Greece country report final layout mhe

Greece country report final layout mhe

MAPPING & UNDERSTANDING
EXCLUSION IN EUROPE
11
ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Η παρούσα έκθεση με τίτλο: «Χαρτογράφηση και Κατανόηση του Αποκλεισμού στην Ευρώπη (Mapping and Un-
derstanding Exclusion in Europe): Ιδρυματικές, αναγκαστικές και παρεχόμενες στην κοινότητα υπηρεσίες και
πρακτικές σε όλη την Ευρώπη» είναι μια νέα, διευρυμένη έκδοση της έκθεσης του 2012 για τη Χαρτογράφηση
του Αποκλεισμού στην Ψυχική Υγεία που δημοσιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ψυχική Υγεία
“Mental Health Europe”. Η έκθεση συντάχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Κεντ (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Mental
Health Europe με τη βοήθεια των μελών της και συνεργαζόμενων οργανώσεων, καθώς και με την υποστήριξη της
Πρωτοβουλίας “Ανοιχτή Κοινωνία στην Ψυχική Υγεία” και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ισότητα
των Δικαιωμάτων και την Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη. Η έκθεση έχει ως στόχο να αποτυπώσει επικαιροποιημένες
και πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με νόμους των ευρωπαϊκών χωρών για την ψυχική υγεία, τη χρήση
της ακούσιας ή αναγκαστικής νοσηλείας και θεραπείας, την πρακτική της απομόνωσης και του προστατευτικού
κλινοστατισμού/καθήλωσης, καθώς και αναδυόμενα ζητήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Ευρώπη.
Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης των συστημάτων ψυχικής υγείας σε όλη την Ευρώπη, η έκθεση ρίχνει, επίσης,
φως στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και
αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές αναπηρίες. Σήμερα, η προσοχή μας εστιάζει ιδιαίτερα σε ιστορίες ανθρώπων που
έχουν βιώσει την ιδρυματοποίηση και τις κατασταλτικές πρακτικές στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, με την ελπίδα ότι
οι ιστορίες αυτές θα συμβάλουν σε μια πιο βαθιά κατανόηση του αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά
μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
Ηέκθεσηδείχνειότιενώηκατάστασηπουπεριγραφόταντο2012έχειαλλάξεικάπως,υπάρχειακόμαέναςσημαντικός
αριθμός ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που ζουν σε ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη και έχουν ανάγκη από
υπηρεσίες που παρέχονται στην κοινότητα. Αν και έχουν πραγματοποιηθεί μεταρρυθμίσεις, υπάρχουν ακόμη
σημαντικάεμπόδια,όπωςηκακήσυνεργασίαμεταξύτωνυγειονομικώναρχώνκαικοινωνικώνυπηρεσιών,ηέλλειψη
παρεχόμενων υπηρεσιών στην κοινότητα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, η δια-ιδρυματοποίηση και η
λιτότητα. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, η αποϊδρυματοποίηση περιγράφεται ως ένα θέμα που αφορά κυρίως την
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, υπάρχουν ιδρύματα και σε πολλές δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης
της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και της Γερμανίας, όπου εξακολουθούν
να ζουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας, μια κατάσταση στην οποία δεν έχει σημειωθεί
σημαντική πρόοδος. . Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η εφαρμογή των προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης
που χρηματοδοτεί η ΕΕ ήταν αργή και υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με τα πραγματικά αποτελέσματα
αυτών των προγραμμάτων που αφορούσαν σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.
Οι προσωπικές μαρτυρίες που είχαν την καλοσύνη να μοιραστούν τα άτομα που έζησαν την εμπειρία των
αναγκαστικών μέτρων και που συλλέχθηκαν για τις ανάγκες αυτής της έκθεσης δείχνουν ότι η ακούσια νοσηλεία
και θεραπεία μπορεί να έχει μακροχρόνιες και καταστροφικές επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων. Η έλλειψη
πληροφόρησης πριν και κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, οι κακές φυσικές συνθήκες, η αναγκαστική φαρμακευτική
αγωγή με σοβαρές παρενέργειες, η απουσία νομικής συνδρομής, η σωματική και συναισθηματική βλάβη,
η κοινωνική και σωματική απομόνωση και στιγματισμός, όλα τονίζονται στις προσωπικές μαρτυρίες πρώην
χρηστών υπηρεσιών και «επιζώντων» της ψυχιατρικής (Ο όρος survivors of psychiatry αναφέρεται σε μια κίνηση
συλλογικοτήτων χρηστών στην Ευρώπη και βάζει την διάσταση της «κακοποίησης» που σε κάποιες περιπτώσεις
έχουν βιώσει από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας) .
Στην προηγούμενη έκθεση «Χαρτογράφηση του Αποκλεισμού» του 2012, αρκετές χώρες σχεδίαζαν ή εφάρμοζαν
προοδευτικές – και πολλά υποσχόμενες - μεταρρυθμίσεις σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ωστόσο,
από τότε μέχρι σήμερα που δημοσιεύεται η νέα έκθεση διαπιστώθηκε ότι μερικές μόνο χώρες έχουν πράγματι
αλλάξει τους σχετικούς νόμους και η πρακτική εφαρμογή της υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων παραμένει το
ζητούμενο σχεδόν παντού. Συνολικά, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην έκθεση αυτή αποδεικνύουν ότι τα
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικές
αναπηρίες, τόσο εντός όσο και εκτός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν
σημαντικό αντικείμενο προβληματισμού.
2 2
ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ
Με βάση την έκθεση, γίνονται οι ακόλουθες συστάσεις:
1.	 Τα κράτη που δεν το έχουν κάνει ακόμη, συνιστάται να
υιοθετήσουν ολιστικές στρατηγικές αποϊδρυματοποίησης σε
συνεργασία με τις οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα άτομα
με προβλήματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες
και άλλους σχετικούς φορείς. Προτείνεται οι στρατηγικές αυτές
να αναπτύσσονται με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα
, και εμπλέκοντας όλα τα σχετικά υπουργεία και τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας και
της απασχόλησης. Επιπλέον, συνιστάται να έχουν εξασφαλιστεί
επαρκείς επενδύσεις για την εφαρμογή των στρατηγικών αυτών
ώστε να είναι βιώσιμη η στήριξη και οι υπηρεσίες που παρέχονται
στην κοινότητα προσανατολισμένες στην ανάρρωση και
συμβατές με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
2.	 Προκειμένου να οι κατασταλτικές και εξαναγκαστικές
πρακτικές στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τα ευρωπαϊκά κράτη θα
πρέπει:
-	 Να υιοθετήσουν πολιτικές που στοχεύουν να μειώσουν
άμεσα τις κατασταλτικές και εξαναγκαστικές πρακτικές στις
υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τελικά να εξαλείψουν παντελώς
τέτοιες πρακτικές, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα..
Οι πολιτικές και οι πρακτικές θα πρέπει, επίσης, να εστιάζουν
στο: να πληροφορούν τα άτομα και τις οικογένειές τους σχετικά
τα δικαιώματά τους και την υγεία τους, να βελτιώνουν την
επικοινωνία μεταξύ της κοινότητας και των θεραπευτικών
ομάδων στα νοσοκομεία, να βάλουν ως στόχο την πλήρη
εξάλειψη των κατασταλτικών πρακτικών και την χρήση των
τεχνικών αποκλιμάκωσης και άλλες τεχνικές, να δημιουργήσουν
κινητές εξωνοσοκομειακές μονάδες και να παρέχουν εκπαίδευση
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στους χρήστες υπηρεσιών ψυχικής
υγείας και στο προσωπικό, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στη Σύμβαση
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες (UN CRPD) και
τη / συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή.
-	 Ναυποστηρίξουντηνενδυνάμωσητων(πρώην) χρηστών
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, των ατόμων με ψυχοκοινωνικές
αναπηρίες και τις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν και να
διασφαλίσουν ότι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και μπορούν να
συμμετάσχουν σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους,
σύμφωνα μεΆρθρο 4.3 της CRPD του ΟΗΕ.
-	 Να κινηθούν προς συστήματα υποστηριζόμενης λήψης
αντί για υποκατάσταση στην λήψη αποφάσεων , σύμφωνα με το
άρθρο 12 της CRPD του ΟΗΕ, στην οποία θα περιλαμβάνεται η
τροποποίηση της νομοθεσίας για τη δικαιοπρακτική ικανότητα
και την ψυχική υγεία, καθώς και τη δημιουργία υπηρεσιών
υποστήριξης, αλλά και ανάπτυξης περισσότερο ελπιδοφόρων
πρακτικών.
-	 Να καταγράφονται και να αναφέρονται ορθώς όλα
τα περιστατικά χρήσης ακούσιας νοσηλείας και θεραπείας,
προστατευτικού κλινοστατισμού και απομόνωσης, καθώς και οι
λόγοι χρήσης τους και τα δεδομένα αυτά να δημοσιοποιούνται.
3.	 Σύμφωνα με το άρθρο 31 της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) του ΟΗΕ, τα
κράτη πρέπει να καταγράφουν τις εισαγωγές σε ιδρύματα και
να δημοσιοποιούν τα στατιστικά στοιχεία. Τα στατιστικά αυτά
θα πρέπει να είναι λεπτομερειακά, ώστε να περιέχουν δεδομένα
σχετικά με τον αριθμό των εισαγωγών, τον τύπο του ιδρύματος,
τη διάρκεια, τους λόγους της εισαγωγής, καθώς και δημογραφικά
χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία και το φύλο.
4.	 Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) του ΟΗΕ, τα Κράτη
πρέπει να επενδύουν σε προγράμματα κατά του στιγματισμού,
που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία. Οι εκστρατείες σχετικά
με την Συνηγορία και την ευαισθητοποίηση τόσο σε εθνικό όσο
και σε τοπικό επίπεδο πρέπει πάντα να αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των μεταρρυθμίσεων στην ψυχική υγεία, των στρατηγικών
αποϊδρυματοποίησης και της εφαρμογής τους.
5.	 Τα κράτη θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα
«ατομικού προϋπολογισμού» (personal budget) για την ενίσχυση
της αποϊδρυματοποίησης και της ανεξάρτητης διαβίωσης στην
κοινότητα . Τα κράτη-μέλη που έχουν ήδη τέτοια προγράμματα
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι αυτά είναι ισότιμα διαθέσιμα σε
άτομα με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, όπως ακριβώς και σε άτομα
με άλλες αναπηρίες.
6.	 Τα κράτη-μέλη πρέπει να παρακολουθούν καλύτερα
τα προγράμματα αποϊδρυματοποίησης και να συγκεντρώνουν
δεδομένα για να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με προβλήματα
ψυχικής υγείας ωφελούνται από τις μεταρρυθμίσεις και ότι οι
εναλλακτικές λύσεις που δημιουργούνται μέσω αυτών των
προγραμμάτων στην πραγματικότητα υποστηρίζουν την
ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα , σύμφωνα με το άρθρο 19
της CRPD του ΟΗΕ.
7.	Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα πρέπει να εξασφαλίζει τη
συνέχιση της ζωτικής σημασίας υποστήριξης για τη μετάβαση
από την παροχή ιδρυματικών στην παροχή κοινοτικών
υπηρεσιών στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το
2020. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζει την ενίσχυση, την
επέκταση και την αποτελεσματική τήρηση των προϋποθέσεων
των κανονισμών που διέπουν τη χρήση των πόρων και ότι οι
διαδικασίες χρηματοδότησης απλουστεύονται και υπόκεινται
σε μεταρρυθμίσεις, για να διασφαλίσει ότι όλοι οι πόροι
χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν τον μέγιστο θετικό
αντίκτυπο και με τρόπο που συμμορφώνεται με τα πρότυπα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
8.	 Οι προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να
συμπληρωθούν με την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών
μεταξύ των χωρών στον τομέα της ψυχικής υγείας και να
συμπεριλαμβάνουν παρακολούθηση της Κοινής Δράσης για την
Ψυχική Υγεία και Ευεξία και της Πυξίδας της Ε.Ε. για την Ψυχική
Υγεία και Ευεξία.
9.	Η Ε.Ε. θα πρέπει να χρηματοδοτήσει την έρευνα για
την ανεύρεση λύσεων εναλλακτικών των κατασταλτικών και
εξαναγκαστικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο
παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με στόχο την ενίσχυση
της υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων και την ενδυνάμωση
των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των ατόμων με
ψυχοκοινωνικές αναπηρίες.
1 Country reports
ΕΛΛΆΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΧΏΡΑΣ
• Πληθυσμός: 10.757.000 (Eurostat, 2017)
• Υπογραφή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD): Ναι, Επικύρωση CRPD: Ναι
ΓΕΝΙΚΉ ΣΎΝΟΨΗ
Στην Ελλάδα, η εν εξελίξει ψυχιατρική μεταρρύθμιση έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές: τα παραδοσιακά ψυχιατρικά
νοσοκομεία αντικαταστάθηκαν σε πολλές περιοχές από κλίνες οξέων ψυχιατρικών περιστατικών στα γενικά
νοσοκομεία ενώ υπήρξαν πολλές εξελίξεις στην κοινοτική φροντίδα ψυχικής υγείας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετές
κοινοτικές υπηρεσίες σε πολλές περιοχές της χώρας.
Ο αριθμός των ακούσιων εισαγωγών είναι εξαιρετικά υψηλός σε σύγκριση με τις τάσεις που καταγράφονται σε
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο αριθμός των ατόμων υπό δικαστική συμπαράσταση δείχνει επίσης μια
ελαφρά αυξητική τάση και η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστικών αποφάσεων αποφαίνονται υπέρ της πλήρους
στερητικής δικαστικής συμπαράστασης. Η αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας συνοδεύεται από μια
πτώση σε δημοσιονομικές δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και από λιγοστούς ανθρώπινους πόρους, λόγω των
μέτρων λιτότητας που εφαρμόζονται από τις διαδοχικές κυβερνήσεις.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Ιδρύματα και ψυχιατρικά νοσοκομεία
Ως αποτέλεσμα της ελληνικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, πέντε από τα εννέα πρώην ψυχιατρικά νοσοκομεία
(άσυλα) έχουν κλείσει και τώρα όλες οι διοικητικές περιφέρειες (με εξαίρεση την Κεντρική Ελλάδα) παρέχουν κλίνες
για ασθενείς με ψυχιατρικά προβλήματα μόνο στα γενικά νοσοκομεία. Το κλείσιμο των ψυχιατρείων που απομένουν
και η μετάθεση των υπηρεσιών στα γενικά νοσοκομεία και στις υπηρεσίες της κοινότητας συνεχίζεται ακόμη.
Επισήμως, δεν υπάρχουν κλίνες για μακροχρόνια νοσηλεία σε γενικά νοσοκομεία. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις,
οι ασθενείς παραμένουν σε κλίνες οξέων για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους λόγω έλλειψης εναλλακτικών λύσεων.
Είδος ιδρύματος
Συνολικός
αριθμός
μονάδων
Συνολικός
αριθμός
κλινών /
θέσεων
Συνολικός
αριθμός των
ασθενών/
χρηστών (ανά
έτος)
Διάρκεια
νοσηλείας
Κατανομή
ανά τομέα
Ομάδα πελατών
Κλίνες
μακροχρόνιας
νοσηλείας σε
γενικά νοσοκομεία
0 δ.υ.
Κλίνες
μακροχρόνιας
νοσηλείας σε
ειδικά ψυχιατρικά
νοσοκομεία
3 δ.υ. 144
(μέχρι τον
Ιούνιο 2015)
δημόσια Νεαροί ενήλικες (18-22), ενήλικες,
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,
άτομα με προβλήματα ψυχικής
υγείας, άτομα με αναπτυξιακές
διαταραχές, άτομα με διαταραχές
λόγω χρήσης ουσιώνr
2 Country reports
Ιδρύματα
φροντίδας/
νοσηλείας
0
Ψυχιατρικές
μονάδες
36 Ιδιωτικά
Πηγή δεδομένων: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της εφαρμογής των Ψυχιατρικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2011-2015. Υπουργείο Υγείας.
Οι κλίνες οξέων είναι ο επικρατέστερος τύπος ενδονοσοκομειακής περίθαλψης στην Ελλάδα. Ωστόσο, μετά το
κλείσιμο ψυχιατρικών νοσοκομείων μακροχρόνιας νοσηλείας, η ανάπτυξη κλινών οξέων ψυχιατρικών περιστατικών
στα γενικά νοσοκομεία ήταν μόνο εν μέρει επιτυχής, λόγω της ανεπαρκούς υποδομής, των καθυστερήσεων στην
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας και των καθυστερήσεων στην ανάπτυξη κλινών
οξέωνψυχιατρικώνπεριστατικώνσταγενικάνοσοκομεία.Επίτουπαρόντος,ταψυχιατρικάνοσοκομείαεξακολουθούν
να αντιπροσωπεύουν το 60% των νοσηλειών για οξέα ψυχιατρικά περιστατικά.
Είδος ιδρύματος
Συνολικός
αριθμός
μονάδων
Συνολικός
αριθμός
κλινών /
θέσεων
Συνολικός
αριθμός χρηστών
(ανά έτος)
Μέση διάρκεια
διαμονής
Κατανομή
ανά τομέα
Ομάδα πελατών
Κλίνες οξέων
ψυχιατρικών
περιστατικών σε γενικά
νοσοκομεία (2013)
38 δ.υ. δ.υ. 26 ημέρες/μέση
διάρκεια
δημόσια Άτομα με
προβλήματα
ψυχικής υγείας
Κλίνες οξέων
ψυχιατρικών
περιστατικών σε ειδικά
ψυχιατρικά νοσοκομεία
(2013)
3 δ.υ. δ.υ. 32-33 ημέρες/
μέση διάρκεια
δημόσια Άτομα με
προβλήματα
ψυχικής υγείας
Πηγή δεδομένων: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της εφαρμογής των Ψυχιατρικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2011-2015. Υπουργείο Υγείας.
Στεγαστικές Δομές στην Κοινότητα
Στην Ελλάδα, η στεγαστική υποστήριξη για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας που ζουν στην κοινότητα
παρέχεται μέσω οικοτροφείων, ξενώνων και προστατευμένων διαμερισμάτων. Περίπου το ήμισυ των υπηρεσιών
αυτών παρέχονται από μη κυβερνητικούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το δίκτυο στεγαστικών δομών, όπως
τα προστατευόμενα διαμερίσματα και τα οικοτροφεία, έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, υπάρχουν
σημαντικές διαφορές μεταξύ των διοικητικών περιφερειών. Σε ορισμένες περιφέρειες οι αντίστοιχες δομές
αυξάνονται, ενώ σε άλλες δεν παρατηρούνται βελτιώσεις. Καμία ολοκληρωμένη νομοθεσία δεν είναι σε θέση να
υποστηρίξει την ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα.
Τύπος υπηρεσίας
στην κοινότητα
Συνολικός
αριθμός
μονάδων
Συνολικός αριθμός
κλινών / θέσεων
Συνολικός
αριθμός χρηστών
Διάρκεια
παραμονής
Κατανομή ανά
τομέα
Ομάδα
ληπτών
Community-based
residential arrange-
ment: group home
226 1.535 (σε Μη
κερδοσκοπικούς
επιστημονικούς
φορείς)
1.535 (σε Μη
κερδοσκοπικούς
επιστημονικούς
φορείς
δ.υ.. Δημόσια 119
Μη
κερδοσκοπικοί
επιστημονικοί
φορείς 107
3 Country reports
Είδος στεγαστικής
δομής:
προστατευμένα
διαμερίσματα
261 328 (σε Μη
Κυβερνητικές
Οργανώσεις)
328 (σε Μη
κερδοσκοπικοί
επιστημονικοί
φορείς)
δ.υ. Δημόσια 179
Μη
κερδοσκοπικοί
επιστημονικοί
φορείς 82
Πηγή δεδομένων: Ελληνική Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ». Τελική αξιολόγηση της εφαρμογής των Ψυχιατρικών
Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2011-2015 (Υπουργείο Υγείας).
Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης της ψυχικής υγείας στην κοινότητα
Στην Ελλάδα, το πρωτοβάθμιο σύστημα ψυχικής υγείας (π.χ. κέντρα ψυχικής υγείας, κινητές μονάδες/κοινοτικές
ομάδες ψυχικής υγείας και Κέντρα Ημέρας) δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των αναγκών. Δεν υπήρξε σημαντική
ανάπτυξητατελευταίαχρόνια.Ηγεωγραφικήκατανομήτουδικτύουείναιάνιση,αφούγιαπαράδειγμαοιΠεριφέρειες
της Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου εξακολουθούν να μην έχουν κέντρα ψυχικής υγείας και σχεδόν το ήμισυ
όλων των κέντρων ημερήσιας φροντίδας λειτουργούν στην περιφέρεια Αττικής. Από την άλλη πλευρά, έχουν ιδρυθεί
αρκετοί σύλλογοι ληπτών και οικογενειών ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλη την Ελλάδα. Η συμμετοχή τους
στις υπηρεσίες που τους αφορούν κατά κάποιο τρόπο αυξήθηκε, αλλά συχνά παραμένει επουσιώδης.
Τύπος υπηρεσίας με
βάση την κοινότητα
Συνολικός
αριθμός
μονάδων
Συνολικός αριθμός
των ασθενών/
χρηστών (ανά έτος))
Κατανομή ανά
τομέα
Χρηματοδοτούνται από
το κράτος;
Κύριες ομάδες χρηστών
Κέντρα ψυχικής
υγείας (εξωτερικά
ιατρεία)
40 Δείτε παρακάτω* Δημόσια 39
Μη
κερδοσκοπικά
1
Υπουργείο Υγείας Μικτή, π.χ. ενήλικες με
ψυχικές διαταραχές,
προβλήματα συμπεριφοράς,
σοβαρά ψυχοκοινωνικά
προβλήματα, καρκίνο,
αυτισμό, Αλτσχάιμερ, εθισμό
σε ουσίες, ψυχογηριατρικά
προβλήματα κλπ.
Κινητές μονάδες/
κοινοτικές ομάδες
ψυχικής υγείας
28 26.000 (για Μη
Κερδοσκοπικούς
Οργανισμούς)*
Δημόσια 15
Μη
κερδοσκοπικά
13
Υπουργείο Υγείας Ενήλικες με ψυχικές
διαταραχές, προβλήματα
συμπεριφοράς, σοβαρά
ψυχοκοινωνικά προβλήματα
Υπηρεσίες
ημερήσιας
φροντίδας
79 6.800 (για μη
κερδοσκοπικούς
οργανισμούς) *
Δημόσια 11
Μη
κερδοσκοπικά
68
Υπουργείο Υγείας Ενήλικες με ψυχικές
διαταραχές, προβλήματα
συμπεριφοράς, σοβαρά
ψυχοκοινωνικά προβλήματα,
ασθενείς με καρκίνο
Κέντρα για την
αντιμετώπιση
της νόσου του
Αλτσχάιμερ
14 Δημόσια 2
Μη
κερδοσκοπικά
12
Υπουργείο Υγείας Άτομα με Αλτσχάιμερ, με
ψυχογηριατρικά προβλήματα,
ψυχο-οργανικά σύνδρομα
Αυτεπάγγελτη Έρευνα του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία των Ψυχικά Ασθενών (Μάιος 2007)
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/11/Qandanswers_ENG_OCT_V4a-_-25-10-2016-Greek_V2.pdf
4 Country reports
Αμοιβαία
Υποστήριξη
(peer support) /
Δίκτυα αμοιβαίας
υποστήριξης
0
Οργανισμοί
Ληπτών/Επιζώντων
της Ψυχιατρικής
αρκετά άτομα με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα
Λέσχες 0
Δίκτυα
«Ακούγοντας
Φωνές»
Τουλάχιστον
ένα
άτομα με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα
Δίκτυα υποστήριξης
μέσω τέχνης
και αθλητισμού
(θέατρο, αθλητικά
σωματεία κτλ.)
several Μέσα από
συγκεκριμένα
projects
ή άλλες
υπηρεσίεςs
Κοινωνικοί
συνεταιρισμοί
αρκετά Ιδιωτικοί άτομα με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα στο
στάδιο επαγγελματικής
αποκατάστασης
Μονάδες
Αποκατάστασης και
Επαγγελματικής
Επανένταξης
10 Υπουργείο Υγείας άτομα με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα στο
στάδιο επαγγελματικής
αποκατάστασης
Νοσοκομεία Ημέρας 14 Δημόσια 12
Μη
κερδοσκοπικά
2
Υπουργείο Υγείας Ενήλικες με ψυχικές
διαταραχές, προβλήματα
συμπεριφοράς, σοβαρά
ψυχοκοινωνικά προβλήματα
* Το σύστημα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (κέντρα ψυχικής υγείας, κινητές μονάδες/κοινοτικές
ομάδες ψυχικής υγείας, υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας) προσέφερε τις υπηρεσίες του για το 2015 σε 605.264
άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών και εφήβων).
Πηγή δεδομένων: Ελληνική Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ». Υπουργείο Υγείας
Ακούσια Νοσηλεία και Ακούσια θεραπεία
Η Ελληνική νομοθεσία (νόμος 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση του Συστήματος Υγείας», 1992) ορίζει
τρία κριτήρια για ακούσια νοσηλεία: (α) η ύπαρξη προβλήματος ψυχικής υγείας, (β) η έλλειψη ικανότητας να λάβει
αποφάσεις αναφορικά με το προσωπικό του συμφέρον, (γ) χωρίς νοσηλεία, η υγεία του ατόμου θα επιδεινωνόταν
ή δεν θα λάμβανε καμία θεραπεία. Η νοσηλεία ενός ατόμου διατάζεται, όταν συντρέχει/στοιχειοθετείται κίνδυνος
άσκησης βίας είτε προς τον εαυτό του είτε κατά τρίτου
Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρμογής Ψυχιατρικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2011-2015.
Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη, (εθνικός μηχανισμός πρόληψης βασανιστηρίων) ειδική έκθεση προς την CPT, 2015
«Μελέτη του Άρθρου 12 (Ισότητα απέναντι στον Νόμο), Άρθρο 13 (Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη) και άλλες διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες.» Το έργο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου- Ίδρυμα Θεμιστοκλή και & Δημήτρη Τσάτσου από το Νοέμβριο του 2011
έως Ιούνιος 2012 εξ ονόματος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρίες.
5 Country reports
Όλες οι αποφάσεις βασίζονται σε ιατρικές γνωμοδοτήσεις. Είναι υποχρεωτική η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με
τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η ακούσια νοσηλεία μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, μόνο
σε περιπτώσεις όπου αυτό συνιστάται από τρεις διαφορετικούς ψυχιάτρους (δύο εκ των οποίων διορισμένοι από
τον εισαγγελέα). Η απόφαση σχετικά με την νοσηλεία πρέπει να αναθεωρείται μετά από τρεις μήνες. Μια πρόσφατη
έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη διαπίστωσε ότι το 97% των ακούσιων νοσηλειών διεκπεραιώθηκαν από την
αστυνομία, πράγμα που σε πολλές περιπτώσεις ήταν αδικαιολόγητο. Η έκθεση ανέφερε ότι η χρήση των χειροπέδων
και ένοπλου προσωπικού είναι αντίθετη προς τις ανάγκες των ανθρώπων που υποβάλλονται στη διαδικασία.
Το 2013, υπήρχαν 3.233 ακούσιες νοσηλείες στην περιοχή της Αττικής και περίπου το 75% των ακούσιων εισαγωγών
πραγματοποιήθηκαν σε ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία. Το ποσοστό των ακούσιων εισαγωγών μεταξύ των συνολικών
εισαγωγών στο νοσοκομείο είναι τέσσερις φορές υψηλότερο στην Ελλάδα από ότι το αντίστοιχο μέσο Ευρωπαϊκό. Η
Υποχρεωτική Θεραπεία στην Κοινότητα δεν αποτελεί καθιερωμένη νομική κατηγορία στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα δεν έχει επίσημα στατιστικά αναφορικά με τους περιορισμούς και την απομόνωση. Εκθέσεις του Έλληνα
Συνηγόρου του Πολίτη υποδεικνύουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ακούσιας εισαγωγής στο
νοσοκομείο είναι ακατάλληλα και παραβιάζουν τα δικαιώματα των ασθενών .
Δικαιοπρακτική ικανότητα και δικαστική συμπαράσταση
Ο ελληνικός Αστικός Κώδικας ορίζει τρία διαφορετικά είδη περιορισμένης δικαιοπρακτικής ικανότητας: Η πλήρης
στερητική δικαστική συμπαράσταση στερεί από τα άτομα το δικαίωμα να προβούν σε οποιαδήποτε νομική πράξη. Η
μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση αφαιρεί δικαιώματα για την διενέργεια συγκεκριμένων (καθορισμένων
ατομικά) νομικών πράξεων. Η πλήρης επικουρική δικαστική συμπαράσταση είναι μια μορφή συν-απόφασης, που
δεν αφαιρεί το δικαίωμα διενέργειας νομικών πράξεων, αλλά ο συμπαραστάτης πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή
του/της για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το άτομο. Ένας συνδυασμός των ανωτέρω κατηγοριών είναι επίσης
πιθανός.
Δεδομένα από διάφορες διοικητικές περιφέρειες υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση στις αποφάσεις για
δικαστική συμπαράσταση στην Ελλάδα και η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστικών αποφάσεων επιβάλλουν
πλήρη δικαστική συμπαράσταση.
Η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.
Περαιτέρω πληροφορίες
Ένα πρόσφατο πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησε νέες υπηρεσίες συνηγορίας, οι οποίες είχαν την δυνατότητα να
ανταποκριθούν στις σχετικές ανάγκες της κοινότητας. Η πρωτοβουλία έλαβε πολύ θετική ανταπόκριση από την
κοινότητα και υπάρχει η προοπτική ότι περαιτέρω προσπάθειες για την ενημέρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα
μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας που
ζουν στην κοινότητα.
Παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα ευχαριστιών της παρούσας έκθεσης για να δείτε την πλήρη λίστα των
οργανώσεων/ατόμων που συνεισέφεραν τον χρόνο και την προσπάθειά τους για τη σύνταξη των εκθέσεων ανά
χώρα.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ ΜΈΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΨΥΧΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (I.M.H. C.A.) | Ιστοσελίδα: www.inpsy.gr | Email: info@inpsy.gr
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας | Ιστοσελίδα: www.ekpse.gr | Email: ekpsath@otenet.gr
EPIONI | ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.epioniblog.wordpress.com | Email: www.epioniblog.wordpress.com/contact/

Recomendados

Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη por
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηΘεόδωρος Γκιώσης
324 vistas4 diapositivas
Final greece country report mhe por
Final greece country report mheFinal greece country report mhe
Final greece country report mheΘεόδωρος Γκιώσης
66 vistas6 diapositivas
Κριτική αξιολόγηση του σχεδίου νόμου για την ΠΦΥ por
Κριτική αξιολόγηση του σχεδίου νόμου για την ΠΦΥΚριτική αξιολόγηση του σχεδίου νόμου για την ΠΦΥ
Κριτική αξιολόγηση του σχεδίου νόμου για την ΠΦΥEvangelos Fragkoulis
897 vistas55 diapositivas
Αναζητώντας την ενδυνάμωση της ΠΦΥ por
Αναζητώντας την ενδυνάμωση της ΠΦΥΑναζητώντας την ενδυνάμωση της ΠΦΥ
Αναζητώντας την ενδυνάμωση της ΠΦΥEvangelos Fragkoulis
576 vistas60 diapositivas
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20... por
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...Paraskevi Koufopoulou
652 vistas21 diapositivas
“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ... por
“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ...“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ...
“Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα παροχής Υπ...Gavriil Kouris
416 vistas37 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. Πυρπασόπουλος por
Pharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. ΠυρπασόπουλοςPharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. Πυρπασόπουλος
Pharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. ΠυρπασόπουλοςStarttech Ventures
97 vistas25 diapositivas
ψυχοογκολογία por
ψυχοογκολογία ψυχοογκολογία
ψυχοογκολογία Θεόδωρος Γκιώσης
1.5K vistas2 diapositivas
8.zervos por
8.zervos8.zervos
8.zervosStarttech Ventures
569 vistas14 diapositivas
ανοδος2 por
ανοδος2ανοδος2
ανοδος2Kanenas NOone
471 vistas17 diapositivas
Αναφορά δράσης Εκψυ por
Αναφορά δράσης ΕκψυΑναφορά δράσης Εκψυ
Αναφορά δράσης ΕκψυΘεόδωρος Γκιώσης
1.9K vistas37 diapositivas
Ποιο είναι το ιδανικό πλαίσιο για την εισαγωγή του οικογενειακού ιατρού από τ... por
Ποιο είναι το ιδανικό πλαίσιο για την εισαγωγή του οικογενειακού ιατρού από τ...Ποιο είναι το ιδανικό πλαίσιο για την εισαγωγή του οικογενειακού ιατρού από τ...
Ποιο είναι το ιδανικό πλαίσιο για την εισαγωγή του οικογενειακού ιατρού από τ...Evangelos Fragkoulis
283 vistas77 diapositivas

La actualidad más candente(9)

Pharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. Πυρπασόπουλος por Starttech Ventures
Pharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. ΠυρπασόπουλοςPharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. Πυρπασόπουλος
Pharma & Health Conference 2017, Μάριος Γεώργιος K. Πυρπασόπουλος
Starttech Ventures97 vistas
Ποιο είναι το ιδανικό πλαίσιο για την εισαγωγή του οικογενειακού ιατρού από τ... por Evangelos Fragkoulis
Ποιο είναι το ιδανικό πλαίσιο για την εισαγωγή του οικογενειακού ιατρού από τ...Ποιο είναι το ιδανικό πλαίσιο για την εισαγωγή του οικογενειακού ιατρού από τ...
Ποιο είναι το ιδανικό πλαίσιο για την εισαγωγή του οικογενειακού ιατρού από τ...
η πφυ στην ελλάδα σήμερα por Sofia Dimopoulou
η πφυ στην ελλάδα σήμεραη πφυ στην ελλάδα σήμερα
η πφυ στην ελλάδα σήμερα
Sofia Dimopoulou1.3K vistas

Similar a Greece country report final layout mhe

H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού por
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού Evangelos Fragkoulis
401 vistas55 diapositivas
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1 por
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1Elina Miaouli
169 vistas8 diapositivas
ATOM por
ATOMATOM
ATOMAtomistes
90 vistas7 diapositivas
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Quo Vadis? por
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Quo Vadis?Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Quo Vadis?
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Quo Vadis?Evangelos Fragkoulis
162 vistas71 diapositivas
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ... por
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...Θεόδωρος Γκιώσης
2.1K vistas30 diapositivas
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ por
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
390 vistas23 diapositivas

Similar a Greece country report final layout mhe(20)

H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού por Evangelos Fragkoulis
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1 por Elina Miaouli
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1
ΤΕΥΧΟΣ 3_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_τελικο1
Elina Miaouli169 vistas
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Quo Vadis? por Evangelos Fragkoulis
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Quo Vadis?Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Quo Vadis?
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Quo Vadis?
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ... por Θεόδωρος Γκιώσης
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ por ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η υγεία στο χέρι μας: Το m-Health στην υγειονομική περίθαλψη και η επίδραση σ... por Theodoros P. Dimopoulos
Η υγεία στο χέρι μας: Το m-Health στην υγειονομική περίθαλψη και η επίδραση σ...Η υγεία στο χέρι μας: Το m-Health στην υγειονομική περίθαλψη και η επίδραση σ...
Η υγεία στο χέρι μας: Το m-Health στην υγειονομική περίθαλψη και η επίδραση σ...
Δίκαιο της Υγείας (4η παρουσίαση).pdf por EleniVasiloudi2
Δίκαιο της Υγείας (4η παρουσίαση).pdfΔίκαιο της Υγείας (4η παρουσίαση).pdf
Δίκαιο της Υγείας (4η παρουσίαση).pdf
EleniVasiloudi232 vistas
ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ por vmantzorou
ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
vmantzorou944 vistas
Children’s hospital Colorado por evakara
Children’s hospital Colorado Children’s hospital Colorado
Children’s hospital Colorado
evakara163 vistas
Project Β΄ Λυκείου 2015-2016, Β3, Τα ναρκωτικά ως κοινωνική μάστιγα και η επί... por paez2012
Project Β΄ Λυκείου 2015-2016, Β3, Τα ναρκωτικά ως κοινωνική μάστιγα και η επί...Project Β΄ Λυκείου 2015-2016, Β3, Τα ναρκωτικά ως κοινωνική μάστιγα και η επί...
Project Β΄ Λυκείου 2015-2016, Β3, Τα ναρκωτικά ως κοινωνική μάστιγα και η επί...
paez2012607 vistas
Ο ρόλος του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού στο διαμορφούμενο περιβάλλον ανάπτυξ... por Evangelos Fragkoulis
Ο ρόλος του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού στο διαμορφούμενο περιβάλλον ανάπτυξ...Ο ρόλος του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού στο διαμορφούμενο περιβάλλον ανάπτυξ...
Ο ρόλος του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού στο διαμορφούμενο περιβάλλον ανάπτυξ...
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016 por Θεόδωρος Γκιώσης
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 20163ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016

Más de Θεόδωρος Γκιώσης

Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
147 vistas12 diapositivas
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019 por
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019Πρακτικά forum 2 -11 - 2019
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019Θεόδωρος Γκιώσης
155 vistas40 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
219 vistas12 diapositivas
Activity Report 2018 por
Activity Report 2018Activity Report 2018
Activity Report 2018Θεόδωρος Γκιώσης
307 vistas27 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Θεόδωρος Γκιώσης
384 vistas12 diapositivas
I ora tis_fokidas por
I ora tis_fokidasI ora tis_fokidas
I ora tis_fokidasΘεόδωρος Γκιώσης
205 vistas1 diapositiva

Más de Θεόδωρος Γκιώσης(20)

Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία" por Θεόδωρος Γκιώσης
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας por Θεόδωρος Γκιώσης
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα ΚαστοριαςΕυχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας

Greece country report final layout mhe

 • 2. 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ Η παρούσα έκθεση με τίτλο: «Χαρτογράφηση και Κατανόηση του Αποκλεισμού στην Ευρώπη (Mapping and Un- derstanding Exclusion in Europe): Ιδρυματικές, αναγκαστικές και παρεχόμενες στην κοινότητα υπηρεσίες και πρακτικές σε όλη την Ευρώπη» είναι μια νέα, διευρυμένη έκδοση της έκθεσης του 2012 για τη Χαρτογράφηση του Αποκλεισμού στην Ψυχική Υγεία που δημοσιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ψυχική Υγεία “Mental Health Europe”. Η έκθεση συντάχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Κεντ (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Mental Health Europe με τη βοήθεια των μελών της και συνεργαζόμενων οργανώσεων, καθώς και με την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας “Ανοιχτή Κοινωνία στην Ψυχική Υγεία” και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ισότητα των Δικαιωμάτων και την Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη. Η έκθεση έχει ως στόχο να αποτυπώσει επικαιροποιημένες και πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με νόμους των ευρωπαϊκών χωρών για την ψυχική υγεία, τη χρήση της ακούσιας ή αναγκαστικής νοσηλείας και θεραπείας, την πρακτική της απομόνωσης και του προστατευτικού κλινοστατισμού/καθήλωσης, καθώς και αναδυόμενα ζητήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης των συστημάτων ψυχικής υγείας σε όλη την Ευρώπη, η έκθεση ρίχνει, επίσης, φως στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές αναπηρίες. Σήμερα, η προσοχή μας εστιάζει ιδιαίτερα σε ιστορίες ανθρώπων που έχουν βιώσει την ιδρυματοποίηση και τις κατασταλτικές πρακτικές στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, με την ελπίδα ότι οι ιστορίες αυτές θα συμβάλουν σε μια πιο βαθιά κατανόηση του αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Ηέκθεσηδείχνειότιενώηκατάστασηπουπεριγραφόταντο2012έχειαλλάξεικάπως,υπάρχειακόμαέναςσημαντικός αριθμός ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που ζουν σε ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη και έχουν ανάγκη από υπηρεσίες που παρέχονται στην κοινότητα. Αν και έχουν πραγματοποιηθεί μεταρρυθμίσεις, υπάρχουν ακόμη σημαντικάεμπόδια,όπωςηκακήσυνεργασίαμεταξύτωνυγειονομικώναρχώνκαικοινωνικώνυπηρεσιών,ηέλλειψη παρεχόμενων υπηρεσιών στην κοινότητα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, η δια-ιδρυματοποίηση και η λιτότητα. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, η αποϊδρυματοποίηση περιγράφεται ως ένα θέμα που αφορά κυρίως την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, υπάρχουν ιδρύματα και σε πολλές δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και της Γερμανίας, όπου εξακολουθούν να ζουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας, μια κατάσταση στην οποία δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. . Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η εφαρμογή των προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης που χρηματοδοτεί η ΕΕ ήταν αργή και υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με τα πραγματικά αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων που αφορούσαν σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι προσωπικές μαρτυρίες που είχαν την καλοσύνη να μοιραστούν τα άτομα που έζησαν την εμπειρία των αναγκαστικών μέτρων και που συλλέχθηκαν για τις ανάγκες αυτής της έκθεσης δείχνουν ότι η ακούσια νοσηλεία και θεραπεία μπορεί να έχει μακροχρόνιες και καταστροφικές επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων. Η έλλειψη πληροφόρησης πριν και κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, οι κακές φυσικές συνθήκες, η αναγκαστική φαρμακευτική αγωγή με σοβαρές παρενέργειες, η απουσία νομικής συνδρομής, η σωματική και συναισθηματική βλάβη, η κοινωνική και σωματική απομόνωση και στιγματισμός, όλα τονίζονται στις προσωπικές μαρτυρίες πρώην χρηστών υπηρεσιών και «επιζώντων» της ψυχιατρικής (Ο όρος survivors of psychiatry αναφέρεται σε μια κίνηση συλλογικοτήτων χρηστών στην Ευρώπη και βάζει την διάσταση της «κακοποίησης» που σε κάποιες περιπτώσεις έχουν βιώσει από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας) . Στην προηγούμενη έκθεση «Χαρτογράφηση του Αποκλεισμού» του 2012, αρκετές χώρες σχεδίαζαν ή εφάρμοζαν προοδευτικές – και πολλά υποσχόμενες - μεταρρυθμίσεις σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ωστόσο, από τότε μέχρι σήμερα που δημοσιεύεται η νέα έκθεση διαπιστώθηκε ότι μερικές μόνο χώρες έχουν πράγματι αλλάξει τους σχετικούς νόμους και η πρακτική εφαρμογή της υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων παραμένει το ζητούμενο σχεδόν παντού. Συνολικά, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην έκθεση αυτή αποδεικνύουν ότι τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, τόσο εντός όσο και εκτός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό αντικείμενο προβληματισμού.
 • 3. 2 2 ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ Με βάση την έκθεση, γίνονται οι ακόλουθες συστάσεις: 1. Τα κράτη που δεν το έχουν κάνει ακόμη, συνιστάται να υιοθετήσουν ολιστικές στρατηγικές αποϊδρυματοποίησης σε συνεργασία με τις οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες και άλλους σχετικούς φορείς. Προτείνεται οι στρατηγικές αυτές να αναπτύσσονται με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα , και εμπλέκοντας όλα τα σχετικά υπουργεία και τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας και της απασχόλησης. Επιπλέον, συνιστάται να έχουν εξασφαλιστεί επαρκείς επενδύσεις για την εφαρμογή των στρατηγικών αυτών ώστε να είναι βιώσιμη η στήριξη και οι υπηρεσίες που παρέχονται στην κοινότητα προσανατολισμένες στην ανάρρωση και συμβατές με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 2. Προκειμένου να οι κατασταλτικές και εξαναγκαστικές πρακτικές στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει: - Να υιοθετήσουν πολιτικές που στοχεύουν να μειώσουν άμεσα τις κατασταλτικές και εξαναγκαστικές πρακτικές στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τελικά να εξαλείψουν παντελώς τέτοιες πρακτικές, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.. Οι πολιτικές και οι πρακτικές θα πρέπει, επίσης, να εστιάζουν στο: να πληροφορούν τα άτομα και τις οικογένειές τους σχετικά τα δικαιώματά τους και την υγεία τους, να βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ της κοινότητας και των θεραπευτικών ομάδων στα νοσοκομεία, να βάλουν ως στόχο την πλήρη εξάλειψη των κατασταλτικών πρακτικών και την χρήση των τεχνικών αποκλιμάκωσης και άλλες τεχνικές, να δημιουργήσουν κινητές εξωνοσοκομειακές μονάδες και να παρέχουν εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στους χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στο προσωπικό, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες (UN CRPD) και τη / συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή. - Ναυποστηρίξουντηνενδυνάμωσητων(πρώην) χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, των ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες και τις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν και να διασφαλίσουν ότι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και μπορούν να συμμετάσχουν σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους, σύμφωνα μεΆρθρο 4.3 της CRPD του ΟΗΕ. - Να κινηθούν προς συστήματα υποστηριζόμενης λήψης αντί για υποκατάσταση στην λήψη αποφάσεων , σύμφωνα με το άρθρο 12 της CRPD του ΟΗΕ, στην οποία θα περιλαμβάνεται η τροποποίηση της νομοθεσίας για τη δικαιοπρακτική ικανότητα και την ψυχική υγεία, καθώς και τη δημιουργία υπηρεσιών υποστήριξης, αλλά και ανάπτυξης περισσότερο ελπιδοφόρων πρακτικών. - Να καταγράφονται και να αναφέρονται ορθώς όλα τα περιστατικά χρήσης ακούσιας νοσηλείας και θεραπείας, προστατευτικού κλινοστατισμού και απομόνωσης, καθώς και οι λόγοι χρήσης τους και τα δεδομένα αυτά να δημοσιοποιούνται. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 31 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) του ΟΗΕ, τα κράτη πρέπει να καταγράφουν τις εισαγωγές σε ιδρύματα και να δημοσιοποιούν τα στατιστικά στοιχεία. Τα στατιστικά αυτά θα πρέπει να είναι λεπτομερειακά, ώστε να περιέχουν δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των εισαγωγών, τον τύπο του ιδρύματος, τη διάρκεια, τους λόγους της εισαγωγής, καθώς και δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία και το φύλο. 4. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) του ΟΗΕ, τα Κράτη πρέπει να επενδύουν σε προγράμματα κατά του στιγματισμού, που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία. Οι εκστρατείες σχετικά με την Συνηγορία και την ευαισθητοποίηση τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο πρέπει πάντα να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των μεταρρυθμίσεων στην ψυχική υγεία, των στρατηγικών αποϊδρυματοποίησης και της εφαρμογής τους. 5. Τα κράτη θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα «ατομικού προϋπολογισμού» (personal budget) για την ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης και της ανεξάρτητης διαβίωσης στην κοινότητα . Τα κράτη-μέλη που έχουν ήδη τέτοια προγράμματα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι αυτά είναι ισότιμα διαθέσιμα σε άτομα με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, όπως ακριβώς και σε άτομα με άλλες αναπηρίες. 6. Τα κράτη-μέλη πρέπει να παρακολουθούν καλύτερα τα προγράμματα αποϊδρυματοποίησης και να συγκεντρώνουν δεδομένα για να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας ωφελούνται από τις μεταρρυθμίσεις και ότι οι εναλλακτικές λύσεις που δημιουργούνται μέσω αυτών των προγραμμάτων στην πραγματικότητα υποστηρίζουν την ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα , σύμφωνα με το άρθρο 19 της CRPD του ΟΗΕ. 7. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέχιση της ζωτικής σημασίας υποστήριξης για τη μετάβαση από την παροχή ιδρυματικών στην παροχή κοινοτικών υπηρεσιών στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζει την ενίσχυση, την επέκταση και την αποτελεσματική τήρηση των προϋποθέσεων των κανονισμών που διέπουν τη χρήση των πόρων και ότι οι διαδικασίες χρηματοδότησης απλουστεύονται και υπόκεινται σε μεταρρυθμίσεις, για να διασφαλίσει ότι όλοι οι πόροι χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν τον μέγιστο θετικό αντίκτυπο και με τρόπο που συμμορφώνεται με τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 8. Οι προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να συμπληρωθούν με την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των χωρών στον τομέα της ψυχικής υγείας και να συμπεριλαμβάνουν παρακολούθηση της Κοινής Δράσης για την Ψυχική Υγεία και Ευεξία και της Πυξίδας της Ε.Ε. για την Ψυχική Υγεία και Ευεξία. 9. Η Ε.Ε. θα πρέπει να χρηματοδοτήσει την έρευνα για την ανεύρεση λύσεων εναλλακτικών των κατασταλτικών και εξαναγκαστικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με στόχο την ενίσχυση της υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων και την ενδυνάμωση των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες.
 • 4. 1 Country reports ΕΛΛΆΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΧΏΡΑΣ • Πληθυσμός: 10.757.000 (Eurostat, 2017) • Υπογραφή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD): Ναι, Επικύρωση CRPD: Ναι ΓΕΝΙΚΉ ΣΎΝΟΨΗ Στην Ελλάδα, η εν εξελίξει ψυχιατρική μεταρρύθμιση έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές: τα παραδοσιακά ψυχιατρικά νοσοκομεία αντικαταστάθηκαν σε πολλές περιοχές από κλίνες οξέων ψυχιατρικών περιστατικών στα γενικά νοσοκομεία ενώ υπήρξαν πολλές εξελίξεις στην κοινοτική φροντίδα ψυχικής υγείας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετές κοινοτικές υπηρεσίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο αριθμός των ακούσιων εισαγωγών είναι εξαιρετικά υψηλός σε σύγκριση με τις τάσεις που καταγράφονται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο αριθμός των ατόμων υπό δικαστική συμπαράσταση δείχνει επίσης μια ελαφρά αυξητική τάση και η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστικών αποφάσεων αποφαίνονται υπέρ της πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης. Η αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας συνοδεύεται από μια πτώση σε δημοσιονομικές δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και από λιγοστούς ανθρώπινους πόρους, λόγω των μέτρων λιτότητας που εφαρμόζονται από τις διαδοχικές κυβερνήσεις. ΑΝΑΛΥΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ιδρύματα και ψυχιατρικά νοσοκομεία Ως αποτέλεσμα της ελληνικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, πέντε από τα εννέα πρώην ψυχιατρικά νοσοκομεία (άσυλα) έχουν κλείσει και τώρα όλες οι διοικητικές περιφέρειες (με εξαίρεση την Κεντρική Ελλάδα) παρέχουν κλίνες για ασθενείς με ψυχιατρικά προβλήματα μόνο στα γενικά νοσοκομεία. Το κλείσιμο των ψυχιατρείων που απομένουν και η μετάθεση των υπηρεσιών στα γενικά νοσοκομεία και στις υπηρεσίες της κοινότητας συνεχίζεται ακόμη. Επισήμως, δεν υπάρχουν κλίνες για μακροχρόνια νοσηλεία σε γενικά νοσοκομεία. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς παραμένουν σε κλίνες οξέων για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους λόγω έλλειψης εναλλακτικών λύσεων. Είδος ιδρύματος Συνολικός αριθμός μονάδων Συνολικός αριθμός κλινών / θέσεων Συνολικός αριθμός των ασθενών/ χρηστών (ανά έτος) Διάρκεια νοσηλείας Κατανομή ανά τομέα Ομάδα πελατών Κλίνες μακροχρόνιας νοσηλείας σε γενικά νοσοκομεία 0 δ.υ. Κλίνες μακροχρόνιας νοσηλείας σε ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία 3 δ.υ. 144 (μέχρι τον Ιούνιο 2015) δημόσια Νεαροί ενήλικες (18-22), ενήλικες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές, άτομα με διαταραχές λόγω χρήσης ουσιώνr
 • 5. 2 Country reports Ιδρύματα φροντίδας/ νοσηλείας 0 Ψυχιατρικές μονάδες 36 Ιδιωτικά Πηγή δεδομένων: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της εφαρμογής των Ψυχιατρικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2011-2015. Υπουργείο Υγείας. Οι κλίνες οξέων είναι ο επικρατέστερος τύπος ενδονοσοκομειακής περίθαλψης στην Ελλάδα. Ωστόσο, μετά το κλείσιμο ψυχιατρικών νοσοκομείων μακροχρόνιας νοσηλείας, η ανάπτυξη κλινών οξέων ψυχιατρικών περιστατικών στα γενικά νοσοκομεία ήταν μόνο εν μέρει επιτυχής, λόγω της ανεπαρκούς υποδομής, των καθυστερήσεων στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας και των καθυστερήσεων στην ανάπτυξη κλινών οξέωνψυχιατρικώνπεριστατικώνσταγενικάνοσοκομεία.Επίτουπαρόντος,ταψυχιατρικάνοσοκομείαεξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το 60% των νοσηλειών για οξέα ψυχιατρικά περιστατικά. Είδος ιδρύματος Συνολικός αριθμός μονάδων Συνολικός αριθμός κλινών / θέσεων Συνολικός αριθμός χρηστών (ανά έτος) Μέση διάρκεια διαμονής Κατανομή ανά τομέα Ομάδα πελατών Κλίνες οξέων ψυχιατρικών περιστατικών σε γενικά νοσοκομεία (2013) 38 δ.υ. δ.υ. 26 ημέρες/μέση διάρκεια δημόσια Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας Κλίνες οξέων ψυχιατρικών περιστατικών σε ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία (2013) 3 δ.υ. δ.υ. 32-33 ημέρες/ μέση διάρκεια δημόσια Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας Πηγή δεδομένων: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της εφαρμογής των Ψυχιατρικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2011-2015. Υπουργείο Υγείας. Στεγαστικές Δομές στην Κοινότητα Στην Ελλάδα, η στεγαστική υποστήριξη για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας που ζουν στην κοινότητα παρέχεται μέσω οικοτροφείων, ξενώνων και προστατευμένων διαμερισμάτων. Περίπου το ήμισυ των υπηρεσιών αυτών παρέχονται από μη κυβερνητικούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το δίκτυο στεγαστικών δομών, όπως τα προστατευόμενα διαμερίσματα και τα οικοτροφεία, έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διοικητικών περιφερειών. Σε ορισμένες περιφέρειες οι αντίστοιχες δομές αυξάνονται, ενώ σε άλλες δεν παρατηρούνται βελτιώσεις. Καμία ολοκληρωμένη νομοθεσία δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει την ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα. Τύπος υπηρεσίας στην κοινότητα Συνολικός αριθμός μονάδων Συνολικός αριθμός κλινών / θέσεων Συνολικός αριθμός χρηστών Διάρκεια παραμονής Κατανομή ανά τομέα Ομάδα ληπτών Community-based residential arrange- ment: group home 226 1.535 (σε Μη κερδοσκοπικούς επιστημονικούς φορείς) 1.535 (σε Μη κερδοσκοπικούς επιστημονικούς φορείς δ.υ.. Δημόσια 119 Μη κερδοσκοπικοί επιστημονικοί φορείς 107
 • 6. 3 Country reports Είδος στεγαστικής δομής: προστατευμένα διαμερίσματα 261 328 (σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) 328 (σε Μη κερδοσκοπικοί επιστημονικοί φορείς) δ.υ. Δημόσια 179 Μη κερδοσκοπικοί επιστημονικοί φορείς 82 Πηγή δεδομένων: Ελληνική Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ». Τελική αξιολόγηση της εφαρμογής των Ψυχιατρικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2011-2015 (Υπουργείο Υγείας). Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης της ψυχικής υγείας στην κοινότητα Στην Ελλάδα, το πρωτοβάθμιο σύστημα ψυχικής υγείας (π.χ. κέντρα ψυχικής υγείας, κινητές μονάδες/κοινοτικές ομάδες ψυχικής υγείας και Κέντρα Ημέρας) δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των αναγκών. Δεν υπήρξε σημαντική ανάπτυξητατελευταίαχρόνια.Ηγεωγραφικήκατανομήτουδικτύουείναιάνιση,αφούγιαπαράδειγμαοιΠεριφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου εξακολουθούν να μην έχουν κέντρα ψυχικής υγείας και σχεδόν το ήμισυ όλων των κέντρων ημερήσιας φροντίδας λειτουργούν στην περιφέρεια Αττικής. Από την άλλη πλευρά, έχουν ιδρυθεί αρκετοί σύλλογοι ληπτών και οικογενειών ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλη την Ελλάδα. Η συμμετοχή τους στις υπηρεσίες που τους αφορούν κατά κάποιο τρόπο αυξήθηκε, αλλά συχνά παραμένει επουσιώδης. Τύπος υπηρεσίας με βάση την κοινότητα Συνολικός αριθμός μονάδων Συνολικός αριθμός των ασθενών/ χρηστών (ανά έτος)) Κατανομή ανά τομέα Χρηματοδοτούνται από το κράτος; Κύριες ομάδες χρηστών Κέντρα ψυχικής υγείας (εξωτερικά ιατρεία) 40 Δείτε παρακάτω* Δημόσια 39 Μη κερδοσκοπικά 1 Υπουργείο Υγείας Μικτή, π.χ. ενήλικες με ψυχικές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς, σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, καρκίνο, αυτισμό, Αλτσχάιμερ, εθισμό σε ουσίες, ψυχογηριατρικά προβλήματα κλπ. Κινητές μονάδες/ κοινοτικές ομάδες ψυχικής υγείας 28 26.000 (για Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς)* Δημόσια 15 Μη κερδοσκοπικά 13 Υπουργείο Υγείας Ενήλικες με ψυχικές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς, σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας 79 6.800 (για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς) * Δημόσια 11 Μη κερδοσκοπικά 68 Υπουργείο Υγείας Ενήλικες με ψυχικές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς, σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ασθενείς με καρκίνο Κέντρα για την αντιμετώπιση της νόσου του Αλτσχάιμερ 14 Δημόσια 2 Μη κερδοσκοπικά 12 Υπουργείο Υγείας Άτομα με Αλτσχάιμερ, με ψυχογηριατρικά προβλήματα, ψυχο-οργανικά σύνδρομα Αυτεπάγγελτη Έρευνα του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία των Ψυχικά Ασθενών (Μάιος 2007) http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/11/Qandanswers_ENG_OCT_V4a-_-25-10-2016-Greek_V2.pdf
 • 7. 4 Country reports Αμοιβαία Υποστήριξη (peer support) / Δίκτυα αμοιβαίας υποστήριξης 0 Οργανισμοί Ληπτών/Επιζώντων της Ψυχιατρικής αρκετά άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα Λέσχες 0 Δίκτυα «Ακούγοντας Φωνές» Τουλάχιστον ένα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα Δίκτυα υποστήριξης μέσω τέχνης και αθλητισμού (θέατρο, αθλητικά σωματεία κτλ.) several Μέσα από συγκεκριμένα projects ή άλλες υπηρεσίεςs Κοινωνικοί συνεταιρισμοί αρκετά Ιδιωτικοί άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο στάδιο επαγγελματικής αποκατάστασης Μονάδες Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης 10 Υπουργείο Υγείας άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο στάδιο επαγγελματικής αποκατάστασης Νοσοκομεία Ημέρας 14 Δημόσια 12 Μη κερδοσκοπικά 2 Υπουργείο Υγείας Ενήλικες με ψυχικές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς, σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα * Το σύστημα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (κέντρα ψυχικής υγείας, κινητές μονάδες/κοινοτικές ομάδες ψυχικής υγείας, υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας) προσέφερε τις υπηρεσίες του για το 2015 σε 605.264 άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών και εφήβων). Πηγή δεδομένων: Ελληνική Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ». Υπουργείο Υγείας Ακούσια Νοσηλεία και Ακούσια θεραπεία Η Ελληνική νομοθεσία (νόμος 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση του Συστήματος Υγείας», 1992) ορίζει τρία κριτήρια για ακούσια νοσηλεία: (α) η ύπαρξη προβλήματος ψυχικής υγείας, (β) η έλλειψη ικανότητας να λάβει αποφάσεις αναφορικά με το προσωπικό του συμφέρον, (γ) χωρίς νοσηλεία, η υγεία του ατόμου θα επιδεινωνόταν ή δεν θα λάμβανε καμία θεραπεία. Η νοσηλεία ενός ατόμου διατάζεται, όταν συντρέχει/στοιχειοθετείται κίνδυνος άσκησης βίας είτε προς τον εαυτό του είτε κατά τρίτου Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρμογής Ψυχιατρικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2011-2015. Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη, (εθνικός μηχανισμός πρόληψης βασανιστηρίων) ειδική έκθεση προς την CPT, 2015 «Μελέτη του Άρθρου 12 (Ισότητα απέναντι στον Νόμο), Άρθρο 13 (Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη) και άλλες διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.» Το έργο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου- Ίδρυμα Θεμιστοκλή και & Δημήτρη Τσάτσου από το Νοέμβριο του 2011 έως Ιούνιος 2012 εξ ονόματος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρίες.
 • 8. 5 Country reports Όλες οι αποφάσεις βασίζονται σε ιατρικές γνωμοδοτήσεις. Είναι υποχρεωτική η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η ακούσια νοσηλεία μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, μόνο σε περιπτώσεις όπου αυτό συνιστάται από τρεις διαφορετικούς ψυχιάτρους (δύο εκ των οποίων διορισμένοι από τον εισαγγελέα). Η απόφαση σχετικά με την νοσηλεία πρέπει να αναθεωρείται μετά από τρεις μήνες. Μια πρόσφατη έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη διαπίστωσε ότι το 97% των ακούσιων νοσηλειών διεκπεραιώθηκαν από την αστυνομία, πράγμα που σε πολλές περιπτώσεις ήταν αδικαιολόγητο. Η έκθεση ανέφερε ότι η χρήση των χειροπέδων και ένοπλου προσωπικού είναι αντίθετη προς τις ανάγκες των ανθρώπων που υποβάλλονται στη διαδικασία. Το 2013, υπήρχαν 3.233 ακούσιες νοσηλείες στην περιοχή της Αττικής και περίπου το 75% των ακούσιων εισαγωγών πραγματοποιήθηκαν σε ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία. Το ποσοστό των ακούσιων εισαγωγών μεταξύ των συνολικών εισαγωγών στο νοσοκομείο είναι τέσσερις φορές υψηλότερο στην Ελλάδα από ότι το αντίστοιχο μέσο Ευρωπαϊκό. Η Υποχρεωτική Θεραπεία στην Κοινότητα δεν αποτελεί καθιερωμένη νομική κατηγορία στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει επίσημα στατιστικά αναφορικά με τους περιορισμούς και την απομόνωση. Εκθέσεις του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη υποδεικνύουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ακούσιας εισαγωγής στο νοσοκομείο είναι ακατάλληλα και παραβιάζουν τα δικαιώματα των ασθενών . Δικαιοπρακτική ικανότητα και δικαστική συμπαράσταση Ο ελληνικός Αστικός Κώδικας ορίζει τρία διαφορετικά είδη περιορισμένης δικαιοπρακτικής ικανότητας: Η πλήρης στερητική δικαστική συμπαράσταση στερεί από τα άτομα το δικαίωμα να προβούν σε οποιαδήποτε νομική πράξη. Η μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση αφαιρεί δικαιώματα για την διενέργεια συγκεκριμένων (καθορισμένων ατομικά) νομικών πράξεων. Η πλήρης επικουρική δικαστική συμπαράσταση είναι μια μορφή συν-απόφασης, που δεν αφαιρεί το δικαίωμα διενέργειας νομικών πράξεων, αλλά ο συμπαραστάτης πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του/της για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το άτομο. Ένας συνδυασμός των ανωτέρω κατηγοριών είναι επίσης πιθανός. Δεδομένα από διάφορες διοικητικές περιφέρειες υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση στις αποφάσεις για δικαστική συμπαράσταση στην Ελλάδα και η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστικών αποφάσεων επιβάλλουν πλήρη δικαστική συμπαράσταση. Η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Περαιτέρω πληροφορίες Ένα πρόσφατο πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησε νέες υπηρεσίες συνηγορίας, οι οποίες είχαν την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις σχετικές ανάγκες της κοινότητας. Η πρωτοβουλία έλαβε πολύ θετική ανταπόκριση από την κοινότητα και υπάρχει η προοπτική ότι περαιτέρω προσπάθειες για την ενημέρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας που ζουν στην κοινότητα. Παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα ευχαριστιών της παρούσας έκθεσης για να δείτε την πλήρη λίστα των οργανώσεων/ατόμων που συνεισέφεραν τον χρόνο και την προσπάθειά τους για τη σύνταξη των εκθέσεων ανά χώρα. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ ΜΈΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΨΥΧΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (I.M.H. C.A.) | Ιστοσελίδα: www.inpsy.gr | Email: info@inpsy.gr Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας | Ιστοσελίδα: www.ekpse.gr | Email: ekpsath@otenet.gr EPIONI | ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.epioniblog.wordpress.com | Email: www.epioniblog.wordpress.com/contact/