Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"

Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Πιλοτικό Πρόγραμμα
Ενδυνάμωσης/Ενίσχυσης της
ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών &
εφήβων που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες
2018-2019
Περιγραφή του πιλοτικού προγράμματος
Eνίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των
παιδιών και των εφήβων με σκοπό την
πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής
τους υγείας αλλά και σε θέματα παιδικής και
εφηβικής προστασίας μέσα από την
προσέγγιση των ευπαθών ομάδων.
Χρηματοδότηση του προγράμματος
Διάρκεια του προγράμματος
Οκτώβριος 2018-Σεπτέμβριος 2019
Ομάδα στόχος
15 τουλάχιστον σχολικές μονάδες της
Περιφέρειας Αττικής
Μαθητές
Γονείς
Εκπαιδευτικοί
Κριτήρια επιλογής σχολικής μονάδας
❏Αριθμός μαθητών που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες
❏Μέγεθος σχολικής μονάδας
❏Διαθεσιμότητα σχολείου για τον απαιτούμενο
αριθμό συναντήσεων
❏Συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων
Περιγραφή του πιλοτικού προγράμματος
Ομάδες υψηλού κινδύνου όπως είναι
παιδιά με ειδικές ικανότητες, καθώς και
παιδιά προσφύγων, ανέργων, ψυχικά
πασχόντων, ατόμων με αναπηρία κ.α.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις
πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής
αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αναγκαιότητα σε
θέματα διαχείρισης πένθους και απώλειας.
Φιλοσοφία του προγράμματος (1)
Υλοποίηση ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων και η επέκτασή τους σε
μεγαλύτερη κλίμακα αντιμετωπίζοντας
ολιστικά τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.
Καθώς και την προαγωγή της
ψυχοσυναισθηματικής στήριξης, της
αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της
ομαλής ενσωμάτωσης των ευπαθών ομάδων.
Φιλοσοφία του προγράμματος (2)
❏Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του κάθε
σχολείου και συνδημιουργούμε την
κατάλληλη παρέμβαση.
❏Συνεργασία με τον ψυχολόγο του
σχολείου εφόσον υπάρχει- σε συνέχεια και
υποστήριξη του έργου του και φυσικά με το
διευθυντή και τους εμπλεκόμενους
εκπαιδευτικούς.
Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
1.Περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια
αγαθά
2.Υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία,
ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, κτλ.
3.Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και πάσχοντες (σοβαρά
παθολογικά προβλήματα, ψυχικές ασθένειες)
4.Άτομα από θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες,
πρόσφυγες και μετανάστες
5.Μονογονεϊκές οικογένειες
6.Ανήλικοι παραβάτες
7.Πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές
(πυρόπληκτοι, σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς)
Μεθοδολογία
Άτυπα βιωματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια
Υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
ERASMUS +/Youth: " DSH-PC (1/4/2015 -
31/3/2017)
http://www.dshpc.eu/
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Θεματολογία (Μαθητές)
Οι ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις θα γίνονται με τη βοήθεια
βιωματικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων θα
δουλευτούν ενδεικτικά οι εξής-μεταξύ άλλων- ενότητες:
1.Καλλιέργεια και διατήρηση υγιών σχέσεων
2.Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων (π.χ. διαχείριση
συγκρούσεων)
3.Αναγνώριση , έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων (π.χ.
άγχος εξετάσεων)
4.Ανάπτυξη θετικής αντίληψης και ενίσχυση αυτοσυναισθήματος
5.Εφηβεία: Συμπεριφορές, αντιλήψεις κι εξαρτήσεις
6.Χρήση διαδικτύου (π.χ. ασφαλής πλοήγηση, εθισμός)
Θεματολογία (εκπαιδευτικοί)
1.Μεμονωμένα βιωματικά σεμινάρια επιμόρφωσης
2.Kύκλος βιωματικών σεμιναρίων (2-5 συναντήσεις) θεματολογίας
που προκύπτει από τις ανάγκες του σχολείου (π.χ. τεχνικές
επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα, εκπαίδευση στην αξιοποίηση
τεχνικών βιωματικής εκπαίδευσης στις σχολικές τάξεις, διαχείριση
πένθους)
3.Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου, εστιασμένη σε εκπαιδευτικούς που
διαχειρίζονται συγκεκριμένα δύσκολα περιστατικά
Θεματολογία (Γονείς)
1.Μεμονωμένα σεμινάρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με
συγκεκριμένα θέματα ( π.χ. όρια, εθισμός στο διαδικτύο, σχολικός
εκφοβισμός κ.ά.
2.Σχολές Γονέων με θεματολογία που καλύπτει βασικές ενότητες της
ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης παιδιών κι εφήβων (5-10
συναντήσεις)
Στόχοι (1)
●Πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση και προαγωγή της
παιδικής προστασίας με έμφαση σε παιδιά που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες.
●Παροχή άτυπης εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς
με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την
προώθηση της παιδικής και εφηβικής προστασίας
●Ενημέρωση, ψυχοεκπαίδευση και υποστήριξη των
γονέων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να
μπορέσουν να ανταποκριθούν στον γονεϊκό τους ρόλο
αλλά και να αυξήσουν τη δική τους ‘ψυχική
ανθεκτικότητα’ .
Στόχοι (2)
●Συμβουλευτική των εκπαιδευτικών ώστε να
μπορέσουν να υποστηρίξουν με τη σειρά τους μαθητές
τους.
●Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τριών
ομάδων στόχου παιδιά- έφηβοι, γονείς και
εκπαιδευτικοί, υποστηριζόμενοι από ειδικούς όπου
απαιτείται.
●Πραγματοποίηση δράσεων δικτύωσης και
συνεργασίας με φορείς που δραστηριοποιούνται στο
συγκεκριμένο πεδίο.
Φάσεις Υλοποίησης
Διατύπωση αιτήματος από τη σχολική μονάδα
1-2 προκαταρκτικές συναντήσεις για τη διερεύνηση
των αναγκών
Υλοποίηση δράσεων
Αξιολόγηση μέσω εντύπων
Συνάντηση ανατροφοδότησης (follow-up), 1-2
μήνες μετά την παρέμβαση
Φάσεις υλοποίησης (μαθητές)
●Μια προκαταρκτική συνάντηση με την εκπαιδευτική κοινότητα για
διευκρίνιση και αξιολόγηση του αιτήματος που θα καταλήγει στην
καταγραφή των αναγκών των μαθητών που θα δεχτούν την παρέμβαση.
●(3) συναντήσεις ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης δίωρης διάρκειας
με τα παιδιά ή τους εφήβους σε συγκεκριμένες τάξεις και τμήματα.
●Προβλέπεται μια (1) τουλάχιστο συνάντηση απολογισμού- αξιολόγησης
της παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε. Η συγκεκριμένη συνάντηση θα
πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου και θα
καταλήγει στις αναγκαίες παραπομπές και παρεμβάσεις που προτείνονται.
Φάσεις υλοποίησης (γονείς)
●Μία συνάντηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την
χαρτογράφηση των αναγκών
●Δύο ομαδικές συναντήσεις με γονείς δίωρης διάρκειας. Με βάση την
χαρτογράφηση θα καθορίζεται η θεματολογία των συναντήσεων. Κάθε
συνάντηση θα περιλαμβάνει δύο μέρη: θεωρητικό και βιωματικό. Οι
ομάδες θα συντονίζονται από δύο επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
Φάσεις υλοποίησης (εκπαιδευτικοί)
●Μία συμβουλευτική συνάντηση με το Σύλλογο των Διδασκόντων
για την χαρτογράφηση των αναγκών τους.
●Επιλογή των θεμάτων που θα δουλευτούν με βάση τη χαρτογράφηση των
αναγκών
●Υλοποίηση δύο άτυπων εκπαιδευτικών συναντήσεων με τους
εκπαιδευτικούς. Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει δύο μέρη: θεωρητικό
και βιωματικό. Οι ομάδες θα συντονίζονται από δύο επαγγελματίες ψυχικής
υγείας
●Κλείσιμο και αξιολόγηση της παρέμβασης
●Παραπομπές σε αρμόδιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας της κοινότητας
Αξιολόγηση
●Για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων θα
χρησιμοποιηθούν ΑΝΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ
ερωτηματολόγια που θα καταγράφουν τη στάση των
παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών σε
συγκεκριμένους τομείς πριν την παρέμβαση και μετά
την παρέμβαση.
●Ο αριθμός των εργαστηρίων με τις τρεις ομάδες στόχου
θα αποτελέσει άλλον ένα σημαντικό δείκτη αξιολόγησης
του προγράμματος και μέτρησης του κοινωνικού
αντίκτυπου.
Οι σχολικές μονάδες που δεν θα ενταχθούν
στο πιλοτικό πρόγραμμα, θα έχουν τη
δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο του
προγράμματος
«Εκπαιδευτικές δράσεις ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας σε
θέματα Ψυχικής υγείας- ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας για
μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς»
Ομοιότητες Διαφορές
Κοινή μεθοδολογία Περιορισμένος Αριθμός παρεμβάσεων
Φάσεις υλοποίησης Συνεργασία με το σχολείο αποκλειστικά
στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας
Βιωματικές παρεμβάσεις με ενεργητική
εμπλοκή του ακροατηρίου
Η ομάδα
Η ομάδα που θα υλοποιήσει τις δράσεις αποτελείται από
ψυχολόγους, παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, ειδικούς
θεραπευτές (εικαστικό θεραπευτή, δραματοθεραπευτή
κτλ) με κατάρτιση στις βιωματικές παρεμβάσεις και στη
διαχείριση της δυναμικής των ομάδων.
1 de 24

Recomendados

Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012 por
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012mary pap
1.3K vistas42 diapositivas
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs.... por
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs....Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs....
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής (http://blogs....Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
8K vistas28 diapositivas
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους por
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτουςΕνέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους
Ενέργειες βελτίωσης του έργου των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτουςmary pap
1.3K vistas26 diapositivas
Paid Didak Elliniadou 10 por
Paid Didak Elliniadou 10Paid Didak Elliniadou 10
Paid Didak Elliniadou 10Elena Elliniadou
1.5K vistas21 diapositivas
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής por
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής
Στρατηγικές Διδασκαλίας & Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής αγωγής Ευγενία Παπαδημητρακοπούλου
119 vistas28 diapositivas
Paid Didak Elliniadou 12 por
Paid Didak Elliniadou 12Paid Didak Elliniadou 12
Paid Didak Elliniadou 12Elena Elliniadou
987 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

H Κλιματική Αλλαγή στην Εκπαίδευση για την Αειφορία: οι 17 στόχοι του ΟΗΕ για... por
H Κλιματική Αλλαγή στην Εκπαίδευση για την Αειφορία: οι 17 στόχοι του ΟΗΕ για...H Κλιματική Αλλαγή στην Εκπαίδευση για την Αειφορία: οι 17 στόχοι του ΟΗΕ για...
H Κλιματική Αλλαγή στην Εκπαίδευση για την Αειφορία: οι 17 στόχοι του ΟΗΕ για...Alexandra Tsigkou
956 vistas25 diapositivas
αξιολογηση για Carbon busters por
αξιολογηση για Carbon bustersαξιολογηση για Carbon busters
αξιολογηση για Carbon bustersVera Vorylla
178 vistas25 diapositivas
Aps home economics action por
Aps home economics actionAps home economics action
Aps home economics actionEva Krokidi
696 vistas3 diapositivas
Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικοποίησης (http://blogs.... por
Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικοποίησης (http://blogs....Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικοποίησης (http://blogs....
Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικοποίησης (http://blogs....Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
9.3K vistas69 diapositivas
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας por
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής ΟικονομίαςΔιδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής ΟικονομίαςEva Krokidi
22.3K vistas98 diapositivas
Paroysiash megalopolhs 12 6-2018 por
Paroysiash megalopolhs 12 6-2018Paroysiash megalopolhs 12 6-2018
Paroysiash megalopolhs 12 6-2018Nipiagogoi Arkadias
60 vistas16 diapositivas

La actualidad más candente(9)

H Κλιματική Αλλαγή στην Εκπαίδευση για την Αειφορία: οι 17 στόχοι του ΟΗΕ για... por Alexandra Tsigkou
H Κλιματική Αλλαγή στην Εκπαίδευση για την Αειφορία: οι 17 στόχοι του ΟΗΕ για...H Κλιματική Αλλαγή στην Εκπαίδευση για την Αειφορία: οι 17 στόχοι του ΟΗΕ για...
H Κλιματική Αλλαγή στην Εκπαίδευση για την Αειφορία: οι 17 στόχοι του ΟΗΕ για...
Alexandra Tsigkou956 vistas
αξιολογηση για Carbon busters por Vera Vorylla
αξιολογηση για Carbon bustersαξιολογηση για Carbon busters
αξιολογηση για Carbon busters
Vera Vorylla178 vistas
Aps home economics action por Eva Krokidi
Aps home economics actionAps home economics action
Aps home economics action
Eva Krokidi696 vistas
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας por Eva Krokidi
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής ΟικονομίαςΔιδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
Διδακτικές προτάσεις Οικιακής Οικονομίας
Eva Krokidi22.3K vistas
22 por D K
2222
22
D K603 vistas

Similar a Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"

Θεματική Εβδομάδα στο Γυμνάσιο por
Θεματική Εβδομάδα στο ΓυμνάσιοΘεματική Εβδομάδα στο Γυμνάσιο
Θεματική Εβδομάδα στο ΓυμνάσιοAngeliki Arvanta
1.6K vistas6 diapositivas
ΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdf por
ΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdfΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdf
ΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdfssusera61980
248 vistas33 diapositivas
Observatory methodology - 30062019 por
Observatory  methodology - 30062019Observatory  methodology - 30062019
Observatory methodology - 30062019Ioannis Zarkadas
41 vistas26 diapositivas
Stohoi2016 2017 por
Stohoi2016 2017Stohoi2016 2017
Stohoi2016 2017Drosia Primary School
330 vistas10 diapositivas
αγωγή υγείας και βιωματική μάθηση por
αγωγή υγείας και βιωματική μάθησηαγωγή υγείας και βιωματική μάθηση
αγωγή υγείας και βιωματική μάθησηdiatrofi
609 vistas4 diapositivas
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!! por
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!Eva Krokidi
11.3K vistas39 diapositivas

Similar a Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"(20)

Θεματική Εβδομάδα στο Γυμνάσιο por Angeliki Arvanta
Θεματική Εβδομάδα στο ΓυμνάσιοΘεματική Εβδομάδα στο Γυμνάσιο
Θεματική Εβδομάδα στο Γυμνάσιο
Angeliki Arvanta1.6K vistas
ΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdf por ssusera61980
ΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdfΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdf
ΤΡΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΗΣ-ΕΔΥ-22-προβολή-3-1.pdf
ssusera61980248 vistas
αγωγή υγείας και βιωματική μάθηση por diatrofi
αγωγή υγείας και βιωματική μάθησηαγωγή υγείας και βιωματική μάθηση
αγωγή υγείας και βιωματική μάθηση
diatrofi609 vistas
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!! por Eva Krokidi
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!
Eva Krokidi11.3K vistas
Συναισθηματική αγωγή por smaraki78
Συναισθηματική αγωγήΣυναισθηματική αγωγή
Συναισθηματική αγωγή
smaraki782.4K vistas
Η ανάγκη δημιουργίας νέων κοινοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης por Sofia Perakaki
Η ανάγκη δημιουργίας νέων κοινοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσηςΗ ανάγκη δημιουργίας νέων κοινοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης
Η ανάγκη δημιουργίας νέων κοινοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης
Sofia Perakaki105 vistas
Home economics por Eva Krokidi
Home economicsHome economics
Home economics
Eva Krokidi3.2K vistas
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξη por Xyla Eleni
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξηΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξη
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξη
Xyla Eleni1.6K vistas
Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη por Xyla Eleni
Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξηΘέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη
Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη
Xyla Eleni1.2K vistas
πρακτικές οδηγίες por iodinou
πρακτικές οδηγίεςπρακτικές οδηγίες
πρακτικές οδηγίες
iodinou289 vistas
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο por hbaliou
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείοδιαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
διαχείριση παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο
hbaliou3.7K vistas
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5 por JIM KAVALIEROS
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
JIM KAVALIEROS103 vistas
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17 por Vasiliki Papaioannou
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016-17
Vasiliki Papaioannou2.9K vistas
Kalws irthame-sto-sxoleio-covid19 por gvlachos
Kalws irthame-sto-sxoleio-covid19Kalws irthame-sto-sxoleio-covid19
Kalws irthame-sto-sxoleio-covid19
gvlachos329 vistas
Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβαλλον por iodinou
Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβαλλονΠρογράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβαλλον
Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβαλλον
iodinou16.9K vistas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης

Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
147 vistas12 diapositivas
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019 por
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019Πρακτικά forum 2 -11 - 2019
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019Θεόδωρος Γκιώσης
155 vistas40 diapositivas
Απολογιστική έκθεση 2020 por
Απολογιστική έκθεση 2020Απολογιστική έκθεση 2020
Απολογιστική έκθεση 2020Θεόδωρος Γκιώσης
684 vistas56 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Θεόδωρος Γκιώσης
219 vistas12 diapositivas
Activity Report 2018 por
Activity Report 2018Activity Report 2018
Activity Report 2018Θεόδωρος Γκιώσης
307 vistas27 diapositivas
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11 por
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Θεόδωρος Γκιώσης
384 vistas12 diapositivas

Más de Θεόδωρος Γκιώσης(20)

Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας por Θεόδωρος Γκιώσης
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα ΚαστοριαςΕυχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη por Θεόδωρος Γκιώσης
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη

Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"

 • 1. Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Πιλοτικό Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης/Ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών & εφήβων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 2018-2019
 • 2. Περιγραφή του πιλοτικού προγράμματος Eνίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών και των εφήβων με σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας αλλά και σε θέματα παιδικής και εφηβικής προστασίας μέσα από την προσέγγιση των ευπαθών ομάδων.
 • 5. Ομάδα στόχος 15 τουλάχιστον σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής Μαθητές Γονείς Εκπαιδευτικοί
 • 6. Κριτήρια επιλογής σχολικής μονάδας ❏Αριθμός μαθητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ❏Μέγεθος σχολικής μονάδας ❏Διαθεσιμότητα σχολείου για τον απαιτούμενο αριθμό συναντήσεων ❏Συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
 • 7. Περιγραφή του πιλοτικού προγράμματος Ομάδες υψηλού κινδύνου όπως είναι παιδιά με ειδικές ικανότητες, καθώς και παιδιά προσφύγων, ανέργων, ψυχικά πασχόντων, ατόμων με αναπηρία κ.α. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αναγκαιότητα σε θέματα διαχείρισης πένθους και απώλειας.
 • 8. Φιλοσοφία του προγράμματος (1) Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και η επέκτασή τους σε μεγαλύτερη κλίμακα αντιμετωπίζοντας ολιστικά τις ανάγκες των σχολικών μονάδων. Καθώς και την προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής στήριξης, της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της ομαλής ενσωμάτωσης των ευπαθών ομάδων.
 • 9. Φιλοσοφία του προγράμματος (2) ❏Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του κάθε σχολείου και συνδημιουργούμε την κατάλληλη παρέμβαση. ❏Συνεργασία με τον ψυχολόγο του σχολείου εφόσον υπάρχει- σε συνέχεια και υποστήριξη του έργου του και φυσικά με το διευθυντή και τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς.
 • 10. Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 1.Περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά 2.Υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, κτλ. 3.Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και πάσχοντες (σοβαρά παθολογικά προβλήματα, ψυχικές ασθένειες) 4.Άτομα από θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, πρόσφυγες και μετανάστες 5.Μονογονεϊκές οικογένειες 6.Ανήλικοι παραβάτες 7.Πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (πυρόπληκτοι, σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς)
 • 11. Μεθοδολογία Άτυπα βιωματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια Υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ERASMUS +/Youth: " DSH-PC (1/4/2015 - 31/3/2017) http://www.dshpc.eu/
 • 13. Θεματολογία (Μαθητές) Οι ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις θα γίνονται με τη βοήθεια βιωματικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων θα δουλευτούν ενδεικτικά οι εξής-μεταξύ άλλων- ενότητες: 1.Καλλιέργεια και διατήρηση υγιών σχέσεων 2.Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων (π.χ. διαχείριση συγκρούσεων) 3.Αναγνώριση , έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων (π.χ. άγχος εξετάσεων) 4.Ανάπτυξη θετικής αντίληψης και ενίσχυση αυτοσυναισθήματος 5.Εφηβεία: Συμπεριφορές, αντιλήψεις κι εξαρτήσεις 6.Χρήση διαδικτύου (π.χ. ασφαλής πλοήγηση, εθισμός)
 • 14. Θεματολογία (εκπαιδευτικοί) 1.Μεμονωμένα βιωματικά σεμινάρια επιμόρφωσης 2.Kύκλος βιωματικών σεμιναρίων (2-5 συναντήσεις) θεματολογίας που προκύπτει από τις ανάγκες του σχολείου (π.χ. τεχνικές επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα, εκπαίδευση στην αξιοποίηση τεχνικών βιωματικής εκπαίδευσης στις σχολικές τάξεις, διαχείριση πένθους) 3.Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου, εστιασμένη σε εκπαιδευτικούς που διαχειρίζονται συγκεκριμένα δύσκολα περιστατικά
 • 15. Θεματολογία (Γονείς) 1.Μεμονωμένα σεμινάρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με συγκεκριμένα θέματα ( π.χ. όρια, εθισμός στο διαδικτύο, σχολικός εκφοβισμός κ.ά. 2.Σχολές Γονέων με θεματολογία που καλύπτει βασικές ενότητες της ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης παιδιών κι εφήβων (5-10 συναντήσεις)
 • 16. Στόχοι (1) ●Πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση και προαγωγή της παιδικής προστασίας με έμφαση σε παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. ●Παροχή άτυπης εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την προώθηση της παιδικής και εφηβικής προστασίας ●Ενημέρωση, ψυχοεκπαίδευση και υποστήριξη των γονέων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον γονεϊκό τους ρόλο αλλά και να αυξήσουν τη δική τους ‘ψυχική ανθεκτικότητα’ .
 • 17. Στόχοι (2) ●Συμβουλευτική των εκπαιδευτικών ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν με τη σειρά τους μαθητές τους. ●Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τριών ομάδων στόχου παιδιά- έφηβοι, γονείς και εκπαιδευτικοί, υποστηριζόμενοι από ειδικούς όπου απαιτείται. ●Πραγματοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με φορείς που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο.
 • 18. Φάσεις Υλοποίησης Διατύπωση αιτήματος από τη σχολική μονάδα 1-2 προκαταρκτικές συναντήσεις για τη διερεύνηση των αναγκών Υλοποίηση δράσεων Αξιολόγηση μέσω εντύπων Συνάντηση ανατροφοδότησης (follow-up), 1-2 μήνες μετά την παρέμβαση
 • 19. Φάσεις υλοποίησης (μαθητές) ●Μια προκαταρκτική συνάντηση με την εκπαιδευτική κοινότητα για διευκρίνιση και αξιολόγηση του αιτήματος που θα καταλήγει στην καταγραφή των αναγκών των μαθητών που θα δεχτούν την παρέμβαση. ●(3) συναντήσεις ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης δίωρης διάρκειας με τα παιδιά ή τους εφήβους σε συγκεκριμένες τάξεις και τμήματα. ●Προβλέπεται μια (1) τουλάχιστο συνάντηση απολογισμού- αξιολόγησης της παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε. Η συγκεκριμένη συνάντηση θα πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου και θα καταλήγει στις αναγκαίες παραπομπές και παρεμβάσεις που προτείνονται.
 • 20. Φάσεις υλοποίησης (γονείς) ●Μία συνάντηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την χαρτογράφηση των αναγκών ●Δύο ομαδικές συναντήσεις με γονείς δίωρης διάρκειας. Με βάση την χαρτογράφηση θα καθορίζεται η θεματολογία των συναντήσεων. Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει δύο μέρη: θεωρητικό και βιωματικό. Οι ομάδες θα συντονίζονται από δύο επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
 • 21. Φάσεις υλοποίησης (εκπαιδευτικοί) ●Μία συμβουλευτική συνάντηση με το Σύλλογο των Διδασκόντων για την χαρτογράφηση των αναγκών τους. ●Επιλογή των θεμάτων που θα δουλευτούν με βάση τη χαρτογράφηση των αναγκών ●Υλοποίηση δύο άτυπων εκπαιδευτικών συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς. Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει δύο μέρη: θεωρητικό και βιωματικό. Οι ομάδες θα συντονίζονται από δύο επαγγελματίες ψυχικής υγείας ●Κλείσιμο και αξιολόγηση της παρέμβασης ●Παραπομπές σε αρμόδιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας της κοινότητας
 • 22. Αξιολόγηση ●Για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων θα χρησιμοποιηθούν ΑΝΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ερωτηματολόγια που θα καταγράφουν τη στάση των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένους τομείς πριν την παρέμβαση και μετά την παρέμβαση. ●Ο αριθμός των εργαστηρίων με τις τρεις ομάδες στόχου θα αποτελέσει άλλον ένα σημαντικό δείκτη αξιολόγησης του προγράμματος και μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου.
 • 23. Οι σχολικές μονάδες που δεν θα ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαιδευτικές δράσεις ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας σε θέματα Ψυχικής υγείας- ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς» Ομοιότητες Διαφορές Κοινή μεθοδολογία Περιορισμένος Αριθμός παρεμβάσεων Φάσεις υλοποίησης Συνεργασία με το σχολείο αποκλειστικά στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας Βιωματικές παρεμβάσεις με ενεργητική εμπλοκή του ακροατηρίου
 • 24. Η ομάδα Η ομάδα που θα υλοποιήσει τις δράσεις αποτελείται από ψυχολόγους, παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, ειδικούς θεραπευτές (εικαστικό θεραπευτή, δραματοθεραπευτή κτλ) με κατάρτιση στις βιωματικές παρεμβάσεις και στη διαχείριση της δυναμικής των ομάδων.