτες της δομής μας
αρθρογραφούν στο ειδησεογραφικό portal: lamiotis.gr
“
“

Recomendados

Gefyra8 por
Gefyra8Gefyra8
Gefyra8Θεόδωρος Γκιώσης
504 vistas12 diapositivas
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5 por
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5Θεόδωρος Γκιώσης
649 vistas12 diapositivas
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 2 por
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 2Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 2
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 2Θεόδωρος Γκιώσης
527 vistas12 diapositivas
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4 por
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4Θεόδωρος Γκιώσης
552 vistas12 diapositivas
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3 por
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3Θεόδωρος Γκιώσης
597 vistas12 diapositivas
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7 por
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7Θεόδωρος Γκιώσης
629 vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6 por
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6Θεόδωρος Γκιώσης
578 vistas12 diapositivas
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4 por
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Θεόδωρος Γκιώσης
1.8K vistas15 diapositivas
ψυχοογκολογία por
ψυχοογκολογία ψυχοογκολογία
ψυχοογκολογία Θεόδωρος Γκιώσης
1.5K vistas2 diapositivas
Απολογιστική έκθεση 2020 por
Απολογιστική έκθεση 2020Απολογιστική έκθεση 2020
Απολογιστική έκθεση 2020Θεόδωρος Γκιώσης
695 vistas56 diapositivas
Αναφορά δράσης Εκψυ por
Αναφορά δράσης ΕκψυΑναφορά δράσης Εκψυ
Αναφορά δράσης ΕκψυΘεόδωρος Γκιώσης
1.9K vistas37 diapositivas
Πεπραγμένα 2017 por
Πεπραγμένα 2017Πεπραγμένα 2017
Πεπραγμένα 2017Θεόδωρος Γκιώσης
2.3K vistas38 diapositivas

La actualidad más candente(20)

συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ... por Θεόδωρος Γκιώσης
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ por ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1 por Elina Miaouli
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1
Elina Miaouli169 vistas
ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ por Elina Miaouli
ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 2_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Elina Miaouli113 vistas

Similar a Gefyra9

εκθεση απολογισμου 2015 por
εκθεση απολογισμου 2015εκθεση απολογισμου 2015
εκθεση απολογισμου 2015Θεόδωρος Γκιώσης
2.6K vistas80 diapositivas
Βασικές έννοιες και αρχές της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (κείμενο) por
Βασικές έννοιες και αρχές της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (κείμενο)Βασικές έννοιες και αρχές της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (κείμενο)
Βασικές έννοιες και αρχές της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (κείμενο)Vangelis Koutsoumpis
7.8K vistas6 diapositivas
"Αφυπνίζοντας το Σώμα" - Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης και Δραματοθεραπείας... por
"Αφυπνίζοντας το Σώμα" - Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης και Δραματοθεραπείας..."Αφυπνίζοντας το Σώμα" - Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης και Δραματοθεραπείας...
"Αφυπνίζοντας το Σώμα" - Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης και Δραματοθεραπείας...Naoum Liotas
246 vistas2 diapositivas
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ... por
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...Constantinos8
322 vistas31 diapositivas
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf por
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdfssuser2f8893
9 vistas9 diapositivas
Ο ασθενής μου έχει άγχος por
Ο ασθενής μου έχει άγχος Ο ασθενής μου έχει άγχος
Ο ασθενής μου έχει άγχος GeorgeLyrakos
1 vista31 diapositivas

Similar a Gefyra9(20)

Βασικές έννοιες και αρχές της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (κείμενο) por Vangelis Koutsoumpis
Βασικές έννοιες και αρχές της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (κείμενο)Βασικές έννοιες και αρχές της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (κείμενο)
Βασικές έννοιες και αρχές της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (κείμενο)
Vangelis Koutsoumpis7.8K vistas
"Αφυπνίζοντας το Σώμα" - Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης και Δραματοθεραπείας... por Naoum Liotas
"Αφυπνίζοντας το Σώμα" - Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης και Δραματοθεραπείας..."Αφυπνίζοντας το Σώμα" - Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης και Δραματοθεραπείας...
"Αφυπνίζοντας το Σώμα" - Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης και Δραματοθεραπείας...
Naoum Liotas246 vistas
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ... por Constantinos8
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...
Constantinos8322 vistas
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf por ssuser2f8893
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf
1.4. Παρουσίαση Συνεδρίας.pdf
ssuser2f88939 vistas
Ο ασθενής μου έχει άγχος por GeorgeLyrakos
Ο ασθενής μου έχει άγχος Ο ασθενής μου έχει άγχος
Ο ασθενής μου έχει άγχος
GeorgeLyrakos1 vista
παρουσίαση1 1 por melpomeni66
παρουσίαση1 1παρουσίαση1 1
παρουσίαση1 1
melpomeni66123 vistas
παρουσίαση1 1 por melpomeni66
παρουσίαση1 1παρουσίαση1 1
παρουσίαση1 1
melpomeni66145 vistas
παρουσίαση1 1 por Melina Gogou
παρουσίαση1 1παρουσίαση1 1
παρουσίαση1 1
Melina Gogou278 vistas
ΔΕΣ¨βηματα για τη ζωη por Deschool
ΔΕΣ¨βηματα για τη ζωηΔΕΣ¨βηματα για τη ζωη
ΔΕΣ¨βηματα για τη ζωη
Deschool697 vistas
Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή Iatronet.gr.bi polar-book_greek_v8 por Gorgias Gorgiasx
Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή Iatronet.gr.bi polar-book_greek_v8Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή Iatronet.gr.bi polar-book_greek_v8
Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή Iatronet.gr.bi polar-book_greek_v8
Gorgias Gorgiasx579 vistas
Slideshare truepsychotherapy por Giannakopoulos
Slideshare truepsychotherapySlideshare truepsychotherapy
Slideshare truepsychotherapy
Giannakopoulos257 vistas
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1 por KONSTANTINOS KALEMIS
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
παρουσιαση συμβουλευτικη por melpomeni66
παρουσιαση συμβουλευτικηπαρουσιαση συμβουλευτικη
παρουσιαση συμβουλευτικη
melpomeni66324 vistas
προαγωγή της υγείας por Nicos Satsias
προαγωγή της υγείαςπροαγωγή της υγείας
προαγωγή της υγείας
Nicos Satsias168 vistas
Βιωματικό Σεμινάριο ΄΄Στηριζομαι στα ποδια μου'' por Nikiforos Farkonas
Βιωματικό Σεμινάριο ΄΄Στηριζομαι στα ποδια μου''Βιωματικό Σεμινάριο ΄΄Στηριζομαι στα ποδια μου''
Βιωματικό Σεμινάριο ΄΄Στηριζομαι στα ποδια μου''
Nikiforos Farkonas4.1K vistas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης

Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
147 vistas12 diapositivas
Activity Report 2018 por
Activity Report 2018Activity Report 2018
Activity Report 2018Θεόδωρος Γκιώσης
307 vistas27 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Θεόδωρος Γκιώσης
384 vistas12 diapositivas
I ora tis_fokidas por
I ora tis_fokidasI ora tis_fokidas
I ora tis_fokidasΘεόδωρος Γκιώσης
205 vistas1 diapositiva
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Θεόδωρος Γκιώσης
1.4K vistas24 diapositivas
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ προγραμμα por
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ προγραμμαΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ προγραμμα
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ προγραμμαΘεόδωρος Γκιώσης
161 vistas2 diapositivas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης(20)

Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por Θεόδωρος Γκιώσης
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας por Θεόδωρος Γκιώσης
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα ΚαστοριαςΕυχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη por Θεόδωρος Γκιώσης
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη

Gefyra9

 • 1. Ε Τ Ο Σ 7 ο • Α Ρ . Φ Υ Λ Λ Ο Υ 9 • Τ Η Λ . & F A X : 2 2 3 1 0 6 6 3 7 7 • e m a i l : e k p s l a m @ o t e n e t . g r Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 6 OIKOTΡΟΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ «ΓΛΑΥΚΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χλμ. Λαμίας Φραντζή, Παγκράτι Λαμίας ΓΕΦΥΡΑ Σελ.7 Σελ.6 Σελ.5 Σελ.6 Σελ.6 Weeling to help 3.147 Αγκαλιές… Συναισθήματα… Συγκίνηση… Εθελοντισμός… Αγάπη… Αμέτρητα χαμόγελα ευτυχίας Αρωματοθεραπεία BEST BUDDIES Εργαστήρι Ζωγραφικής Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΚΨ & ΨΥ Βράβευση των μονάδων Παγκόσμια Ημέρα ΕθελοντισμούΧοροθεραπεία Σελ.5
 • 2. 2 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 H Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας ως φορέας έχει υιοθετή- σει τις παρακάτω βασικές αρχές για την ολοκλη- ρωμένη περίθαλψη του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται: Τη τομεοποίηση, τη δημιουργία δηλαδή δικτύου ψυχιατρικών υπηρεσιών (ενδο και εξω- νοσοκομειακών) στους Νομούς που έχει αναπτύ- ξει δραστηριότητες. Την πρόληψη, η οποία αποτελεί βασικό άξονα του συνόλου της θεωρητικής και πρακτι- κής γνώσης που χρησιμοποιούμε, και η οποία έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα: Μείωση –στις νέες περιπτώσεις- της βαρύτη- τας των διαταραχών ή και συχνά αποτροπή της εμφάνισής τους (πρωτογενής πρόληψη). Μείωση της διάρκειας της επικράτησης των ψυχικών διαταραχών (δευτερογενής πρόληψη) με την ανίχνευση περιπτώσεων, την έγκαιρη παραπομπή, τη διάγνωση, και τη θεραπεία. Άμβλυνση της έκπτωσης της λειτουργικότη- τας που προέρχεται από την χρονιότητα της νόσου (τριτογενής πρόληψη) μέσω: α) του περιο- ρισμού χρόνου νοσηλείας , β) της δυνατότητας συστηματικής μετανοσοκομειακής παρακολού- θησης και γ) της επαγγελματικής αποκατάστασης των ψυχωτικών αρρώστων, όπου είναι δυνατόν. Την έγκαιρη παρέμβαση η οποία είναι ιδιαί- τερο μέλημά μας και μεθοδεύεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού, είτε πρό- κειται για τις πρώτες εκδηλώσεις μιας δυσλεξίας στο παιδί είτε, σε βαρύτερες περιπτώσεις, για τα εντελώς αρχικά συμπτώματα μιας ψύχωσης στον έφηβο ή στο νεαρό ενήλικα. Τη δημιουργία σταθερού συναισθηματικού δεσμού μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Τη διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα. Τη συστηματική συνέχεια στη φροντίδα σε κάθε μορφή ψυχοπαθολογίας, ώστε να αποφεύγεται η υποτροπή. Η αξία της είναι μεγαλύτερη για τους πάσχοντες από βαριές ψυχώσεις (π.χ. σχιζο- φρένεια). Εκεί η συνέχεια και η συνέπεια στην ψυχιατρική φροντίδα, εξασφαλίζει μια καλύτερη ποιότητα ζωής στον άρρωστο και παράλληλα προστατεύει το άτομο και την κοινωνική ομάδα από την επικινδυνότητα που εγκλείει κάθε υπο- τροπή. Κατά συνέπεια αποφεύγονται μορφές βίας και καταστολής που χαρακτηρίζουν τον εκούσιο εγκλεισμό ή τον επανεγκλεισμό στο ίδρυμα, όπως εφαρμόζεται συνήθως από την παραδοσιακή ψυχιατρική ακόμη και σήμερα. Την σταθερότητα προσώπων στις υποομάδες. Την αγωγή κοινότητας ώστε να αλλάξει η στάση του πληθυσμού προς τον ψυχικά άρρωστο και την θεραπευτική ομάδα και να επιτευχθεί η ενερ- γή συμμετοχή του στη θεραπευτική προσπάθεια. Η αγωγή κοινότητας πιστεύουμε ότι είναι βασική προϋπόθεση της Κοινωνικής Ψυχιατρι- κής. Η Εταιρία, πριν την έναρξη λειτουργίας μιας δομής σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και στη συνέχεια, εργάζεται με την ευαισθητοποίηση της κοινότητας με στόχο την αλλαγή της στάσης της απέναντι στην ψυχική νόσο. Η αγωγή κοινό- τητας δίνει, παράλληλα, το μήνυμα για σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση και την ισοτιμία του ψυχικά πάσχοντα με οποιονδήποτε άλλο άρρω- στο και κατ΄επέκταση με κάθε πολίτη. Την αρχή της δημιουργίας κατάλληλων δομών στην κοινότητα όπως κινητές μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αντιμετώπισης κρίσης, Κ.Ψ.Υ. Ιατροπαιδαγωγικά, Κέντρα Ημέρας, προ- στατευμένα διαμερίσματα, ξενώνες, οικοτροφεία για την αποσυλοποίηση χρόνιων ασθενών, μονά- δες επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης. Την παράλληλη εναρμονισμένη λειτουργία των υπηρεσιών. Το συντονισμό και ενιαίο προγραμματισμό όλων των μονάδων. Τέλος ίσως το ουσιαστικότερο, τη δημιουρ- γία νέων στελεχών ψυχικής υγείας με υψηλή εξειδίκευση και κατάρτιση. Οι βασικές αρχές λειτουργίας έχουν πάντα έναν ψυχοδυναμικό χαρακτήρα, αλλάζουν και προσαρμόζονται. Διατηρούν, όπου είναι δυνα- τόν, ένα ψυχαναλυτικό πρίσμα στην προσφορά υπηρεσιών. Μια ακόμη βασική αρχή που σχετίζεται με το επιστημονικό έργο της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και με την διοικητική οργανωτική λειτουργία, είναι η πρόληψη και έγκαιρη παρέμ- βαση. Βασικά στοιχεία της διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας είναι η θεσμοθέτηση διαδικασιών. Οι διαδικασίες αποτυπώνουν την οργανωτική συνοχή του φορέα και προσδιορί- ζουν τις σχέσεις των μερών μεταξύ τους και το σύνολο των σταδίων που συμβάλλουν στην επί- τευξη των στόχου. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι σαφείς, γνω- στές και αποδεκτές από όλο το ανθρώπινο δυναμικό και βέβαια να ακολουθούνται. Δεν αποτελούν «κανόνες» χωρίς νόημα, αλλά έναν «οδηγό» για να γνωρίζουμε ποια ανάγκη εξυπη- ρετούμε κάθε φορά και τι θέλουμε να πετύχουμε. Έτσι λοιπόν, για ένα νέο ασθενή λαμβάνουμε πρώτα ιστορικό, συνεχίζουμε τη διερεύνηση και διαμορφώνουμε μια διαγνωστική υπόθεση εργασίας. Στη συνέχεια συζητάμε το περιστατικό και αυτές τις υποθέσεις στην θεραπευτική ομάδα (case conference) και εκεί το μέλος της ομάδας που έκανε το intake (συνήθως ο ψυχίατρος) ανα- θέτει τον ασθενή σε κάποιον θεραπευτή. Η case conference πραγματοποιείται σταθερά και συμ- μετέχουν όλοι, ώστε είναι ενήμεροι για τα περι- στατικά και την εξέλιξή τους. Αυτό είναι μια δια- δικασία ένα πρότυπο που ακολουθείται. Δεν σκεφτόμαστε να κάνουμε βήματα με άλλη σειρά ή να παραλείψουμε κάποιο. Η ορθή εφαρμογή της διαδικασίας διασφαλίζει κατά το δυνατόν το αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι αν παραλείψουμε ή αλλάξουμε κάτι, δεν θα φτά- σουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, άρα μπορού- με να προβλέψουμε –να προλάβουμε- να κάνου- με πρόληψη. Αντίστοιχα για όλα τα διοικητικά/ οργανωτι- κά θέματα υπάρχει μια «σειρά» και οι διαδικα- σίες διασφαλίζουν τις ενέργειές μας και την απο- τελεσματικότητά τους. Όταν διαπιστώνουμε ότι μια ενέργεια δεν εξελίσσεται όπως σχεδιάστηκε ή οι διαδικασίες δεν ακολουθούνται τότε μπορού- με να παρέμβουμε προληπτικά. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν υπάρχουν οι διαδικασίες και άρα γνωρίζουμε όλα τα «βήματα», εντοπίζοντας σε ποιο βήμα δημιουργήθηκε η δυσλειτουργία, και να εξηγήσουμε γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο. Κατ΄επέκταση και συνέχεια των παραπάνω μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διαδικασίες για την πρόληψη κρίσεων , αλλά και για την αντιμετώπισή τους, χωρίς να χρειάζεται την ώρα της κρίσης να βρούμε τις διαδικασίες. Προς το τέλος της δεκαετίας του ΄90, η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. υιοθέτησε τη διαδικασία της σχεδόν ετή- σιας αξιολόγησης του έργου της με την μέθοδο του Swot Analysis. Eίναι μια συστηματική αξιο- λόγηση του Φορέα, των τμημάτων του και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί. Η επι- τυχία της μεθόδου έγκειται στο ότι η αξιολόγη- ση γίνεται από το σύνολο του προσωπικού, με συγκεκριμένη μεθοδολογία ανάλυσης, σχεδια- σμού, δράσης, αποτελέσματος. Οι νέες προτάσεις που θα εμφανιστούν θα προκαλέσουν όπου είναι αναγκαίο, μια ψυχοδυναμική λειτουργία αλλαγών. Από το βιβλίο «ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Ο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ» Δημήτρης Ταταρίδης - Αθηνά Φραγκούλη- Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.
 • 3. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 «ΓΕΦΥΡΑ» 3 Στην σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε ένα βασικό ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι θεραπευτές είναι θεραπευόμενους που προέρχονται από μία διαφορετική κουλτούρα. Μια ματιά στο γεωπολιτικό χάρτη του σύγχρονου κόσμου δείχνει μαζι- κές εισροές πληθυσμών από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Κεντρική Ασία που μετακινούνται με ή χωρίς τη θέλη- ση τους για να βρουν στέγη, τροφή και ασφάλεια για τους ίδιους. Η μαζική εισροή προσφύγων και μεταναστών που διασχίζουν τη μεσόγειο με όνειρο μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, έχει εκτιμηθεί ως η μεγαλύτερη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η εξαναγκαστική μετανάστευση απαιτεί πολλαπλές προ- σαρμογές μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Διαβρώνει τα προστατευτικά στηρίγματα των μετακινούμενων πληθυσμών που είναι ενεργά προ της μετανάστευσης και τους κάνει πιο ευά- λωτους στην έκθεση διάφορων ψυχοπιεστικών παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχική ευεξία τους. Συνεπώς η αξιοποίηση τηςδιαπολιτισμικήςθεραπείαςστηνπαροχήυπηρεσιώνψυχικής υγείας σε μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά και γενικότερα σε κουλτούρες διαφορετικές από αυτήν στην οποία «ανήκει» ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Τι εννοούμε όμως με τον όρο κουλτούρα; Κουλτούρα είναι το σύνολο της πνευματικής παράδοσης και δημιουργίας ενός λαού. Παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα άτομα συν- δέονται μεταξύ τους και συνυπάρχουν. Είναι το μέσο για την αέναη μεταβίβαση ιδεών ,αξιών και εθίμων ενός κοινωνικού συνόλου. Η κουλτούρα είναι ένα μαθημένο σύστημα εννοι- ών το οποίο παρέχει στα άτομα μια ξεχωριστή αίσθηση και απεικόνιση της πραγματικότητας και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα κατανοούν και ερμηνεύουν τον εαυτό τους και τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν(5) Η πολιτισμική κουλτούρα επηρεάζει κάθε διάσταση της ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του πώς τα άτομα μίας συγκεκριμένης πολιτισμικής ταυτότητας εκδηλώνουν και διαχειρίζονται τα συμπτώματά τους, την αυτοδιάθεσή τους στη θεραπεία, πως εκφράζουν τα συναισθήματα τους αλλά και τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο οικογενειακό και κοι- νοτικό τους υποστηρικτικό δίκτυο (3) Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι παρόλη την ισχυρή επιρροή της κουλτούρας στο κοινωνικό σύνολο, το άτομο δεν είναι παθητικός δέκτης, Υπάρχει διαντίδραση μεταξύ της κουλτούρας και του ατόμου και ως απόρροια αυτού, το κάθε άτομο διαφοροποιείται σημαντικά μέσα σε μία κουλτούρα. Παρομοίως, η πολιτισμική ταυτότητα του θεραπευτή και του γενικότερου συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας επηρεάζουν τη διάγνωση, τη θεραπεία και την παροχή υπηρεσιών. Συνεπώς ο θεραπευτής στα πλαίσια της διαπολιτισμικής συνάντησης, καλείται να προσεγγίσει το θεραπευόμενο όχι μόνο ως ψυχολογική οντότητα, αλλά και ως ενεργό μέλος μιας συγκεκριμένης κουλτούρας. Έχει διαπιστωθεί ότι η κλι- νική πραγματικότητα επηρεάζεται από το εκάστοτε πολιτισμι- κό πλαίσιο στους εξής τομείς: στην έκφραση των υποκειμενι- κών συμπτωμάτων, στη διάγνωση, στην επιλογή θεραπείας και στην προσδοκία για το αποτέλεσμα. Οι θεραπευτές που αναλαμβάνουν ‘’διαφορετικούς πληθυσμούς’’ είναι σημαντι- κό να λαμβάνουν υπόψη τους τρείς βασικές μεταβλητές, τον εθνοκεντρισμό, την διαπολιτισμική αντίληψη σε θέματα υγεί- ας και την ενημέρωση που έχει ο θεραπευόμενος σε θέματα ψυχικής υγείας. Ένα βασικό εμπόδιο στο χτίσιμο της θεραπευτικής σχέ- σης είναι ο εθνοκεντρισμός, όχι μόνο ως αξιακό σύστημα συμπεριφορών, αλλά και ως επιστημονικός εθνοκεντρισμός, όπου βιοιάτρικες πεποιθήσεις και αντιλήψεις που αφορούν την ψυχική και σωματική υγεία κυριαρχούν και αποκλείουν τις πεποιθήσεις του θεραπευόμενου. Το φαινόμενο του εθνοκεντρισμού εμφανίζεται όταν όλες οι ανθρώπινες συμπεριφορές και πράξεις κρίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια μίας κουλτούρας. Η κουλτούρα και η γλώσσα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα προσδιορίζουν και ερμηνεύουν την έννοια της ασθένειας είτε ψυχική, είτε σωματική , αντιλαμβάνονται και εκφράζουν τα συμπτώματα που έχουν, αποφασίζουν αν κάποιος θεωρείτε φυσιολογικός -ή μη φυσιολογικός, θέτουν προσδοκίες για την θεραπεία, τον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο σε μια θεραπευτική σχέση(4) Για παράδειγμα ένα σημαντικό εμπόδιο για να προσδιο- ριστεί η δυτική διάγνωση της κατάθλιψης διαπολιτισμικά, είναι ότι συχνά δεν υπάρχει ισοδύναμη διαγνωστική έννοια σε άλλες μη ευρωπαϊκές γλώσσες. Στην Λατινική Αμερική η κατάθλιψη ερμηνεύεται ως susto, στην Κίνα ως neurasthenia και στην Ζιμπάμπουε ως kufungisisa (2) . Έτσι ένας θεραπευτής για να έχει μία πιο πλήρη εικόνα για την διάγνωση αυτής της διαταραχής σε ένα θεραπευόμενο που προέρχεται από δια- φορετική κουλτούρα, χρειάζεται να την εξετάσει μέσα από μια ολιστική προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη το πολιτισμι- κό, κοινωνικό, οικονομικό- πολιτικό πλαίσιο καθώς επίσης και την αντίστοιχη εμφάνιση και την ερμηνεία που δίνουν στη διαταραχή αυτή τα μέλη της δικής του κουλτούρα. Επί- σης σε άλλες κουλτούρες τα άτομα χρησιμοποιούν τις έννοι- ες “νεύρα”, “κρύο”, ή “ζέστη” για να εξηγήσουν ή να περι- γράψουν συμπτώματα που τους συμβαίνουν. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που θα πρέπει ο θεραπευτής να λάβει υπόψη του σε μια διαπολιτισμική συνάντηση, είναι ότι οι μέθοδοι θεραπείας ψυχικών παθήσεων ή η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άλλες κοινωνίες μπορεί να διαφέρουν. Σε πολλές κοινωνίες δεν υπάρχει θεραπεία βασι- σμένη στο προσωπικό λόγο, συνεπώς ένας θεραπευόμενος που δεν έχει προηγούμενη ενημέρωση για το είδος αυτής της θεραπείας μπορεί να αντιμετωπίσει την διαδικασία αυτή με καχυποψία. Στα πλαίσια της βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης θεραπείας σε άτομα που προέρχονται από διαφορετική κουλτούρα προτείνονται βασικά σημεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το θεραπευτή κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας(1) . Ενδεικτικά ορισμένα από τα στοιχεία αυτά είναι: • Η μητρική γλώσσα του πελάτη και οι δευτερεύουσες γλώσσες που πιθανόν χρησιμοποιεί καθώς επίσης και οι ικανό- τητες που έχει στην γραφή και ανάγνωση στις γλώσσες αυτές. • Το στυλ της μη λεκτικής επικοινωνίας. • Η έκφραση των συναισθημάτων. Σε κάποιες κουλτού- ρες η έκφραση συναισθημάτων ενθαρρύνεται ενώ σε κάποι- ες άλλες η καταπίεση των συναισθημάτων είναι ο κανόνας. • Οι θεραπείες που χρησιμοποιούν οι θεραπευόμενοι. Ορισμένοι μπορεί να χρησιμοποιούν αυτούσιες παραδοσια- κές θεραπευτικές μεθόδους, είτε να τις συνδυάζουν με δυτι- κές μεθόδους θεραπείας. • Η σημασία του θεσμού της οικογένειας. Για ορισμέ- νους θεραπευόμενους που ζουν μέσα σε εκτεταμένες ή πατριαρχικές οικογένειες μπορεί να είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί η οικογένεια ως ένα βαθμό στη θεραπευτική διαδικασία. • Τα θρησκευτικά πιστεύω του πελάτη και το ρόλο που παίζουν στην καθημερινότητα του. • Θέματα φύλου που προκύπτουν σε μια κουλτούρα και μπορεί να είναι ουσιώδη για τον τρόπο έκφρασης του προ- βλήματος τους από τον θεραπευόμενο. • Η συνειδητοποίηση του ιδιαίτερου πλαισίου στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι θεραπευόμενοι που είναι είτε μετανάστες, πρόσφυγες, έγκλειστοι των φυλακών είτε Τσιγγά- νοι, καθώς και η κατανόηση των προβλημάτων και των ανα- γκών τους . Για παράδειγμα οι συμβατικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν το πρό- σωπο βρίσκεται σε μια σταθερή κατάσταση και όχι εν κινήσει. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ενθαρρύνουμε το άτομο να μιλήσει για τα δύσκολα βιώματά τα οποία στη συνέχεια χωρίς θεραπευτική κάλυψη να μην μπορεί να τα διαχειριστεί. • Ειδικότερα για την περίπτωση των προσφύγων, μπορεί να είναι επιζώντες από βασανιστήρια ή από άλλες τραυματι- κές καταστάσεις όπως πόλεμο, είτε να έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ή σεξουαλικής κακοποίησης, είτε να είναι επιζώντες από φυσικές καταστροφές είτε ακόμα μάρτυ- ρες σε αντίστοιχες καταστάσεις. Τα συγκεκριμένα άτομα μπο- ρεί να αισθάνονται ντροπή να μιλήσουν ανοιχτά για την τραυματική τους εμπειρία και οι πολιτισμικές τους προσδο- κίες και προτεραιότητες τους να διαφέρουν από αυτές του θεραπευτή. Τέλος όλοι όσοι συμμετέχουν στην υποστήριξη ‘’διαφο- ρετικών πληθυσμών’’ θα πρέπει αρχικά να έχουν διερευνή- σει τις δικές του αξίες μέσα από την διαπολιτισμική εκπαί- δευση και να έχουν αποκτήσει διαπολιτισμική ενσυναίσθη- ση. Πολλές φορές μπορεί να ζουν και να εργάζονται υπό σωματικά και ψυχικά επίπονες και δυσάρεστες εργασιακές συνθήκες και να βιώνουν ηθικά διλήμματα σχετικά με τις επι- λογές που πρέπει να κάνουν. Είναι συνεπώς απαραίτητο να πλαισιώνονται από εποπτεία προκειμένου να διαχειριστούν δικά τους αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να προκύ- ψουν αλλά και τυχόν δυσκολίες. Μόνο έτσι μπορεί να αφου- γραστούν τις ανάγκες των ‘’διαφορετικών πληθυσμών’’ και να εγκαθιδρύσουν μια ισότιμη σχέση βασισμένη στο σεβα- σμό και την εμπιστοσύνη η οποία είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της ψυχοκοινωνικής στήριξης. Βιβλιογραφία 1. Allotey, P., Nikles, J., Manderson, L. et al. (1998). Guidelines to Practice.Providing care to patients from culturally and linguistically diverse backgrounds. Brisbane, Australian Centre for International and Tropical Health and Nutrition, University of Queensland. 2.Helman, C .G (2007). Culture, Health and Illness 5th edition. Oxford: Oxford University Press 3.Kirmayer, L.J., Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A.G., Guzder, J., Hassan, G., Rousseau, C., Pottie, K., “Common mental health problems in immigrants and refugees: general approach in primary care,” Canadian Medical Association Journal (2011) Vol. 183 No.12, p.E959-E967 4.Ridley, C.R., Li, L.C. and Hill, C.L. (1998). Multicultural assessment: Reexamination, reconceptualisation, and practical application.Counselling Psychologist 26, 827-910. 5.Thakker, J. & Ward, T. (1998). Culture and classification: The cross-cul- tural application of the DSM-IV. Clinical Psychology Review, 18(5), 501-529. Η διάστασης της κουλτούρας στην παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο κόσμο της Βάσιας Τζανέτου Κοινωνική ανθρωπολόγος
 • 4. 4 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΗΑιμοδοσία είναι η κορυφαία και πιο γνωστή μορφή εθελοντισμού. Το αίμα είναι ζωή και δεν βρίσκεται από άλλη πηγή πέ- ραν της αιμοδοσίας. Πρόκειται για μια διαδι- κασία ανώδυνη και ασφαλή, η οποία κρατά μό- λις 10 λεπτά. Η μετάγγιση αίματος αποτελεί την πρώτη μεταμόσχευση οργάνου. Είναι ένας ιδι- αίτερος κλάδος της Αιματολογίας που διαρκώς εξελίσσεται. Το αίμα ελέγχεται για τυχόν μο- λυσματικούς παράγοντες: Ηπατίτιδα Β και C , σύφιλη και για HIV. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος το αίμα αχρηστεύεται και ο δό- της ενημερώνεται από τον γιατρό της Αιμο- δοσίας κάτω από άκρα μυστικότητα. Κατά την αιμοδοσία λαμβάνεται λιγότερο από το 1/10 του αίματος περίπου 450 ml από τα 5 litra που έχει ο άνθρωπος. Ο όγκος αίματος που δίνει ο αιμοδότης αντικαθίσταται αμέσως, το πλά- σμα σε μία ημέρα και τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε ένα μήνα. Παρότι η προσφορά αίματος εί- ναι ανεκτίμητη βοήθεια για το συνάνθρωπο, πράξη αγάπης αλλά και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας , η εθελοντική αιμοδοσία δεν εί- ναι επαρκής στη χώρα μας. Έρευνες μαρτυρούν πως το 75% του πληθυσμού κάποια στιγμή της ζωής του θα χρειαστεί μετάγγιση αίματος, και μόνο το 1,5 % είναι αιμοδότες. Πρέπει να γί- νει συνείδηση σε όλους! Η προσωρινή προ- σφορά αίματος σε περιπτώσεις έκτακτης ανά- γκης δεν λύνει το πρόβλημα. Ασφάλεια προ- σφέρει μόνο η συστηματική εθελοντική προ- σφορά αίματος. Παρά το γεγονός ότι πολλοί συνάνθρωποί μας χρειάζονται αίμα καθημε- ρινά, το ξεχνάμε και εκ των υστέρων αντι- λαμβανόμαστε την αξία της εθελοντικής αι- μοδοσίας, όταν κάποιος δικός μας ή ακόμη κι εμείς οι ίδιοι χρειαστούμε άμεσα αίμα. Δίνο- ντας αίμα δεν βοηθάμε μόνο κάποιον συνάν- θρωπό μας αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό, αφού η δωρεά αίματος βοηθά στην απελευ- θέρωση του σώματος από την περίσσεια σι- δήρου αλλά και στην καλύτερη ροή του αίματος μειώνοντας έτσι τους κινδύνους εκδήλωσης καρδιακών, εγκεφαλικών επεισοδίων κλπ. Το βασικό κίνητρο του αιμοδότη είναι να βοη- θήσει άλλους ανθρώπους και να αποκομίσει , όχι κάποιο προσωπικό όφελος, αλλά την ικα- νοποίηση πως έχει βοηθήσει συνάνθρωπο. Οι εθελοντές αιμοδότες αποτελούν ένα φάρο αν- θρωπιάς και παράδειγμα αλληλεγγύης σε έναν κόσμο που κυριαρχεί ο ατομισμός. Τα αίμα δεν παράγεται, δεν αντικαθί- σταται, δεν πουλιέται, δεν αγοράζεται ΜΟΝΟ προσφέρεται. Ξηρομερίτη Αγγελική (Νοσηλεύτρια) Ηομαδική ψυχοθεραπεία δεν είναι τόσο διαδεδομένη, όσο η ατομική στην Ελλάδα, παρ’ όλα αυτά, τα ποσοστά συμμετοχής των ατόμων σε θεραπευτικές ομάδες σημειώνονται αυξητικά χρόνο με τον χρόνο. Τα μέλη που απαρτίζουν μια θεραπευτι- κή ομάδα, χαρακτηρίζονται από πολλές ατο- μικές διαφορές, αλλά αντιμετωπίζουν παράλληλα κοινά προβλήματα, σκέψεις, έννοιες, άγχη. Όντας μέλη μιας θεραπευτι- κής ομάδας οι άνθρωποι, αισθάνονται την ασφάλεια που χρειάζονται στη συγκεκριμέ- νη περίοδο της ζωής τους, διότι διαπιστώ- νουν πως δεν είναι μόνοι! Καλούνται να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους όλοι μαζί μέσα σε αυτή την μικρή κοι- νότητα. Το γεγονός αυτό, δηλαδή η καθολι- κότητα, (η αίσθηση ομοιογένειας μεταξύ των μελών), αποτελεί εναν από τους σημα- ντικούς παράγοντες της ομάδας. Πολλές ομάδες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην μετάδοση πληροφοριών μεταξύ των μελών, στη συζήτηση γύρω από τις εμπει- ρίες και τα βιώματα του κάθε μέλους. Η δια- δικασία γίνεται σε κλίμα συνεργατικότητας και συντροφικότητας και όχι με τη μορφή επιτακτικής μάθησης. Δίδονται πληροφορίες για θέματα ψυχικής υγείας καθώς και συγκε- κριμένες πληροφορίες σε συγκεκριμένα καθημερινά προβλήματα. Συνηθίζεται στην ομαδική θεραπεία, ένας θεραπευόμενος να ωφεληθεί παρατηρώντας τη θεραπεία ενός άλλου μέλους. Η μιμιτική συμπεριφορά αποτελεί έναν ακόμα παράγο- ντα επιτυχούς έκβασης της ομαδικής θερα- πείας. Πρόκειται για δραστική διαδικασία σε ομοιογενείς ομάδες. Μπορεί όμως ένα μέλος να απορρίψει τη συμπεριφορά κάποι- ου άλλου μέλους, να νιώσει ότι δεν ταιριάζει στο δικό του χαρακτήρα. Αυτή η αποδοχή και άρνηση άλλων συμπεριφορών, βοηθά το άτομο να ανακαλύψει αυτό που πραγμα- τικά είναι. Άλλωστε η αναζήτηση της αυτο- γνωσίας είναι ένας από τους βασικούς λόγους που επιλέγεται η ομαδική ψυχοθε- ραπεία. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού αναρω- τιέται για την εντύπωση που δημιουργεί στους γύρω του και αναζητά συχνά την επι- βεβαίωση. Μέσα από την ομαδική ψυχοθε- ραπευτική διαδικασία, το άτομο μπορεί να δει τις κοινωνικές του συνήθειες που ίσως κάποτε να ήταν ανάρμοστες και να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του για τα γεγονότα που βιώνει σήμερα. Με την ανταλλαγή εμπειριών και βιωμάτων, το άτομο επιδιώ- κει την αποδοχή από τα άλλα μέλη με απο- τέλεσμα την κάθαρση. Ο Ι. Yalom, παραλλήλισε την θεραπευτι- κή ομάδα, με έναν «κοινωνικό μικρόκο- σμο», όπου εκδήλώνεται ξεκάθαρα η δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά του κάθε μέλους, όπως είναι και στην καθημερινότη- τα του έξω από αυτήν. Η ιδέα αυτή του κοι- νωνικού μικρόκοσμου, είναι αμφίδρομη, αφού τα μέλη μεταφέρουν στην ομάδα την κοινωνική συμπεριφορά που έχουν έξω από την ομάδα, έπειτα όμως μεταφέρουν την νέα συμπεριφορά που μαθαίνουν από την ομάδα έξω στο κοινωνικό περιβάλλον. Εν κατακλείδι, η ομαδική ψυχοθεραπεία μπορεί να προσφέρει θεαματικά αποτελέ- σματα, όσο και η ατομική. Σε αρκετές περι- πτώσεις μπορεί να φανεί πιο αποτελεσματι- κή ακόμα, χωρίς να αποκλείει την παράλλη- λη συμμετοχή σε ατομική θεραπεία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Yalom, I.,(2006). Θεωρία και πράξη της ομα- δικής ψυχοθεραπείας. Εκδόσεις ΑΓΡΑ Aργυροπούλου Ευαγγελία Κοινωνική Λειτουργός Εθελοντική Αιμοδοσία ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • 5. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 «ΓΕΦΥΡΑ» 5 «Let΄s Do It Lamia 2016» Στο πλαίσιο των εθελοντι- κών δράσεων «Let΄s Do It Greece 2016» που πραγματο- ποιήθηκαν από τον Δήμο Λαμιέων σε συνεργασία με το κέντρο ευρωπαϊκής πληροφό- ρησης Λαμίας Europe Direct, τα μέλη της Δομής Λαμίας συμ- μετείχαν στις 12 Απριλίου, στον καθαρισμό γειτονικού ποδηλα- τόδρομου. Εικαστικά Πραγματοποιείται ομάδα εικαστικών από τον κ. Ανδρούτσο Αθανάσιο, αρχιτέ- κτονα-ζωγράφο, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά στο πλαίσιο του προγράμματος Best Baddies. Τα μέλη της Δομής μας έχουν ασχολη- θεί ως τώρα με ζωγραφική σε ακουαρέλα, προσωπογρα- φίες τους, κατα- σκευές με πηλό. Ποδοσφαιρικός Αγώνας Μέλος της Δομής μας παρακολούθησε ποδο- σφαιρικό αγώνα στο Δ.Α.Κ.Α. Λαμίας, στον οποίο το αντίτιμο του εισιτηρίου ήταν τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Πόλης. Εικαστική έκθεση στη Αθήνα Τον Μάιο τα μέλη μας συμμετείχαν με έργα ζωγραφικής τους στην «εικαστική έκθεση ατόμων με ψυχιατρική εμπει- ρία» στα πλαίσια της εκδήλωσης Art Brut – Outsider Art «Η ετερότητα ως καθρέφτης της ταυτότητας» της Εταιρίας Μελέ- της Πολιτιστικής Ετερότητας (Ε.Μ.Π.Ε.) και του Δήμου της Αθήνας (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) Σ.Κ.Ε.Τ.Κ.Ε. Στις 15 Ιουνίου συμμετείχαμε στην υπαίθρια καλλιτεχνι- κή συνάντηση ΣΚΕΤΚΕ με έργα τέχνης ενοίκων της Δομής που διοργάνωσε ο Δήμος Λαμιέων. Αρωματοθεραπεία Υλοποιήθηκε από το Κέντρο «Δια Βίου Μάθησης» επιμορφωτικό πρό- γραμμα με θέμα την Αρωματοθερα- πεία. Τα μέλη μας είχαν την ευκαιρία με την καθοδήγηση της υπεύθυνης του προγράμματος να γνωρίσουν με ποιο τρόπο τα αρωματικά φυτά επι- δρούν στον ανθρώπινο οργανισμό και δημιούργησαν δικά τους μοναδικά προϊόντα. Στο πλαίσιο διεξαγωγής του προγράμματος τα μέλη της δομής μας επισκέφτηκαν κατά- στημα βιολογικών προϊόντων. Αεροπρόσκοποι Επίσκεψη σε Μουσεία Στις 8 Απριλίου έγινε επίσκεψη των μελών και των θεραπευτών της Δομής στο μουσείο Θερμοπυλών και έγινε προβολή ιστορικών ται- νιών και ξενάγηση από το προσωπι- κό του μουσείου. Επίσης 18 Μαΐου έγινε επίσκεψη στο μουσείο φυσικής ιστορίας στον Βόλο με αφορμή την παγκόσμια ημέρα μουσείων όπου τα μέλη μας είχαν την δυνατότητα να ξεναγηθούν στον χώρο και στην πόλη. Δραστηριότητες των μελών του Οικοτροφείου και του Προστατευμένου Διαμερίσματος της ΕΚΨ & ΨΥ Ιππικός όμιλος Λαμίας Τα μέλη της Δομής είχαν την ευχαρίστηση να επι- σκεφτούν τον Ιππικό όμιλο Λαμίας, όπου ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και τους δόθηκε η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα άλογα να τα αγγίξουν και να τα ταΐσουν. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κατασκηνωτικό κέντρο των προσκόπων στη Περδικόβρυση Παρνασσού μετά από πρόσκληση του αρχηγού του σώματος.
 • 6. 6 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου Παγκό- σμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας της πόλης μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής καμπάνιας ΕachofUs. Μέλη και θερα- πευτές της Δομής Λαμίας στα πλαίσια ενός ανοιχτού διαλόγου με τον κόσμο διέδωσαν το μήνυμα «Ο καθένας από εμάς είναι μέρος της λύσης». Ήταν ένα κάλεσμα στην κοινότητα για να δώσουμε τέλος στο στίγμα για την Ψυχική Υγεία. Ευχαρι- στούμε τους συμπολίτες μας για την θετική στάση και το ενδιαφέρον που έδειξαν με το να αποτυ- πώσουν το μήνυμά τους σε καμβά και να φωτο- γραφηθούν με το μήνυμα της καμπάνιας MENTAL HEALTH EUROPE (Μ.Η.Ε.). ΗΔομή Λαμίας και το Europe Direct Λαμίας πραγματοποίησαν στην αίθου- σα του Πολιτιστικού Κέντρου Καρδιτσιωτών Ν. Φθιώτιδας «Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», εκδήλωση την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντισμού. Στο πλαίσιο εκδήλωσης μουσικοπαραγωγός και πρόεδρος του Συλλόγου Χρύσα Μάστορα, με όχημα τη μουσική και αφορμή το βιβλίο «Τρελό μου αμαξίδιο» έκανε μια «ευχή» μαζί με τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας και του Ειδικού Σχολείου, μέσα από δράσεις γεμάτες κέφι, φαντασία και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Αυτή η προσπά- θεια είχε στόχο τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να έρθουν σε επαφή με την έννοια της ιδιαιτερότητας και της διαφοροποίησης ώστε να αντιληφθούν ότι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους αλλά ίσοι απέναντι στα δικαιώματα. Οι Χριστουγεννιάτικες κατασκευές που δημιούργη- σαν τα παιδιά διατέθηκαν στο Ειδικό Σχολείο Λαμίας. Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού
 • 7. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 «ΓΕΦΥΡΑ» 7 Τα Χριστούγεννα γιορτάστηκαν και φέτος με χαρά, ανταλλαγή ευχών και συναισθημάτων αγάπης, με την παρουσία των μελών του χορευτικού Συλλόγου Εργατικών Κατοικιών Γαλα- νέϊκων Λαμίας, μονάδων ψυχοκοινω- νικής Αποκατάστασης, συλλόγων και φορέων της πόλης και ατόμων από την γειτονιά. ΜΠΑΖΑΡΔεσμοί Ενδυνάμωση & Δικτύωση Φορέων Ψυχικής Υγείας για Βελτίωση Υπηρεσιών στην Κοινότητα Weeling to help Στις 13/10/2016 τα μέλη και οι θεραπευτές της Δομής Φθιώτιδος βρέθηκαν στην πλατεία Πάρκου στη Λαμία και συμμετείχαν στην μεγαλύτερη αγκαλιά της πόλης στέλνοντας το μήνυμα «Αγκαλιάζουμε την πόλη μας, αγκαλιάζουμε την αναπη- ρία, την ιδιαιτερότητα, τη διαφορετικότητα… τη μοναδικότητα». Στόχος της δρά- σης ήταν η συμβολή όλων των φορέων έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν ανάγκες ατό- μων με αναπηρία και εξασφαλιστεί η αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. Εμείς στα πλαί- σια της διοργάνωσης παρουσιάσαμε την δράση «Ο Μίτος της Συνεργασίας» που είχε σαν στόχο να βιώσουμε όλοι μαζί την αξία της δικτύωσης και της επικοινω- νίας «πλέκοντας τα νήματα της συνεργασίας». Ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Δεσμοί Ενδυνάμωση και Δικτύωση Φορέων Ψυχικής Υγείας για Βελτίωση Υπηρεσιών στην Κοινότητα» με την συμμετοχή των φορέων ΕΚΨ&ΨΥ,ΠΕΨΑΕΕ,ΕΔΡΑ, ΑΚΤΑΙΑ, Π.Ο.ΚοιΣ.Π.Ε. Στην τελετή λήξης του προγράμ- ματος παρουσιάστηκαν οι ιδιαιτερότητες - δυσκολίες - προκλήσεις, το εγχειρίδιο Δικτύωσης και τα σεμινάρια Επιμόρφωσης Στελεχών ΜΚΟ. Η ομάδα δημιουργικής απασχόλησης της Δομής μας συμμετείχε στο φιλανθρωπικό bazzar «Συν στον άνθρωπο» προσφέροντας χριστουγεννιάτικες κατασκευές που δημι- ούργησαν τα μέλη μας. Επίσης συμμετείχαμε στην εκδήλωση του Δήμου Λαμιέων όπου οι παρευρισκόμενοι αγόρασαν χριστουγεν- νιάτικες κατασκευές με ανταλλαγή την προ- σφορά τροφίμων τα οποία δόθηκαν σε άπορες οικογένειες της περιοχής μας.
 • 8. 8 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Θεραπευτείτε με τη δύναμη της… μουσικής! Ημουσική δεν αποτελεί πλέον μόνο μια μορφή ψυχαγωγίας και χαλάρωσης, αλλά κι έναν από τους πιο σύγχρονους τρόπους θεραπείας. Η δύναμή της καταφέρνει να επηρεάσει και να «για- τρέψει» ψυχικές και σωματικές πληγές. Μήπως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να γνωρίσετε τις ευεργετικές επιδράσεις της μουσικής στο πνεύμα και στo σώμα; Η μουσική αποτελεί έναν από τους πιο άμε- σους, κατανοητούς και δημιουργικούς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Έχει την δυνατότητα να επηρεάζει την ψυχολογική μας κατάσταση, να μας εμπνέει και να μας χαλαρώνει. Μας «ταξιδεύει» σε κόσμους μακρινούς, εξάπτει τη φαντασία μας και διεγείρει τα συναισθήματά μας. Όμως, οι ιδιότητές της δεν τελειώνουν εδώ! Οι αρχαίοι μας πρόγονοι μελέτησαν την επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο και ανακάλυψαν τις θεραπευτικές της δυνάμεις, μέσα από ένα πνεύμα επιστημονικό, θέτοντας τις βάσεις της σύγχρονης μουσικοθεραπείας. Οι Έλληνες φιλόσοφοι πίστευ- αν πως η μουσικοθεραπεία βοηθάει την αποκα- τάσταση της διαταραγμένης αρμονίας του σώμα- τος και της ψυχής («νους υγιής εν σώματι υγιή»). Οι Πυθαγόρειοι χρησιμοποιούσαν τη μουσική άλλοτε για να αποκαθιστούν τα πάθη, τις απελπι- σίες και τους δυνατούς πόνους, και άλλοτε για την οργή, τους θυμούς και για κάθε παρέκκλιση της ψυχής που πονά. Ο Δημόκριτος, πάλι, πίστευε πως τα ηχητικά κύματα του αυλού επιδρούν θετι- κά στο πάσχον σημείο, λόγω της δόνησης στους πάσχοντες μυς. Γνωρίζετε ότι… • υπάρχει ένας ξεχωριστός μηχανισμός στον εγκέφαλο ο οποίος διαχωρίζει τη μουσική από τους άλλους ήχους; • ότι, παρόλο που το δεξί είναι το κυρίαρχο ημισφαίριο της μουσικής, η επεξεργασία των δια- φόρων μουσικών στοιχείων πραγματοποιούνται ξεχωριστά στον εγκέφαλο; • ότι ο άνθρωπος διατηρεί την ικανότητά του να αισθάνεται και να απολαμβάνει τη μουσική πέρα από τις όποιες εγκεφαλικές βλάβες; Τι εννοούμε όμως με τον όρο μουσικοθερα- πεία; Με τη μέθοδο της μουσικοθεραπείας γίνεται χρήση της μουσικής, αλλά και των μουσικών οργάνων για την επαναφορά, τη διατήρηση και τη βελτίωση της ψυχικής κατάστασης του ατόμου. Χρησιμοποιείται, κυρίως, για να βοηθήσει στη θεραπεία διαφόρων παθήσεων ή και συχνά ως εναλλακτική ψυχοθεραπεία, καθότι η μουσική επηρεάζει με μοναδικό τρόπο ολιστικά τον άνθρωπο (νου και σώμα). Σκοπός της είναι η χρη- σιμοποίηση οποιασδήποτε μουσικής δραστηριό- τητας προκειμένου να ενισχύσει τη θεραπεία και να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Με τον όρο μουσική δραστηριότητα εννοούμε τη συνοδεία με όργανα, τη δημιουργία στίχων πάνω σε ένα ήδη υπάρχον μουσικό θέμα, τον αυτοσχεδιασμό με μικρά κρουστά, την ακρόαση μουσικής σε συν- δυασμό με χαλαρωτικές ασκήσεις, την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε συγκεκριμένους στίχους ή και την εκμάθηση ενός οργάνου. Η μουσική, λοιπόν, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει τόσο τα μεμονωμένα μουσικά στοιχεία όσο και τις περί- πλοκες συνθέσεις, από την απόλυτη σιωπή ως και τους εσωτερικούς ήχους του ανθρώπινου σώμα- τος. Ποιοι μηχανισμοί εμπλέκονται στη θεραπευ- τική διαδικασία της μουσικής; Το μεταιχμιακό σύστημα, που σχετίζεται με τις συναισθηματικές αντιδράσεις του ανθρώπου πάνω στη μουσική. Ο εγκεφαλικός φλοιός που έχει σχέση με την ικανότητα της μουσικής να προκαλεί φαντασία, σκέψεις, συνειρμούς και εικόνες. Ο θάλαμος που έχει σχέση με την ιδιότητα του ρυθμού της μουσικής να συντονίζει τους εσωτερι- κούς ρυθμούς στο σώμα. Ο ήχος ως αυτόματο ερέθισμα στα περιφερει- ακά και επιδερμικά νεύρα. Η πνευματικότητα και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που παρουσιάζονται στο ομαδικό τραγούδι συμβάλλουν, επίσης, στη διασφάλιση της υγείας. Η μουσικοθεραπεία δεν σχετίζεται με τη διδασκαλία της μουσικής, από την στιγμή που δεν στοχεύει στην ανάπτυξη μουσικών αποτελε- σμάτων. Εφαρμογές της μουσικοθεραπείας Η μουσικοθεραπεία έχει απεριόριστες δυνα- τότητες εφαρμογής γύρω από το πεδίο της αγω- γής και της υγείας. Οι εφαρμογές της πραγματο- ποιούνται από ειδικούς γιατρούς ύστερα από διε- ξοδική μελέτη της προσωπικότητας του ατόμου σε σχέση με τις μουσικές και ηχητικές δυνατότη- τες που παρουσιάζονται. Χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλων των ειδών τις ψυχικές και σωματικές παθήσεις, σαν μέσο που υποβοηθά την έκφραση, την επικοινωνία, τη δημιουργία και την ψυχική κατάσταση του ατό- μου. Οι τεχνικές της χρησιμοποιούνται και για την προληπτική αλλά και για τη θεραπευτική διαδικα- σία. Η προληπτική μουσικοθεραπεία κάνει χρήση της μουσικής για την πρόληψη της εκδήλωσης σωματικών, ψυχικών, νοητικών και κοινωνικών προβλημάτων. Είναι κατάλληλη κυρίως για τις ομάδες του μαθητικού πληθυσμού αφού δημιουργεί ένα χωροπλαίσιο μέσα στο οποίο ο μαθητής νιώθει ασφάλεια, έμπνευση, αποδοχή, αγάπη και ενθάρ- ρυνση, ώστε μέσα από τους μουσικο-ηχητικούς συμβολισμούς να κάνει συσχετισμούς με τις εσώ- τερες του εμπειρίες για να τις συνειδητοποιήσει και να τις εκφράσει. Ακόμη, η θεραπευτική μουσικοθεραπεία χρη- σιμοποιεί τη μουσική για να θεραπεύσει κάποιες παθήσεις ύστερα από προσεκτική διαδικασία ανί- χνευσης, διάγνωσης και προετοιμασία του θερα- πευτικού προγράμματος. Μουσική & αισιόδοξη σκέψη Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να σημειώ- σουμε ότι η μουσικοθεραπεία δεν σχετίζεται με τη διδασκαλία της μουσικής, από την στιγμή που δεν στοχεύει στην ανάπτυξη μουσικών αποτελεσμάτων. Στόχοι της μουσικοθεραπείας στην ιατρική είναι η αντιμετώπιση του πόνου, η αντιμετώπιση του ψυχο- σωματικού στρες, η βοήθεια της μητέρας πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του τοκετού, η χρήση στις μονάδες πρόωρων νεογνών, η βοήθεια στη μετεγ- χειρητική ανάρρωση, η ανακουφιστική θεραπεία καρκινοπαθών, οι εφαρμογές σε μονάδες εντατικής θεραπείας καρδιοπαθών, οι εφαρμογές στη νόσο Αλτσχάιμερ, η αντιμετώπιση της κατάθλιψης και η βελτίωση της επικοινωνίας ψυχιατρικών ασθενών. Οπωσδήποτε, γενικός στόχος της μουσικοθεραπείας είναι η αύξηση της αισιόδοξης σκέψης στα προβλή- ματα της ζωής, στοιχεία που συμβάλλουν στην ενί- σχυση του ανοσοβιολογικού συστήματος. Στη μουσικοθεραπεία η μουσική δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά το μέσο της επικοινωνίας. Γι’ αυτό το λόγο, η μουσική είναι απλή κι απέριττη, με ζεστό και θαλπερό χαρακτήρα, αλλά ανοιχτή σε αλλαγές και μετατροπές. Ο μουσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί το μουσικό αυτοσχεδιασμό για να συνυπάρξει με το θεραπευόμενο και φροντίζει ώστε η μουσική του να συμπληρώνει αλλά και να σχολιάζει αυτή του ασθενή. Τεχνικές μουσικοθεραπείας «Δεκτικές» μέθοδοι: βασίζονται στη μουσική ακρόαση. «Ενεργητικές» μέθοδοι: βασίζονται στη μουσική ή ηχητική δημιουργία. Οι τεχνικές αυτές συνδυάζονται τις περισσότερες φορές με κίνηση, χορό, εικαστικές τέχνες και θεατρι- κό παιχνίδι. Πηγή: Natura nrg Της Λίλης Γράψα, ψυχολόγου
 • 9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 «ΓΕΦΥΡΑ» 9 Τα παραμύθια είναι κάτι περισ- σότερο από αληθινά. Όχι επει- δή μας λένε πως οι δράκοι υπάρχουν, μα επειδή μας λένε πως οι δράκοι μπορούν να νικηθούν… Το παραμύθι όπως το ακούσαμε όλοι από μαμά, γιαγιά, θεία, δασκάλα δεν είναι μόνο μια φτιαχτή ιστορία που δημιουργήθηκε για σκοπούς ψυχαγω- γίας. Αποτελεί μια τεχνητά καμωμένη διήγηση που στόχο έχει τη μετάδοση κάποιων μηνυμάτων, την καλλιέργεια στάσεων, την ανάπτυξη τρόπων σκέ- ψης και την οριοθέτηση συμπεριφο- ρών. Το παραμύθι είναι μια πανανθρώ- πινη ανάγκη του ανθρώπου να εκφρά- σει με έναν λόγο συμβολικό τις επιθυ- μίες του, τους φόβους, τις ελπίδες, τα πάθη, τα όνειρα, τα άγχη του για τη ζωή του. Είναι μια προσπάθεια να δια- πραγματευτεί όλα αυτά που τον απα- σχολούν και να τα μοιραστεί με την κοινότητα. Βοηθάει τον άνθρωπο να ωριμάσει, να προετοιμαστεί για τις μικρές και μεγάλες αλλαγές στη ζωή του, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να τον διασκεδάσει. Ανέκαθεν οι λαοί μετέδιδαν τους κανόνες, την ηθική και τις αξίες της κοι- νωνίας τους με τη βοήθεια των παρα- μυθιών, τα οποία ήταν αρχικά μια αφήγηση για μεγάλους (και μάλιστα για τη διασκέδαση των μεγάλων) και αργότερα, ουσιαστικά κρατώντας το ίδιο περιεχόμενο, έγιναν διήγηση και ιστορία για παιδιά. Τα παραμύθια πάντα επηρέαζαν τους ανθρώπους. Εκτός, όμως από τη θέση τους στα ήθη, τα έθιμα και στις μνήμες μικρών και μεγάλων, τα παρα- μύθια έχουν σημαντική θέση και στη σύγχρονη ψυχοθεραπεία, η οποία τα χρησιμοποιεί με εύστοχο τρόπο, προ- κειμένου να πετύχει μείωση των προ- βλημάτων μέσα σε λίγες συνεδρίες. Και δεν είναι τυχαίο, τελικά, ότι το «παραμύθι» ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα «παραμυθούμαι» που σημαίνει δίνω θάρρος, καταπραΰνω το σωματικό ή ψυχικό πόνο κάποιου με λόγια ή με πράξεις. Ζωή σαν παραμύθι Και αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές είναι γιατί τα’ ακούς γλυκό- τερα, και η φρίκη δεν κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή, γιατί είναι αμίλητη και προχωράει (Γιώργος Σεφέρης) Γιατί αγαπάμε τα παραμύθια ακόμη και ως ενήλικες; Ένας λόγος είναι ότι βαθιά μέσα μας γνωρίζουμε ότι τα παραμύθια έχουν συνδέσεις με την πραγματική ζωή. Συχνά μέσα σε παρα- μύθια αισθανόμαστε ότι υπάρχει σύγκρουση και δυσκολία που πρέπει να ξεπεραστεί. Γνωρίζουμε ότι απαιτεί- ται μεγαλείο από τον ήρωα. Έτσι συμ- βαίνει και στη ζωή: είναι γεμάτη από ένταση που ζητάει επίλυση. Υπάρχει σύγκρουση, πόνος, ταλαιπωρία, αδι- κία. Επίσης η ζωή είναι γεμάτη εκπλή- ξεις. Έτσι και στα παραμύθια, η πλοκή περιλαμβάνει αγώνα, ήττα, αποτυχία. Αφορά στην εκμάθηση της επιμονής μέσω της δοκιμασίας. Στα παραμύθια υπάρχουν οι ξεκά- θαροι καλοί, οι ξεκάθαρα κακοί, ζώα με μαγικές ικανότητες, ραδιούργοι μάγοι, γίγαντες που τρώνε παιδιά, μαγικά φυτά και μαντζούνια, άνθρω- ποι μεταμορφωμένοι σε τέρατα ή ζώα, δίνοντας την ευκαιρία να ταυτιστεί κανείς ή να κάνει τις προβολές του σε διάφορους ήρωες ή καταστάσεις. Μέσα από τα παραμύθια μπορούν να εξερευνηθούν και να έρθουν στην επι- φάνεια, εξαιρετικά τραυματικά γεγονό- τα, όπως για παράδειγμα στον «Κοντο- ρεβυθούλη» που το μικρό παιδί φέρ- νει τη λύτρωση γλιτώνοντας από το γίγαντα που έτρωγε παιδιά, δίνοντας ξεκάθαρα στοιχεία παιδικής κακοποίη- σης ή στο παραμύθι «Χάνσελ και Γκρέ- τελ» η σχέση των παιδιών με δυο κακοποιητικούς γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους μόνα στο δάσος ή ακόμη και η φιγούρα της «Κοκκινο- σκουφίτσας» που την κυνηγά ο κακός λύκος. Μέσα στον παραμυθένιο κόσμο που είναι γεμάτος με μεταφορικές έννοιες, μπορεί κανείς να δώσει άλλο νόημα σε κάθε χαρακτήρα βιώνοντας εξαιρετικά τραυματικές καταστάσεις, κρατώντας όμως μια ασφαλή συναι- σθηματική απόσταση από το γεγονός αυτό. Δεν είναι τυχαίο που στα παρα- μύθια υπάρχουν τόσοι κακοί. Το καλό και το κακό είναι σύμβολα που υπάρ- χουν μέσα μας και στον κόσμο που ζούμε κι είναι ευκαιρία για ταύτιση, λήψη αποφάσεων κι εσωτερική εξέλι- ξη… Τι κάνει έναν άνθρωπο να μεταλ- λαχθεί σε άκαρδο τέρας; Ίσως ο πόνος; Ποιος μπορεί να τον μεταμορφώσει και πάλι σε άνθρωπο; Ένα φιλί ίσως κι η γαλήνη μαζί με την επούλωση που φέρνει η αγάπη. Σε κάθε παραμυθένιο τέλος κυριαρχεί η αγάπη κι ο στόχος είναι πάντα αυτός… Γιατί τελικά, όσο σκληρό κι αν είναι το παραμύθι, δεν είναι τυχαίο το ότι στο τέλος, οι ήρωες πάντα τα καταφέρ- νουν κι ότι κι αν γίνει όλοι ξέρουμε πως… «Ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!» Παιδί και Θεραπευτικό παραμύθι Όπως ξέρουμε όλοι, τα λόγια μας συνήθως δεν επαρκούν για να καταφέ- ρουμε αλλαγές στην συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών. Όταν για παράδειγμα ένα παιδί δεν συμπεριφέρεται καλά, συνή- θως με τις υποδείξεις μας το προτρέ- πουμε να αλλάξει. Βλέπουμε διαφορά στη συμπεριφορά του; Μάλλον όχι. Τα μικρά παιδιά που δαγκώνουν ή που τσακώνονται με άλλα παιδιά ακούνε όλη την ώρα ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτό που τους λέμε κι έτσι είναι συνήθως άδικος κόπος το να προσπαθούμε να τα πείσουμε με τα επιχειρήματά μας. Αντίστοιχα, το παιδί που ζηλεύει το αδελφάκι του, ακούει ότι δεν πρέπει να ζηλεύει, αλλά να αγαπάει το μωρό και ότι η μαμά αγαπάει και τα δύο. Με πόσα επιχειρήματα προσπαθούμε επί- σης να καθησυχάσουμε το φοβισμένο παιδί, λέγοντας: «Δεν υπάρχει τίποτα για να φοβάσαι εδώ». Άλλες φορές πάλι, μπορεί και να το μαλώσουμε, για να το καταφέρουμε να κάνει αυτό που θέλουμε, νομίζοντας ότι θα το βοηθή- σουμε να δυναμώσει, αλλά εις μάτην… Ακόμη, υπάρχουν πολλές καταστά- σεις για τις οποίες δεν μπορεί να μιλή- σει ένα παιδί. Ίσως είναι οδυνηρές, ίσως ντρέπεται, ίσως νομίζει ότι δεν πρόκειται να το καταλάβουμε έτσι και αλλιώς, όπως για παράδειγμα όταν το κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά στο σχο- λείο ή όταν κακοποιείται. Πολύ σημαντικό είναι ότι σε ένα παραμύθι μπορούμε να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να νικήσει! Ό,τι βιώνει ένα παιδί στη φαντασία είναι σχεδόν αλη- θινό! Μέσα στο παραμύθι μπορεί να εκδικηθεί τα κακά παιδιά, απελευθε- ρώνοντας τα τέρατα από το ντουλάπι για να τους κάνουν ό,τι θέλει. Αυτό ανακουφίζει πολύ, και δημιουργεί χώρο για διαφορετική, εποικοδομητι- κή συμπεριφορά, καθώς στη φαντασία όλα επιτρέπονται! Έτσι μπορεί ένα παιδί να ολοκλη- ρώσει μόνο του το παραμύθι, να σκε- φτεί το ίδιο την κατάληξη, να φαντα- στεί τι θα του κάνουν τα τέρατα… Δεν χρειάζεται πάντα να περιέχει έτοιμες συμβουλές ή λύσεις. Το παιδί ασυνεί- δητα γνωρίζει τι ανάγκη έχει, τι είναι καλό για τον εαυτό του τη δεδομένη στιγμή και ο εσωτερικός θεραπευτής που βρίσκεται μέσα του θα πάρει ό,τι χρειαστεί για να κάνει τη δουλειά του. Τι προσφέρουν τα θεραπευτικά παραμύθια Το παραμύθι βοηθάει το παιδί να αποκτά πρόσβαση στη δική του ανεκ- μετάλλευτη γνώση, στα δικά του ασυ- νείδητα υποστηρικτικά μέσα, ώστε να γίνει η συμπεριφορά του πιο εποικο- δομητική και αυτο-δυναμωτική. Οι θεραπευτικές ιστορίες προσφέ- ρουν καινούρια δεδομένα, καινούρια συναισθήματα και εμπειρίες. Μπορεί το παιδί έτσι να βιώνει μια καινούρια πραγματικότητα, όπου υπάρχει κατα- νόηση και αναγνώριση για τα συναι- σθήματά του και που είναι ασφαλής και ελκυστική. Πολλές φορές ένα παραμύθι περιέ- χει τη θετική συμβουλή ότι το παιδί ξέρει να βρει μόνο του τη λύση: «Το πανθηράκι ήταν τόσο έξυπνο, ώστε βρήκε μια λύση». Επίσης, τα παραμύθια είναι το μέσο αυτό που βοηθάει στο να αναπτυχθεί η φαντασία του παιδιού και να βάλει χρώμα και ζωή σε αυτά που ακούει. Το παραμύθι δεν περιορίζει, αλλά ενθαρ- ρύνει τη δημιουργία εικόνων κι ενός κόσμου που πολλές φορές ένα παιδί, όταν είναι συναισθηματικά πιεσμένο, αναζητά να καταφύγει για να χαλαρώ- σει και να πάρει δυνάμεις. Χρησιμοποιούμε, λοιπόν, τα παρα- μύθια για το βάθος και το αποτέλεσμά τους και δεν υπάρχει καλύτερο μέσο να μας μεταφέρει με ασφάλεια εκεί που θέλουμε … όσο ένα ωραίο, ίσως τρο- μακτικό, μα σίγουρα χαλαρωτικό παραμύθι, που ως στόχο έχει την εσω- τερική κάθαρση του πρωταγωνιστή… Πηγή: Natura Nrg Τα παραμύθια… θεραπεύουν! Της Λίλης Γράψα, ψυχολόγου
 • 11. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 «ΓΕΦΥΡΑ» 11 Ζούσε κάποτε μια θνητή, κόρη μιας συνη- θισμένης οικογένειας με τρία παιδιά, που την έλεγαν Ψυχή. ΄Ηταν τόσο πολύ όμορφη, που απόόλαταμέρητουκόσμουέρχοντανγιανατην επισκεφτούν και να θαυμάσουν την ομορφιά της. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο, να την τιμούν περισσότερο και από τη Θεά Αφροδίτη. Η Αφροδίτη όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, διέ- ταξε τον Έρωτα να δηλητηριάσει τις ψυχές των ανδρών, ώστε να μην επιθυμούν την Ψυχή. Ωστόσο όμως, στρέφοντας κατά λάθος το βέλος προς τον εαυτό του, την ερωτεύτηκε και ο ίδιος. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, οι γονείς της Ψυχής άρχισαν να ανησυχούν από την έλλειψη μνη- στήρων και υποψιαζόμενοι ότι κάποιος θεός είχε αναμιχθεί, αποφάσισαν να ζητήσουν χρησμό. Στους Δελφούς, ο Απόλλων με την καθοδήγηση του Έρωτα έδωσε το χρησμό. «Η Ψυχή δεν προορίζεται να γίνει γυναίκα κανε- νός θνητού. Ο σύζυγός της την περιμένει στην κορυ- φή ενός βουνού και είναι ένα αποκρουστικό τέρας, που κανείς, ούτε θνητός ούτε αθάνατος δεν μπορεί να του αντισταθεί». Αν και η θλίψη έπεσε βαριά μέσα στην οικογέ- νεια, ωστόσο αποφάσισαν να προχωρήσουν στις διαδικασίες του γάμου με το τέρας. Ο γάμος έγινε αλλά η Ψυχή δεν μπορούσε να δει το σύζυγό της, αφού εκείνος εμφανιζόταν μόνο βράδυ και πάντα μέσα στο σκοτάδι. ΄Όμως ήταν τόσο τρυφερός και καλόκαρδος που η Ψυχή κατά- λαβε πως δεν ήταν δυνατόν να είναι ένα αποκρου- στικό τέρας, αλλά αυτός που επιθυμούσε για σύζυγο σε όλη της τη ζωή. Αν και περνούσαν πολύ όμορφα μαζί, εξακο- λουθούσε να προβληματίζεται, που δεν τον είχε δει ακόμη. Κάποτε, η Ψυχή αποφάσισε να επισκεφτεί το πατρικό της. Οι αδελφές της ζηλεύοντας την ευτυχία της Ψυχής, την έπεισαν πως όχι μόνο θα ήταν ένα τέρας αλλά και ότι στο τέλος θα την σκότωνε επίσης και ότι το καλλίτερο που είχε να κάνει ήταν να τον σκοτώσει εκείνη πρώτη. ‘Όταν η Ψυχή γύρισε στο παλάτι της, το ίδιο βράδυ και καθώς ο σύζυγός της είχε αποκοιμηθεί, πήρε ένα λυχνάρι και ένα μαχαίρι, αποφασισμένη να τον σκοτώσει. ‘Όταν το λυχνάρι φώτισε το πρόσωπο του πανέ- μορφου θεού Έρωτα, η Ψυχή σάστισε τόσο πολύ που το λυχνάρι έγειρε και το καυτό λάδι έπεσε πάνω στον Έρωτα, που ξυπνώντας από τον πόνο, πέταξε μακριά από την Ψυχή λέγοντάς της πως η καχυπο- ψία της σκότωσε την αγάπη τους και πως δεν θα μπορούσαν πλέον να είναι μαζί, αφού αυτή που ήταν μια θνητή, είδε το πρόσωπο ενός θεού. Μάταια η Ψυχή περιπλανιόταν και αναζητούσε τον Έρωτα . Η καρδιά της ήταν γεμάτη θλίψη. Κάπο- τε βρέθηκε στο ναό της θεάς Δήμητρας που συγκι- νημένη από την ιστορία της, της πρότεινε να παρα- καλέσει τη θεά Αφροδίτη, να της επιτρέψει να δει τον αγαπημένο της. Η Αφροδίτη είχε φυλακίσει τον Έρωτα μέχρι να ξεχάσει την Ψυχή και να επουλωθούν τα τραύματά του από το λάδι. Είπε στην Ψυχή ότι θα της επέτρε- πε να τον δει, αν περνούσε με επιτυχία τρεις δοκιμα- σίες. Στις δύο πρώτες δοκιμασίες, η Ψυχή τα κατάφε- ρε, η τρίτη όμως απαιτούσε να κατέβει στον Άδη και να της φέρει το κουτί της Περσεφόνης. Το κουτί αυτό περιείχε το μαγικό ελιξήριο της ομορφιάς και η Ψυχή απαγορευόταν να το ανοίξει. Η Ψυχή πήρε το κουτί αλλά δεν άντεξε στον πει- ρασμό να ανοίξει το κουτί και να πάρει λίγο από το ελιξήριο για τον εαυτό της. Το κουτί όμως δεν περι- είχε κανένα ελιξήριο αλλά το Μορφέα, που την έριξε αμέσως σε βαθύ ύπνο. ‘Όταν ο΄Έρωτας έμαθε τι έπαθε η αγαπημένη του, δραπέτευσε από το παλάτι της θεάς Αφροδίτης και πετώντας στον Όλυμπο, παρακάλεσε τον Δία να σώσει την Ψυχή. Ο Δίας συγκινημένος από τη βαθιά αγάπη του θεού Έρωτα, έκανε αθάνατη την Ψυχή, επι- τρέποντας στο ερωτευμένο ζευγάρι να ενωθεί μαζί για πάντα. Ένα παραμύθι… Ο μύθος του Έρωτα και της Ψυχής Ταξίδι στις Βρυξέλες Μέλος του Οικοτροφείου με συνοδεία θεραπευτή ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην εκδή- λωση του Ευρωπαϊκού Forum Αναπηρίας για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, όπου γι αυτή την χρονιά ήταν αφιερωμένη στο να προβάλει και να προωθήσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ακούστηκαν παραδείγματα για το πώς εφαρμόζεται η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών. Έγινε ανταλλαγή απόψεων από πολλές χώρες και βραβεύτηκε η πόλη που είναι περισσότερο προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία για το 2016 (Chester in North- west). Τα μέλη μας γράφουν για το ταξίδι... Από την Ομάδα βιβλίου Ηεμπειρία μου ήταν πολύ μεγάλη και ωραία στις Βρυξέλλες αεροπορικώς. Ταξιδέψαμε με το τρένο και μετά από λίγες ώρες φτάσαμε στο αερο- δρόμιο. Εκεί μείναμε λίγες ώρες ώσπου ανεβήκαμε στο αεροπλάνο και πετάξαμε αεροπορικώς για τις Βρυξέλ- λες. Στο αεροπλάνο πήγαμε πολύ ωραία. Πρώτα μας δώσανε φαγητό, γλυκό, πορτοκαλάδα και καφέ πολύ ωραία. Από ψηλά βλέπαμε την Αθήνα και άλλες πόλεις, και την Γερμανία και τις Βρυξέλλες. Όταν φτά- σαμε ήταν πολύ ωραία εντυπωσιαστήκαμε πολύ μέσα στο αεροδρόμιο. Πήγαμε με ταξί στο ξενοδοχείο όπου μείναμε και το πρωί αφού πήραμε πρωινό με πολλά αιδέσματα πήγαμε στην Κομισιόν , σαν εκπρόσωποι της Ε.Κ.Ψ. στην εκδήλωση του Ευρωπαικού Φόρουμ Αναπηρίας για την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με ανα- πηρία. Ακούσαμε πολλά ωραία πράγματα, πήγαμε το βράδυ στο δείπνο που έδωσαν σε ωραίο ξενοδοχείο, με πολύ ωραία φαγητά, περάσαμε πολύ ωραία. Όταν τελείωσα η εκδήλωση πήγαμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης είδαμε πολλά όμορφα κτίρια στολισμένα με πολλά φώτα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο , τη φάτνη, ψωνίσαμε. Πήγαμε στο αεροδρόμιο και επιστρέψαμε στην Αθήνα και από εκεί στη Λαμία κατενθουσιασμέ- νοι. Αυτό το ταξίδι θα μείνει γραμμένο στη μνήμη μου για όλη μου τη ζωή. Ήταν μια ωραία και ευχάριστη εμπειρία. Ξ.Λ.
 • 12. 12 «ΓΕΦΥΡΑ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Συντακτική Ομάδα: Μητσοπούλου Βασιλική Μπέκιου Σταυρούλα Επίσης συμμετείχαν: Αργυροπούλου Ευαγγελία Λιάντζα Ξανθή Ξηρομερίτη Αγγελική Τζανέτου Βάσια Λένε ότι τα παιδιά που βιώ- νουν έντονα τα συναισθή- ματα αγάπης και αποδοχής στο οικογενειακό περιβάλλον διαμορ- φώνουν έναν υγιή χαρακτήρα που θα πλημμυρίζεται από όμορφες αναμνήσεις κατά την ενηλικίωσή τους. Παρόλο που από προσωπική εμπειρία είναι λίγα αυτά που θυμό- μαστε από τα χρόνια που υπήρξαμε οι ίδιοι παιδιά, σαν γονείς / αδέρφια / φίλοι θέλουμε το μικρό αθώο πλά- σμα που μεγαλώνει μαζί μας να έχει όσο το περισσότερο ευτυχισμένες στιγμές χαραγμένες στη μνήμη του. Την ιδέα αυτή μπορούμε να κάνουμε πράξη στο πλαίσιο μίας σχέσης εμπιστοσύνης με το παιδί όπου πρωταρχικό μέλημά μας είναι να του παρέχουμε καθημερινά και έμπρακτα την ασφάλεια και σημασία που χρειάζεται αφιερώνοντάς του χρόνο για παιχνίδια και συζητήσεις. Σημασία δεν έχουν για τα παιδιά τα υλικά αγαθά που τους προσφέρεις μέσα από τη δουλειά σου, αλλά ο χρόνος που τους στερείς από τη μεταξύ σας ώρα για σκανταλιές. Οι αγκαλιές και τα χάδια ακόμη δεν πρέπει να λείπουν από το πλάνο της ευτυχισμένης τους ζωής. Πέρα από σύμβολο αγάπης που αποτε- λούν, προσφέρουν τρυφερότητα, προστασία και επιβεβαίωση με το λόγο να μπαίνει σε δεύτερη θέση. Μόνο λόγια ενθάρρυνσης κι αγάπης άλλωστε θέλουν να ακούν ώστε να αποκτήσουν την αίσθηση της αυτα- ξίας τους και να προσπαθούν να γίνονται ολοένα καλύτερα για να σε εντυπωσιάζουν. Ακόμη, πολλοί γονείς σήμερα ξεχνάνε -άθελά τους- να σκεφτούν την εικόνα που δημιουργούν στα παιδιά τους για το γάμο και την οικογένεια. Το να πλάσουμε ένα όμορφο πρότυπο οικογενειακής κατάστασης με σεβασμό και αγάπη που θα έχουν πάντα στο νου και πρόκειται να βασιστούν σε αυτό κατά την ενήλικη ζωή τους, θα έπρε- πε να αποτελεί στόχο για όλους τους σύγχρονους γονείς. Ακόμη και οι «αναγκαστικές» κυριακάτικες συγκε- ντρώσεις ή τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια με θείους και παππούδες αφήνουν ένα πολύ γλυκό άρωμα στις παιδικές τους αναμνήσεις – και πολλές στιγμές γκρίνιας βέβαια στους γονείς. Ας διατηρήσουμε όμως και λίγο τις παραδόσεις. Ποτέ δεν έβλαψε κανέναν η πολλή αγάπη (και οι πολ- λοί κουραμπιέδες) της γιαγιάς, ούτε όμως οι τσιρίδες του ξαδέρφου μας όταν του κρύψαμε το δώρο που του έφερε ο Άη Βασίλης επειδή ήταν καλύτερο από το δικό μας. Ας γεμί- σουμε την επόμενη χρονιά με όμορφες αναμνήσεις! Γλυκό άρωμα στις παιδικές τους αναμνήσεις ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΙΟ, ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ, ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Το Οικοτροφείο «Γλαύκος» ευχαριστεί το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Λαμίας, καθώς και τον Σύλλογο «Δώσε Ζωή» για την προσφορά αίματος σε ασθενή μας. *** Επίσης ευχαριστεί τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για την φρο- ντίδα που παρείχαν σε ασθενή μας. Τα μέλη και οι θεραπευτές του Οικοτροφείου Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου. Είναι οι γιοι και οι κόρες της λαχτάρας της ζωής για τη ζωή. Δημιουργούνται διαμέσου εσένα, αλλά όχι από σένα κι αν και βρίσκονται μαζί σου δεν σου ανήκουν. Μπορείς να τους δώσεις την αγάπη σου, αλλά όχι τις σκέψεις σου. Αφού ιδέες έχουν δικές τους. Χαλίλ Γκιμπράν Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τοπικά μέσα πληροφόρησης συνεργάτες της δομής μας αρθρογραφούν στο ειδησεογραφικό portal: lamiotis.gr “ “